Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/2001(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0018/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0018/2017

Debates :

PV 13/02/2017 - 16
CRE 13/02/2017 - 16

Balsojumi :

PV 14/02/2017 - 8.11
CRE 14/02/2017 - 8.11
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0029

Pieņemtie teksti
PDF 416kWORD 54k
Otrdiena, 2017. gada 14. februāris - Strasbūra
Prioritātes ANO Sieviešu statusa komisijas 61. sesijā
P8_TA(2017)0029A8-0018/2017

Eiropas Parlamenta 2017. gada 14. februāra ieteikums Padomei par ES prioritātēm ANO Sieviešu statusa komisijas 61. sesijā (2017/2001(INI))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Constance Le Grip PPE grupas vārdā un Maria Arena S&D grupas vārdā iesniegto priekšlikumu ieteikumam Padomei par ES prioritātēm ANO Sieviešu statusa komisijas 61. sesijā (B8-1365/2016),

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 26. maija secinājumus par dzimumu aspektu attīstības jomā un par jaunu globālu partnerību nabadzības izskaušanai un ilgtspējīgai attīstībai pēc 2015. gada, kā arī 2014. gada 16. decembra secinājumus par pārmaiņu programmu laikposmam pēc 2015. gada,

–  ņemot vērā ANO Sieviešu statusa komisijas (CSW) 61. sesiju un tās prioritāro tematu “Sieviešu ekonomiskās iespējas mainīgajā darba vidē”,

–  ņemot vērā 1995. gada septembrī Pekinā rīkoto ceturto Pasaules Sieviešu konferenci, tajā pieņemto deklarāciju un rīcības platformu, kā arī ar tām saistītos turpmākos noslēguma dokumentus, ko attiecīgi 2000. gada 9. jūnijā, 2005. gada 11. martā, 2010. gada 2. martā un 2015. gada 9. martā pieņēma Apvienoto Nāciju Organizācijas īpašajās sesijās „Pekina +5”, „Pekina +10”, „Pekina +15” un „Pekina +20”, par turpmāko rīcību un iniciatīvām Pekinas deklarācijas un rīcības platformas īstenošanai,

–  ņemot vērā ANO 1979. gada Konvenciju par jebkādas sieviešu diskriminācijas izskaušanu (CEDAW),

–  ņemot vērā Reglamenta 113. pantu,

–  ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumu (A8-0018/2017),

A.  tā kā Līgumā par Eiropas Savienību noteiktā sieviešu un vīriešu līdztiesība ir viens no ES pamatprincipiem un viens no ES mērķiem un uzdevumiem un tā kā ES šo principu ievēro arī savā ārējā darbībā, jo būtu jāsaskaņo abas dimensijas;

B.  tā kā sieviešu cilvēktiesības un dzimumu līdztiesība ir ne vien cilvēka pamattiesības, bet arī priekšnoteikums attīstības veicināšanai un nabadzības samazināšanai, kā arī vajadzīgais pamats mierpilnai, labklājīgai un ilgtspējīgai pasaulei;

C.  tā kā vajāšana un vardarbība pret sievietēm aptver plašu cilvēktiesību pārkāpumu spektru; tā kā jebkāds šāds pārkāpums var atstāt dziļas psiholoģiskas rētas un izraisīt fizisku vai seksuālu kaitējumu vai ciešanas, šādu nodarījumu vai izpausmju draudus, radīt kaitējumu sieviešu un meiteņu vispārējai veselībai, tostarp viņu reproduktīvajai un seksuālajai veselībai, un dažos gadījumos izraisīt nāvi;

D.  tā kā 2017. gada 23. janvārī ASV prezidents Donalds Tramps atjaunoja tā saukto vispārējo noteikumu, kas liedz starptautiskām organizācijām saņemt finansējumu vispārēju veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai ASV, ja tās sniedz konsultācijas par aborta veikšanas pakalpojumiem vai atbalsta tos, pat ja tās to dara ar savu finansējumu un bez ASV finansējuma un pat ja aborta veikšana ir likumīga to valstī; tā kā šobrīd tas skars programmas, kas attiecas uz HIV/AIDS, mātes un bērna veselību, reaģēšanas pasākumiem uz Zikas vīrusu un citu veselības un slimību ārstēšanu; tā kā šis noteikums būs solis atpakaļ pēc gadu gaitā gūtajiem panākumiem veselības un labklājības veicināšanā visā pasaulē, jo īpaši sieviešu un meiteņu tiesību jomā, un varētu pasliktināt veselības aprūpes pieejamību miljoniem cilvēku visā pasaulē;

E.  tā kā piektais ilgtspējīgas attīstības mērķis (IAM Nr. 5) ir panākt dzimumu līdztiesību un emancipēt visas sievietes un meitenes visā pasaulē; tā kā IAM Nr. 5 ir atsevišķs mērķis, kas nozīmē, ka tas ir jāintegrē visā programmā 2030. gadam un ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā; tā kā sieviešu ietekmes palielināšana nozīmē nodrošināt viņas ar vajadzīgajiem instrumentiem, lai viņas kļūtu ekonomiski neatkarīgas, tiktu vienlīdzīgi pārstāvētas visā sabiedrībā, būtu līdztiesīgas visās dzīves jomās, gūtu lielāku ietekmi un varētu vairāk kontrolēt jebkādus lēmumus, kas skar viņu dzīvi;

F.  tā kā sievietes visā pasaulē ir svarīgi ekonomikas dalībnieki un sieviešu ekonomiskā līdzdalība var veicināt ekonomikas attīstību, radīt darbvietas un veidot iekļaujošu labklājību; tā kā valstis, kurās sievietes tiek novērtētas un viņām ļauts pilnībā iesaistīties darba tirgū un lēmumu pieņemšanā, ir stabilākas, labklājīgākas un drošākas; tā kā dzimumu līdztiesības principa ievērošana budžeta izstrādē ir izdevīga ekonomikai un nodrošina, ka publiskie izdevumi veicina sieviešu un vīriešu līdztiesību;

G.  tā kā sieviešu radošums un uzņēmējdarbības potenciāls ir nepietiekami izmantoti kā ekonomiskās izaugsmes un darbvietu izveides avoti, kas būtu jāattīsta tālāk;

H.  tā kā 20 gadus pēc Pekinas konferences, neraugoties uz nepārprotamiem pierādījumiem, ka pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana sievietēm ir priekšnoteikums, lai mazinātu nabadzību, veicinātu attīstību un risinātu pasaules visneatliekamākās problēmas, ES dalībvalstu valdības atzīst, ka neviena valsts nav pilnībā nodrošinājusi sieviešu un vīriešu līdztiesību un sieviešu un meiteņu iespēju palielināšanu, ka progress ir bijis lēns un nevienmērīgs, ka vēl joprojām pastāv būtiski trūkumi un diskriminācija un ka Rīcības platformas 12 kritiskajām problemātiskajām jomām īstenošanas laikā ir radušās jaunas problēmas;

I.  tā kā ES ir nozīmīga loma iespēju nodrošināšanā sievietēm un meitenēm gan ES robežās, gan visā pasaulē, izmantojot politiskus un finansiālus līdzekļus; tā kā ES ir jāuzņemas būtiska loma, uzraugot ANO un ES apstiprinātās valodas lietošanu attiecībā uz sieviešu cilvēktiesībām;

J.  tā kā sievietes joprojām saražo aptuveni 80 % no pārtikas visnabadzīgākajās valstīs un pašlaik tieši viņas pamatā nodrošina bioloģisko daudzveidību un kultūraugu sēklu ražošanu;

K.  tā kā zeme ir ne tikai ražošanas līdzeklis, bet arī vieta, kurai piemīt kultūra un identitāte; tā kā tādēļ zemes pieejamība ir būtisks dzīves elements un neatņemamas tiesības zemnieku un pirmiedzīvotāju sievietēm,

1.  iesniedz Padomei šādu ieteikumu:

  

Vispārīgie nosacījumi attiecībā uz iespēju nodrošināšanu sievietēm un meitenēm

   a) apstiprināt savu apņemšanos, kas pausta attiecībā uz Pekinas rīcības platformu un tajā izceltajām daudzajām rīcībām attiecībā uz sieviešu cilvēktiesībām un dzimumu līdztiesību; apstiprināt savu apņemšanos attiecībā uz divējādu pieeju sieviešu cilvēktiesībām, piemērojot integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai visās politikas jomās un īstenojot konkrētas darbības sieviešu cilvēktiesību un dzimumu līdztiesības jomā;
   b) veicināt politikas virzienus, ar kuriem tiek ieguldīti līdzekļi sieviešu un meiteņu vienlīdzīgas piekļuves nodrošināšanā augstas kvalitātes izglītībai un arodmācībām, tostarp formālai, ikdienējai un neformālai izglītībai, un novērst dzimumu atšķirības šajās jomās un visās nozarēs, jo īpaši tajās, kurās tradicionāli dominē vīrieši;
   c) apkarot visu veidu vardarbību pret sievietēm un meitenēm publiskajā un privātajā sfērā, jo tas ir nopietns viņu fiziskās un psiholoģiskās neaizskaramības pārkāpums, kas liedz viņām īstenot savu potenciālu pilnībā; virzīties uz to, ka visas puses pilnībā ratificē Stambulas konvenciju;
   d) uzskata, ka, lai ANO, ES un dalībvalstis varētu kļūt par efektīvākiem globālajiem dalībniekiem, tām jāpastiprina uz vietas centieni izskaust vardarbību pret sievietēm un uz dzimumu balstītu vardarbību; tādēļ atkārtoti aicina Komisiju ierosināt ES stratēģiju, kas vērsta uz vardarbības pret sievietēm apkarošanu, tostarp ierosinot direktīvu, kurā noteikti obligātie standarti; šajā sakarībā arī aicina visas puses parakstīt un ratificēt Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu;
   e) izstrādāt tādu politiku, lai veicinātu un atbalstītu pienācīgu darbu un pilnīgu nodarbinātību sievietēm;
   f) nodrošināt universālu piekļuvi seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpei un reproduktīvajām tiesībām, kā tas apstiprināts Starptautiskās konferences par iedzīvotājiem un attīstību rīcības programmā, Pekinas rīcības platformā un pārskatīšanas konferenču noslēguma dokumentos; piedāvāt vecumam atbilstošu seksuālo izglītību meitenēm un zēniem un jaunietēm un jauniešiem, lai samazinātu priekšlaicīgu nevēlamu grūtniecību vai seksuāli transmisīvo slimību izplatību;
   g) stingri nosoda vispārējo noteikumu, kas liedz starptautiskām organizācijām saņemt finansējumu ASV ģimenes plānošanas nolūkā, ja tās sniedz konsultācijas par aborta veikšanas pakalpojumiem, izsniedz nosūtījumus aborta veikšanai vai lobē aborta veikšanas pakalpojumus; uzskata, ka šis noteikums ir tiešs uzbrukums sieviešu un meiteņu tiesībām un solis atpakaļ attiecībā uz gūtajiem panākumiem šo tiesību jomā; aicina ES un tās dalībvalstis steidzami mazināt šā vispārējā noteikuma ietekmi, ievērojami palielinot finansējumu seksuālās un reproduktīvās veselības pakalpojumiem un izveidojot starptautisku fondu, lai finansētu piekļuvi dzimstības plānošanai un drošai un legālai aborta veikšanai, izmantojot gan valstu, gan ES sniegto attīstības finansējumu, nolūkā novērst finansējuma trūkumu pēc Donalda Trampa administrācijas veiktajiem pasākumiem ar mērķi pārtraukt finansējumu visām ārvalstu atbalsta organizācijām, kas sniedz seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpes un tiesību pakalpojumus;
   h) likvidēt darba samaksas, mūža izpeļņas un pensiju atšķirības;
   i) izbeigt visu veidu diskrimināciju pret sievietēm tiesību aktos un politikā visos līmeņos;
   j) apkarot visu veidu stereotipus par dzimumiem, kas pastiprina nevienlīdzību, vardarbību un diskrimināciju visās sabiedrības jomās;
   k) atbalstīt sieviešu organizācijas visos viņu darbības līmeņos; iesaistīt viņas kā partnerus politikas veidošanā un nodrošināt pietiekamu finansējumu;
   l) piemērot dzimumu līdztiesības principa ievērošanu budžeta plānošanā kā instrumentu dzimumu līdztiesības integrācijai visos publiskā sektora izdevumos;
  

Sieviešu ekonomisko iespēju palielināšana un darba tirgus šķēršļu pārvarēšana

   m) aicināt visas puses ratificēt uz īstenot CEDAW, īpašu uzmanību pievēršot 1., 4., 10., 11., 13., 14. un 15. pantam;
   n) mudināt visas puses ieviest tādu politiku un tādus tiesību aktus, kas nodrošina vienlīdzīgu piekļuvi darbam un līdzvērtīgu darba samaksu par vienādas vērtības darbu;
   o) turpināt un intensificēt darbu pie politikas virzieniem, kuru mērķis ir atbalstīt un veicināt sieviešu uzņēmējdarbību saistībā ar pienācīgas kvalitātes nodarbinātību un visu šķēršļu un sociālo aizspriedumu novēršanu attiecībā uz uzņēmumu dibināšanu un vadīšanu, tostarp uzlabot piekļuvi finanšu pakalpojumiem, kredītiem, riska kapitālam un tirgiem vienlīdzīgos apstākļos un veicināt piekļuvi informācijai, apmācībai un tīkliem uzņēmējdarbības nolūkos; šajā sakarībā atzīt un veicināt sociālo uzņēmumu, kooperatīvu un alternatīvu uzņēmējdarbības modeļu lomu sieviešu iespēju palielināšanā;
   p) atzīst, ka makroekonomikas politikai, it īpaši attiecībā uz budžeta disciplīnu un sabiedriskajiem pakalpojumiem, ir nesamērīga ietekme uz sievietēm, un ka šī ietekme uz dzimumu ir jāņem vērā politikas veidotājiem;
   q) veicināt jaunus ieguldījumus sociālās aprūpes infrastruktūrā, izglītībā un veselības aprūpē, kā arī pieejamu, izmaksu ziņā pieņemamu un kvalitatīvu aprūpes pakalpojumu sniegšanā visā dzīves ciklā, tostarp bērnu, apgādājamu personu un vecāka gadagājuma cilvēku aprūpē; nodrošināt spēcīgu aizsardzību un darba tiesības sievietēm grūtniecības laikā un pēc tās;
   r) atbalstīt tādu politiku, kurā priekšroka tiek dota vienlīdzīgai sadzīves un aprūpes pienākumu sadalei starp sievietēm un vīriešiem;
   s) atbalstīt SDO Konvencijas ieviešanu nolūkā nodrošināt starptautisku standartu, kā novērst uz dzimumu balstītu vardarbību darba vietā;
   t) īstenot politiku, lai novērstu politisko vardarbību pret sievietēm, tostarp fizisku vardarbību, iebiedēšanu un aizskarošu izturēšanos tiešsaistē;
   u) veikt efektīvus pasākumus, lai aizliegtu bērnu darbu, jo tiek ļaunprātīgi ekspluatētas miljoniem meiteņu; ieviest jaunus mehānismus pašlaik spēkā esošajos ES tiesību aktos, lai novērstu tādu preču importu, kuru ražošanā izmantots bērnu darbs;
   v) ar izpratnes veicināšanas kampaņu un atbalsta programmu starpniecību iedrošināt sievietes un meitenes uzsākt akadēmisko un pētniecības karjeru visās zinātnes jomās, īpaši vēršot uzmanību uz tehnoloģiju un digitālās ekonomikas nozari;
   w) nodrošināt, ka ES iekšējā un ārējā politika ir saskaņota ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem;
  

Līdzvērtīgas sieviešu līdzdalības nodrošināšana visos lēmumu pieņemšanas līmeņos

   x) aizsargāt pilsoniskās un politiskās tiesības un atbalstīt dzimumu līdztiesības nodrošināšanu visos līmeņos, tostarp lēmumu pieņemšanā, ekonomikas politikā un programmās, darba vietās, uzņēmējdarbībā un akadēmiskajā vidē;
   y) iesaistīt sociālos partnerus, pilsonisko sabiedrību un sieviešu organizācijas ekonomikas lēmumu pieņemšanā;
   z) stiprināt sieviešu līderību un dalību lēmumu pieņemšanā konflikta un pēckonflikta situācijās un nodrošināt sieviešu piekļuvi darbvietām un tirgiem, kā arī viņu politisko līdzdalību un vadošo lomu valstīs, kas atgūstas no konfliktiem, jo visi šie aspekti ir būtiski stabilitātei;
  

Visatstumtāko sieviešu vajadzību risināšana

   aa) atvieglot lauku sieviešu zemes īpašumtiesību iegūšanu un pieeju kredītiem un mudināt un atbalstīt sieviešu uzņēmējdarbības iniciatīvas lauku apvidos, lai viņas varētu kļūt ekonomiski neatkarīgas, pilnībā piedalīties ilgtspējīgā un lauku attīstībā un gūt no tās labumu; aizsargāt un veicināt īsas pārtikas piegādes ķēdes, izmantojot aktīvu politiku gan iekšējā, gan ārējā līmenī Eiropas Savienībā;
   ab) izveidot iekšējās un starptautiskās tiesību normas, kas garantē ierobežojumus liela mēroga zemes sagrābšanai, kura ir pretrunā mazo īpašnieku, jo īpaši sieviešu, interesēm;
   ac) aicināt lauku sieviešu organizācijas iesaistīties vietējā, reģionālajā, valsts un pasaules mēroga politikas veidošanā un atbalstīt sieviešu tīklus, lai apmainītos ar pieredzi un labu praksi, jo īpaši tajos jautājumos, kuros ar attiecīgajiem lēmumiem varētu tikt ietekmētas sieviešu dzīves;
   ad) aicināt visas valstis ratificēt un īstenot ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, tostarp tās 6. pantu “Sievietes ar invaliditāti”;
   ae) uzsvērt migranšu darba ņēmēju, jo īpaši mājsaimniecības pakalpojumu jomā nodarbināto migranšu un bēgļu, tiesības uz pienācīgiem darba apstākļiem un vienlīdzīgu sociālo aizsardzību; prasa ratificēt un īstenot SDO Konvenciju Nr. 189;
   af) mudina visas iesaistītās puses īstenot politiku, kas garantē tiesības un humānu izturēšanos pret sievietēm un meitenēm bēglēm;
   ag) nodrošināt, ka uz dzimumu balstīta vajāšana tiek uzskatīta par pamatu patvēruma pieprasīšanai saskaņā ar ANO 1951. gada Konvenciju par bēgļu statusu;
   ah) uzsvērt nepieciešamību aizsargāt un veicināt LGBTI sieviešu tiesības;
   ai) aicina CSW kopā ar CEDAW komiteju institucionalizēt starpnozaru pieeju to veiktajai analīzei un veicināt vairākveidu diskriminācijas apkarošanas koncepciju, izmantojot krustenisko analīzi visās ANO struktūrās;
   aj) turpināt īstenot politiku, pievēršoties to sieviešu situācijai, kuras saskaras ar nabadzību un sociālo atstumtību;
   ak) atzīt sieviešu kā formālo un neformālo aprūpētāju nozīmi un īstenot politiku, lai uzlabotu nosacījumus, saskaņā ar kuriem viņas nodrošina aprūpi;
  

Aprēķināt šo saistību izmaksas un padarīt tās uzskatāmākas

   al) mobilizēt nepieciešamos resursus, lai īstenotu sieviešu ekonomiskās tiesības un samazinātu dzimumu nevienlīdzību, tostarp ES un dalībvalstu līmenī izmantojot jau esošos līdzekļus, piemēram, ietekmes uz dzimumu līdztiesību novērtējumus; ievērot dzimumu līdztiesības principu budžeta plānošanā attiecībā uz publiskajiem izdevumiem, lai nodrošinātu sieviešu un vīriešu līdztiesību un novērstu jebkādu dzimumu nevienlīdzību;
   am) nodrošināt, ka lēmumu pieņemšanas procesā par ES nostāju ANO Sieviešu statusa komisijas 61. sesijā tiek pilnībā iesaistīts Parlaments un tā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja;
   an) pauž stingru atbalstu ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas iestādes (UN Women) darbam, kurai ir centrālās dalībnieces loma ANO sistēmā, ar kuru izskauž vardarbību pret sievietēm un meitenēm visa pasaulē un kura apvieno visas attiecīgās ieinteresētās puses, lai panāktu izmaiņas politikā un koordinētu rīcību; aicina visas ANO dalībvalstis, ka arī ES, palielināt finansējumu, ko tās piešķir UN Women;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo ieteikumu nosūtīt Padomei un informēšanas nolūkā Komisijai.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika