Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/0148(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0003/2017

Esitatud tekstid :

A8-0003/2017

Arutelud :

PV 13/02/2017 - 13
CRE 13/02/2017 - 13
PV 05/02/2018 - 22
CRE 05/02/2018 - 22

Hääletused :

PV 15/02/2017 - 7.7
CRE 15/02/2017 - 7.7
Selgitused hääletuse kohta
PV 06/02/2018 - 5.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0035
P8_TA(2018)0024

Vastuvõetud tekstid
PDF 750kWORD 112k
Kolmapäev, 15. veebruar 2017 - Strasbourg
Heite kulutõhus vähendamine ja süsinikdioksiidiheite vähendamist toetavad investeeringud ***I
P8_TA(2017)0035A8-0003/2017

Euroopa Parlamendi 15. veebruaril 2017. aastal vastu võetud muudatusettepanekud ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ eesmärgiga hoogustada heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja investeeringuid, mis toetavad süsinikdioksiidiheite vähendamist (COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD))(1)

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1
(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2003/87/EÜ15 loodi liidus kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem, mille eesmärk on vähendada tulemuslikult ja majanduslikult tõhusalt kasvuhoonegaaside heitkoguseid.
(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2003/87/EÜ15 loodi liidus kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem, mille eesmärk on vähendada tulemuslikult ja majanduslikult tõhusalt kasvuhoonegaaside heitkoguseid ning tugevdada jätkusuutlikult liidu tööstust süsinikdioksiidi ja investeeringute lekke ohu suhtes.
__________________
__________________
15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/87/EÜ, 13. oktoober 2003, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (ELT L 275, 25.10.2003, lk 32).
15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (ELT L 275, 25.10.2003, lk 32).
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2
(2)  Euroopa Ülemkogu võttis 2014. aasta oktoobris kohustuse vähendada 2030. aastaks liidu kasvuhoonegaaside heitkoguseid võrreldes 1990. aasta tasemega kokku vähemalt 40 %. Kõik majandussektorid peaksid heitkoguste vähendamisele kaasa aitama ja selle eesmärgini jõutakse kõige kulutõhusamal viisil liidu heitkogustega kauplemise süsteemi (ELi HKS) kaudu, nii et 2030. aastaks saavutatakse 2005. aasta tasemega võrreldes heitkoguste vähenemine 43 %. Seda kinnitati liidu ja selle liikmesriikide kavakohase riiklikult kindlaksmääratud vähendamiskohustusega, mis esitati ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni sekretariaadile 6. märtsil 201516.
(2)  Euroopa Ülemkogu võttis 2014. aasta oktoobris kohustuse vähendada 2030. aastaks liidu kasvuhoonegaaside heitkoguseid võrreldes 1990. aasta tasemega kokku vähemalt 40 %. Kõik majandussektorid peaksid kõnealusele heitkoguste vähendamisele kaasa aitama ja selle eesmärgini tuleb jõuda kõige kulutõhusamal viisil liidu heitkogustega kauplemise süsteemi (ELi HKS) kaudu, nii et 2030. aastaks saavutatakse 2005. aasta tasemega võrreldes heitkoguste vähenemine 43 %. Seda kinnitati liidu ja selle liikmesriikide kavakohase riiklikult kindlaksmääratud vähendamiskohustusega, mis esitati Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni sekretariaadile 6. märtsil 2015. Heitkoguste vähendamise alased jõupingutused peaksid olema ELi HKSi kuuluvate sektorite vahel õiglaselt jagatud.
__________________
16 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)
(2a)   Selleks et täita kokkulepitud kohustus, mille kohaselt aitavad kõik majandussektorid kaasa niisuguse eesmärgi saavutamisele, milleks on vähendada 2030. aastaks liidu kasvuhoonegaaside heitkoguseid võrreldes 1990. aasta tasemega kokku vähemalt 40 %, on oluline, et ELi HKSi, mis on küll liidu peamine vahend oma pikaajaliste kliima- ja energiaeesmärkide saavutamiseks, täiendatakse samaväärsete lisameetmetega muudes õigusaktides ja õiguslikes vahendites, mis on seotud ELi HKSi mittekuuluvate sektorite kasvuhoonegaaside heitkogustega.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 b (uus)
(2b)   ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 21. istungjärgul 12. detsembril 2015. aastal Pariisis vastu võetud kokkuleppe (edaspidi „Pariisi kokkulepe“) kohaselt on riigid kohustatud võtma kasutusele meetmed, et saavutada rohkem kui 180 kavatsetavat riiklikult kindlaksmääratud panust, mis hõlmavad ligikaudu 98 % ülemaailmsetest kasvuhoonegaaside heitkogustest. Pariisi kokkuleppe eesmärk on piirata maailma keskmise temperatuuri tõusu nii, et see jääks tööstuseelse tasemega võrreldes kindlalt alla 2 °C, ning teha jõupingutusi, et hoida temperatuuritõus tööstuseelse tasemega võrreldes alla 1,5 °C. Paljud neist meetmetest hõlmavad eeldatavasti süsinikdioksiidi heite maksustamist või sarnaseid meetmeid ning seetõttu tuleks käesolevas direktiivis sätestada läbivaatamisklausel, et võimaldada komisjonil vajaduse korral esitada ettepanekuid heitkoguste ulatuslikuma vähendamise kohta pärast esimest Pariisi kokkuleppe kohast tulemuste kokkuvõtte tegemist 2023. aastal, üleminekuperioodi süsinikdioksiidi lekke sätete kohandamise kohta väljaspool liitu toimuva süsinikdioksiidi heite maksustamise mehhanismide arengu kajastamiseks ning täiendavate poliitikameetmete ja -vahendite kohta, mille eesmärk on tõhustada liidu ja selle liikmesriikide kasvuhoonegaaside vähendamise alaseid kohustusi. Läbivaatamisklausel peaks tagama ka selle, et kuue kuu jooksul pärast 2018. aastal ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni raames toimuvat hõlbustavat dialoogi võetakse vastu teatis, milles hinnatakse kliimamuutusi käsitlevate liidu õigusaktide kooskõla Pariisi kokkuleppe eesmärkidega.
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 c (uus)
(2c)   Vastavalt Pariisi kokkuleppele ja kooskõlas kaasseadusandjate võetud kohustusega, mis on esitatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2009/29/EÜ1 a ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuses nr 406/2009/EÜ1 b, peavad kõik majandussektorid aitama kaasa süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamisele. Selleks tehakse ja tuleks soodustada jõupingutusi rahvusvahelisest meretranspordist pärit heitkoguste piiramiseks Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) kaudu eesmärgiga koostada selge IMO tegevuskava kliimapoliitika meetmete jaoks, et vähendada laevandusest pärit süsinikdioksiidi heitkoguseid ülemaailmsel tasandil. IMO raames rahvusvahelisest meretranspordist pärit heitkoguste vähendamise alaste selgete eesmärkide vastuvõtmisest on saanud väga kiireloomuline küsimus ja eeltingimus selleks, et liit ei võtaks täiendavaid meetmeid merendussektori lisamiseks ELi HKSi. Kui aga niisugust kokkulepet ei saavutata 2021. aasta lõpuks, tuleks kõnealune sektor lisada ELi HKSi ja tuleks luua fond laevaoperaatorite panuse jaoks ja kollektiivse nõuetele vastavuse jaoks seoses süsinikdioksiidi heitkogustega, mis kuuluvad juba Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2015/757 1 c kehtestatud liidu seire-, aruandlus- ja kontrollisüsteemi (liidu sadamates viibimise ajal ning niisugustesse sadamatesse suunduvatel ja sealt lahkuvatel reisidel tekkivad heitkogused). Merendussektori saastekvootide enampakkumisest saadud tulu tuleks osaliselt kasutada energiatõhususe parandamiseks ja niisuguste investeeringute toetamiseks, mida tehakse uuenduslikesse tehnoloogiatesse, mille eesmärk on vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid merendussektoris, k.a lähimerevedu ja sadamad.
__________________
1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/29/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et täiustada ja laiendada ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi (ELT L 140, 5.6.2009, lk 63).
1 b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta otsus nr 406/2009/EÜ, milles käsitletakse liikmesriikide jõupingutusi kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks, et täita ühenduse kohustust vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid aastaks 2020 (ELT L 140, 5.6.2009, lk 136).
1 c Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2015. aasta määrus (EL) 2015/757, mis käsitleb meretranspordist pärit süsinikdioksiidi heitkoguste seiret, aruandlust ja kontrolli ning millega muudetakse direktiivi 2009/16/EÜ (ELT L 123, 19.5.2015, lk 55).
Muudatusettepanek 143
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3
(3)  Euroopa Ülemkogu kinnitas, et selle eesmärgi saavutamise peamine Euroopa vahend on hästi toimiv ja reformitud ELi HKS koos instrumendiga turu stabiliseerimiseks, sealjuures kohaldatakse alates 2021. aastast iga-aastast vähendamistegurit 2,2 %; lubatud heitkoguse ühikute (LHÜd) (direktiivi tekstis on kasutatud terminit „saastekvoot”) tasuta eraldamine ei lõpe, olemasolevate meetmetega aga jätkatakse ka pärast 2020. aastat, et hoida ära kliimapoliitikast tingitud süsinikdioksiidi heite ülekandumise (direktiivi tekstis on kasutatud terminit „süsinikdioksiidi leke”) ohtu, senikaua kui muud tähtsamad majandusriigid ei ole võtnud kohustust teha võrreldavaid jõupingutusi, vähendamata enampakkumisel müüdavate LHÜde osa. Enampakkumisel müüdavat osa tuleks õigusaktides väljendada protsendimäärana, et suurendada investeerimisotsustega seotud planeerimiskindlust, parandada läbipaistvust ning muuta kogu süsteem lihtsamaks ja kergemini mõistetavaks.
(3)  Selle eesmärgi saavutamise peamised Euroopa vahendid on hästi toimiv ja reformitud ELi HKS koos tõhustatud instrumendiga turu stabiliseerimiseks, sealjuures kohaldatakse alates 2021. aastast iga-aastast vähendamistegurit 2,2 %; lubatud saastekvootide tasuta eraldamine ei lõpe, meetmetega aga jätkatakse ka pärast 2020. aastat, et hoida ära kliimapoliitikast tingitud süsinikdioksiidi lekke ohtu, senikaua kui muud tähtsamad majandusriigid ei ole võtnud kohustust teha võrreldavaid jõupingutusi. Enampakkumisel müüdavat osa tuleks õigusaktides väljendada protsendimäärana, mis peaks alanema sektoriülese paranduskoefitsiendi kohaldamise korral, et suurendada investeerimisotsustega seotud planeerimiskindlust, parandada läbipaistvust, muuta kogu süsteem lihtsamaks ja kergemini mõistetavaks ning kaitsta sektoriülese paranduskoefitsiendi kohaldamise eest sektoreid, kus esineb kõige suurem süsinikdioksiidi lekke oht. Need sätted tuleks korrapäraselt läbi vaadata kooskõlas Pariisi kokkuleppega ja vajaduse korral tuleks neid vastavalt kohandada, et täita kõnealuse kokkuleppe kohased liidu kliimakohustused.
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)
(3a)   Vähim arenenud riigid on eriti haavatavad kliimamuutuste mõju suhtes ning tekitavad üksnes väga väikese osa kasvuhoonegaaside heitkogustest. Seetõttu tuleks eriti tähtsaks pidada vähim arenenud riikide vajadustega tegelemist, kasutades ELi HKSi saastekvoote kliimameetmete rahastamiseks, eelkõige kliimamuutuste mõjuga kohanemise rahastamiseks ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni alusel loodud Rohelise Kliimafondi kaudu.
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4
(4)  Liidu tähtsaim ülesanne on elujõulise energialiidu loomine, et tagada oma kodanikele kindel, jätkusuutlik, konkurentsivõimeline ja taskukohane energia. Selle saavutamine nõuab kaugelepürgiva kliimameetme jätkuvat rakendamist Euroopa kliimapoliitika nurgakiviks oleva ELi HKSi kaudu ja energialiidu muude aspektide edendamist17. 2030. aasta raamistikus võetud sihi elluviimine aitab kaasa põhjendatud CO2-hinna kujundamisele ja hoogustab ka edaspidi kasvuhoonegaaside heitkoguste kulutõhusat vähendamist.
(4)  Liidu tähtsaim ülesanne on elujõulise energialiidu loomine, et tagada oma kodanikele ja tööstusele kindel, jätkusuutlik, konkurentsivõimeline ja taskukohane energia. Selle saavutamine nõuab kaugelepürgiva kliimameetme jätkuvat rakendamist liidu kliimapoliitika nurgakiviks oleva ELi HKSi kaudu ja energialiidu muude aspektide edendamist17. Arvesse tuleb võtta ELi HKSi koostoimet liidu ja riikide muu kliima- ja energiapoliitikaga, mis mõjutab ELi HKSi saastekvootide nõudlust. 2030. aasta raamistikus võetud sihi elluviimine ja energialiidu muude aspektide osas tehtavate edusammude piisav käsitlemine aitavad kaasa põhjendatud süsinikdioksiidi hinna kujundamisele ja ka edaspidi kasvuhoonegaaside heitkoguste kulutõhusa vähendamise hoogustamisele.
__________________
__________________
17 COM(2015)0080, millega kehtestatakse vastupidava energialiidu ja tulevikku suunatud kliimamuutuste poliitika raamstrateegia.
17 COM(2015)0080, millega kehtestatakse vastupidava energialiidu ja tulevikku suunatud kliimamuutuste poliitika raamstrateegia.
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)
(4a)   Suurem edasipüüdlikkus energiatõhususe valdkonnas võrreldes nõukogu poolt vastu võetud 27 % eesmärgiga peaks tooma kaasa rohkem tasuta eraldatavaid saastevoote tööstuse jaoks, mille puhul esineb süsinikdioksiidi lekke oht.
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5
(5)  Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 191 lõikes 2 on sätestatud, et liidu poliitika peab tuginema „saastaja maksab” põhimõttel, ja sellest lähtudes kehtestatakse direktiiviga 2003/87/EÜ üleminek teatud aja jooksul täielikule enampakkumisele. Täieliku ülemineku edasilükkamise õigustatud ajendiks on süsinikdioksiidi heite ülekandumise ärahoidmine ning saastekvootide LHÜde tasuta eraldamist tööstusele õigustab eesmärk kõrvaldada kasvuhoonegaaside heitkoguste suurenemise tegelikud riskid kolmandates riikides, kus tööstusele ei kohaldata võrreldavaid süsinikdioksiidi heitkoguste piiranguid, senikaua kui muud tähtsamad majandusriigid ei ole kohustunud võtma võrreldavaid kliimapoliitika meetmeid.
(5)  Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 191 lõikes 2 on sätestatud, et liidu poliitika peab tuginema „saastaja maksab” põhimõttel, ja sellest lähtudes kehtestatakse direktiiviga 2003/87/EÜ üleminek teatud aja jooksul täielikule enampakkumisele. Täieliku enampakkumise ajutise edasilükkamise õigustatud ajendiks on süsinikdioksiidi lekke ärahoidmine ning saastekvootide tasuta eraldamine tööstusele on õigustatud erand põhimõttest, mille kohaselt peaks maksma saastaja, tingimusel et ei toimu ülemäärast eraldamist, kusjuures eesmärk on kõrvaldada kasvuhoonegaaside heitkoguste suurenemise tegelikud riskid kolmandates riikides, kus tööstusele ei kohaldata võrreldavaid süsinikdioksiidi heitkoguste piiranguid, senikaua kui muud tähtsamad majandusriigid ei ole kohustunud võtma võrreldavaid kliimapoliitika meetmeid. Selleks peaks saastekvootide tasuta eraldamine olema dünaamilisem ja vastama käesolevas direktiivis sätestatud künnistele.
Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6
(6)  Üldreegliks jääb LHÜde müümine enampakkumisel, erandiks nende tasuta eraldamine. Nagu Euroopa Ülemkogu ka kinnitas, ei tohiks järelikult vähendada enampakkumisel müüdavat LHÜde osa, mis moodustas 2013.–2020. aastal 57 % LHÜdest. Komisjoni mõjuhinnangus18 esitatakse üksikasjad enampakkumisele pandava osa kohta ja täpsustatakse, et see 57 % suurune osa kujuneb liikmesriikide nimel enampakkumisele pandud LHÜde arvel, mille hulka kuuluvad uute osalejate jaoks reserveeritud, kuid eraldamata LHÜd, teatud liikmesriikides elektritootmise ajakohastamiseks eraldatud LHÜd ja LHÜd, mis pannakse enampakkumisele hiljem, sest nad paigutatakse turustabiilsusreservi, mis on loodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega (EL) 2015/… 19.
(6)  Üldreegliks jääb saastekvootide müümine enampakkumisel, erandiks nende tasuta eraldamine. Järelikult tuleks enampakkumisel müüdavat saastekvootide osa, mis peaks 2021.–2030. aastal moodustama 57 % saastekvootidest, vähendada sektoriülese paranduskoefitsiendi kohaldamise abil, et kaitsta sektoreid, kus esineb kõige suurem süsinikdioksiidi lekke oht. Komisjoni mõjuhinnangus esitatakse üksikasjad enampakkumisele pandava osa kohta ja täpsustatakse, et see 57 % suurune osa kujuneb liikmesriikide nimel enampakkumisele pandud saastekvootide arvel, mille hulka kuuluvad uute osalejate jaoks reserveeritud, kuid eraldamata saastekvoodid, teatud liikmesriikides elektritootmise ajakohastamiseks eraldatud saastekvoodid ja saastekvoodid, mis pannakse enampakkumisele hiljem, sest nad paigutatakse turustabiilsusreservi, mis on loodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega (EL) 2015/181419. Tuleks luua õiglane üleminekufond, mille eesmärk on toetada piirkondi, kus suur osa töötajatest on rakendatud süsinikdioksiidile toetuvates sektorites ja SKP elaniku kohta on liidu keskmisest tunduvalt väiksem.
__________________
18 SEC(2015)XX.
19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2015/, …, milles käsitletakse ELi kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemi turustabiilsusreservi loomist ja toimimist ning millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ (ELT L […], […], lk […]).
19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. oktoobri 2015. aasta otsus (EL) 2015/1814, mis käsitleb ELi kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemi turustabiilsusreservi loomist ja toimimist ning millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ (ELT L 264, 9.10.2015, lk 1).
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7
(7)  Kuna muude riikide meetmed ei paku tööstusele võrreldavaid heitkoguste vähendamise stiimuleid, tuleks liidu heitkoguste vähendamisest saadava keskkonnaalase kasu säilimiseks jätkata LHÜde tasuta eraldamist selliste sektorite ja allsektorite käitistele, kus on süsinikdioksiidi heite ülekandumise tegelik oht. ELi HKSi rakendamisel saadud kogemused näitavad, et sektorites ja allsektorites esinev süsinikdioksiidi heite ülekandumise oht on erineval tasemel ja et LHÜde tasuta eraldamine on süsinikdioksiidi heite ülekandumist ära hoidnud. Mõnes sektoris ja allsektoris võib süsinikdioksiidi heite ülekandumise oht olla suurem, teised suudavad aga märgatava osa heitkoguseid katvatest LHÜde kuludest tootehindadesse üle kanda, kaotamata turuosa ja kandes ainult järelejäänud osa kuludest, mistõttu nendes on süsinikdioksiidi heite ülekandumise oht väike. Komisjon peaks kindlaks tegema ja eristama asjaomaseid sektoreid nende kaubandusmahu ja heitemahukuse põhjal, et määratleda paremini süsinikdioksiidi heite tegeliku ülekandumise ohuga sektorid. Kui nendele kriteeriumidele tuginedes ületatakse künnis, mis on kindlaks määratud kõnealuste sektorite ja allsektorite võime põhjal kanda kulud üle tootehindadesse, võib sektoris või allsektoris esineda süsinikdioksiidi heite ülekandumise oht. Muudel juhtudel on süsinikdioksiidi heite ülekandumise oht väike või see puudub. Kui lisaks võetakse arvesse elektritootmisest väljapoole jäävate sektorite ja allsektorite võime kanda kulud üle tootehindadesse, väheneks selle tagajärjel ka juhuslik kasum.
(7)  Kuna muude riikide meetmed ei paku tööstusele võrreldavaid heitkoguste vähendamise stiimuleid, tuleks liidu heitkoguste vähendamisest saadava keskkonnaalase kasu säilimiseks jätkata ajutiselt saastekvootide tasuta eraldamist selliste sektorite ja allsektorite käitistele, kus on süsinikdioksiidi lekke tegelik oht. ELi HKSi rakendamisel saadud kogemused näitavad, et sektorites ja allsektorites esinev süsinikdioksiidi lekke oht on erineval tasemel ja et saastekvootide tasuta eraldamine on süsinikdioksiidi leket ära hoidnud. Mõnes sektoris ja allsektoris võib süsinikdioksiidi lekke oht olla suurem, teised suudavad aga märgatava osa heitkoguseid katvatest saastekvootide kuludest tootehindadesse üle kanda, kaotamata turuosa ja kandes ainult järelejäänud osa kuludest, mistõttu nendes on süsinikdioksiidi lekke oht väike. Komisjon peaks kindlaks tegema ja eristama asjaomaseid sektoreid nende kaubandusmahu ja heitemahukuse põhjal, et määratleda paremini süsinikdioksiidi lekke tegeliku ohuga sektorid. Kui nendele kriteeriumidele tuginedes ületatakse künnis, mis on kindlaks määratud kõnealuste sektorite ja allsektorite võime põhjal kanda kulud üle tootehindadesse, võib sektoris või allsektoris esineda süsinikdioksiidi lekke oht. Muudel juhtudel on süsinikdioksiidi lekke oht väike või see puudub. Kui lisaks võetakse arvesse elektritootmisest väljapoole jäävate sektorite ja allsektorite võime kanda kulud üle tootehindadesse, väheneks selle tagajärjel ka juhuslik kasum. Süsinikdioksiidi lekke ohtu sektorites ja allsektorites, mille puhul arvutatakse tasuta eraldatavad saastekvoodid aromaatsete süsivesinike, vesiniku ja sünteesgaasi jaoks kehtestatud võrdlusaluste põhjal, tuleks samuti hinnata, kuna kõnealuseid tooteid toodetakse nii rafineerimis- kui ka keemiatehastes.
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8
(8)  Et kajastada tehnoloogia arengut asjaomastes sektorites ja teha neis kohandusi vastavalt eraldamisperioodile, tuleks käitistele LHÜde tasuta eraldamiseks kehtestada võrdlusalused, mis määratakse kindlaks 2007.2008. aasta andmete alusel ja mida ajakohastatakse kooskõlas täheldatud keskmise paranemisega. Prognoositavuse huvides tuleks selleks kohaldada tegurit, mis väljendab parimat hinnangut arengu kohta sektorites, kes peaksid seejärel arvesse võtma käitiste selged, objektiivsed ja kontrollitud andmed, nii et sektoritel, mille paranemismäär erineb sellest tegurist oluliselt, on võrdlusalus, mis on lähemal nende tegelikule paranemismäärale. Kui andmete põhjal ilmneb, et erinevus vähendamistegurist on asjaomase perioodi aasta kohta 2007.2008. aasta väärtusest rohkem kui 0,5 % võrra suurem või väiksem, kohandatakse seonduvat võrdlusalust selle protsendi võrra. Et tagada rafineerimis- ja keemiatehastes toodetavate aromaatsete süsivesinike, vesiniku ja sünteesgaasi puhul ühesugused tingimused, tuleks jätkata aromaatsete süsivesinike, vesiniku ja sünteesgaasi võrdlusaluste ühtlustamist rafineerimistehaste puhul kasutatavate võrdlusalustega.
(8)  Et kajastada tehnoloogia arengut asjaomastes sektorites ja teha neis kohandusi vastavalt eraldamisperioodile, tuleks käitistele saastekvootide tasuta eraldamiseks kehtestada võrdlusalused, mis määratakse kindlaks 2007. ja 2008. aasta andmete alusel ja mida ajakohastatakse kooskõlas täheldatud keskmise paranemisega. Prognoositavuse huvides tuleks selleks kohaldada tegurit, mis väljendab tegelikku hinnangut 10 % kõige tõhusamate käitiste arengu kohta sektorites, kes peaksid seejärel arvesse võtma käitiste selged, objektiivsed ja kontrollitud andmed, nii et sektoritel, mille paranemismäär erineb sellest tegurist oluliselt, on võrdlusalus, mis on lähemal nende tegelikule paranemismäärale. Kui andmete põhjal ilmneb, et erinevus vähendamistegurist on asjaomase perioodi aasta kohta 2007. ja 2008. aastale vastavast väärtusest rohkem kui 1,75 % võrra kas suurem või väiksem, tuleks seonduvat võrdlusalust kohandada selle protsendi võrra. Kui andmete põhjal ilmneb aga paranemismäär, mis on asjaomasel perioodil kas 0,25 % või sellest madalam, tuleks asjaomast võrdlusalust kohandada selle protsendi võrra. Et tagada rafineerimis- ja keemiatehastes toodetavate aromaatsete süsivesinike, vesiniku ja sünteesgaasi puhul ühesugused tingimused, tuleks jätkata aromaatsete süsivesinike, vesiniku ja sünteesgaasi võrdlusaluste ühtlustamist rafineerimistehaste puhul kasutatavate võrdlusalustega.
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9
(9)  Liikmesriigid peaksid kooskõlas riigiabi eeskirjadega maksma osalist hüvitist nende sektorite või allsektorite käitistele, mille puhul on kindlaks tehtud, et seal esineb suur süsinikdioksiidi heite ülekandumise oht, sest kasvuhoonegaaside heitkogustega seotud kulud kantakse üle elektrihindadesse. Konventsiooniosaliste poolt Pariisi konverentsil vastu võetava protokolli ja selle juurde kuuluvate otsustega on vaja rahastamiskõlblike partnerite jaoks sätestada kliimameetmete jõulise rahastamise, tehnosiirde ja suutlikkuse arendamise tingimused, pidades silmas eriti kõige väiksema võimekusega riike. Avaliku sektori kliimameetmete rahalistel vahenditel on tähtis roll ressursside kaasamisel ka pärast 2020. aastat. Seetõttu tuleks enampakkumiste tulu kasutada ka kliimameetmete, sealhulgas kliimamuutuste mõjuga kohanemise rahastamiseks haavatavates kolmandates riikides. Kliimameetmete rahastamiseks kaasatavate vahendite hulk sõltub veel kavatsetavate riiklikult kindlaksmääratud panuste suurusest ja kvaliteedist, hilisematest investeerimiskavadest ja kohandamise ettevalmistamise protsessist liikmesriikides. Liikmesriigid peaksid kasutama enampakkumise tulu ka selleks, et edendada oskuste kujundamist ja majanduse CO2-heite vähendamisest tingitud tööjõu ümbersuunamist töökohtade vahetamise tõttu.
(9)  Võrdsete tingimuste eesmärgi poole püüdlemisel peaksid liikmesriigid liidu tasandil kehtestatud keskse süsteemi raames maksma osalist hüvitist nende sektorite või allsektorite teatavatele käitistele, mille puhul on kindlaks tehtud, et seal esineb suur süsinikdioksiidi lekke oht, sest kasvuhoonegaaside heitkogustega seotud kulud kantakse üle elektrihindadesse. Avaliku sektori kliimameetmete rahalistel vahenditel on tähtis roll ressursside kaasamisel ka pärast 2020. aastat. Seetõttu tuleks enampakkumiste tulu kasutada ka kliimameetmete, sealhulgas kliimamuutuste mõjuga kohanemise rahastamiseks haavatavates kolmandates riikides. Kliimameetmete rahastamiseks kaasatavate vahendite hulk sõltub veel esildatud kavatsetavate riiklikult kindlaksmääratud panuste suurusest ja kvaliteedist, hilisematest investeerimiskavadest ja kohandamise ettevalmistamise protsessist liikmesriikides. Liikmesriigid peaksid ühtlasi tegelema oma majanduse süsinikdioksiidiheite vähendamise sotsiaalsete aspektidega ja kasutama enampakkumise tulu selleks, et edendada oskuste kujundamist ja majanduse süsinikdioksiidiheite vähendamisest tingitud tööjõu ümbersuunamist töökohtade vahetamise tõttu. Liikmesriikidel peaks olema võimalik täiendada liidu tasandil kehtestatud keskse süsteemi raames pakutavat hüvitist. Niisugused finantsmeetmed ei tohiks ületada tasemeid, millele on osutatud asjakohastes riigiabi käsitlevates suunistes.
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10
(10)  Selle direktiiviga antav peamine pikaajaline ajend CO2 kogumiseks ja säilitamiseks ning uue taastuvenergia tehnoloogia kasutuselevõtuks ning vähese süsinikdioksiidiheitega tehnoloogia ja protsesside murrangulisteks uuendusteks on CO2-hinnaga antav signaal ja see, et püsivalt säilitatud või ära hoitud süsinikdioksiidi heitkoguste eest ei tule LHÜsid tagastada. Et täiendada ressursse, mida kasutatakse juba ärilistel alustel toimivate süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise rajatiste ning taastuvenergia uuendusliku tehnoloogia tutvustamise kiirendamiseks, tuleks kasutada ELi HKSi LHÜsid selleks, et tagada kindel toetus süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise rajatiste, uue taastuvenergia tehnoloogia ja tööstusuuenduste kasutuselevõtu eest vähese süsinikdioksiidiheitega tehnoloogia ja protsesside valdkonnas liidus CO2 säilitamisel või piisavas ulatuses ärahoidmisel, tingimusel et on olemas kokkulepe teadmiste jagamise kohta. Valdav osa sellest toetusest peaks sõltuma kasvuhoonegaaside heitkoguste tõendatud vältimisest, kuigi osa toetusest võib anda juhul, kui kasutusele võetud tehnoloogiat silmas pidades on eelnevalt kindlaksmääratud vahe-eesmärgid täidetud. Toetatavate projektikulude protsentuaalne maksimummäär võib olenevalt projekti kategooriast erineda.
(10)  Selle direktiiviga antav peamine pikaajaline ajend süsinikdioksiidi kogumiseks ja säilitamiseks, süsinikdioksiidi kogumiseks ja kasutamiseks ning uue taastuvenergia tehnoloogia kasutuselevõtuks ning vähese süsinikdioksiidiheitega tehnoloogia ja protsesside murrangulisteks uuendusteks on süsinikdioksiidi hinnaga antav signaal ja see, et püsivalt säilitatud või ära hoitud süsinikdioksiidi heitkoguste eest ei tule saastekvoote tagastada. Et täiendada ressursse, mida kasutatakse juba ärilistel alustel toimivate süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise ning süsinikdioksiidi kogumise ja kasutamise rajatiste ning taastuvenergia uuendusliku tehnoloogia tutvustamise kiirendamiseks, tuleks kasutada ELi HKSi saastekvoote selleks, et tagada kindel toetus süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise ning süsinikdioksiidi kogumise ja kasutamise rajatiste, uue taastuvenergia tehnoloogia ja tööstusuuenduste kasutuselevõtu eest vähese süsinikdioksiidiheitega tehnoloogia ja protsesside valdkonnas liidus süsinikdioksiidi säilitamisel või piisavas ulatuses ärahoidmisel, tingimusel et on olemas kokkulepe teadmiste jagamise kohta. Valdav osa sellest toetusest peaks sõltuma kasvuhoonegaaside heitkoguste tõendatud vältimisest, kuigi osa toetusest võib anda juhul, kui kasutusele võetud tehnoloogiat silmas pidades on eelnevalt kindlaks määratud vahe-eesmärgid täidetud. Toetatavate projektikulude protsentuaalne maksimummäär võib olenevalt projekti kategooriast erineda.
Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11
(11)  Moderniseerimisfondi loomiseks tuleks kasutada 2 % ELi HKSi LHÜdest, mis müüakse enampakkumisel kooskõlas määrusega nr 1031/2010 loodud ühise enampakkumisplatvormi kaudu toimuvate enampakkumiste eeskirjade ja meetoditega. Liikmesriigid, kelle SKP inimese kohta oli turuhindade arvestuses 2013. aastal alla 60 % liidu keskmisest, tuleks lugeda moderniseerimisfondi kaudu rahastamiskõlblikuks ja vabastada kuni 2030. aastani täieliku enampakkumise põhimõtte rakendamisest elektritootmise korral; nende puhul kasutatakse LHÜde valikulist tasuta eraldamist, et soodustada läbipaistval viisil nende energiasektori ajakohastamiseks mõeldud reaalinvesteeringuid ning vältida samal ajal moonutusi energia siseturul. Moderniseerimisfondi juhtimise korraldus peaks tagama sidusa, üksikasjaliku ja läbipaistva raamistiku, et saavutada selle kõige tõhusam võimalik rakendamine, võttes arvesse vajadust tagada osalejatele lihtne juurdepääs. juhtimisstruktuuri toimimine peaks olema vastavuses vahendite asjakohase kasutamise eesmärgiga. Juhtimisstruktuur peaks koosnema investeerimisnõukogust ja korralduskomiteest ning otsustamisprotsessis tuleks nõuetekohaselt arvesse võtta EIP eksperditeadmisi, välja arvatud juhul, kui toetatakse väikesemahulisi projekte riiklike arengupankade laenude või riiklike programmide raames antud toetuste kaudu, millel on moderniseerimisfondiga ühised eesmärgid. Fondist rahastatavate investeeringute kohta peaksid ettepaneku tegema liikmesriigid. Et tagada väikese sissetulekuga liikmesriikide investeerimisvajaduste piisav rahuldamine, lähtutakse vahendite jaotamisel võrdsel määral tõendatud heitkogustest ja SKP kriteeriumidest. Moderniseerimisfondist antavat rahalist abi võib eraldada erinevate vormide kaudu.
(11)  Moderniseerimisfondi loomiseks tuleks kasutada 2 % ELi HKSi saastekvootidest, mis müüakse enampakkumisel kooskõlas määrusega (EL) nr 1031/2010 loodud ühise enampakkumisplatvormi kaudu toimuvate enampakkumiste eeskirjade ja meetoditega. Liikmesriigid, kelle SKP inimese kohta oli turuhindade arvestuses 2013. aastal alla 60 % liidu keskmisest, tuleks lugeda moderniseerimisfondi kaudu rahastamiskõlblikuks. Liikmesriikidel, kelle SKP inimese kohta oli eurodes turuhindade arvestuses 2014. aastal alla 60 % liidu keskmisest, peaks kuni 2030. aastani olema võimalik saada vabastus täieliku enampakkumise põhimõtte rakendamisest elektritootmise korral; nende puhul tuleks kasutada saastekvootide valikulist tasuta eraldamist, et soodustada läbipaistval viisil nende energiasektori ajakohastamiseks ja mitmekesistamiseks mõeldud reaalinvesteeringuid kooskõlas liidu 2030. ja 2050. aasta kliima- ja energiaeesmärkidega ning vältida samal ajal moonutusi energia siseturul. Moderniseerimisfondi juhtimise korraldus peaks tagama sidusa, üksikasjaliku ja läbipaistva raamistiku, et tagada selle kõige tõhusam võimalik rakendamine, võttes arvesse vajadust tagada kõikide osalejate jaoks lihtne juurdepääs. Sellised eeskirjad peaksid olema läbipaistvad, tasakaalustatud ja vastavuses vahendite asjakohase kasutamise tagamise eesmärgiga. Juhtimisstruktuur peaks koosnema investeerimisnõukogust, nõuandekogust ja korralduskomiteest. Otsustamisprotsessis tuleks nõuetekohaselt arvesse võtta EIP eksperditeadmisi, välja arvatud juhul, kui toetatakse väikesemahulisi projekte riiklike arengupankade laenude või riiklike programmide raames antud toetuste kaudu, millel on moderniseerimisfondiga ühised eesmärgid. Fondist rahastatavate investeeringute kohta peaksid ettepaneku tegema liikmesriigid ja fondi kogu rahastamistegevus peaks vastama konkreetsetele toetuskõlblikkuse kriteeriumidele. Et tagada väikese sissetulekuga liikmesriikide investeerimisvajaduste piisav rahuldamine, lähtutakse vahendite jaotamisel võrdsel määral tõendatud heitkogustest ja SKP kriteeriumidest. Moderniseerimisfondist antavat rahalist abi võib eraldada erinevate vormide kaudu.
Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12
(12)  Euroopa Ülemkogu on kinnitanud, et parandada tuleks teatud liikmesriikide energiasektori ajakohastamiseks kasutatava LHÜde valikulise tasuta eraldamise võimalusi, sealhulgas läbipaistvust. 10 miljonist eurost algavaid investeeringuid peaksid kõnealused riigid valima konkureeriva pakkumismenetluse kaudu, mis põhineb selgetel ja läbipaistvatel eeskirjadel tagamaks, et tasuta eraldatud LHÜsid kasutatakse energiasektori ajakohastamiseks mõeldud reaalinvesteeringute soodustamiseks kooskõlas energialiidu eesmärkidega. Ka alla 10 miljoni euro jäävaid investeeringuid tuleks pidada rahastamiskõlblikuks LHÜde tasuta eraldamise kaudu. Asjaomased liikmesriigid peaksid sellised investeeringud välja valima selgete ja läbipaistvate kriteeriumide alusel. Niisuguse valikuprotsessi tulemuste üle tuleks korraldada avalik konsultatsioon. Üldsust tuleks investeerimisprojektide valimise etapis nõuetekohaselt teavitada, samuti tuleb talle teada anda projektide rakendamisest.
(12)  Euroopa Ülemkogu on kinnitanud, et parandada tuleks teatud liikmesriikide energiasektori ajakohastamiseks ja mitmekesistamiseks kasutatava saastekvootide valikulise tasuta eraldamise võimalusi, sealhulgas läbipaistvust. 10 miljonist eurost algavaid investeeringuid peaksid kõnealused riigid valima konkureeriva pakkumismenetluse kaudu, mis põhineb selgetel ja läbipaistvatel eeskirjadel tagamaks, et tasuta eraldatud saastekvoote kasutatakse energiasektori ajakohastamiseks või mitmekesistamiseks mõeldud reaalinvesteeringute soodustamiseks kooskõlas energialiidu eesmärkidega, mille hulka kuulub ka kolmanda energiapaketi edendamine. Ka alla 10 miljoni euro jäävaid investeeringuid tuleks pidada rahastamiskõlblikuks saastekvootide tasuta eraldamise kaudu. Asjaomased liikmesriigid peaksid sellised investeeringud välja valima selgete ja läbipaistvate kriteeriumide alusel. Valikuprotsessi üle tuleks korraldada avalik konsultatsioon ja sellise valikuprotsessi tulemused, k.a tagasilükatud projektid, tuleks teha üldsusele kättesaadavaks. Üldsust tuleks investeerimisprojektide valimise ja rakendamise etapis nõuetekohaselt teavitada. Liikmesriikidel peaks olema võimalik kanda kõik vastavad saastekvoodid või osa neist moderniseerimisfondi, kui nad võivad kasutada mõlemat instrumenti. Erandi kehtivus peaks lõppema kauplemisperioodi lõpus 2030. aastal.
Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13
(13)  Et tagada avaliku sektori kulutõhusus, peaks ELi HKSi kaudu rahastamine olema kooskõlas liidu muude rahastamisprogrammidega, kaasa arvatud Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid.
(13)  Et tagada avaliku sektori kulutõhusus, peaks ELi HKSi kaudu toimuv rahastamine olema kooskõlas liidu muude rahastamisprogrammidega, k.a programm „Horisont 2020”, Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond, Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid ning Euroopa Investeerimispanga (EIP) kliimainvesteeringute strateegia.
Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14
(14)  Olemasolevad sätted väikeste käitiste väljaarvamiseks ELi HKSist jätavad väljaarvatud käitistele võimaluse selle olukorra säilitamiseks ja liikmesriikidele tuleks anda võimalus oma väljaarvatud käitiste loetelu ajakohastada, sealjuures liikmesriikidele, kes seda valikut praegu ei kasuta, tuleks võimaldada seda teha iga kauplemisperioodi alguses.
(14)  Olemasolevaid sätteid väikeste käitiste väljaarvamiseks ELi HKSist tuleks laiendada nii, et need hõlmaksid käitisi, mida käitavad väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd) ning mille heitkogus igal väljaarvamise taotluse esitamise aastale eelneval kolmel aastal on väiksem kui 50 000 tonni süsinikdioksiidi ekvivalenti. Liikmesriikidele tuleks anda võimalus oma väljaarvatud käitiste loetelu ajakohastada ning liikmesriikidel, kes seda valikut praegu ei kasuta, tuleks võimaldada seda teha iga kauplemisperioodi alguses ning poole perioodi möödumisel. Samuti peaks olema võimalik arvata ELi HKSist välja käitised, mille heitkogus igal iga kauplemisperioodi algusele eelneval kolmel aastal on väiksem kui 5 000 tonni süsinikdioksiidi ekvivalenti, tingimusel et see otsus vaadatakse läbi iga viie aasta tagant. Liikmesriigid peaksid tagama, et osalemisest loobunud käitiste suhtes kehtivad alternatiivsed samaväärsed meetmed ei too kaasa suuremaid nõuete täitmisega seotud kulusid. ELi HKSi kuuluvate väikeheitetekitajate puhul tuleks seire-, aruandlus- ja tõendamisnõudeid lihtsustada.
Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)
(16a)   Selleks et vähendada märkimisväärselt ettevõtjate halduskoormust, tuleks komisjonile anda võimalus kaaluda selliste meetmete võtmist nagu heitkoguste aruannete esitamise ja tõendamise automatiseerimine, kasutades täielikult ära info- ja kommunikatsioonitehnoloogia potentsiaali.
Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)
(17a)   Artiklites 14 ja 15 osutatud delegeeritud õigusaktidega tuleks võimalikult suures ulatuses lihtsustada seiret, aruandlust ja tõendamist käsitlevaid eeskirju, et vähendada käitajate jaoks bürokraatiat. Artikli 19 lõikes 3 osutatud delegeeritud õigusaktidega tuleks hõlbustada juurdepääsu registrile ja selle kasutamist, eelkõige väikeste käitajate jaoks.
Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt -1 (uus)
(-1)   Kogu direktiivis asendatakse mõiste „ühenduse süsteem“ mõistega „ELi HKS“ ja tehakse vajalikud grammatilised muudatused.
Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt -1 a (uus)
(-1a)   Kogu direktiivis asendatakse mõiste „kogu ühendust hõlmav“ mõistega „kogu liitu hõlmav“.
Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt -1 b (uus)
(-1b)   Kogu direktiivis, välja arvatud punktides -1 ja -1a osutatud juhtudel ning artikli 26 teises lõigus, asendatakse mõiste „ühendus“ mõistega „liit“ ja tehakse vajalikud grammatilised muudatused.
Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt -1 c (uus)
(-1c)   Kogu direktiivis asendatakse sõnad „artikli 23 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlus“ sõnadega „artikli 30c lõikes 2 osutatud kontrollimenetlus“.
Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt -1 d (uus)
(-1d)   Artiklis 3g, artikli 5 esimese lõigu punktis d, artikli 6 lõike 2 punktis c, artikli 10a lõike 2 teises lõigus, artikli 14 lõigetes 2, 3 ja 4, artikli 19 lõigetes 1 ja 4 ning artikli 29a lõikes 4 asendatakse sõna „määrus“ sõnaga „õigusakt“ ja tehakse vajalikud grammatilised muudatused.
Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt -1 f (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 3 – punkt h
(-1f)   Artikli 3 punkt h asendatakse järgmisega:
„h) uus osaleja:
„h) uus osaleja:
–  käitis, mis tegeleb ühe või mitme I lisas loetletud tegevusalaga ning mis on saanud kasvuhoonegaaside heitmeloa esimest korda pärast 30. juunit 2011;
–  käitis, mis tegeleb ühe või mitme I lisas loetletud tegevusalaga ning mis on saanud kasvuhoonegaaside heitmeloa esimest korda pärast 30. juunit 2018;
–  käitis, mis tegeleb artikli 24 lõike 1 või 2 kohaselt ühenduse süsteemi lisatud tegevusalaga esimest korda, või
–  käitis, mis tegeleb artikli 24 lõike 1 või 2 kohaselt liidu süsteemi lisatud tegevusalaga esimest korda, või
–  käitis, mis tegeleb ühe või mitme I lisas loetletud tegevusalaga või artikli 24 lõike 1 või 2 kohaselt ühenduse süsteemi lisatud tegevusalaga ning kus on toimunud märkimisväärne laiendamine pärast 30. juunit 2011, üksnes nimetatud laiendamise osas.”
–  käitis, mis tegeleb ühe või mitme I lisas loetletud tegevusalaga või artikli 24 lõike 1 või 2 kohaselt liidu süsteemi lisatud tegevusalaga ning kus on toimunud märkimisväärne laiendamine pärast 30. juunit 2018, üksnes nimetatud laiendamise osas.“
Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt -1 g (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 3 – punkt u a (uus)
(-1g)   Artiklile 3 lisatakse järgmine punkt:
„ua) väikeheitetekitaja – väikeste heitkogustega käitis, mida käitab väike või keskmise suurusega ettevõtja a ning mis vastab vähemalt ühele järgmistest kriteeriumidest:
–  praegusele kauplemisperioodile vahetult eelneval kauplemisperioodil asjaomasele pädevale asutusele teatatud käitise keskmised aastased tõendatud heitkogused on biomassist saadud süsinikdioksiidi arvestamata ja ülekantud süsinikdioksiidi lahutamata väiksemad kui 50 000 tonni süsinikdioksiidi ekvivalenti aastas;
–  esimeses taandes osutatud andmed keskmiste aastaste heitkoguste kohta ei ole selle käitise puhul kättesaadavad või ei ole need selle käitise suhtes enam kohaldatavad muutuste tõttu käitise piirides või töötingimustes, kuid selle käitise aastased heitkogused on järgmisel viiel aastal biomassist saadud süsinikdioksiidi arvestamata ja enne ülekantud süsinikdioksiidi lahutamist eeldatavasti väiksemad kui 50 000 tonni süsinikdioksiidi ekvivalenti aastas.“
__________________
1a Nagu on määratletud soovituse 2003/361/EÜ lisas.
Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt -1 h (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 3c – lõige 2
(-1h)   Artikli 3c lõige 2 asendatakse järgmisega:
„2. Artikli 13 lõikes 1 osutatud ajavahemikul, mis algab 1. jaanuaril 2013, ning juhul, kui pärast artikli 30 lõikes 4 osutatud läbivaatamist ei ole tehtud muudatusi, ka igal järgneval ajavahemikul, moodustab õhusõiduki käitajatele eraldatavate lennunduse saastekvootide üldkogus 95 % varasematest lennunduse heitkogustest korrutatuna kõnealusesse ajavahemikku jäävate aastate arvuga.
„2. Artiklis 13 osutatud ajavahemikul, mis algab 1. jaanuaril 2013, ning juhul, kui pärast artikli 30 lõikes 4 osutatud läbivaatamist ei ole tehtud muudatusi, ka igal järgneval ajavahemikul, moodustab õhusõiduki käitajatele eraldatavate lennunduse saastekvootide üldkogus 95 % varasematest lennunduse heitkogustest korrutatuna kõnealusesse ajavahemikku jäävate aastate arvuga.
Õhusõiduki käitajatele eraldatavate saastekvootide üldkogus 2021. aastal on 10 % väiksem perioodil 1. jaanuar 2014 – 31. detsember 2016 eraldatud keskmisest kogusest ja väheneb seejärel igal aastal sama määra alusel, mis kehtib artikli 10 lõike 1 teises lõigus osutatud ELi HKSi kogu ülemmäära puhul, et viia 2030. aastaks lennunduse ülemmäär paremini kooskõlla muude ELi HKSi sektoritega.
Väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) asuvate riikide lennuväljadele suunduvate või sealt väljuvate lendudega seotud lennutegevusele alates 2021. aastast eraldatavate saastekvootide kogust võib kohandada, võttes arvesse tulevast ülemaailmset turupõhist mehhanismi, milles lepiti kokku Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) 39. assambleel. Komisjon esitab pärast ICAO 40. assambleed 2019. aastaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule seadusandliku ettepaneku kõnealuste tegevuste kohta.
Protsendimäära võib läbi vaadata käesoleva direktiivi üldise läbivaatamise käigus.”
Protsendimäära võib läbi vaadata käesoleva direktiivi üldise läbivaatamise käigus.“
Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt -1 i (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 3c – lõige 4
(-1i)   Artikli 3c lõike 4 viimane lause asendatakse järgmisega:
Selle otsuse vaatab läbi artikli 23 lõikes 1 osutatud komitee.
Selle otsuse vaatab läbi artikli 30c lõikes 1 osutatud komitee.
Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt -1 j (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 3d – lõige 2
(-1j)   Artikli 3d lõige 2 asendatakse järgmisega:
„2. Alates 1. jaanuarist 2013 pannakse enampakkumisele 15 % saastekvootidest. Seda protsenti võib käesoleva direktiivi üldise läbivaatamise käigus suurendada.”
„2. Alates 1. jaanuarist 2021 pannakse enampakkumisele 50 % saastekvootidest.“
Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 3d – lõige 3
(1)  Artikli 3d lõike 3 teine lõik asendatakse järgmisega:
(1)  Artikli 3d lõige 3 asendatakse järgmisega:
„Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 23 vastu delegeeritud õigusakt.”.
3. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 30b vastu delegeeritud õigusakte, et täiendada käesolevat direktiivi, kehtestades üksikasjaliku korra liikmesriikide poolt selliste saastekvootide enampakkumisel müümise kohta, mida ei pea käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 või artikli 3f lõike 8 kohaselt tasuta välja andma. Iga liikmesriik peab igal ajavahemikul müüma enampakkumisel sellise hulga saastekvoote, mis on proportsionaalne liikmesriigi osaga võrdlusaastal kõigile liikmesriikidele omistatud lennunduse heitkoguste koguhulgast, millest on teatatud vastavalt artikli 14 lõikele 3 ja mis on tõendatud vastavalt artiklile 15. Artikli 3c lõikes 1 osutatud ajavahemiku võrdlusaasta on 2010 ning iga järgneva artiklis 3c osutatud ajavahemiku võrdlusaasta on kalendriaasta, mis lõpeb 24 kuud enne selle ajavahemiku algust, mida enampakkumine hõlmab.“
Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 3d – lõige 4 – lõik 1
(1a)   Artikli 3d lõike 4 esimene lõik asendatakse järgmisega:
„4. Liikmesriigid otsustavad selle üle, kuidas kasutada saastekvootide enampakkumisest saadud tulu. Seda tulu tuleks kasutada võitlemiseks kliimamuutusega ELis ja kolmandates riikides, muu hulgas kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks, kliimamuutuste mõjudega kohanemiseks ELis ja kolmandates riikides, eriti arengumaades, leevendamis- ja kohanemisprotsessiga seotud teadus- ja arendustegevuse rahastamiseks, eriti aeronautika ja õhutranspordi valdkonnas, heitkoguste vähendamiseks vähe heitgaase eraldava transpordi kasutamise abil ning ühenduse süsteemi haldamise kulude katmiseks. Enampakkumise tuludega tuleks rahastada ka annetusi ülemaailmse energiatõhususe ja taastuvenergia fondile ning meetmeid metsade hävitamise ärahoidmiseks.”
„4. Kogu tulu kasutatakse võitlemiseks kliimamuutusega liidus ja kolmandates riikides, muu hulgas kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks, kliimamuutuste mõjudega kohanemiseks liidus ja kolmandates riikides, eriti arengumaades, leevendamis- ja kohanemisprotsessiga seotud teadus- ja arendustegevuse rahastamiseks, eriti aeronautika ja õhutranspordi valdkonnas, heitkoguste vähendamiseks vähe heitgaase eraldava transpordi kasutamise abil ning liidu süsteemi haldamise kulude katmiseks. Enampakkumise tuludega võib rahastada ka annetusi ülemaailmse energiatõhususe ja taastuvenergia fondile ning meetmeid metsade hävitamise ärahoidmiseks.“
Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 b (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 3e – lõige 1 a (uus)
(1b)   Artiklile 3e lisatakse järgmine lõige:
„1a. Alates 2021. aastast ei eraldata käesoleva direktiivi alusel tasuta saastekvoote lennundussektorile, välja arvatud juhul, kui sellele antakse kinnitus Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt tulevikus vastu võetava otsusega, kuna ICAO resolutsioonis A-39/3 on ette nähtud, et alates 2021. aastast tuleb kohaldada ülemaailmset turupõhist meedet. Sellega seoses võtavad kaasseadusandjad arvesse turupõhise meetme ja ELi HKSi koostoimet.“
Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
II a peatükk (uus)
(2a)   Lisatakse järgmine peatükk:
„IIa PEATÜKK
Laevanduse kaasamine rahvusvahelisel tasandil tehtavate edusammude puudumise korral
Artikkel 3ga
Sissejuhatus
IMO raames toimiva võrreldava süsteemi puudumise korral võetakse alates 2021. aastast liidu sadamates ning külastatavatesse liidu sadamatesse suunduvatel ja sealt lahkuvatel reisidel tekkivaid süsinikdioksiidi heitkoguseid arvesse käesolevas peatükis sätestatud süsteemis, mis hakkab toimima alates 2023. aastast.
Artikkel 3gb
Kohaldamisala
Käesoleva peatüki sätteid kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2023 saastekvootide eraldamisele ja väljaandmisele seoses liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvates sadamates viibivatelt või sinna saabuvatelt või sealt väljuvatelt laevadelt pärit süsinikdioksiidi heitkogustega vastavalt määruse (EL) 2015/757 sätetele. Artikleid 12 ja 16 kohaldatakse merendustegevustele samamoodi nagu muudele tegevustele.
Artikkel 3gc
Täiendavad saastekvoodid merendussektorile
Komisjon võtab 1. augustiks 2021 kooskõlas artikliga 30b vastu delegeeritud õigusaktid, et täiendada käesolevat direktiivi, määrates kindlaks merendussektori saastekvootide üldkoguse kooskõlas muude sektoritega, selle sektori saastekvootide enampakkumise teel eraldamise meetodi ning erisätted haldava liikmesriigi kohta. Kui merendussektor lisatakse ELi HKSi, suurendatakse saastekvootide üldkogust selle koguse võrra.
20 % artiklis 3g d osutatud saastekvootide enampakkumisest saadud tulust kasutatakse nimetatud artikli alusel loodud fondi (merenduse kliimafond) kaudu energiatõhususe parandamiseks ja uuenduslikesse tehnoloogiatesse tehtavate investeeringute toetamiseks, mille eesmärk on vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid merendussektoris, k.a lähimerevedu ja sadamad.
Artikkel 3gd
Merenduse kliimafond
1.   Liidu tasandil luuakse fond, mille eesmärk on kompenseerida merenduse heitkoguseid, suurendada energiatõhusust ja hõlbustada investeeringute tegemist uuenduslikesse tehnoloogiatesse, et vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid merendussektoris.
2.   Laevaoperaatorid võivad vabatahtlikkuse alusel maksta igal aastal fondi liikmemaksu, mis vastab nende määruse (EL) 2015/757 alusel eelneva kalendriaasta kohta teatatud heitkoguste üldkogusele. Erandina artikli 12 lõikest 3 tagastab fond saastekvoodid kollektiivselt laevaoperaatorite nimel, kes on fondi liikmed. Liikmemaksu suuruse heitkoguste tonni kohta määrab fond kindlaks iga aasta 28. veebruariks ja see ei jää allapoole eelneva aasta saastekvootide turuhinna taset.
3.   Fond omandab saastekvoote koguses, mis on võrdne liikmete heitkoguste kollektiivse üldkogusega eelneval kalendriaastal, ja tagastab need artikli 19 alusel loodud registrile iga aasta 30. aprilliks hilisemaks kehtetuks tunnistamiseks. Liikmemaksud avalikustatakse.
4.   Samuti parandab fond energiatõhusust ja hõlbustab investeeringute tegemist uuenduslikesse tehnoloogiatesse, et vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid merendussektoris, k.a lähimerevedu ja sadamad, tehes seda artiklis 3g c osutatud tulude abil. Kõik fondist toetatavad investeeringud avalikustatakse ja peavad olema kooskõlas käesoleva direktiivi eesmärkidega.
5.   Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 30 b vastu delegeeritud õigusakt, et täiendada käesolevat direktiivi seoses käesoleva artikli rakendamisega.
Artikkel 3ge
Rahvusvaheline koostöö
Juhul, kui saavutatakse rahvusvaheline kokkulepe ülemaailmsete meetmete kohta meretranspordist pärit kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks, vaatab komisjon käesoleva direktiivi läbi ja esitab vajaduse korral muudatusettepanekud, et tagada selle kooskõlla viimine kõnealuse rahvusvahelise kokkuleppega.“
Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 b (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt d a (uus)
(2b)   Artikli 5 esimesele lõigule lisatakse järgmine punkt:
„da) kõik süsinikdioksiidi kogumise ja kasutamise tehnoloogiad, mida kasutatakse käitises eesmärgiga aidata vähendada heitkoguseid.“
Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 c (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 6 – lõige 2 – punktid e a ja e b (uus)
(2c)   Artikli 6 lõikele 2 lisatakse järgmised punktid:
„ea) kõik sotsiaalset vastutust ja aruandlust käsitlevad õiguslikud nõuded, et tagada keskkonnaalaste õigusnormide õiglane ja tulemuslik rakendamine ning tagada, et pädevatel asutustel ja sidusrühmadel, sh töötajate esindajatel ning kodanikuühiskonna ja kohalike kogukondade esindajatel, on juurdepääs kogu asjaomasele teabele, nagu on sätestatud Århusi konventsioonis ning rakendatud liidu ja riikide õigusaktides, sh käesolevas direktiivis;
eb)   kohustus avaldada igal aastal ulatuslikku teavet kliimamuutustega võitlemise ning keskkonna, töötervishoiu ja -ohutuse valdkonna liidu direktiivide järgimise kohta; see teave on kättesaadav käitise läheduses olevate kohalike kogukondade töötajate esindajatele ja kodanikuühiskonna esindajatele.“
Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 d (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 7
(2d)   Artikkel 7 asendatakse järgmisega:
Artikkel 7
Artikkel 7
Käitaja teatab pädevale asutusele kõikidest käitise laadis või toimimisviisis kavandatavatest muudatustest või käitise laiendamisest või märkimisväärsest tootmisvõimsuse vähendamisest, mis võivad nõuda kasvuhoonegaaside heitmeloa ajakohastamist. Pädev asutus ajakohastab loa, kui see on asjakohane. Käitaja isiku muutumisel ajakohastab pädev asutus loa, lisades sinna uue käitaja nime ja aadressi.”
„Käitaja teatab ilma põhjendamatu viivituseta pädevale asutusele kõikidest käitise laadis või toimimisviisis kavandatavatest muudatustest või käitise laiendamisest või märkimisväärsest tootmisvõimsuse vähendamisest, mis võivad nõuda kasvuhoonegaaside heitmeloa ajakohastamist. Pädev asutus ajakohastab loa, kui see on asjakohane. Käitaja isiku muutumisel ajakohastab pädev asutus loa, lisades sinna asjakohase teabe uue käitaja isiku kohta ja tema kontaktandmed.“
Muudatusettepanek 142
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 9 – lõigud 2 ja 3
Alates 2021. aastast on lineaarse vähendamisteguri väärtus 2,2 %.
Alates 2021. aastast on lineaarse vähendamisteguri väärtus 2,2 % ning seda vaadatakse jätkuvalt üle, et tõsta see kõige varem 2024. aastaks 2,4 %ni.
Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt a
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1
a)   lõikele 1 lisatakse kolm uut lõiku:
a)   lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1. Alates 2019. aastast liikmesriigid kas müüvad enampakkumisel või tunnistavad kehtetuks kõik saastekvoodid, mida ei eraldata tasuta kooskõlas artiklitega 10a ja 10c ega lisata turustabiilsusreservi.“
Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt a
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 2
Alates 2021. aastast müüvad liikmesriigid enampakkumisel 57 % saastekvootidest.
Alates 2021. aastast müüakse enampakkumisel või tunnistatakse kehtetuks 57 % saastekvootidest ning vastavalt artikli 10a lõikele 5 ei vähene see osakaal rohkem kui viis protsendipunkti kogu kümneaastase perioodi jooksul, mis algab 1. jaanuaril 2021. aastal. Selline kohandamine toimub üksnes vastavalt lõike 2 esimese lõigu punktile a enampakkumisel müüdavate saastekvootide koguse vähendamise teel. Kui kohandamist ei toimu või kui kohandamine eeldab vähemat kui viit protsendipunkti, tunnistatakse ülejäänud saastekvootide kogus kehtetuks. Niisugune kehtetuks tunnistamine ei hõlma rohkem kui 200 miljonit saastekvooti.
Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt a
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 3
2 % saastekvootide üldkogusest müüakse aastatel 2021–2030 enampakkumisel, et luua fond, millega parandatakse energiatõhusust ja ajakohastatakse energiasüsteeme teatud liikmesriikides, nagu sätestatakse käesoleva direktiivi artiklis 10d (edaspidi „moderniseerimisfond”).
2 % saastekvootide üldkogusest müüakse aastatel 2021–2030 enampakkumisel, et luua fond, millega parandatakse energiatõhusust ja ajakohastatakse energiasüsteeme teatud liikmesriikides, nagu sätestatakse käesoleva direktiivi artiklis 10d (edaspidi „moderniseerimisfond“). Käesolevas lõigus kindlaks määratud kogus moodustab osa teises lõigus kindlaks määratud enampakkumisel müüdavate saastekvootide 57 % osakaalust.
Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt a
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 3 a (uus)
Lisaks müüakse enampakkumisel 3 % aastatel 2021–2030 välja antavate saastekvootide üldkogusest, et pakkuda hüvitist sektoritele või allsektoritele, mille puhul esineb süsinikdioksiidi lekke tegelik oht suurte kaudsete kulude tõttu, mis ilmnevad tegelikkuses kasvuhoonegaaside heitkogustega seotud kulude ülekandumisel elektrihindadesse, nagu on esitatud käesoleva direktiivi artikli 10a lõikes 6. Kaks kolmandikku käesolevas lõigus kindlaks määratud kogusest moodustab osa teises lõigus osutatud enampakkumisel müüdavate saastekvootide 57 % osakaalust.
Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt a
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 3 b (uus)
1. jaanuari 2021. aasta seisuga luuakse õiglase ülemineku fond, mis täiendab Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Euroopa Sotsiaalfondi ning mida rahastatakse 2 % enampakkumisest saadud tulude koondamise kaudu.
Kõnealustest enampakkumistest saadud tulu jääb liidu tasandile ja seda kasutatakse niisuguste piirkondade toetamiseks, kus suur osa töötajatest on rakendatud süsinikdioksiidile toetuvates sektorites ja SKP elaniku kohta on liidu keskmisest tunduvalt väiksem. Niisuguste meetmete puhul austatakse subsidiaarsuse põhimõtet.
Seda enampakkumisest saadud õiglasele üleminekule suunatud tulu võib kasutada eri viisil, näiteks järgmistel eesmärkidel:
–  ümberpaigutamise ja/või liikuvusega tegelevate üksuste loomine,
–  haridus- ja koolitusalgatused, et töötajaid ümber õpetada või nende oskusi täiendada,
–  tööotsimise toetamine,
–  ettevõtete loomine ning
–  jälgimine ja ennetavad meetmed, et vältida või vähendada võimalikult palju restruktureerimisprotsessi negatiivset mõju füüsilisele ja vaimsele tervisele.
Kuna õiglase ülemineku fondist rahastatav põhitegevus on tihedalt seotud tööturuga, kaasatakse sotsiaalpartnerid aktiivselt fondi valitsemisse viisil, mille aluseks on Euroopa Sotsiaalfondi komitee mudel, ning kohalike sotsiaalpartnerite osalemine on projektidele toetuse andmise keskne nõue.
Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt a
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 4
Liikmesriikide poolt enampakkumisel müüdavate ülejäänud saastekvootide üldkogus jaotatakse lõike 2 kohaselt.
Liikmesriikide poolt enampakkumisel müüdavate ülejäänud saastekvootide üldkogus jaotatakse lõike 2 kohaselt pärast artikli 10a lõike 8 esimeses lõigus osutatud saastekvootide koguse mahaarvamist.
Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt a
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 4 a (uus)
1. jaanuaril 2021. aastal tunnistatakse kehtetuks 800 miljonit turustabiilsusreservi paigutatud saastekvooti.
Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b – alapunkt ii
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b
b)  10 % enampakkumisele pandavate saastekvootide üldkogusest jaotatakse teatavate liikmesriikide vahel ühenduse solidaarsuse ja majanduskasvu eesmärgil ning sel viisil suurendatakse kõnealuste liikmesriikide poolt punkti a kohaselt enampakkumisel müüdavate saastekvootide kogust IIa lisas täpsustatud protsendimäärade võrra.
b)  10 % enampakkumisele pandavate saastekvootide üldkogusest jaotatakse teatavate liikmesriikide vahel ühenduse solidaarsuse ja majanduskasvu eesmärgil ning sel viisil suurendatakse kõnealuste liikmesriikide poolt punkti a kohaselt enampakkumisel müüdavate saastekvootide kogust IIa lisas täpsustatud protsendimäärade võrra. Liikmesriikide puhul, kellel on artikli 10d kohaselt õigus saada toetust moderniseerimisfondist, kantakse nende IIa lisas täpsustatud saastekvootide osa üle nende moderniseerimisfondi osasse.
Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b a (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 – sissejuhatav osa
ba)   lõike 3 sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:
„3. Liikmesriigid otsustavad selle üle, kuidas kasutada saastekvootide enampakkumistest saadud tulu. Vähemalt 50 % lõikes 2 osutatud saastekvootide enampakkumistest saadud tulust, sealhulgas lõike 2 punktides b ja c osutatud enampakkumiste kogutulu, või selle tuluga samaväärne summa tuleks kasutada ühel või mitmel järgmistest eesmärkidest:”
„3. Liikmesriigid otsustavad selle üle, kuidas kasutada saastekvootide enampakkumistest saadud tulu. 100 % lõikes 2 osutatud saastekvootide enampakkumistest saadud kogutulust või selle tuluga samaväärne summa kasutatakse ühel või mitmel järgmistest eesmärkidest:“
Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 – punkt b
bb)   lõike 3 punkt b asendatakse järgmisega:
„b) taastuvenergiaallikate väljaarendamine, et saavutada ühenduse eesmärk suurendada taastuvenergia osatähtsust 2020. aastaks 20 %, samuti teiste tehnoloogiate väljaarendamine, mis aitavad kaasa üleminekule ohutule ja säästvale, vähem süsihappegaasiheitmeid tekitavale majandusele, ning kaasaaitamine ühenduse eesmärgile suurendada energiatõhusust 2020. aastaks 20 % võrra;”
„b) taastuvenergiaallikate väljaarendamine, et saavutada liidu taastuvenergiaalane eesmärk 2030. aastaks, samuti teiste tehnoloogiate väljaarendamine, mis aitavad kaasa üleminekule ohutule ja säästvale, vähem süsihappegaasiheitmeid tekitavale majandusele, ning kaasaaitamine liidu eesmärgile suurendada energiatõhusust 2030. aastaks asjakohastes seadusandlikes aktides kokku lepitud määral;“
Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b c (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 – punkt f
bc)   lõike 3 punkt f asendatakse järgmisega:
„f) vähe saastavatele transpordiliikidele ja ühistranspordile ülemineku ergutamine;”
„f) vähe saastavatele transpordiliikidele ja ühistranspordile ülemineku ergutamine ning seni kaua, kui süsinikdioksiidiga seotud kulusid ei kajastata teiste maismaatranspordiliikide puhul sarnasel viisil, elektripõhiste transpordiliikide, näiteks raudteede või muude elektrifitseeritud maismaatranspordiliikide toetamine, võttes arvesse nende kaudseid ELi HKSi kulusid;“
Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b d (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 – punkt h
bd)   lõike 3 punkt h asendatakse järgmisega:
„h) meetmed, mille eesmärk on energiatõhususe suurendamine ja parem isoleerimine, või rahalise toetuse andmine, et lahendada sotsiaalprobleeme väiksema ja keskmise sissetulekuga leibkondades;”
„h) meetmed, mille eesmärk on energiatõhususe suurendamine ning kaugküttesüsteemide ja isolatsiooni arendamine või rahalise toetuse andmine, et lahendada sotsiaalprobleeme väiksema ja keskmise sissetulekuga leibkondades;“
Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt c
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 – punkt j
j)  selliste sektorite või allsektorite finantsmeetmete rahastamine, mille puhul esineb süsinikdioksiidi lekke tegelik oht suurte kaudsete kulude tõttu, mis ilmnevad tegelikult kasvuhoonegaaside heitkogustega seotud kulude ülekandumisel elektrihindadesse, kui need meetmed vastavad artikli 10a lõikes 6 sätestatud nõuetele;
j)  selliste sektorite või allsektorite finantsmeetmete rahastamine, mille puhul esineb süsinikdioksiidi lekke tegelik oht suurte kaudsete kulude tõttu, mis ilmnevad tegelikult kasvuhoonegaaside heitkogustega seotud kulude ülekandumisel elektrihindadesse, kui sellel eesmärgil ei kasutata rohkem kui 20 % tuludest ja need meetmed vastavad artikli 10a lõikes 6 sätestatud nõuetele;
Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt c
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 – punkt l
l)  oskuste kujundamise soodustamine ja majanduse CO2-heite vähendamisest tingitud tööjõu ümbersuunamise edendamine töökohtade vahetamise tõttu tihedas koostöös sotsiaalpartneritega.
l)  oma majanduse süsinikdioksiidiheite vähendamise sotsiaalse mõjuga tegelemine ning tööhõive muutustest mõjutatud töötajate ümberpaigutamise ja oskuste kujundamise edendamine tihedas koostöös sotsiaalpartneritega.
Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt c a (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)
ca)   lõikele 3 lisatakse järgmine lõik:
„See teave esitatakse komisjoni koostatud standardvormil, mis sisaldab teavet enampakkumise tulude kasutamise kohta eri liikide lõikes ja fondide kasutamise täiendavuse kohta. Komisjon avaldab selle teabe oma veebisaidil.“
Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt c b (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 2
cb)   lõike 3 teine lõik asendatakse järgmisega:
„Loetakse, et liikmesriigid on täitnud käesoleva lõike sätted, kui nad kehtestavad esimeses lõigus loetletud eesmärkidel, sh eelkõige arengumaid hõlmava maksu- või rahalise toetuse poliitika või rahalisi toetusi mõjutava siseriikliku õigusloomepoliitika, mille maksumus on vähemalt 50 % lõikes 2 osutatud saastekvootide enampakkumistest saadud tulust, kaasa arvatud lõike 2 punktides b ja c osutatud enampakkumiste kogutulu, ning rakendavad neid.”
„Loetakse, et liikmesriigid on täitnud käesoleva lõike sätted, kui nad kehtestavad esimeses lõigus loetletud eesmärkidel, sh eelkõige arengumaid hõlmava maksu- või rahalise toetuse poliitika või rahalisi lisatoetusi mõjutava siseriikliku õigusloomepoliitika, mille maksumus on vähemalt 100 % lõikes 2 osutatud saastekvootide enampakkumistest saadud tulust, ning kui nad on esitanud niisugust poliitikat käsitleva teabe komisjoni koostatud standardvormil.“
Muudatusettepanek 57
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt d
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 4 – lõigud 1, 2 ja 3
d)  lõike 4 kolmas lõik asendatakse järgmisega:
d)  lõike 4 esimene, teine ja kolmas lõik asendatakse järgmisega:
„Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 23 vastu delegeeritud õigusakt..
4. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 30b vastu delegeeritud õigusakte, et täiendada käesolevat direktiivi enampakkumise ajastamist, haldamist ja muid aspekte käsitleva üksikasjaliku korra kehtestamisega, tagamaks et enampakkumine toimub avatud, läbipaistval, ühtlustatud ja mittediskrimineerival viisil. Selleks peab protsess olema prognoositav, eelkõige enampakkumiste ajastamise ja järjestuse, samuti pakutavate saastekvootide hinnanguliste koguste osas. Kui hindamisel jõutakse eri tööstussektorite puhul järeldusele, et süsinikdioksiidi lekke märkimisväärse ohuga kokku puutuvatele sektoritele või allsektoritele eeldatavasti märkimisväärset mõju ei avaldu, võib komisjon erandlike asjaolude korral kohandada artikli 13 lõikes 1 osutatud, 1. jaanuaril 2013 algava ajavahemiku ajakava, et tagada turu nõuetekohane toimimine. Komisjon võib teha ainult ühe sellise kohanduse maksimaalselt 900 miljoni saastekvoodi puhul.
Enampakkumised korraldatakse nii, et nendega on tagatud järgmine:
a)   käitajatel, eelkõige ELi HKSiga hõlmatud VKEdel on täielik, õiglane ja võrdne juurdepääs;
b)   kõigil osalejatel on juurdepääs samale teabele samal ajal ning osalejad ei kahjusta enampakkumise toimimist;
c)   enampakkumiste korraldus ja neil osalemine on kulutõhus ja liigseid halduskulusid vältiv ning
d)   väikeheitetekitajatel on juurdepääs saastekvootidele.“
Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt d a (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 4 – lõik 4 a (uus)
da)   lõikele 4 lisatakse järgmine lõik:
„Iga kahe aasta järel edastavad liikmesriigid komisjonile teabe riiklike meetmete tõttu nende territooriumil suletud elektritootmisvõimsuste kohta. Komisjon arvutab välja nende sulgemistega samaväärse saastekvootide arvu ja teavitab sellest liikmesriike. Liikmesriigid võivad tunnistada kehtetuks sellele vastavas mahus saastekvoote lõike 2 kohaselt jaotatud saastekvootide üldkogusest.“
Muudatusettepanek 59
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt d b (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 5
db)   lõige 5 asendatakse järgmisega:
„5. Komisjon jälgib Euroopa süsinikuturu toimimist. Kord aastas esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande süsinikuturu toimimise, kaasa arvatud enampakkumiste rakendamise, likviidsuse ja kaubeldavate mahtude kohta. Vajaduse korral tagavad liikmesriigid, et asjakohane teave esitatakse komisjonile vähemalt kaks kuud enne aruande komisjoni poolt vastuvõtmist.”
„5. Komisjon jälgib ELi HKSi toimimist. Kord aastas esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande selle toimimise, kaasa arvatud enampakkumiste rakendamise, likviidsuse ja kaubeldavate mahtude kohta. Aruandes käsitletakse ka ELi HKSi ning liidu muude kliima- ja energiapoliitika meetmete koostoimet, sh seda, kuidas need poliitikameetmed mõjutavad ELi HKSi pakkumise ja nõudluse tasakaalu, samuti nende kooskõla liidu 2030. ja 2050. aasta kliima- ja energiaeesmärkidega. Aruandes võetakse arvesse ka süsinikdioksiidi lekke ohtu ja liidus investeeringutele avalduvat mõju. Liikmesriigid tagavad, et asjakohane teave esitatakse komisjonile vähemalt kaks kuud enne aruande komisjoni poolt vastuvõtmist.“
Muudatusettepanek 60
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5 – alapunkt a
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 1 – lõigud 1 ja 2
a)  lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:
a)  lõike 1 esimene ja teine lõik asendatakse järgmisega:
„Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 23 vastu delegeeritud õigusakt. Selle aktiga sätestatakse ka saastekvootide edasine eraldamine uute osalejate reservist tootmise märkimisväärse suurendamise korral, kohaldades samasuguseid künnisväärtusi ja eraldatud koguste kohandamist, mis rakenduvad tegevuse osalise lõpetamise korral.”;
1. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 30b vastu delegeeritud õigusakt, et täiendada käesolevat direktiivi, kehtestades kogu liitu hõlmavad täielikult ühtlustatud meetmed lõigetes 4, 5 ja 7 osutatud saastekvootide eraldamiseks, sh kõik vajalikud sätted lõike 19 ühtlustatud kohaldamiseks. Selle aktiga sätestatakse ka saastekvootide edasine eraldamine uute osalejate reservist tootmise märkimisväärse muutumise korral. Selles sätestatakse eelkõige, et igasugust kahe eelnenud aasta tõendatud tootmisandmete libiseva keskmisena väljendatud tootmise vähemalt 10 % vähenemist või suurenemist artikli 11 kohaselt teatatud tootmistegevusega võrreldes kohandatakse vastavas koguses saastekvootidega, paigutades saastekvoote lõikes 7 osutatud reservi või vabastades neid sealt.
Esimeses lõigus osutatud delegeeritud õigusakti koostamisel võtab komisjon arvesse vajadust piirata haldamise keerukust ja vältida süsteemi kuritarvitamist. Sellel eesmärgil võib komisjon asjakohasel juhul kasutada pandlikkust käesolevas lõikes sätestatud künnisväärtuste kohaldamisel, kui see on põhjendatud konkreetsetest asjaoludest tulenevalt.“;
Muudatusettepanek 61
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5 – alapunkt a (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 1 – lõik 3
aa)  lõike 1 kolmas lõik asendatakse järgmisega:
„Kuivõrd see on võimalik, määratakse esimeses lõigus osutatud meetmetega kindlaks kogu ühendust hõlmavad eelnevad võrdlusalused, et tagada saastekvootide eraldamine sellisel viisil, et kõige tõhusamaid tehnoloogiaid, asendajaid, alternatiivseid tootmisviise, suure tõhususega koostootmist, tõhusat heitgaaside energia taaskasutamist, biomassi kasutamist ning süsinikdioksiidi kogumist ja säilitamist – kus sellised seadmed on olemas – arvesse võttes ergutatakse kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamist ja energia seisukohast kõige tõhusamate tehnoloogiate kasutamist ning ei ergutata heitkoguste suurendamist. Elektritootmise eest tasuta saastekvoote ei eraldata, välja arvatud artiklis 10c kirjeldatud juhtudel ning heitgaasidest toodetud elektrienergia puhul.”
„Kuivõrd see on võimalik, määratakse esimeses lõigus osutatud meetmetega kindlaks kogu liitu hõlmavad eelnevad võrdlusalused, et tagada saastekvootide eraldamine sellisel viisil, et kõige tõhusamaid tehnoloogiaid, asendajaid, alternatiivseid tootmisviise, suure tõhususega koostootmist, tõhusat heitgaaside energia taaskasutamist, biomassi kasutamist, süsinikdioksiidi kogumist ja säilitamist ning süsinikdioksiidi kogumist ja kasutamist – kus sellised seadmed on olemas – arvesse võttes ergutatakse kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamist ja energia seisukohast kõige tõhusamate tehnoloogiate kasutamist ning ei ergutata heitkoguste suurendamist. Elektritootmise eest tasuta saastekvoote ei eraldata, välja arvatud artiklis 10c kirjeldatud juhtudel ning heitgaasidest toodetud elektrienergia puhul.“
Muudatusettepanek 62
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5 – alapunkt b
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 2 – lõik 3 – sissejuhatav osa
Saastekvootide tasuta eraldamise võrdlusaluseid kohandatakse, et vältida juhusliku kasumi saamist ja kajastada tehnoloogia arengut ajavahemikul 2007–2008 ja igal hilisemal perioodil, mille jaoks määratakse artikli 11 lõike 1 kohaselt tasuta eraldatavad saastekvoodid. Selle kohandamisega vähendatakse artikli 10a alusel vastu võetud aktiga kehtestatud võrdlusaluseid 1 % võrreldes võrdlusalusega, mis kehtestati perioodi 2007–2008 andmete põhjal iga aasta kohta, mis jääb 2008. aasta ja saastekvootide tasuta eraldamise asjaomase perioodi keskpaiga vahele, välja arvatud juhul, kui:
Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 30b vastu delegeeritud õigusakte, et täiendada käesolevat direktiivi eesmärgiga määrata kindlaks saastekvootide tasuta eraldamise läbivaadatud võrdlusalused. Need õigusaktid on kooskõlas käesoleva artikli lõike 1 alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktidega ning nendes peetakse kinni järgmisest:
Muudatusettepanek 63
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5 – alapunkt b
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 2 – lõik 3 – punkt -i (uus)
-i)   ajavahemikuks 2021–2025 määratakse võrdlusalused kindlaks artikli 11 kohaselt aastate 2016–2017 kohta esitatud teabe põhjal;
Muudatusettepanek 64
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5 – alapunkt b
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 2 – lõik 3 – punkt -i a (uus)
-ia)   tuginedes sellel teabel põhinevate võrdlusaluste ja komisjoni otsuses 2011/278/EL sisalduva võrdlusaluse võrdlemisele, määrab komisjon iga võrdlusaluse jaoks kindlaks aastase vähendamismäära ning kohaldab seda ajavahemikul 2013–2020 kohaldatavate võrdlusaluste suhtes iga aasta puhul aastatel 2008–2023, et määrata kindlaks võrdlusalused aastateks 2021–2025;
Muudatusettepanek 65
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5 – alapunkt b
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 2 – lõik 3 – punkt i
i)   komisjon teeb artikli 11 kohaselt esitatud andmete põhjal kindlaks, kas iga võrdlusalus, mis arvutati artiklis 10a sätestatud põhimõtete kohaselt, erineb eespool osutatud aastasest vähendamismäärast igal aastal rohkem kui 0,5 % võrreldes 2007.–2008. aasta võrdlusalusega. Sellisel juhul kohandatakse võrdlusalust kas 0,5 % või 1,5 % võrra iga aasta kohta, mis jääb 2008. aasta ja saastekvootide tasuta eraldamise asjaomase ajavahemiku keskpaiga vahele;
i)   kui artikli 11 kohaselt esitatud andmetest nähtub, et paranemismäär ei ületa 0,25 %, vähendatakse võrdlusalust selle protsendi võrra ajavahemikul 2021–2025 iga aasta puhul aastatel 2008–2023;
Muudatusettepanek 66
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5 – alapunkt b
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 2 – lõik 3 – alapunkt ii
ii)   erandina aromaatsete süsivesinike, vesiniku ja sünteesgaasi jaoks kehtestatud võrdlusalustest kohandatakse neid võrdlusaluseid sama protsendi võrra, mis kehtib rafineerimistehaste puhul, et säilitada nende toodete valmistajate jaoks ühesugused tingimused.
ii)   kui artikli 11 kohaselt esitatud andmetest nähtub, et paranemismäär ületab 1,75 %, vähendatakse võrdlusalust selle protsendi võrra ajavahemikul 2021–2025 iga aasta puhul aastatel 2008–2023.
Muudatusettepanek 67
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5 – alapunkt b
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 2 – lõik 4
Komisjon võtab sel eesmärgil vastu artikli 22a kohase rakendusakti.
välja jäetud
Muudatusettepanek 68
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5 – alapunkt b a (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 2 – lõik 3 a (uus)
ba)   lõikele 2 lisatakse järgmine lõik:
„Võrdlusalused ajavahemikuks 2026–2030 määratakse kindlaks samal viisil, võttes aluseks artikli 11 kohaselt aastateks 2021–2022 esitatud teabe koos iga-aastase vähendamismääraga, mida kohaldatakse iga ajavahemikku 2008–2028 jääva aasta puhul.“
Muudatusettepanek 69
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5 – alapunkt b b (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 2 – lõik 3 b (uus)
bb)   lõikele 2 lisatakse järgmine lõik:
ii)   erandina aromaatsete süsivesinike, vesiniku ja sünteesgaasi jaoks kehtestatud võrdlusalustest kohandatakse neid võrdlusaluseid sama protsendi võrra, mis kehtib rafineerimistehaste puhul, et säilitada nende toodete valmistajate jaoks ühesugused tingimused.
Erandina aromaatsete süsivesinike, vesiniku ja sünteesgaasi jaoks kehtestatud võrdlusalustest kohandatakse neid võrdlusaluseid sama protsendi võrra, mis kehtib rafineerimistehaste puhul, et säilitada nende toodete valmistajate jaoks ühesugused tingimused.
Muudatusettepanek 165
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5 – alapunkt b c (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 3
bc)  lõikele 3 lisatakse järgmine lõik:
Kui lõigetest 4 ja 8 ei tulene teisiti, ning olenemata artiklist 10c, ei eraldata tasuta saastekvoote elektritootjatele, süsinikdioksiidi koguvatele käitistele, süsinikdioksiidi transportivatele torujuhtmetele ega süsinikdioksiidi säilitamiskohtadele.
Kui lõigetest 4 ja 8 ei tulene teisiti, ning olenemata artiklist 10c, ei eraldata tasuta saastekvoote elektritootjatele, süsinikdioksiidi koguvatele käitistele, süsinikdioksiidi transportivatele torujuhtmetele ega süsinikdioksiidi säilitamiskohtadele. Elektritootjad, kes toodavad elektrienergiat heitgaasidest, ei ole elektritootjad käesoleva direktiivi artikli 3 punkti u tähenduses. Võrdlusaluste arvutamisel tuleks arvesse võtta elektrienergia tootmiseks kasutatavate heitgaaside süsiniku kogusisaldust.“
Muudatusettepanek 70
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5 – alapunkt b d (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 4
bd)   lõige 4 asendatakse järgmisega:
„4. Soojus- või jahutusenergia tootmise eest eraldatakse tasuta saastekvoote kaugküttele ning direktiivis 2004/8/EÜ määratletud suure tõhususega koostootmisele majanduslikult õigustatud nõudluse osas. Pärast 2013. aastat kohandatakse kõnealustele käitistele eraldatavaid saastekvoote kõnealuse soojuse tootmise eest igal aastal artiklis 9 osutatud lineaarse teguriga.
„4. Soojus- või jahutusenergia tootmise eest eraldatakse tasuta saastekvoote kaugküttele ning direktiivis 2004/8/EÜ määratletud suure tõhususega koostootmisele majanduslikult õigustatud nõudluse osas.“
Muudatusettepanek 71
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5 – alapunkt c
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 5
Et täita artikli 10 sätteid enampakkumisel müüdava osa kohta, kasutatakse igal aastal, mil tasuta eraldatavate saastekvootide kogus ei ületa liikmesriigile enampakkumisel müümiseks ettenähtud maksimaalset osa, selle tasemeni alles jäänud saastekvoote, et ennetada või piirata tasuta eraldatavate saastekvootide koguse vähendamist eesmärgiga tagada liikmesriigile enampakkumisel müüdav osa järgmistel aastatel. Kui maksimaalne tase siiski saavutatakse, kohandatakse vastavalt tasuta eraldatavate saastekvootide kogust. Selline kohandamine toimub alati ühesugusel viisil.
5.   Kui tasuta eraldatavate saastekvootide kogus ei saavuta teataval aastal liikmesriigile enampakkumisel müümiseks ette nähtud maksimaalset taset, mis vastab artikli 10 lõikes 1 sätestatud liikmesriikide enampakkumisel müüdavale osale, kasutatakse selle tasemeni alles jäänud saastekvoote, et ennetada või piirata tasuta eraldatavate saastekvootide koguse vähendamist järgnevatel aastatel. Kui aga maksimaalne tase saavutatakse, eraldatakse liikmesriikide poolt kogu 1. jaanuaril 2021 algava kümneaastase ajavahemiku jooksul artikli 10 lõike 1 kohaselt enampakkumisel müüdava saastekvootide osa kuni viie protsendipunkti võrra vähendamisega samaväärne kogus saastekvoote tasuta artikli 10b kohastele sektoritele ja allsektoritele. Kui see vähendamine on siiski artikli 10b kohaste sektorite ja allsektorite nõudluse rahuldamiseks ebapiisav, kohandatakse tasuta eraldatavate saastekvootide kogust vastavalt ühtse sektoriülese paranduskoefitsiendi abil sektorite puhul, mille kolmandate riikidega toimuva kaubanduse maht on väiksem kui 15 % või süsinikdioksiidimahukus on väiksem kui 7 kg süsinikdioksiidi eurodes esitatud kogulisandväärtuse kohta.
Muudatusettepanek 72
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5 – alapunkt d
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 6 – lõik 1
6.  Liikmesriigid võtavad vastu finantsmeetmed selliste sektorite või allsektorite kasuks, mille puhul esineb süsinikdioksiidi lekke tegelik oht suurte kaudsete kulude tõttu, mis ilmnevad tegelikult kasvuhoonegaaside heitkogustega seotud kulude ülekandumisel elektrihindadesse, võttes arvesse siseturule avalduvat mõju. Selliste kulude osaliseks hüvitamiseks võetavad finantsmeetmed peavad olema kooskõlas riigiabi eeskirjadega.
6.  Liidu tasandil võetakse vastu keskne kord, et pakkuda hüvitist sektoritele või allsektoritele, mille puhul esineb süsinikdioksiidi lekke tegelik oht suurte kaudsete kulude tõttu, mis ilmnevad tegelikult kasvuhoonegaaside heitkogustega seotud kulude ülekandumisel elektrihindadesse.
Hüvitis on proportsionaalne tegelikkuses elektrihindadesse üle kanduvate kasvuhoonegaaside heitkogustega seotud kuludega ning seda kohaldatakse kooskõlas asjakohastes riigiabi käsitlevates suunistes kehtestatud kriteeriumidega, et vältida negatiivse mõju avaldamist siseturule ja tekkinud kulude ülemäärast hüvitamist.
Kui kättesaadava hüvitise summa ei ole piisav kõikide rahastamiskõlblike kaudsete kulude hüvitamiseks, vähendatakse kõikidele toetuskõlblikele käitistele kättesaadava hüvitise summat ühtsel viisil.
Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 30b vastu delegeeritud õigusakt, et täiendada käesolevat direktiivi käesolevas lõikes osutatud eesmärgil, kehtestades fondi loomise ja toimise korra.
Muudatusettepanek 73
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5 – alapunkt d a (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 6 – lõik 1 a (uus)
da)   lõikele 6 lisatakse uus lõik:
„Liikmesriigid võivad võtta vastu ka siseriiklikud finantsmeetmed selliste sektorite või allsektorite kasuks, mille puhul esineb süsinikdioksiidi lekke tegelik oht suurte kaudsete kulude tõttu, mis ilmnevad tegelikult kasvuhoonegaaside heitkogustega seotud kulude ülekandumisel elektrihindadesse, võttes arvesse siseturule avalduvat mõju. Selliste kulude osaliseks hüvitamiseks võetavad finantsmeetmed on kooskõlas riigiabi eeskirjadega ja käesoleva direktiivi artikli 10 lõikega 3. Need siseriiklikud meetmed ei ületa esimeses lõigus osutatud toetusega kombineerimise korral asjakohastes riigiabi käsitlevates suunistes osutatud hüvitise maksimaalset taset ega loo uusi turumoonutusi. Kehtivate riigiabi hüvitise ülemmäärade alandamine jätkub kogu kauplemisperioodil.“
Muudatusettepanek 74
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5 – alapunkt e – alapunkt i
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 7 – lõik 1
Käesoleva direktiivi artikli 10a lõikes 5 osutatud maksimumkogusest eraldatavad saastekvoodid, mida ei eraldata tasuta kuni 2020. aastani, pannakse kõrvale uute osalejate jaoks ja tootmise märkimisväärseks suurendamiseks koos 250 miljoni saastekvoodiga, mis paigutatakse turustabiilsusreservi Euroopa Parlamendi ja nõukogu* otsuse (EL) 2015/… artikli 1 lõike 3 kohaselt.
7.   400 miljonit saastekvooti reserveeritakse uute osalejate ja tootmise märkimisväärse suurenemise tarbeks.
Muudatusettepanek 75
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5 – alapunkt e – alapunkt i
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 7 – lõik 2
Alates 2021. aastast paigutatakse lõigete 19 ja 20 kohaldamise tõttu käitistele eraldamata jäetud saastekvoodid kõnealusesse reservi.
Alates 2021. aastast paigutatakse kõik lõigete 19 ja 20 kohaldamise tõttu käitistele eraldamata jäetud saastekvoodid kõnealusesse reservi.
Muudatusettepanek 76
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5 – alapunkt f – sissejuhatav osa
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 8
f)  lõike 8 esimene, teine ja kolmas lõik asendatakse järgmisega:
f)  lõige 8 asendatakse järgmisega:
Muudatusettepanek 77
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 5 – punkt f – lõik 1
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 8 – lõik 1
8.   Et toetada uuendusi I lisas loetletud tööstussektorite vähese süsinikdioksiidiheitega tehnoloogia ja protsesside uuendusi, aidata hoogustada ärilisel alusel toimivate CO2 keskkonnaohutu kogumise ja geoloogilise säilitamise katseprojektidega seotud ehitus- ja käitamistegevust ning edendada uuenduslikke taastuvenergia tehnoloogia katseprojekte liidu territooriumil, tehakse kättesaadavaks 400 miljonit saastekvooti.
8.  Et võimendada investeeringuid I lisas loetletud tööstussektorite vähese süsinikdioksiidiheitega tehnoloogia ja protsesside uuendustesse, kaasa arvatud bioressursipõhised materjalid ja tooted, mis asendavad süsinikdioksiidimahukaid materjale, ning et aidata hoogustada ärilisel alusel toimivate süsinikdioksiidi keskkonnaohutu kogumise ja säilitamise ning kogumise ja kasutamise katseprojektidega seotud ehitus- ja käitamistegevust ning edendada uuenduslikke taastuvenergia tehnoloogia ja energia salvestamise näidisprojekte liidu territooriumil, tehakse kättesaadavaks 600 miljonit saastekvooti.
Muudatusettepanek 78
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5 – alapunkt f
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 8 – lõik 2
Saastekvoote antakse selleks, et uuendada vähese süsinikdioksiidiheitega tööstustehnoloogiat ja -protsesse ning toetada näidisprojekte, mille eesmärk on arendada geograafiliselt tasakaalustatud asukohtades mitmesuguseid süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise rajatisi ning taastuvenergia uuenduslikku tehnoloogiat, mis ei ole ärilises mõttes praegu veel elujõulised. Uuendusprojektide edendamiseks võib anda toetust kuni 60 % ulatuses projektide asjakohastest kuludest, sellest kuni 40 % ei tarvitse olla seotud kasvuhoonegaaside heitkoguste tõendatud vältimisega, juhul kui saavutatakse eelnevalt kindlaks määratud vahe-eesmärgid, võttes arvesse kasutusele võetud tehnoloogiat.
Saastekvoote antakse selleks, et uuendada vähese süsinikdioksiidiheitega tööstustehnoloogiat ja -protsesse ning toetada näidisprojekte, mille eesmärk on arendada mitmesugust taastuvenergia uuenduslikku tehnoloogiat ning süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise ning süsinikdioksiidi kogumise ja kasutamise rajatisi, mis ei ole ärilises mõttes praegu veel elujõulised. Projektid valitakse välja lähtuvalt nende mõjust energiasüsteemidele või tööstusprotsessidele ühes liikmesriigis, liikmesriikide rühmas või kogu liidus. Uuendusprojektide edendamiseks võib anda toetust kuni 75 % ulatuses projektide asjakohastest kuludest, sellest kuni 60 % ei tarvitse olla seotud kasvuhoonegaaside heitkoguste tõendatud vältimisega, juhul kui saavutatakse eelnevalt kindlaks määratud vahe-eesmärgid, võttes arvesse kasutusele võetud tehnoloogiat. Saastekvoodid eraldatakse projektidele vastavalt nende vajadustele seoses eelnevalt kindlaksmääratud vahe-eesmärkide saavutamisega.
Muudatusettepanek 79
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5 – alapunkt f
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 8 – lõik 3
Lisaks täiendatakse otsusega (EL) 2015/… loodud turustabiilsusreservist eraldamata 50 miljoni saastekvoodiga kuni 2021. aastani kõiki olemasolevaid ressursse, mis on jäetud alles, et toetada käesoleva lõike kohaselt eespool osutatud projekte, kaasa arvatud kõikides liikmesriikides rakendatavaid projekte, sealhulgas väikesemahulisi projekte. Projektid valitakse objektiivsete ja läbipaistvate kriteeriumide alusel.
Lisaks täiendatakse turustabiilsusreservist eraldamata 50 miljoni saastekvoodiga kuni 2021. aastani ja alates aastast 2018 kõiki olemasolevaid ressursse, mis on jäetud alles, et toetada programmi „NER300” raames aastatel 2013 kuni 2020 toimunud saastekvootide enampakkumistest saadud vahendite kasutamata jätmise tulemusena käesoleva lõike kohaselt esimeses ja teises lõigus osutatud projekte, kaasa arvatud kõikides liikmesriikides rakendatavaid projekte, sealhulgas väikesemahulisi projekte. Projektid valitakse objektiivsete ja läbipaistvate kriteeriumide alusel, lähtudes nende asjakohasusest seoses asjaomaste sektorite süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamisega.
Selle lõigu alusel toetatavad projektid võivad saada toetust ka esimese ja teise lõigu alusel.
Muudatusettepanek 80
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5 – alapunkt f
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 8 – lõik 4
„Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 23 vastu delegeeritud õigusakt.”.
Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 30b vastu delegeeritud õigusakte, et täiendada käesolevat direktiivi, määrates kindlaks käesolevas lõikes osutatud saastekvootide eraldamiseks kõlblike projektide valimiseks kasutatavad kriteeriumid, võttes asjakohaselt arvesse järgmisi põhimõtteid:
i)  projektides keskendutakse murranguliste lahenduste kavandamisele ja arendamisele ning näidisprogrammide rakendamisele;
ii)  tegevus toimub turulähedaselt tootmisrajatistes, et tõendada murrangulise tehnoloogia elujõulisust nii tehnoloogiliste kui ka mittetehnoloogiliste tõkete ületamisel;
iii)  projektid on suunatud ulatusliku rakendamise potentsiaaliga tehnoloogilistele lahendustele ning võivad ühendada eri tehnoloogiaid;
iv)  ideaalis on lahendusi ja tehnoloogiaid võimalik üle viia sektori sees ja võib-olla ka muudesse sektoritesse;
v)  prioriteediks seatakse projektid, mille puhul oodatakse heitkoguste vähendamist oluliselt allapoole vastavat võrdlusalust. Toetuskõlblikud projektid aitavad kaasa heitekoguste vähendamisele allapoole lõikes 2 osutatud võrdlusaluseid või neil on potentsiaal tulevikus oluliselt vähendada väikeste süsinikdioksiidi heitkogustega energiatootmisele ülemineku kulusid; ning
vi)  süsinikdioksiidi kogumise ja kasutamise projektid toovad kaasa heitkoguste netovähendamise ja süsinikdioksiidi alalise säilitamise kogu nende eluea jooksul.
Muudatusettepanek 82
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5 – alapunkt i a (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 20
ia)   lõige 20 asendatakse järgmisega:
„20. Komisjon lisab lõike 1 alusel vastu võetud meetmete hulka meetmed selliste käitiste kindlakstegemiseks, mis oma tegevuse osaliselt lõpetavad või oma tootmisvõimsust märkimisväärselt vähendavad, ning vajaduse korral samuti meetmed neile tasuta antud saastekvootide määra vastavaks kohandamiseks.”
„20. Komisjon lisab lõike 1 alusel vastu võetud meetmete hulka meetmed selliste käitiste kindlakstegemiseks, mis oma tegevuse osaliselt lõpetavad või oma tootmisvõimsust märkimisväärselt vähendavad, ning vajaduse korral samuti meetmed neile tasuta antud saastekvootide määra vastavaks kohandamiseks.
Need meetmed pakuvad paindlikkust tööstussektoritele, kus tootmisvõimsust kantakse korrapäraselt üle ühe ja sellesama äriühingu käitiste vahel.“
Muudatusettepanek 83
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10b – pealkiri
Meetmed teatavate energiamahukate tööstusharude toetamiseks süsinikdioksiidi lekke korral
Üleminekumeetmed teatavate energiamahukate tööstusharude toetamiseks süsinikdioksiidi lekke korral
Muudatusettepanek 85
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10b – lõige 1 a (uus)
1a.   Pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2012/27/EL* muudatuste vastuvõtmist hindab komisjon uuesti heitkoguste vähendamise osakaalu ELi HKSis ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust 406/2009/EÜ**. Täiendavat vähendamist suurema energiatõhususe eesmärgi abil kasutatakse selleks, et kaitsta tööstust, mida ähvardab süsinikdioksiidi või investeeringute leke.
____________
* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta direktiiv 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja 2010/30/EL ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ (ELT L 315, 14.11.2012, lk 1).
** Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta otsus nr 406/2009/EÜ, milles käsitletakse liikmesriikide jõupingutusi kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks, et täita ühenduse kohustust vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid aastaks 2020 (ELT L 140, 5.6.2009, lk 136).
Muudatusettepanek 144
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10b – lõiked 1 b ja 1 c (uus)
1b.   Pariisi kokkuleppe artikli 6 lõike 2 kohaselt hindab komisjon artikli 28aa kohaselt koostatavas aruandes kliimamuutuste leevendamispoliitika arengut, sealhulgas turupõhiseid lähenemisviise kolmandates riikides ja piirkondades ning mõju, mida see poliitika avaldab Euroopa tööstuse konkurentsivõimele.
1c.   Kui aruandest järeldub, et süsinikdioksiidi lekke märkimisväärne oht jääb püsima, esitab komisjon vajaduse korral seadusandliku ettepaneku piiridel süsinikdioksiidi kompenseerimise meetmete kohta, mis on täielikult kooskõlas WTO eeskirjadega, lähtudes teostatavusuuringust, mis tuleb algatada käesoleva direktiivi avaldamisel Euroopa Liidu Teatajas. See mehhanism lisaks vastavalt artiklile 10a määratud sektorite või allsektorite toodetavate toodete importijad ELi HKSi.
Muudatusettepanek 86
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10b – lõige 2
2.  Sektorid ja allsektorid, mille puhul kolmandate riikidega toimuva kaubanduse mahu korrutis nende heitemahukusega on suurem kui 0,18, võib järgmiste kriteeriumide alusel antud kvalitatiivse hinnangu põhjal paigutada lõikes 1 osutatud rühma:
2.  Sektorid ja allsektorid, mille puhul kolmandate riikidega toimuva kaubanduse mahu korrutis nende heitemahukusega on suurem kui 0,12, võib järgmiste kriteeriumide alusel antud kvalitatiivse hinnangu põhjal paigutada lõikes 1 osutatud rühma:
a)  mil määral on kõnealuse sektori või allsektori üksikutel käitistel võimalik vähendada heitkoguste taset või elektrienergia tarbimist;
a)  mil määral on kõnealuse sektori või allsektori üksikutel käitistel võimalik vähendada heitkoguste taset või elektrienergia tarbimist, võttes arvesse sellega kaasnevat tootmiskulude suurenemist;
b)  praegused ja prognoositavad turunäitajad;
b)  praegused ja prognoositavad turunäitajad;
c)  kasumimarginaalid kui pikaajalise investeerimis- või ümberpaiknemisotsuste võimalikud näitajad.
c)  kasumimarginaalid kui pikaajalise investeerimis- või ümberpaiknemisotsuste võimalikud näitajad;
ca)   ülemaailmsetel turgudel ühtse võrdlushinnaga kaubeldavad kaubad.
Muudatusettepanek 87
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10b – lõige 3
3.  Muud sektorid ja allsektorid suudavad eeldatavasti saastekvootide kulu suuremal määral tootehindadesse üle kanda ja neile eraldatakse kuni 2030. aastani tasuta saastekvoote 30 % ulatuses kogusest, mis määratakse kindlaks kooskõlas artikli 10a kohaselt vastu võetud meetmetega.
3.  Kaugküttesektor suudab eeldatavasti saastekvootide kulu suuremal määral tootehindadesse üle kanda ja sellele eraldatakse kuni 2030. aastani tasuta saastekvoote 30 % ulatuses kogusest, mis määratakse kindlaks kooskõlas artikli 10a kohaselt vastu võetud meetmetega. Muudele sektoritele ja allsektoritele ei eraldata tasuta saastekvoote.
Muudatusettepanek 88
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10b – lõige 4
4.  31. detsembriks 2019 võtab komisjon artikli 23 kohaselt vastu delegeeritud õigusakti eelmistes lõigetes sätestatu kohta lõikes 1 käsitletud ohu hindamiseks neljakohalise numbriga väljendatud tegevusaladel (NACE 4 kood), võttes aluseks kolme kõige viimase kalendriaasta kättesaadavad andmed.
4.  31. detsembriks 2019 võtab komisjon artikli 30b kohaselt vastu delegeeritud õigusaktid, et täiendada käesoleva direktiivi lõiget 1 seoses neljakohalise numbriga väljendatud tegevusaladega (NACE 4 kood), või, kui see on põhjendatud komisjoni poolt välja töötatud objektiivsete kriteeriumide alusel, asjakohasel jaotustasandil, lähtudes avalikest ja sektoripõhistest andmetest, et võtta arvesse ELi HKSiga hõlmatud tegevusi. Kaubanduse mahu hinnangu aluseks on viie viimase kalendriaasta kättesaadavad andmed.
Muudatusettepanek 89
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10c – lõige 1
1.  Erandina artikli 10a lõigetest 1–5 võivad liikmesriigid, kus 2013. aastal oli SKP inimese kohta eurodes väljendatuna turuhindades alla 60 % liidu keskmisest, eraldada üleminekuperioodil elektritootmiskäitistele tasuta saastekvoote energeetikasektori ajakohastamiseks.
1.  Erandina artikli 10a lõigetest 1–5 võivad liikmesriigid, kus 2013. aastal oli SKP inimese kohta eurodes väljendatuna turuhindades alla 60 % liidu keskmisest, eraldada üleminekuperioodil elektritootmiskäitistele tasuta saastekvoote energeetikasektori ajakohastamiseks, mitmekesistamiseks ja jätkusuutlikuks ümberkujundamiseks. See erand lõpeb 31. detsembril 2030.
Muudatusettepanek 90
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10c – lõige 1 a (uus)
1a.   Liikmesriigid, kes ei tohi lõike 1 kohaselt saastekvoote eraldada, kuid kelle SKP inimese kohta eurodes väljendatuna turuhindades oli 2014. aastal alla 60 % liidu keskmisest, võivad samuti kasutada kõnealuses lõikes osutatud erandit kuni lõikes 4 osutatud koguseni, tingimusel et vastav hulk saastekvoote kantakse moderniseerimisfondi ning tulusid kasutatakse investeeringute toetamiseks vastavalt artiklile 10d.
Muudatusettepanek 91
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10c – lõige 1 b (uus)
1b.   Liikmesriigid, kes ei tohi eraldada käesoleva artikli alusel tasuta saastekvoote energiatootmiskäitistele, võivad otsustada anda vastava arvu saastekvoote või osa neist üle moderniseerimisfondi ning eraldada need vastavalt artikli 10d sätetele. Sellisel juhul peavad nad teavitama enne üleandmist komisjoni.
Muudatusettepanek 92
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10c – lõige 2 – lõik 1 – punkt b
b)  tagama, et pakkumuskõlblikud on ainult sellised projektid, mis aitavad kaasa liikmesriikide energia- ja tarneallikate mitmekesistamisele, vajalikele ümberkorraldustele, keskkonnaseisundi parandamisele ja taristu ajakohastamisele, puhta tehnoloogia arendamisele ning energiatootmise, ülekande- ja jaotussektorite ajakohastamisele;
b)  tagama, et pakkumuskõlblikud on ainult sellised projektid, mis edendavad liikmesriikide energia- ja tarneallikate mitmekesistamist, vajalikke ümberkorraldusi, keskkonnaseisundi parandamist ja taristu ajakohastamist, puhast tehnoloogiat (nt taastuvenergiatehnoloogiat) või energiatootmise ajakohastamist, kaugküttevõrke, energiatõhusust ning energia salvestamist, ülekandmist ja jaotamist;
Muudatusettepanek 93
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10c – lõige 2 – lõik 1 – punkt c
c)  määratlema selged, objektiivsed, läbipaistvad ja mittediskrimineerivad valikukriteeriumid projektide paremusjärjestuse koostamiseks, tagades sel viisil projektide valiku, mis:
c)  määratlema selged, objektiivsed, läbipaistvad ja mittediskrimineerivad, liidu 2050. aasta kliima- ja energiapoliitika eesmärkidega kooskõlas olevad valikukriteeriumid projektide paremusjärjestuse koostamiseks, tagades sel viisil projektide valiku, mis:
Muudatusettepanek 94
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10c – lõige 2 – lõik 1 – punkt c – alapunkt i
i)  toovad tasuvusanalüüsi põhjal heitkoguste vähendamisel netokasu ja millega saavutatakse CO2-heite vähendamine eelnevalt määratud märkimisväärsel tasemel;
i)  toovad tasuvusanalüüsi põhjal heitkoguste vähendamisel netokasu ja millega saavutatakse projektide suurusega proportsionaalne süsinikdioksiidiheite vähendamine eelnevalt määratud märkimisväärsel tasemel. Kui projektid on seotud elektritootmisega, ei tohi kasvuhoonegaaside koguheide käitises toodetud elektri kilovatt-tunni kohta pärast projekti lõpuleviimist ületada 450 grammi süsinikdioksiidi ekvivalentkogust. Komisjon võtab hiljemalt 1. jaanuariks 2021 kooskõlas artikliga 30b vastu delegeeritud õigusaktid, et muuta käesolevat direktiivi, määrates soojuse tootmisega seotud projektide jaoks kindlaks suurima lubatud kasvuhoonegaaside koguheite käitises toodetud soojuse kilovatt-tunni kohta.
Muudatusettepanek 95
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10c – lõige 2 – lõik 1 – punkt c – alapunkt ii
ii)  on täiendavad, vastavad selgesti asendus- ja ajakohastamisvajadustele ega suurenda turupõhist energianõudlust;
ii)  on täiendavad, kuigi neid võib kasutada 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistiku vastavate eesmärkide saavutamiseks, vastavad selgesti asendus- ja ajakohastamisvajadustele ega suurenda turupõhist energianõudlust;
Muudatusettepanek 96
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10c – lõige 2 – lõik 1 – punkt c – punkt iii a (uus)
iii a)   ei aita kaasa uuele söeküttel energiatootmisele ega suurenda söesõltuvust.
Muudatusettepanek 97
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10c – lõige 2 – lõik 2
Liikmesriik, kes kavatseb tasuta saastekvoote valikuliselt eraldada, avaldab 30. juuniks 2019 avalikuks aruteluks üksikasjaliku riikliku raamistiku, millega kehtestatakse konkureeriva pakkumismenetluse tingimused ja valikukriteeriumid.
Liikmesriik, kes kavatseb kasutada tasuta saastekvootide eraldamise võimalust üleminekuperioodil energeetikasektori ajakohastamiseks, avaldab 30. juuniks 2019 avalikuks aruteluks üksikasjaliku riikliku raamistiku, millega kehtestatakse konkureeriva pakkumismenetluse tingimused ja valikukriteeriumid.
Muudatusettepanek 98
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10c – lõige 2 – lõik 3
Kui saastekvootide tasuta eraldamisega toetatakse investeeringuid, mille väärtus on alla 10 miljoni euro, valivad liikmesriigid projektid välja erapooletute ja läbipaistvate kriteeriumide alusel. Niisuguse valikuprotsessi tulemused avaldatakse avalikuks aruteluks. Selle põhjal koostab asjaomane liikmesriik investeeringute loetelu ja esitab selle komisjonile 30. juuniks 2019.
Kui saastekvootide tasuta eraldamisega toetatakse investeeringuid, mille väärtus on alla 10 miljoni euro, valivad liikmesriigid projektid välja erapooletute ja läbipaistvate kriteeriumide alusel, mis on kooskõlas liidu pikaajaliste kliima- ja energiaeesmärkidega. Nende kriteeriumide üle peab toimuma avalik konsulteerimine, mis tagab täieliku läbipaistvuse ja asjassepuutuvate dokumentide kättesaadavuse, ning need peavad võtma sidusrühmade märkusi täielikult arvesse. Niisuguse valikuprotsessi tulemused avaldatakse avalikuks konsulteerimiseks. Selle põhjal koostab asjaomane liikmesriik investeeringute loetelu ja esitab selle komisjonile 30. juuniks 2019.
Muudatusettepanek 99
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10c – lõige 3
3.  Kavandatavate investeeringute väärtus on vähemalt võrdne tasuta eraldatavate saastekvootide turuväärtusega, sealjuures võetakse arvesse otseselt seotud hinnatõusu piiramise vajadust. Turuväärtus on eelmisel kalendriaastal ühise enampakkumisplatvormi kaudu müüdud saastekvootide keskmine hind.
3.  Kavandatavate investeeringute väärtus on vähemalt võrdne tasuta eraldatavate saastekvootide turuväärtusega, sealjuures võetakse arvesse otseselt seotud hinnatõusu piiramise vajadust. Turuväärtus on eelmisel kalendriaastal ühise enampakkumisplatvormi kaudu müüdud saastekvootide keskmine hind. Investeeringute asjakohaseid kulusid tohib toetada kuni 75 % ulatuses.
Muudatusettepanek 100
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10c – lõige 6
6.  Liikmesriigid nõuavad toetust saavatelt elektritootjatelt ja võrguettevõtjatelt iga aasta 28. veebruariks aruande esitamist nende valitud investeeringute rakendamise kohta. Liikmesriigid annavad aru komisjonile, kes avalikustab aruanded.
6.  Liikmesriigid nõuavad toetust saavatelt energiatootjatelt ja võrguettevõtjatelt iga aasta 31. märtsiks aruande esitamist nende valitud investeeringute rakendamise kohta, sh eraldatud tasuta saastekvootide ja tehtud investeerimiskulude tasakaalu, toetatud investeeringute liikide ning viisi kohta, kuidas nendega saavutati lõike 2 esimese lõigu punktis b sätestatud eesmärgid. Liikmesriigid annavad aru komisjonile, kes teeb aruanded üldsusele kättesaadavaks. Liikmesriigid ja komisjon kontrollivad ja analüüsivad võimalikku arbitraaži seoses väikestele projektidele kehtestatud 10 miljoni euro suuruse künnisega ning väldivad investeeringu põhjendamatut jaotamist väiksemateks projektideks, välistades rohkem kui ühe investeeringu tegemise samasse toetust saavasse käitisesse.
Muudatusettepanek 101
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10c – lõige 6 a (uus)
6a.   Kui esineb põhjendatud kahtlus rikkumiste kohta või kui liikmesriik ei anna lõigete 2 ja 6 kohaselt aru, võib komisjon algatada sõltumatu uurimise, kasutades vajadusel lepingulise kolmanda osapoole abi. Komisjon uurib ka muid võimalikke rikkumisi, nagu kolmanda energiapaketi rakendamata jätmine. Asjaomane liikmesriik esitab kogu uurimiseks vajaliku investeerimisteabe ja pakub uurimiseks vajalikku ligipääsu, sh ligipääsu käitistele ja ehitusplatsidele. Komisjon avaldab uurimise kohta aruande.
Muudatusettepanek 102
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10c – lõige 6 b (uus)
6b.   Kui rikutakse liidu kliima- ja energiavaldkonna õigusakte, sh kolmandat energiapaketti või käesolevas artiklis sätestatud kriteeriume, võib komisjon nõuda liikmesriigilt tasuta saastekvootide eraldamise peatamist.
Muudatusettepanek 149
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10d – lõige 1 – lõik 1
1.  Et toetada ajavahemikul 2021–2030 investeeringuid energiasüsteemide nüüdisajastamiseks ja energiatõhususe parandamiseks liikmesriikides, kus SKP inimese kohta oli 2013. aastal alla 60 % liidu keskmisest, luuakse fond, mida rahastatakse artiklis 10 sätestatud korras.
1.  Et toetada ja võimendada ajavahemikul 2021–2030 investeeringuid energiasüsteemide, sh kaugküttesüsteemide nüüdisajastamiseks ja energiatõhususe parandamiseks liikmesriikides, kus SKP inimese kohta oli 2013. aastal või 2014. aastal või 2015. aastal alla 60 % liidu keskmisest, luuakse fond, mida rahastatakse artiklis 10 sätestatud korras.
Muudatusettepanek 104
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10d – lõige 1 – lõik 2
Toetatud investeeringud peavad olema kooskõlas käesoleva direktiivi ja Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi eesmärkidega.
Toetatud investeeringud peavad olema kooskõlas läbipaistvuse, mittediskrimineerimise, võrdse kohtlemise ja usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtetega ning pakkuma parimat hinna ja kvaliteedi suhet. Toetatud investeeringud peavad olema kooskõlas käesoleva direktiivi, liidu pikaajaliste kliima- ja energiaeesmärkide ja Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi eesmärkidega ning
i)   edendama energiasäästu, taastuvenergia süsteeme, energia salvestamist ning elektriühendusi, ülekande- ja jaotussektorit; kui projektid on seotud elektritootmisega, ei tohi kasvuhoonegaaside koguheide käitises toodetud elektri kilovatt-tunni kohta pärast projekti lõpuleviimist ületada 450 grammi süsinikdioksiidi ekvivalentkogust. Komisjon võtab hiljemalt 1. jaanuariks 2021 kooskõlas artikliga 30b vastu delegeeritud õigusakti, et muuta käesolevat direktiivi, määrates soojuse tootmisega seotud projektide jaoks kindlaks suurima lubatud kasvuhoonegaaside koguheite käitises toodetud soojuse kilovatt-tunni kohta;
ii)   tooma tasuvusanalüüsi põhjal heitkoguste vähendamisel netokasu ja saavutama süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamise eelnevalt määratud märkimisväärsel tasemel;
iii)   olema täiendavad, kuigi neid võib kasutada 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistiku vastavate eesmärkide saavutamiseks, vastama selgelt asendus- ja ajakohastamisvajadustele ega tohi suurendada turupõhist energianõudlust;
iv)   ei tohi aidata kaasa uuele söeküttel energiatootmisele ega suurendada söesõltuvust.
Muudatusettepanek 105
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10d – lõige 1 – lõik 2 a (uus)
Komisjon jälgib käesolevas lõikes sätestatud nõudeid, võttes arvesse EIP kliimastrateegiat. Kui tehnoloogia arengu tõttu ei ole üks või mitu käesolevas lõikes sätestatud nõuet enam asjakohased, võtab komisjon aastaks 2024 kooskõlas artikliga 30b vastu delegeeritud õigusakti, et muuta käesolevat direktiivi uute või ajakohastatud nõuete esitamise teel.
Muudatusettepanek 106
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10d – lõige 2
2.  Fondist rahastatakse ka väikesemahulisi energiasüsteemide nüüdisajastamise ja energiatõhususe investeerimisprojekte. Investeerimisnõukogu töötab selliste projektide jaoks välja eraldi suunised ja investeeringute valikukriteeriumid.
2.  Fondist rahastatakse ka väikesemahulisi energiasüsteemide nüüdisajastamise ja energiatõhususe investeerimisprojekte. Fondi investeerimisnõukogu töötab selliste projektide jaoks välja investeerimissuunised ja investeeringute valikukriteeriumid, mis on kooskõlas käesoleva direktiivi eesmärkidega ja lõikes 1 kehtestatud kriteeriumidega. Need suunised ja valikukriteeriumid tehakse üldsusele kättesaadavaks.
Käesoleva lõike kohaldamisel tähendab väikesemahuline investeerimisprojekt projekti, mida rahastatakse riikliku arengupanga laenudest või riikliku programmi rakendamisele kaasa aitavatest toetustest ning mille konkreetsed eesmärgid on kooskõlas moderniseerimisfondi eesmärkidega, tingimusel et ei kasutata rohkem kui 10 % IIb lisas sätestatud liikmesriikide osast.
Muudatusettepanek 107
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10d – lõige 3 a (uus)
3a.   Kõik toetatavad liikmesriigid, kes on otsustanud kooskõlas artikliga 10c eraldada üleminekuperioodil tasuta saastekvoote, võivad kanda need saastekvoodid üle oma IIb lisas sätestatud moderniseerimisfondi osasse ning eraldada need kooskõlas artikli 10d sätetega.
Muudatusettepanek 108
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10d – lõige 4 – lõik 1
4.  Fondi juhivad investeerimisnõukogu ja korralduskomitee, mis moodustatakse toetust saavate liikmesriikide, komisjoni, EIP esindajatest ja muude liikmesriikide valitud kolmest esindajast viie aasta pikkuseks ametiajaks. Investeerimisnõukogu vastutab liidu tasandi investeerimispoliitika, asjakohaste rahastamisvahendite ja investeeringute valikukriteeriumide eest.
4.  Toetust saavad liikmesriigid vastutavad fondi juhtimise eest ning loovad ühiselt investeerimisnõukogu, mis koosneb ühest esindajast iga toetust saava liikmesriigi, komisjoni ja EIP kohta ning kolmest huvitatud pooli (nt tööstusliidud, ametühingud või valitsusvälised organisatsioonid) esindavast vaatlejast. Investeerimisnõukogu vastutab liidu tasandi investeerimispoliitika kujundamise eest, mis on kooskõlas käesoleva artikli nõuetega ning liidu poliitikaga.
Luuakse investeerimisnõukogust sõltumatu nõuandekogu. Nõuandekogu koosneb toetust saavate liikmesriikide kolmest esindajast, muude liikmesriikide kolmest esindajast, komisjoni esindajast, EIP esindajast ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga esindajast, kes valitakse viieks aastaks. Nõuandekogu esindajatel peavad olema suured asjakohased kogemused projektide struktureerimise ja rahastamise valdkonnas. Nõuandekogu annab investeerimisnõukogule nõu ja soovitusi projektide valikukõlblikkuse kohta ning investeerimis- ja rahastamisotsuste tegemisel ning vajaduse korral mis tahes täiendavat abi projektide arendamisel.
Korralduskomitee vastutab fondi igapäevase juhtimise eest.
Moodustatakse korralduskomitee. Korralduskomitee vastutab fondi igapäevase juhtimise eest.
Muudatusettepanek 109
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10d – lõige 4 – lõik 2
Investeerimisnõukogu valib oma esimeheks komisjoni esindaja. Nõukogu teeb otsuseid konsensuse alusel. Kui investeerimisnõukogu ei jõua esimehe määratud tähtaja jooksul konsensuse alusel kokkuleppele, võtab ta otsuse vastu lihthäälteenamusega.
Investeerimisnõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe üheaastaseks ametiajaks. Investeerimisnõukogu püüab teha otsuseid konsensuse alusel. Nõuandekogu võtab oma arvamuse vastu lihthäälteenamusega.
Muudatusettepanek 110
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10d – lõige 4 – lõik 3
Korralduskomitee moodustatakse investeerimisnõukogu nimetatud esindajatest. Komitee võtab otsused vastu lihthäälteenamusega.
Investeerimisnõukogu, nõuandekogu korralduskomitee tegutsevad avatud ja läbipaistval viisil. Mõlema kogu koosolekute protokollid avaldatakse. Investeerimisnõukogu ja nõuandekogu koosseis avaldatakse ning liikmete elulood ja huvide deklaratsioonid tehakse üldsusele kättesaadavaks ning neid ajakohastatakse korrapäraselt. Investeerimisnõukogu ja nõuandekogu kontrollivad pidevalt, et ei esineks huvide konflikte. Nõuandekogu esitab iga kuue kuu järel Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile nimekirja kõikidest projektidele antud nõuannetest.
Muudatusettepanek 111
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10d – lõige 4 – lõik 4
Kui EIP soovitab loobuda investeeringu rahastamisest ja põhjendab oma soovitust, võetakse otsus vastu ainult juhul, kui selle poolt hääletab kaks kolmandikku liikmetest. Sellisel juhul ei osale hääletamises liikmesriik, kus investeering tehakse, ega EIP. Neid kaht eelmist lauset ei kohaldata väikeste projektide suhtes, mida rahastatakse riikliku arengupanga laenudest või riikliku programmi rakendamisele kaasa aitavatest toetustest ning mille konkreetsed eesmärgid on kooskõlas moderniseerimisfondi eesmärkidega, tingimusel et programmi raames ei kasutata rohkem kui 10 % IIb lisas sätestatud liikmesriigi osast.
Kui EIP soovitab nõuandekogul loobuda investeeringu rahastamisest ja põhjendab, miks see ei ole kooskõlas investeerimisnõukogu poolt vastu võetud investeerimispoliitikaga ja lõikes 1 sätestatud valikukriteeriumidega, võetakse positiivne otsus vastu ainult juhul, kui selle poolt hääletab kaks kolmandikku liikmetest. Sellisel juhul ei osale hääletamises liikmesriik, kus investeering tehakse, ega EIP.
Muudatusettepanek 112
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10d – lõige 5 – sissejuhatav osa
5.  Toetust saavad liikmesriigid esitavad korralduskomiteele igal aastal aruande fondist rahastatavate investeeringute olukorra kohta. Aruanded avalikustatakse ja need sisaldavad:
5.  Toetust saavad liikmesriigid esitavad investeerimisnõukogule ja nõuandekogule igal aastal aruande fondist rahastatavate investeeringute olukorra kohta. Aruanded tehakse üldsusele kättesaadavaks ja need sisaldavad:
Muudatusettepanek 113
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10d – lõige 6
6.  Korralduskomitee annab komisjonile igal aastal aru hindamisest ja investeeringute valimisest saadud kogemuste kohta. Komisjon vaatab projektide valiku põhimõtted 31. detsembriks 2024 läbi ja esitab vajaduse korral korralduskomiteele ettepanekud.
6.  Nõuandekogu annab komisjonile igal aastal aru hindamisest ja investeeringute valimisest saadud kogemuste kohta. Komisjon vaatab projektide valiku põhimõtted 31. detsembriks 2024 läbi ja esitab vajaduse korral investeerimisnõukogule ja nõuandekogule ettepanekud.
Muudatusettepanek 114
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10d – lõige 7
7.  Käesoleva artikli rakendamiseks on komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 23 vastu delegeeritud õigusakt.
7.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 30b vastu delegeeritud õigusakte, et täiendada käesolevat direktiivi, kehtestades üksikasjaliku korra moderniseerimisfondi tõhusaks toimimiseks.
Muudatusettepanek 115
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 a (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)
(8a)   Artikli 11 lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:
„Alates 2021. aastast tagavad liikmesriigid ka selle, et iga kalendriaasta jooksul teatab iga käitaja tootmistegevusest eraldise kohandamiseks kooskõlas artikli 10a lõikega 7.“
Muudatusettepanek 116
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8 b (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11 – lõige 3 a (uus)
(8b)   Artiklile 11 lisatakse järgmine lõige:
„3a. Kui esineb põhjendatud kahtlus rikkumiste kohta või kui liikmesriik ei esita lõigetes 1–3 sätestatud loetelu ja teavet, võib komisjon algatada sõltumatu uurimise, kasutades vajadusel lepingulise kolmanda osapoole abi. Asjaomane liikmesriik esitab kogu uurimiseks vajaliku teabe ja pakub uurimiseks vajalikku juurdepääsu, sh juurdepääsu käitistele ja tootmisandmetele. Komisjon järgib samu tundliku äriteabe konfidentsiaalsusnõudeid nagu asjaomane liikmesriik ja avaldab uurimise kohta aruande.“
Muudatusettepanek 117
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 10 a (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 12 – lõige 3a
(10a)   Artikli 12 lõige 3a asendatakse järgmisega:
„3 a. Saastekvootide tagastamise kohustust ei teki seoses heitkogustega, mis on tõendatult kogutud ja transporditud püsivaks säilitamiseks käitises, millel on selleks kehtiv luba vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2003. aasta direktiivile 2009/31/EÜ, mis käsitleb süsinikdioksiidi geoloogilist säilitamist ( 1 ).
„3a. Saastekvootide tagastamise kohustust ei teki seoses heitkogustega, mis on tõendatult kogutud ja transporditud püsivaks säilitamiseks käitises, millel on selleks kehtiv luba vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiivile 2009/31/EÜ, mis käsitleb süsinikdioksiidi geoloogilist säilitamist( 1 ), ega seoses heitkogustega, mis on tõendatult kogutud ja/või taaskasutatud rakenduses, mis tagab süsinikdioksiidi püsiva sidumise selle sidumise ja taaskasutamise eesmärgil.
Muudatusettepanek 118
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 12
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 14 – lõige 1
(12)  Artikli 14 lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:
(12)   Artikli 14 lõige 1 asendatakse järgmisega:
„Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 23 vastu delegeeritud õigusakt.”.
„1. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 30b vastu delegeeritud õigusakte, et täiendada käesolevat direktiivi, kehtestades üksikasjaliku korra I lisas loetletud tegevusaladel tekitatud heitkoguste ja vajaduse korral tegevusandmete seireks ja nendest aruandmiseks, artikli 3e või 3f kohases taotluses nõutavate tonnkilomeetrite andmete seireks ja nendest aruandmiseks, lähtudes IV lisas esitatud seire- ja aruandluspõhimõtetest, ning iga kasvuhoonegaasi globaalse soojenemise potentsiaali täpsustamiseks asjaomase gaasi heitkoguste seire- ja aruandlusnõuete puhul.“;
„31. detsembriks 2018 kohandab komisjon heitkoguste seire ja aruandluse kehtivaid eeskirju, nagu need on määratletud komisjoni määruses (EL) nr 601/2012*, et kõrvaldada regulatiivsed tõkked investeerimisel uuemasse ja vähem süsinikdioksiidi heitkoguseid tekitavasse tehnoloogiasse, näiteks süsinikdioksiidi kogumise ja kasutamise tehnoloogiasse. Need uued eeskirjad jõustuvad kõikide süsinikdioksiidi kogumise ja kasutamise tehnoloogiate suhtes 1. jaanuarist 2019.
See regulatsioon määrab kindlaks ka väikeheitetekitajate lihtsustatud seire-, aruandlus- ja tõendamiskorra.
____________________
* Komisjoni 21. juuni 2012. aasta määrus (EL) nr 601/2012 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ kohase kasvuhoonegaaside heite seire ja aruandluse kohta (ELT L 181, 12.7.2012, lk 30).“
Muudatusettepanek 119
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 13
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 15 – lõigud 4 ja 5
(13)  Artikli 15 viies lõik asendatakse järgmisega:
(13)  Artikli 15 neljas ja viies lõik asendatakse järgmisega:
„Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 23 vastu delegeeritud õigusakt..
„Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 30b vastu delegeeritud õigusakte, et täiendada käesolevat direktiivi, kehtestades üksikasjaliku korra heitkoguste aruannete tõendamiseks V lisas sätestatud põhimõtete alusel ning tõendavate asutuste akrediteerimiseks ja järelevalveks. Selles täpsustatakse akrediteerimise ja akrediteeringu kehtetuks tunnistamise, akrediteerimisasutuste vastastikuse tunnustamise ja vajaduse korral vastastikuse hindamise tingimused.“
Muudatusettepanek 120
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 13 a (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 16 – lõige 7
(13a)   Artikli 16 lõige 7 asendatakse järgmisega:
7.  Pärast lõikes 5 osutatud taotluste edastamist komisjonile teavitab komisjon nendest teisi liikmesriike nende esindajate kaudu artikli 23 lõikes 1 osutatud komitees vastavalt komitee töökorrale.
7.  Pärast lõikes 5 osutatud taotluste edastamist komisjonile teavitab komisjon nendest teisi liikmesriike nende esindajate kaudu artikli 30c lõikes 1 osutatud komitees vastavalt komitee töökorrale.
Muudatusettepanek 121
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 14
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 16 – lõige 12
12.  Vajaduse korral kehtestatakse selles artiklis osutatud menetluste üksikasjalikud eeskirjad. Need rakendusaktid võetakse vastu artiklis 22a sätestatud menetluse kohaselt.
12.  Vajaduse korral kehtestatakse selles artiklis osutatud menetluste üksikasjalikud eeskirjad. Need rakendusaktid võetakse vastu artikli 30c lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.
Muudatusettepanek 122
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 15
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 19 – lõige 3
(15)  Artikli 19 lõike 3 kolmas lause asendatakse järgmisega:
(15)  Artikli 19 lõige 3 asendatakse järgmisega:
„Määrus sisaldab ka sätteid lepingutes sisalduvate, saastekvootide vastastikust tunnustamist käsitlevate eeskirjade jõustamiseks, et siduda heitkogustega kauplemise süsteemid omavahel. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 23 vastu delegeeritud õigusakt.”.
„3. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 30b vastu delegeeritud õigusakte, et täiendada käesolevat direktiivi, kehtestades üksikasjaliku korra registrite standarditud ja turvalise süsteemi loomiseks, mis luuakse standarditud elektrooniliste andmebaaside kujul, mis sisaldavad ühiseid andmeelemente saastekvootide väljaandmise, valdamise, üleandmise ja kehtetuks tunnistamise jälgimiseks, et tagada vajadust mööda üldsuse juurdepääs ja süsteemi konfidentsiaalsus ning kindlustada, et ei toimuks Kyoto protokollist tulenevaid kohustusi eiravaid üleandmisi. Kõnealused delegeeritud õigusaktid sisaldavad samuti sätteid ELi HKSis SHVde ja HVÜde kasutamise ning identifitseerimise ja sellise kasutamise ulatuse järelevalve kohta. Kõnealused õigusaktid sisaldavad ka sätteid lepingutes sisalduvate, saastekvootide vastastikust tunnustamist käsitlevate eeskirjade jõustamiseks, et siduda heitkogustega kauplemise süsteemid omavahel.“
Muudatusettepanek 123
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 15 a (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 21 – lõige 1
(15a)   Artikli 21 lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1. Liikmesriigid esitavad igal aastal komisjonile aruande käesoleva direktiivi kohaldamise kohta. Aruandes pööratakse erilist tähelepanu saastekvootide eraldamise korrale, registrite pidamisele, järelevalve ja aruandluse rakendusmeetmete kohaldamisele, tõendamisele ja akrediteerimisele ning käesoleva direktiivi täitmisega seotud küsimustele ja saastekvootide võimalikule maksukohtlemisele. Esimene aruanne saadetakse komisjonile 30. juuniks 2005. Aruanne esitatakse kas küsimustiku või vormi alusel, mille komisjon koostab direktiivi 91/692/EMÜ artiklis 6 sätestatud korras. Küsimustik või vormid saadetakse liikmesriikidele vähemalt kuus kuud enne esimese aruande esitamise tähtaega.
„1. Liikmesriigid esitavad igal aastal komisjonile aruande käesoleva direktiivi kohaldamise kohta. Aruandes pööratakse erilist tähelepanu saastekvootide eraldamise korrale, artikli 10a lõike 6 kohastele finantsmeetmetele, registrite pidamisele, järelevalve ja aruandluse rakendusmeetmete kohaldamisele, tõendamisele ja akrediteerimisele ning käesoleva direktiivi täitmisega seotud küsimustele ja saastekvootide võimalikule maksukohtlemisele. Esimene aruanne saadetakse komisjonile 30. juuniks 2005. Aruanne esitatakse kas küsimustiku või vormi alusel, mille komisjon koostab direktiivi 91/692/EMÜ artiklis 6 sätestatud korras. Küsimustik või vormid saadetakse liikmesriikidele vähemalt kuus kuud enne esimese aruande esitamise tähtaega.
Muudatusettepanek 124
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 15 b (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 21 – lõige 2 a (uus)
(15b)   Artiklile 21 lisatakse järgmine lõige:
„2a. Aruanne sisaldab artiklis 18b osutatud koostöö abil saadud andmetele tuginedes nende käitajate loetelu, kelle suhtes kohaldatakse käesoleva direktiivi nõudeid ja kes ei ole avanud registrikontot.“
Muudatusettepanek 125
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 15 c (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 21 – lõige 3 a (uus)
(15c)   Artiklile 21 lisatakse järgmine lõige:
„3a. Kui esineb põhjendatud kahtlus rikkumiste kohta või kui liikmesriik ei anna lõike 1 kohaselt aru, võib komisjon algatada sõltumatu uurimise, kasutades vajadusel lepingulise kolmanda osapoole abi. Liikmesriik esitab kogu uurimiseks vajaliku teabe ja pakub uurimiseks vajalikku ligipääsu, sh ligipääsu käitistele. Komisjon avaldab uurimise kohta aruande.“
Muudatusettepanek 126
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 16
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 22 – lõik 2
Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 23 vastu delegeeritud õigusakt.
Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 30b vastu delegeeritud õigusakte, et muuta käesolevat direktiivi, kehtestades käesoleva direktiivi lisade (välja arvatud I, IIa ja IIb lisa) vähemolulisi sätteid.
Muudatusettepanek 127
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 17
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 22a – pealkiri
(17)  Lisatakse artikkel 22a:
(17)  Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 22a
„Artikkel 30c
Komiteemenetlus”
Komiteemenetlus“
Muudatusettepanek 128
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 18
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 23 – pealkiri
„Artikkel 23
„Artikkel 30b
Delegeeritud volituste kasutamine”
Delegeeritud volituste kasutamine“
Muudatusettepanek 129
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 19 – alapunkt a
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 24 – lõige 1 – lõik 1
„Liikmesriigid võivad käesoleva direktiivi kohast saastekvootidega kauplemist kohaldada alates 2008. aastast I lisas loetlemata tegevusalade ja kasvuhoonegaaside suhtes, tingimusel et komisjon on selliste tegevusalade ja kasvuhoonegaaside lisamise heaks kiitnud, võttes arvesse kõiki asjaomaseid kriteeriume, eelkõige mõju siseturule, võimalikke konkurentsimoonutusi, ühenduse süsteemi keskkonnaalast terviklikkust ja kavandatava järelevalve ning aruandluse süsteemi usaldusväärsust.
„Liikmesriigid võivad käesoleva direktiivi kohast saastekvootidega kauplemist kohaldada alates 2008. aastast I lisas loetlemata tegevusalade ja kasvuhoonegaaside suhtes, tingimusel et komisjon on selliste tegevusalade ja kasvuhoonegaaside lisamise heaks kiitnud, võttes arvesse kõiki asjaomaseid kriteeriume, eelkõige mõju siseturule, võimalikke konkurentsimoonutusi, ELi HKSi keskkonnaalast terviklikkust ja kavandatava järelevalve ning aruandluse süsteemi usaldusväärsust. Mis tahes selline ühepoolne lisamine tuleb esitada ja heaks kiita hiljemalt 18 kuud enne ELi HKSi uue kauplemisperioodi algust.“
Muudatusettepanek 130
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 19 – alapunkt a
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 24 – lõige 1 – lõik 2
I lisas loetlemata tegevusala või kasvuhoonegaas lisatakse kooskõlas delegeeritud õigusaktidega, mille vastuvõtmiseks antakse komisjonile artikli 23 kohane volitus.
Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 30b vastu delegeeritud õigusakte, et täiendada käesolevat direktiivi, kehtestades üksikasjaliku korra esimeses lõigus osutatud tegevusalade ja kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi lisamise heakskiitmiseks, kui tegemist on I lisas loetlemata tegevusalade või kasvuhoonegaasidega.
Muudatusettepanek 131
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 19 – alapunkt b
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 24 – lõige 3
b)  lõike 3 teine lõik asendatakse järgmisega:
b)  lõige 3 asendatakse järgmisega:
„Komisjonile on õigus võtta kooskõlas artikliga 23 vastu delegeeritud õigusakte heitkogustega ja tegevusandmetega seotud seiret ja aruandlust käsitleva määruse vastuvõtmiseks.”;
„3. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 30b vastu delegeeritud õigusakte, et täiendada käesolevat direktiivi, kehtestades üksikasjaliku korra, mis käsitleb I lisas kombinatsioonina loetlemata tegevusalade, käitiste ja kasvuhoonegaaside heitkogustega seotud seiret ja aruandlust, kui kõnealust seiret ja aruandlust on võimalik teostada piisava täpsusega.“;
Muudatusettepanek 132
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 20 – alapunkt a
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 24a – lõige 1 – lõigud 1 ja 2
a)  lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:
a)  lõike 1 esimene ja teine lõik asendatakse järgmisega:
„Sellised meetmed peavad olema kooskõlas artikli 11b lõike 7 kohaselt vastu võetud õigusaktidega. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 23 vastu delegeeritud õigusakt.”;
„1. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 30b vastu delegeeritud õigusakte, et täiendada käesolevat direktiivi, kehtestades lisaks artiklis 24 sätestatud lisamisele üksikasjaliku korra saastekvootide või ühikute eraldamiseks liikmesriikide hallatavate projektide puhul, millega vähendatakse kasvuhoonegaaside heitkoguseid, mis ei ole ELi HKSiga hõlmatud.“
Muudatusettepanek 133
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 22
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 25a – lõige 1
1.  Kui kolmas riik võtab sellest riigist väljuvate ja liidus maanduvate lendude kliimamuutuste mõju vähendamiseks meetmeid, kaalub komisjon pärast selle kolmanda riigi ja liikmesriikidega konsulteerimist artikli 23 lõikes 1 osutatud komitee ees olemasolevaid võimalusi, et tagada parim vastastikune tegevus liidu süsteemi ja kõnealuse riigi meetmete vahel.
1.  Kui kolmas riik võtab sellest riigist väljuvate ja liidus maanduvate lendude kliimamuutuste mõju vähendamiseks meetmeid, kaalub komisjon pärast selle kolmanda riigi ja liikmesriikidega konsulteerimist artikli 30c lõikes 1 osutatud komitee ees olemasolevaid võimalusi, et tagada parim vastastikune tegevus ELi HKSi ja kõnealuse kolmanda riigi meetmete vahel.
Vajaduse korral võib komisjon võtta vastu muudatused, et näha ette asjaomasest kolmandast riigist saabuvate lendude väljaarvamine I lisas loetletud lennutegevuse seast või näha ette I lisas loetletud lennutegevusse muude muudatuste tegemise, mida nõutakse neljanda lõigu kohase kokkuleppe alusel. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 23 vastu selliseid muudatusi.
Vajaduse korral võib komisjon esitada Euroopa Parlamendile ja nõukogule seadusandliku ettepaneku, et näha ette asjaomasest kolmandast riigist saabuvate lendude väljaarvamine I lisas loetletud lennutegevuse seast või näha ette I lisas loetletud lennutegevusse muude muudatuste tegemise, mida nõutakse sellise kokkuleppe alusel.
Muudatusettepanek 134
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 22 a (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 27 – lõige 1
(22a)   Artikli 27 lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1. Liikmesriigid võivad pärast käitajaga konsulteerimist arvata ühenduse süsteemist välja käitised, mille pädevale asutusele teatatud heitkogused kõigil kolmel punkti a kohasele teavitamisele eelnenud aastal on olnud väiksemad kui 25 000 tonni süsinikdioksiidi ekvivalenti ja, juhul kui nende tegevusalaks on põletamine, on nende nimisoojusvõimsus alla 35 MW, välja arvatud biomassist saadud heitkogused, ning mille suhtes kohaldatakse meetmeid, millega saavutatakse samaväärne panus heitkoguste vähendamisse, kui asjaomane liikmesriik täidab järgmised tingimused:
„1. Liikmesriigid võivad pärast käitajaga konsulteerimist ja käitaja nõusolekul arvata ELi HKSist välja käitised, mille käitaja on VKE, mille pädevale asutusele teatatud heitkogused kõigil kolmel punkti a kohasele teavitamisele eelnenud aastal on olnud väiksemad kui 50 000 tonni süsinikdioksiidi ekvivalenti, välja arvatud biomassist saadud heitkogused, ning mille suhtes kohaldatakse meetmeid, millega saavutatakse samaväärne panus heitkoguste vähendamisse, kui asjaomane liikmesriik täidab järgmised tingimused:
a)  ta teavitab komisjoni igast sellisest käitisest, täpsustades selle käitise suhtes kohaldatavad meetmed, millega saavutatakse samaväärne panus heitkoguste vähendamisse, enne kui tuleb esitada artikli 11 lõike 1 kohane käitiste loetelu, ent hiljemalt siis, kui see loetelu esitatakse komisjonile;
a)  ta teavitab komisjoni igast sellisest käitisest, täpsustades selle käitise suhtes kohaldatavad meetmed, millega saavutatakse samaväärne panus heitkoguste vähendamisse, ja täpsustades, kuidas tagatakse, et need meetmed ei too selliste käitiste jaoks kaasa kõrgemaid vastavuskulusid, enne kui tuleb esitada artikli 11 lõike 1 kohane käitiste loetelu, ent hiljemalt siis, kui see loetelu esitatakse komisjonile;
b)  ta kinnitab, et on kehtestatud seirekord, mille abil hinnatakse, kas käitis tekitab mõnel kalendriaastal heitkoguseid rohkem kui 25 000 tonni süsinikdioksiidi ekvivalenti, välja arvatud biomassist saadud heitkogused; vastavalt artiklile 14 võivad liikmesriigid lubada lihtsustatud seire-, aruandlus- ja tõendamismeetmeid käitiste puhul, mille keskmised aastased tõendatud heitkogused ajavahemikul 2008–2010 on alla 5 000 tonni;
b)  ta kinnitab, et on kehtestatud seirekord, mille abil hinnatakse, kas käitis tekitab mõnel kalendriaastal heitkoguseid rohkem kui 50 000 tonni süsinikdioksiidi ekvivalenti, välja arvatud biomassist saadud heitkogused; vastavalt artiklile 14 peavad liikmesriigid käitaja taotluse alusel lubama lihtsustatud seire-, aruandlus- ja tõendamismeetmeid käitiste puhul, mille keskmised aastased tõendatud heitkogused ajavahemikul 2008–2010 on alla 5 000 tonni;
c)  ta kinnitab, et kui käitis tekitab mõnel kalendriaastal heitkoguseid rohkem kui 25 000 tonni süsinikdioksiidi ekvivalenti, välja arvatud biomassist saadud heitkogused, või meetmeid, millega saavutatakse samaväärne panus heitkoguste vähendamisse, enam ei kohaldata, lisatakse käitis uuesti ühenduse süsteemi;
c)  ta kinnitab, et kui käitis tekitab mõnel kalendriaastal heitkoguseid rohkem kui 50 000 tonni süsinikdioksiidi ekvivalenti, välja arvatud biomassist saadud heitkogused, või meetmeid, millega saavutatakse samaväärne panus heitkoguste vähendamisse, enam ei kohaldata, lisatakse käitis uuesti ELi HKSi;
d)  ta avaldab punktides a, b ja c osutatud teabe avalikuks aruteluks.
d)  ta teeb punktides a, b ja c osutatud teabe üldsusele kättesaadavaks.
Välja võidakse arvata ka haiglad, kui need võtavad samaväärseid meetmeid.“
Välja võidakse arvata ka haiglad, kui need võtavad samaväärseid meetmeid.“
Muudatusettepanek 135
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 22 b (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 27a (uus)
(22b)   Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 27a
Selliste väikeste käitiste väljaarvamine, mille suhtes ei kohaldata samaväärseid meetmeid
1.   Liikmesriigid võivad pärast käitajaga konsulteerimist arvata ELi HKSist välja käitised, mille pädevale asutusele teatatud heitkogused kõigil kolmel punkti a kohasele teavitamisele eelnenud aastal on olnud väiksemad kui 5 000 tonni süsinikdioksiidi ekvivalenti, välja arvatud biomassist saadud heitkogused, kui asjaomane liikmesriik täidab järgmised tingimused:
a)   ta teavitab komisjoni igast sellisest käitisest, enne kui tuleb esitada artikli 11 lõike 1 kohane käitiste loetelu või hiljemalt siis, kui see loetelu esitatakse komisjonile;
b)   ta kinnitab, et on kehtestatud seirekord, mille abil hinnatakse, kas käitis tekitab mõnel kalendriaastal heitkoguseid 5 000 tonni või rohkem süsinikdioksiidi ekvivalenti, välja arvatud biomassist saadud heitkogused;
c)   ta kinnitab, et kui käitis tekitab mõnel kalendriaastal heitkoguseid 5 000 tonni või rohkem süsinikdioksiidi ekvivalenti, välja arvatud biomassist saadud heitkogused, lisatakse käitis uuesti ELi HKSi, v.a juhul, kui kohaldatakse artiklit 27;
d)   ta teeb punktides a, b ja c osutatud teabe üldsusele kättesaadavaks.
2.   Kui käitis lisatakse lõike 1 punkti c kohaselt uuesti ELi HKSi, antakse talle kõik artikli 10a kohaselt välja antud saastekvoodid alates uuesti HKSi lisamise aastast. Sellistele käitistele välja antud saastekvoodid arvatakse maha kogusest, millega liikmesriik, kus käitis asub, võib artikli 10 lõike 2 kohaselt enampakkumisel kaubelda.“
Muudatusettepanek 136
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 22 c (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 29
(22c)  Artiklit 29 muudetakse järgmiselt:
„Aruanne süsinikuturu parema toimimise tagamiseks
„Aruanne süsinikuturu parema toimimise tagamiseks
Kui komisjonil on artikli 10 lõikes 5 osutatud korrapäraste aruannete alusel süsinikuturu kohta tõendeid, et süsinikuturg ei toimi nõuetekohaselt, esitab ta Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, millega võivad vajaduse korral kaasneda ettepanekud süsinikuturu läbipaistvuse suurendamiseks ja mis käsitlevad selle toimimise parandamise meetmeteid.
Kui komisjonil on artikli 10 lõikes 5 osutatud korrapäraste aruannete alusel süsinikuturu kohta tõendeid, et süsinikuturg ei toimi nõuetekohaselt, esitab ta Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande. Aruanne sisaldab jagu, mis on pühendatud ELi HKSi ning muude liidu ja riiklike kliima- ja energiapoliitika meetmete koostoimele seoses heitkoguste vähendamise mahu, selliste meetmete kulutõhususe ja nende mõjuga ELi HKSi saastekvootide nõudlusele. Aruandele lisatakse vajaduse korral seadusandlikud ettepanekud, mille eesmärk on suurendada ELi HKSi läbipaistvust ning võimekust aidata kaasa liidu 2030. ja 2050. aasta kliima- ja energiaeesmärkide saavutamisele ning mis käsitlevad selle toimimise parandamise meetmeid, sh meetmeid, et võtta arvesse täiendavate kogu liitu hõlmavate energia- ja kliimapoliitika meetmete mõju ELi HKSi pakkumise ja nõudluse tasakaalule.
Muudatusettepanek 137
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 22 d (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 30a (uus)
(22d)   Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 30a
Kohandamine pärast ülemaailmse kokkuvõtte tegemist ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni ja Pariisi kokkuleppe alusel
Kuue kuu jooksul pärast hõlbustavat dialoogi ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni alusel 2018. aastal avaldab komisjon teatise, milles antakse hinnang liidu kliimamuutustealaste õigusaktide kokkusobivusele Pariisi kokkuleppe eesmärkidega. Eelkõige käsitletakse teatises ELi HKSi rolli ja piisavust Pariisi kokkuleppe eesmärkide saavutamisel.
Kuue kuu jooksul pärast 2023. aasta ülemaailmset kokkuvõtet ja sellele järgnevaid ülemaailmseid kokkuvõtteid esitab komisjon aruande, milles hinnatakse vajadust kohandada vastavalt liidu kliimameetmeid.
Aruandes käsitletakse ELi HKSi kohandamist seoses heitkoguste vähendamiseks kogu maailmas tehtavate jõupingutustega ning jõupingutustega, mida on teinud teised tähtsamad majandusriigid. Selles aruandes hinnatakse eelkõige vajadust rangema heitkoguste vähendamise järele, vajadust kohandada süsinikdioksiidi leket käsitlevaid sätteid ning seda, kas on vaja täiendavaid poliitikameetmeid ja -vahendeid, et täita liidu ja liikmesriikide kasvuhoonegaaside heite alased kohustused.
Aruandes võetakse arvesse süsinikdioksiidi lekke ohtu, Euroopa tööstuse konkurentsivõimet, investeeringuid liidus ja liidu industrialiseerimispoliitikat.
Vajaduse korral lisatakse aruandele seadusandlik ettepanek ja sellisel juhul avaldab komisjon samal ajal täieliku mõjuhinnangu.“
Muudatusettepanek 138
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 22 e (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
I lisa – punkt 3
(22e)   I lisa punkt 3 asendatakse järgmisega:
„3. Kui selleks, et langetada otsus käitise ühenduse süsteemi lisamise kohta, arvutatakse tema summaarne nimisoojusvõimsus, liidetakse kõigi selle osaks olevate selliste tehniliste üksuste nimisoojusvõimsused käitise piires, kus põletatakse kütuseid. Nendeks üksusteks võivad muu hulgas olla igat tüüpi katlad, põletid, turbiinid, soojendid, sulatusahjud, jäätmepõletusahjud, särdamisahjud, ahjud, kuivatid, mootorid, kütuseelemendid, keemilise silmuspõletamise seadmed, pilupõletid ning termilise või katalüütilise järelpõletamise seadmed. Selle arvutuse juures ei võeta arvesse seadmeid nimisoojusvõimsusega alla 3 MW ja seadmeid, mis kasutavad üksnes biomassi. „Üksnes biomassi kasutavad seadmed” hõlmavad seadmeid, mis kasutavad fossiilkütuseid ainult seadme käivitamise või seiskamise ajal.
„3. Kui selleks, et langetada otsus käitise ELi HKSi lisamise kohta, arvutatakse tema summaarne nimisoojusvõimsus, liidetakse kõigi selle osaks olevate selliste tehniliste üksuste nimisoojusvõimsused käitise piires, kus põletatakse kütuseid. Nendeks üksusteks võivad muu hulgas olla igat tüüpi katlad, põletid, turbiinid, soojendid, sulatusahjud, jäätmepõletusahjud, särdamisahjud, ahjud, kuivatid, mootorid, kütuseelemendid, keemilise silmuspõletamise seadmed, pilupõletid ning termilise või katalüütilise järelpõletamise seadmed. Selle arvutuse juures ei võeta arvesse seadmeid nimisoojusvõimsusega alla 3 MW, tagavara- ja avariiseadmeid, mida kasutatakse ainult elektrienergia tootmiseks kohapealseks tarbimiseks elektrikatkestuse korral, ning seadmeid, mis kasutavad üksnes biomassi. „Üksnes biomassi kasutavad seadmed” hõlmavad seadmeid, mis kasutavad fossiilkütuseid ainult seadme käivitamise või seiskamise ajal.
Muudatusettepanek 139
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 a (uus)
Otsus (EL) 2015/1814
Artikkel 1 – lõige 5 – lõigud 1 a ja 1 b (uus)
Artikkel 1a
Otsuse (EL) 2015/1814 muudatused
Otsust (EL) 2015/1814 muudetakse järgmiselt:
Artikli 1 lõike 5 esimesele lõigule lisatakse järgmised lõigud:
„Erandina kahekordistatakse käesolevas lõigus osutatud protsendimäärad kuni artiklis 3 osutatud läbivaatamisperioodini. Läbivaatamisel kaalutakse vastuvõtumäära kahekordistamist, kuni turutasakaal on taastatud.
Lisaks sellele kehtestatakse läbivaatamisega turustabiilsusreservile ülemmäär ja vajaduse korral kaasneb läbivaatamisega seadusandlik ettepanek.“

(1) Asi saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõike 4 neljandale lõigule vastutavale komisjonile tagasi institutsioonidevahelisteks läbirääkimisteks (A8-0003/2017).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika