Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2001(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0018/2017

Predkladané texty :

A8-0018/2017

Rozpravy :

PV 13/02/2017 - 16
CRE 13/02/2017 - 16

Hlasovanie :

PV 14/02/2017 - 8.11
CRE 14/02/2017 - 8.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0029

Prijaté texty
PDF 354kWORD 49k
Utorok, 14. februára 2017 - Štrasburg
Priority pre 61. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien
P8_TA(2017)0029A8-0018/2017

Odporúčanie Európskeho parlamentu Rade zo 14. februára 2017 o prioritách EÚ pre 61. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien (2017/2001(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh odporúčania Rade, ktoré predložila Constance Le Grip v mene skupiny PPE a Maria Arena v mene skupiny S&D, o prioritách EÚ pre 61. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien (B8-1365/2016),

–  so zreteľom na závery Rady z 26. mája 2015 o rodovej otázke v oblasti rozvoja a o novom globálnom partnerstve pre odstránenie chudoby a trvalo udržateľnom rozvoji po roku 2015 a zo 16. decembra 2014 o transformačnom programe na obdobie po roku 2015,

–  so zreteľom na 61. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien (CSW) a jeho prioritnú tému s názvom Posilnenie ekonomického postavenia žien v meniacom sa svete práce,

–  so zreteľom na 4. svetovú konferenciu o ženách, ktorá sa konala v septembri 1995 v Pekingu, na deklaráciu a akčnú platformu prijatú v Pekingu a na následné záverečné dokumenty prijaté 9. júna 2000, 11. marca 2005, 2. marca 2010 a 9. marca 2015 na osobitných zasadnutiach OSN Peking +5, Peking +10, Peking +15 a Peking +20, ktoré sa týkajú ďalších opatrení a iniciatív na vykonávanie Pekinskej deklarácie a akčnej platformy,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien z roku 1979 (ďalej len „CEDAW”),

–  so zreteľom na článok 113 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0018/2017),

A.  keďže rovnosť medzi ženami a mužmi je základnou zásadou EÚ zakotvenou v Zmluve o Európskej únii a predstavuje jeden z jej cieľov a úloh a keďže EÚ sa touto zásadou riadi aj vo svojej vonkajšej činnosti, pretože oba rozmery by mali byť koordinované;

B.  keďže ľudské práva žien a rodová rovnosť nie sú len základnými ľudskými právami, ale aj predpokladmi ďalšieho rozvoja a zníženia chudoby a nevyhnutným základom mierového, prosperujúceho a udržateľného sveta;

C.  keďže obťažovanie žien a násilie na ženách zahŕňajú širokú škálu porušovania ľudských práv; keďže všetky tieto prípady zneužívania môžu zanechať hlboké stopy v psychike vo forme fyzickej alebo sexuálnej ujmy alebo utrpenia vrátane hrozby vykonania takýchto činov a nátlaku, poškodzujú celkové zdravie žien a dievčat vrátane ich reprodukčného a sexuálneho zdravia a v niektorých prípadoch sa končia smrťou;

D.  keďže 23. januára 2017 americký prezident Donald Trump znovu zaviedol tzv. pravidlo „global gag“, ktoré bráni tomu, aby medzinárodné organizácie dostávali od USA akúkoľvek celosvetovú pomoc v oblasti zdravia, ak poskytujú služby alebo poradenstvo v oblasti prerušenia tehotenstva, takéto služby odporúčajú alebo za ne lobujú – aj keď pri tom využívajú vlastné a nie americké finančné prostriedky a aj vtedy, ak je prerušenie tehotenstva v ich krajine legálne; keďže to bude mať vplyv na programy zamerané na HIV/AIDS, zdravie matiek a detí, boj proti vírusu Zika a ďalšie oblasti zdravia a chorôb; keďže toto pravidlo bude krokom späť v dlhoročnom pokroku dosiahnutom v oblasti zdravia a dobrých životných podmienok komunít na celom svete, najmä pokiaľ ide o práva žien a dievčat, a mohlo by obmedziť prístupu ku zdravotnej starostlivosti pre milióny ľudí na celom svete;

E.  keďže piatym cieľom trvalo udržateľného rozvoja je dosiahnuť rodovú rovnosť a posilniť postavenie všetkých žien a dievčat na celom svete; keďže cieľ trvalo udržateľného rozvoja č. 5 je samostatným cieľom, čo znamená, že sa musí začleniť do celého programu 2030 a do realizácie všetkých cieľov trvalo udržateľného rozvoja; keďže posilniť postavenie žien znamená poskytnúť im nástroje potrebné na to, aby sa stali ekonomicky nezávislé, boli rovnako zastúpené v celej spoločnosti, zohrávali rovnakú úlohu vo všetkých sférach života a získali väčšie právomoci vo verejnom živote a kontrolu nad všetkými rozhodnutiami, ktoré ovplyvňujú ich život;

F.  keďže ženy sú dôležitými hospodárskymi činiteľmi na celom svete a hospodárska účasť žien môže stimulovať hospodárstvo, vytvárať pracovné miesta a budovať inkluzívnu prosperitu; keďže krajiny, ktoré oceňujú ženy a posilňujú ich postavenie, aby sa v plnej miere zúčastňovali na trhu práce a podieľali na rozhodovaní, sú stabilnejšie, prosperujúcejšie a bezpečnejšie; keďže rodové rozpočtovanie predstavuje inteligentnú ekonomiku a zabezpečuje, aby verejné výdavky slúžili na podporu rovnosti medzi ženami a mužmi;

G.  keďže tvorivosť a podnikateľský potenciál žien sú nedostatočne využívanými zdrojmi hospodárskeho rastu a zamestnanosti, ktoré by sa mali ďalej rozvíjať;

H.  keďže napriek presvedčivým dôkazom, že posilnenie postavenia žien je kľúčom k znižovaniu chudoby, podpore rozvoja a riešeniu najnaliehavejších problémov vo svete, vlády EÚ 20 rokov po pekinskej konferencii uznali, že žiadna krajina nedosiahla v plnej miere rovnosť medzi ženami a mužmi ani posilnenie postavenia žien a dievčat, že pokrok bol pomalý a nerovnomerný, že najväčšie nedostatky a formy diskriminácie pretrvávajú a že sa objavili nové výzvy pri vykonávaní 12 kritických oblastí záujmu akčnej platformy;

I.  keďže EÚ zohráva dôležitú úlohu pri posilňovaní postavenia žien a dievčat v rámci EÚ, ako aj na celosvetovej úrovni prostredníctvom politických a finančných prostriedkov; keďže EÚ musí hrať kľúčovú úlohu strážkyne dohodnutého prístupu OSN a EÚ k ľudským právam žien;

J.  keďže ženy naďalej produkujú približne 80 % potravín v najchudobnejších krajinách a v súčasnosti sú hlavnými strážkyňami biodiverzity a osiva;

K.  keďže pôda nie je len prostriedkom na produkciu, ale aj miestom spájaným s kultúrou a identitou; keďže prístup k pôde je preto základnou súčasťou života a neodňateľným právom vidieckych a domorodých žien;

1.  predkladá Rade toto odporúčanie:

  

Všeobecné podmienky pre posilnenie postavenia žien a dievčat

   a) potvrdiť svoj záväzok voči Pekinskej akčnej platforme, ako aj voči celej škále opatrení na podporu ľudských práv žien a dosiahnutia rodovej rovnosti, ktoré sú v nej uvedené; potvrdiť svoj záväzok v súvislosti s dvojitým prístupom k ľudským právam žien prostredníctvom uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti vo všetkých oblastiach politiky a vykonávania osobitných opatrení v záujme ľudských práv žien a rodovej rovnosti;
   b) podporovať politiky, ktorých cieľom je investovanie do rovnakého prístupu žien a dievčat ku kvalitnému vzdelaniu a odbornej príprave vrátane formálneho, informálneho a neformálneho vzdelávania a odstránenie rodovej nerovnosti v týchto oblastiach, ako aj vo všetkých sektoroch, najmä tých, v ktorých tradične prevládajú muži;
   c) bojovať proti všetkým formám násilia na ženách a dievčatách vo verejnej a súkromnej sfére, pretože znamenajú závažné porušenie ich fyzickej a psychickej integrity, ktoré im bráni plne rozvíjať ich potenciál; pokročiť k úplnej ratifikácii Istanbulského dohovoru všetkými stranami;
   d) brať do úvahy, že OSN, EÚ a jej členské štáty tiež musia zintenzívniť svoje vnútropolitické úsilie zamerané na odstránenie násilia páchaného na ženách a násilia založeného na rodovej príslušnosti, aby sa stali vplyvnejšími aktérmi na svetovej úrovni; pripomenúť preto svoju výzvu, aby Komisia predložila návrh stratégie EÚ na boj proti násiliu páchanému na ženách vrátane smernice stanovujúcej minimálne normy; v tejto súvislosti tiež vyzvať všetky strany, aby podpísali a ratifikovali Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu;
   e) navrhovať politiky na presadzovanie a podporu dôstojnej práce a plnej zamestnanosti pre všetky ženy;
   f) zabezpečiť univerzálny prístup k starostlivosti v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a k reprodukčným právam, ako bolo dohodnuté v akčnom programe Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji, v Pekinskej akčnej platforme a v záverečných dokumentoch z konferencií zameraných na ich preskúmanie; poskytovať dievčatám, chlapcom, mladým ženám a mladým mužom sexuálnu výchovu primeranú ich veku s cieľom obmedziť počet predčasných neželaných tehotenstiev alebo šírenie pohlavne prenosných chorôb;
   g) dôrazne odsudzuje pravidlo „global gag“, ktoré bráni tomu, aby medzinárodné organizácie dostávali prostriedky na programy plánovania rodičovstva z USA, ak poskytujú služby alebo poradenstvo v oblasti prerušenia tehotenstva, takéto služby odporúčajú alebo za ne lobujú; považuje toto pravidlo za priamy útok na práva žien a dievčat a krok späť v pokroku, ktorý sa dosiahol; naliehavo výzva EÚ a jej členské štáty, aby dosahu tohto pravidla čelili výrazným zvýšením financovania do oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv a zriadením medzinárodného fondu na financovanie prístupu ku kontrole pôrodnosti a k bezpečnému a legálnemu umelému prerušeniu tehotenstva, s použitím vnútroštátnych prostriedkov aj prostriedkov EÚ na rozvojovú pomoc, s cieľom nahradiť nedostatok finančných prostriedkov, ktorý vznikol v dôsledku krokov Trumpovej vlády smerujúcich k zastaveniu financovania všetkých zámorských organizácií poskytujúcich pomoc v oblasti služieb sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv;
   h) odstrániť rodové rozdiely v odmeňovaní, celoživotných príjmoch a dôchodkoch;
   i) ukončiť všetky formy diskriminácie žien v právnych predpisoch a politikách na všetkých úrovniach;
   j) bojovať proti všetkým formám rodových stereotypov, ktoré zachovávajú nerovnosť, násilie a diskrimináciu vo všetkých sférach spoločnosti;
   k) podporovať organizácie žien na všetkých úrovniach v ich práci; zapojiť ich ako partnerov do tvorby politiky a zabezpečiť dostatočné financovanie;
   l) aplikovať rodové rozpočtovanie – ako nástroj uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti – na všetky verejné výdavky;
  

Posilňovanie ekonomického postavenia žien a prekonanie prekážok na trhu práce

   m) vyzvať všetky strany, aby ratifikovali a vykonávali dohovor CEDAW s osobitným dôrazom na články 1, 4, 10, 11, 13, 14 a 15;
   n) naliehať na všetky strany, aby schválili politiky a právne predpisy zabezpečujúce rovnaký prístup k práci, rovnakú odmenu za rovnakú prácu a prácu rovnakej hodnoty;
   o) pokračovať v práci na politikách na podporu a presadzovanie podnikania žien v rámci dôstojnej práce a odstránenia všetkých prekážok a spoločenských predsudkov, ktoré bránia v založení a vedení podniku, vrátane zlepšenia prístupu k finančným službám, úverom, rizikovému kapitálu a trhom za rovnakých podmienok a podporovania prístupu k informáciám, odbornej príprave a sieťam na podnikateľské účely, a zároveň túto prácu zintenzívniť; v tejto súvislosti uznať a podporovať úlohu sociálnych podnikov, družstiev a alternatívnych obchodných modelov pri posilňovaní postavenia žien;
   p) uznať, že makroekonomické politiky, najmä pokiaľ ide o rozpočtovú disciplínu a verejné služby, majú neprimeraný dosah na ženy a že tvorcovia politík musia tieto rodové vplyvy brať do úvahy;
   q) presadzovať nové investície do infraštruktúry sociálnej starostlivosti, vzdelávania a zdravotnej starostlivosti a do verejného poskytovania prístupných, cenovo dostupných a kvalitných služieb starostlivosti počas celého životného cyklu vrátane starostlivosti o deti a závislé a staršie osoby; zabezpečiť silnú ochranu a pracovné práva tehotných žien počas tehotenstva a po ňom;
   r) podporovať politiky, ktoré uprednostňujú rovnaké rozdelenie domácich a opatrovateľských povinností medzi ženami a mužmi;
   s) podporiť vypracovanie dohovoru Medzinárodnej organizácie práce (MOP), ktorý by poskytoval medzinárodnú normu na riešenie násilia založeného na rodovej príslušnosti na pracovisku;
   t) vykonávať politiky zamerané na riešenie fenoménu politického násilia voči ženám vrátane fyzického násilia, zastrašovania a obťažovania na internete;
   u) prijať účinné opatrenia na odstránenie detskej práce, pretože milióny dievčat sú zneužívané; zaviesť v rámci súčasných právnych predpisov EÚ nové mechanizmy, aby sa zabránilo dovozu tovaru, pri ktorého výrobe sa využíva detská práca;
   v) prostredníctvom kampaní na zvyšovanie informovanosti a podporných programov nabádať ženy a dievčatá, aby si zvolili kariéry v akademickej a výskumnej sfére vo všetkých vedeckých oblastiach s osobitným zameraním na technológie a digitálne hospodárstvo;
   w) zabezpečiť súdržnosť medzi vnútornými a vonkajšími politikami EÚ a cieľmi trvalo udržateľného rozvoja;
  

Zabezpečenie rovnakého podielu žien na všetkých úrovniach rozhodovania

   x) chrániť občianske a politické práva a podporovať zabezpečenie rodovej vyváženosti v rozhodovacích procesoch na všetkých úrovniach, a to vrátane politického rozhodovania, hospodárskej politiky a programov, pracovísk, podnikania alebo akademickej sféry;
   y) zapájať sociálnych partnerov, občiansku spoločnosť a organizácie žien do hospodárskeho rozhodovania;
   z) posilňovať vedúce postavenie a účasť žien v rozhodovacom procese v situáciách konfliktov a po ich skončení a zabezpečiť prístup žien k pracovným miestam, trhom a politickej účasti a vedúcemu postaveniu v krajinách, ktoré prešli konfliktom, pričom všetky tieto prvky sú nevyhnutné pre stabilitu;
  

Riešenie potrieb najmarginalizovanejších žien

   aa) uľahčovať vlastníctvo pôdy a prístup k úverom pre ženy žijúce na vidieku a presadzovať, podnecovať a podporovať podnikateľské iniciatívy žien vo vidieckych oblastiach s cieľom umožniť im stať sa ekonomicky nezávislými a plne sa zúčastňovať na trvalo udržateľnom rozvoji a rozvoji vidieka a ťažiť z neho; chrániť a podporovať krátke potravinové dodávateľské reťazce prostredníctvom aktívnych politík na vnútornej i vonkajšej úrovni v EÚ;
   ab) stanoviť vnútorné a medzinárodné pravidlá, ktoré zabezpečia limity, pokiaľ ide o rozsiahle zaberanie pôdy v rozpore so záujmami drobných vlastníkov, najmä žien;
   ac) požadovať, aby sa vidiecke organizácie žien zapájali do tvorby politiky na miestnej, regionálnej, národnej a globálnej úrovni, a podporovať siete žien pri výmene skúseností a osvedčených postupov, najmä pokiaľ by príslušné rozhodnutia mohli ovplyvniť život žien;
   ad) vyzvať všetky krajiny, aby ratifikovali a vykonávali Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím vrátane jeho článku 6 s názvom Ženy so zdravotným postihnutím;
   ae) zdôrazňovať právo migrujúcich pracovníčok, najmä migrantiek a utečeniek pracujúcich v domácnosti, na dôstojné pracovné podmienky a rovnakú sociálnu ochranu; požadovať ratifikáciu a vykonávanie dohovoru MOP č. 189;
   af) naliehavo žiadať všetky strany, aby vykonávali politiky, ktoré ženám a dievčatám z radov utečencov zaručia práva a humánne zaobchádzanie;
   ag) zabezpečiť, aby sa rodovo motivované prenasledovanie považovalo za dôvod na žiadosť o azyl podľa dohovoru OSN z roku 1951 o právnom postavení utečencov;
   ah) zdôrazňovať, že je nutné chrániť a presadzovať práva LGBTI žien;
   ai) vyzvať komisiu CSW a výbor CEDAW, aby v súvislosti so svojou analýzou inštitucionalizovali medziodvetvový prístup a presadzovali koncepciu boja proti viacnásobnej diskriminácii prostredníctvom prierezovej analýzy vo všetkých orgánoch OSN;
   aj) uskutočňovať politiky na riešenie situácie žien, ktoré sa vyrovnávajú s chudobou a sociálnym vylúčením;
   ak) uznať úlohu žien ako formálnych a neformálnych opatrovateliek a zaviesť politiky vedúce k zlepšeniu podmienok, za akých poskytujú starostlivosť;
  

Premietanie týchto záväzkov do výdavkov a zvyšovanie ich viditeľnosti

   al) mobilizovať zdroje potrebné na presadenie hospodárskych práv žien a zníženie rodovej nerovnosti, a to aj využívaním existujúcich nástrojov na úrovni EÚ a členských štátov, ako sú napríklad posúdenia vplyvu na rodovú rovnosť; uplatňovať rodové rozpočtovanie na verejné výdavky, aby sa zabezpečila rovnosť medzi ženami a mužmi a odstránili sa všetky rodové rozdiely;
   am) zabezpečiť plné zapojenie Európskeho parlamentu a jeho Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť do procesu rozhodovania o pozícii EÚ na 61. zasadnutí Komisie OSN pre postavenie žien;
   an) vyjadriť rozhodnú podporu činnosti orgánu OSN Ženy, ktorý je ústredným aktérom v rámci systému OSN na odstraňovanie násilia páchaného na ženách a dievčatách na celom svete a združovanie všetkých príslušných zainteresovaných strán s cieľom vyvolať politickú zmenu a koordinovať opatrenia; vyzvať všetky členské štáty OSN, ako aj EÚ, aby navýšili finančné prostriedky pre OSN Ženy;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto odporúčanie Rade a pre informáciu aj Komisii.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia