Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2001(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0018/2017

Pateikti tekstai :

A8-0018/2017

Debatai :

PV 13/02/2017 - 16
CRE 13/02/2017 - 16

Balsavimas :

PV 14/02/2017 - 8.11
CRE 14/02/2017 - 8.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0029

Priimti tekstai
PDF 341kWORD 44k
Antradienis, 2017 m. vasario 14 d. - Strasbūras
Prioritetai 61-ojoje Jungtinių Tautų Moterų padėties komisijos sesijoje
P8_TA(2017)0029A8-0018/2017

2017 m. vasario 14 d. Europos Parlamento rekomendacija Tarybai dėl ES prioritetų 61-ojoje Jungtinių Tautų Moterų padėties komisijos sesijoje (2017/2001(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl rekomendacijos Tarybai dėl ES prioritetinių klausimų, skirtų svarstyti JT Moterų padėties komisijos 61-ojoje sesijoje, kurį pateikė Constance Le Grip PPE frakcijos vardu ir Maria Arena S&D frakcijos vardu (B8-1365/2016),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gegužės 26 d. Tarybos išvadas dėl lyčių aspekto vystymosi srityje ir dėl naujos visuotinės skurdo panaikinimo ir darnaus vystymosi po 2015 m. partnerystės, taip pat į jos 2014 m. gruodžio 16 d. išvadas „Pokyčius skatinanti laikotarpio po 2015 m. darbotvarkė“,

–  atsižvelgdamas į JT Moterų padėties komisijos 61-ąją sesiją ir jos prioritetinę temą „Moterų ekonominis įgalėjimas besikeičiančiame darbo pasaulyje“,

–  atsižvelgdamas į 1995 m. rugsėjo mėn. Pekine vykusią ketvirtąją pasaulio moterų konferenciją, į Pekine priimtą deklaraciją ir veiksmų programą, taip pat į atitinkamai 2000 m. birželio 9 d., 2005 m. kovo 11 d. ir 2010 m. kovo 2 d. ir 2015 m. kovo 9 d. patvirtintus Jungtinių Tautų specialiųjų sesijų „Pekinas +5“, „Pekinas +10“ ir „Pekinas +15“, „Pekinas +20“ baigiamuosius dokumentus dėl tolesnių veiksmų ir iniciatyvų siekiant įgyvendinti Pekino deklaraciją ir veiksmų programą,

–  atsižvelgdamas į 1979 m. JT konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims (angl. CEDAW),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 113 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pranešimą (A8-0018/2017),

A.  kadangi moterų ir vyrų lygybė – pagrindinis ES principas, įtvirtintas Europos Sąjungos sutartyje, ir vienas iš jos tikslų ir užduočių, ir kadangi ES, vykdydama išorės veiksmus, taip pat vadovaujasi šiuo principu, nes abu aspektai turėtų būti suderinti;

B.  kadangi moterų žmogaus teisės ir lyčių lygybė – ne tik pagrindinės žmogaus teisės, bet ir būtinos vystymosi skatinimo ir skurdo mažinimo priemonės bei reikalingas taikaus, klestinčio ir tvaraus pasaulio pagrindas;

C.  kadangi priekabiavimas prie moterų ir smurtas prieš jas apima įvairiausius žmogaus teisių pažeidimus; kadangi bet kuri iš šių smurto formų gali palikti gilius psichologinius randus ir apimti fizinę ir seksualinę žalą arba kančias, tokių veiksmų grėsmę ir prievartą, pakenkti bendrai moterų ir mergaičių sveikatos būklei, įskaitant jų reprodukcinę ir lytinę sveikatą, o kai kada ir baigtis mirtimi;

D.  kadangi 2017 m. sausio 23 d. JAV Prezidentas Donald Trump atnaujino vadinamosios visuotinio nutildymo taisyklės taikymą, taigi tarptautinės organizacijos negali gauti jokios JAV pagalbos visuotinei sveikatai užtikrinti, jei sudaro galimybę pasidaryti abortą, pataria, nukreipia šiuo klausimu arba užsiima su juo susijusia lobistine veikla – net jei šiuo tikslu jos naudoja nuosavas, o ne JAV lėšas ir net jeigu jų šalyje abortai teisėti; kadangi dėl to nukentės programos ŽIV / AIDS, motinos ir vaiko sveikatos, kovos su Zikos virusu bei kitose sveikatos ir ligų srityse; kadangi ši taisyklė reikš, kad pažanga, kuri daugybę metų buvo daroma gerinant bendruomenių sveikatą ir gerovę visame pasaulyje – ypač moterų ir mergaičių teisių srityje – nueis veltui, o galimybė gauti sveikatos priežiūros paslaugas gali sumažėti milijonams žmonių visame pasaulyje;

E.  kadangi 5-asis darnaus vystymosi tikslas (DVT 5) – visame pasaulyje pasiekti lyčių lygybę ir visų moterų ir mergaičių įgalėjimą; kadangi DVT 5 yra atskiras tikslas, taigi turi būti integruotas į visą Darbotvarkę iki 2030 m. ir visų DVT įgyvendinimą; kadangi moterų įgalėjimas reiškia, jog moterims suteikiamos priemonės, būtinos norint, kad jos taptų ekonomiškai nepriklausomos, būtų vienodai atstovaujamos visoje visuomenėje ir lygiateisės visose gyvenimo sferose, įgytų daugiau galios viešajame gyvenime ir kontroliuotų visus sprendimus, darančius poveikį jų gyvenimui;

F.  kadangi moterys – visame pasaulyje svarbūs ekonomikos subjektai ir moterų dalyvavimas ekonominėje veikloje gali skatinti ekonomiką, darbo vietų kūrimą ir integracinį augimą; kadangi šalys, kuriose moterys vertinamos ir joms suteikiamos galios visapusiškai dalyvauti darbo rinkoje ir priimant sprendimus, yra stabilesnės, labiau klestinčios ir saugesnės; kadangi biudžeto sudarymas atsižvelgiant į lyčių aspektą yra pažangios ekonomikos ženklas ir užtikrina, kad viešosios išlaidos būtų naudojamos lyčių lygybei skatinti;

G.  kadangi moterų kūrybiškumo ir verslumo potencialas yra nepakankamai išnaudojami ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo šaltiniai, kurie turėtų būti toliau vystomi;

H.  kadangi praėjus 20-čiai metų po Pekino konferencijos, nepaisant tvirtų įrodymų, kad moterų įgalėjimas svarbus norint mažinti skurdą, skatinti vystymąsi ir spręsti svarbiausius pasaulio klausimus, ES vyriausybės pripažino, kad jokioje šalyje nepasiekta visapusiška moterų ir vyrų lygybė ir moterų ir mergaičių įgalėjimas, kad pažanga buvo lėta ir nevienoda, išliko didelės spragos ir diskriminavimo formos ir įgyvendinant veiksmus pagal Pekino veiksmų platformos 12-ką daugiausia susirūpinimo keliančių sričių kilo naujų problemų;

I.  kadangi ES atlieka svarbų vaidmenį politinėmis ir finansinėmis priemonėmis skatindama moterų ir mergaičių įgalėjimą ES ir visame pasaulyje; kadangi ES turi atlikti itin svarbų dokumentų dėl moterų žmogaus teisių, dėl kurių yra susitarusios JT ir ES, sergėtojos vaidmenį;

J.  kadangi skurdžiausiose šalyse moterys ir toliau pagamina apie 80 proc. maisto ir šiuo metu yra pagrindinės biologinės įvairovės ir kultūrinių augalų sėklų sergėtojos;

K.  kadangi žemė yra ne tik gamybos priemonė, bet ir kultūros bei tapatybės erdvė; kadangi dėl to žemė yra fundamentali gyvenimo sudedamoji dalis ir neatimama moterų ūkininkių bei čiabuvių moterų teisė;

1.  teikia Tarybai šią rekomendaciją:

  

Bendrosios moterų ir mergaičių įgalėjimo sąlygos

   a) patvirtinti savo įsipareigojimą vykdyti Pekino veiksmų programą ir imtis joje nurodytų įvairių veiksmų lyčių lygybės srityje; patvirtinti savo įsipareigojimą vadovautis dvejopu metodu moterų žmogaus teisių klausimu, lyčių aspektą integruojant į visų sričių politiką ir įgyvendinant konkrečius veiksmus, susijusius su moterų žmogaus teisėmis ir lyčių lygybe;
   b) raginti taikyti politiką, pagal kurią būtų investuojama į moterų ir mergaičių galimybes gauti išsilavinimą ir profesinį mokymą, įskaitant formalųjį švietimą, savaiminį mokymąsi ir neformalųjį švietimą, ir būtų panaikinta lyčių nelygybė šiose srityse bei visuose sektoriuose, ypač tuose, kuriuose tradiciškai vyrauja vyrai;
   c) kovoti su visomis smurto prieš moteris ir mergaites formas viešajame ir privačiajame gyvenime, nes taip rimtai pažeidžiama jų fizinė ir psichinė neliečiamybė ir joms užkertamas kelias pasinaudoti visomis savo galimybėmis; siekti pažangos, kad Stambulo konvenciją visapusiškai ratifikuotų visos šios konvencijos šalys;
   d) mano, jog, norėdamos efektyviau veikti pasaulio mastu, JT, ES ir jos valstybės narės daugiau pastangų turi dėti ir viduje, kad būtų panaikintas smurtas prieš moteris ir smurtas dėl lyties; todėl pakartoja savo raginimą Komisijai pateikti pasiūlymą dėl ES strategijos kovos su smurtu prieš moteris srityje, įskaitant direktyvą, kurioje būtų nustatyti minimalieji standartai; šiame kontekste taip pat ragina visas šalis pasirašyti ir ratifikuoti Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo;
   e) parengti politiką, kuria būtų skatinamas visų moterų deramas darbas ir visiškas užimtumas;
   f) užtikrinti visuotinę teisę gauti lytinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugas, kaip sutarta Tarptautinės konferencijos gyventojų ir vystymosi klausimais veiksmų programoje, Pekino veiksmų programoje ir peržiūros konferencijų išvadų dokumentuose; užtikrinti pagal amžių pritaikytą lytinį mergaičių ir berniukų bei merginų ir vaikinų švietimą, kad būtų apribotas nepageidaujamo ankstyvojo nėštumo atvejų skaičius arba lytinių ligų plitimas;
   g) griežtai smerkia vadinamąją visuotinio nutildymo taisyklę, pagal kurią tarptautinės organizacijos negali gauti JAV šeimos planavimo finansavimo, jei sudaro galimybę pasidaryti abortą, pataria, nukreipia šiuo klausimu arba užsiima su juo susijusia lobistine veikla; mano, kad ši taisyklė – tiesioginis išpuolis prieš laimėjimus ir žingsnis atgal moterų ir mergaičių teisių srityje; ragina ES ir jos valstybes nares skubiai spręsti vadinamosios visuotinio nutildymo taisyklės poveikio klausimą gerokai padidinant finansavimą lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių srityje ir sukurti tarptautinį fondą, kurio lėšomis būtų finansuojamos nėštumo kontrolės, taip pat saugaus ir teisėto aborto paslaugos, naudojant nacionalines ir ES lėšas vystymuisi, kad būtų užpildyta finansavimo spraga, atsivėrusi po to, kai D. Trumpo administracija ėmėsi veiksmų, siekdama nutraukti finansavimą visoms užjūrio pagalbos organizacijoms, teikiančioms su lytine ir reprodukcine sveikata bei teisėmis susijusias paslaugas;
   h) panaikinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio, viso gyvenimo pajamų ir pensijų skirtumus;
   i) visais lygmenimis nutraukti visų formų diskriminaciją prieš moteris teisės aktuose ir politikoje;
   j) kovoti su visų formų lyčių stereotipais, kurie leidžia įsišaknyti nelygybei, smurtui ir diskriminacijai visose visuomenės gyvenimo sferose;
   k) remti moterų organizacijas visais jų darbo lygmenimis; įtraukti jas kaip partneres kuriant politiką ir užtikrinant tinkamą finansavimą;
   l) taikyti biudžeto sudarymą atsižvelgiant į lyčių aspektą kaip priemonę lyčių aspektui į visas viešąsias išlaidas integruoti;
  

Moterų ekonominio įgalėjimo didinimas ir darbo rinkos kliūčių panaikinimas

   m) raginti visas šalis ratifikuoti ir įgyvendinti Konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims, ypač atsižvelgiant į 1, 4, 10, 11, 13, 14 ir 15 straipsnius;
   n) primygtinai raginti visas šalis vykdyti politiką ir teisės aktus, kuriais būtų užtikrintos vienodos galimybės gauti darbą, vienodą atlygį už vienodą darbą ir lygiavertį darbą;
   o) toliau ir aktyviau rengti politiką, pagal kurią būtų remiamas ir propaguojamas moterų verslumas, atsižvelgiant į deramą darbą ir visų kliūčių bei visuomenės išankstinio nusistatymo, su kuriais susiduriama steigiant verslą ir jam vadovaujant, pašalinimą, įskaitant geresnę prieigą vienodomis sąlygomis prie finansinių paslaugų, kreditų, rizikos kapitalo ir rinkų bei prieigos prie informacijos, mokymų ir ryšių verslo tikslais skatinimą; atsižvelgiant į tai, pripažinti ir skatinti socialinių įmonių, kooperatyvų ir alternatyvių verslo modelių vaidmenį užtikrinant moterų įgalėjimą;
   p) pripažinti, kad makroekonominė politika, pirmiausia susijusi su biudžeto drausme ir viešosiomis paslaugomis, daro neproporcingai didelį poveikį moterims ir kad politikos formuotojai turi atsižvelgti į šį poveikį lyčiai;
   q) skatinti naujas investicijas į socialinės rūpybos infrastruktūrą, švietimą ir sveikatos priežiūrą ir viešą prieinamų, įperkamų ir kokybiškų priežiūros, įskaitant vaikų, priklausomų ir vyresnio amžiaus asmenų priežiūrą, paslaugų teikimą visą gyvenimą; užtikrinti tvirtą besilaukiančių moterų apsaugą ir darbo teises joms laukiantis ir po nėštumo;
   r) remti politiką, kuri būtų palanki vienodam namų ir priežiūros pareigų pasidalijimui tarp vyrų ir moterų;
   s) remti TDO konvencijos sukūrimą, kad būtų nustatytas tarptautinis standartas, pagal kurį būtų galima nagrinėti smurto dėl lyties atvejus darbo vietoje;
   t) įgyvendinti politiką siekiant spręsti klausimą dėl politinio smurto prieš moteris reiškinio, įskaitant fizinį smurtą, bauginimą ir priekabiavimą internetu;
   u) imtis veiksmingų priemonių, siekiant panaikinti vaikų darbą, nes išnaudojimą patiria milijonai mergaičių; į dabartinius ES teisės aktus įtraukti naujus mechanizmus, siekiant užkirsti kelią prekių, kurių gamybai buvo naudojamas vaikų darbas, importui;
   v) raginti moteris ir mergaites informuotumo didinimo kampanijomis ir paramos programomis siekti akademinės ir mokslinės karjeros visose mokslo srityje, ypatingą dėmesį skiriant technologijoms ir skaitmeninei ekonomikai;
   w) užtikrinti ES vidaus, išorės politikos ir darnaus vystymosi tikslų suderinamumą;
  

Moterų lygios dalies užtikrinimas visais sprendimų priėmimo lygmenimis

   x) ginti pilietines ir politines teises ir remti lyčių pusiausvyros užtikrinimą priimant sprendimus visais lygmenimis, įskaitant politinių sprendimų priėmimą, ekonominę politiką ir programas, darbo vietas, verslą ar akademinį mokslą;
   y) įtraukti socialinius partnerius, pilietinę visuomenę ir moterų organizacijas į ekonominių sprendimų priėmimą;
   z) stiprinti moterų lyderystę ir dalyvavimą priimant sprendimus konfliktinėse situacijose ir jiems pasibaigus ir užtikrinti moterų galimybes įsidarbinti, patekti į rinkas, taip pat dalyvavimą politikoje ir lyderystę po konfliktų atsigaunančiose šalyse, nes visa tai nepaprastai svarbu stabilumui;
  

Labiausiai marginalizuotų moterų poreikių patenkinimas

   aa) supaprastinti žemės nuosavybę ir galimybę gauti kreditą kaimo moterims, taip pat populiarinti, skatinti ir remti moterų verslumo iniciatyvas kaimo vietovėse, padėti joms tapti ekonomiškai nepriklausomoms ir visapusiškai dalyvauti tvarioje ir kaimo plėtroje bei ja pasinaudoti; apsaugoti ir remti trumpąsias maisto tiekimo grandines ES įgyvendinant aktyvią vidaus ir išorės lygmens politiką;
   ab) nustatyti vidaus ir tarptautines taisykles, kurias taikant būtų užtikrinami smulkiųjų savininkų, ypač moterų, interesų neatitinkančio didelio masto žemės grobimo apribojimai;
   ac) raginti kaimo moterų organizacijų dalyvavimą formuojant politiką vietos, regionų, nacionaliniu ir pasauliniu lygmenimis bei remti moterų tinklus, skirtus keistis patirtimi ir geriausia praktika, ypač kai tam tikri sprendimai gali daryti įtaką jų gyvenimui;
   ad) raginti visas valstybes ratifikuoti ir įgyvendinti JT Neįgaliųjų teisių konvenciją, įskaitant jos 6 straipsnį „Neįgalios moterys“;
   ae) atkreipti dėmesį į dirbančių moterų migrančių, ypač kaip namų darbuotojos dirbančių migrančių ir pabėgėlių, teisę į deramas darbo sąlygas ir lygiavertę socialinę apsaugą; raginti ratifikuoti ir įgyvendinti Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvenciją Nr. 189;
   af) primygtinai raginti visas šalis įgyvendinti politiką, pagal kurią pabėgėlėms moterims ir mergaitėms būtų užtikrintos teisės ir humaniškas elgesys su jomis;
   ag) užtikrinti, kad persekiojimas dėl lyties būtų laikomas pagrindu prašyti prieglobsčio vadovaujantis 1951 m. JT konvencija dėl pabėgėlių statuso;
   ah) pabrėžti, kad būtina saugoti ir remti LGBTI moterų teises;
   ai) raginti JT Moterų padėties komisiją kartu su Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims komitetu atliekant savo analizę formaliai vadovautis tarpsektoriniu principu ir, atliekant tarpsektorinę analizę, propaguoti kovos su daugialype diskriminacija sampratą visuose JT organuose;
   aj) įgyvendinti politiką, skirtą moterų, patiriančių skurdą ir socialinę atskirtį, padėties klausimui spręsti;
   ak) pripažinti moterų, kaip formaliųjų ir neformaliųjų slaugytojų, vaidmenį ir įgyvendinti politiką siekiant pagerinti slaugos paslaugų teikimo sąlygas;
  

Šių įsipareigojimų virtimas išlaidomis ir jų matomumo didinimas

   al) sutelkti reikalingus išteklius, kad būtų užtikrintos moterų ekonominės teisės ir sumažinta lyčių nelygybė, taip pat naudojant dabartines ES ir valstybių narių lygmenų priemones, pvz., poveikio lytims vertinimus; planuojant viešąsias išlaidas taikyti biudžeto sudarymo atsižvelgiant į lyčių aspektą principą, kad būtų galima užtikrinti lyčių lygybę ir pašalinti bet kokią lyčių nelygybę;
   am) užtikrinti visapusišką Parlamento ir jo Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto dalyvavimą sprendimų priėmimo procese dėl ES pozicijos JT Moterų padėties komisijos 61-ojoje sesijoje;
   an) reiškia tvirtą paramą darbui, kurį atlieka JT padalinys „Moterys“ – pagrindinis JT sistemos smurtui prieš moteris ir mergaites visame pasaulyje panaikinti veikėjas, suburiantis visas susijusias suinteresuotąsias šalis, kad būtų užtikrinti politikos pokyčiai ir koordinuojami veiksmai; ragina visas JT valstybes nares ir ES padidinti savo finansavimą JT padaliniui „Moterys“;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šią rekomendaciją Tarybai ir susipažinti – Komisijai.

Teisinė informacija - Privatumo politika