Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0114(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0382/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0382/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/02/2017 - 7.4
CRE 15/02/2017 - 7.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0032

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 378kWORD 48k
Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017 - Στρασβούργο
Συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Μογγολίας ***
P8_TA(2017)0032A8-0382/2016

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Μογγολίας, αφετέρου (08919/2016 – C8-0218/2016 – 2015/0114(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (08919/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Μογγολίας, αφετέρου (07902/1/2011),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για έγκριση που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 207 και 209 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0218/2016),

–  έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό ψήφισμά του της 15ης Φεβρουαρίου 2017(1) σχετικά με το σχέδιο απόφασης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0382/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Μογγολίας.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0033.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου