Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0148(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0003/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0003/2017

Συζήτηση :

PV 13/02/2017 - 13
CRE 13/02/2017 - 13
PV 05/02/2018 - 22
CRE 05/02/2018 - 22

Ψηφοφορία :

PV 15/02/2017 - 7.7
CRE 15/02/2017 - 7.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 06/02/2018 - 5.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0035
P8_TA(2018)0024

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 1204kWORD 155k
Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017 - Στρασβούργο
Οικονομικά αποδοτικές μειώσεων των εκπομπών και επενδύσεις χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών ***I
P8_TA(2017)0035A8-0003/2017

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2017 στην πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με σκοπό την ενίσχυση οικονομικά αποδοτικών μειώσεων των εκπομπών και την προώθηση επενδύσεων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών (COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Η οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 καθιέρωσε ένα σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Ένωσης, με σκοπό να προωθηθεί η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τρόπο αποδοτικό από πλευράς κόστους και οικονομικώς αποτελεσματικό.
(1)  Η οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 καθιέρωσε ένα σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Ένωσης, με σκοπό να προωθηθεί η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τρόπο αποδοτικό από πλευράς κόστους και οικονομικώς αποτελεσματικό και να ενισχυθεί με βιώσιμο τρόπο η βιομηχανία της Ένωσης κατά του κινδύνου διαρροής άνθρακα και απώλειας επενδύσεων.
__________________
__________________
15 Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32).
15 Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32).
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2014 ανέλαβε τη δέσμευση να μειώσει τις συνολικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου της Ένωσης έως το 2030, τουλάχιστον κατά 40% κάτω από τα επίπεδα του 1990. Όλοι οι τομείς της οικονομίας θα πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη των εν λόγω μειώσεων εκπομπών και ο στόχος θα επιτευχθεί με τον πιο αποδοτικό τρόπο μέσω του συστήματος εμπορίας των δικαιωμάτων εκπομπών της Ένωσης (ΣΕΔΕ της ΕΕ), επιτυγχάνοντας μείωση κατά 43% σε σχέση με τα επίπεδα του 2005, έως το 2030. Αυτό επιβεβαιώθηκε στη σχεδιαζόμενη εθνικά καθορισμένη δέσμευση της Ένωσης και των κρατών μελών η οποία υποβλήθηκε στη γραμματεία της Σύμβασης-πλαίσιο του ΟΗΕ για τις κλιματικές μεταβολές στις 6 Μαρτίου 201516.
(2)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2014 ανέλαβε τη δέσμευση να μειώσει τις συνολικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου της Ένωσης έως το 2030, τουλάχιστον κατά 40% κάτω από τα επίπεδα του 1990. Όλοι οι τομείς της οικονομίας θα πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη των εν λόγω μειώσεων εκπομπών και ο στόχος πρέπει να επιτευχθεί με τον πιο αποδοτικό τρόπο μέσω του συστήματος εμπορίας των δικαιωμάτων εκπομπών της Ένωσης (ΣΕΔΕ της ΕΕ), επιτυγχάνοντας μείωση κατά 43 % σε σχέση με τα επίπεδα του 2005, έως το 2030. Αυτό επιβεβαιώθηκε στη σχεδιαζόμενη εθνικά καθορισμένη δέσμευση της Ένωσης και των κρατών μελών η οποία υποβλήθηκε στη γραμματεία της Σύμβασης-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές (UNFCCC) στις 6 Μαρτίου 2015. Η προσπάθεια μείωσης των εκπομπών θα πρέπει να επιμερίζεται με δίκαιο τρόπο μεταξύ των τομέων που καλύπτονται από το ΣΕΔΕ της ΕΕ.
__________________
16 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
(2α)   Προκειμένου να τηρηθεί η συμφωνημένη δέσμευση βάσει της οποίας όλοι οι τομείς της οικονομίας θα συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου για μείωση, έως το 2030, των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ένωση, σε επίπεδο τουλάχιστον 40% χαμηλότερο από εκείνο του 1990, έχει σημασία το ΣΕΔΕ της ΕΕ, μολονότι αποτελεί το βασικό εργαλείο της Ένωσης για την επίτευξη των μακροχρόνιων στόχων της για το κλίμα και την ενέργεια, να συμπληρωθεί με ισοδύναμες πρόσθετες δράσεις στο πλαίσιο άλλων νομικών πράξεων και μέσων για την καταπολέμηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τομείς που δεν καλύπτονται από το ΣΕΔΕ της ΕΕ.
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)
(2β)   Στο πλαίσιο της συμφωνίας που εγκρίθηκε στο Παρίσι κατά την 21η διάσκεψη των μερών της UNFCCC, της 12ης Δεκεμβρίου 2015 («συμφωνία του Παρισιού»), οι χώρες υποχρεούνται να θέσουν σε εφαρμογή πολιτικές για την επίτευξη περισσότερων από 180 εθνικά καθορισμένων προθέσεων συνεισφοράς (INDC), οι οποίες καλύπτουν περίπου το 98% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η συμφωνία του Παρισιού αποσκοπεί στο να περιορίσει την αύξηση της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας αρκετά κάτω των 2 °C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και να συνεχίσει τις προσπάθειες για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας κατά 1,5 °C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Πολλές από τις εν λόγω πολιτικές αναμένεται να περιλαμβάνουν τιμολόγηση ανθρακούχων εκπομπών ή παρόμοια μέτρα, και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβλέπεται ρήτρα αναθεώρησης στην παρούσα οδηγία ούτως ώστε η Επιτροπή να έχει τη δυνατότητα, όπου κρίνεται σκόπιμο, να προτείνει αυστηρότερες μειώσεις εκπομπών μετά την πρώτη αποτίμηση που θα πραγματοποιηθεί το 2023 στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, προσαρμογή στις διατάξεις σχετικά με τη μεταβατική διαρροή άνθρακα ώστε να αντικατοπτρίζουν την ανάπτυξη μηχανισμών τιμολόγησης του άνθρακα εκτός της Ένωσης, και πρόσθετα μέτρα πολιτικής και εργαλεία για να ενισχυθούν οι δεσμεύσεις που ανέλαβαν η Ένωση και τα κράτη μέλη για μείωση των αερίων θερμοκηπίου. Η ρήτρα αναθεώρησης θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζει ότι θα εγκριθεί ανακοίνωση εντός έξι μηνών από τον διάλογο διευκόλυνσης στο πλαίσιο της UNFCCC το 2018 στην οποία θα αξιολογείται κατά πόσο η νομοθεσία της Ένωσης για την κλιματική αλλαγή συνάδει με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 γ (νέα)
(2γ)   Βάσει της συμφωνίας του Παρισιού και σύμφωνα με τη δέσμευση των συννομοθετών που διατυπώνεται στην οδηγία 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και στην απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όλοι οι τομείς της οικονομίας πρέπει να συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Για τον σκοπό αυτό, καταβάλλονται και θα πρέπει να ενθαρρύνονται προσπάθειες για τον περιορισμό των εκπομπών της διεθνούς ναυτιλίας μέσω του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ), με στόχο την εκπόνηση ενός σαφούς σχεδίου δράσης του ΔΝΟ για μέτρα πολιτικής για το κλίμα τα οποία θα αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τη ναυτιλία σε παγκόσμιο επίπεδο. Η υιοθέτηση σαφών στόχων για τη μείωση των εκπομπών της διεθνούς ναυτιλίας μέσω του ΔΝΟ αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας και προϋπόθεση για να μην λάβει η Ένωση περαιτέρω μέτρα με στόχο την ένταξη του ναυτιλιακού τομέα στο ΣΕΔΕ της ΕΕ. Εάν ωστόσο δεν επιτευχθεί συμφωνία έως το τέλος του 2021, ο τομέας θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο ΣΕΔΕ της ΕΕ και θα πρέπει να συσταθεί ταμείο για τις συνεισφορές των φορέων εκμετάλλευσης πλοίων και τη συλλογική συμμόρφωση όσον αφορά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που καλύπτονταν ήδη από το σύστημα παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και επαλήθευσης της Ένωσης (σύστημα ΠΥΕ) που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/757 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (εκπομπές που εκλύονται στους λιμένες της Ένωσης και κατά τους πλόες προς και από τους λιμένες αυτούς). Μέρος των εσόδων που προέρχονται από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων στον τομέα της ναυτιλίας θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε καινοτόμες τεχνολογίες που επιδιώκουν τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στον ναυτιλιακό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων και των λιμένων.
__________________
Οδηγία 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 63).
Απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020 (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 136).
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/757 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από θαλάσσιες μεταφορές και για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΚ (ΕΕ L 123 της 19.5.2015, σ. 55).
Τροπολογία 143
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι ένα εύρυθμο, αναμορφωμένο ΣΕΔΕ της ΕΕ με ένα μέσο για τη σταθεροποίηση της αγοράς θα αποτελέσει το κύριο ευρωπαϊκό μέσο για την επίτευξη του στόχου αυτού, με ετήσιο συντελεστή μείωσης της τάξης του 2,2% από το 2021 και μετά· η δωρεάν κατανομή εξακολουθεί να ισχύει, αλλά τα υφιστάμενα μέτρα εξακολουθούν να ισχύουν και μετά το 2020 ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος διαρροής άνθρακα λόγω της πολιτικής για το κλίμα, εφόσον δεν αναληφθούν ανάλογες προσπάθειες σε άλλες μεγάλες οικονομίες, χωρίς να μειωθεί το ποσοστό των δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό. Το μερίδιο πλειστηριασμών πρέπει να εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό στη νομοθεσία, για να ενισχυθεί η ασφάλεια προγραμματισμού όσον αφορά τις επενδυτικές αποφάσεις, να αυξηθεί η διαφάνεια και να καταστεί το συνολικό σύστημα πιο απλό και πιο κατανοητό.
(3)  Ένα εύρυθμο, αναμορφωμένο ΣΕΔΕ της ΕΕ με ενισχυμένο μέσο για τη σταθεροποίηση της αγοράς θα αποτελέσουν τα κύρια ευρωπαϊκά μέσα για την επίτευξη του στόχου αυτού, με ετήσιο συντελεστή μείωσης της τάξης του 2,2% από το 2021 και μετά· η δωρεάν κατανομή εξακολουθεί να ισχύει, αλλά τα μέτρα εξακολουθούν να ισχύουν και μετά το 2020 ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος διαρροής άνθρακα λόγω της πολιτικής για το κλίμα, εφόσον δεν αναληφθούν ανάλογες προσπάθειες σε άλλες μεγάλες οικονομίες. Το μερίδιο πλειστηριασμών θα πρέπει να εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό στη νομοθεσία, το οποίο θα πρέπει να μειώνεται με την εφαρμογή διατομεακού διορθωτικού συντελεστή για να ενισχυθεί η ασφάλεια προγραμματισμού όσον αφορά τις επενδυτικές αποφάσεις, να αυξηθεί η διαφάνεια, να καταστεί το συνολικό σύστημα πιο απλό και πιο κατανοητό και να προστατευτούν οι τομείς που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο διαρροής άνθρακα από έναν διατομεακό διορθωτικό συντελεστή. Οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να τελούν υπό αναθεώρηση, σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού και να προσαρμόζονται αναλόγως, εφόσον είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ένωσης για το κλίμα δυνάμει της εν λόγω συμφωνίας.
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
(3α)   Οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛAX) είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και ευθύνονται για πολύ μικρό μόνο μερίδιο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των αναγκών των ΛΑΧ μέσω της χρήσης των δικαιωμάτων του ΣΕΔΕ της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της δράσης για το κλίμα και ειδικότερα της προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μέσω του Πράσινου Ταμείου για το Κλίμα της UNFCCC.
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Η δημιουργία μιας ευέλικτης Ενεργειακής Ένωσης αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ένωσης, ώστε να παρέχεται ασφαλής, βιώσιμη, ανταγωνιστική και οικονομικά προσιτή ενέργεια στους πολίτες της. Η επίτευξη του στόχου αυτού απαιτεί τη συνέχιση της φιλόδοξης δράσης για το κλίμα με το ΣΕΔΕ της ΕΕ ως τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής για το κλίμα στην Ευρώπη, και η πρόοδος όσον αφορά τις άλλες πτυχές της Ενεργειακής Ένωσης17. Η εφαρμογή της φιλόδοξης δράσης που αποφασίστηκε στο πλαίσιο πολιτικής με ορίζοντα το 2030 συμβάλλει στην επίτευξη μιας ουσιαστικής τιμής ανθρακούχων εκπομπών και στην ενθάρρυνση για οικονομικά αποδοτική μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου.
(4)  Η δημιουργία μιας ευέλικτης Ενεργειακής Ένωσης αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ένωσης, ώστε να παρέχεται ασφαλής, βιώσιμη, ανταγωνιστική και οικονομικά προσιτή ενέργεια στους πολίτες και τις βιομηχανίες της. Η επίτευξη του στόχου αυτού απαιτεί συνέχιση της φιλόδοξης δράσης για το κλίμα με το ΣΕΔΕ της ΕΕ ως τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής για το κλίμα στην Ένωση, και πρόοδο όσον αφορά τις άλλες πτυχές της Ενεργειακής Ένωσης17. Απαιτείται να ληφθεί υπόψη η αλληλεπίδραση του ΣΕΔΕ της ΕΕ με άλλες ενωσιακές και εθνικές πολιτικές για το κλίμα και την ενέργεια που έχουν αντίκτυπο στη ζήτηση για δικαιώματα του ΣΕΔΕ της ΕΕ. Η εφαρμογή της φιλόδοξης δράσης που αποφασίστηκε στο πλαίσιο πολιτικής με ορίζοντα το 2030 και η επαρκής εξέταση της προόδου σε άλλες πτυχές της Ενεργειακής Ένωσης συμβάλλει στην επίτευξη μιας ουσιαστικής τιμής ανθρακούχων εκπομπών και στη συνέχιση της ενθάρρυνσης για οικονομικά αποδοτική μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου.
__________________
__________________
17 COM(2015)0080, για τη θέσπιση μιας στρατηγικής-πλαίσιο για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή
17 COM(2015)0080, για τη θέσπιση μιας στρατηγικής-πλαίσιο για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή.
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)   Η αυξημένη φιλοδοξία όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση σε σύγκριση με τον στόχο του 27% που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο θα πρέπει να οδηγήσει σε περισσότερα δωρεάν δικαιώματα για τις βιομηχανίες που διατρέχουν κίνδυνο διαρροής άνθρακα.
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Το άρθρο 191 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι η πολιτική της Ένωσης βασίζεται στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και στη βάση αυτή, η οδηγία 2003/87/ΕΚ προβλέπει τη μετάβαση στον πλειστηριασμό του συνόλου των δικαιωμάτων με την πάροδο του χρόνου. Η αποφυγή διαρροής άνθρακα αποτελεί δικαιολογία για την αναβολή της πλήρους μετάβασης και η στοχευμένη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπών για τη βιομηχανία δικαιολογείται για να αντιμετωπιστούν οι πραγματικοί κίνδυνοι από τις αυξήσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε τρίτες χώρες όπου η βιομηχανία δεν υπόκειται σε παρόμοιους περιορισμούς ανθρακούχων εκπομπών, καθώς δεν λαμβάνονται ανάλογα μέτρα πολιτικής για το κλίμα από άλλες μεγάλες οικονομίες.
(5)  Το άρθρο 191 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι η πολιτική της Ένωσης βασίζεται στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και στη βάση αυτή, η οδηγία 2003/87/ΕΚ προβλέπει τη μετάβαση στον πλειστηριασμό του συνόλου των δικαιωμάτων με την πάροδο του χρόνου. Η αποφυγή διαρροής άνθρακα αποτελεί δικαιολογία για την προσωρινή αναβολή του πλήρους εκπλειστηριασμού, και η στοχευμένη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπών για τη βιομηχανία αποτελεί δικαιολογημένη εξαίρεση από την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» εφόσον δεν υφίσταται υπέρμετρη κατανομή δικαιωμάτων, για να αντιμετωπιστούν οι πραγματικοί κίνδυνοι από τις αυξήσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε τρίτες χώρες όπου η βιομηχανία δεν υπόκειται σε παρόμοιους περιορισμούς ανθρακούχων εκπομπών, καθώς δεν λαμβάνονται ανάλογα μέτρα πολιτικής για το κλίμα από άλλες μεγάλες οικονομίες. Για τον σκοπό αυτό, η δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων θα πρέπει να είναι πιο δυναμική σύμφωνα με τα όρια που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Ο πλειστηριασμός δικαιωμάτων παραμένει ο γενικός κανόνας, ενώ η δωρεάν κατανομή αποτελεί εξαίρεση. Κατά συνέπεια, και όπως επιβεβαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το μερίδιο των δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό το οποίο ανήλθε σε ποσοστό 57% κατά την περίοδο 2013-2020, δεν θα πρέπει να μειωθεί. Η εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με το μερίδιο των πλειστηριασμών και καθορίζει ότι αυτό το ποσοστό του 57% αποτελείται από δικαιώματα που έχουν πλειστηριασθεί για λογαριασμό των κρατών μελών, μεταξύ άλλων δικαιώματα που προορίζονται για τους νεοεισερχόμενους αλλά δεν έχουν κατανεμηθεί, δικαιώματα για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε ορισμένα κράτη μέλη και δικαιώματα που πρόκειται να πλειστηριασθούν σε μεταγενέστερο χρόνο λόγω της εγγραφής τους στο αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς που θεσπίστηκε με την απόφαση (ΕΕ) 2015/ ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19.
(6)  Ο πλειστηριασμός δικαιωμάτων παραμένει ο γενικός κανόνας, ενώ η δωρεάν κατανομή αποτελεί εξαίρεση. Κατά συνέπεια, το μερίδιο των δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό το οποίο θα πρέπει να είναι 57% κατά την περίοδο 2021-2030, θα πρέπει να μειωθεί με την εφαρμογή διατομεακού διορθωτικού συντελεστή προκειμένου να προστατευτούν οι τομείς εκείνοι που εκτίθενται περισσότερο στον κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Η εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με το μερίδιο των πλειστηριασμών και καθορίζει ότι αυτό το μερίδιο πλειστηριασμών του 57% αποτελείται από δικαιώματα που έχουν εκπλειστηριαστεί για λογαριασμό των κρατών μελών, μεταξύ άλλων δικαιώματα που προορίζονται για τους νεοεισερχόμενους αλλά δεν έχουν κατανεμηθεί, δικαιώματα για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε ορισμένα κράτη μέλη και δικαιώματα που πρόκειται να εκπλειστηριαστούν σε μεταγενέστερο χρόνο λόγω της εγγραφής τους στο αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς (ΑΣΑ) που θεσπίστηκε με την απόφαση (ΕΕ) 2015/1814 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19. Θα πρέπει να συσταθεί Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης για τη στήριξη περιοχών με υψηλό μερίδιο εργαζομένων σε εξαρτώμενους από τον άνθρακα τομείς και με κατά κεφαλήν ΑΕΠ πολύ χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ένωσης.
__________________
–––––––––––––––––––
18 SEC(2015)XX
19 Απόφαση (ΕΕ) 2015/ ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ... σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου της Ένωσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (ΕΕ L […], […], σ. […]).
19 Απόφαση (ΕΕ) 2015/1814 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς όσον αφορά το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου και την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (ΕΕ L 264 της 9.10.2015, σ. 1).
Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Για τη διατήρηση του περιβαλλοντικού οφέλους της μείωσης των εκπομπών στην Ένωση, εφόσον οι δράσεις άλλων χωρών δεν παρέχουν ανάλογα κίνητρα στη βιομηχανία για τη μείωση των εκπομπών, θα πρέπει να συνεχιστεί η δωρεάν κατανομή σε εγκαταστάσεις τομέων και επιμέρους τομέων που εκτίθενται σε πραγματικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Η πείρα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του ΣΕΔΕ της ΕΕ επιβεβαίωσε ότι οι τομείς και οι επιμέρους τομείς εκτίθενται στον κίνδυνο διαρροής άνθρακα σε διαφορετικό βαθμό, και ότι η δωρεάν κατανομή απέτρεψε τη διαρροή άνθρακα. Ενώ ορισμένοι τομείς και επιμέρους τομείς μπορεί να θεωρηθεί ότι εκτίθενται περισσότερο στον κίνδυνο διαρροής άνθρακα, άλλοι μπορούν να μετακυλίσουν σημαντικό μερίδιο του κόστους των δικαιωμάτων με σκοπό να καλύψουν τις εκπομπές τους στις τιμές των προϊόντων, χωρίς να χάσουν μερίδιο αγοράς και αναλαμβάνουν μόνο το εναπομείναν μέρος του κόστους ώστε να διατρέχουν μικρό κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει και να διαφοροποιήσει τους σχετικούς τομείς με βάση την ένταση των εμπορικών συναλλαγών τους και την ένταση των εκπομπών τους για τον καλύτερο εντοπισμό τομέων που εκτίθενται σε πραγματικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Στις περιπτώσεις που, με βάση αυτά τα κριτήρια, σημειώνεται υπέρβαση του ανώτατου ορίου που έχει καθοριστεί λαμβάνοντας υπόψη την αντίστοιχη δυνατότητα για τους υπό εξέταση τομείς και επιμέρους τομείς να μετακυλίσουν το κόστος στις τιμές των προϊόντων, ο τομέας ή επιμέρους τομέας πρέπει να θεωρείται ότι εκτίθεται στον κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Άλλοι θα πρέπει να θεωρηθεί ότι εκτίθενται σε χαμηλό κίνδυνο ή ότι δεν εκτίθενται σε κανέναν κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Η εξέταση των δυνατοτήτων για τους τομείς και επιμέρους τομείς εκτός αυτών της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να μετακυλίουν το κόστος στις τιμές των προϊόντων θα πρέπει επίσης να μειώσει τα απροσδόκητα κέρδη.
(7)  Για τη διατήρηση του περιβαλλοντικού οφέλους της μείωσης των εκπομπών στην Ένωση, εφόσον οι δράσεις άλλων χωρών δεν παρέχουν ανάλογα κίνητρα στη βιομηχανία για τη μείωση των εκπομπών, θα πρέπει να συνεχιστεί προσωρινά η δωρεάν κατανομή σε εγκαταστάσεις τομέων και επιμέρους τομέων που εκτίθενται σε πραγματικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Η πείρα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του ΣΕΔΕ της ΕΕ επιβεβαίωσε ότι οι τομείς και οι επιμέρους τομείς εκτίθενται στον κίνδυνο διαρροής άνθρακα σε διαφορετικό βαθμό, και ότι η δωρεάν κατανομή απέτρεψε τη διαρροή άνθρακα. Ενώ ορισμένοι τομείς και επιμέρους τομείς μπορεί να θεωρηθεί ότι εκτίθενται περισσότερο στον κίνδυνο διαρροής άνθρακα, άλλοι μπορούν να μετακυλίσουν σημαντικό μερίδιο του κόστους των δικαιωμάτων με σκοπό να καλύψουν τις εκπομπές τους στις τιμές των προϊόντων, χωρίς να χάσουν μερίδιο αγοράς και αναλαμβάνουν μόνο το εναπομείναν μέρος του κόστους ώστε να διατρέχουν μικρό κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει και να διαφοροποιήσει τους σχετικούς τομείς με βάση την ένταση των εμπορικών συναλλαγών τους και την ένταση των εκπομπών τους για τον καλύτερο εντοπισμό τομέων που εκτίθενται σε πραγματικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Στις περιπτώσεις που, με βάση αυτά τα κριτήρια, σημειώνεται υπέρβαση του ανώτατου ορίου που έχει καθοριστεί λαμβάνοντας υπόψη την αντίστοιχη δυνατότητα για τους υπό εξέταση τομείς και επιμέρους τομείς να μετακυλίσουν το κόστος στις τιμές των προϊόντων, ο τομέας ή επιμέρους τομέας πρέπει να θεωρείται ότι εκτίθεται στον κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Άλλοι θα πρέπει να θεωρηθεί ότι εκτίθενται σε χαμηλό κίνδυνο ή ότι δεν εκτίθενται σε κανέναν κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Η εξέταση των δυνατοτήτων για τους τομείς και επιμέρους τομείς εκτός αυτών της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να μετακυλίουν το κόστος στις τιμές των προϊόντων θα πρέπει επίσης να μειώσει τα απροσδόκητα κέρδη. Ο κίνδυνος διαρροής άνθρακα σε τομείς και επιμέρους τομείς για τους οποίους η δωρεάν κατανομή υπολογίζεται με βάση τις τιμές δεικτών αναφοράς για τις αρωματικές ουσίες, το υδρογόνο και το συνθετικό αέριο θα πρέπει να υπολογίζονται επίσης λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα προϊόντα παράγονται τόσο σε μονάδες χημικής βιομηχανίας όσο και σε διυλιστήρια.
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Για να έχει επίδραση η τεχνολογική πρόοδος στους εν λόγω τομείς και για να προσαρμόζονται αυτοί στην αντίστοιχη περίοδο κατανομής, πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη να επικαιροποιούνται σύμφωνα με την παρατηρούμενη μέση βελτίωση οι τιμές των δεικτών αναφοράς για δωρεάν κατανομές στις εγκαταστάσεις, οι οποίες καθορίζονται με βάση τα στοιχεία των ετών 2007-2008. Για λόγους προβλεψιμότητας, αυτό πρέπει να γίνει μέσω της εφαρμογής ενός συντελεστή που αποτυπώνει την καλύτερη αξιολόγηση της προόδου σε όλους τους τομείς, ο οποίος θα πρέπει στη συνέχεια να λαμβάνει υπόψη αξιόπιστα, αντικειμενικά και επιβεβαιωμένα στοιχεία από τις εγκαταστάσεις έτσι ώστε οι τομείς των οποίων το ποσοστό βελτίωσης διαφέρει σημαντικά από τον εν λόγω συντελεστή να έχουν έναν δείκτη αναφοράς που ανταποκρίνεται περισσότερο στον πραγματικό ρυθμό βελτίωσης. Σε περίπτωση που από τα στοιχεία προκύπτει διαφορά από τη μείωση συντελεστή η οποία είναι μεγαλύτερη του 0,5% της υψηλότερης ή χαμηλότερης αξίας της περιόδου 2007-2008 ετησίως, η σχετική τιμή αναφοράς αναπροσαρμόζεται με βάση αυτό το ποσοστό. Για να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για την παραγωγή αρωματικών ουσιών, υδρογόνου και συνθετικού αερίου σε διυλιστήρια και χημικές εγκαταστάσεις, οι τιμές δεικτών αναφοράς για τις αρωματικές ουσίες, το υδρογόνο και το συνθετικό αέριο πρέπει να εξακολουθήσουν να ευθυγραμμίζονται με τα διυλιστήρια αναφοράς.
(8)  Για να έχει επίδραση η τεχνολογική πρόοδος στους εν λόγω τομείς και για να προσαρμόζονται αυτοί στην αντίστοιχη περίοδο κατανομής, πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη να επικαιροποιούνται σύμφωνα με την παρατηρούμενη μέση βελτίωση οι τιμές των δεικτών αναφοράς για δωρεάν κατανομές στις εγκαταστάσεις, οι οποίες καθορίζονται με βάση τα στοιχεία των ετών 2007 και 2008. Για λόγους προβλεψιμότητας, αυτό πρέπει να γίνει μέσω της εφαρμογής ενός συντελεστή που αποτυπώνει την πραγματική αξιολόγηση της προόδου του 10% των πιο αποδοτικών εγκαταστάσεων στους τομείς, ο οποίος θα πρέπει στη συνέχεια να λαμβάνει υπόψη αξιόπιστα, αντικειμενικά και επιβεβαιωμένα στοιχεία από τις εγκαταστάσεις έτσι ώστε οι τομείς των οποίων το ποσοστό βελτίωσης διαφέρει σημαντικά από τον εν λόγω συντελεστή να έχουν έναν δείκτη αναφοράς που ανταποκρίνεται περισσότερο στον πραγματικό ρυθμό βελτίωσης. Σε περίπτωση που από τα στοιχεία προκύπτει διαφορά από τη μείωση συντελεστή η οποία είναι μεγαλύτερη του 1,75% της αξίας που αντιστοιχεί στα έτη 2007 και 2008 (είτε της υψηλότερης είτε της χαμηλότερης) ετησίως, η σχετική τιμή αναφοράς θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται με βάση αυτό το ποσοστό. Εάν, ωστόσο, από τα στοιχεία προκύπτει ποσοστό βελτίωσης είτε 0,25 είτε λιγότερο κατά την αντίστοιχη περίοδο, η σχετική τιμή αναφοράς θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται κατά το εν λόγω ποσοστό. Για να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για την παραγωγή αρωματικών ουσιών, υδρογόνου και συνθετικού αερίου σε διυλιστήρια και χημικές εγκαταστάσεις, οι τιμές δεικτών αναφοράς για τις αρωματικές ουσίες, το υδρογόνο και το συνθετικό αέριο πρέπει να εξακολουθήσουν να ευθυγραμμίζονται με τα διυλιστήρια αναφοράς.
Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Τα κράτη μέλη πρέπει να αντισταθμίσουν μερικώς, σύμφωνα με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, ορισμένες εγκαταστάσεις σε τομείς ή επιμέρους τομείς οι οποίοι έχουν προσδιοριστεί ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα λόγω του κόστους που σχετίζεται με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και που μετακυλίεται στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Το πρωτόκολλο και οι συνοδευτικές αποφάσεις που εγκρίθηκαν από τη διάσκεψη των μερών στο Παρίσι πρέπει να προβλέπουν τη δυναμική κινητοποίηση της χρηματοδότησης δράσεων για το κλίμα, της μεταφοράς τεχνολογίας και της ανάπτυξης ικανοτήτων για τα επιλέξιμα μέρη, ιδίως για εκείνα με τις λιγότερες δυνατότητες. Η δημόσια χρηματοδότηση για το κλίμα θα συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κινητοποίηση πόρων για μετά το 2020. Ως εκ τούτου, τα έσοδα των πλειστηριασμών πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση δράσεων για το κλίμα σε ευάλωτες τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Το ποσό της χρηματοδότησης για το κλίμα που πρόκειται να κινητοποιηθεί θα εξαρτηθεί επίσης από τη φιλοδοξία και την ποιότητα των σχεδιαζόμενων εθνικά καθορισμένων συνεισφορών που προτάθηκαν (INCDs), τα επακόλουθα σχέδια επενδύσεων και τις εθνικές διαδικασίες σχεδιασμού προσαρμογής. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσουν τα έσοδα από τους πλειστηριασμούς για την προαγωγή της δημιουργίας δεξιοτήτων και της ανακατανομής του εργατικού δυναμικού που επηρεάζεται από τη μετάβαση των θέσεων απασχόλησης σε μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών.
(9)  Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος ισότιμων όρων ανταγωνισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αντισταθμίσουν μερικώς, μέσω κεντρικού συστήματος σε ενωσιακό επίπεδο, ορισμένες εγκαταστάσεις σε τομείς ή επιμέρους τομείς για τους οποίους έχει προσδιοριστεί ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα λόγω του κόστους που σχετίζεται με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και που μετακυλίεται στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Η δημόσια χρηματοδότηση για το κλίμα θα συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κινητοποίηση πόρων για μετά το 2020. Ως εκ τούτου, τα έσοδα των πλειστηριασμών πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση δράσεων για το κλίμα σε ευάλωτες τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Το ποσό της χρηματοδότησης για το κλίμα που πρόκειται να κινητοποιηθεί θα εξαρτηθεί επίσης από τη φιλοδοξία και την ποιότητα των INDC που προτάθηκαν, τα επακόλουθα σχέδια επενδύσεων και τις εθνικές διαδικασίες σχεδιασμού προσαρμογής. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να εξετάσουν τις κοινωνικές πτυχές της απεξάρτησης των οικονομιών τους από τις ανθρακούχες εκπομπές και να χρησιμοποιήσουν τα έσοδα από τους πλειστηριασμούς για την προαγωγή της δημιουργίας δεξιοτήτων και της ανακατανομής του εργατικού δυναμικού που επηρεάζεται από τη μετάβαση των θέσεων απασχόλησης σε μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να προσθέτουν στο ποσό της αντιστάθμισης που λαμβάνουν μέσω του κεντρικού συστήματος σε ενωσιακό επίπεδο. Αυτά τα χρηματοδοτικά μέτρα δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα επίπεδα που εμφαίνονται στις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές περί κρατικών ενισχύσεων.
Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Το κυριότερο μακροπρόθεσμο κίνητρο από την παρούσα οδηγία για τη δέσμευση και την αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα (CCS), τις νέες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την πρωτοποριακή καινοτομία στον τομέα των τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και διαδικασιών, είναι το μήνυμα που μεταδίδει σχετικά με την τιμή των ανθρακούχων εκπομπών καθώς και ότι δεν απαιτείται να επιστρέφονται δικαιώματα για εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που αποθηκεύονται μονίμως ή αποφεύγονται. Επιπλέον, για τη συμπλήρωση των πόρων που ήδη χρησιμοποιούνται για την επιτάχυνση της επίδειξης των εμπορικών εγκαταστάσεων δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα και των καινοτόμων τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πρέπει να χρησιμοποιούνται τα δικαιώματα του ΣΕΔΕ της ΕΕ για να παρέχουν εγγυημένα πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα, νέες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βιομηχανική καινοτομία τεχνολογιών και διαδικασιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών στην Ένωση για το διοξείδιο του άνθρακα που αποθηκεύεται ή αποφεύγεται σε επαρκή κλίμακα, εφόσον υπάρχει συμφωνία σχετικά με την κοινοχρησία της γνώσης. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της στήριξης θα πρέπει να εξαρτάται από τη διακριβωμένη αποφυγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ενώ κάποια στήριξη μπορεί να παρέχεται όταν επιτυγχάνονται τα προκαθορισμένα ορόσημα, λαμβάνοντας υπόψη τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία. Το μέγιστο ποσοστό του κόστους των έργων που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία του έργου.
(10)  Το κυριότερο μακροπρόθεσμο κίνητρο από την παρούσα οδηγία για τη δέσμευση και την αποθήκευση του άνθρακα (CCS) και τη δέσμευση και χρησιμοποίηση του άνθρακα (CCU), τις νέες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την πρωτοποριακή καινοτομία στον τομέα των τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και διαδικασιών, είναι το μήνυμα που μεταδίδει σχετικά με την τιμή των ανθρακούχων εκπομπών καθώς και ότι δεν απαιτείται να επιστρέφονται δικαιώματα για εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που αποθηκεύονται μονίμως ή αποφεύγονται. Επιπλέον, για τη συμπλήρωση των πόρων που ήδη χρησιμοποιούνται για την επιτάχυνση της επίδειξης των εμπορικών εγκαταστάσεων CCS και CCU και των καινοτόμων τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πρέπει να χρησιμοποιούνται τα δικαιώματα του ΣΕΔΕ της ΕΕ για να παρέχουν εγγυημένα πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων CCS και CCU, νέες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βιομηχανική καινοτομία τεχνολογιών και διαδικασιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών στην Ένωση για το διοξείδιο του άνθρακα που αποθηκεύεται ή αποφεύγεται σε επαρκή κλίμακα, εφόσον υπάρχει συμφωνία σχετικά με την κοινοχρησία της γνώσης. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της στήριξης θα πρέπει να εξαρτάται από την εξακριβωμένη αποφυγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ενώ κάποια στήριξη μπορεί να παρέχεται όταν επιτυγχάνονται τα προκαθορισμένα ορόσημα, λαμβάνοντας υπόψη τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία. Το μέγιστο ποσοστό του κόστους των έργων που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία του έργου.
Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Θα πρέπει να συσταθεί Ταμείο Εκσυγχρονισμού από το 2% των συνολικών δικαιωμάτων του ΣΕΔΕ της ΕΕ τα οποία πλειστηριάζονται σύμφωνα με τους κανόνες και τις λεπτομερείς διατάξεις για τους πλειστηριασμούς που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του κοινού χώρου πλειστηριασμών όπως ορίζεται στον κανονισμό 1031/2010. Τα κράτη μέλη τα οποία το 2013 είχαν κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε αγοραίες συναλλαγματικές ισοτιμίες 60% κάτω από τον μέσο όρο της Ένωσης πρέπει να είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού και να παρεκκλίνουν έως το 2030 από την αρχή του πλήρους πλειστηριασμού για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, χρησιμοποιώντας την επιλογή της δωρεάν κατανομής έτσι ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια πραγματικών επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού τους τομέα, αποφεύγοντας παράλληλα τις στρεβλώσεις της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Οι κανόνες που διέπουν Ταμείο Εκσυγχρονισμού θα πρέπει να παρέχουν ένα συνεπές, πλήρες και διαφανές πλαίσιο για τη διασφάλιση της όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικής εφαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για εύκολη πρόσβαση από όλους τους συμμετέχοντες. Η λειτουργία της δομής διακυβέρνησης θα πρέπει να είναι ανάλογη με τον σκοπό διασφάλισης της κατάλληλης χρήσης των πόρων. Η εν λόγω δομή διακυβέρνησης θα πρέπει να αποτελείται από ένα συμβούλιο επενδύσεων και μια επιτροπή διαχείρισης και πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η εμπειρογνωμοσύνη της ΕΤΕ στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, εκτός εάν παρέχεται υποστήριξη σε μικρά έργα μέσω δανείων από εθνικές τράπεζες στήριξης ή από επιχορηγήσεις μέσω εθνικού προγράμματος που συμμερίζεται τους στόχους του Ταμείου Εκσυγχρονισμού. Οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από το ταμείο πρέπει να προτείνονται από τα κράτη μέλη. Για να διασφαλίζεται ότι οι ανάγκες επενδύσεων σε οικονομικά ασθενέστερα κράτη μέλη αντιμετωπίζονται επαρκώς, η κατανομή των πόρων θα λάβει υπόψη ισομερώς διακριβωμένες εκπομπές και κριτήρια ΑΕΠ. Η χρηματοδοτική συνδρομή από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού θα μπορούσε να παρέχεται υπό διάφορες μορφές.
(11)  Θα πρέπει να συσταθεί Ταμείο Εκσυγχρονισμού από το 2% των συνολικών δικαιωμάτων του ΣΕΔΕ της ΕΕ τα οποία πλειστηριάζονται σύμφωνα με τους κανόνες και τις λεπτομερείς διατάξεις για τους πλειστηριασμούς που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του κοινού χώρου πλειστηριασμών όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1031/2010. Τα κράτη μέλη τα οποία το 2013 είχαν κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε αγοραίες συναλλαγματικές ισοτιμίες κάτω από 60% του μέσου όρου της Ένωσης πρέπει να είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού. Τα κράτη μέλη τα οποία το 2014 είχαν κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε EUR σε τιμές αγοράς κάτω από 60% του μέσου όρου της Ένωσης θα πρέπει να μπορούν, έως το 2030, να παρεκκλίνουν από την αρχή του πλήρους εκπλειστηριασμού για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, χρησιμοποιώντας την επιλογή της δωρεάν κατανομής έτσι ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια πραγματικών επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό και τη διαφοροποίηση του ενεργειακού τους τομέα, σύμφωνα με τους στόχους της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030 και το 2050, αποφεύγοντας παράλληλα τις στρεβλώσεις της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Οι κανόνες που διέπουν το Ταμείο Εκσυγχρονισμού θα πρέπει να παρέχουν ένα συνεπές, πλήρες και διαφανές πλαίσιο για τη διασφάλιση της όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικής εφαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για εύκολη πρόσβαση από όλους τους συμμετέχοντες. Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να είναι διαφανείς, ισορροπημένοι και ανάλογοι με τον σκοπό διασφάλισης της κατάλληλης χρήσης των πόρων. Η εν λόγω δομή διακυβέρνησης θα πρέπει να αποτελείται από ένα συμβούλιο επενδύσεων, ένα συμβουλευτικό σώμα και μια επιτροπή διαχείρισης. Θα πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η εμπειρογνωμοσύνη της ΕΤΕπ στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, εκτός εάν παρέχεται υποστήριξη σε μικρά έργα μέσω δανείων από εθνικές τράπεζες στήριξης ή από επιχορηγήσεις μέσω εθνικού προγράμματος που συμμερίζεται τους στόχους του Ταμείου Εκσυγχρονισμού. Οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από το ταμείο πρέπει να προτείνονται από τα κράτη μέλη, και όλη η χρηματοδότηση από το ταμείο πρέπει να πληροί ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας. Για να διασφαλίζεται ότι οι ανάγκες επενδύσεων σε οικονομικά ασθενέστερα κράτη μέλη αντιμετωπίζονται επαρκώς, η κατανομή των πόρων θα λάβει υπόψη ισομερώς διακριβωμένες εκπομπές και κριτήρια ΑΕΠ. Η χρηματοδοτική συνδρομή από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού θα μπορούσε να παρέχεται υπό διάφορες μορφές.
Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι θα πρέπει να βελτιωθούν οι λεπτομερείς διατάξεις της προαιρετικής δωρεάν κατανομής για τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού τομέα σε ορισμένα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων η διαφάνεια. Επενδύσεις αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 10 εκατομμυρίων ευρώ θα πρέπει να επιλέγονται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μέσω μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών βάσει σαφών και διαφανών κανόνων για να διασφαλίζεται ότι χρησιμοποιείται η δωρεάν κατανομή για την προώθηση πραγματικών επενδύσεων που εκσυγχρονίζουν τον ενεργειακό τομέα σύμφωνα με τους στόχους της Ενεργειακής Ένωσης. Επενδύσεις αξίας μικρότερης των 10 εκατομμυρίων ευρώ θα πρέπει επίσης να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τη δωρεάν κατανομή. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος θα πρέπει να επιλέγει τις επενδύσεις αυτές με βάση σαφή και διαφανή κριτήρια. Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας επιλογής θα πρέπει να υπόκεινται σε δημόσια διαβούλευση. Το κοινό πρέπει να ενημερώνεται δεόντως κατά το στάδιο της επιλογής των επενδυτικών σχεδίων, καθώς και της εφαρμογής τους.
(12)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι θα πρέπει να βελτιωθούν οι λεπτομερείς διατάξεις της προαιρετικής δωρεάν κατανομής για τον εκσυγχρονισμό και τη διαφοροποίηση του ενεργειακού τομέα σε ορισμένα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων η διαφάνεια. Επενδύσεις αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 10 εκατομμυρίων EUR θα πρέπει να επιλέγονται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μέσω μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών βάσει σαφών και διαφανών κανόνων για να διασφαλίζεται ότι χρησιμοποιείται η δωρεάν κατανομή για την προώθηση πραγματικών επενδύσεων που εκσυγχρονίζουν ή διαφοροποιούν τον ενεργειακό τομέα σύμφωνα με τους στόχους της Ενεργειακής Ένωσης, περιλαμβανομένης της προώθησης της τρίτης δέσμης μέτρων. Επενδύσεις αξίας μικρότερης των 10 εκατομμυρίων EUR θα πρέπει επίσης να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τη δωρεάν κατανομή. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος θα πρέπει να επιλέγει τις επενδύσεις αυτές με βάση σαφή και διαφανή κριτήρια. Η διαδικασία επιλογής θα πρέπει να υπόκειται σε δημόσια διαβούλευση και τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας επιλογής, περιλαμβανομένων των έργων που απορρίπτονται, θα πρέπει να δημοσιοποιούνται. Το κοινό πρέπει να ενημερώνεται δεόντως κατά το στάδιο της επιλογής των επενδυτικών σχεδίων, καθώς και της εφαρμογής τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς μέρους ή του συνόλου των αντίστοιχων δικαιωμάτων στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού, εάν είναι επιλέξιμα να χρησιμοποιούν και τα δύο μέσα. Η παρέκκλιση θα πρέπει να περατωθεί έως το τέλος της περιόδου εμπορίας το 2030.
Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Η χρηματοδότηση του ΣΕΔΕ της ΕΕ πρέπει να είναι συνεπής με άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών.
(13)  Η χρηματοδότηση του ΣΕΔΕ της ΕΕ πρέπει να είναι συνεπής με άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων του προγράμματος «Ορίζων 2020», του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων και της στρατηγικής επενδύσεων για το κλίμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών.
Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Οι ισχύουσες διατάξεις που έχουν θεσπιστεί για μικρές εγκαταστάσεις που πρόκειται να εξαιρεθούν από το ΣΕΔΕ της ΕΕ προβλέπουν οι εγκαταστάσεις που εξαιρούνται να παραμείνουν ως έχουν, και θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα των κρατών μελών να επικαιροποιούν τον κατάλογο των εξαιρεθέντων εγκαταστάσεων και για όσα κράτη μέλη που επί του παρόντος δεν κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας να το πράξουν κατά την έναρξη κάθε περιόδου εμπορίας.
(14)  Οι ισχύουσες διατάξεις που έχουν θεσπιστεί για μικρές εγκαταστάσεις που πρόκειται να εξαιρεθούν από το ΣΕΔΕ της ΕΕ θα πρέπει να διευρυνθούν ώστε να καλύπτουν εγκαταστάσεις τις οποίες διαχειρίζονται μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που εκπέμπουν κάτω από 50 000 τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα για κάθε ένα από τα τρία έτη που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης για εξαίρεση. Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα των κρατών μελών να επικαιροποιούν τον κατάλογο των εγκαταστάσεων που εξαιρούνται και για όσα κράτη μέλη που επί του παρόντος δεν κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας να το πράξουν κατά την έναρξη κάθε περιόδου εμπορίας και στα μισά της εν λόγω περιόδου. Θα πρέπει επίσης να είναι δυνατό οι εγκαταστάσεις που εκπέμπουν κάτω από 5 000 τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα για κάθε ένα από τα τρία έτη που προηγούνται της έναρξης κάθε περιόδου εμπορίας, να εξαιρούνται από το ΣΕΔΕ της ΕΕ, με την επιφύλαξη αναθεώρησης ανά πενταετία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα εναλλακτικά ισοδύναμα μέτρα για τις εγκαταστάσεις που έχουν επιλέξει να μη συμμετάσχουν δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα υψηλότερο κόστος συμμόρφωσης. Οι απαιτήσεις παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και επαλήθευσης θα πρέπει να απλοποιηθούν για τους μικρούς φορείς εκπομπής που καλύπτονται από το ΣΕΔΕ της ΕΕ.
Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)
(16α)   Για να μειώσει σημαντικά τον διοικητικό φόρτο που βαρύνει τις εταιρείες, η Επιτροπή θα πρέπει να διαθέτει την ευχέρεια να εξετάζει τη λήψη μέτρων όπως η αυτοματοποίηση της υποβολής και της επαλήθευσης των εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών.
Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)
(17α)   Οι αναφερόμενες στα άρθρα 14 και 15 κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις θα πρέπει να απλουστεύσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τους κανόνες παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και ελέγχου προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος των φορέων. Η αναφερόμενη στο άρθρο 19 παράγραφος 3 κατ’ εξουσιοδότηση πράξη θα πρέπει να διευκολύνει την πρόσβαση στο μητρώο καθώς και τη χρήση του, ιδίως για τους μικρούς φορείς εκμετάλλευσης.
Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
(-1)   Σε ολόκληρο το κείμενο της οδηγίας, ο όρος «κοινοτικό σύστημα» αντικαθίσταται από τον όρο «ΣΕΔΕ της ΕΕ» και πραγματοποιούνται τυχόν αναγκαίες γραμματικές αλλαγές.
Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο -1 α (νέο)
(-1α)   Σε ολόκληρο το κείμενο της οδηγίας, ο όρος «σε κοινοτικό επίπεδο» αντικαθίσταται από τον όρο «σε ενωσιακό επίπεδο».
Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο -1 β (νέο)
(-1β)   Σε ολόκληρο το κείμενο της οδηγίας, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα σημεία -1) και -1α) και στο άρθρο 26 παράγραφος 2, ο όρος «Κοινότητα» αντικαθίσταται από τον όρο «Ένωση» και πραγματοποιούνται τυχόν αναγκαίες γραμματικές αλλαγές.
Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο -1 γ (νέο)
(-1γ)   Σε ολόκληρο το κείμενο της οδηγίας, η διατύπωση «κανονιστική διαδικασία του άρθρου 23 παράγραφος 2» αντικαθίσταται από τη διατύπωση «διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 30γ παράγραφος 2».
Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο -1 δ (νέο)
(-1δ)   Στο άρθρο 3ζ, στο στοιχείο δ) του άρθρου 5 παράγραφος 1, στο στοιχείο γ) του άρθρου 6 παράγραφος 2, στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 10α παράγραφος 2, στο άρθρο 14 παράγραφοι 2, 3 και 4, στο άρθρο 19 παράγραφοι 1 και 4, και στο άρθρο 29α παράγραφος 4 η λέξη «κανονισμός» αντικαθίσταται από τη λέξη «πράξη» και πραγματοποιούνται τυχόν αναγκαίες γραμματικές αλλαγές.
Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο -1 στ (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3 – στοιχείο η
(-1στ)   Στο άρθρο 3, το στοιχείο η) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«η) με τον όρο «νεοεισερχόμενος» νοείται:
«η) με τον όρο «νεοεισερχόμενος» νοείται:
—  κάθε εγκατάσταση όπου διεξάγεται μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα I και στην οποία έχει χορηγηθεί άδεια εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για πρώτη φορά, μετά την 30ή Ιουνίου 2011,
—  κάθε εγκατάσταση όπου διεξάγεται μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα I και στην οποία έχει χορηγηθεί άδεια εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για πρώτη φορά, μετά την 30ή Ιουνίου 2018,
—  κάθε εγκατάσταση όπου διεξάγεται μια από τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο κοινοτικό σύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 ή 2 για πρώτη φορά, ή
—  κάθε εγκατάσταση όπου διεξάγεται μια από τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο ενωσιακό σύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 ή 2 για πρώτη φορά, ή
—  κάθε εγκατάσταση όπου διεξάγεται μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα I ή μια δραστηριότητα που περιλαμβάνεται στο κοινοτικό σύστημα σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 ή 2, και η οποία υπέστη μια σημαντική επέκταση μετά την 30ή Ιουνίου 2011, μόνο σε ό,τι αφορά την επέκταση αυτή·»
—  κάθε εγκατάσταση όπου διεξάγεται μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα I ή μια δραστηριότητα που περιλαμβάνεται στο ενωσιακό σύστημα σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 ή 2, και η οποία υπέστη μια σημαντική επέκταση μετά την 30ή Ιουνίου 2018, μόνο σε ό,τι αφορά την επέκταση αυτή·»
Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο -1 ζ (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3 – στοιχείο κα α (νέο)
(-1ζ)   Στο άρθρο 3, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«καα) «μικρός πρόξενος εκπομπών»: εγκατάσταση με χαμηλές εκπομπές η οποία τελεί υπό τη διαχείριση μικρής ή μεσαίας επιχείρησης και πληροί τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:
–  οι μέσες ετήσιες εξακριβωμένες εκπομπές της εν λόγω εγκατάστασης που υποβλήθηκαν στη σχετική αρμόδια αρχή κατά την αμέσως προηγούμενη της τρέχουσας περιόδου εμπορίας, εξαιρουμένου του διοξειδίου του άνθρακα που προέρχεται από βιομάζα και πριν από την αφαίρεση του μεταφερόμενου διοξειδίου του άνθρακα, ήταν χαμηλότερες από 50 000 τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα ετησίως·
–  τα δεδομένα των μέσων ετήσιων εκπομπών της πρώτης περίπτωσης δεν είναι διαθέσιμα σε σχέση με την εν λόγω εγκατάσταση ή δεν έχουν πλέον εφαρμογή στην εν λόγω εγκατάσταση, λόγω αλλαγών στα όρια της εγκατάστασης ή στις συνθήκες λειτουργίας της, αλλά οι ετήσιες εκπομπές της εν λόγω εγκατάστασης για την επόμενη πενταετία, εξαιρουμένου του διοξειδίου του άνθρακα που προέρχεται από βιομάζα και πριν από την αφαίρεση του μεταφερόμενου διοξειδίου του άνθρακα, αναμένεται να είναι χαμηλότερες από 50 000 τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα ετησίως.»
__________________
Όπως ορίζονται στο παράρτημα της σύστασης 2003/361/ΕΚ.
Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο -1 η (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3γ – παράγραφος 2
(-1η)   Στο άρθρο 3γ, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2. Για την αναφερόμενη στο άρθρο 13 παράγραφος 1 περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2013 και, ελλείψει τροποποιήσεων συνεπεία της επανεξέτασης που προβλέπει το άρθρο 30 παράγραφος 4 για κάθε περίοδο που ακολουθεί, η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων προς κατανομή σε φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών ισοδυναμεί με το 95 % του γινομένου των ιστορικών εκπομπών των αεροπορικών μεταφορών επί τον αριθμό ετών της περιόδου.
«2. Για την αναφερόμενη στο άρθρο 13 περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2013 και, ελλείψει τροποποιήσεων συνεπεία της επανεξέτασης που προβλέπει το άρθρο 30 παράγραφος 4 για κάθε περίοδο που ακολουθεί, η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων προς κατανομή σε φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών ισοδυναμεί με το 95 % του γινομένου των ιστορικών εκπομπών των αεροπορικών μεταφορών επί τον αριθμό ετών της περιόδου.
Η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων προς κατανομή σε φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών το 2021 είναι 10% χαμηλότερη από την μέση κατανομή για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2016, και στη συνέχεια θα μειώνεται ετησίως κατά το ίδιο ποσοστό με το συνολικό ανώτατο όριο για το ΣΕΔΕ της ΕΕ που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο έτσι ώστε το ανώτατο όριο στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών να ευθυγραμμιστεί περισσότερο με τους τομείς του ΣΕΔΕ της ΕΕ έως το 2030.
Για αεροπορικές δραστηριότητες από και προς αεροδρόμια που βρίσκονται σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), η ποσότητα δικαιωμάτων προς κατανομή από το 2021 και μετά μπορεί να προσαρμοστεί λαμβανομένου υπόψη του μελλοντικού παγκόσμιου αγορακεντρικού μηχανισμού που θα συμφωνηθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) στην 39η συνέλευσή του. Έως το 2019, η Επιτροπή υποβάλλει νομοθετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο όσον αφορά τις εν λόγω δραστηριότητες μετά την 40ή συνέλευση του ΔΟΠΑ.
Το ποσοστό αυτό μπορεί να αναθεωρηθεί στα πλαίσια της γενικής επανεξέτασης της παρούσας οδηγίας.»
Το ποσοστό αυτό μπορεί να αναθεωρηθεί στα πλαίσια της γενικής επανεξέτασης της παρούσας οδηγίας.»
Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο -1 θ (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3γ – παράγραφος 4
(-1θ)   Στο άρθρο 3γ παράγραφος 4, η τελευταία περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Η απόφαση αυτή εξετάζεται στα πλαίσια της επιτροπής που προβλέπει το άρθρο 23 παράγραφος 1.
«Η απόφαση αυτή εξετάζεται στα πλαίσια της επιτροπής που προβλέπει το άρθρο 30γ παράγραφος 1.»
Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο -1 ι (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3δ – παράγραφος 2
(-1ι)   Στο άρθρο 3δ, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2. Από 1ης Ιανουαρίου 2013, το 15 % των δικαιωμάτων τίθεται σε πλειστηριασμό. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αναθεωρηθεί στο πλαίσιο της γενικής αναθεώρησης της παρούσας οδηγίας
«2. Από 1ης Ιανουαρίου 2021, το 50 % των δικαιωμάτων τίθεται σε πλειστηριασμό.»
Τροπολογία 33
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3δ – παράγραφος 3
(1)  Στο άρθρο 3δ παράγραφος 3, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
(1)  Στο άρθρο 3δ, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Εκχωρείται στην Επιτροπή το δικαίωμα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23».
«3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30β όσον αφορά τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με τον καθορισμό λεπτομερών διατάξεων για τον εκπλειστηριασμό από τα κράτη μέλη δικαιωμάτων που δεν απαιτείται να κατανεμηθούν δωρεάν σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου ή με το άρθρο 3στ παράγραφος 8. Ο αριθμός τον εκπλειστηριαζόμενων δικαιωμάτων από κάθε κράτος μέλος σε κάθε περίοδο είναι ανάλογος με το μερίδιό του στο σύνολο των αποδιδόμενων στην αεροπορία εκπομπών για όλα τα κράτη μέλη για το έτος αναφοράς, οι οποίες έχουν αποτελέσει αντικείμενο έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 3 και εξακρίβωσης σύμφωνα με το άρθρο 15. Για την περίοδο που ορίζει το άρθρο 3γ παράγραφος 1, το έτος αναφοράς είναι το 2010 ενώ, για κάθε μετέπειτα περίοδο που ορίζει το άρθρο 3γ, έτος αναφοράς είναι το ημερολογιακό έτος που λήγει 24 μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου την οποία αφορά ο πλειστηριασμός.»
Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3δ – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
(1α)   Στο άρθρο 3δ παράγραφος 4, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«4. Εναπόκειται στα κράτη μέλη να καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα έσοδα από τον εκπλειστηριασμό των δικαιωμάτων. Τα έσοδα αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες, ιδίως σε αναπτυσσόμενες χώρες, τη χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης για το μετριασμό και την προσαρμογή, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των τομέων της αεροπλοΐας και των αεροπορικών μεταφορών, για τη μείωση των εκπομπών μέσω των μεταφορών με χαμηλές εκπομπές και για την κάλυψη του κόστους διαχείρισης του κοινοτικού συστήματος. Με τα έσοδα από τον πλειστηριασμό θα πρέπει επίσης να χρηματοδοτούνται οι συνεισφορές στο Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και τα μέτρα για την αποτροπή της αποψίλωσης. »
«4. Όλα τα εν λόγω έσοδα χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος στην Ένωση και σε τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στην Ένωση και σε τρίτες χώρες, ιδίως σε αναπτυσσόμενες χώρες, τη χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης για το μετριασμό και την προσαρμογή, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των τομέων της αεροπλοΐας και των αεροπορικών μεταφορών, για τη μείωση των εκπομπών μέσω των μεταφορών με χαμηλές εκπομπές και για την κάλυψη του κόστους διαχείρισης του ενωσιακού συστήματος. Με τα έσοδα από τον πλειστηριασμό μπορεί επίσης να χρηματοδοτούνται οι συνεισφορές στο Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και τα μέτρα για την αποτροπή της αποψίλωσης.»
Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 β (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 3 ε – παράγραφος 1 α (νέα)
(1β)   Στο άρθρο 3ε, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«1α. Από το 2021 και μετά, δεν προβλέπεται δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων βάσει της παρούσας οδηγίας στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, εκτός εάν αυτή επιβεβαιωθεί με μεταγενέστερη απόφαση που θα εκδώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, δεδομένου ότι η ΔΟΠΑ στο ψήφισμά της A-39/3 προβλέπει ότι από το 2021 πρόκειται να εφαρμοστεί ένα παγκόσμιο αγορακεντρικό μέτρο. Στο πλαίσιο αυτό, οι συννομοθέτες λαμβάνουν υπόψη την αλληλεπίδραση μεταξύ του εν λόγω αγορακεντρικού μέτρου και του ΣΕΔΕ της ΕΕ.»
Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Κεφάλαιο II α (νέο)
(2α)   Παρεμβάλλεται το ακόλουθο κεφάλαιο:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ IIα
Συμπερίληψη του ναυτιλιακού τομέα ελλείψει προόδου σε διεθνές επίπεδο
Άρθρο 3ζα
Εισαγωγή
Από το 2021 και μετά, εφόσον δεν υπάρχει συγκρίσιμο σύστημα που να λειτουργεί στο πλαίσιο του ΔΝΟ, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται στους λιμένες της Ένωσης και κατά τους πλόες προς και από τους λιμένες προσέγγισης της Ένωσης, θα καταλογίζονται μέσω του συστήματος που περιγράφεται στο παρόν κεφάλαιο, που πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία από το 2023.
Άρθρο 3ζβ
Πεδίο εφαρμογής
Έως την 1η Ιανουαρίου 2023, οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου ισχύουν για την κατανομή και την έκδοση δικαιωμάτων σε σχέση με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τα πλοία που βρίσκονται εντός λιμένων, καταπλέουν σε λιμένες ή αποπλέουν από λιμένες οι οποίοι υπάγονται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2015/757. Τα άρθρα 12 και 16 ισχύουν για τις θαλάσσιες δραστηριότητες όπως ισχύουν και για άλλες δραστηριότητες.
Άρθρο 3ζγ
Επιπλέον δικαιώματα για τον τομέα θαλάσσιων μεταφορών
Έως την 1η Αυγούστου 2021, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30β, με σκοπό τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας καθορίζοντας τη συνολική ποσότητα δικαιωμάτων για τον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών στα ίδια επίπεδα με τους άλλους τομείς, τη μέθοδο κατανομής δικαιωμάτων για τον εν λόγω τομέα μέσω πλειστηριασμού και τις ειδικές διατάξεις όσον αφορά το κράτος μέλος που αναλαμβάνει τη διαχείριση. Όταν ο τομέας της ναυτιλίας περιληφθεί στο ΣΕΔΕ της ΕΕ, το συνολικό ποσό δικαιωμάτων θα αυξηθεί κατά το εν λόγω ποσό.
20% των εσόδων που προκύπτουν από τον εκπλειστηριασμό των δικαιωμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 3ζδ χρησιμοποιούνται μέσω του ταμείου που ιδρύεται δυνάμει του εν λόγω άρθρου («Ταμείο Ναυτιλίας για το Κλίμα») με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη στήριξη των επενδύσεων σε καινοτόμες τεχνολογίες με στόχο τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα της ναυτιλίας, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων και των λιμένων.
Άρθρο 3ζδ
Ταμείο Ναυτιλίας για το Κλίμα
1.   Ιδρύεται ταμείο για την αντιστάθμιση των εκπομπών των θαλάσσιων μεταφορών, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη διευκόλυνση των επενδύσεων σε καινοτόμες τεχνολογίες με σκοπό τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα του τομέα της ναυτιλίας σε ενωσιακό επίπεδο.
2.   Οι φορείς εκμετάλλευσης πλοίων μπορούν να καταβάλλουν, σε εθελοντική βάση, ετήσια συνεισφορά μέλους στο ταμείο ανάλογα με το σύνολο των εκπομπών που δήλωσαν το προηγούμενο ημερολογιακό έτος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/757. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12 παράγραφος 3, το ταμείο παραχωρεί δικαιώματα συλλογικά για λογαριασμό των φορέων εκμετάλλευσης πλοίων που είναι μέλη του ταμείου. Η συνεισφορά ανά τόνο εκπομπών ορίζεται από το ταμείο έως τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους, και δεν είναι μικρότερη από το επίπεδο της τιμής αγοράς για δικαιώματα του προηγούμενου έτους.
3.   Το ταμείο αποκτά δικαιώματα ίσα με τη συνολική ποσότητα εκπομπών που πραγματοποίησαν από κοινού τα μέλη του κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους και τα παραχωρούν στο μητρώο που δημιουργείται δυνάμει του άρθρου 19 έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους για μεταγενέστερη ακύρωση. Οι συνεισφορές δημοσιοποιούνται.
4.   Το ταμείο βελτιώνει επίσης την ενεργειακή απόδοση και διευκολύνει τις επενδύσεις σε καινοτόμες τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα της ναυτιλίας, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων και των λιμένων, μέσω των εσόδων που αναφέρονται στο άρθρο 3ζγ. Όλες οι επενδύσεις που στηρίζονται από το ταμείο δημοσιοποιούνται και συνάδουν με τους στόχους της παρούσας οδηγίας.
5.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 30β για τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 3ζε
Διεθνής συνεργασία
Σε περίπτωση που επιτευχθεί διεθνής συμφωνία σχετικά με παγκόσμια μέτρα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις θαλάσσιες μεταφορές, η Επιτροπή επανεξετάζει την παρούσα οδηγία και, εάν το κρίνει σκόπιμο, προτείνει τροπολογίες προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευθυγράμμιση με την εν λόγω διεθνή συμφωνία.»
Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 β (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)
(2β)   Στο άρθρο 5 πρώτο εδάφιο, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«δα) όλων των τεχνολογιών CCU που θα χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση με σκοπό τη συμβολή στη μείωση των εκπομπών.»
Τροπολογία 38
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 γ (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχεία ε α και ε β (νέα)
(2γ)   Στο άρθρο 6 παράγραφος 2, προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:
«εα) όλες τις νομικές απαιτήσεις σχετικά με την κοινωνική ευθύνη και την υποβολή εκθέσεων με στόχο να εξασφαλιστεί η ισότιμη και αποτελεσματική εφαρμογή των περιβαλλοντικών κανονισμών και να διασφαλιστεί ότι οι αρμόδιες αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των εργαζομένων, των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών κοινοτήτων, έχουν πρόσβαση σε όλες τις συναφείς πληροφορίες (όπως ορίζονται στη Σύμβαση του Aarhus και εφαρμόζονται στο ενωσιακό και στο εθνικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης την παρούσα οδηγία)·
εβ)   υποχρέωση δημοσίευσης σε ετήσια βάση εκτεταμένων πληροφοριών σχετικά με την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τη συμμόρφωση με τις οδηγίες της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος, της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας· οι εν λόγω πληροφορίες είναι προσβάσιμες από τους εκπροσώπους των εργαζομένων και τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών που προέρχονται από τις τοπικές κοινότητες πλησίον της εγκατάστασης.»
Τροπολογία 39
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 δ (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 7
(2δ)   Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 7
«Άρθρο 7
Ο φορέας εκμετάλλευσης ενημερώνει την αρμόδια αρχή για κάθε σχεδιαζόμενη αλλαγή της φύσης ή της λειτουργίας της εγκατάστασης, ή κάθε επέκταση ή σημαντική μείωση της παραγωγικής ικανότητας της εγκατάστασης η οποία μπορεί να απαιτεί ενημέρωση της άδειας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Εφόσον ενδείκνυται, η αρμόδια αρχή ενημερώνει την άδεια. Αν υπάρχει αλλαγή στην ταυτότητα του φορέα, η αρμόδια αρχή ενημερώνει την άδεια ώστε να περιληφθεί το όνομα και η διεύθυνση του νέου φορέα.»
Ο φορέας εκμετάλλευσης ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια αρχή για κάθε σχεδιαζόμενη αλλαγή της φύσης ή της λειτουργίας της εγκατάστασης, ή κάθε επέκταση ή σημαντική μείωση της παραγωγικής ικανότητας της εγκατάστασης η οποία μπορεί να απαιτεί ενημέρωση της άδειας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Εφόσον ενδείκνυται, η αρμόδια αρχή ενημερώνει την άδεια. Αν υπάρχει αλλαγή στην ταυτότητα του φορέα, η αρμόδια αρχή ενημερώνει την άδεια με τα σχετικά στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του νέου φορέα.»
Τροπολογία 142
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφοι 2 και 3
Από το 2021 και μετά, ο γραμμικός συντελεστής θα είναι 2,2%.
Από το 2021 και μετά, ο γραμμικός συντελεστής θα είναι 2,4% και θα τελεί υπό επανεξέταση με στόχο να αυξηθεί στο 2,4% το νωρίτερο έως το 2024.
Τροπολογία 41
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
α)   Τρία νέα εδάφια προστίθενται στην παράγραφο 1:
α)   Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1. Από το 2019 και μετά, τα κράτη μέλη θέτουν σε πλειστηριασμό ή ακυρώνουν όλα τα δικαιώματα τα οποία δεν κατανέμονται δωρεάν σύμφωνα με τα άρθρα 10α και 10γ και δεν προστίθενται στο ΑΣΑ.»
Τροπολογία 42
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Από το 2021 και μετά, η ποσότητα δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό από τα κράτη μέλη θα είναι 57%.
Από το 2021 και μετά, η ποσότητα δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό ή προς ακύρωση θα είναι 57%, και το μερίδιο αυτό θα μειώνεται όχι περισσότερο από πέντε ποσοστιαίες μονάδες κατά τη διάρκεια ολόκληρης της δεκαετούς περιόδου εμπορίας που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2021 σύμφωνα με το άρθρο 10α παράγραφος 5. Η προσαρμογή αυτή πραγματοποιείται αποκλειστικά υπό τη μορφή μείωσης των δικαιωμάτων που τίθενται σε πλειστηριασμό σύμφωνα με την παράγραφο 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α). Όταν δεν διενεργείται προσαρμογή ή όταν απαιτούνται λιγότερες από πέντε ποσοστιαίες μονάδες για τη διενέργεια της προσαρμογής, η υπολειπόμενη ποσότητα δικαιωμάτων ακυρώνεται. Αυτή η ακύρωση δεν υπερβαίνει τα 200 εκατομμύρια δικαιώματα.
Τροπολογία 43
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3
2% της συνολικής ποσότητας δικαιωμάτων από το 2021 έως το 2030 θα πλειστηριασθούν για να δημιουργηθεί ένα ταμείο για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και για τον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών συστημάτων ορισμένων κρατών μελών, όπως ορίζεται στο άρθρο 10δ της παρούσας οδηγίας («το Ταμείο Εκσυγχρονισμού»).
Το 2% της συνολικής ποσότητας δικαιωμάτων από το 2021 έως το 2030 θα εκπλειστηριαστεί για να δημιουργηθεί ένα ταμείο για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και για τον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών συστημάτων ορισμένων κρατών μελών, όπως ορίζεται στο άρθρο 10δ της παρούσας οδηγίας («το Ταμείο Εκσυγχρονισμού»). Η ποσότητα που ορίζεται στο παρόν εδάφιο αποτελεί μέρος του μεριδίου 57% των προς πλειστηριασμό δικαιωμάτων όπως ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο.
Τροπολογία 44
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 α (νέο)
Επιπροσθέτως, το 3 % της συνολικής ποσότητας των δικαιωμάτων που θα εκχωρηθούν από το 2021 έως το 2030 θα εκπλειστηριαστεί με σκοπό την αντιστάθμιση υπέρ τομέων ή επιμέρους τομέων οι οποίοι εκτίθενται σε πραγματικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα λόγω σημαντικού έμμεσου κόστους με το οποίο επιβαρύνθηκαν ως αποτέλεσμα του κόστους εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που μετακυλίεται στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας όπως ορίζεται στο άρθρο 10α παράγραφος 6 της παρούσας οδηγίας. Δύο τρίτα της ποσότητας που ορίζεται στο παρόν εδάφιο αποτελεί μέρος του μεριδίου 57% των προς πλειστηριασμό δικαιωμάτων όπως εμφαίνεται στο δεύτερο εδάφιο.
Τροπολογία 45
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 β (νέο)
Από την 1η Ιανουαρίου 2021 δημιουργείται Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης ως συμπλήρωμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, το οποίο χρηματοδοτείται μέσω της συγκέντρωσης του 2% των εσόδων από πλειστηριασμούς.
Τα έσοδα από τους εν λόγω πλειστηριασμούς παραμένουν στο επίπεδο της Ένωσης και χρησιμοποιούνται για τη στήριξη περιφερειών που συνδυάζουν υψηλό μερίδιο εργαζομένων σε τομείς εξαρτώμενους από τον άνθρακα με κατά κεφαλήν ΑΕΠ πολύ χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ένωσης. Κατά τη λήψη τέτοιων μέτρων τηρείται η αρχή της επικουρικότητας.
Τα εν λόγω έσοδα από τους πλειστηριασμούς που αποσκοπούν στη δίκαιη μετάβαση μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διάφορους τρόπους, όπως:
—  δημιουργία μονάδων ανακατανομής και/ή κινητικότητας,
—  πρωτοβουλίες εκπαίδευσης/κατάρτισης για την επανεκπαίδευση ή την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων,
—  παροχή βοήθειας για την αναζήτηση εργασίας,
—  δημιουργία επιχειρήσεων, και
—  μέτρα παρακολούθησης και πρόληψης για την αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση του αρνητικού αντικτύπου της διαδικασίας αναδιάρθρωσης στη σωματική και ψυχική υγεία.
Δεδομένου ότι οι βασικές δραστηριότητες που πρόκειται να χρηματοδοτούνται από ένα Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με την αγορά εργασίας, οι κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν ενεργά στη διαχείριση του ταμείου κατά τρόπο που βασίζεται στο μοντέλο της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, και η συμμετοχή των τοπικών κοινωνικών εταίρων συνιστά βασική απαίτηση προκειμένου τα έργα να λαμβάνουν χρηματοδότηση.
Τροπολογία 46
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4
Η συνολική υπολειπόμενη ποσότητα δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό από τα κράτη μέλη θα πρέπει να διανέμεται σύμφωνα με την παράγραφο 2.
Η συνολική υπολειπόμενη ποσότητα δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό από τα κράτη μέλη, μετά την αφαίρεση της ποσότητας δικαιωμάτων που αναφέρεται στο άρθρο 10α παράγραφος 8 πρώτο εδάφιο, διανέμεται σύμφωνα με την παράγραφο 2.
Τροπολογία 47
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 α (νέο)
Την 1η Ιανουαρίου 2021, 800 εκατομμύρια δικαιώματα που έχουν τεθεί στο ΑΣΑ ακυρώνονται.
Τροπολογία 48
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β – σημείο ii
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  10 % της συνολικής ποσότητας δικαιωμάτων που τίθενται προς πλειστηριασμό η οποία διανέμεται μεταξύ των κρατών μελών για τους σκοπούς της αλληλεγγύης και της ανάπτυξης εντός της Κοινότητας, με αποτέλεσμα η ποσότητα των δικαιωμάτων που τα κράτη μέλη θέτουν σε πλειστηριασμό δυνάμει του στοιχείου α) να προσαυξάνεται επί των ποσοστών που καθορίζονται στο παράρτημα IΙα.
β)  10 % της συνολικής ποσότητας δικαιωμάτων που τίθενται προς πλειστηριασμό η οποία διανέμεται μεταξύ των κρατών μελών για τους σκοπούς της αλληλεγγύης και της ανάπτυξης εντός της Κοινότητας, με αποτέλεσμα η ποσότητα των δικαιωμάτων που τα κράτη μέλη θέτουν σε πλειστηριασμό δυνάμει του στοιχείου α) να προσαυξάνεται επί των ποσοστών που καθορίζονται στο παράρτημα IΙα. Για τα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για να λάβουν στήριξη από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, όπως ορίζεται στο άρθρο 10δ, το μερίδιο δικαιωμάτων που καθορίζεται στο παράρτημα IIα μεταβιβάζεται στο μερίδιό τους στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού.
Τροπολογία 49
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος
βα)   Στην παράγραφο 3, το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«3. Τα κράτη μέλη θα αποφασίσουν τη χρήση των εσόδων από τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων. Τουλάχιστον 50 % των εισπράξεων που προέρχονται από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, περιλαμβανομένων όλων των εισπράξεων από πλειστηριασμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία β) και γ), ή ποσού ίσου με τις συγκεκριμένες εισπράξεις, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους σκοπούς:»
«3. Τα κράτη μέλη θα αποφασίσουν τη χρήση των εσόδων από τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων. 100% του συνόλου των εισπράξεων που προέρχονται από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, ή ποσό ίσο με τις συγκεκριμένες εισπράξεις, χρησιμοποιούνται για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους σκοπούς:»
Τροπολογία 50
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β β (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
ββ)   Στην παράγραφο 3, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«β) την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενεργείας με στόχο την τήρηση της δέσμευσης της ΕΕ για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενεργείας σε ποσοστό 20 % έως το 2020, καθώς και την ανάπτυξη άλλων τεχνολογιών που συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια ασφαλή και βιώσιμη οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και τη συμβολή στην τήρηση της δέσμευσης της Κοινότητας για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20 % μέχρι το 2020·»
«β) την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενεργείας με στόχο την τήρηση της δέσμευσης της Ένωσης για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενεργείας έως το 2030, καθώς και την ανάπτυξη άλλων τεχνολογιών που συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια ασφαλή και βιώσιμη οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και τη συμβολή στην τήρηση της δέσμευσης της Ένωσης για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης μέχρι το 2030 στα επίπεδα που συμφωνούνται στις κατάλληλες νομοθετικές πράξεις·»
Τροπολογία 51
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β γ (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ
βγ)   Στην παράγραφο 3, το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«στ) την ενθάρρυνση της στροφής προς τα χαμηλών εκπομπών και δημόσια μέσα συγκοινωνίας·»
«στ) την ενθάρρυνση της στροφής προς τα χαμηλών εκπομπών και δημόσια μέσα συγκοινωνίας και τη στήριξη - στο βαθμό που το κόστος του διοξειδίου του άνθρακα δεν αντικατοπτρίζεται με τον ίδιο τρόπο για άλλα επίγεια μέσα μεταφοράς - των ηλεκτροκίνητων μέσων μεταφοράς όπως οι σιδηρόδρομοι ή άλλων ηλεκτροκίνητων επίγειων μέσων μεταφοράς λαμβανομένου υπόψη του έμμεσου κόστους σε σχέση με το ΣΕΔΕ της ΕΕ·»
Τροπολογία 52
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β δ (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο η
βδ)   Στην παράγραφο 3, το στοιχείο η) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«η) μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και της μόνωσης ή στην παροχή οικονομικής υποστήριξης για την αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων που αφορούν νοικοκυριά με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα· »
«η) μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης, των συστημάτων τηλεθέρμανσης και της μόνωσης ή στην παροχή οικονομικής υποστήριξης για την αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων που αφορούν νοικοκυριά με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα·»
Τροπολογία 53
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι
ι)  για τη χρηματοδότηση μέτρων υπέρ τομέων ή επιμέρους τομέων οι οποίοι εκτίθενται σε πραγματικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα λόγω σημαντικού έμμεσου κόστους που προκύπτει από το κόστος εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που μετακυλίεται στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μέτρα πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 10α παράγραφος 6·
ι)  για τη χρηματοδότηση μέτρων υπέρ τομέων ή επιμέρους τομέων οι οποίοι εκτίθενται σε πραγματικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα λόγω σημαντικού έμμεσου κόστους που προκύπτει από το κόστος εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που μετακυλίεται στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι το πολύ 20% των εισπράξεων χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό, και ότι τα εν λόγω μέτρα πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 10α παράγραφος 6.
Τροπολογία 54
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο ιβ
ιβ)  για την προαγωγή της δημιουργίας δεξιοτήτων και της ανακατανομής του εργατικού δυναμικού που επηρεάζεται από τη μετάβαση των θέσεων απασχόλησης σε μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους.
ιβ)  για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αντίκτυπου της απεξάρτησης των οικονομιών τους από τον άνθρακα και την προαγωγή της δημιουργίας δεξιοτήτων και της ανακατανομής του εργατικού δυναμικού που επηρεάζεται από τη μετάβαση των θέσεων απασχόλησης σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους.
Τροπολογία 55
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)
γα)   στην παράγραφο 3 παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Τα στοιχεία αυτά δίνονται μέσω τυποποιημένου εγγράφου που παρέχει η Επιτροπή, στο οποίο περιλαμβάνονται στοιχεία σχετικά με τη χρήση των εισπράξεων από τους πλειστηριασμούς για τις διάφορες κατηγορίες και σχετικά με την προσθετικότητα της χρήσης των κονδυλίων. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τις πληροφορίες αυτές στον ιστότοπό της.»
Τροπολογία 56
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ β (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
γβ)   στην παράγραφο 3, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Τα κράτη μέλη θα θεωρηθούν ότι έχουν τηρήσει τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου εάν θεσπίσουν και εφαρμόσουν πολιτικές φορολογικής ή οικονομικής στήριξης, ιδιαίτερα, στις αναπτυσσόμενες χώρες, ή εσωτερικές ρυθμιστικές πολιτικές που υποβοηθούν την οικονομική υποστήριξη, που θα έχουν θεσπισθεί για τους σκοπούς που απαριθμούνται στο πρώτο εδάφιο και έχουν αξία ίση τουλάχιστον προς το 50 % των εσόδων που προκύπτουν από τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων εκπομπής στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 2, περιλαμβανομένων όλων των εσόδων από τη δημοπράτηση στην οποία αναφέρεται η παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ)
«Τα κράτη μέλη θα θεωρηθούν ότι έχουν τηρήσει τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου εάν θεσπίσουν και εφαρμόσουν πολιτικές φορολογικής ή οικονομικής στήριξης, ιδιαίτερα, στις αναπτυσσόμενες χώρες, ή εσωτερικές ρυθμιστικές πολιτικές που υποβοηθούν την πρόσθετη οικονομική υποστήριξη, που θα έχουν θεσπισθεί για τους σκοπούς που απαριθμούνται στο πρώτο εδάφιο και έχουν αξία ίση προς το 100% των εσόδων που προκύπτουν από τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων εκπομπής στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 2, και εάν γνωστοποιήσουν τις εν λόγω πολιτικές μέσω τυποποιημένου εγγράφου που παρέχει η Επιτροπή
Τροπολογία 57
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο δ
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφια 1, 2 και 3
δ)  Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
δ)  στην παράγραφο 4, το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:
«Εκχωρείται στην Επιτροπή το δικαίωμα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23».
«4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30β όσον αφορά τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με τον καθορισμό λεπτομερών διατάξεων για τον χρόνο, τη διαχείριση και άλλες πτυχές των πλειστηριασμών ώστε να διασφαλίζεται ότι διενεργούνται κατά τρόπο εναρμονισμένο, ανοιχτό, διαφανή και χωρίς διακρίσεις. Προς τον σκοπό αυτόν, η διαδικασία είναι προβλέψιμη, ιδίως όσον αφορά τον χρόνο διεξαγωγής και τη σειρά κατακύρωσης των πλειστηριασμών, καθώς και την εκτιμώμενη ποσότητα διαθέσιμων δικαιωμάτων. Όταν μια αξιολόγηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, όσον αφορά τους επιμέρους βιομηχανικούς κλάδους, δεν αναμένεται σημαντική επίπτωση σε τομείς ή υποτομείς που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, η Επιτροπή μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να προσαρμόζει το χρονοδιάγραμμα για την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 με ημερομηνία έναρξης την 1η Ιανουαρίου 2013, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Η Επιτροπή πραγματοποιεί μόνο μία τέτοιου είδους προσαρμογή για μέγιστο αριθμό 900 εκατομμυρίων δικαιωμάτων.
Η μορφή των πλειστηριασμών πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται ότι:
α)   η πρόσβαση των φορέων εκμετάλλευσης, και ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο ΣΕΔΕ της ΕΕ είναι πλήρης, ορθή και δίκαιη·
β)   όλοι οι συμμετέχοντες έχουν πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες ταυτόχρονα και οι συμμετέχοντες δεν υπονομεύουν τη λειτουργία του πλειστηριασμού·
γ)   η οργάνωση και η συμμετοχή στους πλειστηριασμούς είναι οικονομικά αποδοτική και αποφεύγεται το περιττό διοικητικό κόστος· και
δ)   οι μικροί πρόξενοι εκπομπών έχουν πρόσβαση σε δικαιώματα.»
Τροπολογία 58
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο δ α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 4 α (νέο)
δα)   στην παράγραφο 4 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Κάθε δύο έτη, τα κράτη μέλη αναφέρουν στην Επιτροπή την παύση λειτουργίας εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω εθνικών μέτρων. Η Επιτροπή υπολογίζει τον ισοδύναμο αριθμό δικαιωμάτων που αντιπροσωπεύουν αυτές οι παύσεις λειτουργίας και ενημερώνει τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη μπορούν να ακυρώσουν αντίστοιχο σύνολο δικαιωμάτων από τη συνολική ποσότητα που διανέμεται σύμφωνα με την παράγραφο 2.»
Τροπολογία 59
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο δ β (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 5
δβ)   η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«5. Η Επιτροπή επιβλέπει τη λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς άνθρακα. Κάθε χρόνο, υποβάλλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς άνθρακα, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των πλειστηριασμών, της ρευστότητας και των εμπορευομένων ποσοτήτων. Αν παραστεί ανάγκη, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι σχετικές πληροφορίες διαβιβάζονται στην Επιτροπή τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την έγκριση της έκθεσης από την Επιτροπή.»
«5. Η Επιτροπή παρακολουθεί τη λειτουργία του ΣΕΔΕ της ΕΕ. Κάθε χρόνο, υποβάλλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία του, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των πλειστηριασμών, της ρευστότητας και του όγκου των συναλλαγών. Η έκθεση εξετάζει επίσης την αλληλεπίδραση του ΣΕΔΕ της ΕΕ με άλλες ενωσιακές πολιτικές για το κλίμα και την ενέργεια, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο οι πολιτικές επηρεάζουν το ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης του ΣΕΔΕ της ΕΕ και της συμμόρφωσής τους με τους στόχους της Ένωσης στον τομέα του κλίματος και της ενέργειας για το 2030 και 2050. Στην έκθεση λαμβάνεται επίσης υπόψη ο κίνδυνος διαρροής άνθρακα και ο αντίκτυπος στις επενδύσεις εντός της Ένωσης. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι σχετικές πληροφορίες διαβιβάζονται στην Επιτροπή τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την έγκριση της έκθεσης από την Επιτροπή.»
Τροπολογία 60
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο α
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 1 – εδάφια 1 και 2
α)  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
α)  στην παράγραφο 1, το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:
«Εκχωρείται στην Επιτροπή το δικαίωμα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23». Αυτή η πράξη προβλέπει επίσης πρόσθετη κατανομή από το απόθεμα των νεοεισερχομένων για σημαντική αύξηση της παραγωγής, εφαρμόζοντας τα ίδια κατώτατα όρια και προσαρμογές κατανομής που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της μερικής παύσης λειτουργίας. »
«1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 30β όσον αφορά τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με τον καθορισμό πλήρως εναρμονισμένων μέτρων που θα ισχύουν σε ολόκληρη την Ένωση για την κατανομή των δικαιωμάτων που αναφέρονται στις παραγράφους 4, 5 και 7, συμπεριλαμβανομένων και όλων των αναγκαίων διατάξεων για την εναρμονισμένη εφαρμογή της παραγράφου 19. Αυτή η πράξη προβλέπει επίσης πρόσθετη κατανομή από το απόθεμα των νεοεισερχομένων για σημαντικές μεταβολές της παραγωγής. Προβλέπει, συγκεκριμένα, ότι κάθε αύξηση ή μείωση της παραγωγής κατά τουλάχιστον 10% που εκφράζεται ως κυλιόμενος μέσος όρος επαληθευμένων δεδομένων παραγωγής για τα δύο προηγούμενα έτη σε σύγκριση με την παραγωγική δραστηριότητα που αναφέρεται σύμφωνα με το άρθρο 11, προσαρμόζεται με μια αντίστοιχη ποσότητα δικαιωμάτων μέσω της προσθήκης δικαιωμάτων στο αποθεματικό που αναφέρεται στην παράγραφο 7 και της αφαίρεσης δικαιωμάτων από αυτό.
Κατά την προετοιμασία της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να περιοριστεί η διοικητική πολυπλοκότητα και να προληφθεί η παραπλανητική χρήση του συστήματος. Για τον σκοπό αυτόν, μπορεί, κατά περίπτωση, να χρησιμοποιεί ευελιξία κατά την εφαρμογή των κατώτατων ορίων που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο, όπου αυτό δικαιολογείται από ειδικές περιστάσεις. »
Τροπολογία 61
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 1 – εδάφιο 3
αα)  στην παράγραφο 1, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο καθορίζουν, στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό, κοινοτικής εμβέλειας εκ των προτέρων δείκτες αναφοράς, ούτως ώστε να διασφαλίσουν ότι η κατανομή πραγματοποιείται κατά τρόπο που παρέχει κίνητρα για μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τεχνικές αποδοτικές, λαμβάνοντας υπόψη τις αποδοτικότερες τεχνικές, υποκατάστατα, εναλλακτικές διαδικασίες παραγωγής, υψηλής απόδοσης συμπαραγωγή ενεργείας, αποδοτική ανάκτηση ενεργείας από απαέρια, χρήση βιομάζας και δέσμευση και αποθήκευση CO2, όπου διατίθενται τέτοιου είδους εγκαταστάσεις, καθώς και ότι δεν παρέχουν κίνητρα για αύξηση των εκπομπών. Δεν πραγματοποιείται δωρεάν κατανομή σε κανέναν παραγωγό ηλεκτρικής ενεργείας, εκτός από τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 10γ και για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από απαέρια.»
«Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο καθορίζουν, στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό, ενωσιακής εμβέλειας εκ των προτέρων δείκτες αναφοράς, ούτως ώστε να διασφαλίσουν ότι η κατανομή πραγματοποιείται κατά τρόπο που παρέχει κίνητρα για μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τεχνικές αποδοτικές, λαμβάνοντας υπόψη τις αποδοτικότερες τεχνικές, υποκατάστατα, εναλλακτικές διαδικασίες παραγωγής, υψηλής απόδοσης συμπαραγωγή ενεργείας, αποδοτική ανάκτηση ενεργείας από απαέρια, χρήση βιομάζας, CCS και CCU, όπου διατίθενται τέτοιου είδους εγκαταστάσεις, καθώς και ότι δεν παρέχουν κίνητρα για αύξηση των εκπομπών. Δεν πραγματοποιείται δωρεάν κατανομή σε κανέναν παραγωγό ηλεκτρικής ενεργείας, εκτός από τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 10γ και για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από απαέρια.»
Τροπολογία 62
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο β
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 – εισαγωγικό μέρος
Οι τιμές δεικτών αναφοράς για τη δωρεάν κατανομή θα πρέπει να ρυθμίζονται ώστε να αποφεύγονται τα απροσδόκητα κέρδη και αντανακλούν την τεχνολογική πρόοδο κατά την περίοδο 2007-8 και κάθε μεταγενέστερη περίοδο για την οποία οι δωρεάν κατανομές καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1. Η προσαρμογή αυτή θα μειώσει τις τιμές δεικτών αναφοράς που καθορίζονται από την πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 10α κατά 1% της αξίας που καθορίστηκε με βάση τα στοιχεία της περιόδου 2007-8, για κάθε έτος από το 2008 έως και τα μέσα της αντίστοιχης περιόδου της δωρεάν κατανομής, εκτός εάν:
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30β όσον αφορά τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με σκοπό τον προσδιορισμό των αναθεωρημένων τιμών δεικτών αναφοράς για τη δωρεάν κατανομή. Οι εν λόγω πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και συμμορφώνονται με τα ακόλουθα:
Τροπολογία 63
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο β
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 – σημείο -i (νέο)
-i)   Για την περίοδο από το 2021 έως το 2025, οι τιμές των δεικτών αναφοράς προσδιορίζονται με βάση τα στοιχεία που υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 11 για τα έτη 2016-2017·
Τροπολογία 64
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο β
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 – σημείο -i α (νέο)
-iα)   Βάσει της σύγκρισης των τιμών των δεικτών αναφοράς με βάση τις πληροφορίες αυτές και της τιμής του δείκτη αναφοράς που περιέχεται στην απόφαση 2011/278/ΕΕ της Επιτροπής, η Επιτροπή καθορίζει το ετήσιο ποσοστό μείωσης για κάθε δείκτη αναφοράς και το εφαρμόζει στις τιμές αναφοράς που ισχύουν κατά την περίοδο 2013-2020, για κάθε έτος από το 2008 έως το 2023 με σκοπό τον προσδιορισμό των τιμών των δεικτών αναφοράς για την περίοδο 2021-2025·
Τροπολογία 65
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο β
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 – σημείο i
i)   Με βάση τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 11, η Επιτροπή προσδιορίζει κατά πόσον οι τιμές για κάθε δείκτη αναφοράς που υπολογίζονται με βάση τις αρχές του άρθρου 10α διαφέρουν από την ετήσια μείωση που αναφέρεται ανωτέρω κατά περισσότερο από 0,5% της υψηλότερης ή χαμηλότερης τιμής της περιόδου 2007-8 σε ετήσια βάση. Αν ισχύει αυτό, η τιμή αναφοράς ρυθμίζεται στο 0,5% ή στο 1,5% για κάθε έτος από το 2008 έως τα μέσα της περιόδου για την οποία πραγματοποιείται η δωρεάν κατανομή.
i)   Όταν, με βάση πληροφορίες που υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 11 το ποσοστό βελτίωσης δεν υπερβαίνει το 0,25%, η τιμή του δείκτη αναφοράς μειώνεται συνεπώς κατά το εν λόγω ποσοστό στο χρονικό διάστημα 2021-2025, για κάθε έτος από το 2008 έως το 2023·
Τροπολογία 66
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο β
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 – σημείο ii
ii)   Κατά παρέκκλιση, όσον αφορά τις τιμές αναφοράς για τις αρωματικές ουσίες, το υδρογόνο και το συνθετικό αέριο, οι εν λόγω τιμές δεικτών αναφοράς ρυθμίζονται κατά το ίδιο ποσοστό με αυτό των τιμών αναφοράς των διυλιστηρίων έτσι ώστε να διατηρηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τους παραγωγούς αυτών των προϊόντων.
ii)   Όταν, με βάση πληροφορίες που υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 11 το ποσοστό βελτίωσης υπερβαίνει το 1,75%, η τιμή του δείκτη αναφοράς μειώνεται συνεπώς κατά το εν λόγω ποσοστό στο χρονικό διάστημα 2021-2025, για κάθε έτος από το 2008 έως το 2023·
Τροπολογία 67
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο β
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 2 – εδάφιο 4
Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη για τον σκοπό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 22α.
διαγράφεται
Τροπολογία 68
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 α (νέο)
βα)   στην παράγραφο 2 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Για την περίοδο μεταξύ 2026 και 2030, οι τιμές αναφοράς καθορίζονται κατά τον ίδιο τρόπο με βάση τις πληροφορίες που υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 11 για την περίοδο 2021-2022 και με το ετήσιο ποσοστό μείωσης που εφαρμόζεται για κάθε έτος μεταξύ του 2008 και του 2028.»
Τροπολογία 69
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο β β (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 β (νέο)
ββ)   στην παράγραφο 2 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
ii)   Κατά παρέκκλιση, όσον αφορά τις τιμές αναφοράς για τις αρωματικές ουσίες, το υδρογόνο και το συνθετικό αέριο, οι εν λόγω τιμές δεικτών αναφοράς ρυθμίζονται κατά το ίδιο ποσοστό με αυτό των τιμών αναφοράς των διυλιστηρίων έτσι ώστε να διατηρηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τους παραγωγούς αυτών των προϊόντων.
«Κατά παρέκκλιση, όσον αφορά τις τιμές αναφοράς για τις αρωματικές ουσίες, το υδρογόνο και το συνθετικό αέριο, οι εν λόγω τιμές δεικτών αναφοράς ρυθμίζονται κατά το ίδιο ποσοστό με αυτό των τιμών αναφοράς των διυλιστηρίων έτσι ώστε να διατηρηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τους παραγωγούς αυτών των προϊόντων.»
Τροπολογία 165
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο β γ (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 3
βγ)   στην παράγραφο 3 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 8, και παρά το άρθρο 10γ, δεν παρέχεται δωρεάν κατανομή σε παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος, σε εγκαταστάσεις δέσμευσης, σε αγωγούς μεταφοράς ή σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης CO2.
«Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 8, και παρά το άρθρο 10γ, δεν παρέχεται δωρεάν κατανομή σε παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος, σε εγκαταστάσεις δέσμευσης, σε αγωγούς μεταφοράς ή σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης CO2. Οι παραγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος από υπόλοιπα αερίων δεν είναι παραγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος κατά την έννοια του άρθρου 3 στοιχείο κα) της παρούσας οδηγίας. Στους υπολογισμούς αναφοράς θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η συνολική περιεκτικότητα σε άνθρακα των υπολοίπων αερίων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.»
Τροπολογία 70
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο β δ (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 4
βδ)   η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«4. Δωρεάν κατανομή παρέχεται στην αστική τηλεθέρμανση καθώς και στη συμπαραγωγή υψηλής αποδοτικότητας όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/8/ΕΚ για την οικονομικώς δικαιολογημένη ζήτηση, όσον αφορά την παραγωγή θέρμανσης ή ψύξης. Κάθε έτος μετά το 2013, η συνολική κατανομή σε τέτοιες εγκαταστάσεις παραγωγής θερμότητας προσαρμόζεται βάσει του γραμμικού συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 9.»
«4. Δωρεάν κατανομή παρέχεται στην αστική τηλεθέρμανση καθώς και στη συμπαραγωγή υψηλής αποδοτικότητας όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/8/ΕΚ για την οικονομικώς δικαιολογημένη ζήτηση, όσον αφορά την παραγωγή θέρμανσης ή ψύξης.»
Τροπολογία 71
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 5
Για να τηρηθεί το μερίδιο πλειστηριασμών που προβλέπεται στο άρθρο 10, το σύνολο των δωρεάν δικαιωμάτων κάθε έτος κατά το οποίο το σύνολο των δωρεάν δικαιωμάτων δεν ανέρχεται στο μέγιστο επίπεδο που τηρείται όσον αφορά το μερίδιο πλειστηριασμών του κράτους μέλους, τα υπόλοιπα δικαιώματα έως εκείνο το επίπεδο χρησιμοποιούνται για την πρόληψη ή τον περιορισμό της μείωσης των δωρεάν δικαιωμάτων για την τήρηση του μεριδίου πλειστηριασμών του κράτους μέλους κατά τα επόμενα έτη. Όταν, ωστόσο, επιτυγχάνεται το μέγιστο επίπεδο, οι δωρεάν κατανομές προσαρμόζονται αναλόγως. Οποιαδήποτε τέτοια προσαρμογή πραγματοποιείται με ομοιόμορφο τρόπο.
5.   Όταν το σύνολο των δωρεάν δικαιωμάτων σε ένα δεδομένο έτος δεν ανέρχεται στο μέγιστο επίπεδο, τηρουμένου του μεριδίου πλειστηριασμών του κράτους μέλους που ορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1, τα υπόλοιπα δικαιώματα έως εκείνο το επίπεδο χρησιμοποιούνται για την πρόληψη ή τον περιορισμό της μείωσης των δωρεάν κατανομών κατά τα επόμενα έτη. Όταν, ωστόσο, επιτυγχάνεται το μέγιστο επίπεδο, ένα τμήμα των δικαιωμάτων που αντιστοιχεί σε μείωση έως και πέντε ποσοστιαίων μονάδων του μεριδίου των δικαιωμάτων προς εκπλειστηριασμό από τα κράτη μέλη για ολόκληρη τη δεκαετή περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1, κατανέμεται δωρεάν σε τομείς και επιμέρους τομείς σύμφωνα με το άρθρο 10β. Όταν, ωστόσο, η μείωση αυτή δεν επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση από τομείς ή επιμέρους τομείς σύμφωνα με το άρθρο 10β, οι δωρεάν κατανομές προσαρμόζονται αναλόγως μέσω ενιαίου διατομεακού διορθωτικού συντελεστή σε τομείς με ένταση συναλλαγών με τρίτες χώρες κάτω του 15% ή ένταση άνθρακα κάτω των 7Kg CO2/ευρώ ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας.
Τροπολογία 72
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο δ
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 6 – εδάφιο 1
Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν χρηματοδοτικά μέτρα υπέρ τομέων ή επιμέρους τομέων οι οποίοι εκτίθενται σε πραγματικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα λόγω σημαντικού έμμεσου κόστους που προκύπτει από το κόστος εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που μετακυλίεται στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά. Αυτά τα χρηματοδοτικά μέτρα για την αντιστάθμιση μέρους του εν λόγω κόστους πρέπει να είναι σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.»
6.  Θεσπίζεται κεντρική ρύθμιση σε ενωσιακό επίπεδο για την αντιστάθμιση υπέρ τομέων ή επιμέρους τομέων οι οποίοι εκτίθενται σε πραγματικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα λόγω σημαντικού έμμεσου κόστους που προκύπτει από το κόστος εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που μετακυλίεται στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας.
Η αντιστάθμιση είναι ανάλογη προς το κόστος εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που πραγματικά μετακυλίεται στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και εφαρμόζεται σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές περί κρατικών ενισχύσεων προκειμένου να αποτρέπονται οι αρνητικές επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά καθώς και η υπεραντιστάθμιση του κόστους που προκύπτει.
Σε περίπτωση που το ποσό της διαθέσιμης αντιστάθμισης δεν επαρκεί για την αντιστάθμιση ολόκληρου του επιλέξιμου κόστους, το ποσό της αντιστάθμισης για όλες τις επιλέξιμες εγκαταστάσεις μειώνεται ομοιόμορφα.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 30β όσον αφορά τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας για τον σκοπό που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο με έγκριση ρυθμίσεων για τη δημιουργία και τη λειτουργία του ταμείου.
Τροπολογία 73
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο δ α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 α (νέο)
δα)   στην παράγραφο 6 παρεμβάλλεται νέο εδάφιο:
«Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να θεσπίσουν χρηματοδοτικά μέτρα υπέρ τομέων ή επιμέρους τομέων οι οποίοι εκτίθενται σε πραγματικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα λόγω σημαντικού έμμεσου κόστους που προκύπτει από το κόστος εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που μετακυλίεται στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά. Αυτά τα χρηματοδοτικά μέτρα για την αντιστάθμιση μέρους του εν λόγω κόστους είναι σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και το άρθρο 10 παράγραφος 3 της παρούσας οδηγίας. Τα εν λόγω εθνικά μέτρα, όταν συνδυάζονται με τη στήριξη που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, δεν υπερβαίνουν το μέγιστο επίπεδο της αντιστάθμισης που αναφέρεται στις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές περί κρατικών ενισχύσεων και δεν δημιουργεί νέες στρεβλώσεις της αγοράς. Τα ισχύοντα ανώτατα όρια για την αντιστάθμιση υπό μορφή κρατικών ενισχύσεων συνεχίζουν να μειώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου εμπορίας.»
Τροπολογία 74
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο ε – σημείο i
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 7 – εδάφιο 1
Δικαιώματα από το μέγιστο ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 10α παράγραφος 5 της παρούσας οδηγίας τα οποία δεν κατανεμήθηκαν δωρεάν έως το 2020 πρέπει να δεσμευθούν για τους νεοεισερχόμενους και τη σημαντική αύξηση της παραγωγής, μαζί με 250 εκατομμύρια δικαιώματα που εγγράφονται στο αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3 της απόφασης (ΕΕ) 2015/ ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*).
7.   400 εκατομμύρια δικαιώματα δεσμεύονται για τους νεοεισερχόμενους και τη σημαντική αύξηση της παραγωγής.
Τροπολογία 75
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο ε – σημείο i
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 7 – εδάφιο 2
Από το 2021, τα δικαιώματα που δεν έχουν κατανεμηθεί στις εγκαταστάσεις λόγω της εφαρμογής των παραγράφων 19 και 20 προστίθενται στο αποθεματικό.
Από το 2021 και μετά, οποιαδήποτε δικαιώματα δεν έχουν κατανεμηθεί στις εγκαταστάσεις λόγω της εφαρμογής των παραγράφων 19 και 20 προστίθενται στο αποθεματικό.
Τροπολογία 76
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο στ – εισαγωγικό μέρος
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 8
στ)  Στην παράγραφο 8, το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:
στ)  η παράγραφος 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Τροπολογία 77
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο στ – εδάφιο 1
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 8 – εδάφιο 1
400 εκατομμύρια δικαιώματα πρέπει να είναι διαθέσιμα για τη στήριξη της καινοτομίας στον τομέα των τεχνολογιών και των διαδικασιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών σε βιομηχανικούς τομείς που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, και για την ενθάρρυνση της κατασκευής και λειτουργίας των εμπορικών έργων επίδειξης που αποσκοπούν στην περιβαλλοντικώς ασφαλή δέσμευση και γεωλογική αποθήκευση (CCS) CO2, καθώς και έργων επίδειξης καινοτόμων τεχνολογιών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στην επικράτεια της Ένωσης.
8.   600 εκατομμύρια δικαιώματα είναι διαθέσιμα για τη μόχλευση επενδύσεων στην καινοτομία στον τομέα των τεχνολογιών και των διαδικασιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών σε βιομηχανικούς τομείς που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, περιλαμβανομένων προϊόντων οργανικής προέλευσης και προϊόντων που αντικαθιστούν υλικά υψηλής έντασης άνθρακα, και για την ενθάρρυνση της κατασκευής και λειτουργίας των εμπορικών έργων επίδειξης που αποσκοπούν στην περιβαλλοντικώς ασφαλή CCS και CCU, καθώς και έργων επίδειξης καινοτόμων τεχνολογιών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και αποθήκευσης ενέργειας, στην επικράτεια της Ένωσης.
Τροπολογία 78
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο στ
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 8 – εδάφιο 2
Τα δικαιώματα διατίθενται για την καινοτομία βιομηχανικών τεχνολογιών και διαδικασιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και την υποστήριξη για έργα επίδειξης για την ανάπτυξη ενός ευρέος φάσματος δέσμευσης και αποθήκευσης CO και καινοτόμων τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που δεν είναι ακόμη εμπορικά βιώσιμες σε γεωγραφικά ισορροπημένες τοποθεσίες. Για την προώθηση καινοτόμων σχεδίων, μπορεί να υποστηριχθεί έως και το 60% του σχετικού κόστους των σχεδίων, εκ των οποίων έως και το 40% δεν μπορεί να εξαρτάται από τη διακριβωμένη αποφυγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου υπό την προϋπόθεση ότι τα προκαθορισμένα ορόσημα επιτυγχάνονται λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογία που έχει εγκατασταθεί.
Τα δικαιώματα διατίθενται για την καινοτομία βιομηχανικών τεχνολογιών και διαδικασιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και την υποστήριξη για έργα επίδειξης για την ανάπτυξη ενός ευρέος φάσματος καινοτόμων τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, CCS και CCU που δεν είναι ακόμη εμπορικά βιώσιμες. Τα σχέδια επιλέγονται βάσει του αντικτύπου τους στα ενεργειακά συστήματα ή τις βιομηχανικές διεργασίες σε ένα κράτος μέλος, μια ομάδα κρατών μελών ή στην Ένωση. Για την προώθηση καινοτόμων σχεδίων, μπορεί να υποστηριχθεί έως και το 75% του σχετικού κόστους των σχεδίων, εκ των οποίων έως και το 60% δεν μπορεί να εξαρτάται από τη διακριβωμένη αποφυγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου υπό την προϋπόθεση ότι τα προκαθορισμένα ορόσημα επιτυγχάνονται λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογία που έχει εγκατασταθεί. Δικαιώματα κατανέμονται σε έργα σύμφωνα με τις ανάγκες τους για την επίτευξη προκαθορισμένων ορόσημων.
Τροπολογία 79
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο στ
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 8 – εδάφιο 3
Επιπλέον, 50 εκατομμύρια μη διατεθέντων δικαιωμάτων από το αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς που καθορίζονται από την απόφαση (ΕΕ) 2015/ ... συμπληρώνουν τυχόν υφιστάμενους πόρους που απομένουν βάσει αυτής της παραγράφου για έργα που αναφέρονται ανωτέρω, με έργα σε όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων έργων μικρής κλίμακας, πριν από το 2021. Τα έργα επιλέγονται με βάση αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια.
Επιπλέον, 50 εκατομμύρια μη διατεθέντων δικαιωμάτων από το ΑΣΑ συμπληρώνουν τυχόν υφιστάμενους πόρους που απομένουν βάσει αυτής της παραγράφου ως αποτέλεσμα των αχρησιμοποίητων κονδυλίων που προκύπτουν από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων στο πλαίσιο του NER300 για την περίοδο μεταξύ 2013 και 2020, για έργα που αναφέρονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο, με έργα σε όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων έργων μικρής κλίμακας, πριν από το 2021 και από το 2018 και μετά. Τα έργα επιλέγονται με βάση αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τη συνάφειά τους ως προς την απαλλαγή των σχετικών τομέων από τις ανθρακούχες εκπομπές.
Τα έργα που λαμβάνουν στήριξη δυνάμει του παρόντος εδαφίου μπορούν να λαμβάνουν επιπλέον στήριξη δυνάμει του πρώτου και δεύτερου εδαφίου.
Τροπολογία 80
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο στ
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 8 – εδάφιο 4
Εκχωρείται στην Επιτροπή το δικαίωμα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30β όσον αφορά τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με τον καθορισμό των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για την επιλογή των έργων που είναι επιλέξιμα για την αξιοποίηση των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, λαμβανομένων υπόψη των ακόλουθων αρχών:
i)  τα έργα εστιάζουν στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πρωτοποριακών λύσεων και την υλοποίηση προγραμμάτων επίδειξης·
ii)  οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται με γνώμονα την αγορά σε μονάδες παραγωγής για να καταδεικνύεται η βιωσιμότητα των πρωτοποριακών τεχνολογιών στην αντιμετώπιση των τεχνολογικών καθώς και μη τεχνολογικών εμποδίων·
iii)  τα έργα εξετάζουν τεχνολογικές λύσεις που ενέχουν δυνατότητα να τύχουν ευρείας εφαρμογής, και μπορούν να συνδυάζουν διαφορετικές τεχνολογίες·
iv)  οι λύσεις και τεχνολογίες ενέχουν ιδανικά τη δυνατότητα να μεταφερθούν εντός του τομέα και, ενδεχομένως, σε άλλους τομείς·
v)  τα έργα στα οποία οι αναμενόμενες μειώσεις εκπομπών είναι σημαντικά χαμηλότερες από τη σχετική τιμή αναφοράς έχουν προτεραιότητα. Τα επιλέξιμα έργα είτε συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών κάτω από τις τιμές αναφοράς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 είτε έχουν προοπτικές να μειώσουν σημαντικά το κόστος της μετάβασης προς παραγωγή ενέργειας χαμηλών εκπομπών· και
vi)  τα έργα CCU επιτυγχάνουν καθαρή μείωση των εκπομπών και μόνιμη αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους.
Τροπολογία 82
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο θ α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 20
θα)   η παράγραφος 20 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«20. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο των μέτρων που θεσπίζονται βάσει της παραγράφου 1, συμπεριλαμβάνει και μέτρα για τον προσδιορισμό των εγκαταστάσεων που παύουν εν μέρει να λειτουργούν ή μειώνουν σημαντικά την παραγωγική τους ικανότητα, καθώς και για την προσαρμογή, ανάλογα με την περίπτωση, του επιπέδου των δωρεάν δικαιωμάτων που διανέμονται ως εκ τούτου σε αυτές.»
«20. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο των μέτρων που θεσπίζονται βάσει της παραγράφου 1, συμπεριλαμβάνει και μέτρα για τον προσδιορισμό των εγκαταστάσεων που παύουν εν μέρει να λειτουργούν ή μειώνουν σημαντικά την παραγωγική τους ικανότητα, καθώς και για την προσαρμογή, ανάλογα με την περίπτωση, του επιπέδου των δωρεάν δικαιωμάτων που διανέμονται ως εκ τούτου σε αυτές.
Με τα εν λόγω μέτρα παρέχεται ευελιξία στους βιομηχανικούς τομείς στους οποίους σημειώνεται τακτικά μεταφορά της παραγωγικής ικανότητας μεταξύ λειτουργικών εγκαταστάσεων στην ίδια εταιρεία.»
Τροπολογία 83
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10β – τίτλος
Μέτρα στήριξης ορισμένων ενεργοβόρων βιομηχανιών σε περίπτωση διαρροής άνθρακα
Μεταβατικά μέτρα στήριξης ορισμένων ενεργοβόρων βιομηχανιών σε περίπτωση διαρροής άνθρακα
Τροπολογία 85
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10β – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.   Μετά την έγκριση της αναθεώρησης της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, η Επιτροπή αξιολογεί εκ νέου το ποσοστό μείωσης εκπομπών στο ΣΕΔΕ της ΕΕ και την απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου**. Οι πρόσθετες μειώσεις που επιτυγχάνονται μέσω του στόχου για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης χρησιμοποιούνται για να προστατεύουν τόσο τις βιομηχανίες που εκτίθενται στον κίνδυνο διαρροής άνθρακα όσο και τις απώλειες επενδύσεων.
____________
* Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 1).
** Απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020 (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 136).
Τροπολογία 144
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10β – παράγραφοι 1 β και 1 γ (νέα)
1β.   Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Συμφωνίας του Παρισιού, η Επιτροπή αξιολογεί στην έκθεσή της, η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 28αα, την χάραξη πολιτικών μετριασμού των επιπτώσεων στο κλίμα, συμπεριλαμβανομένων προσεγγίσεων με βάση την αγορά, σε τρίτες χώρες και περιφέρειες, καθώς και τον αντίκτυπο των εν λόγω πολιτικών στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.
1γ.   Εάν το συμπέρασμα της έκθεσης είναι ότι εξακολουθεί να υφίσταται σημαντικός κίνδυνος διαρροής άνθρακα, η Επιτροπή υποβάλλει, εάν κρίνεται σκόπιμο, νομοθετική πρόταση για την εισαγωγή συνοριακής προσαρμογής των εκπομπών άνθρακα, πλήρως συμβατής με τους κανόνες του ΠΟΕ, βάσει μελέτης σκοπιμότητας που θα ξεκινήσει με τη δημοσίευση της παρούσας οδηγίας στην Επίσημη Εφημερίδα. Ο μηχανισμός αυτός θα συμπεριλαμβάνει στο ΣΕΔΕ της ΕΕ εισαγωγείς προϊόντων που παράγονται από τους κλάδους ή τους επιμέρους κλάδους που προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 10α.
Τροπολογία 86
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10β – παράγραφος 2
2.  Τομείς και επιμέρους τομείς στους οποίους το προϊόν που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της έντασης συναλλαγών με τρίτες χώρες από την ένταση των εκπομπών τους είναι πάνω από 0,18 μπορούν να συμπεριληφθούν στην ομάδα που αναφέρεται στην παράγραφο 1, με βάση την ποιοτική αξιολόγηση με τη χρήση των ακόλουθων κριτηρίων:
2.  Τομείς και επιμέρους τομείς στους οποίους το προϊόν που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της έντασης συναλλαγών με τρίτες χώρες από την ένταση των εκπομπών τους είναι πάνω από 0,12 μπορούν να συμπεριληφθούν στην ομάδα που αναφέρεται στην παράγραφο 1, με βάση την ποιοτική αξιολόγηση με τη χρήση των ακόλουθων κριτηρίων:
α)  τον βαθμό στον οποίο είναι δυνατό για μεμονωμένες εγκαταστάσεις των σχετικών τομέων ή επιμέρους τομέων να μειώσουν τα επίπεδα εκπομπών ή την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας·
α)  τον βαθμό στον οποίο είναι δυνατό για μεμονωμένες εγκαταστάσεις των σχετικών τομέων ή επιμέρους τομέων να μειώσουν τα επίπεδα εκπομπών ή την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη συναφείς αυξήσεις του κόστους παραγωγής·
β)  τα τρέχοντα και τα προβλεπόμενα χαρακτηριστικά της αγοράς·
β)  τα τρέχοντα και τα προβλεπόμενα χαρακτηριστικά της αγοράς·
γ)  την κερδοφορία ως πιθανό δείκτη για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και/ή της απόφασης για μετεγκατάσταση.
γ)  την κερδοφορία ως πιθανό δείκτη για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και/ή της απόφασης για μετεγκατάσταση·
γα)   τα εμπορεύματα που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στις διεθνείς αγορές βάσει κοινής τιμής αναφοράς.
Τροπολογία 87
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10β – παράγραφος 3
3.  Άλλοι τομείς και επιμέρους τομείς θεωρείται ότι μπορούν να μετακυλίσουν μεγαλύτερο μέρος του κόστους των δικαιωμάτων στις τιμές των προϊόντων, και θα πρέπει να κατανέμονται σε αυτούς δωρεάν δικαιώματα για την περίοδο έως το 2030 σε ποσοστό 30% της ποσότητας που καθορίζεται σύμφωνα με τα μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 10α.
3.  Ο τομέας της αστικής τηλεθέρμανσης θεωρείται ότι μπορεί να μετακυλίσει μεγαλύτερο μέρος του κόστους των δικαιωμάτων στις τιμές των προϊόντων, και θα πρέπει να κατανέμονται σε αυτόν δωρεάν δικαιώματα για την περίοδο έως το 2030 σε ποσοστό 30% της ποσότητας που καθορίζεται σύμφωνα με τα μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 10α. Δεν κατανέμονται δωρεάν δικαιώματα σε άλλους τομείς ή επιμέρους τομείς.
Τροπολογία 88
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10β – παράγραφος 4
4.  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, η Επιτροπή θα εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για τις προηγούμενες παραγράφους για δραστηριότητες σε τετραψήφιο επίπεδο NACE (κωδικός NACE-4) όσον αφορά την παράγραφο 1, σύμφωνα με το άρθρο 23, με βάση τα στοιχεία για τα τρία πλέον πρόσφατα διαθέσιμα ημερολογιακά έτη.
4.  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30β σε σχέση με την παράγραφο 1 όσον αφορά τις δραστηριότητες σε τετραψήφιο επίπεδο NACE (κωδικός NACE-4) ή, όπου δικαιολογείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια που αναπτύσσει η Επιτροπή, στο αντίστοιχο επίπεδο διαχωρισμού βάσει δημόσιων και τομεακών δεδομένων προκειμένου να περιληφθούν οι δραστηριότητες που καλύπτονται από το ΣΕΔΕ της ΕΕ. Η αξιολόγηση της έντασης συναλλαγών πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία για τα πέντε πλέον πρόσφατα διαθέσιμα ημερολογιακά έτη.
Τροπολογία 89
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10γ – παράγραφος 1
1.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10α παράγραφοι 1 έως 5, τα κράτη μέλη που είχαν το 2013 κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ευρώ σε τιμές αγοράς 60% κάτω από τον μέσο όρο της Ένωσης, μπορούν να παρέχουν μεταβατική δωρεάν κατανομή σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού τομέα.
1.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10α παράγραφοι 1 έως 5, τα κράτη μέλη που είχαν το 2013 κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ σε EUR σε τιμές αγοράς 60% κάτω από τον μέσο όρο της Ένωσης, μπορούν να παρέχουν μεταβατική δωρεάν κατανομή σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τον εκσυγχρονισμό, τη διαφοροποίηση και τον βιώσιμο μετασχηματισμό του ενεργειακού τομέα. Η παρέκκλιση αυτή παύει να ισχύει στις 31 Δεκεμβρίου 2030.
Τροπολογία 90
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10γ – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.   Τα κράτη μέλη που δεν είναι επιλέξιμα σύμφωνα με την παράγραφο 1 αλλά τα οποία είχαν το 2014 κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ σε EUR σε τιμές αγοράς 60% κάτω από τον μέσο όρο της Ένωσης μπορούν επίσης να κάνουν χρήση της παρέκκλισης που προβλέπεται στην εν λόγω παράγραφο έως τη συνολική ποσότητα που εμφαίνεται στην παράγραφο 4, υπό τον όρο ότι ο αντίστοιχος αριθμός δικαιωμάτων θα μεταφέρεται στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού και τα έσοδα χρησιμοποιούνται για τη στήριξη επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 10δ.
Τροπολογία 91
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10γ – παράγραφος 1 β (νέα)
1β.   Τα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα δυνάμει του παρόντος άρθρου να χορηγούν δωρεάν κατανομή στις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, μπορούν να επιλέξουν να μεταφέρουν τον αντίστοιχο αριθμό δικαιωμάτων ή μέρους αυτών στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού και να τα κατανέμουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 10δ. Στην περίπτωση αυτή, ενημερώνουν την Επιτροπή πριν από τη μεταφορά.
Τροπολογία 92
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10γ – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  να εξασφαλίζει ότι μόνο τα έργα που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του ενεργειακού τους δείγματος και των πηγών εφοδιασμού, την απαραίτητη αναδιάρθρωση, την περιβαλλοντική αναβάθμιση και τη μετασκευή των υποδομών, τις καθαρές τεχνολογίες και τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής ενέργειας, των τομέων μεταφοράς και διανομής, είναι επιλέξιμα για την υποβολή προσφοράς·
β)  να εξασφαλίζει ότι μόνο τα έργα που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του ενεργειακού τους μείγματος και των πηγών εφοδιασμού, στην απαραίτητη αναδιάρθρωση, την περιβαλλοντική αναβάθμιση και τη μετασκευή των υποδομών, τις καθαρές τεχνολογίες (όπως οι τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) ή στον εκσυγχρονισμό της παραγωγής ενέργειας, των δικτύων αστικής τηλεθέρμανσης, της ενεργειακής απόδοσης, της αποθήκευσης ενέργειας, των τομέων μεταφοράς και διανομής, είναι επιλέξιμα για την υποβολή προσφοράς·
Τροπολογία 93
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10γ – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  να καθορίζει σαφή, αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια επιλογής για την κατάταξη των έργων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα έργα που επιλέγονται:
γ)  να καθορίζει σαφή, αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με τους στόχους της Ένωσης για την ενέργεια και το κλίμα για το 2050, για την κατάταξη των έργων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα έργα που επιλέγονται:
Τροπολογία 94
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10γ – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – σημείο i
i)  με βάση μια ανάλυση κόστους-ωφελείας, εξασφαλίζουν ένα καθαρό θετικό κέρδος από την άποψη της μείωσης των εκπομπών και επιτυγχάνουν ένα προκαθορισμένο σημαντικό ποσοστό μειώσεων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·
i)  με βάση μια ανάλυση κόστους-ωφελείας, εξασφαλίζουν ένα καθαρό θετικό κέρδος από την άποψη της μείωσης των εκπομπών και επιτυγχάνουν ένα προκαθορισμένο σημαντικό ποσοστό μειώσεων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατ’ αναλογία προς το μέγεθος των έργων. Σε περίπτωση που τα έργα σχετίζονται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, οι συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά κιλοβατώρα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στην εγκατάσταση δεν υπερβαίνουν τα 450 γραμμάρια ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα μετά την ολοκλήρωση του έργου. Έως την 1η Ιανουαρίου 2021, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 30β προκειμένου να τροποποιήσει την παρούσα οδηγία με τον καθορισμό, όσον αφορά έργα που έχουν σχέση με την παραγωγή θερμότητας, μέγιστων συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ανά κιλοβατώρα παραγόμενης θερμότητας στην εγκατάσταση των οποίων η υπέρβαση δεν επιτρέπεται.
Τροπολογία 95
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10γ – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – σημείο ii
ii)  είναι συμπληρωματικά, ανταποκρίνονται σαφώς στις ανάγκες αντικατάστασης και εκσυγχρονισμού και δεν παρέχουν αγοροστρεφή αύξηση της ζήτησης ενέργειας·
ii)  είναι συμπληρωματικά, μολονότι μπορεί να χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των σχετικών στόχων που τέθηκαν στο πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, ανταποκρίνονται σαφώς στις ανάγκες αντικατάστασης και εκσυγχρονισμού και δεν παρέχουν καθοδηγούμενη από την αγορά αύξηση της ζήτησης ενέργειας·
Τροπολογία 96
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10γ – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – σημείο iii α (νέο)
iiiα)   δεν συμβάλλουν σε νέα παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα ούτε αυξάνουν την εξάρτηση από τον άνθρακα.
Τροπολογία 97
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10γ – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Έως τις 30 Ιουνίου 2019, κάθε κράτος μέλος που προτίθεται να κάνει χρήση της προαιρετικής δωρεάν κατανομής δημοσιεύει λεπτομερές εθνικό πλαίσιο που καθορίζει τα κριτήρια της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών και τα κριτήρια επιλογής τα οποία υποβάλλει για δημόσιο σχολιασμό.
Έως τις 30 Ιουνίου 2019, κάθε κράτος μέλος που προτίθεται να κάνει χρήση της προαιρετικής μεταβατικής δωρεάν κατανομής για τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού τομέα δημοσιεύει λεπτομερές εθνικό πλαίσιο που καθορίζει τα κριτήρια της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών και τα κριτήρια επιλογής τα οποία υποβάλλει για δημόσιο σχολιασμό.
Τροπολογία 98
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10γ – παράγραφος 2 – εδάφιο 3
Όταν οι επενδύσεις με αξία μικρότερη των 10 εκατομμυρίων ευρώ στηρίζονται με δωρεάν κατανομή, το κράτος μέλος επιλέγει τα έργα που βασίζονται σε αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια. Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας επιλογής δημοσιεύονται για δημόσιο σχολιασμό. Σε αυτήν τη βάση, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος καταρτίζει και υποβάλλει κατάλογο των επενδύσεων στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου 2019.
Όταν οι επενδύσεις με αξία μικρότερη των 10 εκατομμυρίων EUR στηρίζονται με δωρεάν κατανομή, το κράτος μέλος επιλέγει τα έργα που βασίζονται σε αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια τα οποία συνάδουν με την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια. Τα εν λόγω κριτήρια τίθενται σε δημόσια διαβούλευση, εξασφαλίζουν πλήρη διαφάνεια και προσβασιμότητα των σχετικών εγγράφων, και αποτυπώνουν πλήρως τις παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων μερών. Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας επιλογής δημοσιεύονται για δημόσια διαβούλευση. Σε αυτήν τη βάση, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος καταρτίζει και υποβάλλει κατάλογο των επενδύσεων στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου 2019.
Τροπολογία 99
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10γ – παράγραφος 3
3.  Η αξία των σχεδιαζόμενων επενδύσεων πρέπει να ισούται τουλάχιστον με την αγοραία αξία της δωρεάν κατανομής, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την ανάγκη περιορισμού των άμεσα συνδεόμενων αυξήσεων των τιμών. Η αγοραία αξία είναι ο μέσος όρος της τιμής των δικαιωμάτων για τον κοινό χώρο πλειστηριασμών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
3.  Η αξία των σχεδιαζόμενων επενδύσεων πρέπει να ισούται τουλάχιστον με την αγοραία αξία της δωρεάν κατανομής, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την ανάγκη περιορισμού των άμεσα συνδεόμενων αυξήσεων των τιμών. Η αγοραία αξία είναι ο μέσος όρος της τιμής των δικαιωμάτων για τον κοινό χώρο πλειστηριασμών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Μπορεί να υποστηριχθεί έως και το 75% του σχετικού κόστους μιας επένδυσης.
Τροπολογία 100
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10γ – παράγραφος 6
6.  Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους επωφελούμενους φορείς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύου να υποβάλλουν έως τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους έκθεση σχετικά με την υλοποίηση των επιλεγμένων επενδύσεων. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν προς τούτο έκθεση στην Επιτροπή και η Επιτροπή δημοσιοποιεί τις εκθέσεις αυτές.
6.  Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους επωφελούμενους φορείς παραγωγής ενέργειας και τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύου να υποβάλλουν ετησίως έως τις 31 Μαρτίου έκθεση σχετικά με την υλοποίηση των επιλεγμένων επενδύσεων, μεταξύ άλλων όσον αφορά το υπόλοιπο της δωρεάν κατανομής και τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες επενδύσεων, τα είδη των επενδύσεων που υποστηρίζονται και τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνονται οι στόχοι που ορίζονται στην παράγραφο 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο β). Τα κράτη μέλη υποβάλλουν προς τούτο έκθεση στην Επιτροπή και η Επιτροπή δημοσιοποιεί τις εκθέσεις αυτές. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή παρακολουθούν και αναλύουν ενδεχόμενο αρμπιτράζ όσον αφορά το όριο των 10 εκατομμυρίων EUR για μικρά έργα και αποτρέπουν τον αδικαιολόγητο επιμερισμό μιας επένδυσης σε μικρότερα έργα αποκλείοντας την πιθανότητα περισσότερων από μίας επενδύσεων στην ίδια δικαιούχο εγκατάσταση.
Τροπολογία 101
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10γ – παράγραφος 6 α (νέα)
6α.   Σε περίπτωση που υπάρχουν εύλογες υπόνοιες για παρατυπίες ή για μη υποβολή έκθεσης από ένα κράτος μέλος σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 6, η Επιτροπή μπορεί να δρομολογήσει ανεξάρτητη έρευνα, και, εάν κρίνεται απαραίτητο, να λάβει τη συνδρομή τρίτου. Η Επιτροπή ερευνά επίσης άλλες πιθανές παραβιάσεις, όπως η μη εφαρμογή της τρίτης δέσμης μέτρων για την ενέργεια. Το εν λόγω κράτος μέλος παρέχει όλα τα στοιχεία επενδύσεων και την πρόσβαση που απαιτούνται για την έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε εγκαταστάσεις και εργοτάξια κατασκευών. Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την εν λόγω έρευνα.
Τροπολογία 102
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10γ – παράγραφος 6 β (νέα)
6β.   Σε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της τρίτης δέσμης μέτρων για την ενέργεια ή των κριτηρίων που ορίζονται στο παρόν άρθρο, η Επιτροπή μπορεί να απαιτήσει από το κράτος μέλος να αναστείλει τη δωρεάν κατανομή.
Τροπολογία 149
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10δ – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
1.  Συστήνεται για την περίοδο 2021-30 ταμείο για τη στήριξη των επενδύσεων εκσυγχρονισμού των ενεργειακών συστημάτων και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στα κράτη μέλη με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 60% κάτω από τον μέσο όρο της Ένωσης το 2013, το οποίο χρηματοδοτείται όπως ορίζεται στο άρθρο 10.
1.  Συστήνεται για την περίοδο 2021-2030 ταμείο για τη στήριξη και τη μόχλευση των επενδύσεων εκσυγχρονισμού των ενεργειακών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της αστικής τηλεθέρμανσης, και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στα κράτη μέλη με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 60% κάτω από τον μέσο όρο της Ένωσης το 2013, ή το 2014, ή το 2015, το οποίο χρηματοδοτείται όπως ορίζεται στο άρθρο 10.
Τροπολογία 104
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10δ – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται πρέπει να συνάδουν με τους στόχους της παρούσας οδηγίας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων.
Οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται συμμορφώνονται με τις αρχές της διαφάνειας, της μη εισαγωγής διακρίσεων, της ίσης μεταχείρισης, της χρηστής οικονομικής διαχείρισης και προσφέρουν βέλτιστη σχέση κόστους/οφέλους. Συνάδουν με τους στόχους της παρούσας οδηγίας, με τους μακροπρόθεσμους στόχους της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια και τους στόχους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, και:
i)   συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, στα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην αποθήκευση ενέργειας και στους τομείς διασύνδεσης, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας· σε περίπτωση που τα έργα σχετίζονται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, οι συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά κιλοβατώρα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στην εγκατάσταση δεν υπερβαίνουν τα 450 γραμμάρια ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα μετά την ολοκλήρωση του έργου. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 30β έως την 1η Ιανουαρίου 2021 προκειμένου να τροποποιήσει την παρούσα οδηγία με τον καθορισμό, όσον αφορά έργα που έχουν σχέση με την παραγωγή θερμότητας, μέγιστων συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ανά κιλοβατώρα παραγόμενης θερμότητας στην εγκατάσταση των οποίων η υπέρβαση δεν επιτρέπεται.
ii)   με βάση μια ανάλυση κόστους-οφέλους, εξασφαλίζουν καθαρό θετικό κέρδος από την άποψη της μείωσης των εκπομπών και επιτυγχάνουν ένα προκαθορισμένο σημαντικό επίπεδο μειώσεων διοξειδίου του άνθρακα·
iii)   είναι συμπληρωματικές, μολονότι μπορεί να χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των σχετικών στόχων που τέθηκαν στο πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, ανταποκρίνονται σαφώς στις ανάγκες αντικατάστασης και εκσυγχρονισμού και δεν παρέχουν καθοδηγούμενη από την αγορά αύξηση της ζήτησης ενέργειας·
iv)   δεν συμβάλλουν σε νέα παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα ούτε αυξάνουν την εξάρτηση από τον άνθρακα.
Τροπολογία 105
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10δ – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)
Η Επιτροπή συνεχίζει να επανεξετάζει τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο, έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΤΕπ για το κλίμα. Εάν, με βάση την τεχνολογική πρόοδο, μία ή περισσότερες από τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο δεν έχουν νόημα, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 30β μέχρι το 2024 για την τροποποίηση της παρούσας οδηγίας με τον προσδιορισμό νέων ή επικαιροποιημένων απαιτήσεων.
Τροπολογία 106
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10δ – παράγραφος 2
2.  Το ταμείο χρηματοδοτεί επίσης επενδυτικά σχέδια μικρής κλίμακας για τον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών συστημάτων και της ενεργειακής απόδοσης. Για τον σκοπό αυτό, το συμβούλιο επενδύσεων εκπονεί κατευθυντήριες γραμμές και κριτήρια επιλογής επενδύσεων που αφορούν τα εν λόγω έργα.
2.  Το ταμείο χρηματοδοτεί επίσης επενδυτικά σχέδια μικρής κλίμακας για τον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών συστημάτων και της ενεργειακής απόδοσης. Για τον σκοπό αυτό, το συμβούλιο επενδύσεών της εκπονεί κατευθυντήριες γραμμές και κριτήρια επιλογής για επενδύσεις που αφορούν ειδικά τα εν λόγω έργα, σύμφωνα με τους στόχους της παρούσας οδηγίας και τα κριτήρια που καθορίζονται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές και κριτήρια επιλογής διατίθενται στο κοινό.
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως επενδυτικό έργο μικρής κλίμακας ορίζεται το έργο που χρηματοδοτείται μέσω δανείων τα οποία παρέχονται από εθνική τράπεζα στήριξης ή μέσω επιχορηγήσεων που συμβάλλουν στην εκτέλεση εθνικού προγράμματος που εξυπηρετεί ειδικούς στόχους οι οποίοι συνάδουν με τους στόχους του Ταμείου Εκσυγχρονισμού, υπό την προϋπόθεση ότι δεν χρησιμοποιείται άνω του 10% του μεριδίου των κρατών μελών που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙβ.
Τροπολογία 107
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10δ – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.   Οποιοδήποτε δικαιούχο κράτος μέλος που έχει αποφασίσει να χορηγήσει μεταβατική δωρεάν κατανομή σύμφωνα με το άρθρο 10γ μπορεί να μεταφέρει αυτά τα δικαιώματα στο μερίδιο που διαθέτει στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού όπως ορίζεται στο παράρτημα IIβ και να τα κατανείμει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10δ.
Τροπολογία 108
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10δ – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
4.  Το ταμείο διοικείται από ένα συμβούλιο επενδύσεων και μια διαχειριστική επιτροπή που απαρτίζεται από εκπροσώπους των δικαιούχων κρατών μελών, της Επιτροπής, της ΕΤΕπ και τρεις εκπροσώπους που εκλέγονται από τα κράτη μέλη για περίοδο πέντε ετών. Το συμβούλιο επενδύσεων είναι αρμόδιο για τον καθορισμό μιας επενδυτικής πολιτικής σε επίπεδο Ένωσης, των κατάλληλων χρηματοδοτικών μέσων και των κριτηρίων επιλογής των επενδύσεων.
4.  Τα δικαιούχα κράτη μέλη είναι αρμόδια για τη διακυβέρνηση του ταμείου και θεσπίζουν από κοινού ένα συμβούλιο επενδύσεων που απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο ανά δικαιούχο κράτος μέλος, την Επιτροπή, την ΕΤΕπ και τρεις παρατηρητές από ενδιαφερόμενα μέρη όπως κλαδικές ομοσπονδίες, συνδικαλιστικές οργανώσεις ή ΜΚΟ. Το συμβούλιο επενδύσεων είναι αρμόδιο για τον προσδιορισμό επενδυτικής πολιτικής σε επίπεδο Ένωσης, που είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και συνάδει προς τις πολιτικές της Ένωσης.
Θεσπίζεται γνωμοδοτικό συμβούλιο, ανεξάρτητο από το συμβούλιο επενδύσεων. Το γνωμοδοτικό συμβούλιο απαρτίζεται από τρεις εκπροσώπους των δικαιούχων κρατών μελών, τρεις εκπροσώπους από μη δικαιούχα κράτη μέλη, από εκπρόσωπο της Επιτροπής, εκπρόσωπο της ΕΤΕπ και εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ), που επιλέγονται για περίοδο πέντε ετών. Οι εκπρόσωποι του γνωμοδοτικού συμβουλίου διαθέτουν υψηλό επίπεδο συναφούς εμπειρίας στη συγκρότηση και στη χρηματοδότηση έργων. Το γνωμοδοτικό συμβούλιο παρέχει συμβουλές και συστάσεις στο συμβούλιο επενδύσεων σχετικά με την επιλεξιμότητα των έργων όσον αφορά αποφάσεις επιλογής, επενδύσεων και χρηματοδότησης, και περαιτέρω βοήθεια στην ανάπτυξη έργων κατά περίπτωση.
Η επιτροπή διαχείρισης είναι αρμόδια για την καθημερινή διαχείριση του ταμείου.
Θεσπίζεται επιτροπή διαχείρισης. Η επιτροπή διαχείρισης είναι αρμόδια για την καθημερινή διαχείριση του ταμείου.
Τροπολογία 109
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10δ – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
Το συμβούλιο επενδύσεων εκλέγει έναν αντιπρόσωπο της Επιτροπής ο οποίος ασκεί καθήκοντα προέδρου. Το συμβούλιο επενδύσεων προσπαθεί να λαμβάνει ομόφωνες αποφάσεις. Εάν το συμβούλιο επενδύσεων δεν είναι σε θέση να λάβει ομόφωνη απόφαση εντός προθεσμίας που ορίζεται από τον πρόεδρό του, λαμβάνει απόφαση με σχετική πλειοψηφία.
Ο πρόεδρος του συμβουλίου επενδύσεων εκλέγεται μεταξύ των μελών του για ένα έτος. Το συμβούλιο επενδύσεων προσπαθεί να λαμβάνει ομόφωνες αποφάσεις. Το γνωμοδοτικό συμβούλιο εγκρίνει τις γνωμοδοτήσεις του με απλή πλειοψηφία.
Τροπολογία 110
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10δ – παράγραφος 4 – εδάφιο 3
Η επιτροπή διαχείρισης απαρτίζεται από αντιπροσώπους που διορίζονται από το συμβούλιο επενδύσεων. Οι αποφάσεις της επιτροπής διαχείρισης λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.
Το συμβούλιο επενδύσεων, το γνωμοδοτικό συμβούλιο και η επιτροπή διαχείρισης λειτουργούν με ανοικτό και διαφανή τρόπο. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων αμφότερων των συμβουλίων δημοσιεύονται. Η σύνθεση του συμβουλίου επενδύσεων και του γνωμοδοτικού συμβουλίου δημοσιεύεται, ενώ τα βιογραφικά και οι δηλώσεις συμφερόντων των μελών είναι διαθέσιμες στο κοινό και επικαιροποιούνται τακτικά. Το συμβούλιο επενδύσεων και το γνωμοδοτικό συμβούλιο ελέγχουν σε διαρκή βάση ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Το γνωμοδοτικό συμβούλιο υποβάλλει κάθε έξι μήνες προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή κατάλογο των συμβουλών που έχουν παρασχεθεί όσον αφορά έργα.
Τροπολογία 111
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10δ – παράγραφος 4 – εδάφιο 4
Εάν η ΕΤΕπ συνιστά τη μη χρηματοδότηση μιας επένδυσης και παράσχει λόγους για την εν λόγω σύσταση, σχετική απόφαση εγκρίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών. Το κράτος μέλος στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η επένδυση και η ΕΤΕπ δεν έχουν δικαίωμα ψήφου σε αυτήν την περίπτωση. Για μικρά έργα που χρηματοδοτούνται μέσω δανείων που παρέχονται από εθνική τράπεζα στήριξης ή μέσω επιχορηγήσεων που συμβάλλουν στην εφαρμογή του εθνικού προγράμματος που εξυπηρετεί ειδικούς σκοπούς σύμφωνα με τους στόχους του Ταμείου Εκσυγχρονισμού, υπό τον όρο ότι δεν χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ποσοστό που υπερβαίνει το 10% του μεριδίου των κρατών μελών που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙβ, οι δύο προηγούμενες προτάσεις δεν ισχύουν.
Εάν η ΕΤΕπ συνιστά στο γνωμοδοτικό συμβούλιο να μην χρηματοδοτήσει μια επένδυση και προσδιορίζει για ποιους λόγους η επένδυση δεν είναι σύμφωνη με την επενδυτική πολιτική που έχει εγκριθεί από το συμβούλιο επενδύσεων και τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται στην παράγραφο 1, θετική γνωμοδότηση εγκρίνεται μόνο με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών. Το κράτος μέλος στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η επένδυση και η ΕΤΕπ δεν έχουν δικαίωμα ψήφου σε αυτήν την περίπτωση.
Τροπολογία 112
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10δ – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος
5.  Τα δικαιούχα κράτη μέλη υποβάλλουν ετήσια έκθεση στην επιτροπή διαχείρισης για επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από το ταμείο. Η έκθεση δημοσιοποιείται και περιλαμβάνει:
5.  Τα δικαιούχα κράτη μέλη υποβάλλουν ετήσια έκθεση στο συμβούλιο επενδύσεων και στο γνωμοδοτικό συμβούλιο σχετικά με επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από το ταμείο. Η έκθεση διατίθεται στο κοινό και περιλαμβάνει:
Τροπολογία 113
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10δ – παράγραφος 6
6.  Κάθε έτος, η επιτροπή διαχείρισης υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή βάσει της εμπειρίας από την αξιολόγηση και την επιλογή των επενδύσεων. Η Επιτροπή επανεξετάζει τη βάση επί της οποίας επιλέγονται τα έργα έως την 31η Δεκεμβρίου 2024 και, ενδεχομένως, υποβάλλει προτάσεις στην επιτροπή διαχείρισης.
6.  Κάθε έτος, το γνωμοδοτικό συμβούλιο υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή βάσει της εμπειρίας από την αξιολόγηση και την επιλογή των επενδύσεων. Η Επιτροπή επανεξετάζει τη βάση επί της οποίας επιλέγονται τα έργα έως την 31η Δεκεμβρίου 2024 και, ενδεχομένως, υποβάλλει προτάσεις στο συμβούλιο επενδύσεων και στο γνωμοδοτικό συμβούλιο.
Τροπολογία 114
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 10δ – παράγραφος 7
7.  Εκχωρείται στην Επιτροπή το δικαίωμα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23 για την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου.
7.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30β όσον αφορά τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με τον καθορισμό λεπτομερών διατάξεων για την αποτελεσματική λειτουργία του Ταμείου Εκσυγχρονισμού.
Τροπολογία 115
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)
(8α)   Στο άρθρο 11 παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Από το 2021 και μετά, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν επίσης ότι κατά τη διάρκεια κάθε ημερολογιακού έτους κάθε φορέας εκμετάλλευσης υποβάλλει έκθεση για τη δραστηριότητα παραγωγής για προσαρμογές κατανομής σύμφωνα με το άρθρο 10α παράγραφος 7.»
Τροπολογία 116
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8 β (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)
(8β)   Στο άρθρο 11 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«3α. Σε περίπτωση που υπάρχουν εύλογες υπόνοιες για παρατυπίες ή για μη παροχή από ένα κράτος μέλος του καταλόγου και των πληροφοριών που καθορίζονται στις παραγράφους 1 έως 3, η Επιτροπή δύναται να ξεκινήσει ανεξάρτητη έρευνα και, εάν κρίνεται απαραίτητο, να λάβει τη συνδρομή τρίτου. Το οικείο κράτος μέλος παρέχει όλες τις πληροφορίες και την πρόσβαση που απαιτούνται για την έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε εγκαταστάσεις και δεδομένα παραγωγής. Η Επιτροπή τηρεί την ίδια εμπιστευτικότητα σχετικά με εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, όπως αυτή που τηρείται από το οικείο κράτος μέλος, και δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την εν λόγω έρευνα.»
Τροπολογία 117
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 10 α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α
(10α)   Στο άρθρο 12, η παράγραφος 3α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«3α. Υποχρέωση παραχώρησης δικαιωμάτων δεν υφίσταται όσον αφορά εκπομπές που έχουν πιστοποιηθεί ότι δεσμεύτηκαν και μεταφέρθηκαν για μόνιμη αποθήκευση σε εγκατάσταση η οποία διαθέτει έγκυρη άδεια σύμφωνα με την οδηγία 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τη γεωλογική αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα1
«3α. Υποχρέωση παραχώρησης δικαιωμάτων δεν υφίσταται όσον αφορά εκπομπές που έχουν πιστοποιηθεί ότι δεσμεύτηκαν και μεταφέρθηκαν για μόνιμη αποθήκευση σε εγκατάσταση η οποία διαθέτει έγκυρη άδεια σύμφωνα με την οδηγία 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τη γεωλογική αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα1, ούτε όσον αφορά εκπομπές που έχουν πιστοποιηθεί ότι δεσμεύτηκαν και/ή επαναχρησιμοποιήθηκαν σε εφαρμογή που εξασφαλίζει μόνιμη δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα, για τον σκοπό της δέσμευσης και επαναχρησιμοποίησης του άνθρακα
Τροπολογία 118
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 1
(12)  Το άρθρο 14 παράγραφος 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
(12)   Στο άρθρο 14, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Εκχωρείται στην Επιτροπή το δικαίωμα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23».
«1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30β όσον αφορά τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με τον καθορισμό λεπτομερών διατάξεων για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων περί εκπομπών και, όπου αρμόζει, περί δεδομένων δραστηριότητας, από τις απαριθμούμενες στο παράρτημα Ι δραστηριότητες, για την παρακολούθηση και την υποβολή τονοχιλιομετρικών δεδομένων για τον σκοπό της εφαρμογής σύμφωνα με τα άρθρα 3ε) ή 3στ), οι οποίες βασίζονται στις αρχές για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων που αναφέρονται στο παράρτημα IV, καθώς και στον προσδιορισμό του δυναμικού θέρμανσης του πλανήτη για κάθε αέριο θερμοκηπίου στις απαιτήσεις για την παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων περί των εκπομπών του αερίου αυτού.
Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 η Επιτροπή προσαρμόζει τους ισχύοντες κανόνες για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων περί εκπομπών, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 601/2012* της Επιτροπής, με σκοπό την άρση ρυθμιστικών φραγμών στην πραγματοποίηση επενδύσεων σε πιο πρόσφατες τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, όπως η δέσμευση και χρήση διοξειδίου του άνθρακα (CCU). Αυτοί οι νέοι κανόνες τίθενται σε ισχύ για όλες τις τεχνολογίες CCU την 1η Ιανουαρίου 2019.
Ο εν λόγω κανονισμός καθορίζει επίσης απλοποιημένες διαδικασίες παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και επαλήθευσης για μικρούς φορείς εκπομπών.
____________________
* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 601/2012 της Επιτροπής, της 21ης Ιουνίου 2012, για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 181 της 12.7.2012, σ. 30).»
Τροπολογία 119
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 13
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφοι 4 και 5
(13)  Στο άρθρο 15, το πέμπτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
(13)  Στο άρθρο 15, το τέταρτο και το πέμπτο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:
«Εκχωρείται στην Επιτροπή το δικαίωμα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23».
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30β όσον αφορά τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με τον καθορισμό λεπτομερών διατάξεων για την εξακρίβωση των εκθέσεων περί εκπομπών, με βάση τις αρχές που ορίζονται στο παράρτημα V, και για τη διαπίστευση και εποπτεία των ελεγκτών. Στις εν λόγω πράξεις καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη διαπίστευση και την ανάκληση της διαπίστευσης, για την αμοιβαία αναγνώριση και την αξιολόγηση από ομοτίμους των διαπιστευμένων οργανισμών, όπως αρμόζει.»
Τροπολογία 120
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 13 α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 16 – παράγραφος 7
(13α)   Στο άρθρο 16, η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
7.  Οσάκις υποβάλλονται στην Επιτροπή αιτήσεις όπως οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 5, η Επιτροπή ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη μέσω των αντιπροσώπων τους στην επιτροπή που προβλέπει το άρθρο 23 παράγραφος 1, και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει ο κανονισμός διαδικασίας της επιτροπής.
«7. Οσάκις υποβάλλονται στην Επιτροπή αιτήσεις όπως οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 5, η Επιτροπή ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη μέσω των αντιπροσώπων τους στην επιτροπή που προβλέπει το άρθρο 30γ παράγραφος 1, και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει ο κανονισμός διαδικασίας της επιτροπής.»
Τροπολογία 121
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 14
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 16 – παράγραφος 12
12.  Ανάλογα με την περίπτωση, θεσπίζονται λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά τις διαδικασίες που προβλέπει το παρόν άρθρο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 22α».
12.  Ανάλογα με την περίπτωση, θεσπίζονται λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά τις διαδικασίες που προβλέπει το παρόν άρθρο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 30γ παράγραφος 2.
Τροπολογία 122
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 15
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 19 – παράγραφος 3
(15)  Στο άρθρο 19 παράγραφος 3, η τρίτη περίοδος αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
(15)  Στο άρθρο 19, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για τη θέση σε ισχύ κανόνων αμοιβαίας αναγνώρισης δικαιωμάτων σε συμφωνίες για τη σύνδεση συστημάτων εμπορίας εκπομπών. Εκχωρείται στην Επιτροπή το δικαίωμα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23».
«3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30β όσον αφορά τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με τον καθορισμό λεπτομερών διατάξεων για τη δημιουργία τυποποιημένου και ασφαλούς συστήματος μητρώων υπό τη μορφή τυποποιημένων ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων, οι οποίες περιέχουν κοινά στοιχεία για την παρακολούθηση των εκχωρήσεων, κατοχών, μεταβιβάσεων και ακυρώσεων δικαιωμάτων, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση του κοινού και η εμπιστευτικότητα, όπως ενδείκνυται, και να μη γίνονται μεταβιβάσεις ασυμβίβαστες προς τις δεσμεύσεις που απορρέουν από το πρωτόκολλο του Κιότο. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις περιλαμβάνουν επίσης διατάξεις που αφορούν τη χρήση και τον προσδιορισμό των CER και ERU στο ΣΕΔΕ της ΕΕ και την παρακολούθηση του επιπέδου της χρήσης αυτής. Οι εν λόγω πράξεις περιλαμβάνουν επίσης διατάξεις για τη θέση σε ισχύ κανόνων αμοιβαίας αναγνώρισης δικαιωμάτων σε συμφωνίες για τη σύνδεση συστημάτων εμπορίας εκπομπών.»
Τροπολογία 123
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 15 α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 21 – παράγραφος 1
(15α)   Στο άρθρο 21, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1. Κάθε χρόνο τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Στην έκθεση αυτή αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις ρυθμίσεις για την κατανομή των δικαιωμάτων, τη λειτουργία των εθνικών μητρώων, την εφαρμογή των εκτελεστικών μέτρων για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων, την εξακρίβωση και τη διαπίστευση, καθώς και σε θέματα σχετικά με τη συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία και με τη φορολογική μεταχείριση των δικαιωμάτων, εάν υπάρχει. Η πρώτη έκθεση διαβιβάζεται στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου 2005. Η έκθεση συντάσσεται με βάση ερωτηματολόγιο ή σχέδιο γενικών γραμμών που εκπονεί η Επιτροπή με τη διαδικασία του άρθρου 6 της οδηγίας 91/692/ΕΟΚ. Το ερωτηματολόγιο ή το σχέδιο διαβιβάζεται στα κράτη μέλη έξι μήνες τουλάχιστον πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της πρώτης έκθεσης.
«1. Κάθε χρόνο τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Στην έκθεση αυτή αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις ρυθμίσεις για την κατανομή των δικαιωμάτων, τα οικονομικά μέτρα δυνάμει του άρθρου 10α παράγραφος 6, τη λειτουργία των εθνικών μητρώων, την εφαρμογή των εκτελεστικών μέτρων για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων, την εξακρίβωση και τη διαπίστευση, καθώς και σε θέματα σχετικά με τη συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία και με τη φορολογική μεταχείριση των δικαιωμάτων, εάν υπάρχει. Η πρώτη έκθεση διαβιβάζεται στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου 2005. Η έκθεση συντάσσεται με βάση ερωτηματολόγιο ή σχέδιο γενικών γραμμών που εκπονεί η Επιτροπή με τη διαδικασία του άρθρου 6 της οδηγίας 91/692/ΕΟΚ. Το ερωτηματολόγιο ή το σχέδιο διαβιβάζεται στα κράτη μέλη έξι μήνες τουλάχιστον πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της πρώτης έκθεσης.»
Τροπολογία 124
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 15 β (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα)
(15β)   Στο άρθρο 21, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«2α. Η έκθεση, βασιζόμενη σε δεδομένα που παρέχονται στο πλαίσιο της συνεργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 18β, περιλαμβάνει κατάλογο των φορέων εκμετάλλευσης που υπόκεινται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και οι οποίοι δεν έχουν ανοίξει λογαριασμό μητρώου.»
Τροπολογία 125
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 15 γ (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 α (νέα)
(15γ)   Στο άρθρο 21, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«3α. Σε περίπτωση που υπάρχουν εύλογες υπόνοιες για παρατυπίες ή για μη υποβολή έκθεσης από ένα κράτος μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Επιτροπή μπορεί να δρομολογήσει ανεξάρτητη έρευνα, και, εάν κρίνεται απαραίτητο, να λάβει τη συνδρομή τρίτου. Το κράτος μέλος παρέχει όλα τα στοιχεία και την πρόσβαση που απαιτούνται για την έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε εγκαταστάσεις. Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την έρευνα.»
Τροπολογία 126
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 16
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 22 – εδάφιο 2
Εκχωρείται στην Επιτροπή το δικαίωμα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30β όσον αφορά την τροποποίηση της παρούσας οδηγίας με τον καθορισμό μη ουσιωδών στοιχείων των παραρτημάτων της παρούσας οδηγίας, με την εξαίρεση των παραρτημάτων Ι, ΙΙα, και ΙΙβ.
Τροπολογία 127
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 17
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 22α – τίτλος
(17)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 22α:
(17)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 22α
«Άρθρο 30γ
Διαδικασία επιτροπής»
Διαδικασία επιτροπής»
Τροπολογία 128
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 18
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 23 – τίτλος
«Άρθρο 23
«Άρθρο 30β
Άσκηση της εξουσιοδότησης»
Άσκηση της εξουσιοδότησης»
Τροπολογία 129
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 19 – στοιχείο α
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
«Από το έτος 2008, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, σε δραστηριότητες και σε αέρια θερμοκηπίου που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, λαμβανομένων υπόψη όλων των σχετικών κριτηρίων, ιδίως των επιπτώσεων στην εσωτερική αγορά, των δυνητικών στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, της περιβαλλοντικής ακεραιότητας του κοινοτικού συστήματος και της αξιοπιστίας του συστήματος της σχεδιαζόμενης παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων, εφόσον η ένταξη αυτών των δραστηριοτήτων, εγκαταστάσεων και αερίων θερμοκηπίου εγκρίνεται από την Επιτροπή.
«Από το έτος 2008, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, σε δραστηριότητες και σε αέρια θερμοκηπίου που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, λαμβανομένων υπόψη όλων των σχετικών κριτηρίων, ιδίως των επιπτώσεων στην εσωτερική αγορά, των δυνητικών στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, της περιβαλλοντικής ακεραιότητας του ΣΕΔΕ της ΕΕ και της αξιοπιστίας του συστήματος της σχεδιαζόμενης παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων, εφόσον η ένταξη αυτών των δραστηριοτήτων, εγκαταστάσεων και αερίων θερμοκηπίου εγκρίνεται από την Επιτροπή. Κάθε μονομερής ένταξη προτείνεται και λαμβάνει έγκριση το αργότερο εντός 18 μηνών πριν από την έναρξη νέας περιόδου εμπορίας στο ΣΕΔΕ της ΕΕ.
Τροπολογία 130
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 19 – στοιχείο α
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Σύμφωνα με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις τις οποίες εξουσιοδοτείται να εγκρίνει η Επιτροπή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23, η ένταξη αφορά δραστηριότητες και αέρια θερμοκηπίου τα οποία δεν απαριθμούνται στο παράρτημα Ι.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30β όσον αφορά τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με τον καθορισμό λεπτομερών διατάξεων για την έγκριση της ένταξης των δραστηριοτήτων και αερίων θερμοκηπίου που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, αν η εν λόγω ένταξη αφορά δραστηριότητες και αέρια θερμοκηπίου τα οποία δεν απαριθμούνται στο παράρτημα Ι.
Τροπολογία 131
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 19 – στοιχείο β
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 24 – παράγραφος 3
β)  στην παράγραφο 3 η τελευταία πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
β)  η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για έναν τέτοιο κανονισμό για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές και τα δεδομένα δραστηριότητας , σύμφωνα με το άρθρο 23».
«3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30β όσον αφορά τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με τον καθορισμό λεπτομερών διατάξεων για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων όσον αφορά δραστηριότητες, εγκαταστάσεις και αέρια θερμοκηπίου που δεν απαριθμούνται συνδυαστικά στο παράρτημα Ι, εφόσον η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων μπορεί να γίνεται με επαρκή ακρίβεια
Τροπολογία 132
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 20 – στοιχείο α
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 24α – παράγραφος 1 – εδάφια 1 και 2
α)  το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
α)  στην παράγραφο 1, το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:
«Τα μέτρα αυτά πρέπει να συνάδουν με τις πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 11β παράγραφος 7. Εκχωρείται στην Επιτροπή το δικαίωμα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23».
«1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30β όσον αφορά τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με τον καθορισμό, επιπροσθέτως των συμπεριλήψεων που προβλέπονται στο άρθρο 24, λεπτομερών διατάξεων για την εκχώρηση δικαιωμάτων ή πιστωτικών μορίων σε έργα, υπό τη διαχείριση των κρατών μελών, τα οποία μειώνουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν καλύπτονται από το ΣΕΔΕ της ΕΕ.»
Τροπολογία 133
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 22
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 25α – παράγραφος 1
1.  Εάν τρίτη χώρα θεσπίσει μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων που έχουν στην αλλαγή του κλίματος οι πτήσεις από τη χώρα αυτή προς την Κοινότητα, η Επιτροπή, κατόπιν διαβουλεύσεως με την εν λόγω τρίτη χώρα και τα κράτη μέλη στα πλαίσια της επιτροπής που προβλέπει το άρθρο 23 παράγραφος 1, εξετάζει τις διαθέσιμες επιλογές με σκοπό να δημιουργηθεί η καλύτερη δυνατή αλληλεπίδραση του κοινοτικού συστήματος με τα μέτρα των τρίτων χωρών.
1.  Εάν τρίτη χώρα θεσπίσει μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων που έχουν στην αλλαγή του κλίματος οι πτήσεις από τη χώρα αυτή προς την Ένωση, η Επιτροπή, κατόπιν διαβουλεύσεως με την εν λόγω τρίτη χώρα και τα κράτη μέλη στα πλαίσια της επιτροπής που προβλέπει το άρθρο 30γ παράγραφος 1, εξετάζει τις διαθέσιμες επιλογές με σκοπό να δημιουργηθεί η καλύτερη δυνατή αλληλεπίδραση του ΣΕΔΕ της ΕΕ με τα μέτρα των τρίτων χωρών.
Εφόσον χρειάζεται, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τροποποιήσεις, έτσι ώστε οι πτήσεις από την εν λόγω τρίτη χώρα να εξαιρεθούν από τις αεροπορικές δραστηριότητες του παραρτήματος Ι ή να επέλθει κάθε άλλη αναγκαία τροποποίηση στις αεροπορικές δραστηριότητες του παραρτήματος Ι με συμφωνία δυνάμει του τέταρτου εδαφίου. Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εγκρίνει τις εν λόγω τροποποιήσεις σύμφωνα με το άρθρο 23.
Εφόσον χρειάζεται, η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει νομοθετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, για να ορίσει ότι οι πτήσεις από την εν λόγω τρίτη χώρα θα εξαιρεθούν από τις αεροπορικές δραστηριότητες του παραρτήματος Ι ή για να προβλέψει οποιεσδήποτε άλλες τροποποιήσεις στις αεροπορικές δραστηριότητες του παραρτήματος Ι οι οποίες απαιτούνται από μια τέτοια συμφωνία.
Τροπολογία 134
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 22 α (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 27 – παράγραφος 1
(22α)   Στο άρθρο 27, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1. Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρούν από το κοινοτικό σύστημα, κατόπιν διαβουλεύσεων με τον φορέα εκμετάλλευσης, εγκαταστάσεις που έχουν υποβάλει στην αρμόδια αρχή έκθεση περί εκπομπών χαμηλότερων από 25 000 τόνους ισοδύναμου CO2 και, στις περιπτώσεις δραστηριοτήτων καύσης, έχουν ονομαστική θερμική ισχύ χαμηλότερη από 35 MW, εξαιρουμένων των εκπομπών από βιομάζα για κάθε ένα από τα τρία έτη που προηγούνται της κοινοποίησης που αναφέρεται στο στοιχείο α) και οι οποίες υπόκεινται σε μέτρα που πρόκειται να συμβάλλουν σε ισοδύναμες μειώσεις των εκπομπών, εφόσον το οικείο κράτος μέλος πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
«1. Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρούν από το ΣΕΔΕ της ΕΕ, κατόπιν διαβουλεύσεων με τον φορέα εκμετάλλευσης και με τη σύμφωνη γνώμη του, εγκαταστάσεις τις οποίες διαχειρίζεται μια ΜΜΕ και οι οποίες έχουν υποβάλει στην αρμόδια αρχή έκθεση περί εκπομπών χαμηλότερων από 50 000 τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών από βιομάζα για κάθε ένα από τα τρία έτη που προηγούνται της κοινοποίησης που αναφέρεται στο στοιχείο α) και οι οποίες υπόκεινται σε μέτρα που πρόκειται να συμβάλλουν σε ισοδύναμες μειώσεις των εκπομπών, εφόσον το οικείο κράτος μέλος πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α)  ενημερώνει την Κοινότητα για κάθε τέτοια εγκατάσταση, προσδιορίζοντας τα ισοδύναμα μέτρα που ισχύουν στην εν λόγω εγκατάσταση με τα οποία θα επιτευχθεί ισοδύναμη συμβολή σε μειώσεις εκπομπών, που εφαρμόζει, πριν από την υποβολή του καταλόγου των εγκαταστάσεων, όπως ορίζει το άρθρο 11 παράγραφος 1, και το αργότερο κατά την υποβολή του καταλόγου αυτού στην Επιτροπή·
α)  ενημερώνει την Επιτροπή για κάθε τέτοια εγκατάσταση, προσδιορίζοντας τα ισοδύναμα μέτρα που ισχύουν στην εν λόγω εγκατάσταση με τα οποία θα επιτευχθεί ισοδύναμη συμβολή σε μειώσεις εκπομπών, που εφαρμόζει, και προσδιορίζοντας σε ποιο βαθμό τα εν λόγω μέτρα δεν θα οδηγήσουν σε υψηλότερες δαπάνες συμμόρφωσης για τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, πριν από την υποβολή του καταλόγου των εγκαταστάσεων, όπως ορίζει το άρθρο 11 παράγραφος 1, και το αργότερο κατά την υποβολή του καταλόγου αυτού στην Επιτροπή·
β)  βεβαιώνει ότι εφαρμόζονται ρυθμίσεις παρακολούθησης προκειμένου να αξιολογείται εάν υπάρχει κάποια εγκατάσταση που εκπέμπει τουλάχιστον 25 000 τόνους ισοδύναμου CO2, εξαιρουμένων των εκπομπών από βιομάζα, σε οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος· Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν απλουστευμένα μέτρα εποπτείας, επαλήθευσης και υποβολής εκθέσεων για τις εγκαταστάσεις των οποίων οι μέσες ετήσιες ελεγμένες εκπομπές κατά την περίοδο 2008-2010 δεν υπερβαίνουν τους 5000 τόνους ετησίως, σύμφωνα με το άρθρο 14·
β)  βεβαιώνει ότι εφαρμόζονται ρυθμίσεις παρακολούθησης προκειμένου να αξιολογείται εάν υπάρχει κάποια εγκατάσταση που εκπέμπει τουλάχιστον 50 000 τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών από βιομάζα, σε οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος. Τα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματος ενός φορέα εκμετάλλευσης, επιτρέπουν απλουστευμένα μέτρα εποπτείας, επαλήθευσης και υποβολής εκθέσεων για τις εγκαταστάσεις των οποίων οι μέσες ετήσιες ελεγμένες εκπομπές κατά την περίοδο 2008-2010 δεν υπερβαίνουν τους 5 000 τόνους ετησίως, σύμφωνα με το άρθρο 14·
γ)  βεβαιώνει ότι εάν υπάρχει κάποια εγκατάσταση που εκπέμπει τουλάχιστον 25 000 τόνους ισοδύναμου CO2, εξαιρουμένων των εκπομπών από βιομάζα, σε οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος ή, εάν τα μέτρα που εφαρμόζονται στην εν λόγω εγκατάσταση με τα οποία θα επιτευχθεί ισοδύναμη συμβολή σε μειώσεις εκπομπών, δεν εφαρμόζονται πλέον, η εγκατάσταση θα επανεισαχθεί στο σύστημα·
γ)  βεβαιώνει ότι εάν υπάρχει κάποια εγκατάσταση που εκπέμπει τουλάχιστον 50 000 τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών από βιομάζα, σε οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος ή, εάν τα μέτρα που εφαρμόζονται στην εν λόγω εγκατάσταση με τα οποία θα επιτευχθεί ισοδύναμη συμβολή σε μειώσεις εκπομπών, δεν εφαρμόζονται πλέον, η εγκατάσταση θα επανεισαχθεί στο ΣΕΔΕ της ΕΕ·
δ)  δημοσιεύει τις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) για δημόσιο σχολιασμό.
δ)  θέτει στη διάθεση του κοινού τις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ).
Τα νοσοκομεία μπορούν επίσης να εξαιρεθούν εάν αναλάβουν ισοδύναμα μέτρα. '
Τα νοσοκομεία μπορούν επίσης να εξαιρεθούν εάν αναλάβουν ισοδύναμα μέτρα.»
Τροπολογία 135
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 22 β (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 27 α (νέο)
(22β)   Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 27α
Εξαίρεση μικρών εγκαταστάσεων που δεν υπόκεινται σε ισοδύναμα μέτρα
1.   Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρούν από το ΣΕΔΕ της ΕΕ, κατόπιν διαβουλεύσεων με τον φορέα εκμετάλλευσης, εγκαταστάσεις που έχουν υποβάλει στην αρμόδια αρχή έκθεση περί εκπομπών χαμηλότερων από 5 000 τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών από βιομάζα για κάθε ένα από τα τρία έτη που προηγούνται της κοινοποίησης που αναφέρεται στο στοιχείο α), εφόσον το οικείο κράτος μέλος πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α)   κοινοποιεί στην Επιτροπή τέτοιου τύπου εγκατάσταση πριν από την ημερομηνία υποβολής της κατάστασης εγκαταστάσεων του άρθρου 11 παράγραφος 1 ή το αργότερο όταν υποβάλλεται η εν λόγω κατάσταση στην Επιτροπή·
β)   βεβαιώνει ότι εφαρμόζονται ρυθμίσεις παρακολούθησης προκειμένου να αξιολογείται εάν υπάρχει κάποια εγκατάσταση που εκπέμπει τουλάχιστον 5 000 τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών από βιομάζα, σε οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος·
γ)   βεβαιώνει εάν οποιαδήποτε εγκατάσταση εκπέμπει 5 000 τόνους ή περισσότερο ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών από βιομάζα, σε οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος, η εγκατάσταση θα επανενταχθεί στο ΣΕΔΕ της ΕΕ, εκτός εάν εφαρμοστεί το άρθρο 27·
δ)   θέτει στη διάθεση του κοινού τις πληροφορίες που αναφέρονται στα σημεία α), β) και γ).
2.   Όταν μια εγκατάσταση επανεντάσσεται στο ΣΕΔΕ της ΕΕ σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο γ), χορηγούνται όλα τα δικαιώματα που έχουν εκχωρηθεί σύμφωνα με το άρθρο 10α, αρχής γενομένης από το έτος επανένταξης. Τα δικαιώματα που εκχωρούνται σε τέτοιες εγκαταστάσεις αφαιρούνται από την ποσότητα που θα εκπλειστηριαστεί σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 από το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η εγκατάσταση.»
Τροπολογία 136
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 22 γ (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 29
(22γ)  Το άρθρο 29 τροποποιείται ως ακολούθως:
«Έκθεση για τη διασφάλιση της καλύτερης λειτουργίας της αγοράς άνθρακα
«Έκθεση για τη διασφάλιση της καλύτερης λειτουργίας της αγοράς άνθρακα
Σε περίπτωση που, με βάση τις τακτικές εκθέσεις για την αγορά άνθρακα που προβλέπονται στο άρθρο 10, παράγραφος 5, η Επιτροπή έχει στοιχεία ότι η αγορά άνθρακα δεν λειτουργεί εύρυθμα, υποβάλλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η έκθεση μπορεί να συνοδεύεται, ανάλογα με την περίπτωση, με προτάσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της διαφάνειας της αγοράς άνθρακα και στη θέσπιση μέτρων για τη βελτίωση της λειτουργίας της
Σε περίπτωση που, με βάση τις τακτικές εκθέσεις για την αγορά άνθρακα που προβλέπονται στο άρθρο 10, παράγραφος 5, η Επιτροπή έχει στοιχεία ότι η αγορά άνθρακα δεν λειτουργεί εύρυθμα, υποβάλλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η έκθεση περιλαμβάνει μια ενότητα αφιερωμένη στην αλληλεπίδραση μεταξύ του ΣΕΔΕ της ΕΕ και άλλων ενωσιακών και εθνικών πολιτικών για το κλίμα και την ενέργεια όσον αφορά τους όγκους των μειώσεων των εκπομπών, την οικονομική αποδοτικότητα των συγκεκριμένων πολιτικών και τον αντίκτυπο στη ζήτηση για δικαιώματα του ΣΕΔΕ της ΕΕ. Η έκθεση μπορεί να συνοδεύεται, ανάλογα με την περίπτωση, με νομοθετικές προτάσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της διαφάνειας του ΣΕΔΕ της ΕΕ και στην εξέταση της ικανότητάς του να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030 και το 2050 και στη θέσπιση μέτρων για τη βελτίωση της λειτουργίας του, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τον συνυπολογισμό του αντίκτυπου των ενωσιακών πολιτικών για την ενέργεια και το κλίμα στο ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης του ΣΕΔΕ της ΕΕ
Τροπολογία 137
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 22 δ (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Άρθρο 30 α (νέο)
(22δ)   Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 30α
Προσαρμογές μετά από την παγκόσμια αποτίμηση της κατάστασης στο πλαίσιο της UNFCCC και της συμφωνίας του Παρισιού
Εντός έξι μηνών από τον διάλογο διευκόλυνσης στο πλαίσιο της UNFCCC το 2018, η Επιτροπή δημοσιεύει ανακοίνωση στην οποία αξιολογείται η συνεκτικότητα της νομοθεσίας της Ένωσης για την κλιματική αλλαγή με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού. Ειδικότερα, η ανακοίνωση εξετάζει τον ρόλο και την επάρκεια του ΣΕΔΕ της ΕΕ για την υλοποίηση των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού.
Εντός έξι μηνών από την παγκόσμια αποτίμηση το 2023 και τις μετέπειτα παγκόσμιες αποτιμήσεις, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στην οποία εκτιμάται η ανάγκη επικαιροποίησης και ενίσχυσης της δράσης της Ένωσης για το κλίμα.
Στην έκθεση εξετάζεται το ενδεχόμενο προσαρμογών του ΣΕΔΕ της ΕΕ στο πλαίσιο των προσπαθειών μετριασμού σε παγκόσμιο επίπεδο και των προσπαθειών που καταβάλλουν άλλες σημαντικές οικονομίες. Ειδικότερα, η έκθεση εκτιμά την ανάγκη για αυστηρότερες μειώσεις εκπομπών, την ανάγκη προσαρμογής των διατάξεων περί διαρροής άνθρακα καθώς και κατά πόσο χρειάζονται πρόσθετα μέτρα και εργαλεία πολιτικής για να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις που ανέλαβαν η Ένωση και τα κράτη μέλη για τα αέρια θερμοκηπίου.
Στην έκθεση λαμβάνονται υπόψη ο κίνδυνος διαρροής άνθρακα, η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανιών, οι επενδύσεις εντός της Ένωσης και η βιομηχανική πολιτική της Ένωσης.
Η έκθεση συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση, εάν κρίνεται σκόπιμο, και στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή δημοσιεύει παράλληλα πλήρη εκτίμηση αντικτύπου.
Τροπολογία 138
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 22 ε (νέο)
Οδηγία 2003/87/ΕΚ
Παράρτημα I – παράγραφος 3
(22ε)   Στο παράρτημα Ι, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«3. Για τον υπολογισμό της συνολικής ονομαστικής θερμικής ισχύος μιας εγκατάστασης προκειμένου να αποφασιστεί κατά πόσον αυτή θα περιληφθεί στο κοινοτικό σύστημα, αθροίζονται οι ονομαστικές θερμικές ισχείς όλων των συμμετεχουσών σε αυτήν τεχνικών μονάδων όπου η καύση καυσίμου γίνεται εντός της εγκατάστασης.
Στις μονάδες αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται όλες οι μορφές λεβήτων, καυστήρων, στροβίλων, κλιβάνων, αποτεφρωτήρων, φρυκτήρων, καμίνων, φούρνων, στεγνωτήρων, κινητήρων, κυψελών καυσίμου, μονάδων καύσης χημικής ανακύκλωσης, χοανών φλόγας και θερμικών ή καταλυτικών μονάδων μετάκαυσης. Για τους σκοπούς του υπολογισμού αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη οι μονάδες με ονομαστική θερμική ισχύ κάτω των 3 MW και μονάδες που χρησιμοποιούν αποκλειστικά βιομάζα. Στις «μονάδες που χρησιμοποιούν αποκλειστικά βιομάζα» περιλαμβάνονται και αυτές που χρησιμοποιούν στερεά καύσιμα μόνο κατά την έναρξη λειτουργίας ή την παύση λειτουργίας της μονάδας.
«3. Για τον υπολογισμό της συνολικής ονομαστικής θερμικής ισχύος μιας εγκατάστασης προκειμένου να αποφασιστεί κατά πόσον αυτή θα περιληφθεί στο ΣΕΔΕ της ΕΕ, αθροίζονται οι ονομαστικές θερμικές ισχείς όλων των συμμετεχουσών σε αυτήν τεχνικών μονάδων όπου η καύση καυσίμου γίνεται εντός της εγκατάστασης. Στις εν λόγω μονάδες μπορεί να περιλαμβάνονται όλες οι μορφές λεβήτων, καυστήρων, στροβίλων, κλιβάνων, αποτεφρωτήρων, φρυκτήρων, καμίνων, φούρνων, στεγνωτήρων, κινητήρων, κυψελών καυσίμου, μονάδων καύσης χημικής ανακύκλωσης, χοανών φλόγας και θερμικών ή καταλυτικών μονάδων μετάκαυσης. Για τους σκοπούς του υπολογισμού αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη οι μονάδες με ονομαστική θερμική ισχύ κάτω των 3 MW, οι μονάδες τεχνικής υποστήριξης και έκτακτης ανάγκης που χρησιμοποιούνται μόνο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για επιτόπια κατανάλωση σε περίπτωση βλάβης του ηλεκτρικού δικτύου, και οι μονάδες που χρησιμοποιούν αποκλειστικά βιομάζα. Στις «μονάδες που χρησιμοποιούν αποκλειστικά βιομάζα» περιλαμβάνονται και αυτές που χρησιμοποιούν στερεά καύσιμα μόνο κατά την έναρξη λειτουργίας ή την παύση λειτουργίας της μονάδας.»
Τροπολογία 139
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 α (νέο)
Απόφαση (ΕΕ) 2015/1814
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 – εδάφια 1 α και 1 β (νέα)
Άρθρο 1α
Τροποποιήσεις στην απόφαση (ΕΕ) 2015/1814
Η απόφαση (ΕΕ) 2015/1814 τροποποιείται ως ακολούθως:
Στο άρθρο 1 παράγραφος 5, τα ακόλουθα εδάφια προστίθενται μετά το πρώτο εδάφιο:
«Κατά παρέκκλιση, μέχρι την περίοδο επανεξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 3, τα ποσοστά του παρόντος εδαφίου διπλασιάζονται. Κατά την επανεξέταση εξετάζεται το ενδεχόμενο διπλασιασμού του ποσοστού εισαγωγής έως ότου αποκατασταθεί η ισορροπία της αγοράς.
Επιπροσθέτως, η επανεξέταση εισάγει ανώτατο όριο στο ΑΣΑ και, εάν κρίνεται σκόπιμο, η επανεξέταση συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση.».

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0003/2017).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου