Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2231(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0383/2016

Indgivne tekster :

A8-0383/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/02/2017 - 7.5

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0033

Vedtagne tekster
PDF 361kWORD 62k
Onsdag den 15. februar 2017 - Strasbourg
Rammeaftale om partnerskab og samarbejde mellem EU og Mongoliet (beslutning)
P8_TA(2017)0033A8-0383/2016

Europa-Parlamentets ikke-lovgivningsmæssige beslutning af 15. februar 2017 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mongoliet på den anden side om partnerskab og samarbejde (08919/2016 – C8-0218/2016 – 2015/0114(NLE)2016/2231(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (08919/2016),

–  der henviser til udkast til rammeaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mongoliet på den anden side om partnerskab og samarbejde (07902/1/2011),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207 og 209 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0218/2016),

–  der henviser til undertegnelsen af rammeaftalen om partnerskab og samarbejde (eller "partnerskabs- og samarbejdsaftalen" – PSA) den 30. april 2013 i Ulaanbaatar i overværelse af næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), Catherine Ashton,

–  der henviser til aftalen om handel og økonomisk samarbejde mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Mongoliet på den anden side, som trådte i kraft den 1. marts 1993,

–  der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 15. november 2005 om forslag til Rådets afgørelse om ændring af overenskomsten om oprettelse af Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) for at give banken mulighed for at finansiere transaktioner i Mongoliet(1),

–  der henviser til sin beslutning af 13. april 2016 om gennemførelse og gennemgang af EU-strategien for Centralasien(2),

–  der henviser til sine beslutninger af 16. december 2015(3) og 14. marts 2013(4) om forbindelserne mellem EU og Kina, og særlig til betragtning Y i sidstnævnte beslutning,

–  der henviser til sin beslutning af 10. juni 2015 om status over forholdet mellem EU og Rusland(5),

–  der henviser til sin beslutning af 16. februar 2012 om Parlamentets holdning med henblik på den 19. samling i FN's Menneskerettighedsråd(6), og særlig punkt 30,

–  der henviser til sin beslutning af 17. januar 2013 om henstillingerne fra gennemgangskonferencen for ikkespredningstraktaten vedrørende skabelsen af et Mellemøsten uden masseødelæggelsesvåben, og særlig betragtning F(7),

–  der henviser til sin beslutning af 27. oktober 2016 om nuklear sikkerhed og ikkespredning(8),

–  der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 15. februar 2017 om udkast til afgørelse(9),

–  der henviser til medtagelsen af Mongoliet i den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse (GSP+) under EU's generelle præferenceordning,

–  der henviser til de mangeårige forbindelser mellem Europa-Parlamentets delegationer og Mongoliets parlament (Statens Store Khural), og navnlig til den fælles erklæring fra det 10. interparlamentariske møde, som blev holdt den 17. februar 2015 i Ulaanbaatar,

–  der henviser til, at Mongoliet var formand og vært for det 11. topmøde mellem Asien og Europa (ASEM), som blev holdt i Ulaanbaatar den 15.-16. juli 2016, og for det 9. møde i Det Parlamentariske Partnerskab Asien-Europa (ASEP), som blev holdt i Ulaanbaatar den 21.-22. april 2016, samt til de respektive erklæringer, der blev vedtaget på de to møder,

–  der henviser til Mongoliets aktive rolle i OSCE's Parlamentariske Forsamling, herunder dets værtsskab for forsamlingens efterårsmøde den 15.-18. september 2015 i Ulaanbaatar,

–  der henviser til, at Mongoliet er valgt ind i FN's Menneskerettighedsråd for perioden 2016-2018, og til dets erklærede ambition om at blive medlem af FN's Sikkerhedsråd i 2022,

–  der henviser til, at Mongoliet havde formandskabet for kredsen af demokratiske stater i 2012-2013 og for koalitionen "Freedom On-line" i 2015,

–  der henviser til de foreløbige resultater og konklusioner af den internationale valgobservationsmission til parlamentsvalget i Mongoliet den 29. juni 2016 med deltagere fra Kontoret for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder under Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE/ODIHR) og Europa-Parlamentet,

–  der henviser til den tale, som Mongoliets præsident, Tsakhiagiin Elbegdorj, holdt for Europa-Parlamentets plenarforsamling den 9. juni 2015,

–  der henviser til de forskellige gensidige møder og besøg på højt niveau, herunder kommissionsformand José Barrosos besøg i Mongoliet i november 2013,

–  der henviser til Mongoliets "tredje nabo"-udenrigspolitik, som omfatter forbindelser med EU, USA, Japan, Republikken Korea, Indien, Iran, landene i Centralasien og andre,

–  der henviser til Mongoliets strategiske partnerskaber med Rusland og Kina,

–  der henviser til Mongoliets observatørstatus i Shanghaisamarbejdsorganisationen (SCO),

–  der henviser til de regelmæssige trilaterale møder på højt niveau mellem Mongoliet, Rusland og Kina og mellem Mongoliet, Japan og USA,

–  der henviser til initiativerne med at integrere forskellige økonomiske projekter i regionen, herunder Kinas "økonomiske Silkevejsbælte", Ruslands udvikling af det "trans-eurasiske bælte" og Mongoliets "prærievej",

–  der henviser til Mongoliets individuelle partnerskabs- og samarbejdsprogram med NATO, som blev vedtaget i 2012,

–  der henviser til Mongoliets erklæring fra september 2015 om dets intention om at stræbe efter permanent neutralitetsstatus,

–  der henviser til Mongoliets selverklærede atomvåbenfri status, som blev anerkendt af FN i september 2012,

–  der henviser til Mongoliets Fond for Internationalt Samarbejde, som har til formål at udveksle erfaringer med andre lande, der befinder sig midt i en demokratisk overgang, som f.eks. Myanmar, Kirgisistan og Afghanistan,

–  der henviser til de tillidsskabende bestræbelser, herunder Ulaanbaatardialogen om sikkerhed i Nordøstasien, som inddrager Nordkorea, og Asienforummet,

–  der henviser til de konkluderende bemærkninger fra FN's Komité mod Tortur vedrørende Mongoliets anden periodiske rapport, som blev vedtaget i august 2016,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 2,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A8-0383/2016),

A.  der henviser til, at Mongoliet kan tjene som en demokratisk model, ikke bare for regionens andre nye demokratier, men også for regimer med mere autoritære tilbøjeligheder;

B.  der henviser til, at Det Europæiske Fællesskab oprettede diplomatiske forbindelser med Mongoliet den 1. august 1989;

C.  der henviser til, at EU og Mongoliet nyder godt af venskabelige forbindelser, der bygger på politiske, samfundsmæssige, økonomiske, kulturelle og historiske bånd;

D.  der henviser til, at EU og Mongoliet har mange konvergerende standpunkter vedrørende de fleste store internationale udfordringer, og at Mongoliet spiller en konstruktiv rolle i internationale forbindelser, navnlig i multilaterale organisationer;

E.  der henviser til, at EU's forbindelser med Mongoliet primært er fokuseret på udviklingssamarbejdsprojekter, som sigter mod at sætte landet i stand til at styre den igangværende hurtige omstilling i retning af en socialt inkluderende og økonomisk bæredygtig samfundsudvikling;

F.  der henviser til, at Mongoliet er interesseret i at udvikle forbindelserne med EU yderligere og udvide det eksisterende samarbejde ud over udviklingssamarbejdet; der henviser til, at partnerskabs- og samarbejdsaftalen understreger den voksende betydning af forbindelserne mellem EU og Mongoliet baseret på fælles principper, såsom lighed, gensidige fordele, demokrati, retsstaten og menneskerettighederne, og formelt åbner mulighed for, at begge sider kan udvikle nye samarbejdsområder, ikke bare inden for f.eks. erhverv, handel, udvikling, landbrug, miljø, energi og modernisering af staten, men også inden for uddannelse, kultur og turisme;

G.  der henviser til, at ansvaret for udviklingen af EU's forbindelser med Mongoliet stadig henhører under EU-delegationen i Beijing; der henviser til, at Bulgarien, Det Forenede Kongerige, Frankrig, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Italien på nuværende tidspunkt har oprettet deres egne ambassader i Ulaanbaatar;

Almindelige bestemmelser

1.  sætter pris på de venskabelige og konstruktive forbindelser mellem EU og Mongoliet;

2.  erkender, at Mongoliet befinder sig i en ganske særlig geografisk position mellem Kina, Rusland og landene i Centralasien og Nordøstasien med deres store potentiale for den globale økonomi, dets betydning for stabilitet i regionen, dets temmelig enestående demokratiske akkreditiver for denne region og det faktum, at det spiller en konstruktiv rolle ved at bidrage til og fremme fredelige løsninger på konflikter og konfrontationer i regionen og ved at fremme regional økonomisk integration;

3.  anerkender, at den demokratiske omstilling, der påbegyndtes i 1990'erne, fortsætter konsekvent; anerkender de håndgribelige fremskridt, der er sket i form af socioøkonomiske reformer; noterer sig ikke desto mindre de udfordringer, der findes på områderne bæredygtig udvikling og økonomi, finans, god regeringsførelse, korruptionsbekæmpelse, social sikring og beskyttelse af miljøet samt politisk polarisering, og som forværres af et stadig mere krævende internationalt miljø;

Institutionelle rammer og diplomatisk repræsentation

4.  glæder sig over, at forbindelserne mellem EU og Mongoliet uddybes og udvides, som det kommer til udtryk i rammeaftalen om partnerskab og samarbejde (PSA), der inddrager områder som politisk dialog og menneskerettigheder, handel og udviklingsbistand og samarbejde inden for landbrug og udvikling af landdistrikter, energi, klimaforandringer, forskning og innovation samt uddannelse og kultur, som er af stor betydning for økonomisk diversificering og for at løse de aktuelle økonomiske problemer såvel som for den langsigtede omstilling af et samfund, der oprindeligt var nomadisk;

5.  glæder sig over, at der er oprettet et blandet udvalg, som i henhold til artikel 56 i aftalen skal følge gennemførelsen af PSA'en, og tilskynder det til at aflægge rapport regelmæssigt til både Europa-Parlamentet og det mongolske parlament;

6.  opfordrer indtrængende de tre medlemsstater, der endnu ikke har gjort det, til hurtigt at færdiggøre deres nationale ratifikationsprocesser med henblik på at muliggøre indgåelsen og ikrafttrædelsen af aftalen, som skulle have fundet sted for længst;

7.  understreger, at der er behov for yderligere at forbedre den parlamentariske dimension af forbindelserne mellem EU og Mongoliet; beklager, at der i PSA-teksten ikke er nogen artikler om oprettelse af et parlamentarisk samarbejdsudvalg under PSA'en, som kan udøve demokratisk kontrol med gennemførelsen af aftalen og forbedre den politiske dialog mellem de to parlamenter; tilskynder derfor til, at der hurtigst muligt forhandles om en ny protokol for at rette op på denne situation, jf. artikel 57 i PSA'en om det fremtidige samarbejde, hvilket både det mongolske parlament og Europa-Parlamentet allerede opfordrede indtrængende til i den fælles erklæring fra det 10. interparlamentariske møde;

8.  er bekymret over, at de diplomatiske forbindelser med Mongoliet i øjeblikket stadig varetages fra EU-delegationen til Kina; opfordrer indtrængende Rådet og NF/HR til at omdanne EU's forbindelseskontor i Ulaanbaatar til en fuldgyldig EU-delegation – en foranstaltning, som er af største betydning med henblik på at fremme politisk dialog og samarbejde om menneskerettigheder og demokrati, styrke kapaciteten til at gennemføre og føre tilsyn med EU-bistandsprojekter og fremme handelen med varer og tjenesteydelser såvel som udveksling af mennesker og kulturudveksling til gavn for begge parter;

Demokrati, retsstat, god regeringsførelse og menneskerettigheder

9.  bifalder Mongoliets indsats for at konsolidere de demokratiske fremskridt og retsstatsprincippet, herunder flerpartivalg, mere uafhængige medier og et dynamisk civilsamfund; glæder sig i dette perspektiv over Mongoliets deltagelse i kredsen af demokratiske stater;

10.  understreger, at respekten for medie- og ytringsfrihed er afgørende for en yderligere konsolidering af demokratiet, retsstaten og menneskerettighederne i Mongoliet; tilskynder de mongolske myndigheder til at tage sig af forhold vedrørende rapporter om politisk motiveret indblanding i mediernes arbejde og til at undlade at straffe og begrænse regeringskritiske offline- og onlinemedier; tilskynder det mongolske parlament til udtrykkeligt at kodificere sådanne grundlæggende rettigheder og føre nøje kontrol med gennemførelsen;

11.  er overbevist om, at den demokratiske omstilling af Mongoliet vil kunne skabe en positiv afsmittende virkning i andre lande i regionen, hvor der finder komplekse omstillingsprocesser sted, og at Mongoliet på den måde vil kunne bidrage konstruktivt til stabiliteten og den fælles velfærd i regionen; opfordrer EU til at tage højde for dette i forbindelse med programmeringen af det regionale samarbejde med landene i den centralasiatiske region, såvel som med regionen som helhed;

12.  roser det forhold, at der blev udvist generel respekt for valgreglerne i forbindelse med det nylige valg; opfordrer de mongolske myndigheder til at tage fat på de henstillinger, der blev fremsat af OSCE/ODIHR efter parlamentsvalget den 29. juni 2016, herunder om stabilisering af valgloven, begrænsninger af valgkampen, mediernes uafhængighed samt upartiskheden og forståeligheden af den information, vælgerne har adgang til;

13.  udtrykker interesse for at sende en observationsmission fra Europa-Parlamentet til det præsidentvalg, der skal finde sted medio 2017;

14.  tilskynder Mongoliet til at adressere de udestående udfordringer med hensyn til respekten for domstolenes uafhængighed;

15.  glæder sig over de nyligt påbegyndte juridiske bestræbelser på at styrke retsgrundlaget for bekæmpelsen af den omsiggribende korruption, som indebærer en reel og stor risiko for at undergrave landets sociale sammenhængskraft, samt bestræbelserne på at gøre noget ved menneskerettighederne og sociale konflikter; tilskynder Mongoliet til at vedtage væsentlige reformer og gennemføre dem rettidigt; henviser i denne sammenhæng til sine egne erfaringer, hvor personer, der er dømt for korruption, hele tiden stilles til ansvar; anbefaler, at landet styrker sit samarbejde med EU, OSCE og FN om håndtering af korruption; er overbevist om, at en aktiv medvirken til at gennemføre de internationale henstillinger om virksomheders sociale ansvar (VSA) i Mongoliets økonomiske produktive sektor og offentlige og administrative liv vil kunne spille en positiv og betydelig rolle i disse foretagender;

16.  anerkender landets tilsagn om og retlige rammer for at sætte en stopper for menneskehandel, men er fortsat bekymret over den konkrete situation og opfordrer indtrængende Mongoliet til at gennemføre loven om bekæmpelse af menneskehandel fra 2012 og de dertil hørende nationale planer fuldt ud;

17.  glæder sig over, at der principielt er indgået en aftale mellem EU og Mongoliet, og at der er forberedende arbejde i gang med henblik på at iværksætte en regulær menneskerettighedsdialog mellem EU og Mongoliet i 2017;

18.  glæder sig over, at det mongolske parlament – efter at have ratificeret den anden valgfri protokol til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder – i december 2015 vedtog en revideret straffelovgivning, der blandt andre vigtige retlige reformer, såsom afskaffelsen af tortur, afskaffer dødsstraf for alle forbrydelser; bemærker, at det nyvalgte parlament har udskudt gennemførelsen af den reviderede straffelovgivning, og tilskynder de mongolske myndigheder til straks at gennemføre denne vigtige reform;

19.  bemærker Mongoliets fremskridt med hensyn til at forbedre dets retlige rammer i overensstemmelse med internationale forpligtelser på menneskerettighedsområdet, institutionelle reformer, herunder dets Uafhængige Nationale Menneskerettighedskommission, og bestræbelserne på kapacitetsopbygning og bevidstgørelse om menneskerettigheder samt det vedvarende engagement for at tackle de tilbageværende udfordringer i forbindelse med beskyttelse og fremme af de universelle menneskerettighedsstandarder, såsom dem der blev fremhævet under FN's anden universelle periodiske gennemgang i 2015, herunder forebyggelse af og undersøgelse af alle påstande om tortur, beskyttelse af kvinders og børns rettigheder samt af fængsledes rettigheder;

20.  udtrykker bekymring over rapporter om tilfælde af arrestationer uden retskendelse og tortur og straffrihed i mongolske fængsler; tilslutter sig FN's Menneskerettighedsråds opfordring til effektive foranstaltninger med henblik på at sikre, at alle tilbageholdte personer i praksis gives alle grundlæggende retlige garantier i overensstemmelse med internationale standarder; opfordrer Mongoliet til at følge op på dets tilsagn om at oprette en uafhængig mekanisme til at undersøge påstande om tortur og mishandling hurtigt og effektivt;

21.  roser det EU-støttede projekt til støtte for LGBTI-rettigheder i Mongoliet; er ikke desto mindre bekymret over den vedvarende diskrimination og chikane, der begås mod LGBTI-samfundet;

22.  henstiller til Mongoliet, at det i overensstemmelse med den allerede ratificerede konvention om barnets rettigheder ved lov forbyder fysisk afstraffelse, ikke bare i undervisningsinstitutioner, men i det hele taget, og at det ved hjælp af særlige, målrettede foranstaltninger sætter ind over for de ikke faldende rater af vold mod børn, økonomisk udnyttelse af børn og hændelser, der involverer børn og fører til dødsfald eller alvorlige kvæstelser; anmoder alle relevante EU-institutioner om hjælp med denne problemstilling;

23.  henstiller, at forholdene med hensyn til sundhed og sikkerhed styrkes, ved at ILO-konvention C176 gennemføres – i lighed med andre ILO-konventioner om sikkerhed og sundhed, der endnu ikke er ratificeret;

24.  støtter Mongoliets vedvarende og oprigtige bestræbelser på gradvis at udrydde alle former for børnearbejde og garantere barnets rettigheder;

25.  bifalder Mongoliets retlige ramme for virkeliggørelsen af lige rettigheder for kvinder og mænd, som blev vedtaget i 2011, og den gradvise udryddelse af forskelsbehandling af kvinder;

Bæredygtig udvikling

26.  glæder sig over de betydelige fremskridt, Mongoliet har gjort siden 1990'erne inden for økonomisk udvikling og fattigdomsbekæmpelse i overensstemmelse med årtusindudviklingsmålene (2015-målene); støtter Mongoliet i dets stræben efter at nå FN's mål for bæredygtig udvikling i overensstemmelse med principperne om bistandseffektivitet og gennemsigtighed;

27.  erkender, at en dybere regional økonomisk integration vil skabe muligheder for Mongoliet i form af en mere fremgangsrig fremtid og økonomisk succes, og noterer sig, at Mongoliet samtidig er på udkig efter økonomiske alliancer og partnere, som vil give det mulighed for at udnytte sit samarbejdspotentiale ved samtidig at respektere dets legitime nationale politiske og økonomiske interesser, det mangeårige engagement i flersidet diplomati, det mongolske samfunds traditionelle identitet og livsstil og dets demokratiske fundament;

28.  er imidlertid bekymret over, at fattigdommen er ved at blive rodfæstet i nogle områder, og at det rapporterede økonomiske boom i 2010-2012 ikke i tilstrækkelig grad bidrog til nedbringelse af fattigdommen i landet;

29.  støtter Mongoliet i dets bestræbelser på at opnå holdbar økonomisk vækst; udtrykker bekymring over den bratte opbremsning af BNP-væksten, som i 2011 nåede et rekordniveau (17,3 %), men som kun var 2,3 % i 2015 og med udsigt til, at tallet for 2016 bliver 1,3 %; er bekymret for, at budgetunderskuddet, som er vokset til 20 % af BNP, kan have en negativ indvirkning på afhjælpning af fattigdommen samt på social inklusion og sammenhængskraften i det sociale beskyttelsessystem;

30.  glæder sig over, at EU's udviklingsbistand til landet for 2014-2020 er blevet mere end fordoblet – og udgør 65 mio. EUR i forhold til tallet for 2007-2013, som var 30 mio. EUR – med fokus på en forbedret økonomisk forvaltning og erhvervsuddannelse med henblik på bedre beskæftigelsesmuligheder; tilskynder Mongoliet til at deltage i regionale programmer, der finansieres af EU; bemærker den relativt gode implementering af EU-projekter og -programmer, der bidrager til Mongoliets udvikling og modernisering;

31.  fremhæver betydningen af en vedvarende forvaltningsreform, der primært fokuserer på opbygningen af en yderst professionel forvaltning, både på nationalt og lokalt plan; tilskynder EU-institutionerne til at hjælpe Mongoliet med at udvikle de nødvendige ressourcer og den nødvendige ekspertise for at udruste landet til bedre at kunne imødegå udfordringerne ved de komplekse økonomiske og samfundsmæssige omstillingsprocesser samt til at øge absorptionskapaciteten i landet for så vidt angår EU-midler;

32.  efterlyser flere udvekslingsmuligheder for studerende og akademikere under programmerne Erasmus+ og Marie Skłodowska-Curie og opfordrer til, at de mellemfolkelige kontakter mellem EU og Mongoliet, herunder mellem kunstnere, udvides; opfordrer EU til at medtage forskning og innovation blandt dets samarbejdsområder med Mongoliet;

33.  glæder sig over, at Mongoliet deponerede sit ratifikationsinstrument for Parisaftalen om klimaforandringer i tide den 21. september 2016; er bekymret over, at de samlede virkninger af klimaforandringerne, den omfattende vækst i kvægavlen, en dramatisk stigning i migrationen fra landet til hovedstaden samt den massive anvendelse og hurtige udnyttelse af naturressourcer som vand og jord til officiel og uofficiel udvinding af kobber, kul og andre råstoffer har medført en markant forringelse af miljøsituationen i Mongoliet, en stigende risiko for vandkonflikter med nabolandene og en stigende forekomst af klimafænomener som "dzud", der er karakteriseret ved cyklusser med langvarig tørke og barske vintre, som forårsager enorme tab af kvæg, vilde dyr og biodiversitet i det hele taget; anmoder den mongolske regering om at optrappe indsatsen for at diversificere landets økonomi og opfordrer EU til at bistå i denne proces med særlige aktiviteter samt forebyggende foranstaltninger og andre former for foranstaltninger, f.eks. inden for rammerne af en tættere samordning af miljøpolitikken på begge sider; opfordrer de mongolske myndigheder og det mongolske parlament samt alle EU's medlemsstater til at samarbejde og bidrage til en betydelig styrkelse af de internationale klimaordninger inden for rammerne af de bindende tilsagn fra COP22 i Marrakesh;

34.  glæder sig over Mongoliets ratifikation og overholdelse af alle relevante GSP+-konventioner om miljøbeskyttelse og klimaforandringer; opfordrer indtrængende Mongoliet til at overholde dets rapporteringsforpligtelser i henhold til FN-konventionerne om miljøbeskyttelse og klimaforandringer (CITES-, Basel- og Stockholmkonventionen) og til at håndhæve landets retlige rammer på miljøområdet;

35.  påpeger, at udvindingsindustrierne i Mongoliet i 2014 tegnede sig for 17 % af BNP og 89 % af landets samlede eksport; glæder sig i denne forbindelse over Mongoliets aktive deltagelse i gennemsigtighedsinitiativet for udvindingsindustrien (EITI), som sigter mod at gøre denne sektor mere ansvarlig og gennemsigtig;

36.  fremhæver, at kobber- og guldminen Oyu Tolgoi er det største enkelte mineprojekt, som fra 2020 forventes at tegne sig for en tredjedel af Mongoliets BNP, og at Tavan Tolgoi er verdens største uudviklede kulmine; glæder sig over de offentlige debatter, der bliver holdt om de miljømæssige konsekvenser af minedrift og befolkningens deltagelse i ressourceforvaltning på lokalt plan;

37.  tilskynder Mongoliet til at udvikle udnyttelsen af landets naturressourcer til gavn for dets egne borgere, i særdeleshed sjældne mineraler, da de har en stadigt stigende værdi i den digitale industri; peger på den støttende rolle, som EU kan spille ved at yde teknologisk og finansiel bistand til en sådan uafhængig mineraludvinding;

38.  er af den opfattelse, at investeringer i fremtidens teknologier og digitalisering kan medvirke til at bygge bro over udviklingskløften mellem de forskellige regioner i Mongoliet og diversificere økonomien; tilskynder EU og medlemsstaterne til at intensivere samarbejdet inden for digitalisering og nye teknologier;

39.  anerkender de betydelige udfordringer ved bekæmpelsen af narkotikasmugling; henstiller, at EU bistår med at styrke de offentlige institutioner og ressourcer til at tackle disse problemer;

Handelsmæssige og økonomiske forbindelser

40.  bemærker, at EU er blevet Mongoliets tredjestørste handelspartner, og at mongolske varer allerede kommer ind på EU-markedet så godt som toldfrit under den nuværende generelle toldpræferenceordning;

41.  glæder sig over, at Mongoliet er kommet med i GSP+-ordningen;

42.  bemærker, at europæiske investeringer i Mongoliet hidtil har været begrænsede på grund af det usikre erhvervsklima og manglen på information;

43.  tilskynder EU og Mongoliet til at intensivere deres handels- og investeringsforbindelser, herunder fremme heraf gennem oplysning og bevidstgørelse, i overensstemmelse med de retlige bestemmelser i PSA'en; understreger, at denne intensivering bør være i overensstemmelse med og fuldt ud respektere de forpligtelser, der hidrører fra de internationale konventioner om arbejdsstandarder, god regeringsførelse, menneskerettigheder og miljøstandarder;

44.  opfordrer i denne forbindelse indtrængende til, at Den Europæiske Investeringsbanks (EIB's) og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udviklings (EBRD's) aktiviteter i Mongoliet udvikles yderligere;

45.  fremhæver betydningen af et stabilt erhvervsklima og stabile retlige rammer for en forøgelse af investeringerne fra EU;

46.  noterer sig nedgangen i direkte udenlandske investeringer (FDI) i forbindelse med udvindingssektoren, som dominerer økonomien, hvilket fortsat er en central faktor, der skaber splid;

47.  opfordrer indtrængende Mongoliet til ved hjælp af udenlandske investeringer og mere gennemsigtige retlige rammer at diversificere landets økonomi for at bidrage til at undgå sårbarhed over for omskiftelige mineralmarkeder; glæder sig i denne sammenhæng over den nye lovgivning om FDI;

48.  opfordrer til, at Mongoliet integreres yderligere i den globale og regionale økonomi inden for rammer som "Prærievejen", "Silkevejen - ét bælte, én vej" eller det "trans-euratiske bælte" i overensstemmelse med landets strategiske interesser og prioriteter; anmoder EU om at overveje at deltage i infrastruktur- og investeringsprogrammer i regionen, herunder i udvindingssektoren;

Regionale og globale udfordringer og samarbejde

49.  anerkender den centrale rolle, Mongoliet kan spille mellem de dynamiske økonomier i Kina, Rusland, Sydkorea og Japan og de centralasiatiske lande og samtidig som mellemled mellem Europa og den østasiatiske region;

50.  fremhæver Mongoliets koncept "tredje nabo"-udenrigspolitik, som omfatter forbindelser med EU afbalanceret med konstruktive og intense forbindelser med landets indflydelsesrige strategiske partnere og direkte naboer, Rusland og Kina;

51.  noterer sig Mongoliets venskabelige, og også økonomisk konkurrencebetonede, forbindelser med andre lande i regionen;

52.  bemærker, at Mongoliet er i gang med en grundig vurdering af konsekvenserne af et eventuelt medlemskab af Den Eurasiske Økonomiske Union; er bekymret for, at et sådant skridt kan være en hindring for yderligere politiske og handelsmæssige forbindelser med EU;

53.  lykønsker Mongoliet med dets vellykkede rolle som indehaver af formandskabet under ASEM- og ASEP-møderne i Ulaanbaatar i 2016, med styrkelsen af den parlamentariske dimension og med styrkelsen af partnerskabet mellem de to regioner baseret på de universelt anerkendte principper lighed, gensidig respekt og fremme og beskyttelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder; bifalder Mongoliets forslag om at oprette et ASEM Center, som indbefatter en virtuel/online facilitet;

54.  glæder sig over, at Mongoliet har erklæret sig for atomvåbenfri zone, hvilket er officielt anerkendt af FN; glæder sig navnlig over den konstruktive og aktive rolle, landet spiller i multilaterale fora med hensyn til at fremme samarbejde i retning af atomnedrustning, og den omstændighed, at landet har tilsluttet sig det humanitære tilsagn(10);

55.  glæder sig over det gensidige engagement i at fremme international fred og sikkerhed og glæder sig i denne forbindelse over Mongoliets aktive rolle i internationale multilaterale mekanismer, såsom FN og OSCE, og dets bidrag til initiativer til støtte for fred og stabilitet i og uden for Nordøstasien, som f.eks. Ulaanbaatardialogen om sikkerhed i Nordøstasien;

56.  bemærker Mongoliets bidrag til FN's fredsbevarende missioner rundt om i verden og dets tilrådighedsstillelse af træningsfaciliteter til sådanne missioner, samtidig med at det sideløbende i stigende grad stræber efter en styrkelse af FN's politiske og diplomatiske muligheder og ansvar for at forhindre og løse konflikter;

57.  glæder sig over, at Mongoliet lægger sig tæt op ad EU under forhandlinger og afstemninger i FN og andre multilaterale fora; understreger i denne forbindelse betydningen af artikel 8 i PSA'en om internationalt samarbejde;

58.  anerkender Mongoliets rolle med hensyn til at fremme respekten for menneskerettighederne som nyt medlem af FN's Menneskerettighedsråd i perioden 2016-2018, og opfordrer EU til at arbejde tæt sammen med Mongoliet i forbindelse med forberedelsen og gennemførelsen af UNHRC's arbejde;

59.  glæder sig over Mongoliets ratifikation af Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol (ICC) og tilskynder Mongoliet til at ratificere Kampalaændringerne, som i rette tid tilvejebragte en definition af og en procedure for domstolens jurisdiktion over aggressionsforbrydelser;

60.  roser Mongoliets bestræbelser på at fremme demokrati, retsstatsforhold og menneskerettighederne i lande, som ligger tæt på Mongoliets naboskabsområde, og som stræber efter demokratisk omstilling; opfordrer EU til også at involvere Mongoliet og tilstræbe synergier på ad hoc-basis i regionale programmer i Centralasien, der fokuserer på en sådan udvikling;

61.  roser Mongoliets rolle med hensyn til at bringe akademikere fra både Nord- og Sydkorea, Kina og Rusland sammen og være vært for genforening af familier, der blev adskilt som følge af delingen af den koreanske halvø;

62.  støtter Mongoliets erklærede ambition om at blive medlem af FN's Sikkerhedsråd i 2022;

o
o   o

63.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden/den højtstående repræsentant, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt Mongoliets regering og parlament (Statens Store Khural).

(1) EUT C 280 E af 18.11.2006, s. 49.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0121.
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0458.
(4) EUT C 36 af 29.1.2016, s. 126.
(5) EUT C 407 af 4.11.2016, s. 35.
(6) EUT C 249 E af 30.8.2013, s. 41.
(7) EUT C 440 af 30.12.2015, s. 97.
(8) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0424.
(9) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0032.
(10) http://www.icanw.org/pledge/

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik