Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0148(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0003/2017

Indgivne tekster :

A8-0003/2017

Forhandlinger :

PV 13/02/2017 - 13
CRE 13/02/2017 - 13
PV 05/02/2018 - 22
CRE 05/02/2018 - 22

Afstemninger :

PV 15/02/2017 - 7.7
CRE 15/02/2017 - 7.7
Stemmeforklaringer
PV 06/02/2018 - 5.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0035
P8_TA(2018)0024

Vedtagne tekster
PDF 758kWORD 137k
Onsdag den 15. februar 2017 - Strasbourg
Omkostningseffektive emissionsreduktioner og lavemissionsinvesteringer ***I
P8_TA(2017)0035A8-0003/2017

Europa-Parlamentets ændringer af 15. februar 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/87/EF for yderligere at fremme omkostningseffektive emissionsreduktioner og lavemissionsinvesteringer (COM(2015)0337 – C8–0190/2015 – 2015/0148(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til direktiv
Betragtning 1
(1)  Europa-Parlamentets og Rådets15 direktiv 2003/87/EF indførte en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Unionen med henblik på at fremme nedbringelsen af drivhusgasemissioner på en omkostningseffektiv og økonomisk efficient måde.
(1)  Med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF15 indførtes en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Unionen med henblik på at fremme nedbringelsen af drivhusgasemissioner på en omkostningseffektiv og økonomisk efficient måde såvel som at fremme en bæredygtig styrkelse af Unionens industri over for risikoen for kulstof- og investeringslækage.
__________________
__________________
15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32).
15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32).
Ændring 2
Forslag til direktiv
Betragtning 2
(2)  Det Europæiske Råd i oktober 2014 forpligtede sig til at reducere de samlede drivhusgasemissioner med mindst 40 % under 1990-niveauerne frem til 2030. Alle økonomiske sektorer bør bidrage til at nå disse emissionsreduktioner, og målet nås på den mest omkostningseffektive måde gennem EU’s emissionshandelsordning (EU ETS) med en reduktion på 43 % under 2005-niveauerne frem til 2030. Dette blev bekræftet i den tilsigtede nationalt bestemte reduktionsforpligtelse af Unionen og dens medlemsstater, som blev fremsendt til sekretariatet for FN’s rammekonvention om klimaændringer den 6. marts 201516.
(2)  Det Europæiske Råd i oktober 2014 forpligtede sig til at reducere de samlede drivhusgasemissioner med mindst 40 % under 1990-niveauerne senest i 2030. Alle økonomiske sektorer bør bidrage til at nå emissionsreduktionerne, og målet skal nås på den mest omkostningseffektive måde gennem Unionens emissionshandelsordning (EU ETS) med en reduktion på 43 % under 2005-niveauerne senest i 2030. Dette blev bekræftet af Unionen og dens medlemsstater i den tilsigtede nationalt bestemte reduktionsforpligtelse, som blev fremsendt til sekretariatet for De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) den 6. marts 2015. Byrden ved emissionsreduktionerne bør fordeles retfærdigt mellem de sektorer, der er omfattet af EU ETS.
__________________
16 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx
Ændring 3
Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)
(2a)   Med henblik på at leve op til den vedtagne forpligtelse til, at alle økonomiske sektorer skal bidrage til opfyldelsen af målet om at nedbringe Unionens samlede drivhusgasemissioner med mindst 40 % i forhold til niveauerne i 1990 senest i 2030, er det vigtigt, at EU ETS – selv om det er Unionens primære værktøj til at nå Unionens langsigtede klima- og energimål – suppleres af tilsvarende yderligere foranstaltninger, der træffes i andre retsakter og retlige instrumenter, som berører drivhusgasemissioner fra sektorer, der ikke er omfattet af EU ETS.
Ændring 4
Forslag til direktiv
Betragtning 2 b (ny)
(2b)   I henhold til aftalen, der blev vedtaget i Paris på den 21. partskonference under UNFCCC af 12. december 2015 ("Parisaftalen") er landene forpligtede til at indføre politikker med henblik på at opnå mere end 180 tilsigtede nationalt bestemte bidrag (INDC), som dækker ca. 98 % af de globale drivhusgasemissioner. Parisaftalen har til formål at begrænse stigningen i den gennemsnitlige globale temperatur til et godt stykke under 2 °C over det førindustrielle niveau og fortsætte indsatsen for at begrænse temperaturstigningen til 1,5 °C over det førindustrielle niveau. Mange af politikkerne forventes at omfatte CO2-prissætning eller lignende foranstaltninger, og derfor bør der udarbejdes en revisionsklausul i dette direktiv med henblik på at gøre det muligt for Kommissionen om nødvendigt at foreslå mere vidtgående emissionsreduktioner efter den første statusopgørelse i henhold til Parisaftalen i 2023, en justering af bestemmelserne om midlertidig kulstoflækage, så de afspejler udviklingen inden for prismekanismer for kulstof uden for Unionen og supplerende politiske foranstaltninger og instrumenter, der kan styrke Unionens og medlemsstaternes forpligtelse til reduktion af drivhusgasemissioner. Revisionsklausulen bør også sikre, at der vedtages en meddelelse senest seks måneder efter den forberedende dialog under UNFCCC i 2018 med en vurdering af, hvorvidt Unionens klimaændringslovgivning stemmer overens med Parisaftalens mål.
Ændring 5
Forslag til direktiv
Betragtning 2 c (ny)
(2c)   I henhold til Parisaftalen og i overensstemmelse med de to lovgiveres forpligtelse som udtrykt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/29/EF1a og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 406/2009/EF1b bør alle økonomiske sektorer bidrage til at nå disse kuldioxid- (CO2-) emissionsreduktioner. Med henblik herpå bestræber man sig i øjeblikket på at begrænse de internationale emissioner fra søfarten gennem Den Internationale Søfartsorganisation (IMO), og dette bør støttes med henblik på at fastlægge en klar IMO-handlingsplan for klimapolitiske foranstaltninger til at nedbringe CO2-emissionerne fra skibsfarten på globalt niveau. Vedtagelse af klare mål for at mindske internationale emissioner fra søfarten gennem IMO er blevet et presserende spørgsmål og en forudsætning for, at Unionen ikke træffer yderligere foranstaltninger for så vidt angår inddragelsen af søfartssektoren i EU ETS. Såfremt der imidlertid ikke er indgået en sådan aftale inden udgangen af 2021, bør sektoren inddrages under EU ETS, og der bør oprettes en fond for skibsoperatørers bidrag og kollektive regeloverholdelse med hensyn til CO2-emissioner, der allerede er omfattet af Unionens system for overvågning, rapportering og verifikation (MRV-systemet) som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/7571c (emissioner, der frigives i Unionens havne og under rejser til og fra sådanne havne). En andel af indtægterne fra auktionerne over kvoter til søfartssektoren bør anvendes til at forbedre energieffektiviteten og støtte investeringer i innovative teknologier til nedbringelse af CO2-emissioner i søfartssektoren, herunder nærskibsfart og havne.
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/29/EF af 23. april 2009 om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på at forbedre og udvide ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 63).
1b Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 406/2009/EF af 23. april 2009 om medlemsstaternes indsats for at reducere deres drivhusgasemissioner med henblik på at opfylde Fællesskabets forpligtelser til at reducere drivhusgasemissionerne frem til 2020 (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 136).
1c Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/757 af 29. april 2015 om overvågning, rapportering og verifikation af CO2-emissioner fra søtransport og om ændring af direktiv 2009/16/EF (EUT L 123 af 19.5.2015, s. 55).
Ændring 143
Forslag til direktiv
Betragtning 3
(3)  Det Europæiske Råd bekræftede, at et velfungerende og reformeret EU ETS med et instrument til at stabilisere markedet vil være det vigtigste europæiske instrument til at nå dette mål med den årlige reduktionsfaktor på 2,2 % fra 2021 og fremefter, ingen udløb af gratis kvoter, idet de eksisterende foranstaltninger bibeholdes efter 2020 for at forebygge risikoen for carbon leakage som følge af klimapolitikken, så længe der ikke iværksættes en tilsvarende indsats i andre større økonomier, og uden at mindske andelen af kvoter, der bortauktioneres. Andelen af auktionerede kvoter bør udtrykkes som en procentuel værdi i lovgivningen for at styrke sikkerheden ved planlægning af investeringer, for at øge gennemsigtigheden og for at gøre ordningen i sin helhed mere enkel og mere forståelig.
(3)  Et velfungerende og reformeret EU ETS med et styrket instrument til at stabilisere markedet vil være de vigtigste europæiske instrumenter til at nå dette mål med en årlig reduktionsfaktor på 2,2% fra 2021 og fremefter, ingen udløb af gratiskvoter, idet de eksisterende foranstaltninger bibeholdes efter 2020 for at forebygge risikoen for kulstoflækage som følge af klimapolitikken, så længe der ikke iværksættes en tilsvarende indsats i andre større økonomier. Andelen af auktionerede kvoter bør udtrykkes som en procentuel værdi i lovgivningen, som ikke bør tillade anvendelsen af en tværsektoriel justeringskoefficient, for at styrke sikkerheden ved planlægning af investeringer, for at øge gennemsigtigheden og for at gøre ordningen i sin helhed mere enkel og mere forståelig og for at beskytte de sektorer, der er mest udsatte for kulstoflækage mod en tværsektoriel justeringskoefficient. Disse bestemmelser bør overvåges på linje med Parisaftalen og om nødvendigt justeres tilsvarende for at opfylde Unionens klimaforpligtelser i henhold til denne aftale.
Ændring 7
Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)
(3a)   De mindst udviklede lande (LDC'er) er særlig sårbare over for klimaændringer og står kun for en meget ringe del af drivhusgasemissionerne. Der bør derfor lægges særlig vægt på at opfylde LDC-landenes behov gennem anvendelse af EU ETS-kvoter til at finansiere klimaindsatsen, navnlig ved tilpasning til indvirkningerne af klimaændringerne gennem UNFCCC's grønne klimafond.
Ændring 8
Forslag til direktiv
Betragtning 4
(4)  Det er en af Unionens vigtigste prioriteter at skabe en robust energiunion, der garanterer sikker, bæredygtig, konkurrencedygtig og økonomisk overkommelig energi til EU's borgere. At nå dette mål kræver en vedvarende ambitiøs klimaindsats med EU ETS som hjørnestenen i EU’s klimapolitik og fremskridt med andre af energiunionens aspekter17. Gennemførelsen af 2030-rammens ambitiøse mål bidrager til at generere en hensigtsmæssig kulstofpris og til fortsat at stimulere omkostningseffektiv reduktion af drivhusgasemissionerne.
(4)  Det er en af Unionens vigtigste prioriteter at skabe en robust energiunion, der garanterer sikker, bæredygtig, konkurrencedygtig og økonomisk overkommelig energi til Unionens borgere og virksomheder. At nå dette mål kræver en vedvarende ambitiøs klimaindsats med EU ETS som hjørnestenen i Unionens klimapolitik og fremskridt med andre af energiunionens aspekter17. Der skal tages hensyn til samspillet mellem EU-ETS og andre EU-politikker og nationale politikker på klima- og energiområdet, som har en indvirkning på efterspørgslen efter EU ETS-kvoter. Gennemførelsen af 2030-rammens ambitiøse mål og en passende behandling af fremskridt inden for andre aspekter af energiunionen bidrager til at generere en hensigtsmæssig kulstofpris og til fortsat at stimulere omkostningseffektiv reduktion af drivhusgasemissionerne.
__________________
__________________
17 COM(2015)0080, En rammestrategi for en modstandsdygtig energiunion med en fremadskuende politik for klimaforandringer.
17 COM(2015)0080, En rammestrategi for en modstandsdygtig energiunion med en fremadskuende politik for klimaforandringer.
Ændring 9
Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)
(4a)   Et øget ambitionsniveau for energieffektivitet sammenlignet med Rådets mål om 27 %, bør føre til flere gratiskvoter til brancher med risiko for kulstoflækage.
Ændring 10
Forslag til direktiv
Betragtning 5
(5)  Ifølge artikel 191, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde skal EU’s politik være baseret på princippet om, at forureneren betaler, og på dette grundlag er det i direktiv 2003/87/EF fastsat, at der skal ske en overgang til fuld auktionering over tid. Undgåelse af carbon leakage er begrundelsen for at udsætte fuld overgang til auktionering, og målrettet gratistildeling af kvoter til industrien er berettiget for at imødegå den reelle risiko for stigninger i drivhusgasemissioner i tredjelande, hvor industrien ikke er underkastet tilsvarende kulstofbegrænsninger, så længe der ikke indføres sammenlignelige klimapolitiske foranstaltninger i andre større økonomier.
(5)  Ifølge artikel 191, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde skal Unionens politik være baseret på princippet om, at forureneren betaler, og på dette grundlag er det i direktiv 2003/87/EF fastsat, at der skal ske en overgang til fuld auktionering over tid. Undgåelse af kulstoflækage er begrundelsen for midlertidigt at udsætte den fulde auktionering, og målrettet gratistildeling af kvoter til industrien er en berettiget undtagelse fra princippet om, at forureneren bør betale, så længe der ikke tildeles for mange kvoter, for at imødegå den reelle risiko for stigninger i drivhusgasemissioner i tredjelande, hvor industrien ikke er underkastet tilsvarende kulstofbegrænsninger, så længe der ikke indføres sammenlignelige klimapolitiske foranstaltninger i andre større økonomier. Med dette for øje bør tildelingen af gratiskvoter gøres mere dynamisk under overholdelse af de tærskler, der er fastsat i dette direktiv.
Ændring 11
Forslag til direktiv
Betragtning 6
(6)  Auktionering af kvoter forbliver den generelle regel, med gratis tildeling som en undtagelse. Følgelig, og som bekræftet af Det Europæiske Råd, bør den andel af kvoter, der skal auktioneres, og som var 57 % i perioden 2013-2020, ikke nedsættes. Kommissionens konsekvensanalyse18 indeholder nærmere oplysninger om den auktionerede andel og præciserer, at denne andel på 57 % består af de kvoter, der auktioneres på vegne af medlemsstaterne, herunder kvoter øremærket til nytilkomne, men ikke tildelt, kvoter til modernisering af elproduktion i visse medlemsstater og kvoter, der skal auktioneres på et senere tidspunkt på grund af deres placering i den markedsstabilitetsreserve, der oprettes ved Europa-Parlamentets og Rådets19 afgørelse (EU) 2015/
(6)  Auktionering af kvoter forbliver den generelle regel, med gratistildeling som en undtagelse. Følgelig bør den andel af kvoter, der skal auktioneres, og som bør være på 57 % i perioden 2021-2030, nedsættes gennem anvendelse af den tværsektorielle justeringskoefficient for at beskytte de sektorer, der er mest udsatte for kulstoflækage. Kommissionens konsekvensanalyse indeholder nærmere oplysninger om den auktionerede andel og præciserer, at denne andel på 57 % består af de kvoter, der auktioneres på vegne af medlemsstaterne, herunder kvoter øremærket til nytilkomne, men ikke tildelt, kvoter til modernisering af elproduktion i visse medlemsstater og kvoter, der skal auktioneres på et senere tidspunkt på grund af deres placering i den markedsstabilitetsreserve, der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2015/181419. En fond for retfærdig omstilling bør oprettes til at støtte områder med en høj andel af arbejdstagere i kulstofafhængige sektorer og et BNP pr. indbygger, der ligger langt under EU-gennemsnittet.
__________________
18 SEC(2015)XX
19 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2015/... om oprettelse og virkemåde af en markedsstabilitetsreserve i forbindelse med Unionens ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner og om ændring af direktiv 2003/87/EF (EUT L [...] af [...], s. [...]).
19 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2015/1814 af 6. oktober 2015 om oprettelse og virkemåde af en markedsstabilitetsreserve i forbindelse med Unionens ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner og om ændring af direktiv 2003/87/EF (EUT L 264 af 9.10.2015, s. 1).
Ændring 12
Forslag til direktiv
Betragtning 7
(7)  For at bevare de miljømæssige fordele af emissionsreduktioner i EU, medens foranstaltninger i andre lande ikke giver tilsvarende incitamenter for industrien til at nedbringe emissionerne, bør der fortsat ske gratis tildelinger til anlæg i sektorer og delsektorer, der er udsat for en reel risiko for carbon leakage. Erfaringerne fra anvendelsen af EU ETS bekræfter, at sektorer og delsektorer er udsat for en risiko for carbon leakage i forskellig grad, og at tildeling af gratis kvoter har forhindret carbon leakage. Nogle sektorer og delsektorer må anses for at have en stor risiko for carbon leakage, hvorimod andre er i stand til at videregive en betydelig del af omkostningerne til kvoter til dækning af deres emissioner i produktpriserne uden at miste markedsandele, og kun skal oppebære den resterende del af omkostningerne, således at de har en lille risiko for carbon leakage. Kommissionen bør fastlægge og differentiere de relevante sektorer på grundlag af deres handels- og emissionsintensitet med sigte på en bedre identifikation af sektorer, hvor der er en reel risiko for carbon leakage. Ved overskridelse af en tærskel, som er fastsat på dette grundlag, og som fastlægges under hensyntagen til de respektive sektorers og delsektorers mulighed for at videregive omkostninger i produktpriserne, bør en sektor eller delsektor anses for at være udsat for en risiko for carbon leakage. Andre sektorer bør anses for at have en lille eller ingen risiko for carbon leakage. At tage hensyn til mulighederne for sektorer og delsektorer uden for elproduktion til at videregive omkostninger i produktpriserne burde også mindske ekstraordinære gevinster.
(7)  For at bevare de miljømæssige fordele af emissionsreduktioner i Unionen, medens foranstaltninger i andre lande ikke giver tilsvarende incitamenter for industrien til at nedbringe emissionerne, bør der fortsat midlertidigt ske gratistildelinger til anlæg i sektorer og delsektorer, der er udsat for en reel risiko for kulstoflækage. Erfaringerne fra anvendelsen af EU ETS bekræfter, at sektorer og delsektorer er udsat for en risiko for kulstoflækage i forskellig grad, og at tildeling af gratiskvoter har forhindret kulstoflækage. Nogle sektorer og delsektorer må anses for at have en stor risiko for kulstoflækage, hvorimod andre er i stand til at videregive en betydelig del af omkostningerne til kvoter til dækning af deres emissioner i produktpriserne uden at miste markedsandele, og kun skal oppebære den resterende del af omkostningerne, således at de har en lille risiko for kulstoflækage. Kommissionen bør fastlægge og differentiere de relevante sektorer på grundlag af deres handels- og emissionsintensitet med sigte på en bedre identifikation af sektorer, hvor der er en reel risiko for kulstoflækage. Ved overskridelse af en tærskel, som er fastsat på dette grundlag, og som fastlægges under hensyntagen til de respektive sektorers og delsektorers mulighed for at videregive omkostninger i produktpriserne, bør en sektor eller delsektor anses for at være udsat for en risiko for kulstoflækage. Andre sektorer bør anses for at have en lille eller ingen risiko for kulstoflækage. At tage hensyn til mulighederne for sektorer og delsektorer uden for elproduktion til at videregive omkostninger i produktpriserne burde også mindske ekstraordinære gevinster. Risikoen for kulstoflækage i sektorer og delsektorer, for hvilke gratistildelingen beregnes på grundlag af benchmarkværdier for aromater, hydrogen og syntesegas, bør også vurderes ud fra den betragtning, at disse produkter produceres både på kemiske anlæg og raffinaderier.
Ændring 13
Forslag til direktiv
Betragtning 8
(8)  For at afspejle de teknologiske fremskridt i de berørte sektorer og tilpasse dem til den relevante tildelingsperiode bør benchmarkværdierne for gratis tildelinger til anlæg, som er fastsat på grundlag af data fra årene 2007-8, ajourføres i overensstemmelse med den konstaterede gennemsnitlige forbedring. Af hensyn til forudsigeligheden bør dette ske ved at anvende en faktor, som repræsenterer den bedste vurdering af fremskridtet på tværs af sektorer, som derefter bør anvende pålidelige, objektive og verificerede data fra anlæg, således at sektorer, hvis forbedringsrate afviger betydeligt fra denne faktor, får en benchmarkværdi, som ligger tættere på deres faktiske forbedringsrate. Hvis oplysningerne viser, at der i forbindelse med faktorreduktionen er en forskel på mere end 0,5% højere eller lavere pr. år i den relevante periode i forhold til 2007-8-værdien, bør den tilhørende benchmarkværdi justeres med denne procentsats. For at sikre lige vilkår for produktionen af aromater, hydrogen og syntesegas i raffinaderier og kemiske anlæg bør benchmarkværdien for aromater, hydrogen og syntesegas fortsat være tilpasset til raffinaderibenchmarket.
(8)  For at afspejle de teknologiske fremskridt i de berørte sektorer og tilpasse dem til den relevante tildelingsperiode bør benchmarkværdierne for gratistildelinger til anlæg, som er fastsat på grundlag af data fra årene 2007 og 2008, ajourføres i overensstemmelse med den konstaterede gennemsnitlige forbedring. Af hensyn til forudsigeligheden bør dette ske ved at anvende en faktor, som repræsenterer den aktuelle vurdering af fremskridtet i de 10 % mest effektive anlæg i sektorerne, som derefter bør anvende pålidelige, objektive og verificerede data fra anlæg, således at sektorer, hvis forbedringsrate afviger betydeligt fra denne faktor, får en benchmarkværdi, som ligger tættere på deres faktiske forbedringsrate. Hvis oplysningerne viser, at der i forbindelse med faktorreduktionen er en forskel på mere end 1,75 % af den værdi, der svarer til årene 2007 og 2008 (enten højere eller lavere) pr. år i den relevante periode, bør den tilhørende benchmarkværdi justeres med denne procentsats. Hvis oplysningerne imidlertid viser en forbedring på 0,25 eller mindre i forhold til faktorreduktionen i den relevante periode, bør den tilhørende benchmarkværdi justeres med denne procentsats. For at sikre lige vilkår for produktionen af aromater, hydrogen og syntesegas i raffinaderier og kemiske anlæg bør benchmarkværdien for aromater, hydrogen og syntesegas fortsat være tilpasset til raffinaderibenchmarket.
Ændring 14
Forslag til direktiv
Betragtning 9
(9)  Medlemsstaterne bør, i overensstemmelse med statsstøttereglerne, delvis kompensere visse anlæg i sektorer eller delsektorer, hvor det er konstateret, at de er udsat for en betydelig risiko for carbon leakage som følge af omkostninger i forbindelse med drivhusgasemissioner, der videregives i elpriserne. Protokollen og de tilknyttede afgørelser, der vedtages af partskonferencen i Paris, vil skulle fremme en dynamisk mobilisering af klimafinansiering, teknologioverførsel og kapacitetsopbygning for dertil berettigede parter, navnlig dem der har mindst kapacitet. Den offentlige sektors klimafinansiering vil fortsat spille en vigtig rolle for mobiliseringen af ressourcer efter 2020. Derfor bør auktionsindtægter også anvendes til at finansiere foranstaltninger i sårbare tredjelande, herunder tilpasning til klimaforandringerne. Den klimafinansiering, der skal mobiliseres, vil også afhænge af ambitionerne og kvaliteten af de foreslåede tilsigtede nationalt bestemte bidrag (INDC), de efterfølgende investeringsplaner og de nationale planlægningsprocesser vedrørende tilpasning til klimaforandringer. Medlemsstaterne bør ligeledes anvende auktionsindtægterne til at fremme færdigheder og omfordeling af arbejdskraft, der er berørt af overgangen til job i en mere kulstoffattig økonomi.
(9)  Med henblik på at forfølge målet om lige vilkår bør medlemsstaterne gennem en centraliseret ordning på EU-niveau delvis kompensere visse anlæg i sektorer eller delsektorer, hvor det er konstateret, at de er udsat for en betydelig risiko for kulstoflækage som følge af omkostninger i forbindelse med drivhusgasemissioner, der videregives i elpriserne. Den offentlige sektors klimafinansiering vil fortsat spille en vigtig rolle for mobiliseringen af ressourcer efter 2020. Derfor bør auktionsindtægter også anvendes til at finansiere foranstaltninger i sårbare tredjelande, herunder tilpasning til klimaforandringerne. Den klimafinansiering, der skal mobiliseres, vil også afhænge af ambitionerne og kvaliteten af de foreslåede INDC'er, de efterfølgende investeringsplaner og de nationale planlægningsprocesser vedrørende tilpasning til klimaforandringer. Medlemsstaterne bør ligeledes gøre noget ved de sociale aspekter, der er forbundet med en dekarbonisering af deres økonomier, og anvende auktionsindtægterne til at fremme erhvervelse af nye færdigheder og omfordeling af arbejdskraft, der er berørt af overgangen til job i en mere kulstoffattig økonomi. Medlemsstaterne bør have mulighed for at supplere den godtgørelse, der modtages gennem det centraliserede system på EU-plan. Sådanne finansielle foranstaltninger bør ikke overskride det niveau, der er fastsat i de relevante retningslinjer for statsstøtte.
Ændring 15
Forslag til direktiv
Betragtning 10
(10)  Dette direktivs vigtigste langsigtede incitament for så vidt angår opsamling og lagring af CO2 (CCS), nye teknologier til vedvarende energikilder og banebrydende innovation inden for lavemissionsteknologier og -processer er det prissignal, som direktivet tilvejebringer samt at der ikke skal afleveres kvoter for CO2-emissioner, som lagres permanent eller undgås. For at supplere de ressourcer, der allerede anvendes til at fremskynde demonstration af kommercielle CCS-faciliteter og innovative teknologier for vedvarende energi, bør EU ETS-kvoter desuden anvendes til at yde garanteret belønning for udbredelsen af CCS-faciliteter, nye teknologier for vedvarende energi og industriel innovation inden for lavemissionsteknologier og -processer i Unionen for CO2, der oplagres eller undgås i tilstrækkeligt omfang, forudsat, at der foreligger en aftale om videndeling. Størstedelen af denne støtte bør afhænge af dokumenteret undgåelse af drivhusgasemissioner, hvorimod anden støtte kan gives, når forud fastsatte milepæle er nået, under hensyntagen til den anvendte teknologi. Den maksimale støtteandel for projektudgifter kan variere alt efter projektkategori.
(10)  Dette direktivs vigtigste langsigtede incitament for så vidt angår CO2-opsamling og -lagring (CCS) og CO2-opsamling og -anvendelse (CCU), nye teknologier til vedvarende energikilder og banebrydende innovation inden for lavemissionsteknologier og -processer er det CO2-prissignal, som direktivet tilvejebringer, samt at der ikke skal afleveres kvoter for CO2-emissioner, som lagres permanent eller undgås. For at supplere de ressourcer, der allerede anvendes til at fremskynde demonstration af kommercielle CCS- og CCU-faciliteter og innovative teknologier for vedvarende energi, bør EU ETS-kvoter desuden anvendes til at yde garanteret belønning for udbredelsen af CCS- og CCU-faciliteter, nye teknologier for vedvarende energi og industriel innovation inden for lavemissionsteknologier og -processer i Unionen for CO2, der oplagres, eller undgås i tilstrækkeligt omfang, forudsat, at der foreligger en aftale om videndeling. Størstedelen af denne støtte bør afhænge af dokumenteret undgåelse af drivhusgasemissioner, hvorimod anden støtte kan gives, når forud fastsatte milepæle er nået, under hensyntagen til den anvendte teknologi. Den maksimale støtteandel for projektudgifter kan variere alt efter projektkategori.
Ændring 16
Forslag til direktiv
Betragtning 11
(11)  Der bør oprettes en moderniseringsfond med 2 % af EU’s ETS-kvoter, som sælges på auktion i overensstemmelse med regler og bestemmelser for auktioner, der gennemføres på den fælles auktionsplatform, jf. forordning 1031/2010. Medlemsstater, som i 2013 havde et BNP pr. indbygger til en markedskurs på under 60 % af EU-gennemsnittet bør være berettiget til midler fra moderniseringsfonden og frem til 2030 fravige princippet om fuld auktionering til elproduktion ved hjælp af muligheden for gratis tildeling for på en gennemsigtig måde at fremme realinvesteringer til modernisering af energisektoren, samtidig med at forvridninger af det indre energimarked undgås. Bestemmelserne om moderniseringsfonden bør udgøre en sammenhængende, omfattende og gennemsigtig ramme, som sikrer den mest effektive gennemførelse, under hensyntagen til behovet for let adgang for alle deltagere. Forvaltningsstrukturen bør stå i rimeligt forhold til formålet om at sikre en korrekt anvendelse af midlerne. Forvaltningsstrukturen bør bestå af en bestyrelse og en direktion, og der bør tages behørigt hensyn til EIB’s ekspertise i beslutningsprocessen, medmindre støtten ydes til små projekter via lån fra nationale erhvervsfremmende banker eller gennem tilskud under et nationalt program, der har samme mål som moderniseringsfonden. Investeringer, der finansieres af fonden, bør foreslås af medlemsstaterne. For at sikre, at investeringsbehovet i lavindkomstmedlemsstater opfyldes i tilstrækkelig grad, bør fordelingen af midler tage ligeligt hensyn til verificerede emissioner og BNP-kriterier. Den finansielle støtte fra moderniseringsfonden kan ydes på forskellige måder.
(11)  Der bør oprettes en moderniseringsfond med 2 % af EU’s ETS-kvoter, som sælges på auktion i overensstemmelse med regler og bestemmelser for auktioner, der gennemføres på den fælles auktionsplatform, jf. forordning (EU) nr. 1031/2010. Medlemsstater, som i 2013 havde et BNP pr. indbygger til en markedskurs på under 60 % af EU-gennemsnittet bør være berettiget til midler fra moderniseringsfonden. Medlemsstater, som i 2014 havde et BNP pr. indbygger i EUR til en markedskurs på under 60 % af EU-gennemsnittet bør være berettiget til frem til 2030 at fravige princippet om fuld auktionering til elproduktion ved hjælp af muligheden for gratistildeling for på en gennemsigtig måde at fremme realinvesteringer til modernisering og diversificering af deres energisektor på linje med Unionens klima- og energimål for 2030 og 2050, samtidig med at forvridninger af det indre energimarked undgås. Bestemmelserne om moderniseringsfonden bør udgøre en sammenhængende, omfattende og gennemsigtig ramme, som sikrer den mest effektive gennemførelse, under hensyntagen til behovet for let adgang for alle deltagere. Sådanne regler skal være gennemsigtige, afbalancerede og stå i rimeligt forhold til formålet om at sikre en korrekt anvendelse af midlerne. Forvaltningsstrukturen bør bestå af en bestyrelse, et rådgivende udvalg og en direktion. Der bør tages behørigt hensyn til EIB’s ekspertise i beslutningsprocessen, medmindre støtten ydes til små projekter via lån fra nationale erhvervsfremmende banker eller gennem tilskud under et nationalt program, der har samme mål som moderniseringsfonden. Investeringer, der finansieres af fonden, bør foreslås af medlemsstaterne og al finansiering fra fonden bør være i overensstemmelse med specifikke kriterier for støtteberettigelse. For at sikre, at investeringsbehovet i lavindkomstmedlemsstater opfyldes i tilstrækkelig grad, bør fordelingen af midler tage ligeligt hensyn til verificerede emissioner og BNP-kriterier. Den finansielle støtte fra moderniseringsfonden kan ydes på forskellige måder.
Ændring 17
Forslag til direktiv
Betragtning 12
(12)  Det Europæiske Råd bekræftede, at modaliteterne bør forbedres, herunder også gennemsigtigheden for de fakultative gratiskvoter til modernisering af energisektoren i visse medlemsstater. Investeringer til en værdi af 10 mio. EUR eller derover bør udvælges af den relevante medlemsstat ved hjælp af udbudsprocedure på basis af klare og gennemsigtige regler for at garantere, at den gratis tildeling anvendes til at fremme realinvesteringer i modernisering af energisektoren i overensstemmelse med energiunionens mål. Investeringer til en værdi af under 10 mio. EUR bør også være berettiget til midler fra den gratis tildeling. Den berørte medlemsstat bør udvælge sådanne investeringer på grundlag af klare og gennemsigtige kriterier. Resultaterne af denne udvælgelsesproces bør være genstand for en offentlig høring. Offentligheden bør være behørigt informeret på tidspunktet for udvælgelsen af investeringsprojekter samt deres gennemførelse.
(12)  Det Europæiske Råd bekræftede, at modaliteterne bør forbedres, herunder også gennemsigtigheden for de fakultative gratiskvoter til modernisering og diversificering af energisektoren i visse medlemsstater. Investeringer til en værdi af 10 mio. EUR eller derover bør udvælges af den relevante medlemsstat ved hjælp af udbudsprocedure på basis af klare og gennemsigtige regler for at garantere, at den gratis tildeling anvendes til at fremme realinvesteringer i modernisering eller diversificering af energisektoren i overensstemmelse med energiunionens mål, herunder at fremme den tredje energipakke. Investeringer til en værdi af under 10 mio. EUR bør også være berettiget til midler fra den gratis tildeling. Den berørte medlemsstat bør udvælge sådanne investeringer på grundlag af klare og gennemsigtige kriterier. Denne udvælgelsesproces bør være genstand for en offentlig høring, og resultaterne af en sådan udvælgelsesproces, herunder de afviste projekter, bør gøres offentligt tilgængelige. Offentligheden bør være behørigt informeret på tidspunktet for udvælgelsen af investeringsprojekter samt deres gennemførelse. Medlemsstaterne bør have mulighed for at overføre en del af eller alle de tilsvarende kvoter til moderniseringsfonden, hvis de er berettiget til at anvende begge instrumenter. Denne undtagelse bør ophøre med udgangen af handelsperioden i 2030.
Ændring 18
Forslag til direktiv
Betragtning 13
(13)  EU ETS-midler bør ses i sammenhæng med andre EU-støtteprogrammer, herunder de europæiske struktur- og investeringsfonde, for at sikre, at offentlige midler anvendes på en effektiv måde.
(13)  EU ETS-midler bør ses i sammenhæng med andre EU-støtteprogrammer, herunder Horisont 2020, Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og de europæiske struktur- og investeringsfonde samt Den Europæiske Investeringsbanks (EIB's) klimainvesteringsstrategi, for at sikre, at offentlige midler anvendes på en effektiv måde.
Ændring 19
Forslag til direktiv
Betragtning 14
(14)  De nuværende bestemmelser, som gælder for små anlæg, der udelukkes fra EU ETS, gør det muligt for udelukkede anlæg fortsat at være det, og det bør være muligt for medlemsstaterne at ajourføre deres liste over udelukkede anlæg, og for medlemsstater, som i øjeblikket ikke udnytter denne mulighed, at gøre dette ved begyndelsen af hver kvoteperiode.
(14)  De nuværende bestemmelser, som gælder for små anlæg, der udelukkes fra EU ETS, bør udvides til at omfatte anlæg, der drives af små og mellemstore virksomheder (SMV'er), og som udleder mindre end 50 000 tons CO2-ækvivalenter i hvert af de tre år, der går forud for året for ansøgningen om udelukkelse. Det bør være muligt for medlemsstaterne at ajourføre deres liste over udelukkede anlæg, og for medlemsstater, som i øjeblikket ikke udnytter denne mulighed, at gøre dette ved begyndelsen af hver kvoteperiode og halvvejs gennem perioden. Det bør også være muligt for anlæg, der udleder mindre end 5 000 tons CO2-ækvivalenter i hvert af de tre år forud for begyndelsen af hver handelsperiode, at stå uden for EU ETS, en beslutning, der skal genovervejes hvert femte år. Medlemsstaterne bør sikre, at alternative foranstaltninger for anlæg, der har valgt at stå uden for, ikke fører til højere omkostninger ved overholdelsen. Overvågnings-, indberetnings- og verificeringskravene bør forenkles for små udledere, der er omfattet af EU ETS.
Ændring 20
Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)
(16a)   Med henblik på at mindske den administrative byrde for virksomhederne betydeligt bør det stå Kommissionen frit for at overveje foranstaltninger som f.eks. automatisering af indsendelse og verifikation af emissionsrapporter, idet man udnytter mulighederne ved informations- og kommunikationsteknologierne fuldt ud.
Ændring 21
Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)
(17a)   De delegerede retsakter, der omtales i artikel 14 og 15, bør forenkle reglerne for overvågning, rapportering og verifikation så meget som muligt og dermed mindske den administrative byrde for operatørerne. Den delegerede retsakt, der omtales i artikel 19, stk. 3, bør lette adgangen til og anvendelsen af registeret, navnlig for mindre operatører.
Ændring 22
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
-1)   I hele direktivet erstattes udtrykket "fællesskabsordningen" af "EU ETS", og der foretages de nødvendige grammatiske ændringer;
Ændring 23
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 a (nyt)
-1a)   I hele direktivet erstattes udtrykket "EF-dækkende" af "EU-dækkende".
Ændring 24
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 b (nyt)
-1b)   i hele direktivet, undtagen i de tilfælde, der er nævnt i nr. -1) og -1a) og i artikel 26, stk. 2, erstattes udtrykket "Fællesskabet" af "Unionen/EU-", og der foretages de nødvendige grammatiske ændringer.
Ændring 25
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 c (nyt)
-1c)   i hele direktivet erstattes ordene "forskriftsproceduren i artikel 23, stk. 2" af ordene "undersøgelsesproceduren i artikel 30c, stk. 2";
Ændring 26
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 d (nyt)
-1d)   I artikel 3g, artikel 5, stk. 1, litra d), artikel 6, stk. 2, litra c), artikel 10a, stk. 2, andet afsnit, artikel 14, stk. 2, 3 og 4, artikel 19, stk. 1 og 4, og artikel 29a, stk. 4, erstattes ordet "forordning" af ordet "retsakt" og der foretages de nødvendige grammatiske ændringer;
Ændring 28
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 f (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 3 – litra h
-1f)   Artikel 3, litra h), affattes således:
"h) ”nytilkommen”:
"h) "nytilkommen":
—  et anlæg, der udfører en eller flere af de i bilag I nævnte aktiviteter, og som har fået en drivhusgasemissionstilladelse for første gang efter den 30. juni 2011
—  et anlæg, der udfører en eller flere af de i bilag I nævnte aktiviteter, og som har fået en drivhusgasemissionstilladelse for første gang efter den 30. juni 2018
—  et anlæg, der udfører en aktivitet, der for første gang er medtaget i fællesskabsordningen i henhold til artikel 24, stk. 1 eller 2, eller
—  et anlæg, der udfører en aktivitet, der for første gang er medtaget i EU-ordningen i henhold til artikel 24, stk. 1 eller 2, eller
—  et anlæg, der udfører en eller flere af de i bilag I nævnte aktiviteter eller en aktivitet, der er medtaget i fællesskabsordningen i henhold til artikel 24, stk. 1 eller 2, og som er udvidet væsentligt efter den 30. juni 2011, for så vidt angår denne udvidelse"
—  et anlæg, der udfører en eller flere af de i bilag I nævnte aktiviteter eller en aktivitet, der er medtaget i EU-ordningen i henhold til artikel 24, stk. 1 eller 2, og som er udvidet væsentligt efter den 30. juni 2018, for så vidt angår denne udvidelse."
Ændring 29
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 g (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 3 – litra u a (nyt)
-1g)   I artikel 3 tilføjes følgende litra:
"ua) "lille udleder": anlæg med lave emissioner, der drives af en lille eller mellemstor virksomhed1a, og som opfylder mindst et af følgende kriterier:
–  Det pågældende anlægs gennemsnitlige årlige emissioner, der er rapporteret til de relevante kompetente myndigheder i løbet af den handelsperiode, der ligger umiddelbart forud for den indeværende handelsperiode med undtagelse af CO2, der stammer fra biomasse, og før eventuel fratrækning af overført CO2, der er på mindre end 50 000 tons kuldioxidækvivalenter om året.
–  De i første led omtalte gennemsnitlige årlige emissioner er ikke tilgængelige for dette anlæg eller er ikke længere relevante på grund af ændringer i anlæggets grænser eller ændringer i anlæggets driftsforhold, men de årlige emissioner for det pågældende anlæg i de næste fem år, med undtagelse af CO2 fra biomasse og før fratrækning af overført CO2, forventes at være på mindre end 50 000 tons kuldioxidækvivalenter om året."
__________________
1a Som defineret i bilaget til henstilling 2003/361/EF.
Ændring 30
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 h (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 3 c – stk. 2
-1h)   Artikel 3c, stk. 2, affattes således:
"2. For den i artikel 13, stk. 1, nævnte periode, der begynder den 1. januar 2013, og, såfremt der ikke foretages nogen ændringer som følge af den i artikel 30, stk. 4, omhandlede revision, for hver efterfølgende periode svarer den samlede mængde kvoter, der skal tildeles luftfartøjsoperatørerne, til 95 % af de historiske luftfartsemissioner ganget med antallet af år i perioden.
"2 For den i artikel 13 nævnte periode, der begynder den 1. januar 2013, og, såfremt der ikke foretages nogen ændringer som følge af den i artikel 30, stk. 4, omhandlede revision, for hver efterfølgende periode svarer den samlede mængde kvoter, der skal tildeles luftfartøjsoperatørerne, til 95 % af de historiske luftfartsemissioner ganget med antallet af år i perioden.
Den samlede mængde kvoter, der skal tildeles luftfartøjsoperatørerne i 2021, skal være 10 % lavere end den gennemsnitlige tildeling for perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2016, og nedsættes derefter en gang om året med samme rate som det samlede loft for EU ETS, jf. artikel 10, stk. 1, andet afsnit, med henblik på at bringe det samlede loft for luftfartsektoren mere på linje med de andre EU ETS-sektorer senest i 2030.
For luftfartsaktivitet til og fra flyvepladser i lande uden for EØS kan den kvotemængde, der skal tildeles fra 2021 og fremefter justeres under hensyntagen til den fremtidige globale markedsbaserede mekanisme vedtaget af Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) på sin 39. samling. Kommissionen forelægger senest i 2019 et lovgivningsmæssigt forslag for Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende disse aktiviteter efter den 40. generalforsamling i ICAO.
Denne procentsats kan revideres som led i den generelle revision af dette direktiv."
Denne procentsats kan revideres som led i den generelle revision af dette direktiv."
Ændring 31
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 i (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 3 c – stk. 4
-1i)   Artikel 3c, stk. 4, sidste punktum, affattes således:
Denne beslutning overvejes i det i artikel 23, stk. 1, nævnte udvalg.
Denne beslutning overvejes i det i artikel 30c, stk. 1, nævnte udvalg.
Ændring 32
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 j (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 3 d – stk. 2
-1j)   Artikel 3d, stk. 2, affattes således:
'2. Fra 1. januar 2013 bortauktioneres 15 % af kvoterne. Denne procentdel kan blive forhøjet som led i den generelle revision af dette direktiv.
"2. Fra 1. januar 2021 bortauktioneres 50 % af kvoterne."
Ændring 33
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 3 d – stk. 3
1)  Artikel 3d, stk. 3, andet afsnit, affattes således:
1)  Artikel 3d, stk. 3, affattes således:
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 23."
"3 Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 30b for at supplere dette direktiv ved at fastsætte de nærmere bestemmelser om medlemsstaternes bortauktionering af kvoter, der ikke skal udstedes gratis i henhold til stk. 1 og 2 i denne artikel eller i henhold til artikel 3f, stk. 8. Antallet af kvoter, der i hver periode skal bortauktioneres af hver enkelt medlemsstat, skal være proportional med medlemsstatens andel af de samlede tilskrevne luftfartsemissioner for alle medlemsstaterne for referenceåret, som rapporteret i medfør af artikel 14, stk. 3, og som verificeret i medfør af artikel 15. For den i artikel 3c, stk. 1, nævnte periode er referenceåret 2010, og for hver efterfølgende periode, der er nævnt i artikel 3c, er referenceåret det kalenderår, der udløber 24 måneder inden begyndelsen af den periode, auktionen vedrører."
Ændring 34
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 3 d – stk. 4 – afsnit 1
1a)   Artikel 3d, stk. 4, afsnit 1, affattes således:
"4. Hver medlemsstat fastsætter, hvad provenuet fra auktioner af kvoter skal anvendes til. Dette provenu bør anvendes til imødegåelse af klimaændringer i EU og tredjelande, bl.a. til nedsættelse af drivhusgasemissioner, til tilpasning til virkningerne af klimaændringer i EU og tredjelande, særlig udviklingslande, til finansiering af forskning og udvikling med henblik på begrænsning og tilpasning, herunder navnlig inden for flyteknik og lufttransport, til at nedsætte emissionerne ved hjælp af transport med lav emission og til dækning af omkostninger til administration af fællesskabsordningen. Auktionsprovenuet bør også anvendes til at finansiere bidrag til Verdensfonden for Energieffektivitet og Vedvarende Energi og foranstaltninger til at forebygge skovrydning "
4.  Alt provenu skal anvendes til imødegåelse af klimaændringer i Unionen og tredjelande, bl.a. til nedsættelse af drivhusgasemissioner, til tilpasning til virkningerne af klimaændringer i Unionen og tredjelande, særlig udviklingslande, til finansiering af forskning og udvikling med henblik på begrænsning og tilpasning, herunder navnlig inden for flyteknik og lufttransport, til at nedsætte emissionerne ved hjælp af transport med lav emission og til dækning af omkostninger til administration af EU-ordningen. Auktionsprovenuet kan også anvendes til at finansiere bidrag til Verdensfonden for Energieffektivitet og Vedvarende Energi og foranstaltninger til at forebygge skovrydning. "
Ændring 35
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 b (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 3 e – stk. 1 a (nyt)
1b)   I artikel 3e indsættes følgende stykke:
"1a Fra 2021 og fremefter skal der ikke forekomme gratistildeling af kvoter i henhold til dette direktiv til luftfartssektoren, medmindre dette bekræftes ved en senere beslutning vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet, idet det i ICAO's beslutning A-39/3 forudses, at en global markedsbaseret foranstaltning vil skulle anvendes fra 2021. I denne forbindelse skal de to lovgivere tage hensyn til samspillet mellem den markedsbaserede foranstaltning og EU ETS."
Ændring 36
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Kapitel II a (nyt)
2a)   Følgende kapitel indsættes:
"KAPITEL IIa
Inklusion af skibsfarten i mangel af fremskridt på internationalt plan
Artikel 3ga
Indledning
Fra og med 2021skal der i mangel af et sammenligneligt system under IMO afregnes for CO2-emissioner, der udledes i EU-havne og under sejladser til og fra Unionens anløbshavne, gennem den ordning, der er fastsat i dette kapitel, og som skal være operationel fra 2023.
Artikel 3gb
Anvendelsesområde
Senest den 1. januar 2023 finder bestemmelserne i dette kapitel anvendelse på tildeling og udstedelse af kvoter for CO2-emissioner fra skibe, som opholder sig i, ankommer til eller forlader havne i en medlemsstats jurisdiktion i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EU) 2015/757. Artikel 12 og 16 finder anvendelse på aktiviteter til søs på samme måde som på andre aktiviteter.
Artikel 3gc
Ekstra kvoter til søfartssektoren
Senest den 1. august 2021 vedtager Kommissionen i overensstemmelse med artikel 30b delegerede retsakter for at fastsætte det samlede antal kvoter for søfartssektoren i tråd med andre sektorer og fastlægge metoden til tildeling af kvoter for denne sektor gennem auktioner og de særlige bestemmelser med hensyn til den forvaltende medlemsstat. Når søfartssektoren er blevet indlemmet i EU ETS, øges den samlede mængde kvoter med et tilsvarende antal
20 % af de indtægter, der genereres fra de i artikel 3gc omhandlede auktioner over kvoter, bruges gennem den fond, som oprettes i henhold til samme artikel ("Den maritime klimafond"), til at øge energieffektiviteten og understøtte investeringer i innovative teknologier til nedbringelse af CO2-emissioner i søfartssektoren, herunder for nærskibsfart og havne.
Artikel 3gd
Den maritime klimafond
1.   Der oprettes en fond på EU-niveau, som har til formål at kompensere for emissioner fra søfarten, øge energieffektiviteten og fremme investeringer i innovative teknologier til nedbringelse af CO2-emissionerne i søfartssektoren.
2.   Skibsoperatører kan på frivillig basis indbetale et årligt medlemsbidrag til fonden, svarende til deres samlede emissioner, der er rapporteret for det foregående kalenderår i henhold til forordning (EU) 2015/757. Med forbehold af artikel 12, stk. 3, returnerer fonden kvoter kollektivt på vegne af de skibsoperatører, der er medlemmer af fonden. Bidraget pr. ton emissioner fastsættes af fonden senest den 28. februar hvert år og skal som minimum ligge på et niveau svarende til markedsprisen for kvoter i det foregående år.
3.   Fonden erhverver kvoter svarende til den kollektive samlede mængde emissioner fra medlemmerne i løbet af det foregående kalenderår og overdrager dem i det register, der oprettes i henhold til artikel 19, senest den 30. april hvert år for efterfølgende annullering. Bidrag skal offentliggøres.
4.   Derudover skal fonden øge energieffektiviteten og fremme investeringer i innovative teknologier til nedbringelse af CO2-emissioner i søfartssektoren, herunder for nærskibsfart og havne, ved brug af de i artikel 3gc omhandlede indtægter. Alle investeringer, som fonden støtter, offentliggøres og skal harmonere med målene for dette direktiv.
5.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 30b for at supplere dette direktiv vedrørende gennemførelsen af denne artikel.
Artikel 3ge
Internationalt samarbejde
Såfremt der indgås en international aftale om globale foranstaltninger til nedbringelse af drivhusgasemissionerne fra søtransport, reviderer Kommissionen dette direktiv, idet den om nødvendigt foreslår ændringer for at sikre tilpasning til den pågældende internationale aftale."
Ændring 37
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 b (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 5 – afsnit 1 – litra d a (nyt)
2b)   I artikel 5, stk. 1, indsættes følgende litra:
"da) alle CCU-teknologier, der vil blive anvendt på anlæggene med henblik på at nedbringe emissioner"
Ændring 38
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 c (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 6 – stk. 2 – litra e a og e b (nyt)
2c)   I artikel 6, stk. 2, tilføjes følgende litraer:
"ea) alle retlige krav om social ansvarlighed og rapportering for at sikre en lige og effektiv gennemførelse af miljøbestemmelser og sikre, at de kompetente myndigheder og interessenter, herunder arbejdstagerrepræsentanter og repræsentanter for civilsamfundet og lokalsamfund, har adgang til alle relevante oplysninger som fastsat i Aarhuskonventionen og som gennemført i EU-lovgivningen og national ret, herunder dette direktiv
eb)   en forpligtelse til hvert år at offentliggøre omfattende oplysninger om bekæmpelse af klimaforandringer og overholdelse af EU-direktiver vedrørende miljø og arbejdsmiljø; disse oplysninger bør være tilgængelige for arbejdstagerrepræsentanter og civilsamfundsrepræsentanter fra lokalsamfund i nærheden af anlægget."
Ændring 39
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 d (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 7
2d)   Artikel 7 affattes således:
"Artikel 7
"Artikel 7
Driftslederen underretter den kompetente myndighed om alle planlagte ændringer i anlæggets art eller drift eller en eventuel udvidelse eller betydelig reduktion af dets kapacitet, som kan medføre, at drivhusgasemissionstilladelsen skal ajourføres. I påkommende tilfælde ajourfører den kompetente myndighed tilladelsen. Hvis anlæggets driftsleder udskiftes, ajourfører den kompetente myndighed tilladelsen med den nye driftsleders navn og adresse.
Driftslederen underretter uden unødig forsinkelse den kompetente myndighed om alle planlagte ændringer i anlæggets art eller drift eller en eventuel udvidelse eller betydelig reduktion af dets kapacitet, som kan medføre, at drivhusgasemissionstilladelsen skal ajourføres. I påkommende tilfælde ajourfører den kompetente myndighed tilladelsen. Hvis anlæggets driftsleder udskiftes, ajourfører den kompetente myndighed tilladelsen med relevante oplysninger om og kontaktoplysninger på den nye driftsleder."
Ændring 142
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 9 – stk. 2 og 3
"Fra 2021 er den lineære faktor 2,2 %."
"Fra 2021 er den lineære faktor 2,2 %, og den skal overvåges med henblik på at hæve den til 2,4 % tidligst i 2024."
Ændring 41
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – litra a
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1
a)   I stk. 1 tilføjes følgende tre nye afsnit:
a)   Stk. 1 affattes således:
"1. Fra 2019 og derefter skal medlemsstaterne enten auktionere eller annullere alle kvoter, som ikke er tildelt gratis i overensstemmelse med artikel 10a og 10c, og som ikke overføres til MSR."
Ændring 42
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – litra a
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2
Fra og med 2021 er den andel af kvoter, der skal auktioneres af medlemsstaterne, 57 %.
Fra og med 2021 er den andel af kvoter, der skal auktioneres eller annulleres, 57 %, og denne andel nedsættes højst med fem procentpoint i hele den tiårsperiode, der begynder den 1. januar 2021, jf. artikel 10a, stk. 5. En sådan tilpasning skal udelukkende finde sted i form af en nedsættelse af de kvoter, der auktioneres i henhold til stk. 2, første afsnit, litra a). Hvis ikke der finder en sådan justering sted, eller der er behov for mindre end fem procentpoint for at foretage en justering, annulleres den resterende del af kvoterne. En sådan annullering må ikke overstige 200 mio. kvoter.
Ændring 43
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – litra a
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 3
2 % af den samlede mængde kvoter, mellem 2021 og 2030 bortauktioneres for at oprette en fond, der har til formål at forbedre energieffektiviteten og modernisere energisystemerne i visse medlemsstater, jf. dette direktivs artikel 10d ("moderniseringsfonden").
2 % af den samlede mængde kvoter mellem 2021 og 2030 bortauktioneres med henblik på at oprette en fond, der har til formål at forbedre energieffektiviteten og modernisere energisystemerne i visse medlemsstater, jf. dette direktivs artikel 10d ("moderniseringsfonden"). Den i dette afsnit fastsatte mængde indgår i den andel på 57 % af kvoterne, der skal auktioneres som fastsat i afsnit 2.
Ændring 44
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – litra a
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 3 a (nyt)
Endvidere skal 3 % af den samlede mængde kvoter, der skal udstedes mellem 2021 og 2030, auktioneres for at yde kompensation til sektorer eller delsektorer, der er udsat for en reel risiko for kulstoflækage som følge af betydelige indirekte omkostninger, som faktisk skyldes omkostninger i forbindelse med drivhusgasemissioner, der videregives i elpriserne, jf. artikel 10a, stk. 6, i nærværende direktiv. To tredjedele af den i dette afsnit fastsatte mængde indgår i den andel på 57 % af kvoterne, der skal auktioneres som fastsat i afsnit 2.
Ændring 45
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – litra a
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 3 b (nyt)
Der oprettes en fond for retfærdig omstilling fra den 1. januar 2021 som et supplement til Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Den Europæiske Socialfond, og denne finansieres gennem sammenlægning af 2 % af auktionsindtægterne.
Indtægterne fra disse auktioner forbliver på Unionsplan og anvendes til at støtte regioner, hvor der er en stor andel arbejdstagere i kulstofafhængige sektorer, og hvor BNP pr. indbygger samtidig ligger et godt stykke under Unionsgennemsnittet. Disse foranstaltninger skal respektere nærhedsprincippet.
De auktionsindtægter, der målrettes mod retfærdig omstilling, kan bringes i anvendelse på forskellige måder, f.eks.:
–  oprettelse af celler til omplacering og/eller mobilitet
–  uddannelsesinitiativer til erhvervelse af nye færdigheder eller opkvalificering for arbejdstagere
–  hjælp til jobsøgning
–  etablering af nye virksomheder, og
–  overvågning og foregribende foranstaltninger for at undgå eller minimere de negative konsekvenser af omstruktureringsprocessen for den fysiske og mentale sundhed.
Da de kerneaktiviteter, der finansieres af fonden for retfærdig omstilling, har en stærk tilknytning til arbejdsmarkedet, inddrages arbejdsmarkedets parter aktivt i forvaltningen af fonden – ud fra en model baseret på Udvalget for Den Europæiske Socialfond – og deltagelse af lokale parter på arbejdsmarkedet vil være et centralt krav for at yde støtte til projekter.
Ændring 46
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – litra a
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 4
Den samlede resterende mængde af kvoter, der skal auktioneres af medlemsstaterne, fordeles i overensstemmelse med stk. 2."
Den samlede resterende mængde af kvoter, der skal auktioneres af medlemsstaterne, efter fradrag af den i artikel 10a, stk. 8, første afsnit, omhandlede mængde kvoter fordeles i overensstemmelse med stk. 2.
Ændring 47
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – litra a
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 4 a (nyt)
Den 1. januar 2021 annulleres 800 mio. kvoter, som er placeret i markedsstabilitetsreserven.
Ændring 48
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – litra b – nr. ii
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 2 – litra b
b)  10 % af den samlede mængde kvoter, der skal auktioneres, fordeles til visse medlemsstater for at skabe solidaritet og vækst i Fællesskabet, hvorved den kvotemængde, som de pågældende medlemsstater auktionerer i medfør af litra a), øges med de procentsatser, der er anført i bilag IIa." og
b)  10% af den samlede mængde kvoter, der skal auktioneres, fordeles til visse medlemsstater for at skabe solidaritet og vækst i Fællesskabet; herved øges den kvotemængde, som de pågældende medlemsstater auktionerer i medfør af litra a), med de procentsatser, der er anført i bilag IIa. For få vidt angår medlemsstater, der er berettigede til støtte fra moderniseringsfonden i henhold til artikel 10d, overføres deres andel af kvoter, jf. bilag IIA, til deres andel af moderniseringsfonden.
Ændring 49
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – litra b a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 3 – indledning
ba)   I stk. 3 affattes indledningen således:
"3. Medlemsstaterne afgør, hvorledes indtægterne fra auktionering af kvoter skal anvendes. Mindst 50 % af indtægterne fra auktioneringen af de i stk. 2 omhandlede kvoter, herunder alle indtægter fra den i stk. 2, litra b) og c), omhandlede auktionering, eller en til disse indtægter svarende økonomisk værdi, bør anvendes til en eller flere af følgende:'
"3. Medlemsstaterne afgør, hvorledes indtægterne fra auktionering af kvoter skal anvendes. 100 % af de samlede indtægterne fra auktioneringen af de i stk. 2 omhandlede kvoter, herunder alle indtægter fra den i stk. 2, litra b) og c), omhandlede auktionering, eller en til disse indtægter svarende økonomisk værdi, anvendes til et eller flere af følgende formål:"
Ændring 50
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – litra b b (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 3 – litra b
bb)   Stk. 3, litra b), affattes således:
"b) til at opfylde Fællesskabets tilsagn om at anvende 20 % energi fra vedvarende kilder senest i 2020, udvikle andre teknologier, der kan bidrage til overgangen til en sikker og bæredygtig økonomi med lave udledninger af drivhusgasser, og som medvirker til at opfylde Fællesskabets tilsagn om at øge sin energieffektivitet med 20 % frem til 2020'
"b) til at opfylde Unionens tilsagn om at anvende energi fra vedvarende kilder senest i 2030, samt til at udvikle andre teknologier, der kan bidrage til overgangen til en sikker og bæredygtig økonomi med lave udledninger af drivhusgasser, som medvirker til at opfylde Unionens tilsagn om senest i 2030 at øge sin energieffektivitet med de niveauer, der er blevet aftalt i de relevante retsakter;"
Ændring 51
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – litra b c (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 3 – litra f
bc)   Stk. 3, litra f), affattes således:
"f) til at fremme overgangen til transportformer med små emissioner og offentlig transport'
"f) til at fremme overgangen til transportformer med små emissioner og offentlig transport og fremme elektrificerede transportformer såsom jernbaner eller andre former for elektrificeret overfladetransport under hensyntagen til deres indirekte EU ETS-omkostninger, så længe CO2-omkostninger ikke afspejles tilsvarende for andre former for overfladetransport""
Ændring 52
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 4 – litra b d (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 3 – litra h
bd)   i stk. 3 affattes litra h) således:
"h) til foranstaltninger til at øge energieffektivitet og isolering eller til foranstaltninger af social karakter for husstande med lav og middel indkomst "
"h) til foranstaltninger til at øge energieffektivitet, fjernvarmesystemer og isolering eller til foranstaltninger af social karakter for husstande med lav og middel indkomst"
Ændring 53
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – litra c
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 3 – litra j
j)  til at finansiere økonomiske foranstaltninger til fordel for sektorer eller delsektorer, der er udsat for en reel risiko for carbon leakage på grund af betydelige indirekte omkostninger, som faktisk skyldes drivhusgasemissionsomkostninger, der videregives i elpriserne, forudsat at disse foranstaltninger opfylder betingelserne i artikel 10a, stk. 6
j)  til at finansiere økonomiske foranstaltninger til fordel for sektorer eller delsektorer, der er udsat for en reel risiko for kulstoflækage på grund af betydelige indirekte omkostninger, som faktisk skyldes drivhusgasemissionsomkostninger, der videregives i elpriserne, forudsat at højst 20 % af indtægterne anvendes til dette formål, og at disse foranstaltninger opfylder betingelserne i artikel 10a, stk. 6
Ændring 54
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – litra c
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 3 – litra l
l)  til at fremme færdigheder og omfordeling af arbejdskraft, der er berørt af overgangen til job i en mere kulstoffattig økonomi i tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter.
l)  til at afbøde de sociale konsekvenser af dekarboniseringen af deres økonomier og fremme færdigheder og omfordeling af arbejdskraft, der er berørt af overgangen til job, i tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter.
Ændring 55
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – litra c a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)
ca)   I stk. 3 indsættes følgende afsnit:
"Disse oplysninger skal afgives ved hjælp af en standardiseret skabelon, der er udarbejdet af Kommissionen, og omfatte oplysninger om anvendelsen af indtægter fra auktioner til de forskellige kategorier og additionaliteten af anvendelsen af midlerne. Kommissionen offentliggør disse oplysninger på sit websted."
Ændring 56
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – litra c b (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 2
cb)   Stk. 3, andet afsnit, affattes således:
"Medlemsstaterne har opfyldt bestemmelserne i dette stykke, hvis de allerede har indført eller gennemfører skattemæssige eller økonomiske støttepolitikker, herunder navnlig i udviklingslande, eller nationale reguleringspolitikker, der udløser økonomisk støtte, er etableret til de i første afsnit nævnte formål og har en værdi svarende til mindst 50 % af indtægterne fra auktioneringen af de i stk. 2 omhandlede kvoter, herunder alle indtægter fra den i stk. 2, litra b) og c), omhandlede auktionering."
"Medlemsstaterne har opfyldt bestemmelserne i dette stykke, hvis de allerede har indført eller gennemfører skattemæssige eller økonomiske støttepolitikker, herunder navnlig i udviklingslande, eller nationale reguleringspolitikker, der udløser supplerende økonomisk støtte, er etableret til de i første afsnit nævnte formål og har en værdi svarende til 100 % af indtægterne fra auktioneringen af de i stk. 2 omhandlede kvoter, og har indberettet disse politikker ved hjælp af en standardiseret skabelon, som Kommissionen stiller til rådighed."
Ændring 57
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – litra d
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1, 2 og 3
d)  Stk. 4, tredje afsnit, affattes således:
d)  stk. 4, første, andet og tredje afsnit, affattes således:
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 23."
"4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 30b for at supplere dette direktiv ved at fastsætte de nærmere bestemmelser om auktioners tidsmæssige og administrative forløb og andre aspekter i forbindelse med auktioner for at sikre, at auktioner gennemføres på en åben, gennemsigtig, ensartet og ikke-diskriminerende måde. Med dette for øje skal processen være forudsigelig, navnlig hvad angår tidsplanen for auktioner og deres rækkefølge og de anslåede kvotemængder, der skal stilles til rådighed. Hvis en vurdering for de enkelte industrisektorers vedkommende viser, at der ikke kan forventes nogen betydelig indvirkning på sektorer eller delsektorer, der er udsat for en betydelig risiko af kulstoflækage, kan Kommissionen under særlige omstændigheder tilpasse tidsplanen for den i artikel 13, stk. 1, omhandlede periode, begyndende den 1. januar 2013, for at sikre et velfungerende marked. Kommissionen foretager ikke mere end én sådan justering for et antal på maksimalt 900 mio. kvoter.
Auktioner udformes således, at:
a)   driftsledere og navnlig SMV'er, som er omfattet af EU ETS, har uhindret, retfærdig og lige adgang
b)   alle deltagere har adgang til de samme oplysninger på samme tid, og at deltagere ikke underminerer auktionens forløb
c)   organisationen af og deltagelsen i auktioner er omkostningseffektiv, og at unødige administrative omkostninger undgås, og
d)   små drivhusgasudledere får adgang til kvoter."
Ændring 58
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – litra d a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 4 a (nyt)
da)   I stk. 4 tilføjes følgende afsnit:
"Hvert andet år underretter medlemsstaterne Kommissionen om nedlukning af elproduktionskapacitet på deres område på grund af nationale foranstaltninger. Kommissionen beregner det tilsvarende antal kvoter, som disse nedlukninger repræsenterer, og underretter medlemsstaterne. Medlemsstaterne kan annullere en tilsvarende mængde kvoter ud af den samlet mængde, der fordeles i overensstemmelse med stk. 2."
Ændring 59
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – litra d b (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 – stk. 5
db)   Stk. 5 affattes således:
"5. Kommissionen overvåger det europæiske kvotemarkeds funktion. Den forelægger en årlig rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om kvotemarkedets funktion, herunder om gennemførelsen af auktioner, likviditet og de handlede mængder. Medlemsstaterne sørger om nødvendigt for, at enhver relevant oplysning fremsendes til Kommissionen mindst to måneder før Kommissionens vedtagelse af rapporten."
"5. Kommissionen overvåger EU-ETS's funktion. Den forelægger en årlig rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om dets funktion, herunder om gennemførelsen af auktioner, likviditet og de handlede mængder. Rapporten skal også omfatte interaktionen mellem EU ETS og andre af Unionens klima- og energipolitikker, herunder disse politikkers indvirkning på ligevægten mellem udbud og efterspørgsel i EU ETS og deres overensstemmelse med Unionens klima- og energimål for 2030 og 2050. Rapporten skal også tage hensyn til risikoen for kulstoflækage og indvirkningen på investeringer inden for Unionen. Medlemsstaterne sørger for, at enhver relevant oplysning fremsendes til Kommissionen mindst to måneder før Kommissionens vedtagelse af rapporten."
Ændring 60
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 5 – litra a
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 1 – afsnit 1 og 2
a)  Stk. 1, andet afsnit, affattes således:
a)  Stk. 1, første og andet afsnit, affattes således:
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 23. Denne retsakt skal også omfatte bestemmelser vedrørende supplerende tildeling fra reserven for nytilkomne til store produktionstilvækster ved at anvende de samme tærskler og tildelingstilpasninger, som gælder for delvis driftsophør."
'1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 30b for at supplere dette direktiv ved at fastsætte fuldt harmoniserede foranstaltninger i hele Unionen for tildeling af de i stk. 4, 5, og 7 omhandlede godtgørelser, herunder eventuelle nødvendige bestemmelser om harmoniseret anvendelse af stk. 19. Denne retsakt skal også omfatte bestemmelser vedrørende supplerende tildeling fra reserven for nytilkomne til store produktionsændringer. Den skal navnlig sikre, at enhver stigning eller ethvert fald i produktion på mindst 10 %, udtrykt som et rullende gennemsnit af kontrollerede produktionsoplysninger for de to foregående år sammenlignet med den produktionsaktivitet, der er indberettet i overensstemmelse med artikel 11, justeres med et tilsvarende antal kvoter ved at lægge kvoter til eller frigive kvoter fra reserven, som omhandlet i stk7.
Ved udarbejdelsen af den i første afsnit omhandlede delegerede retsakt skal Kommissionen tage hensyn til behovet for at begrænse den administrative kompleksitet og forhindre misbrug af systemet. Til dette formål kan den i givet fald anvende fleksibilitet i anvendelsen af de tærskler, der er fastsat i dette stykke, hvis dette er berettiget på grund af specifikke omstændigheder. "
Ændring 61
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 5 – litra a a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 1 – afsnit 3
aa)  Stk. 1, tredje afsnit, affattes således:
"De foranstaltninger, der er omhandlet i første afsnit, skal så vidt muligt fastlægge ex ante-benchmarks for hele Fællesskabet for at sikre, at tildelingen sker på en måde, der skaber incitamenter til reduktion af drivhusgasemissioner og anvendelse af energieffektive teknikker ved at inddrage de mest effektive teknikker, substitutter, alternative produktionsprocesser, højeffektiv kraftvarmeproduktion, energieffektiv genvinding af affaldsgasser, anvendelse af biomasse og opsamling og lagring af CO2 , hvor sådanne anlæg forefindes, og må ikke tilskynde til at øge emissionerne. Der tildeles ingen gratiskvoter i forbindelse med nogen form for elproduktion, undtagen i tilfælde, der falder ind under artikel 10c, og til el produceret fra affaldsgasser."
"De foranstaltninger, der er omhandlet i første afsnit, skal så vidt muligt fastlægge ex ante-benchmarks for hele Unionen for at sikre, at tildelingen sker på en måde, der skaber incitamenter til reduktion af drivhusgasemissioner og anvendelse af energieffektive teknikker ved at inddrage de mest effektive teknikker, substitutter, alternative produktionsprocesser, højeffektiv kraftvarmeproduktion, energieffektiv genvinding af affaldsgasser, anvendelse af biomasse, CCS og CCU, hvor sådanne anlæg forefindes, og må ikke tilskynde til at øge emissionerne. Der tildeles ingen gratiskvoter i forbindelse med nogen form for elproduktion, undtagen i tilfælde, der falder ind under artikel 10c, og til el produceret fra affaldsgasser."
Ændring 62
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 5 – litra b
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 2 – afsnit 3 – indledning
Benchmarkværdierne for gratis tildeling skal justeres for at undgå ekstraordinære gevinster og afspejle det teknologiske fremskridt i perioden mellem 2007-8 og hver efterfølgende periode, hvor gratis tildelinger fastsættes i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1. Ved justeringen begrænses de benchmarkværdier, der er fastsat i den retsakt, der er vedtaget i henhold til artikel 10a med 1 % af den værdi, som blev fastsat på grundlag af data for 2007-8 for hvert år mellem 2008 og midten af den relevante periode med gratis tildeling, bortset fra i følgende tilfælde:
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 30b for at supplere dette direktiv og for fastsættelse af de reviderede benchmark for gratistildeling. Disse retsakter skal være i overensstemmelse med de delegerede retsakter, der er vedtaget i henhold til stk. 1, og overholde følgende:
Ændring 63
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 5 – litra b
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 2 – afsnit 3 – litra -i (nyt)
-i)   For perioden fra 2021 til 2025 fastlægges benchmarkværdierne på grundlag af oplysninger indgivet i henhold til artikel 11 for årene 2016-2017
Ændring 64
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 5 – litra b
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 2 – afsnit 3 – litra -i a (nyt)
-ia)   På grundlag af en sammenligning af benchmarkværdierne baseret på disse oplysninger med den benchmarkværdi, der findes i Kommissionens afgørelse 2011/278/EU, fastlægger Kommissionen den årlige reduktionssats for hvert benchmark og anvender den på de benchmarkværdier, der gælder i perioden 2013-2020 for hvert år mellem 2008 og 2023 for at fastlægge benchmarkværdierne for årene 2021-2025
Ændring 65
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 5 – litra b
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 2 – afsnit 3 – litra i
i)   Kommissionen fastslår på grundlag af de oplysninger, der fremlægges i henhold til artikel 11, om værdierne for hvert benchmark, beregnet efter principperne i artikel 10a, afviger fra den årlige nedsættelse, der er nævnt i det foregående, med mere end 0,5 % højere eller lavere om året i forhold til 2007-8-værdierne. Hvis det er tilfældet, justeres benchmarkværdien enten 0,5 % eller 1,5 % for hvert år mellem 2008 og midten af den periode, for hvilken den gratis tildeling indrømmes
i)   I tilfælde, hvor forbedringerne, på grundlag af oplysninger indgivet i henhold til artikel 11, ikke overstiger 0,25 %, reduceres benchmarkværdien derfor med den procentdel i perioden 2021-2025 for hvert år mellem 2008 og 2023
Ændring 66
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 5 – litra b
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 2 – afsnit 3 – litra ii
ii)   Som en undtagelse for så vidt angår benchmarkværdier for aromater, hydrogen og syntesegas, justeres disse benchmarkværdier med den samme procentsats som procentsatsen for raffinaderibenchmarks for at sikre lige konkurrencevilkår for producenterne af disse produkter.
ii)   I tilfælde, hvor forbedringerne, på grundlag af oplysninger indgivet i henhold til artikel 11, overstiger 1,75 %, reduceres benchmarkværdien derfor med den procentdel i perioden 2021-2025 for hvert år mellem 2008 og 2023.
Ændring 67
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 5 – litra b
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 2 – afsnit 4
Kommissionen vedtager en gennemførelsesretsakt med henblik herpå i overensstemmelse med artikel 22a.
udgår
Ændring 68
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 5 – litra b a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 2 – afsnit 3 a (nyt)
ba)   I stk. 2 indsættes følgende afsnit:
"For perioden fra 2026 til 2030 fastlægges benchmarkværdierne på samme vis på grundlag af de oplysninger, der fremlægges i henhold til artikel 11 for årene 2021-2022 og med den årlige reduktionssats, der gælder for hvert år mellem 2008 og 2028."
Ændring 69
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 5 – litra b b (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 2 – afsnit 3 b (nyt)
bb)   I stk. 2 indsættes følgende afsnit:
ii)   Som en undtagelse for så vidt angår benchmarkværdier for aromater, hydrogen og syntesegas, justeres disse benchmarkværdier med den samme procentsats som procentsatsen for raffinaderibenchmarks for at sikre lige konkurrencevilkår for producenterne af disse produkter.
"Som en undtagelse for så vidt angår benchmarkværdier for aromater, hydrogen og syntesegas, justeres disse benchmarkværdier med den samme procentsats som procentsatsen for raffinaderibenchmarks for at sikre lige konkurrencevilkår for producenterne af disse produkter."
Ændring 165
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 5 – litra b c (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 3
bc)  I stk. 3 tilføjes følgende afsnit:
Med forbehold for stk. 4 og 8 og uanset artikel 10c foretages der ingen gratistildeling til elektricitetsgeneratorer, CO2-opsamlingsanlæg, rørledninger til transport af CO2 eller CO2-lagringssteder.
Med forbehold for stk. 4 og 8 og uanset artikel 10c foretages der ingen gratistildeling til elektricitetsgeneratorer, CO2-opsamlingsanlæg, rørledninger til transport af CO2 eller CO2-lagringssteder. Elektricitetsgeneratorer, der producerer strøm fra spildgas, er ikke elektricitetsgeneratorer i henhold til artikel 3, litra u, i dette direktiv. Ved benchmarkudregninger skal der tages hensyn til det samlede kulstofindhold i spildgas, der anvendes til elektricitetsproduktion.
Ændring 70
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 5 – litra b d (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 4
bd)   stk. 4 affattes således:
"4. Der tildeles gratiskvoter til fjernvarme og til højeffektiv kraftvarmeproduktion som defineret i direktiv 2004/8/EF til dækning af økonomisk berettiget efterspørgsel for så vidt angår produktion af varme eller køling. Hvert år efter 2013 justeres den samlede tildeling til sådanne anlæg vedrørende varmeproduktion med den lineære faktor, der er omhandlet i artikel 9."
"4. Der tildeles gratiskvoter til fjernvarme og til højeffektiv kraftvarmeproduktion som defineret i direktiv 2004/8/EF til dækning af økonomisk berettiget efterspørgsel for så vidt angår produktion af varme eller køling."
Ændring 71
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 5 – litra c
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 5
For at overholde den auktioneringsandel, der er fastsat i artikel 10, skal for så vidt angår summen af gratis tildelinger i hvert år, hvor summen af gratis tildelinger ikke når op på det maksimale niveau, der svarer til en medlemsstats auktioneringsandel, de resterende kvoter op til dette niveau anvendes til at forhindre eller begrænse reduktionen af gratis tildelinger, således at medlemsstatens auktioneringsandel overholdes i senere år. Hvis det maksimale niveau ikke desto mindre er nået, justeres de gratis tildelinger i overensstemmelse hermed. En sådan justering skal foretages på en ensartet måde.
5.  Hvor summen af gratistildelinger i et givet år ikke når op på det maksimale niveau, der svarer til en medlemsstats auktioneringsandel, jf. artikel 10, stk. 1, anvendes de resterende kvoter op til dette niveau til at forhindre eller begrænse reduktionen af gratistildelinger i de efterfølgende år. Hvis det maksimale niveau ikke desto mindre er nået, skal en kvotemængde svarende til en reduktion på op til fem procentpoint af den andel kvoter, der skal auktioneres af medlemsstaterne i hele den tiårsperiode, der begynder den 1. januar 2021, jf. artikel 10, stk. 1, fordeles gratis til sektorer og delsektorer i henhold til artikel 10b. Hvis denne formindskelse ikke desto mindre er utilstrækkelig til at dække efterspørgslen i sektorer eller delsektorer i henhold til artikel 10b, justeres gratistildelingerne i overensstemmelse hermed ved en ensartet, tværsektoriel korrektionsfaktor til sektorer med en handelsintensitet med tredjelandemindre end 15 % eller en kulstofintensitet på under 7 kg CO2 pr. euro af deres bruttoværditilvækst.
Ændring 72
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 5 – litra d
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 6 – afsnit 1
Medlemsstaterne bør vedtage finansielle foranstaltninger til fordel for sektorer eller delsektorer, der er udsat for en reel risiko for carbon leakage på grund af betydelige indirekte omkostninger, som faktisk skyldes drivhusgasemissionsomkostninger, der videregives i elpriserne, under hensyntagen til eventuelle virkninger på det indre marked. Sådanne finansielle foranstaltninger, som delvis skal kompensere omkostningerne, skal være i overensstemmelse med statsstøttereglerne.
6.   En centraliseret ordning på EU-niveau skal tilpasses for at yde kompensation for sektorer eller delsektorer, der er udsat for en reel risiko for kulstoflækage på grund af betydelige indirekte omkostninger, som faktisk skyldes drivhusgasemissionsomkostninger, der videregives i elpriserne.
Kompensationen skal stå i forhold til de drivhusgasemissionsomkostninger, der reelt videregives i elpriserne, og skal anvendes i overensstemmelse med de kriterier, der er fastsat i de relevante retningslinjer vedrørende statsstøtte med henblik på at undgå negative virkninger på det indre marked såvel som overkompensation for de afholdte udgifter.
Hvis kompensationen ikke er tilstrækkelig til at kompensere for alle støtteberettigede indirekte omkostninger, nedsættes kompensationen for alle støtteberettigede anlæg på ligelig vis.
Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 30b for at supplere dette direktiv med det i dette afsnit omtalte formål ved at indføre ordninger for fondens oprettelse og drift.
Ændring 73
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 5 – litra d a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 a – stk. 6 – afsnit 1a (nyt)
da)   I stk. 6 indsættes et nyt afsnit:
"Medlemsstaterne kan også vedtage nationale finansielle foranstaltninger til fordel for sektorer eller delsektorer, der er udsat for en reel risiko for kulstoflækage på grund af betydelige indirekte omkostninger, som faktisk skyldes drivhusgasemissionsomkostninger, der videregives i elpriserne, under hensyntagen til eventuelle indvirkninger på det indre marked. Sådanne finansielle foranstaltninger, som delvis skal kompensere for omkostningerne, skal være i overensstemmelse med statsstøttereglerne og artikel 10, stk. 3, i nærværende direktiv. Disse nationale foranstaltninger i kombination med den i første afsnit nævnte støtte må ikke overstige den maksimale kompensation, jf. de relevante retningslinjer vedrørende statsstøtte, og må ikke skabe nye forvridninger af markedet. De eksisterende lofter for statsstøtte skal fortsat sænkes i løbet af hele handelsperioden."
Ændring 74
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 5 – litra e – nr. i
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 7 – afsnit 1
Kvoter fra den maksimale kvotemængde, der er omhandlet i artikel 10a, stk. 5, i dette direktiv, som ikke tildeles gratis indtil 2020, sættes til side til nytilkomne og betydelig produktionstilvækst, sammen med 250 mio. kvoter, der overføres til markedsstabilitetsreserven i henhold til artikel 1, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2015/...(*).
7.   Der sættes 400 mio. kvoter til side til nytilkomne og betydelig produktionstilvækst.
Ændring 75
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 5 – litra e – nr. i
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 7 – afsnit 2
Fra 2021, lægges kvoter, der ikke er tildelt anlæg på grund af anvendelsen af stk. 19 og 20, til reserven.
Fra 2021 og fremefter lægges alle kvoter, der ikke er tildelt anlæg på grund af anvendelsen af stk. 19 og 20, til reserven.
Ændring 76
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 5 – litra f – indledningen
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 8
f)  Stk. 8, første, andet og tredje afsnit, affattes således:
f)  stk. 8 affattes således:
Ændring 77
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 5 – litra f – afsnit 1
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 8 – afsnit 1
400 mio. kvoter stilles til rådighed til støtte for innovation inden for lavemissionsteknologier og -processer i de industrisektorer, der er opført i bilag I, og som hjælp til at fremme opførelsen og driften af kommercielle demonstrationsprojekter vedrørende miljømæssigt forsvarlig opsamling og geologisk lagring (CCS) af CO2 samt demonstrationsprojekter inden for innovative teknologier for vedvarende energi på EU’s område.
8.   600 mio. kvoter stilles til rådighed som løftestang for investeringer i innovation inden for lavemissionsteknologier og -processer i de industrisektorer, der er opført i bilag I, herunder biobaserede materialer og produkter, der erstatter kulstofintensive materialer og som hjælp til at fremme opførelsen og driften af kommercielle demonstrationsprojekter vedrørende miljømæssigt forsvarlig CCS og CCU samt demonstrationsprojekter inden for innovative teknologier for vedvarende energi og energilagringUnionens område.
Ændring 78
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 5 – litra f
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 8 – afsnit 2
Kvoterne stilles til rådighed til innovation inden for industrielle lavemissionsteknologier og -processer og til støtte til demonstrationsprojekter med sigte på udvikling af en bred vifte af teknologi til kulstofopsamling og -lagring og innovativ teknologi vedrørende vedvarende energi, som endnu ikke er kommercielt rentable, med en ligelig geografisk fordeling. Med henblik på at fremme innovative projekter kan op til 60 % af de relevante omkostninger for projekter støttes, hvoraf op til 40 % ikke behøver at afhænge af dokumenteret undgåelse af drivhusgasemissioner, forudsat at de forud fastlagte milepæle nås, under hensyntagen til den anvendte teknologi.
Kvoterne stilles til rådighed til innovation inden for industrielle lavemissionsteknologier og -processer og til støtte til demonstrationsprojekter med sigte på udvikling af en bred vifte af innovative teknologier vedrørende vedvarende energi samt CCS og CCU, som endnu ikke er kommercielt rentable. Projekterne udvælges på grundlag af deres indvirkning på energisystemer eller industrielle processer i en medlemsstat, en gruppe af medlemsstater eller Unionen. Med henblik på at fremme innovative projekter kan op til 75 % af de relevante omkostninger for projekter støttes, hvoraf op til 60 % ikke behøver at afhænge af dokumenteret undgåelse af drivhusgasemissioner, forudsat at de forud fastlagte milepæle nås, under hensyntagen til den anvendte teknologi. Kvoterne tildeles til projekter alt efter behovene i disse projekter i forhold til at nå de forud fastlagte milepæle.
Ændring 79
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 5 – litra f
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 8 – afsnit 3
Derudover skal 50 mio. ikke-tildelte kvoter fra den markedsstabilitetsreserve, der er oprettet ved afgørelse (EU) 2015/..., supplere eventuelle eksisterende ressourcer, som forbliver under dette stykke, til projekter, der er omhandlet i det foregående, med projekter i alle medlemsstater, herunder også mindre projekter, inden 2021. Projekterne udvælges på grundlag af objektive og gennemsigtige kriterier.
Derudover skal 50 mio. ikke-tildelte kvoter fra den markedsstabilitetsreserve som konsekvens af, at støttemidler fra NER300-kvoteauktionering for perioden mellem 2013 og 2020 ikke er udnyttet, supplere eventuelle eksisterende ressourcer, som forbliver under dette stykke, til projekter, der er omhandlet i afsnit 1 og 2, med projekter i alle medlemsstater, herunder også mindre projekter, inden 2021 og fra 2018 og frem. Projekterne udvælges på grundlag af objektive og gennemsigtige kriterier, samtidig med at der tages højde for deres relevans med hensyn til en dekarbonisering i de berørte sektorer.
Projekter, der støttes under dette afsnit, kan modtage yderligere støtte under afsnit 1 og 2.
Ændring 80
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 5 – litra f
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 8 – afsnit 4
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 23.
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 30b for at supplere dette direktiv og vedrørende de kriterier, der skal anvendes til udvælgelsen af projekter, der er berettiget til at nyde godt af de kvoter som er omhandlet i dette stykke idet der tages passende hensyn til følgende principper:
i)  Projekterne fokuserer på forskning og innovation til design og udvikling af banebrydende løsninger og implementering af demonstrationsprogrammer.
ii)  Aktiviteterne gennemføres markedsnært i produktionsanlæg for at påvise de banebrydende teknologiers gennemførlighed med hensyn til at bryde både teknologiske og ikketeknologiske barrierer.
iii)  Projekterne leverer teknologiske løsninger, der har potentiale til at kunne anvendes på mange felter, og kan kombinere flere teknologier.
iv)  Løsninger og teknologier skal ideelt set have potentiale til at kunne overføres inden for sektoren og eventuelt til andre sektorer.
v)  Projekter, hvor de forventede emissionsreduktioner er betydeligt lavere end den relevante benchmarkværdi skal prioriteres. Støtteberettigede projekter skal enten bidrage til emissionsreduktioner, der ligger under de benchmarkværdier, der er nævnt i stk. 2, eller have fremtidsudsigter til i betydelig grad at sænke omkostningerne ved en overgang til energiproduktion med lave emissioner.
vi)  CCU-projekter afgiver en nettoreduktion af emissioner og en permanent lagring af CO2 gennem hele deres levetid.
Ændring 82
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 5 – litra i a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10a – stk. 20
ia)   Stk. 20 affattes således:
"20. I de foranstaltninger, der vedtages i henhold til stk. 1, medtager Kommissionen foranstaltninger til definition af anlæg, der delvist indstiller driften eller reducerer deres kapacitet væsentligt, og foranstaltninger til om nødvendigt at tilpasse mængden af de gratiskvoter, de er blevet tildelt, i overensstemmelse hermed."
"20. I de foranstaltninger, der vedtages i henhold til stk. 1, medtager Kommissionen foranstaltninger til definition af anlæg, der delvist indstiller driften eller reducerer deres kapacitet væsentligt, og foranstaltninger til om nødvendigt at tilpasse mængden af de gratiskvoter, de er blevet tildelt, i overensstemmelse hermed.
Disse foranstaltninger sikrer fleksibilitet for industrisektorer, hvor der regelmæssigt flyttes kapacitet mellem driftsanlæg inden for samme selskab."
Ændring 83
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 b – overskrift
Foranstaltninger til støtte for visse energiintensive industrisektorer i tilfælde af carbon leakage
Overgangsforanstaltninger til støtte for visse energiintensive industrisektorer i tilfælde af kulstoflækage
Ændring 85
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 b – stk. 1 a (nyt)
1a.   Efter vedtagelsen af revisionen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU* revurderer Kommissionen nedbringelsen af emissionerne i EU ETS og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 406/2009/EF**. Yderligere nedbringelser takket være højere mål for energieffektivitet skal bruges til at beskytte brancher, der risikerer kulstof- eller investeringslækage.
____________
* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF (EUT L 315 af 14.11.2012, s. 1).
** Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 406/2009/EF af 23. april 2009 om medlemsstaternes indsats for at reducere deres drivhusgasemissioner med henblik på at opfylde Fællesskabets forpligtelser til at reducere drivhusgasemissionerne frem til 2020 (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 136).
Ændring 144
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10b – punkt 1 b og 1 c (nye)
1b)   I overensstemmelse med Parisaftalens artikel 6, stk. 2, vurderer Kommissionen i sin rapport, der udarbejdes i overensstemmelse med artikel 28aa, udviklingen af politikker til imødegåelse af klimaændringerne, bl.a. markedsbaserede tilgange i tredjelande og deres regioner, og virkningen af disse politikker på den europæiske industris konkurrenceevne.
1c)   Hvis denne rapport konkluderer, at der fortsat er en betydelig risiko for kulstoflækage, skal Kommissionen, hvis det er hensigtsmæssigt, fremsætte et lovgivningsmæssigt forslag om indførelse af en CO2-grænsetilpasning, som er fuldt ud forenelig med WTO's regler, på baggrund af en gennemførlighedsundersøgelse, der indledes efter dette direktivs offentliggørelse i EUT. Denne foranstaltning vil medtage importører af produkter, som produceres af sektorer eller delsektorer, der er fastlagt i henhold til artikel 10a, i EU-ETS.
Ændring 86
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 b – stk. 2
2.  Sektorer og delsektorer, hvor produktet, der fremkommer ved at multiplicere deres handelsintensitet med tredjelande med deres emissionsintensitet, overstiger 0,18, kan omfattes af den i stk. 1 omhandlede gruppe på basis af en kvalitativ vurdering baseret på følgende kriterier:
2.  Sektorer og delsektorer, hvor produktet, der fremkommer ved at multiplicere deres handelsintensitet med tredjelande med deres emissionsintensitet, overstiger 0,12, kan omfattes af den i stk. 1 omhandlede gruppe på basis af en kvalitativ vurdering baseret på følgende kriterier:
a)  hvorvidt de enkelte anlæg i den berørte sektor eller delsektor kan reducere emissionsniveauerne eller elforbruget
a)  hvorvidt de enkelte anlæg i den berørte sektor eller delsektor kan reducere emissionsniveauerne eller elforbruget under hensyntagen til de dermed forbundne stigninger i produktionsomkostningerne;
b)  nuværende og fremtidige markedskendetegn
b)  nuværende og fremtidige markedskendetegn
c)  fortjenstmargenerne som en mulig indikator for langsigtede investeringer eller beslutninger om flytning.
c)  fortjenstmargenerne som en mulig indikator for langsigtede investeringer eller beslutninger om flytning
ca)   varer der handles til en fælles referencepris på markeder i hele verden.
Ændring 87
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 b – stk. 3
3.  Andre sektorer og delsektorer anses for at være i stand til at videregive en større del af kvoteomkostningerne i produktpriserne og vil få tildelt gratis kvoter i perioden frem til 2030 svarende til 30 % af den mængde, der er fastlagt i overensstemmelse med foranstaltningerne vedtaget i henhold til artikel 10a.
3.  Fjernvarmesektoren anses for at være i stand til at videregive en større del af kvoteomkostningerne i produktpriserne og vil få tildelt gratiskvoter i perioden frem til 2030 svarende til 30 % af den mængde, der er fastlagt i overensstemmelse med foranstaltningerne vedtaget i henhold til artikel 10a. Andre sektorer og delsektorer vil ikke få tildelt gratiskvoter.
Ændring 88
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 b – stk. 4
4.  Senest den 31. december 2019 vedtager Kommissionen en delegeret retsakt i henhold til artikel 23 for de foregående stykker for aktiviteter på et 4-cifret niveau (NACE- 4-kode) for så vidt angår stk. 1, baseret på data for de seneste tre kalenderår, som der foreligger data for.
4.  Senest den 31. december 2019 vedtager Kommissionen delegerede retsakter i henhold til artikel 30b for at supplere dette direktiv med hensyn til punkt 1 vedrørende aktiviteter på et 4-cifret niveau (NACE- 4-kode), eller, hvor dette er begrundet på grundlag af objektive kriterier, der er fastsat af Kommissionen, på det mest relevante opdelingsniveau baseret på offentlige og sektorspecifikke data for at omfatte de aktiviteter, der er omfattet af EU ETS. Vurderingen af handelsintensiteten baseres på data for de fem seneste kalenderår, som der foreligger data for.
Ændring 89
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 c – stk. 1
1.  Som undtagelse fra artikel 10a, stk. 1 til 5, kan medlemsstater, der i 2013 havde et BNP pr. indbygger i EUR i markedspriser på under 60 % af EU-gennemsnittet, midlertidigt tildele gratiskvoter til anlæg for elproduktion med sigte på modernisering af energisektoren.
1.  Som undtagelse fra artikel 10a, stk. 1 til 5, kan medlemsstater, der i 2013 havde et BNP pr. indbygger i EUR i markedspriser på under 60 % af EU-gennemsnittet, midlertidigt tildele gratiskvoter til anlæg for elproduktion med sigte på modernisering, diversificering og bæredygtig omlægning af energisektoren. Denne undtagelse gælder ikke længere efter den 31. december 2030.
Ændring 90
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10c – stk. 1 a (nyt)
1a.   Medlemsstater, der ikke er støtteberettigede i henhold til stk. 1, men som i 2014 havde et BNP pr. indbygger i EUR til markedspriser på under 60 % af EU-gennemsnittet, kan også gøre brug af den undtagelse, der er omhandlet i dette stykke op til den samlede mængde, der er anført i stk. 4, forudsat at det tilsvarende antal kvoter overføres til moderniseringsfonden og indtægterne anvendes til at støtte investeringer i overensstemmelse med artikel 10d.
Ændring 91
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10c – stk. 1 b (nyt)
1b.   Medlemsstater, som i henhold til denne artikel er berettiget til at foretage gratistildelinger til anlæg til el-produktion, kan vælge at overføre det tilsvarende antal kvoter eller en del heraf til moderniseringsfonden og tildele dem i henhold til bestemmelserne i artikel 10d. I så fald underretter de Kommissionen inden overførslen.
Ændring 92
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10c – stk. 2 – afsnit 1 – litra b
b)  sikre, at kun projekter, der bidrager til en diversificering af deres energimix og forsyningskilder, den nødvendige omstrukturering, genopretning af miljøet og modernisering af infrastrukturen, rene teknologier og modernisering af energiproduktionen, transmissions- og distributionssektorerne, er berettigede til at byde
b)  sikre, at kun projekter, der bidrager til en diversificering af deres energimiks og forsyningskilder, den nødvendige omstrukturering, genopretning af miljøet og modernisering af infrastrukturen, rene teknologier (såsom vedvarende teknologier) eller modernisering af energiproduktionen, fjernvarmenet, energieffektivitet, energiopbevaring, transmissions- og distributionssektorerne, er berettigede til at byde.
Ændring 93
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 c – stk. 2 – afsnit 1 – litra c
c)  fastsætte klare, objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende kriterier for rangordningen af projekter for at sikre, at der bliver udvalgt projekter, som:
c)  fastsætte klare, objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende kriterier for rangordningen af projekter i tråd med Unionens klima- og energimålsætninger frem mod 2050 for at sikre, at der bliver udvalgt projekter, som:
Ændring 94
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 c – stk. 2 – afsnit 1 – litra c – nr. i
i)  på grundlag af en cost-benefit-analyse sikrer en positiv nettogevinst, når det gælder emissionsreduktion, og når forud fastsatte betydelige CO2-reduktioner
i)  på grundlag af en cost-benefit-analyse sikrer en positiv nettogevinst, når det gælder emissionsreduktion, og når forud fastsatte betydelige CO2-reduktioner, der er proportionelle med projektets størrelse. Hvis projekter vedrører el-produktion, må de samlede drivhusgasemissioner pr. kilowatt-time el, der produceres på anlægget, ikke overstige 450 g CO2-ækvivalenter efter afslutningen af projektet. Senest den 1. januar 2021 vedtager Kommissionen en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 30b for at ændre dette direktiv ved for projekter vedrørende varmeproduktion at fastsætte maksimale samlede drivhusgasemissioner pr. kilowatt-time af varme, der produceres på det pågældende anlæg, som ikke må overskrides.
Ændring 95
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 c – stk. 2 – afsnit 1 – litra c – nr. ii
ii)  er af supplerende art, klart modsvares af udskiftnings- og moderniseringsbehov og ikke giver en markedsstyret stigning i energiefterspørgslen
ii)  er af supplerende art, omend de kan anvendes til at opfylde de relevante mål, der er fastsat i den klima- og energipolitiske ramme for 2030, klart modsvares af udskiftnings- og moderniseringsbehov og ikke giver en markedsstyret stigning i energiefterspørgslen
Ændring 96
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10c – stk. 2 – afsnit 1 – litra c – nr. iii a (nyt)
iiia)   hverken bidrager til ny kulbaseret energiproduktion eller øget afhængighed af kul
Ændring 97
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 c – stk. 2 – afsnit 2
Senest den 30. juni 2019 skal en medlemsstat, der agter at gøre brug af fakultative gratiskvoter, offentliggøre en detaljeret national ramme med udbudsproceduren og udvælgelseskriterier, så offentligheden har mulighed for at fremsætte bemærkninger.
Senest den 30. juni 2019 skal en medlemsstat, der agter at gøre brug af fakultative midlertidige gratiskvoter til modernisering af energisektoren, offentliggøre en detaljeret national ramme med udbudsproceduren og udvælgelseskriterier, så offentligheden har mulighed for at fremsætte bemærkninger.
Ændring 98
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 c – stk. 2 – afsnit 3
Når investeringer til en værdi af under 10 mio. EUR støttes med gratis tildeling, skal medlemsstaterne udvælge projekterne på grundlag af objektive og gennemsigtige kriterier. Resultatet af udvælgelsen offentliggøres, så offentligheden har mulighed for at fremsætte bemærkninger. På dette grundlag udarbejder den pågældende medlemsstat en liste over investeringer og forelægger den for Kommissionen senest den 30. juni 2019.
Når investeringer til en værdi af under 10 mio. EUR støttes med gratistildeling, skal medlemsstaterne udvælge projekterne på grundlag af objektive og gennemsigtige kriterier, der er forenelige med opnåelse af Unionens langsigtede klima- og energimål. Disse kriterier gøres til genstand for offentlig høring, så der sikres fuld gennemsigtighed og tilgængelighed med hensyn til relevante dokumenter, og så der fuldt ud tages hensyn til kommentarer fra interessenter. Resultatet af udvælgelsen offentliggøres med henblik på offentlig høring. På dette grundlag udarbejder den pågældende medlemsstat en liste over investeringer og forelægger den for Kommissionen senest den 30. juni 2019.
Ændring 99
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10c – stk. 3
3.  Værdien af de påtænkte investeringer skal mindst svare til markedsværdien af den gratis tildeling af kvoter, men under hensyntagen til behovet for at begrænse hermed direkte forbundne prisstigninger. Markedsværdien er den gennemsnitlige pris for kvoter på den fælles auktionsplatform i det foregående kalenderår.
3.  Værdien af de påtænkte investeringer skal mindst svare til markedsværdien af den gratis tildeling af kvoter, men under hensyntagen til behovet for at begrænse hermed direkte forbundne prisstigninger. Markedsværdien er den gennemsnitlige pris for kvoter på den fælles auktionsplatform i det foregående kalenderår. Op til 75% af de relevante omkostninger til en investering kan støttes.
Ændring 100
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10c – stk. 6
6.  Medlemsstaterne skal forlange, at elproducenter og netdriftsledere, der modtager kvoter, hvert år inden den 28. februar aflægger beretning om gennemførelsen af de udvalgte investeringer. Medlemsstaterne skal aflægge rapport herom til Kommissionen, og Kommissionen skal offentliggøre rapporterne.
6.  Medlemsstaterne skal forlange, at energiproducenter og netdriftsledere, der modtager kvoter, hvert år inden den 31. marts aflægger beretning om gennemførelsen af de udvalgte investeringer, herunder balancen mellem gratistildelinger og påløbne investeringsudgifter, de typer investeringer, der støttes, og hvordan de har nået målene i stk. 2, første afsnit, litra b). Medlemsstaterne skal aflægge rapport herom til Kommissionen, og Kommissionen skal gøre rapporterne tilgængelige for offentligheden. Medlemsstaterne og Kommissionen skal overvåge og analysere potentiel arbitrage med hensyn til tærskelværdien på 10 mio. EUR for små projekter og forebygge uberettiget opdeling af en investering i mindre projekter ved at udelukke mere end én investering i det samme støttemodtagende anlæg.
Ændring 101
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10c – stk. 6 a (nyt)
6a.   Såfremt der er begrundet mistanke om uregelmæssigheder eller en medlemsstats undladelse af at indberette i henhold til de i stk. 2 til 6 fastsatte bestemmelser kan Kommissionen foretage en uafhængig undersøgelse, eventuelt bistået af en tredjepart under kontrakt. Kommissionen undersøger også andre mulige overtrædelser, f.eks. manglende evne til at gennemføre den tredje energipakke. Den pågældende medlemsstat fremlægger alle investeringsoplysninger, der er nødvendige for undersøgelsen, og sikrer den nødvendige adgang, herunder adgang til anlæg og byggepladser. Kommissionen offentliggør en rapport om undersøgelsen.
Ændring 102
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10c – stk. 6 b (nyt)
6b.   I tilfælde af overtrædelser af Unionens klima- og energilovgivning, herunder den tredje energipakke, eller de i denne artikel fastsatte kriterier, kan Kommissionen kræve, at medlemsstaten tilbageholder gratiskvoter.
Ændring 149
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10d – stk. 1 – afsnit 1
1.  Der etableres en fond for perioden 2021-2030, som skal støtte investeringer i modernisering af energisystemer og forbedring af energieffektiviteten i medlemsstater med et BNP pr. indbygger på under 60 % af EU-gennemsnittet i 2013, og denne fond finansieres som fastsat i artikel 10.
1.  Der etableres en fond for perioden 2021-2030, som skal støtte og fungere som løftestang for investeringer i modernisering af energisystemer, herunder fjernvarme, og forbedring af energieffektiviteten i medlemsstater med et BNP pr. indbygger på under 60 % af EU-gennemsnittet i 2013 eller 2014, eller i 2015, og denne fond finansieres som fastsat i artikel 10.
Ændring 104
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10d – stk. 1 – afsnit 2
De investeringer, der støttes, skal være i overensstemmelse med dette direktivs mål og målene for Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer.
De investeringer, der støttes, skal være i overensstemmelse med principperne om gennemsigtighed, ikke-forskelsbehandling, ligebehandling, forsvarlig økonomisk forvaltning og skal give mest værdi for pengene. De skal være i overensstemmelse med dette direktivs mål, Unionens langsigtede klima- og energimål og målene for Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, og skal:
i)   bidrage til energibesparelser, vedvarende energisystemer, energilagring samt elsammenkobling samt transmissions- og distributionssektorerne; hvis projekter vedrører el-produktion, må de samlede emissioner af drivhusgasser pr. kilowatt-time el, der produceres på anlægget, ikke overstige 450 g CO2-ækvivalent efter afslutningen af projektet. Senest den 1. januar 2021 vedtager Kommissionen en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 30b for at ændre dette direktiv ved for projekter vedrørende varmeproduktion at fastsætte maksimale samlede drivhusgasemissioner pr. kilowatt-time af varme, der produceres på det pågældende anlæg, som ikke må overskrides
ii)   på grundlag af en cost-benefit-analyse sikre en positiv nettogevinst, når det gælder emissionsreduktion, og nå forud fastsatte betydelige CO2-reduktioner
iii)   være af supplerende art, omend de kan anvendes til at opfylde de relevante mål, der er fastsat i den klima- og energipolitiske ramme for 2030, klart modsvares af udskiftnings- og moderniseringsbehov og ikke give en markedsstyret stigning i energiefterspørgslen
iv)   hverken bidrager til ny kulbaseret energiproduktion eller øget afhængighed af kul
Ændring 105
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 d – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)
Kommissionen skal løbende overvåge de betingelser, som fastsættes i dette stykke, under hensyntagen til EIB's klimastrategi. Hvis en eller flere af betingelserne i dette stykke på grund af teknologiske fremskridt bliver irrelevante, vedtager Kommissionen en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 30b senest i 2024 med henblik på at ændre dette direktiv ved en skitsering af nye eller ajourførte krav.
Ændring 106
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 d – stk. 2
2.  Fonden skal også finansiere mindre investeringer i modernisering af energisystemer og energieffektivitet. Med henblik herpå udarbejder fondens bestyrelse retningslinjer og udvælgelseskriterier specifikt for sådanne projekter.
2.  Fonden skal også finansiere mindre investeringer i modernisering af energisystemer og energieffektivitet. Med henblik herpå udarbejder dets bestyrelse investeringsretningslinjer, og udvælgelseskriterier specifikt for sådanne projekter i overensstemmelse med dette direktivs målsætninger og de i stk. 1 fastsatte kriterier. Disse retningslinjer og udvælgelseskriterier skal gøres offentligt tilgængelige.
I dette stykke forstås ved små investeringsprojekter projekter, der finansieres via lån ydet af en national erhvervsfremmende bank eller via tilskud, der bidrager til gennemførelsen af et nationalt program rettet mod specifikke mål, som er i overensstemmelse med moderniseringsfondens målsætninger, forudsat at højst 10 % af medlemsstaternes andel, jf. bilag IIb, anvendes.
Ændring 107
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10d – stk. 3 a (nyt)
3a.   Enhver støttemodtagende medlemsstat, som har valgt at tildele midlertidige gratiskvoter i henhold til artikel 10c, kan overføre disse kvoter til sin andel af moderniseringsfonden, jf. bilag IIb, og tildele dem i henhold til bestemmelserne i artikel 10d.
Ændring 108
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10d – stk. 4 – afsnit 1
4.  Fonden forvaltes af en bestyrelse og et direktion, der er sammensat af repræsentanter fra de støttemodtagende medlemsstater, Kommissionen, EIB og tre repræsentanter, der vælges af de øvrige medlemsstater for en periode på 5 år. Bestyrelsen er ansvarlig for at fastlægge en investeringspolitik på EU-niveau, passende finansieringsinstrumenter og kriterier for udvælgelse af investeringer.
4.  De støtteberettigede medlemsstater er ansvarlige for forvaltningen af fonden og skal i fællesskab oprette en bestyrelse bestående af en repræsentant for hver støtteberettiget medlemsstat, Kommissionen, EIB og tre observatører fra interesseparter så som industrisammenslutninger, fagforeninger eller NGO'er. Bestyrelsen er ansvarlig for at fastlægge en investeringspolitik på EU-niveau, der er på linje med kravene i denne artikel og i overensstemmelse med Unionens politikker.
Der skal oprettes et rådgivende udvalg, der er uafhængigt af bestyrelsen. Det rådgivende udvalg sammensættes af tre repræsentanter fra de støtteberettigede medlemsstater, tre repræsentanter fra de øvrige medlemsstater en repræsentant for Kommissionen, en repræsentant for EIB og en repræsentant fra Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD), som vælges for en periode på fem år. Det rådgivende udvalgs repræsentanter skal besidde omfattende relevant markedserfaring med projektkonfiguration og projektfinansiering. Det rådgivende udvalg skal bistå bestyrelsen med rådgivning og anbefalinger vedrørende støtteberettigelse for projekter, investerings- og finansieringsbeslutninger og anden form for projektudviklingsstøtte i fornødent omfang.
Direktionen er ansvarlig for den daglige forvaltning af fonden.
Der nedsættes en direktion. Direktionen er ansvarlig for den daglige forvaltning af fonden.
Ændring 109
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10 d – stk. 4 – afsnit 2
Bestyrelsen vælger en repræsentant fra Kommissionen som formand. Bestyrelsen tilstræber at træffe beslutninger ved konsensus. Hvis bestyrelsen ikke er i stand til at træffe afgørelse ved konsensus inden for en frist fastsat af formanden, træffer den afgørelsen med simpelt flertal.
Formanden for bestyrelsen vælges blandt dens medlemmer for en periode på et år. Bestyrelsen tilstræber at træffe beslutninger ved konsensus. Det rådgivende udvalg vedtager sin udtalelse med simpelt flertal.
Ændring 110
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10d – stk. 4 – afsnit 3
Direktionen sammensættes af repræsentanter udpeget af bestyrelsen. Direktionens afgørelser træffes med simpelt flertal.
Bestyrelsen, det rådgivende udvalg og direktionen skal fungere på en åben og gennemsigtig måde. Referaterne fra begges møder offentliggøres. Sammensætningen af bestyrelsen og det rådgivende udvalg offentliggøres, og CV'er og interesseerklæringer fra medlemmerne offentliggøres og opdateres regelmæssigt. Bestyrelsen og det rådgivende udvalg kontrollerer løbende, at der ikke foreligger nogen interessekonflikter. Det rådgivende udvalg forelægger hver sjette måned Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen en oversigt over rådgivning, der er ydet til projekter.
Ændring 111
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10d – stk. 4 – afsnit 4
Hvis EIB anbefaler ikke at finansiere en investering og begrunder denne anbefaling, vedtages en afgørelse kun, hvis et flertal på to tredjedele af alle medlemmerne stemmer for. Den medlemsstat, hvor investeringen vil finde sted, og EIB har ikke ret til at afgive stemme i denne sag. For små projekter finder de to foregående punktummer ikke anvendelse, hvis disse projekter finansieres via lån ydet af en national støttebank eller via tilskud, der bidrager til gennemførelsen af et nationalt program rettet mod specifikke mål, som er i overensstemmelse med målene for moderniseringsfonden, forudsat at højst 10 % af medlemsstaternes andel, jf. bilag IIb, anvendes under programmet.
Hvis EIB anbefaler det rådgivende udvalg ikke at finansiere en investering og begrunder, hvorfor det ikke er i overensstemmelse med investeringspolitikken, der er vedtaget af bestyrelsen, og de udvælgelseskriterier, der er fastsat i stk. 1, kan en positiv udtalelse kun afgives, hvis et flertal på to tredjedele af alle medlemmerne stemmer for. Den medlemsstat, hvor investeringen vil finde sted, og EIB har ikke ret til at afgive stemme i denne sag.
Ændring 112
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10d – stk. 5 – indledning
5.  De medlemsstater, der modtager støtte, skal årligt aflægge rapport til direktionen om de investeringer, der finansieres af fonden. Rapporten offentliggøres og skal omfatte:
5.  De medlemsstater, der modtager støtte, skal årligt aflægge rapport til bestyrelsen og det rådgivende udvalg om de investeringer, der finansieres af fonden. Rapporten skal gøres offentlig tilgængelig, og skal omfatte:
Ændring 113
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10d – stk. 6
6.  Hvert år skal direktionen aflægge rapport til Kommissionen om erfaringerne med evaluering og udvælgelse af investeringer. Kommissionen reviderer det grundlag, hvorpå projekter udvælges, senest den 31. december 2024 og fremsætter i givet fald forslag til direktionen.
6.  Hvert år skal det rådgivende udvalg aflægge rapport til Kommissionen om erfaringerne med evaluering og udvælgelse af investeringer. Kommissionen reviderer det grundlag, hvorpå projekter udvælges, senest den 31. december 2024 og fremsætter i givet fald forslag til bestyrelsen og det rådgivende udvalg.
Ændring 114
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 10d – stk. 7
7.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 23 med henblik på at gennemføre denne artikel."
7.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 30b for at supplere dette direktiv ved at fastsætte de nærmere ordninger for en effektiv funktion af moderniseringsfonden.
Ændring 115
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)
8a)   I artikel 11, stk. 1, indsættes følgende afsnit:
"Fra og med 2021 sikrer medlemsstaterne desuden, at alle driftsledere hvert kalenderår indberetter produktionsaktiviteter med henblik på tilpasninger af tildelingerne i overensstemmelse med artikel 10a, stk. 7."
Ændring 116
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8 b (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 11 – stk. 3 a (nyt)
8b)   I artikel 11 tilføjes følgende stykke:
"3a. I tilfælde af begrundet mistanke om uregelmæssigheder eller en medlemsstats undladelse af at fremlægge listen og de oplysninger, der kræves i stk. 1 til 3, kan Kommissionen iværksætte en uafhængig undersøgelse, eventuelt bistået af en tredjepart under kontrakt. Den pågældende medlemsstat forelægger alle oplysninger, der er nødvendige for undersøgelsen, og sikrer adgang, herunder adgang til anlæg og produktionsdata. Kommissionen sikrer den samme fortrolighed med hensyn til kommercielt følsomme oplysninger som den pågældende medlemsstat og offentliggør en rapport om undersøgelsen."
Ændring 117
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 10 a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 12 – stk. 3 a
10a)   Artikel 12, stk. 3a, affattes således:
"3a. En forpligtelse til at returnere kvoter gælder ikke for emissioner, der er verificeret som opsamlede og transporteret med henblik på permanent lagring til et anlæg, der er omfattet af en gyldig tilladelse i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF af 23. april 2009 om geologisk lagring af kuldioxid 1"
"3a. En forpligtelse til at returnere kvoter gælder ikke for emissioner, der er verificeret som opsamlede og transporteret med henblik på permanent lagring til et anlæg, der er omfattet af en gyldig tilladelse i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF af 23. april 2009 om geologisk lagring af kuldioxid1, og heller ikke for emissioner, der er verificeret som opsamlet og/eller genbrugt i en anvendelsesform, der sikrer permanent binding af den pågældende CO2 med henblik på opsamling og genanvendelse af kulstof."
Ændring 118
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 14 – stk. 1
12)  Artikel 14, stk. 1, andet afsnit, affattes således:
12)   Artikel 14, stk. 1, i affattes således:
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 23.".
"1. "Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 30b, for at supplere dette direktiv ved at fastsætte de nærmere ordninger for overvågning og rapportering af emissioner og, hvis det er relevant, aktivitetsdata vedrørende de aktiviteter, der er opført i bilag I, overvågning og rapportering af tonkilometerdata med henblik på en ansøgning i medfør af artikel 3e og 3f, som baseres på de principper for overvågning og rapportering, der er anført i bilag IV og specifikationen af det globale opvarmningspotentiale for hver drivhusgas i kravene til overvågning og rapportering af emissioner af den pågældende gas."
"Senest den 31. december 2018 tilpasser Kommissionen de nuværende bestemmelser om overvågning og rapportering af emissioner som fastlagt i Kommissionens forordning (EU) nr. 601/2012* for at fjerne forskriftsmæssige hindringer for investering i nyere lavemissionsteknologier såsom CO2-opsamling og anvendelse (CCU). Disse nye bestemmelser træder i kraft for alle CCU-teknologier fra og med den 1. januar 2019.
I samme forordning skal der desuden fastsættes forenklede procedurer for overvågning, rapportering og kontrol for små udledere.
____________________
*Kommissionens forordning (EU) nr. 601/2012 af 21. juni 2012 om overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (EUT L 181 af 12.7.2012, s. 30)."
Ændring 119
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 13
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 15 – stk. 4 og 5
13)  Artikel 15, femte afsnit, affattes således:
13)  Artikel 15, fjerde og femte afsnit affattes således:
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 23."
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 30b for at supplere dette direktiv ved at fastsætte de nærmere ordninger for verifikation af emissionsrapporter på grundlag af principperne i bilag V og om akkreditering af og tilsyn med verifikatorer. Den skal angive de nøjere vilkår for akkreditering og tilbagekaldelse af akkrediteringen, for gensidig anerkendelse og fagfællebedømmelse af akkrediteringsorganerne efter behov."
Ændring 120
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 13 a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 16 – stk. 7
13a)   I artikel 16 affattes stk. 7 således:
7.  Når anmodninger som dem, der er omhandlet i stk. 5, sendes til Kommissionen, underretter denne de andre medlemsstater via deres repræsentanter i udvalget i artikel 23, stk. 1, i overensstemmelse med udvalgets forretningsorden.
7.  Når anmodninger som dem, der er omhandlet i stk. 5, sendes til Kommissionen, underretter denne de andre medlemsstater via deres repræsentanter i udvalget i artikel 30c, stk. 1, i overensstemmelse med udvalgets forretningsorden.
Ændring 121
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 14
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 16 – stk. 12
12.  Der fastsættes i givet fald nærmere regler for de procedurer, der er omhandlet i denne artikel. Disse gennemførelsesretsakter vedtages i overensstemmelse med den procedure, der er omhandlet i artikel 22a.
12.  Der fastsættes i givet fald nærmere regler for de procedurer, der er omhandlet i denne artikel. Disse gennemførelsesretsakter vedtages i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren, der er omhandlet i artikel 30c, stk. 2.
Ændring 122
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 15
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 19 – stk. 3
15)  Artikel 19, stk. 3, tredje punktum, affattes således:
15)  Artikel 19, stk. 3, affattes således:
"Det skal ligeledes indeholde bestemmelser til at gennemføre regler om gensidig anerkendelse af kvoter i aftaler om sammenkobling af emissionshandelsordninger. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 23."
"3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 30b for at supplere dette direktiv ved at fastsætte de nærmere bestemmelser om etablering af et standardiseret og sikkert system med registre i form af standardiserede elektroniske databaser, der indeholder fælles data til sporing af udlevering, besiddelse, overdragelse og annullering af kvoter, til sikring af henholdsvis offentlig adgang og den fornødne fortrolighed og til sikring af, at der ikke forekommer overdragelser, der er i strid med forpligtelser, der følger af Kyotoprotokollen. De delegerede retsakter skal også indeholde bestemmelser om anvendelse og identifikation af godkendte emissionsreduktioner (CER'er) og emissionsreduktionsenheder (ERU'er) i EU ETS og om overvågning af denne anvendelse. Disse retsakter skal ligeledes indeholde bestemmelser til at gennemføre regler om gensidig anerkendelse af kvoter i aftaler om sammenkobling af emissionshandelsordninger."
Ændring 123
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 15 a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 21 – stk. 1
15a)   Artikel 21, stk. 1, affattes således:
"1. Medlemsstaterne forelægger hvert år Kommissionen en rapport om anvendelsen af dette direktiv. I rapporten lægges der særlig vægt på foranstaltninger vedrørende tildeling af kvoter, registres funktionsmåde, anvendelsen af overvågnings- og rapporteringsretningslinjerne, verifikation og akkreditering og spørgsmål vedrørende direktivets overholdelse samt den eventuelle skattemæssige behandling af kvoter. Den første rapport tilsendes Kommissionen senest den 30. juni 2005. Rapporten udarbejdes på grundlag af et spørgeskema eller et forlæg, som udarbejdes af Kommissionen efter proceduren i artikel 6 i direktiv 91/692/EØF. Spørgeskemaet eller forlægget tilsendes medlemsstaterne senest seks måneder inden afleveringsfristen for den første rapport."
"1. Medlemsstaterne forelægger hvert år Kommissionen en rapport om anvendelsen af dette direktiv. I rapporten lægges der særlig vægt på foranstaltninger vedrørende tildeling af kvoter, finansielle foranstaltninger i henhold til artikel 10a, stk. 6, registres funktionsmåde, anvendelsen af overvågnings- og rapporteringsretningslinjerne, verifikation og akkreditering og spørgsmål vedrørende direktivets overholdelse samt den eventuelle skattemæssige behandling af kvoter. Den første rapport tilsendes Kommissionen senest den 30. juni 2005. Rapporten udarbejdes på grundlag af et spørgeskema eller et forlæg, som udarbejdes af Kommissionen efter proceduren i artikel 6 i direktiv 91/692/EØF. Spørgeskemaet eller forlægget tilsendes medlemsstaterne senest seks måneder inden afleveringsfristen for den første rapport."
Ændring 124
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 15 b (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 21 – stk. 2 a (nyt)
15b)   I artikel 21 indsættes følgende stykke:
"2a. Rapporten skal ved brug af data indberettet gennem samarbejde, jf. artikel 18b, indeholde en liste over de operatører underlagt kravene i dette direktiv, som ikke har åbnet en registerkonto."
Ændring 125
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 15 c (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 21 – stk. 3 a (nyt)
15c)   I artikel 21 tilføjes følgende stykke:
"3a. I tilfælde af begrundet mistanke om uregelmæssigheder eller en medlemsstats undladelse af at indberette i henhold til stk. 1 kan Kommissionen foretage en uafhængig undersøgelse, eventuelt bistået af en tredjepart under kontrakt. Medlemsstaten skal forelægge alle oplysninger, der er nødvendige for undersøgelsen, og sikre nødvendig adgang, herunder adgang til anlæggene. Kommissionen offentliggør en rapport om undersøgelsen."
Ændring 126
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 16
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 22 – stk. 2
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 23.
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 30b for at supplere dette direktiv ved at fastsætte ikke-væsentlige elementer fra bilagene til dette direktiv, undtagen bilag I, IIa og IIb.
Ændring 127
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 17
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 22a – overskrift
17)  Som artikel 22a indsættes:
17)  Følgende artikel tilføjes:
"Artikel 22a
"Artikel 30c
Udvalgsprocedure"
Udvalgsprocedure"
Ændring 128
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 18
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 23 – overskrift
"Artikel 23
"Artikel 30b
Udøvelse af de delegerede beføjelser"
Udøvelse af de delegerede beføjelser"
Ændring 129
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 19 – litra a
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 1
Fra 2008 kan medlemsstaterne anvende handel med emissionskvoter i overensstemmelse med dette direktiv på aktiviteter og drivhusgasser, der ikke er anført i bilag I, idet der skal tages hensyn til alle relevante kriterier, herunder navnlig virkningerne for det indre marked, mulig konkurrenceforvridning, fællesskabsordningens miljømæssige integritet og pålideligheden af det planlagte overvågnings- og rapporteringssystem, forudsat at inddragelse af sådanne aktiviteter og drivhusgasser godkendes af Kommissionen.
Fra 2008 kan medlemsstaterne anvende handel med emissionskvoter i overensstemmelse med dette direktiv på aktiviteter og drivhusgasser, der ikke er anført i bilag I, idet der skal tages hensyn til alle relevante kriterier, herunder navnlig virkningerne for det indre marked, mulig konkurrenceforvridning, EU ETS' miljømæssige integritet og pålideligheden af det planlagte overvågnings- og rapporteringssystem, forudsat at inddragelse af sådanne aktiviteter og drivhusgasser godkendes af Kommissionen. En sådan ensidig medtagelse skal foreslås og godkendes senest 18 måneder før starten på en ny handelsperiode i EU ETS.
Ændring 130
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 19 – litra a
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 2
I overensstemmelse med de delegerede retsakter, som Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage i overensstemmelse med artikel 23, hvis inddragelsen vedrører aktiviteter og drivhusgasser, der ikke er anført i bilag I.
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 30b for at supplere dette direktiv ved at fastsætte de nærmere ordninger for godkendelse af inddragelsen af aktiviteter og drivhusgasser, der er omhandlet i første afsnit, i ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner, hvis den pågældende inddragelse vedrører aktiviteter og drivhusgasser, der ikke er anført i bilag I.
Ændring 131
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 19 – litra b
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 24 – stk. 3
b)  Stk. 3, andet afsnit, affattes således:
b)  Stk. 3 affattes således:
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter for en sådan forordning om overvågning og rapportering af emissioner og aktivitetsdata i henhold til artikel 23.'
"3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 30b for at supplere dette direktiv ved at fastsætte de nærmere ordninger for overvågning og rapportering i forbindelse med aktiviteter, anlæg og drivhusgasser, der ikke er anført som en kombination i bilag I, hvis den pågældende overvågning og rapportering kan udføres med tilstrækkelig nøjagtighed.".
Ændring 132
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 20 – litra a
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 24a – stk. 1 – afsnit 1 og 2
a)  Stk. 1, andet afsnit, affattes således:
a)  Stk. 1, første og andet afsnit, affattes således:
"Disse foranstaltninger skal være i overensstemmelse med retsakter, der er vedtaget i medfør af artikel 11b, stk. 7. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 23."
"1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 30b for at supplere dette direktiv– i tilgift til de indlemmelser, der er omhandlet i artikel 24 – ved at fastsætte de detaljerede ordninger for udstedelse af kvoter eller kreditter til projekter, der forvaltes af medlemsstaterne, der reducerer drivhusgasemissioner, og som ikke er omfattet af EU ETS."
Ændring 133
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 22
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 25a – stk. 1
1.  Hvis et tredjeland træffer foranstaltninger til at mindske klimapåvirkningen fra flyvninger, der afgår fra det pågældende tredjeland og ankommer til Fællesskabet, overvejer Kommissionen, efter at have ført samråd med det pågældende tredjeland og med medlemsstaterne i det udvalg, der er omhandlet i artikel 23, stk. 1, hvilke muligheder der er for at skabe optimalt samspil mellem fællesskabsordningen og det pågældende lands foranstaltninger.
1.  Hvis et tredjeland træffer foranstaltninger til at mindske klimapåvirkningen fra flyvninger, der afgår fra det pågældende tredjeland og ankommer til Unionen, overvejer Kommissionen, efter at have ført samråd med det pågældende tredjeland og med medlemsstaterne i det udvalg, der er omhandlet i artikel 30c, stk. 1, hvilke muligheder der er for at skabe optimalt samspil mellem EU ETS og det pågældende tredjelands foranstaltninger.
Kommissionen kan om nødvendigt vedtage ændringer med henblik på, at flyvninger fra det pågældende tredjeland udelukkes fra luftfartsaktiviteterne i bilag I, eller med henblik på andre ændringer af de i bilag I opførte luftfartsaktiviteter, som kræves ved en aftale i henhold til afsnit 4. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage sådanne ændringer i overensstemmelse med artikel 23.
Kommissionen kan om nødvendigt fremsætte et lovforslag til Europa-Parlamentet og Rådet med henblik på, at flyvninger fra det pågældende tredjeland udelukkes fra luftfartsaktiviteterne i bilag I, eller med henblik på andre ændringer af de i bilag I opførte luftfartsaktiviteter, som kræves ved en sådan aftale.
Ændring 134
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 22 a (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 27 – stk. 1
22a)   Artikel 27, stk. 1, affattes således:
"1. Efter høring af driftslederen kan medlemsstaterne udelukke de anlæg fra fællesskabsordningen, som har rapporteret emissioner på mindre end 25 000 tons kuldioxidækvivalenter til den kompetente myndighed og — såfremt de udfører forbrændingsaktiviteter — har en nominel indfyret termisk effekt på mindre end 35 MW, når bortses fra emissioner fra fyring med biomasse, i hvert af de tre år, der går forud for den i litra a) nævnte meddelelse, og hvis der for deres vedkommende træffes foranstaltninger, som vil medføre et tilsvarende bidrag til emissionsreduktionerne; det forudsætter dog, at de pågældende medlemsstater:
"1. Efter høring af driftslederen og efter driftsledernes tilsagn kan medlemsstaterne udelukke de anlæg fra EU ETS, der drives af en SMV, og som har rapporteret emissioner på mindre end 50 000 tons kuldioxidækvivalenter til den kompetente myndighed, når bortses fra emissioner fra fyring med biomasse, i hvert af de tre år, der går forud for den i litra a) nævnte meddelelse, og hvis der for deres vedkommende træffes foranstaltninger, som vil medføre et tilsvarende bidrag til emissionsreduktionerne; det forudsætter dog, at de pågældende medlemsstater:
a)  giver Kommissionen meddelelse om hvert udelukket anlæg og beskriver de ækvivalente foranstaltninger, der finder anvendelse på dette anlæg, og som vil medføre et tilsvarende bidrag til emissionsreduktionerne, inden listen over anlæg i henhold til artikel 11, stk. 1, skal fremsendes, og senest når denne liste fremsendes til Kommissionen
a)  giver Kommissionen meddelelse om hvert udelukket anlæg og beskriver de ækvivalente foranstaltninger, der finder anvendelse på dette anlæg, og som vil medføre et tilsvarende bidrag til emissionsreduktionerne, og udspecificerer, hvordan disse foranstaltninger ikke vil medføre højere efterlevelsesomkostninger for disse anlæg, inden listen over anlæg i henhold til artikel 11, stk. 1, skal fremsendes, og senest når denne liste fremsendes til Kommissionen
b)  bekræfter, at der er iværksat overvågningsordninger for at bedømme, om noget anlæg i noget kalenderår udleder 25 000 tons kuldioxidækvivalenter eller mere, bortset fra emissioner fra fyring med biomasse. Medlemsstater kan for anlæg med gennemsnitlige årlige verificerede emissioner mellem 2008 og 2010, som er under 5 000 tons pr. år, tillade forenklede overvågnings-, rapporterings- og verifikationsforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 14
b)  bekræfter, at der er iværksat overvågningsordninger for at bedømme, om noget anlæg i noget kalenderår udleder 50 000 tons kuldioxidækvivalenter eller mere, bortset fra emissioner fra fyring med biomasse. Medlemsstater tillader på en driftsleders anmodning forenklede overvågnings-, rapporterings- og verifikationsforanstaltninger for anlæg med gennemsnitlige årlige verificerede emissioner mellem 2008 og 2010, som er under 5 000 tons pr. år, i overensstemmelse med artikel 14
c)  bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat i fællesskabsordningen, hvis det i noget kalenderår udleder 25 000 tons kuldioxidækvivalenter eller mere, bortset fra emissioner fra fyring med biomasse, eller hvis de foranstaltninger, der finder anvendelse på dette anlæg, og som vil medføre et tilsvarende bidrag til emissionsreduktionerne, ikke længere gælder
c)  bekræfter, at et anlæg vil blive genindsat i EU ETS, hvis det i noget kalenderår udleder 50 000 tons kuldioxidækvivalenter eller mere, bortset fra emissioner fra fyring med biomasse, eller hvis de foranstaltninger, der finder anvendelse på dette anlæg, og som vil medføre et tilsvarende bidrag til emissionsreduktionerne, ikke længere gælder
d)  offentliggør de i litra a), b) og c) omhandlede oplysninger for at give offentligheden mulighed for at fremsætte bemærkninger.
d)  gør de i litra a), b) og c) omhandlede oplysninger tilgængelige for offentligheden.
Hospitaler kan også undtages, hvis de træffer ækvivalente foranstaltninger. "
Hospitaler kan også undtages, hvis de træffer ækvivalente foranstaltninger."
Ændring 135
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 22 b (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 27 a (ny)
22b)   Følgende artikel tilføjes:
"Artikel 27a
Udelukkelse af små anlæg, der ikke er underlagt foranstaltninger med tilsvarende virkning
1.   Efter høring af driftslederen kan medlemsstaterne udelukke anlæg fra EU ETS, som har rapporteret emissioner til den kompetente myndighed på mindre end 5 000 tons kuldioxidækvivalenter, bortset fra emissioner fra fyring med biomasse, i hvert af de tre år, der ligger forud for meddelelsen i henhold til litra a), hvis den pågældende medlemsstat overholder følgende betingelser:
a)   Den giver Kommissionen meddelelse om ethvert sådant anlæg, inden listen over anlæg i henhold til artikel 11, stk. 1, skal fremsendes, eller senest når denne liste fremsendes til Kommissionen.
b)   Den bekræfter, at der er iværksat overvågningsordninger til at bedømme, om noget anlæg udleder 5 000 tons kuldioxidækvivalenter eller mere, bortset fra emissioner fra fyring med biomasse, i noget kalenderår.
c)   Den bekræfter, at et anlæg, såfremt det udleder 5 000 tons kuldioxidækvivalenter eller mere, bortset fra emissioner fra fyring med biomasse, i et givet kalenderår, vil blive genindlemmet i EU ETS, medmindre artikel 27 finder anvendelse.
d)   gør de i litra a), b) og c) omhandlede oplysninger tilgængelige for offentligheden.
2.   Når et anlæg genindlemmes i EU ETS i henhold til stk. 1, litra c), tildeles det eventuelle kvoter, der er udstedt i henhold til artikel 10a, fra og med det år, hvor anlægget blev genindlemmet. Kvoter, der er udstedt til sådanne anlæg, trækkes fra den mængde, som den medlemsstat, i hvilken anlægget befinder sig, auktionerer i henhold til artikel 10, stk. 2."
Ændring 136
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 22 c (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 29
22c)  I artikel 29 foretages følgende ændringer:
"Rapport for at sikre, at kvotemarkedet fungerer bedre
"Rapport for at sikre, at kvotemarkedet fungerer bedre
Hvis Kommissionen på grundlag af de regelmæssige rapporter om kvotemarkedet, der er omhandlet i artikel 10, stk. 5, kan bevise, at kvotemarkedet ikke fungerer tilfredsstillende, fremlægger den en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet. Denne rapport kan i givet fald ledsages af forslag, der har til formål at forbedre kvotemarkedets gennemsigtighed, og som er rettet mod foranstaltninger, der kan forbedre kvotemarkedets funktion."
Hvis Kommissionen på grundlag af regelmæssige rapporter om kvotemarkedet, der er omhandlet i artikel 10, stk. 5, kan bevise, at kvotemarkedet ikke fungerer tilfredsstillende, fremlægger den en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten skal indeholde et afsnit dedikeret til samspillet mellem EU ETS og andre EU-politikker og nationale politikker på klima- og energiområdet for så vidt angår mængden af emissionsreduktioner og omkostningseffektiviteten af sådanne politikker samt om deres indvirkning på efterspørgslen efter EU ETS-kvoter. Denne rapport kan i givet fald ledsages af forslag til retsakter, der har til formål at forbedre EU ETS' gennemsigtighed og kapacitet til at bidrage til Unionens klima- og energimål for 2030 og 2050, og som er rettet mod foranstaltninger, der kan forbedre ordningens funktion, herunder foranstaltninger til at tage højde for virkningerne af supplerende EU-dækkende energi- og klimapolitikker på ligevægten mellem udbud og efterspørgsel i EU ETS."
Ændring 137
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 22 d (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Artikel 30 a (ny)
22d)   Følgende artikel tilføjes:
"Artikel 30a
Tilpasninger efter global statusopgørelse under UNFCCC og Parisaftalen
Inden seks måneder efter den forberedende dialog under UNFCCC i 2018 offentliggør Kommissionen en meddelelse med en vurdering af, hvorvidt Unionens klimaændringslovgivning stemmer overens med Parisaftalens mål. I meddelelsen undersøges navnlig EU ETS' rolle og tilstrækkelighed i forhold til at nå Parisaftalens mål.
Senest seks måneder efter den globale statusopgørelse i 2023 og efterfølgende globale opgørelser derefter, forelægger Kommissionen en rapport, hvori den vurderer behovet for at opdatere Unionens klimapolitik tilsvarende.
I rapporten overvejes tilpasninger af EU ETS inden for rammerne af den globale modvirkningsindsats og den indsats, der gøres af andre større økonomier. I rapporten vurderes navnlig behovet for strengere emissionsreduktioner, behovet for at tilpasse bestemmelserne om kulstoflækage, og om, hvorvidt der er behov for supplerende politiske foranstaltninger og redskaber for at opfylde Unionens og i medlemsstaternes forpligtelser til at begrænse udledningen af drivhusgasser.
I rapporten tages der hensyn til risikoen for kulstoflækage, europæisk industris konkurrenceevne og investeringer inden for Unionen samt Unionens industrialiseringspolitik.
Rapporten ledsages af et lovgivningsforslag, hvis det er hensigtsmæssigt, og i så fald offentliggør Kommissionen sideløbende hermed en fuldstændig konsekvensanalyse."
Ændring 138
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 22 e (nyt)
Direktiv 2003/87/EF
Bilag I – tabel 3
22e)   Bilag I, punkt 3, affattes således:
"3. Når et anlægs samlede nominelle indfyrede termiske effekt beregnes med henblik på at afgøre, hvorvidt det skal medtages i fællesskabsordningen, sammenlægges den nominelle indfyrede termiske effekt i alle anlæggets tekniske enheder, der forbrænder brændsel. Disse enheder kan bl.a. omfatte alle typer af kedler, brændere, turbiner, varmeaggregater, industriovne, forbrændingsovne, sintringsovne, brændeovne, tørreovne, motorer, brændselsceller, kemisk looping forbrænding, gasflaring og termiske eller katalytiske efterbrændere. Enheder med en nominel indfyret termisk effekt på under 3 MW og enheder, der udelukkende anvender biomasse, indgår ikke i denne beregning. "Enheder, der udelukkende anvender biomasse" omfatter enheder, der kun anvender fossile brændstoffer under opstart og nedlukning."
"3. Når et anlægs samlede nominelle indfyrede termiske effekt beregnes med henblik på at afgøre, hvorvidt det skal medtages i EU ETS, sammenlægges den nominelle indfyrede termiske effekt i alle anlæggets tekniske enheder, der forbrænder brændsel. Disse enheder kan bl.a. omfatte alle typer af kedler, brændere, turbiner, varmeaggregater, industriovne, forbrændingsovne, sintringsovne, brændeovne, tørreovne, motorer, brændselsceller, kemisk looping forbrænding, gasflaring og termiske eller katalytiske efterbrændere. Enheder med en nominel indfyret termisk effekt på under 3 MW, reserve- og nødenheder, der udelukkende anvendes til elproduktion til forbrug på stedet i tilfælde af nedbrud af elforsyningsnettet, samt enheder, der udelukkende anvender biomasse, indgår ikke i denne beregning. "Enheder, der udelukkende anvender biomasse" omfatter enheder, der kun anvender fossile brændstoffer under opstart og nedlukning."
Ændring 139
Forslag til direktiv
Artikel 1 a (ny)
Afgørelse (EU) 2015/1814
Artikel 1 – stk. 5 – afsnit 1 a og 1 b (nyt)
Artikel 1a
Ændringer af afgørelse (EU) 2015/1814
I afgørelse (EU) 2015/1814 foretages følgende ændringer:
I artikel 1, stk. 5, første afsnit, tilføjes følgende punktum:
"Som en undtagelse fordobles de i dette afsnit omhandlede procentsatser frem til den i artikel 3 omtalte evalueringsperiode. Ved evalueringen overvejes det, om tilførselsraten skal fordobles indtil markedsligevægten er genoprettet.
I tilgift indføres der med evalueringen et loft over markedsstabilitetsreserven og, hvis det er relevant, ledsages denne evaluering af et lovgivningsforslag."

(1) Efter vedtagelsen af ændringerne blev sagen henvist til fornyet behandling i udvalget med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, fjerde afsnit (A8-0003/2017).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik