Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/0148(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0003/2017

Pateikti tekstai :

A8-0003/2017

Debatai :

PV 13/02/2017 - 13
CRE 13/02/2017 - 13
PV 05/02/2018 - 22
CRE 05/02/2018 - 22

Balsavimas :

PV 15/02/2017 - 7.7
CRE 15/02/2017 - 7.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 06/02/2018 - 5.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0035
P8_TA(2018)0024

Priimti tekstai
PDF 863kWORD 104k
Trečiadienis, 2017 m. vasario 15 d. - Strasbūras
Ekonomiškai efektyvus išmetamų teršalų kiekio mažinimas ir investicijos į mažo anglies dioksido kiekio technologijas ***I
P8_TA(2017)0035A8-0003/2017

2017 m. vasario 15 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB siekiant ekonomiškai efektyviai dar labiau sumažinti išmetamų teršalų kiekį ir paskatinti investicijas į mažo anglies dioksido kiekio technologijas (COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD))(1)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis
(1)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB Sąjungoje sukurta šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema , siekiant skatinti taupiai ir ekonomiškai efektyviai mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį;
(1)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB Sąjungoje sukurta šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, siekiant skatinti taupiai ir ekonomiškai efektyviai mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, taip pat tvariai stiprinti Sąjungos pramonę anglies dioksido ir investicijų nutekėjimo rizikos atžvilgiu;
__________________
__________________
15 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32).
15 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32).
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis
(2)  2014 m. spalio mėn. Europos Vadovų Taryboje įsipareigota iki 2030 m. bendrą Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti bent 40 %, palyginti su 1990 m. lygiu. Prie šio išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo turėtų prisidėti visi ekonomikos sektoriai, o ekonomiškai efektyviausia šį uždavinį įgyvendinti naudojant Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ES ATLPS), numatant teršalų išmetimą iki 2030 m. sumažinti 43 %, palyginti su 2005 m. lygiu. Tai patvirtinta numatomais nacionaliniu lygmeniu nustatytais mažinimo veiksmais, kuriuos 2015 m. kovo 6 d. Sąjunga ir valstybės narės pateikė Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos sekretoriatui;
(2)  2014 m. spalio mėn. Europos Vadovų Taryboje įsipareigota iki 2030 m. bendrą Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti bent 40 %, palyginti su 1990 m. lygiu. Prie to išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo turėtų prisidėti visi ekonomikos sektoriai, o ekonomiškai efektyviausia šį uždavinį įgyvendinti naudojant Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ES ATLPS), numatant teršalų išmetimą iki 2030 m. sumažinti 43 %, palyginti su 2005 m. lygiu. Tai patvirtinta numatomais nacionaliniu lygmeniu nustatytais mažinimo veiksmais, kuriuos 2015 m. kovo 6 d. Sąjunga ir valstybės narės pateikė Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos (JTBKKK) sekretoriatui. Išmetamų teršalų kiekio mažinimo pastangos turėtų būti sąžiningai padalytos sektoriams, kuriuos apima ES ATLPS;
__________________
16 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(2a)   siekiant laikytis priimto susitarimo, kad visi ekonomikos sektoriai padėtų įgyvendinti tikslą iki 2030 m. sumažinti bendrą Sąjungos išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį bent 40 %, palyginti su 1990 m. lygiu, svarbu, kad, be ES ATLPS, nepaisant to, kad tai pagrindinė Sąjungos priemonė siekiant ilgalaikių Sąjungos klimato ir energetikos tikslų, taip pat būtų taikomi lygiaverčiai papildomi veiksmai pagal kitus teisės aktus ir priemones, skirtas mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sektoriuose, kurių neapima ES ATLPS;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(2b)   pagal 21-ojoje Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencijoje Paryžiuje priimtą 2015 m. gruodžio 12 d. susitarimą (Paryžiaus susitarimas) šalys privalo įgyvendinti politikos priemones, kuriomis būtų įvykdyta daugiau kaip 180 numatomų nacionaliniu lygmeniu nustatytų įpareigojančių veiksmų, apimančių maždaug 98 % visame pasaulyje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Paryžiaus susitarimu siekiama užtikrinti, kad vidutinė temperatūra pasaulyje kiltų gerokai mažiau nei 2° C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu, ir dėti pastangas apriboti temperatūros kilimą iki 1,5° C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu. Tikimasi, kad daugeliu šių politikos priemonių bus nustatyta anglies dioksido kainodara ar panašios priemonės, todėl šioje direktyvoje turėtų būti įtvirtinta nuostata dėl peržiūros, kad Komisija prireikus galėtų pasiūlyti nustatyti labiau sumažinti išmetamų teršalų kiekį po to, kai pagal Paryžiaus susitarimą pirmą kartą 2023 m. bus atlikta apžvalga, pritaikyti nuostatas dėl anglies dioksido nutekėjimo, kad būtų atsižvelgta į anglies dioksido kainodaros mechanizmų pokyčius už Sąjungos ribų, ir papildomas politikos priemones siekiant stiprinti Sąjungos ir jos valstybių narių įsipareigojimus mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Nuostata dėl peržiūros taip pat turėtų būti užtikrinama, kad 2018 m. per šešis mėnesius nuo sutarimą skatinančio dialogo pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją būtų priimtas komunikatas, kuriame būtų įvertinta Sąjungos klimato kaitos teisės aktų atitiktis Paryžiaus susitarimo tikslams;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(2c)   pagal Paryžiaus susitarimą ir teisėkūros institucijų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/29/EB1a ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 406/2009/EB1b pareikštą įsipareigojimą, prie išmetamo anglies dioksido (CO2) kiekio mažinimo turėtų prisidėti visi ekonomikos sektoriai. Tuo tikslu dedamos Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) pastangos apriboti išmetamų teršalų kiekius tarptautiniame jūrų sektoriuje, ir jas reikėtų skatinti, siekiant parengti aiškų TJO veiksmų planą dėl klimato politikos priemonių laivybos sektoriuje išmetamo CO2 kiekiui mažinti pasauliniu lygmeniu. Reikia kuo skubiau nustatyti aiškius TJO tikslus mažinti išmetamų teršalų kiekius tarptautiniame jūrų sektoriuje, be to, tai yra išankstinė sąlyga, kad Sąjunga nesiimtų tolesnių veiksmų įtraukiant jūrų sektorių į ES ATLPS. Tačiau, jei toks susitarimas nebus pasiektas iki 2021 m., šis sektorius turėtų būti įtrauktas į ES ATLPS ir turėtų būti įsteigtas fondas laivų operatorių įnašams rinkti, siekiant užtikrinti, kad būtų kolektyviai laikomasi į Sąjungos stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo sistemą, nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2015/7571c, jau įtraukto išmetamo CO2 kiekio (kiekio, išmetamo Sąjungos uostuose ir plaukiant į juos arba iš jų). Pajamų dalį, gautą prekiaujant jūrų sektoriui skirtais ATL aukcionuose, reikėtų panaudoti efektyviam energijos vartojimui pagerinti ir investicijoms į naujoviškas technologijas paremti, siekiant sumažinti jūrų sektoriuje išmetamą CO2 kiekį, įskaitant trumpųjų nuotolių laivybą ir uostus;
__________________
1a 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/29/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2003/87/EB, siekiant patobulinti ir išplėsti Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (OL L 140, 2009 6 5, p. 63).
1b 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 406/2009/EB dėl valstybių narių pastangų mažinti jų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, Bendrijai siekiant įvykdyti įsipareigojimus iki 2020 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas (OL L 140, 2009 6 5, p. 136).
1c 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/757 dėl jūrų transporto išmetamo anglies dioksido kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2009/16/EB (OL L 123, 2015 5 19, p. 55).
Pakeitimas 143
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis
(3)  Europos Vadovų Taryba patvirtino, kad gerai veikianti, reformuota ES ATLPS, turinti rinkos stabilizavimo priemonę, bus pagrindinė Europos priemonė šiam tikslui pasiekti, numatant nuo 2021 m. taikyti 2,2 % metinį mažinimo koeficientą ir ne panaikinti nemokamų ATL skirstymą, bet po 2020 m. ir toliau taikyti dabartines priemones , siekiant išvengti anglies dioksido nutekėjimo, kurį gali lemti įgyvendinama klimato politika, kol kitos ekonomiškai stipriausios valstybės nesiims palyginamų pastangų, ir kartu nemažinti aukcionuose parduodamų ATL dalies. Aukcionuose parduotina ATL dalis teisės aktuose turėtų būti nurodoma kaip procentinis dydis, siekiant sudaryti sąlygas tvirčiau planuoti investicinius sprendimus, padidinti skaidrumą ir visą sistemą padaryti paprastesnę ir suprantamesnę.
(3)  gerai veikianti, reformuota ES ATLPS kartu su pagerinta rinkos stabilizavimo priemone bus pagrindinės Europos priemonės šiam tikslui pasiekti, numatant nuo 2021 m. taikyti 2,2% metinį mažinimo koeficientą ir ne panaikinti nemokamų ATL skirstymą, bet po 2020 m. ir toliau taikyti dabartines priemones, siekiant išvengti anglies dioksido nutekėjimo, kurį gali lemti įgyvendinama klimato politika, kol kitos ekonomiškai stipriausios valstybės nesiims palyginamų pastangų. Aukcionuose parduotina ATL dalis teisės aktuose turėtų būti nurodoma kaip procentinis dydis, kuris turėtų mažėti taikant tarpsektorinį korekcinį koeficientą, siekiant sudaryti sąlygas tvirčiau planuoti investicinius sprendimus, padidinti skaidrumą, visą sistemą padaryti paprastesnę ir suprantamesnę ir apsaugoti tuos sektorius, kuriems kyla didžiausia anglies dioksido nutekėjimo rizika dėl tarpsektorinio korekcinio koeficiento. Tos nuostatos turėtų būti peržiūrimos pagal Paryžiaus susitarimą ir prireikus atitinkamai pakeistos siekiant įvykdyti Sąjungos įsipareigojimus klimato srityje pagal tą susitarimą;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(3a)   mažiausiai išsivysčiusios šalys, kuriose išmetama labai nedaug šiltnamio efektą sukeliančių dujų, yra ypač neapsaugotos nuo klimato kaitos padarinių. Todėl derėtų skirti ypatingą prioritetą mažiausiai išsivysčiusių šalių poreikių tenkinimui naudojant ES ATLPS taršos leidimus kovos su klimato kaita priemonėms finansuoti, ypač prisitaikymui prie klimato kaitos poveikio naudojant Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Žaliąjį klimato fondą;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis
(4)  vienas iš pagrindinių Sąjungos prioritetų – sukurti atsparią energetikos sąjungą, kad būtų galima piliečiams tiekti patikimą, tvarią, konkurencingą ir įperkamą energiją. Norint to pasiekti, turi būti tęsiami plataus užmojo veiksmai klimato srityje taikant ES ATLPS kaip pagrindinį Europos klimato politikos elementą, ir daryti pažangą kitose energetikos sąjungos srityse17. 2030 m. strategijoje iškelto tikslo įgyvendinimas padės užtikrinti prasmingą anglies dioksido kainą ir toliau skatinti ekonomiškai efektyvų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimą;
(4)  vienas iš pagrindinių Sąjungos prioritetų – sukurti atsparią energetikos sąjungą, kad būtų galima piliečiams ir pramonės subjektams tiekti patikimą, tvarią, konkurencingą ir įperkamą energiją. Norint to pasiekti, turi būti tęsiami plataus užmojo veiksmai klimato srityje taikant ES ATLPS kaip pagrindinį Sąjungos klimato politikos elementą, ir daryti pažangą kitose energetikos sąjungos srityse17. Reikia atsižvelgti į ES ATLPS sąveiką su kitų sričių Sąjungos ir nacionalinės politika, kuri turi įtakos ES ATLPS taršos leidimų paklausai. 2030 m. strategijoje iškelto tikslo įgyvendinimas ir tinkamas su kitais energetikos sąjungos aspektais susijusios pažangos užtikrinimas padės užtikrinti prasmingą anglies dioksido kainą ir toliau skatinti ekonomiškai efektyvų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimą;
__________________
__________________
17 Komunikatas „Atsparios energetikos sąjungos ir perspektyvios klimato kaitos politikos pagrindų strategija“, COM(2015)0080.
17 Komunikatas „Atsparios energetikos sąjungos ir perspektyvios klimato kaitos politikos pagrindų strategija“, COM(2015)0080.
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(4a)   nustačius didesnius energijos vartojimo efektyvumo tikslus, palyginti su Tarybos nustatytu 27 % tikslu, turėtų būti skiriama daugiau nemokamų ATL pramonės sektoriams, kuriuose kyla anglies dioksido nutekėjimas;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis
(5)  Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 191 straipsnio 2 dalyje reikalaujama, kad Sąjungos politika būtų grindžiama principu „teršėjas moka“, todėl, tuo remiantis, Direktyvoje 2003/87/EB numatyta, kad ilgainiui visi apyvartiniai taršos leidimai bus parduodami aukcionuose. Visiškas perėjimas prie aukcionų kol kas atidedamas dėl anglies dioksido nutekėjimo rizikos, o tikslingas nemokamų ATL skirstymas pramonei tol, kol kitos ekonomiškai stipriausios valstybės nesiims palyginamų klimato politikos priemonių, yra pateisinamas siekiant nepaskatinti išmesti dar daugiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų trečiosiose šalyse, kuriose pramonei palyginamų apribojimų dėl anglies dioksido išmetimo netaikoma;
(5)  Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 191 straipsnio 2 dalyje reikalaujama, kad Sąjungos politika būtų grindžiama principu „teršėjas moka“, todėl, tuo remiantis, Direktyvoje 2003/87/EB numatyta, kad ilgainiui visi apyvartiniai taršos leidimai bus parduodami aukcionuose. Visiškas perėjimas prie aukcionų kol kas laikinai atidedamas dėl anglies dioksido nutekėjimo rizikos, o tikslingas nemokamų ATL skirstymas pramonei tol, kol kitos ekonomiškai stipriausios valstybės nesiims palyginamų klimato politikos priemonių, yra pateisinama principo „teršėjas moka“ išimtis, jei nesuteikiama per daug ATL, siekiant nepaskatinti išmesti dar daugiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų trečiosiose šalyse, kuriose pramonei palyginamų apribojimų dėl anglies dioksido išmetimo netaikoma. To siekiant, nemokamų ATL skirstymas turėtų būti dinamiškesnis, laikantis šioje direktyvoje nustatytų ribų;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis
(6)  apyvartinių taršos leidimų pardavimas aukcionuose išlieka pagrindine taisykle, o nemokamas jų paskirstymas yra išimtis. Todėl, kaip patvirtino ir Europos Vadovų Taryba, aukcionuose skirtų parduoti ATL dalis, kuri 2013–2020 m. laikotarpiu sudarė 57 %, neturėtų būti mažinama. Komisijos poveikio vertinime18 ši aukcionuose skirtų parduoti ATL dalis aprašoma išsamiau ir nurodoma, kad šiuos 57 % sudaro ATL, parduodami aukcionuose valstybių narių vardu, įskaitant naujiems rinkos dalyviams atidėtus, bet nepaskirstytus ATL, taip pat ATL, skirti elektros energijos gamybai modernizuoti tam tikrose valstybėse narėse, ir ATL, kurie bus parduodami aukcionuose vėliau, nes kol kas jie perkelti į Rinkos stabilumo rezervą, sukurtą Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu (ES) 2015/...19;
(6)  apyvartinių taršos leidimų pardavimas aukcionuose išlieka pagrindine taisykle, o nemokamas jų paskirstymas yra išimtis. Todėl, kaip patvirtino ir Europos Vadovų Taryba, aukcionuose skirtų parduoti ATL dalis, kuri 2021–2030 m. laikotarpiu turėtų sudaryti 57 %, turėtų būti sumažinta taikant tarpsektorinį korekcinį koeficientą, siekiant apsaugoti sektorius, kuriems kyla didžiausia anglies dioksido nutekėjimo rizika. Komisijos poveikio vertinime ši aukcionuose skirtų parduoti ATL dalis aprašoma išsamiau ir nurodoma, kad ši 57 % dalis sudaro ATL, parduodami aukcionuose valstybių narių vardu, įskaitant naujiems rinkos dalyviams atidėtus, bet nepaskirstytus ATL, taip pat ATL, skirti elektros energijos gamybai modernizuoti tam tikrose valstybėse narėse ir ATL, kurie bus parduodami aukcionuose vėliau, nes kol kas jie perkelti į Rinkos stabilumo rezervą, įsteigtą Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu (ES) 2015/181419. Turėtų būti įsteigiamas Teisingo perėjimo užtikrinimo fondas, kuriuo siekiama remti regionus, kuriuose didelė darbuotojų dalis dirba nuo anglies dioksido priklausantiems sektoriams ir kurių BVP yra gerokai mažesnis už Sąjungos vidurkį;
__________________
18 SEC(2015)XX
19 Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2015/... dėl Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos rinkos stabilumo rezervo sukūrimo ir veikimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB (OL L […], […], p. […]).
19 2015 m. spalio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2015/1814 dėl Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos rinkos stabilumo rezervo sukūrimo ir veikimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB (OL L 264, 2015 10 9, p. 1).
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis
(7)  kad Sąjungoje mažinant išmetamųjų teršalų kiekį būtų užtikrinta nauda aplinkai, nors kitos šalys savo veiksmais nesukuria palyginamų paskatų pramonei mažinti išmetamųjų teršalų kiekį, sektorių ir jų pošakių, kuriuose yra reali anglies dioksido nutekėjimo rizika, įrenginiams turėtų būti ir toliau nemokamai skiriami ATL. ES ATLPS taikymo laikotarpiu sukaupta patirtis patvirtina, kad skirtinguose sektoriuose ir jų pošakiuose anglies dioksido nutekėjimo rizika yra skirtinga ir kad nemokami ATL padėjo išvengti anglies dioksido nutekėjimo. Nors tam tikruose sektoriuose ir jų pošakiuose anglies dioksido nutekėjimo rizika yra didesnė, kitų sektorių įmonės gali didelę su ATL įsigijimu susijusių išlaidų dalį perkelti į produktų kainas neprarasdamos rinkos dalies ir sau prisiima tik likusią tų išlaidų dalį, tad joms būdinga nedidelė anglies dioksido nutekėjimo rizika. Komisija turėtų nustatyti ir diferencijuoti atitinkamus sektorius pagal jų prekybos ir teršalų išmetimo intensyvumą, kad galėtų geriau nustatyti, kuriuose sektoriuose anglies dioksido nutekėjimo rizika yra reali. Jei, remiantis šiais kriterijais, atitinkamuose sektoriuose ir jų pošakiuose viršijama tam tikra riba, nustatyta atsižvelgiant į galimybę ATL išlaidas perkelti į produktų kainas, laikoma, kad tokiuose sektoriuose ir jų pošakiuose anglies dioksido nutekėjimo rizika yra reali. Kitų sektorių atžvilgiu laikoma, kad anglies dioksido nutekėjimo rizika yra maža arba jos iš viso nėra. Atsižvelgiant į sektorių ir jų pošakių, nesusijusių su elektros energijos gamyba, galimybes ATL išlaidas perkelti į produktų kainas, taip pat bus sumažinta netikėto pelno tikimybė;
(7)  kad Sąjungoje mažinant išmetamųjų teršalų kiekį būtų užtikrinta nauda aplinkai, nors kitos šalys savo veiksmais nesukuria palyginamų paskatų pramonei mažinti išmetamųjų teršalų kiekį, sektorių ir jų pošakių, kuriuose yra reali anglies dioksido nutekėjimo rizika, įrenginiams turėtų būti ir toliau laikinai nemokamai skiriami ATL. ES ATLPS taikymo laikotarpiu sukaupta patirtis patvirtina, kad skirtinguose sektoriuose ir jų pošakiuose anglies dioksido nutekėjimo rizika yra skirtinga ir kad nemokami ATL padėjo išvengti anglies dioksido nutekėjimo. Nors tam tikruose sektoriuose ir jų pošakiuose anglies dioksido nutekėjimo rizika yra didesnė, kitų sektorių įmonės gali didelę su ATL įsigijimu susijusių išlaidų dalį perkelti į produktų kainas neprarasdamos rinkos dalies ir sau prisiima tik likusią tų išlaidų dalį, tad joms būdinga nedidelė anglies dioksido nutekėjimo rizika. Komisija turėtų nustatyti ir diferencijuoti atitinkamus sektorius pagal jų prekybos ir teršalų išmetimo intensyvumą, kad galėtų geriau nustatyti, kuriuose sektoriuose anglies dioksido nutekėjimo rizika yra reali. Jei, remiantis šiais kriterijais, atitinkamuose sektoriuose ir jų pošakiuose viršijama tam tikra riba, nustatyta atsižvelgiant į galimybę ATL išlaidas perkelti į produktų kainas, laikoma, kad tokiuose sektoriuose ir jų pošakiuose anglies dioksido nutekėjimo rizika yra reali. Kitų sektorių atžvilgiu laikoma, kad anglies dioksido nutekėjimo rizika yra maža arba jos iš viso nėra. Atsižvelgiant į sektorių ir jų pošakių, nesusijusių su elektros energijos gamyba, galimybes ATL išlaidas perkelti į produktų kainas, taip pat bus sumažinta netikėto pelno tikimybė; Anglies dioksido nutekėjimo rizika sektoriuose ir pošakiuose, kuriuose nemokamų ATL skyrimas apskaičiuojamas pagal aromatinių angliavandenilių, vandenilio ir sintezės dujų santykinių taršos rodiklių vertes, taip pat turėtų būti įvertinama atsižvelgiant į tai, kad šie produktai gaminami tiek chemijos gamyklose, tiek naftos perdirbimo įmonėse;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis
(8)  siekiant atsižvelgti į technologijų pažangą atitinkamuose sektoriuose ir padėti jiems prisitaikyti prie atitinkamo paskirstymo laikotarpio, reikėtų numatyti, kad santykinių taršos rodiklių, naudojamų apskaičiuojant nemokamų ATL skaičių įrenginiams, vertės, nustatytos pagal 20072008 m. duomenis, būtų atnaujintos atsižvelgiant į pasiektą vidutinę pažangą. Siekiant prognozuojamumo, tai turėtų būti daroma taikant koeficientą, atitinkantį geriausią sektoriuje padarytos pažangos vertinimą, ir pakoreguojant jį pagal patikimus, objektyvius ir patikrintus to sektoriaus įrenginių duomenis, kad sektorių, kurių pažanga gerokai skiriasi nuo šio koeficiento, santykiniai taršos rodikliai būtų artimesni faktinei jų pažangai. Jei, remiantis duomenimis, tam tikro laikotarpio metinė pažanga yra daugiau kaip 0,5% didesnė arba mažesnė negu 2007–2008 m. verte grindžiamas mažinimas, atitinkamas santykinis taršos rodiklis pakoreguojamas ta procentine dalimi. Siekiant užtikrinti vienodas aromatinių angliavandenilių, vandenilio ir sintezės dujų gamybos sąlygas tiek naftos perdirbimo įmonėse, tiek chemijos gamyklose, aromatinių angliavandenilių, vandenilio ir sintezės dujų santykiniai taršos rodikliai turėtų būti toliau prilyginami naftos perdirbimo įmonių santykiniams taršos rodikliams;
(8)  siekiant atsižvelgti į technologijų pažangą atitinkamuose sektoriuose ir padėti jiems prisitaikyti prie atitinkamo paskirstymo laikotarpio, reikėtų numatyti, kad santykinių taršos rodiklių, naudojamų apskaičiuojant nemokamų ATL skaičių įrenginiams, vertės, nustatytos pagal 2007 m. ir 2008 m. duomenis, būtų atnaujintos atsižvelgiant į pasiektą vidutinę pažangą. Siekiant prognozuojamumo, tai turėtų būti daroma taikant koeficientą, atitinkantį faktinį padarytos pažangos, siekiančios 10 % efektyviausiuose sektorių įrenginiuose, vertinimą, ir pakoreguojant jį pagal patikimus, objektyvius ir patikrintus to sektoriaus įrenginių duomenis, kad sektorių, kurių pažanga gerokai skiriasi nuo šio koeficiento, santykiniai taršos rodikliai būtų artimesni faktinei jų pažangai. Jei, remiantis duomenimis, tam tikro laikotarpio metinė pažanga yra skiriasi daugiau kaip 1,75 % nuo atitinkamos 2007 m. ir 2008 m. vertės (yra didesnė arba mažesnė), atitinkamas santykinis taršos rodiklis turėtų būti pakoreguojamas ta procentine dalimi. Tačiau, jei, remiantis duomenimis, atitinkamo laikotarpio metinė pažanga yra 0,25 % ar didesnė, atitinkamas santykinis taršos rodiklis turėtų būti pakoreguojamas ta procentine dalimi. Siekiant užtikrinti vienodas aromatinių angliavandenilių, vandenilio ir sintezės dujų gamybos sąlygas tiek naftos perdirbimo įmonėse, tiek chemijos gamyklose, aromatinių angliavandenilių, vandenilio ir sintezės dujų santykiniai taršos rodikliai turėtų būti toliau prilyginami naftos perdirbimo įmonių santykiniams taršos rodikliams;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis
(9)  valstybės narės, laikydamosi valstybės pagalbos taisyklių, turėtų skirti dalinę kompensaciją tam tikriems sektorių ir jų pošakių įrenginiams, jei tuose sektoriuose ir jų pošakiuose nustatyta didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika dėl to, kad jiems kartu su elektros energijos kaina perkeliamos su šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis susijusios išlaidos. Protokole ir jo šalių konferencijoje Paryžiuje priimtuose sprendimuose turi būti numatyta progresyviai telkti finansavimą klimato kaitos švelninimo priemonėms, perduoti technologijas ir stiprinti gebėjimus reikalavimus atitinkančiose šalyse, ypač turinčiose mažiausiai galimybių. Klimato kaitai švelninti skirtos viešojo sektoriaus lėšos ir toliau bus labai svarbios telkiant išteklius laikotarpiui po 2020 m. Todėl aukcionų pajamos taip pat turėtų būti naudojamos klimato srities veiksmams, įskaitant prisitaikymą prie klimato kaitos padarinių, pažeidžiamose trečiosiose šalyse finansuoti. Kiek lėšų bus sutelkta kovai su klimato kaita taip pat priklausys nuo numatomų nacionaliniu lygmeniu nustatytų veiksmų, tolesnių investicijų planų ir nacionalinio prisitaikymo prie klimato kaitos planavimo proceso užmojo ir kokybės. Valstybės narės taip pat turėtų aukcionų pajamas naudoti darbo jėgos, kurios darbo vietos perkeliamos dėl priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo, įgūdžių ugdymui ir perskirstymui į kitas sritis skatinti;
(9)  siekiant įgyvendinti vienodų sąlygų tikslą, valstybės narės, laikydamosi Sąjungos lygmeniu nustatytos centralizuotos sistemos, turėtų skirti dalinę kompensaciją tam tikriems sektorių ir jų pošakių įrenginiams, jei tuose sektoriuose ir jų pošakiuose nustatyta didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika dėl to, kad jiems kartu su elektros energijos kaina perkeliamos su šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis susijusios išlaidos. Klimato kaitai švelninti skirtos viešojo sektoriaus lėšos ir toliau bus labai svarbios telkiant išteklius laikotarpiui po 2020 m. Todėl aukcionų pajamos taip pat turėtų būti naudojamos klimato srities veiksmams, įskaitant prisitaikymą prie klimato kaitos padarinių, pažeidžiamose trečiosiose šalyse finansuoti. Kiek lėšų bus sutelkta kovai su klimato kaita taip pat priklausys nuo numatomų nacionaliniu lygmeniu nustatytų veiksmų (INDC), tolesnių investicijų planų ir nacionalinio prisitaikymo prie klimato kaitos planavimo proceso užmojo ir kokybės. Valstybės narės taip pat turėtų spręsti socialinius ekonomikos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo klausimus ir aukcionų pajamas naudoti darbo jėgos, kurios darbo vietos perkeliamos dėl priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo, įgūdžių ugdymui ir perskirstymui į kitas sritis skatinti; Valstybės narės turėtų būti sudaryta galimybė papildyti Sąjungos lygmeniu nustatytą centralizuotą sistemą skiriamą kompensaciją. Tokios priemonės neturėtų viršyti lygių, nurodytų atitinkamose valstybės pagalbos gairėse;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis
(10)  pagrindinė ilgalaikė šios direktyvos paskata, teikiama anglies dioksido surinkimo ir saugojimo, taip pat naujų atsinaujinančiosios energijos technologijų ir radikalių inovacijų, susijusių su mažo anglies dioksido kiekio technologijomis ir procesais, srityse yra jos sukuriamas kainos signalas ir tai, kad už CO2, kuris neišmestas arba surinktas ilgalaikiam saugojimui, ATL grąžinti nereikia. Be to, siekiant papildyti komercinių anglies dioksido surinkimo ir saugojimo įrenginių ir novatoriškų atsinaujinančiosios energijos technologijų demonstravimui paspartinti jau naudojamus išteklius, ES ATLPS apyvartiniai taršos leidimai turėtų būti naudojami tam, kad subjektams, kurie, naudodami anglies dioksido surinkimo ir saugojimo technologijas, naujas atsinaujinančiosios energijos technologijas ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų ir procesų pramonines inovacijas, neišmeta arba saugo pakankamą CO2 kiekį, būtų suteiktas garantuotas atpildas su sąlyga, kad sudaromas dalijimosi žiniomis susitarimas. Didžioji šios paramos dalis turėtų būti teikiama po to, kai patvirtinamas neišmestas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, tačiau tam tikra jos dalis, atsižvelgiant į taikomą technologiją, gali būti skiriama pasiekus tam tikrus iš anksto nustatytus etapus. Didžiausia remtina projekto išlaidų procentinė dalis gali skirtis priklausomai nuo projekto kategorijos;
(10)  pagrindinė ilgalaikė šios direktyvos paskata, teikiama anglies dioksido surinkimo ir saugojimo bei anglies dioksido surinkimo ir naudojimo, taip pat naujų atsinaujinančiosios energijos technologijų ir radikalių inovacijų, susijusių su mažo anglies dioksido kiekio technologijomis ir procesais, srityse yra jos sukuriamas kainos signalas ir tai, kad už CO2, kuris neišmestas arba surinktas ilgalaikiam saugojimui, ATL grąžinti nereikia. Be to, siekiant papildyti komercinių anglies dioksido surinkimo ir saugojimo bei anglies dioksido surinkimo ir naudojimo įrenginių ir novatoriškų atsinaujinančiosios energijos technologijų demonstravimui paspartinti jau naudojamus išteklius, ES ATLPS apyvartiniai taršos leidimai turėtų būti naudojami tam, kad subjektams, kurie, naudodami anglies dioksido surinkimo ir saugojimo bei anglies dioksido surinkimo ir naudojimo technologijas, naujas atsinaujinančiosios energijos technologijas ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų ir procesų pramonines inovacijas, neišmeta arba saugo pakankamą CO2 kiekį, būtų suteiktas garantuotas atpildas su sąlyga, kad sudaromas dalijimosi žiniomis susitarimas. Didžioji šios paramos dalis turėtų būti teikiama po to, kai patvirtinamas neišmestas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, tačiau tam tikra jos dalis, atsižvelgiant į taikomą technologiją, gali būti skiriama pasiekus tam tikrus iš anksto nustatytus etapus. Didžiausia remtina projekto išlaidų procentinė dalis gali skirtis priklausomai nuo projekto kategorijos;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis
(11)  turėtų būti sukurtas Modernizavimo fondas, kurį sudarytų 2 % visų ES ATLPS apyvartinių taršos leidimų, parduotų bendroje aukciono platformoje rengiamuose aukcionuose pagal aukcionams taikomas taisykles ir sąlygas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 1031/2010. Valstybės narės, kurių 2013 m. BVP vienam gyventojui pagal rinkos valiutos kursą buvo mažesnis kaip 60 % Sąjungos vidurkio, turėtų galėti gauti paramą iš Modernizavimo fondo ir iki 2030 m. elektros energijos gamybos srityje nukrypti nuo taisyklės, kad visi apyvartiniai taršos leidimai turi būti parduodami aukcione, pasinaudodamos galimybe skirti nemokamų ATL, kad būtų skaidriai paskatintos faktinės investicijos į energetikos sektoriaus modernizavimą ir kartu išvengta vidaus energijos rinkos iškraipymų. Modernizavimo fondo valdymo taisyklėmis turėtų būti sukurta nuosekli, išsami ir skaidri sistema, siekiant užtikrinti kuo efektyvesnį įgyvendinimą, atsižvelgiant į poreikį sudaryti lengvą prieigą visiems dalyviams. Valdymo struktūra turėtų atitikti tinkamo lėšų naudojimo užtikrinimo poreikį. Tokią valdymo struktūrą turėtų sudaryti investicijų taryba ir valdymo komitetas, priimant sprendimus turėtų būti tinkamai pasitelkiama EIB kompetencija, nebent parama būtų teikiama mažiems projektams kaip nacionalinio skatinamojo finansavimo banko paskola arba kaip dotacija pagal nacionalinę programą, kurios tikslai atitinka Modernizavimo fondo tikslus. Fondo finansuojamas investicijas turėtų siūlyti valstybės narės. Siekiant tinkamai tenkinti investavimo poreikius mažiau pajamų gaunančiose valstybėse narėse, skirstant lėšas bus vienodai atsižvelgiama į patikrintą išmestų teršalų kiekį ir BVP kriterijus. Finansinė Modernizavimo fondo pagalba galėtų būti teikiama įvairiomis formomis;
(11)  turėtų būti sukurtas Modernizavimo fondas, kurį sudarytų 2 % visų ES ATLPS apyvartinių taršos leidimų, parduotų bendroje aukciono platformoje rengiamuose aukcionuose pagal aukcionams taikomas taisykles ir sąlygas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 1031/2010. Valstybės narės, kurių 2013 m. BVP vienam gyventojui pagal rinkos valiutos kursą buvo mažesnis kaip 60 % Sąjungos vidurkio, turėtų galėti gauti paramą iš Modernizavimo fondo. Valstybės narės, kurių 2014 m. BVP vienam gyventojui pagal rinkos kainas buvo mažesnis kaip 60 % Sąjungos vidurkio, turėtų galėti iki 2030 m. elektros energijos gamybos srityje nukrypti nuo taisyklės, kad visi apyvartiniai taršos leidimai turi būti parduodami aukcione, pasinaudodamos galimybe skirti nemokamų ATL, kad siekiant 2030 m. ir 2050 m. Sąjungos klimato ir energetikos tikslų būtų skaidriai paskatintos faktinės investicijos į energetikos sektoriaus modernizavimą ir diversifikavimą ir kartu išvengta vidaus energijos rinkos iškraipymų. Modernizavimo fondo valdymo taisyklėmis turėtų būti sukurta nuosekli, išsami ir skaidri sistema, siekiant užtikrinti kuo efektyvesnį įgyvendinimą, atsižvelgiant į poreikį sudaryti lengvą prieigą visiems dalyviams. Tokios taisyklės turėtų būti skaidrios ir subalansuotos ir atitikti tinkamo lėšų naudojimo užtikrinimo poreikį. valdymo struktūrą turėtų sudaryti investicijų taryba, patariamoji taryba ir valdymo komitetas. Sprendimų priėmimo procese turėtų būti tinkamai atsižvelgiama į EIB ekspertines žinias, nebent parama būtų teikiama mažiems projektams skiriant nacionalinių skatinamojo finansavimo bankų paskolas arba dotacijas pagal nacionalinę programą, kurios tikslai atitinka Modernizavimo fondo tikslus. Fondo finansuojamas investicijas turėtų siūlyti valstybės narės ir visos iš fondo skiriamos lėšos turėtų atitikti konkrečius tinkamumo kriterijus. Siekiant tinkamai tenkinti investavimo poreikius mažiau pajamų gaunančiose valstybėse narėse, skirstant lėšas bus vienodai atsižvelgiama į patikrintą išmestų teršalų kiekį ir BVP kriterijus. Finansinė Modernizavimo fondo pagalba galėtų būti teikiama įvairiomis formomis;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis
(12)  Europos Vadovų Taryba patvirtino, kad turėtų būti patobulintos sąlygos (įskaitant skaidrumą), kuriomis galima skirti nemokamų ATL energetikos sektoriui modernizuoti tam tikrose valstybėse narėse. Investicijas, kurių vertė yra 10 mln. EUR arba daugiau, atitinkamos valstybės narės turėtų atrinkti konkurencinio konkurso būdu, taikydamos aiškias ir skaidrias taisykles, kuriomis, nenukrypdamos nuo energetikos sąjungos tikslų, užtikrintų, jog nemokami ATL būtų naudojami realioms investicijoms į energetikos sektoriaus modernizavimą paskatinti. Turėtų būti sudaryta galimybė nemokamais apyvartiniais taršos leidimais finansuoti ir mažesnės kaip 10 mln. EUR vertės investicijas. Tokias investicijas valstybės narės turėtų atrinkti pagal aiškius ir skaidrius kriterijus. Dėl atrankos proceso rezultatų turėtų vykti viešos konsultacijos. Visuomenė turėtų būti tinkamai informuojama tiek investicinių projektų atrankos etape, tiek juos įgyvendinant;
(12)  Europos Vadovų Taryba patvirtino, kad turėtų būti patobulintos sąlygos (įskaitant skaidrumą), kuriomis galima skirti nemokamų ATL energetikos sektoriui modernizuoti ir diversifikuoti tam tikrose valstybėse narėse. Investicijas, kurių vertė yra 10 mln. EUR arba daugiau, atitinkamos valstybės narės turėtų atrinkti konkurencinio konkurso būdu, taikydamos aiškias ir skaidrias taisykles, kuriomis, nenukrypdamos nuo energetikos sąjungos tikslų, įskaitant trečiojo energetikos teisės aktų rinkinio tikslus, užtikrintų, jog nemokami ATL būtų naudojami realioms investicijoms į energetikos sektoriaus modernizavimą ir diversifikavimą paskatinti. Turėtų būti galimybė nemokamais ATL finansuoti ir mažesnės vertės kaip 10 mln. EUR investicijas. Tokias investicijas valstybės narės turėtų atrinkti pagal aiškius ir skaidrius kriterijus. Dėl atrankos proceso turėtų vykti viešos konsultacijos, o šio atrankos proceso rezultatai, įskaitant atmestus projektus, turėtų būti skelbiami viešai. Visuomenė turėtų būti tinkamai informuojama tiek investicinių projektų atrankos etape, tiek juos įgyvendinant. Valstybės narės turėtų turėti galimybę dalį atitinkamų ATL ar visus juos perkelti į Modernizavimo fondą, jei jos gali naudotis abiem priemonėmis. Ši nukrypti leidžianti nuostata turėtų nustoti galioti iki prekybos laikotarpio pabaigos 2030 m.;
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis
(13)  finansavimas pagal ES ATLPS turėtų derėti su kitomis Sąjungos finansavimo programomis, įskaitant Europos struktūrinius ir investicijų fondus, siekiant užtikrinti, kad viešosios lėšos būtų naudojamos efektyviai;
(13)  finansavimas pagal ES ATLPS turėtų derėti su kitomis Sąjungos finansavimo programomis, įskaitant programą „Horizontas 2020“, Europos strateginių investicijų fondą, Europos struktūrinius ir investicijų fondus ir Europos investicijų banko (EIB) klimato investicijų strategiją, siekiant užtikrinti, kad viešosios lėšos būtų naudojamos efektyviai;
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis
(14)  pagal šiuo metu galiojančias mažiems įrenginiams taikomas nuostatas dėl jų neįtraukimo į ES ATLPS ši sistema jiems gali būti netaikoma ir toliau, be to, valstybėms narėms turėtų būti sudarytos galimybės atnaujinti sąrašus įrenginių, kuriems sistema netaikoma, o valstybėms narėms, kurios šiuo metu tokia galimybe nesinaudoja, – pasinaudoti ja kiekvieno prekybos laikotarpio pradžioje;
(14)  pagal šiuo metu galiojančias mažiems įrenginiams taikomas nuostatas dėl jų neįtraukimo į ES ATLPS ši sistema jiems turėtų būti pratęsta, kad aprėptų įrenginius, kuriuos eksploatuoja mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ), išskiriančius mažiau nei 50 000 tonų CO2 ekvivalento per kiekvieną trejų metų laikotarpį prieš išimties taikymo metus. Valstybėms narėms turėtų būti sudarytos galimybės atnaujinti sąrašus įrenginių, kuriems sistema netaikoma, o valstybėms narėms, kurios šiuo metu tokia galimybe nesinaudoja, – pasinaudoti ja kiekvieno prekybos laikotarpio pradžioje ir jo viduryje. Be to, turėtų būti įmanoma ES ATLPS netaikyti įrenginiams, kiekvienais iš trejų metų, einančių prieš kiekvieno prekybos laikotarpio pradžią, išmetantiems mažiau negu 5 000 tonų CO2 ekvivalentą, tokį netaikymą persvarstant kas penkerius metus. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad dėl alternatyvių lygiaverčių priemonių įrenginiuose, kuriems netaikoma sistema, nesusidarytų didesnės reikalavimų laikymosi išlaidos. Stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo reikalavimai turėtų būti supaprastinti į ES ATLPS įtrauktiems mažiesiems teršėjams;
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(16a)   siekiant gerokai sumažinti įmonėms tenkančią administracinę naštą, Komisijai turėtų būti palikta galimybė apsvarstyti tokias priemones kaip automatinis išmetamųjų teršalų ataskaitų teikimas ir tikrinimas, išnaudojant visą informacinių ir ryšių technologijų potencialą;
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(17a)   deleguotaisiais aktais, nurodytais 14 ir 15 straipsniuose, turėtų būti kuo labiau supaprastinamos stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo taisyklės, siekiant sumažinti administracinę naštą operatoriams. Deleguotuoju aktu, nurodytu 19 straipsnio 3 dalyje, turėtų būti supaprastintos sąlygos naudotis registru, ypač mažiems operatoriams;
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio -1 punktas (naujas)
-1)   Visoje direktyvoje terminas „Bendrijos sistema“ pakeičiamas terminu „ES ATLPS“ ir padaromi visi būtini gramatiniai pakeitimai.
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio -1 a punktas (naujas)
-1a)   Visoje direktyvoje sąvoka „visoje Bendrijoje“ pakeičiama fraze „visoje Sąjungoje“.
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio -1 b punktas (naujas)
-1b)   Visoje direktyvoje, išskyrus -1 ir -1a punktuose ir 26 straipsnio 2 dalyje nurodytus atvejus, terminas „Bendrija“ pakeičiama terminu „Sąjunga“ ir padaromi visi būtini gramatiniai pakeitimai.
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio -1 c punktas (naujas)
-1c)   Visoje direktyvoje žodžiai „23 straipsnio 2 dalyje nurodyta reguliavimo procedūra“ pakeičiami žodžiais „30c straipsnio 2 dalyje nurodyta nagrinėjimo procedūra“.
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio -1 d punktas (naujas)
-1d)   3g straipsnyje, 5 straipsnio 1 dalies d punkte, 6 straipsnio 2 dalies c punkte, 10a straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje, 14 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse, 19 straipsnio 1 ir 4 dalyse ir 29a straipsnio 4 dalyje žodis „reglamentas“ pakeičiamas žodžiu „aktas“ ir padaromi visi būtini gramatiniai pakeitimai.
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio -1 f dalis (nauja)
Direktyva 2003/87/EB
3 straipsnio h punktas
-1f)   3 straipsnio h punktas pakeičiamas taip:
„h) „naujas rinkos dalyvis“:
„h) „naujas rinkos dalyvis“:
—  įrenginys, vykdantis vieną arba daugiau I priede nurodytų veiklos rūšių ir kuriam po 2011 m. birželio 30 d. pirmą kartą išduotas šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų leidimas, arba
–  įrenginys, vykdantis vieną arba daugiau I priede nurodytų veiklos rūšių ir kuriam po 2018 m. birželio 30 d. pirmą kartą išduotas leidimas išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas,
—  įrenginys, pirmą kartą vykdantis veiklą, įtrauktą į Bendrijos sistemą pagal 24 straipsnio 1 arba 2 dalį, arba
–  įrenginys, pirmą kartą vykdantis veiklą, įtrauktą į Sąjungos sistemą pagal 24 straipsnio 1 arba 2 dalį, arba
—  įrenginys, vykdantis vieną arba daugiau I priede nurodytų veiklos rūšių arba veiklą, įtrauktą į Bendrijos sistemą pagal 24 straipsnio 1 arba 2 dalį, ir kurio pajėgumai buvo žymiai išplėsti po 2011 m. birželio 30 d.; tik tiek, kiek tai susiję su tokiu išplėtimu;“
–  įrenginys, vykdantis vieną arba daugiau I priede nurodytų veiklos rūšių arba veiklą, įtrauktą į Sąjungos sistemą pagal 24 straipsnio 1 arba 2 dalį, ir kurio pajėgumai buvo gerokai išplėsti po 2018 m. birželio 30 d. tik tiek, kiek tai susiję su tokiu išplėtimu;“
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio -1 g punktas (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
3 straipsnio ua punktas (naujas)
-1g)   3 straipsnis papildomas šiuo punktu:
„ua) mažasis teršėjas – įrenginys, kurio išmetamųjų teršalų kiekis nedidelis, kurį eksploatuoja mažoji ar vidutinė įmonė1a ir kuris atitinka bent vieną iš šių kriterijų:
–  vidutinis metinis to įrenginio išmetamųjų teršalų kiekis, apie kurį pranešta kompetentingai institucijai per prieš dabartinį prekybos laikotarpį ėjusį prekybos laikotarpį, neįtraukiant iš biomasės susidariusio CO2 kiekio ir prieš atimant perduoto CO2 kiekį, yra mažesnis kaip 50 000 anglies dioksido ekvivalento tonų per metus;
–  pirmoje įtraukoje minimi vidutinio metinio to įrenginio išmetamų teršalų kiekio duomenys yra nežinomi arba nebetinkami dėl įrenginio ribų arba jo veiklos sąlygų pasikeitimo, tačiau metinis iš to įrenginio išmetamas teršalų kiekis per penkerius ateinančius metus, neįtraukiant iš biomasės susidariusio CO2 kiekio ir prieš atimant perduoto CO2 kiekį, tikėtina, bus mažesnis kaip 50 000 anglies dioksido ekvivalento tonų per metus;“
__________________
1a Kaip apibrėžta Rekomendacijos 2003/361/EB priede;
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio -1 h punktas (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
3c straipsnio 2 dalis
-1h)   3c straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
„2. 13 straipsnio 1 dalyje  nurodytu laikotarpiu, kuris prasideda 2013 m. sausio 1 d. ir jei atliekant 30 straipsnio 4 dalyje numatytą peržiūrą nepadaroma pakeitimų kiekvienu vėlesniu laikotarpiu, bendras orlaivių naudotojams paskirstytinų leidimų skaičius lygus 95 % ankstesnio laikotarpio aviacijos emisijų kiekio, padauginto iš laikotarpio metų skaičiaus.
„2. 13 straipsnio 1 dalyje  nurodytu laikotarpiu, kuris prasideda 2013 m. sausio 1 d. ir jei atliekant 30 straipsnio 4 dalyje numatytą peržiūrą nepadaroma pakeitimų kiekvienu vėlesniu laikotarpiu, bendras orlaivių naudotojams paskirstytinų leidimų skaičius lygus 95 % ankstesnio laikotarpio aviacijos emisijų kiekio, padauginto iš laikotarpio metų skaičiaus.
2021 m. bendras aviacijos veiklai skirtų apyvartinių taršos leidimų skaičius yra 10 % mažesnis nei laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. vidutiniškai skirtas leidimų skaičius, o paskui mažėja tokia pat metine sparta kaip bendra ES ATLPS viršutinė riba, nustatyta 10 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, siekiant užtikrinti, kad iki 2030 m. aviacijos sektoriaus viršutinė riba labiau atitiktų kitų ES ATLPS sektorių viršutinę ribą.
Nuo 2021 m. aviacijos veiklai į ne EEE šalių aerodromus ir iš jų skiriamų apyvartinių taršos leidimų skaičius gali būti koreguojamas atsižvelgiant į būsimąjį pasauline rinką paremtą mechanizmą, kuriam pritarė Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (ICAO) per savo 39-ąją asamblėjos sesiją. Po ICAO asamblėjos 40-osios sesijos Komisija iki 2019 m. Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl tos veiklos.
Ši procentinė dalis gali būti peržiūrėta bendros šios direktyvos peržiūros metu.“
Ši procentinė dalis gali būti peržiūrėta bendros šios direktyvos peržiūros metu.“
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio -1 i punktas (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
3c straipsnio 4 dalis
-1i)   3c straipsnio 4 dalies paskutinis sakinys pakeičiamas taip:
Šį sprendimą svarsto 23 straipsnio 1 dalyje nurodytas komitetas.
Šį sprendimą svarsto 30c straipsnio 1 dalyje nurodytas komitetas.
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio -1 j punktas (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
3 d straipsnio 2 dalis
-1j)   3d straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
„2. Nuo 2013 m. sausio 1 d. 15 % leidimų parduodama aukcione. Ši procentinė dalis gali būti padidinta atsižvelgiant į bendros šios direktyvos peržiūros rezultatus.
„2. Nuo 2021 m. sausio 1 d. 50 % apyvartinių taršos leidimų parduodama aukcione.
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2003/87/EB
3 d straipsnio 3 dalis
(1)  3d straipsnio 3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:
1)  3d straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
„Komisijai pagal 23 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą.“
„3. Komisijai pagal 30b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildoma ši direktyva ir nustatoma išsami tvarka dėl valstybių narių aukcione parduotinų apyvartinių taršos leidimų, kurių neprivaloma skirti nemokamai pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis arba 3f straipsnio 8 dalį. Apyvartinių taršos leidimų skaičius, kurį kiekviena valstybė narė turi parduoti aukcione kiekvienu laikotarpiu, yra proporcingas šiai valstybei narei tenkančiai bendrai visoms valstybėms narėms ataskaitiniais metais priskirtų aviacijos išmetamų teršalų daliai, apie kurią pranešama pagal 14 straipsnio 3 dalį ir kuri patikrinama pagal 15 straipsnį. 3c straipsnio 1 dalyje nurodytu laikotarpiu ataskaitiniais metais laikomi 2010 m., o kiekvienu 3c straipsnyje nurodytu vėlesniu laikotarpiu ataskaitiniais metais laikomi kalendoriniai metai, kurie pasibaigia likus 24 mėnesiams iki laikotarpio, kuriuo vyks aukcionas, pradžios.“
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
3d straipsnio 4 dalies pirma pastraipa
1a)   3d straipsnio 4 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:
„4. Valstybės narės nustato, kaip bus naudojamos leidimų pardavimo aukcione gautos pajamos. Šios pajamos turėtų būti naudojamos klimato kaitos problemoms ES ir trečiosiose šalyse spręsti, inter alia, išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimui, prisitaikymui prie klimato kaitos poveikio ES ir trečiosiose šalyse, ypač besivystančiose šalyse, mokslinių tyrimų ir pokyčių finansavimui siekiant sušvelninti šį poveikį ir prisitaikyti, ypač aeronautikos ir oro transporto srityse, išmetamų dujų kiekio naudojant nedidelį teršalų kiekį išmetantį transportą sumažinimui ir Bendrijos sistemos administravimo išlaidų padengimui. Aukcione gautos įplaukos taip pat turėtų būti naudojamos įnašams į Pasaulinį energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiosios energijos fondą padengti bei priemonėms, kurios padėtų užkirsti kelią miškų kirtimui, finansuoti.“
„4. Visos pajamos naudojamos klimato kaitos problemoms Sąjungoje ir trečiosiose šalyse spręsti, inter alia, išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimui, prisitaikymui prie klimato kaitos poveikio Sąjungoje ir trečiosiose šalyse, ypač besivystančiose šalyse, mokslinių tyrimų ir pokyčių finansavimui siekiant sušvelninti šį poveikį ir prisitaikyti, ypač aeronautikos ir oro transporto srityse, išmetamų dujų kiekio naudojant nedidelį teršalų kiekį išmetantį transportą sumažinimui ir Sąjungos sistemos administravimo išlaidų padengimui. Aukcione gautos įplaukos taip pat gali būti naudojamos įnašams į Pasaulinį energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiosios energijos fondą padengti bei priemonėms, kurios padėtų užkirsti kelią miškų naikinimui, finansuoti.“
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 b punktas (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
33 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1b)   3e straipsnis papildomas šia dalimi:
„1a. Nuo 2021 m. aviacijos sektoriui neskiriama jokių apyvartinių taršos leidimų pagal šią direktyvą, nebent tai būtų patvirtinta vėlesniame Europos Parlamento ir Tarybos priimtame sprendime, kadangi ICAO rezoliucijoje A-39/3 numatoma, kad nuo 2021 m. bus taikoma pasaulinė rinka paremta priemonė. Todėl teisės aktų leidėjai atsižvelgia į tos rinka paremtos priemonės ir ES ATLPS sąveiką.“
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
IIa skyrius (naujas)
2a)   Įterpiamas šis skyrius:
„IIa SKYRIUS
Laivybos įtraukimas nesant tarptautinio lygmens pažangos
3ga straipsnis
Įžanga
Nuo 2019 m., kol nėra palyginamos Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) struktūroje veikiančios sistemos, Sąjungos uostuose ir reisų į Sąjungos uostus, į kuriuos įplaukiama laivo kelionės metu ir iš jų metu išmetamo CO2 kiekis apskaitomas taikant šiame skyriuje nustatytą sistemą, kuri pradeda veikti nuo 2023 m.
3gb straipsnis
Taikymo sritis
Iki 2023 m. sausio 1 d., šio skyriaus nuostatos taikomos laivų, kurie atvyksta į valstybės narės jurisdikcijai priklausančius uostus, yra juose arba išvyksta iš jų, išmetamo CO2 kiekio apyvartinių taršos leidimų skyrimui ir išdavimui pagal Reglamento (ES) 2015/757 nuostatas. Jūrinei veiklai 12 ir 16 straipsniai taikomi taip pat, kaip kitų rūšių veiklai.
3gc straipsnis
Papildomi apyvartiniai taršos leidimai jūrų sektoriui
Iki 2021 m. rugpjūčio 1 d. Komisija pagal 30b straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais papildoma ši direktyva, ir, atsižvelgiant į kitus sektorius, nustatomas bendras jūrų sektoriui skirtų apyvartinių taršos leidimų kiekis, leidimų paskirstymo aukcione metodas bei specialiosios nuostatos dėl administruojančios valstybės narės. Kai jūrų sektorius įtraukiamas į ES ATLPS, visas apyvartinių taršos leidimų kiekis padidinamas tuo kiekiu.
Tarpininkaujant 3gd straipsniu įsteigtam fondui (toliau – Jūrų sektoriaus klimato fondas), 20 proc. pajamų, gautų aukcione pardavus 3gd straipsnyje nurodytus leidimus, panaudojamos energijos vartojimo efektyvumui didinti ir investicijoms į naujoviškas technologijas remti, siekiant sumažinti jūrų sektoriuje, įskaitant trumpųjų nuotolių laivybą ir uostus, išmetamą CO2 kiekį.
3gd straipsnis
Jūrų sektoriaus klimato fondas
1.   Įsteigiamas fondas, kuriuo tikslas – kompensuoti už jūrų sektoriuje išmetamus teršalus, didinti energijos vartojimo efektyvumą ir sudaryti galimybes investuoti į naujoviškas technologijas, kuriomis būtų mažinamas jūrų sektoriuje išmetamas CO2 kiekis.
2.   Laivų operatoriai gali savanoriškai į fondą mokėti metinį narystės įnašą, atsižvelgdami į savo bendrą išmetamųjų teršalų kiekį, apie kurį pranešta ankstesniais kalendoriniais metais pagal Reglamentą (ES) 2015/757. Nukrypstant nuo 12 straipsnio 3 dalies, fondas grąžina apyvartinius taršos leidimus kolektyviai laivų operatorių, kurie yra fondo nariai, vardu. Kasmet ne vėliau kaip vasario 28 d. fondas nustato įnašą už toną išmestų teršalų, kuris negali būti mažesnis už apyvartinių taršos leidimų rinkos kainą ankstesniais metais.
3.   Fondas įsigyja tokį apyvartinių taršos leidimų kiekį, kuris atitinka praėjusiais kalendoriniais metais bendrai visų jo narių išmestų teršalų kiekį, ir kasmet ne vėliau kaip balandžio 30 dieną grąžina juos į pagal 19 straipsnį įsteigtą registrą, kad jie būtų panaikinti. Įnašai skelbiami viešai.
4.   Taip pat fondas, naudodamas 3gc straipsnyje nurodytas pajamas, didina energijos vartojimo efektyvumą ir sudaro galimybes investuoti į naujoviškas technologijas, kuriomis būtų mažinamas jūrų sektoriuje, įskaitant trumpųjų nuotolių laivybą ir uostus, išmetamas CO2 kiekis. Visos fondo remiamos investicijos skelbiamos viešai ir atitinka šios direktyvos tikslus.
5.   Komisijai pagal 30b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildoma ši direktyva siekiant įgyvendinti šį straipsnį.
3ge straipsnis
Tarptautinis bendradarbiavimas
Sudarius tarptautinį susitarimą dėl visuotinių priemonių jūrų transporto išmetamam šiltnaminio efektą sukeliančių dujų kiekiui mažinti, Komisija peržiūri šią direktyvą ir prireikus siūlo pakeitimus, kad būtų užtikrintas jos derėjimas su tuo tarptautiniu susitarimu.“
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 b punktas (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
5 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)
2b)   5 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo punktu:
„da) visų anglies dioksido surinkimo ir panaudojimo technologijų, kurios bus naudojamos įrenginiuose siekiant sumažinti išmetamą teršalų kiekį.“
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 c punktas (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
6 straipsnio 2 dalies e a ir e b punktai (nauji)
2c)   6 straipsnio 2 dalis papildoma šiais punktais:
„ea) visi teisiniai reikalavimai dėl socialinės atsakomybės ir ataskaitų teikimo, siekiant užtikrinti vienodą ir veiksmingą aplinkosaugos teisės aktų įgyvendinimą ir užtikrinti, kad kompetentingos institucijos ir suinteresuotieji subjektai, įskaitant darbuotojų, pilietinės visuomenės ir vietos bendruomenių atstovus, galėtų susipažinti su visa svarbia informacija (kaip numatyta Orhuso konvencijoje ir Sąjungos bei nacionalinės teisės aktuose, įskaitant šią direktyvą);
eb)   pareiga kasmet skelbti išsamią informaciją apie kovą su klimato kaita ir Sąjungos direktyvų laikymąsi aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos srityse; su šia informacija gali susipažinti darbuotojų ir šalia įrenginio gyvenančių bendruomenių pilietinės visuomenės atstovai.“
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 d punktas (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
7 straipsnis
2d)   7 straipsnis pakeičiamas taip:
„7 straipsnis
„7 straipsnis
Operatorius kompetentingą instituciją informuoja apie visus numatomus įrenginio pobūdžio ar veikimo pakeitimus arba jo pajėgumų išplėtimą, arba žymų jų sumažinimą, dėl ko gali tekti atnaujinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų leidimą. Tam tikrais atvejais kompetentinga institucija atnaujina leidimą. Jeigu keičiasi įrenginio operatoriaus tapatybė, kompetentinga institucija atnaujina leidimą, kuriame įrašo naujo operatoriaus pavadinimą ir adresą.“
Nepagrįstai nedelsdamas, operatorius kompetentingą instituciją informuoja apie visus numatomus įrenginio pobūdžio ar veikimo pakeitimus arba jo pajėgumų išplėtimą, arba žymų jų sumažinimą, dėl ko gali tekti atnaujinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų leidimą. Tam tikrais atvejais kompetentinga institucija atnaujina leidimą. Jeigu keičiasi įrenginio operatoriaus tapatybė, kompetentinga institucija atnaujina leidimą, kuriame įrašo atitinkamą su naujo operatoriaus tapatybe susijusią informaciją ir kontaktinius duomenis.“
Pakeitimas 142
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2003/87/EB
9 straipsnio 2 ir 3 dalys
Nuo 2021 m. linijinis koeficientas yra 2,2 %.
Nuo 2021 m. linijinis koeficientas yra 2,2 % ir bus peržiūrimas siekiant jį padidinti iki 2,4 % ne anksčiau kaip 2024 m.
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto a papunktis
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
a)   1 dalis papildoma trimis naujomis pastraipomis:
a)   1 dalis pakeičiama taip:
„1. Nuo 2019 m. valstybės narės aukcionuose parduoda arba panaikina apyvartinius taršos leidimus, išskyrus tuos, kurie skiriami nemokamai pagal 10a ir 10c straipsnius ir kurie perkeliami į rinkos stabilumo rezervą.“
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto a papunktis
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Nuo 2021 m. valstybės narės aukcionuose parduoda 57 % apyvartinių taršos leidimų.
Nuo 2021 m. parduodama arba panaikinama 57 % apyvartinių taršos leidimų, ir ta dalis pagal 10a straipsnio 5 dalį per visą dešimties metų laikotarpį, kuris prasideda 2021 m. sausio 1 d., sumažinama ne daugiau kaip penkiais procentiniais punktais. Tokia korekcija atliekama tik sumažinant aukcionuose parduodamų apyvartinių taršos leidimų skaičių, kaip nurodyta 2 dalies pirmos pastraipos a punkte. Jei korekcija neatliekama arba jei siekiant atlikti korekciją reikia mažiau nei penkių procentinių punktų, likęs apyvartinių taršos leidimų kiekis panaikinamas. Toks panaikinimas neviršija 200 mln. apyvartinių taršos leidimų.
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto a papunktis
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa
2021–2030 m. 2 % bendro aukcionuose parduodamo apyvartinių taršos leidimų kiekio skiriami sukurti fondui, kurio lėšos bus naudojamos energijos vartojimo efektyvumui didinti ir energetikos sistemoms modernizuoti tam tikrose valstybėse narėse, kaip išdėstyta šios direktyvos 10d straipsnyje (toliau – Modernizavimo fondas).
2021–2030 m. 2 % bendro aukcionuose parduodamo apyvartinių taršos leidimų kiekio skiriami siekiant sukurti fondą, kurio lėšos bus naudojamos energijos vartojimo efektyvumui didinti ir energetikos sistemoms modernizuoti tam tikrose valstybėse narėse, kaip išdėstyta šios direktyvos 10d straipsnyje (toliau – Modernizavimo fondas). Šioje pastraipoje nustatytas kiekis įeina į 57 % apyvartinių taršos leidimų, kurie turi būti parduodami aukcionuose, kaip nustatyta antroje pastraipoje.
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto a papunktis
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 1 dalies 3 a pastraipa (nauja)
Be to, 3 % viso apyvartinių taršos leidimų, kurie turi būti išduoti 2021–2030 m., kiekio parduodama aukcionuose siekiant kompensuoti sektoriams ar pošakiams, kuriems gresia reali anglies dioksido nutekėjimo rizika dėl didelių netiesioginių sąnaudų, atsirandančių dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo sąnaudų perkėlimo į elektros kainą, kaip nustatyta šios direktyvos 10a straipsnio 6 dalyje. Du trečdaliai šioje pastraipoje nustatyto kiekio įeina į 57 % apyvartinių taršos leidimų, kurie turi būti parduodami aukcionuose, kaip nurodyta antroje pastraipoje.
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto a papunktis
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 1 dalies 3 b pastraipa (nauja)
Nuo 2021 m. sausio 1 d. įkuriamas Teisingo perėjimo užtikrinimo fondas, kaip Europos regioninės plėtros fondo ir Europos socialinio fondo veiklą papildantis fondas, ir jis finansuojamas sutelkiant 2 % aukcionų pajamų.
Pajamos iš šių aukcionų išlieka Sąjungos lygmens dydžio ir naudojamos siekiant paremti tuos regionus, kuriuose nuo iškastinio kuro priklausomuose sektoriuose dirba didelė darbuotojų dalis ir BVP yra daug mažesnis už ES vidurkį. Tokios priemonės turi atitikti subsidiarumo principą.
Šias teisingam perėjimui užtikrinti skirtas aukcionų pajamas galima naudoti skirtingais būdais, pvz.:
–  įsteigiant darbuotojų perskirstymo ir (arba) judumo centrus,
–  įgyvendinant švietimo (mokymo) iniciatyvas darbuotojams perkvalifikuoti arba jų kvalifikacijai kelti;
–  teikiant paramą darbo paieškos metu;
–  steigiant įmones, taip pat
–  stebėjimo ir prevencinėmis priemonėmis siekiant išvengti neigiamo restruktūrizavimo proceso poveikio fizinei ir psichikos sveikatai arba tą poveikį mažinti.
Kadangi pagrindinė veikla, kurią numatoma finansuoti iš Teisingo perėjimo užtikrinimo fondo, glaudžiai susijusi su darbo rinka, socialiniai partneriai aktyviai įtraukiami į fondo valdymą remiantis Europos socialinio fondo komiteto modeliu ir vietos socialinių partnerių dalyvavimas yra pagrindinis reikalavimas projekto finansavimui gauti.
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto a papunktis
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa
Bendras likęs apyvartinių taršos leidimų kiekis, kurį valstybės narės parduos aukcionuose, paskirstomas taip, kaip nustatyta 2 dalyje.
Atėmus pusę 10a straipsnio 8 dalies pirmoje pastraipoje nurodytų leidimų kiekio, bendras likęs apyvartinių taršos leidimų kiekis, kurį valstybės narės parduos aukcionuose, paskirstomas taip, kaip nustatyta 2 dalyje.
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto a papunktis
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 1 dalies 4 a pastraipa (nauja)
2021 m. sausio 1 d. panaikinama 800 mln. į rinkos stabilumo rezervą perkeltų apyvartinių taršos leidimų.
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b papunkčio ii punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  10 % visų apyvartinių taršos leidimų, kurie bus parduodami aukcione, paskirstytų tam tikroms valstybėms narėms siekiant solidarumo ir ekonomikos augimo Bendrijoje; todėl leidimų, kuriuos tos valstybės narės parduoda aukcione pagal a punktą, skaičius padidinamas IIa priede nurodyta procentine dalimi.“;
b)  10 % visų apyvartinių taršos leidimų, kurie bus parduodami aukcione, paskirstytų tam tikroms valstybėms narėms siekiant solidarumo ir ekonomikos augimo Bendrijoje; todėl leidimų, kuriuos tos valstybės narės parduoda aukcione pagal a punktą, skaičius padidinamas IIa priede nurodyta procentine dalimi. Valstybių narių, kurios gali gauti paramą iš Modernizavimo fondo, kaip nustatyta 10d straipsnyje, apyvartinių taršos leidimų dalis, nurodyta IIa priede, perkeliama į jų dalį Modernizavimo fonde.
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b a papunktis (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis
ba)   3 dalies įžanginė dalis pakeičiama taip:
„3. Valstybės narės turi nustatyti, kaip naudojamos apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcione gautos pajamos. Ne mažiau kaip 50 % pajamų, gautų parduodant apyvartinius taršos leidimus aukcione pagal 2 dalį, įskaitant visas pajamas, gautas iš aukcionų pagal tos dalies b ir c punktus, arba šių pajamų vertės finansinis atitikmuo, turėtų būti naudojami vienam ar daugiau iš šių tikslų:“
„3. Valstybės narės turi nustatyti, kaip naudojamos apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcione gautos pajamos. Absoliučiai visos pajamos, gautos parduodant leidimus aukcionuose pagal 2 dalį, arba šių pajamų finansinės vertės atitikmuo naudojami vienam ar daugiau iš šių tikslų:“
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b b papunktis (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 3 dalies b punktas
bb)   3 dalies b punktas pakeičiamas taip:
„b) plėtoti atsinaujinančius energijos išteklius, kad būtų galima įvykdyti Bendrijos įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % visos energijos gauti iš atsinaujinančiųjų išteklių, ir plėtoti kitas technologijas, kuriomis prisidedama pereinant prie saugios ir tvarios ekonomikos, kai išmetami nedideli anglies dioksido kiekiai, ir kurios padeda įvykdyti Bendrijos įsipareigojimą iki 2020 m. 20 % padidinti energijos vartojimo efektyvumą;
„b) plėtoti atsinaujinančius energijos išteklius, kad iki 2030 m. būtų galima įvykdyti su atsinaujinančiųjų išteklių energija susijusį Sąjungos įsipareigojimą, ir plėtoti kitas technologijas, kuriomis prisidedama pereinant prie saugios ir tvarios ekonomikos, kai išmetami nedideli anglies dioksido kiekiai, ir kurios padeda įvykdyti Sąjungos įsipareigojimą iki 2030 m. padidinti energijos vartojimo efektyvumą iki lygio, dėl kurio susitarta atitinkamuose teisėkūros procedūra priimtuose aktuose;“
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto b c papunktis (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 3 dalies f punktas
bc)   3 dalies f punktas pakeičiamas taip:
„f) skatinti perėjimą prie nedidelį kiekį teršalų išmetančių ir viešojo transporto priemonių;“
„f) skatinti perėjimą prie nedidelį kiekį teršalų išmetančių ir viešojo transporto priemonių ir remti – tol, kol su CO2 susijusios išlaidos nebus panašiai atspindėtos kitų antžeminio transporto rūšių atžvilgiu, – elektrifikuoto transporto rūšis, pavyzdžiui, geležinkelių transportą ar kitas elektrifikuoto antžeminio transporto rūšis, atsižvelgiant į jų netiesiogines išlaidas, susijusias su ES ATLPS;“
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 dalies b d punktas (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 3 dalies h punktas
bd)   3 dalyje h punktas pakeičiamas taip:
„h) taikyti priemones, skirtas padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir pastatų šiluminę izoliaciją ar suteikti finansinę paramą, siekiant spręsti socialinius klausimus, susijusius su mažesnes ir vidutines pajamas gaunančiais namų ūkiais; “
„h) taikyti priemones, skirtas pagerinti energijos vartojimo efektyvumą, centralizuoto šilumos tiekimo sistemas ir pastatų šiluminę izoliaciją ar suteikti finansinę paramą, siekiant spręsti socialinius klausimus, susijusius su mažesnes ir vidutines pajamas gaunančiais namų ūkiais;“
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto c papunktis
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 3 dalies j punktas
j)  finansuoti finansines priemones, skirtas sektoriams ar pošakiams, kuriems gresia reali anglies dioksido nutekėjimo rizika, nes jie patiria didelių netiesioginių išlaidų, kurios yra jiems kartu su elektros energijos kainomis perkeliamos su šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimu susijusios išlaidos, su sąlyga, kad tos priemonės atitinka 10a straipsnio 6 dalyje nustatytas sąlygas;
j)  finansuoti finansines priemones, skirtas sektoriams ar pošakiams, kuriems gresia reali anglies dioksido nutekėjimo rizika, nes jie patiria didelių netiesioginių išlaidų, kurios yra jiems kartu su elektros energijos kainomis perkeliamos su šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimu susijusios išlaidos, jeigu šiam tikslui naudojama ne daugiau kaip 20 % pajamų ir jeigu tos priemonės atitinka 10a straipsnio 6 dalyje nustatytas sąlygas;
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto c papunktis
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 3 dalies l punktas
l)  darbo jėgos, kurios darbo vietos, laipsniškai atsisakant iškastinio kuro, perkeliamos į kitas sritis, įgūdžiams ugdyti ir darbo vietoms perskirstyti, glaudžiai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais.“;
l)  ekonomikos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo socialiniams padariniams šalinti ir darbo jėgos, kurios darbo vietos perkeliamos į kitas sritis, įgūdžiams ugdyti ir darbo vietoms perskirstyti, glaudžiai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais.
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto c a papunktis (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)
ca)   3 dalyje įterpiama ši pastraipa:
„Ši informacija teikiama naudojant standartizuotą Komisijos parengtą šabloną, įskaitant informaciją apie skirtingų kategorijų iš aukcionų gautų pajamų naudojimą ir lėšų naudojimo papildomumą. Šią informaciją Komisija skelbia savo svetainėje.“
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto c b papunktis (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 3 dalies antra pastraipa
cb)   3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:
„Laikoma, kad valstybės narės įvykdė šios dalies nuostatas, jei jos turi ir įgyvendina fiskalinės arba finansinės paramos politiką, įskaitant visų pirma trečiosiose šalyse, arba vidaus reguliavimo politiką, kuria subalansuojama pirmoje pastraipoje nurodytiems tikslams skirta finansinė parama, sudaranti mažiausiai 50 % pajamų, gautų iš prekybos apyvartiniais taršos leidimais aukcionuose, kaip nurodyta 2 dalyje, įskaitant pajamas iš aukcionų, nurodytas 2 dalies b ir c punktuose.“
„Laikoma, kad valstybės narės įvykdė šios dalies nuostatas, jei jos turi ir įgyvendina fiskalinės arba finansinės paramos politiką, įskaitant visų pirma besivystančiose šalyse, arba vidaus reguliavimo politiką, kuria subalansuojama pirmoje pastraipoje nurodytiems tikslams skirta papildoma finansinė parama, sudaranti 100 % pajamų, gautų iš prekybos apyvartiniais taršos leidimais aukcionuose, kaip nurodyta 2 dalyje, ir pranešė apie tą politiką naudodamos Komisijos parengtą standartizuotą šabloną.“
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto d papunktis
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 4 dalies pirma, antra ir trečia pastraipos
d)  4 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:
d)  4 dalies pirma, antra ir trečia pastraipos pakeičiamos taip:
„Komisijai pagal 23 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą.
4. Komisijai pagal 30b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nustatant išsamią tvarką dėl aukcionų laiko, administravimo ir kitų aspektų, siekiant užtikrinti, kad jie vyktų atvirai, skaidriai, suderintai ir be diskriminacijos. Siekiant šio tikslo, procesas turi būti nuspėjamas, ypač kiek tai susiję su aukcionų laiku ir seka bei numatytu parduodamų apyvartinių taršos leidimų kiekiu. Jei vertinime padaryta išvada, kad atskiruose pramonės sektoriuose nėra tikėtinas joks reikšmingas poveikis sektoriams ar jų pošakiams, kuriems kyla didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, Komisija, siekdama užtikrinti tinkamą rinkos veikimą, išimtinėmis aplinkybėmis gali pritaikyti laikotarpio, nurodyto 13 straipsnio 1 dalyje ir prasidedančio 2013 m. sausio 1 d., tvarkaraštį. Komisija atlieka ne daugiau kaip vieną tokį pritaikymą daugiausiai 900 mln. leidimų.
Aukcionai rengiami taip, kad:
a)   operatoriams, visų pirma visoms MVĮ, kurioms taikoma ES ATLPS, būtų užtikrinamos visos, sąžiningos ir teisingos galimybės juose dalyvauti;
b)   visiems dalyviams būtų užtikrinama prieiga prie tos pačios informacijos tuo pačiu metu ir kad dalyviai nepakenktų aukcionų sistemos veikimui;
c)   aukcionų rengimas ir dalyvavimas juose būtų ekonomiškai efektyvus ir būtų išvengta nepagrįstų administracinių išlaidų; ir
d)   mažiems teršėjams būtų suteikta prieiga prie apyvartinių taršos leidimų.“
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto d a papunktis (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 4 dalies 4 a pastraipa (nauja)
da)   4 dalis papildoma šia pastraipa:
„Valstybės narės Komisijai kas dvejus metus teikia ataskaitą dėl elektros energijos gamybos pajėgumų eksploatacijos nutraukimo savo teritorijoje dėl nacionalinių priemonių. Komisija apskaičiuoja tą pajėgumų eksploatacijos nutraukimą atitinkantį apyvartinių taršos leidimų skaičių ir praneša apie tai valstybėms narėms. Valstybės narės gali panaikinti atitinkamą apyvartinių taršos leidimų kiekį iš viso pagal 2 dalį paskirstomo kiekio.“
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punkto d b papunktis (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
10 straipsnio 5 dalis
db)   5 dalis pakeičiama taip:
„5. Komisija stebi, kaip veikia Europos anglies dioksido rinka. Kasmet ji pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje aptariama, kaip veikia anglies dioksido rinka, įskaitant aukcionų vykdymą, aptariamas likvidumas ir parduotų leidimų kiekis. Prireikus valstybės narės užtikrina, kad visa reikiama informacija būtų pateikta Komisijai bent prieš du mėnesius iki ji priima ataskaitą.“
„5. Komisija stebi, kaip veikia ES ATLPS. Kasmet ji pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje aptariama, kaip ji veikia, įskaitant aukcionų vykdymą, aptariamas likvidumas ir parduotų leidimų kiekis. Ataskaitoje taip pat aptariama ES ATLPS sąveika su kitomis Sąjungos klimato ir energetikos politikos priemonėmis, nurodant ir tai, kokį poveikį tos politikos priemonės turi ES ATLPS pasiūlos ir paklausos pusiausvyrai ir jų atitiktį Sąjungos 2030 ir 2050 m. klimato ir energetikos politikos tikslams. Ataskaitoje taip pat atsižvelgiama į anglies dioksido nutekėjimo riziką ir poveikį investicijoms Sąjungoje. Valstybės narės užtikrina, kad visa reikiama informacija būtų pateikta Komisijai bent prieš du mėnesius iki ji priima ataskaitą.“
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punkto a papunktis
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 1 dalies pirma ir antra pastraipos
a)  1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:
a)  1 dalies pirma ir antra pastraipos pakeičiamos taip:
„Komisijai pagal 23 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą. Šiame akte taip pat numatomas papildomas apyvartinių taršos leidimų iš naujiems rinkos dalyviams skirto rezervo paskirstymas įrenginiams, labai padidinusiems savo gamybą, taikant tas pačias ribas ir koreguojant paskirstymą kaip ir dalinio veiklos nutraukimo atveju.
1. Komisijai pagal 30b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildoma ši direktyva nustatant visai Sąjungai taikomos visiškai suderintos įgyvendinimo priemonės dėl apyvartinių taršos leidimų paskirstymo pagal 4, 5 ir 7 dalis, įskaitant 19 dalies suderintam taikymui būtinas nuostatas. Šiame akte taip pat numatomas papildomas apyvartinių taršos leidimų iš naujiems rinkos dalyviams skirto rezervo paskirstymas įrenginiams, labai pakeitusiems savo gamybą. Visų pirma juo numatoma, kad kiekvieną kartą, kai gamyba padidinama ar sumažinama bent 10 %, tai išreiškiant kaip patikrintų ankstesnių dvejų metų gamybos duomenų slankųjį vidurkį, palyginti su gamybos veikla, apie kurią pranešama pagal 11 straipsnį, atitinkamai pakoreguojamas leidimų skaičius – leidimai turėtų būti įtraukiami į 7 dalyje nurodytą rezervą arba iš jo pašalinami.
Rengdama pirmoje pastraipoje nurodytą deleguotąjį aktą, Komisija atsižvelgia į būtinybę riboti administravimo sudėtingumą ir užkirsti kelią manipuliavimui sistema. Prireikus šiuo tikslu ji gali lanksčiai taikyti šioje dalyje nustatytas ribines vertes, jei tai pagrįsta atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes.
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punkto a a papunktis (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 1 dalies trečia pastraipa
aa)  1 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:
„Pirmoje pastraipoje nurodytomis priemonėmis kiek įmanoma apibrėžiami visos Bendrijos ex ante santykiniai taršos rodikliai siekiant užtikrinti, kad leidimai būtų skirstomi skatinant mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas bei naudoti efektyviai energiją vartojančias technologijas, atsižvelgiant į efektyviausius metodus, pakaitalus, alternatyvius gamybos procesus, didelio naudingumo termofikaciją, veiksmingą energijos gaminimą iš dujų atliekų, biomasės naudojimą ir anglies dioksido surinkimą, transportavimą bei saugojimą ten, kur yra tokie įrenginiai, ir kad nebūtų skatinama didinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų. Nemokami leidimai išmesti teršalus gaminant elektros energiją nesuteikiami, išskyrus 10c straipsnyje numatytus atvejus ir elektrą, gaminamą iš dujų atliekų.“;
„Pirmoje pastraipoje nurodytomis priemonėmis kiek įmanoma apibrėžiami visos Sąjungos ex ante santykiniai taršos rodikliai siekiant užtikrinti, kad leidimai būtų skirstomi skatinant mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas bei naudoti efektyviai energiją vartojančias technologijas, atsižvelgiant į efektyviausius metodus, pakaitalus, alternatyvius gamybos procesus, didelio naudingumo termofikaciją, veiksmingą energijos gaminimą iš dujų atliekų, biomasės naudojimą, anglies dioksido surinkimą ir saugojimą bei anglies dioksido surinkimą ir panaudojimą ten, kur yra tokie įrenginiai, ir kad nebūtų skatinama didinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų. Nemokami leidimai išmesti teršalus gaminant elektros energiją nesuteikiami, išskyrus 10c straipsnyje numatytus atvejus ir elektrą, gaminamą iš dujų atliekų.“
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punkto b papunktis
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 2 dalies trečios pastraipos įžanginė dalis
Santykinių taršos rodiklių, taikomų paskirstant nemokamus apyvartinius taršos leidimus, vertės pakoreguojamos siekiant išvengti nenumatyto pelno ir atsižvelgti į technologijų pažangą 2007–2008 m. laikotarpiu ir kiekvienu vėlesniu laikotarpiu, už kurį pagal 11 straipsnio 1 dalį skirstomi nemokami apyvartiniai taršos leidimai. Atliekant šį koregavimą santykinių taršos leidimų vertės, nustatytos pagal 10a straipsnį priimtu aktu, sumažinamos 1 % nuo vertės, kuri remiantis 2007–2008 m. duomenimis nustatyta kiekvieniems metams, einantiems nuo 2008 m. iki atitinkamo nemokamų apyvartinių taršos leidimų paskirstymo laikotarpio vidurio, nebent:
Komisijai pagal 30b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildoma ši direktyva siekiant nustatyti pataisytas santykinių taršos rodiklių vertes, kuriomis remiamasi nemokamai paskirstant leidimus. Šie aktai atitinka deleguotuosius aktus, priimtus pagal šio straipsnio 1 dalį, ir šiuos reikalavimus:
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punkto b papunktis
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 2 dalies trečios pastraipos - i punktas
-i)   2021–2025 m. laikotarpiu santykinių taršos rodiklių vertės nustatomos remiantis pagal 11 straipsnį pateikta 2016–2017 m. informacija;
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punkto b papunktis
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 2 dalies trečios pastraipos - i a punktas (naujas)
-ia)   remdamasi šia informacija grindžiamų santykinių taršos rodiklių verčių ir Komisijos sprendime 2011/278/ES nurodytų santykinių taršos rodiklių verčių palyginimu, Komisija nustato kiekvieno santykinio taršos rodiklio sumažinimo metinę normą ir ją taiko 2013–2020 m. laikotarpiu taikytinoms santykinių taršos rodiklių vertėms kiekvienų 2008–2023 m. laikotarpio metų atžvilgiu siekdama nustatyti 2021–2025 m. santykinių taršos rodiklių vertes;
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punkto b papunktis
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 2 dalies trečios pastraipos i punktas
i)   remdamasi pagal 11 straipsnį pateikta informacija Komisija nustato, ar kiekvieno santykinio taršos rodiklio vertės, apskaičiuotos remiantis 10a straipsnyje išdėstytais principais, kiekvienais metais nuo pirmiau minėto kasmetinio sumažinimo skiriasi daugiau kaip 0,5 % 2007–2008 m. vertės į didesnę arba mažesnę pusę. Jei taip, ta santykinio taršos rodiklio vertė kiekvienais metais nuo 2008 m. iki laikotarpio, už kurį skiriami nemokami apyvartiniai taršos leidimai, vidurio pakoreguojama 0,5 % arba 1,5 %;
i)   jei, remiantis pagal 11 straipsnį pateikta informacija, pažanga neviršija 0,25 %, tai santykinio taršos rodiklio vertė 2021–2025 m. laikotarpiu turi būti sumažinta ta procentine dalimi kiekvienų 2008–2023 m. laikotarpio metų atžvilgiu;
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punkto b papunktis
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 2 dalies trečios pastraipos ii punktas
ii)   darant išimtį dėl aromatinių angliavandenilių, vandenilio ir sintezės dujų santykinių taršos rodiklių verčių, šios santykinių taršos rodiklių vertės pakoreguojamos tokiu pačiu procentu kaip naftos perdirbimo įmonių santykiniai taršos rodikliai, siekiant šių produktų gamintojams sudaryti vienodas veiklos sąlygas.
ii)   jei, remiantis pagal 11 straipsnį pateikta informacija, pažanga neviršija 1,75 %, tai santykinio taršos rodiklio vertė 2021–2025 m. laikotarpiu turi būti sumažinta ta procentine dalimi kiekvienų 2008–2023 m. laikotarpio metų atžvilgiu;
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punkto b papunktis
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa
Šiuo tikslu Komisija pagal 22a straipsnį priima įgyvendinimo aktą.
Išbraukta.
Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punkto b a papunktis (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 2 dalies 3 a pastraipa (nauja)
ba)   2 dalis papildoma šia pastraipa:
„2026–2030 m. laikotarpio santykinių taršos rodiklių vertės nustatomos tokia pačia tvarka, remiantis pagal 11 straipsnį pateikta 2021–2022 m. informacija ir kiekvieniems 2008–2028 m. laikotarpio metams taikant metinę sumažinimo normą.“
Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punkto b b papunktis (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 2 dalies 3 b pastraipa (nauja)
bb)   2 dalis papildoma šia pastraipa:
ii)   darant išimtį dėl aromatinių angliavandenilių, vandenilio ir sintezės dujų santykinių taršos rodiklių verčių, šios santykinių taršos rodiklių vertės pakoreguojamos tokiu pačiu procentu kaip naftos perdirbimo įmonių santykiniai taršos rodikliai, siekiant šių produktų gamintojams sudaryti vienodas veiklos sąlygas.
Darant išimtį dėl aromatinių angliavandenilių, vandenilio ir sintezės dujų santykinių taršos rodiklių verčių, šios santykinių taršos rodiklių vertės pakoreguojamos tokiu pačiu procentu kaip naftos perdirbimo įmonių santykiniai taršos rodikliai, siekiant šių produktų gamintojams sudaryti vienodas veiklos sąlygas.
Pakeitimas 165
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punkto b c papunktis (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 3 dalis
bc)  3 dalyje įrašoma ši pastraipa:
Pagal 4 ir 8 dalis ir nepaisant 10c straipsnio, elektros energijos gamybos įrenginiams, anglies dioksido surinkimo įrenginiams, transportavimo vamzdynams arba saugykloms nemokami apyvartiniai taršos leidimai nesuteikiami.
Pagal 4 ir 8 dalis ir nepaisant 10c straipsnio, elektros energijos gamybos įrenginiams, anglies dioksido surinkimo įrenginiams, transportavimo vamzdynams arba saugykloms nemokami apyvartiniai taršos leidimai nesuteikiami. Elektros energijos gamybos įrenginiai, gaminantys elektros energiją iš išmetamųjų dujų, nelaikomi elektros energijos gamybos įrenginiais pagal šios direktyvos 3 straipsnio u punktą. Atliekant santykinio taršos rodiklio apskaičiavimus, atsižvelgiama į visą anglies dioksido kiekį, esantį elektrai gaminti naudojamose išmetamosiose dujose.
Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punkto b d papunktis (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 4 dalis
bd)   4 dalis pakeičiama taip:
„4. Šilumos gamybai ar vėsinimui nemokami apyvartiniai taršos leidimai suteikiami centriniam šildymui ir didelio naudingumo termofikacijai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2004/8/EB, siekiant patenkinti ekonomiškai pagrįstą paklausą. Po 2013 m. kiekvienais metais bendras minėtiems įrenginiams tokiai šilumos gamybai suteikiamų apyvartinių taršos leidimų skaičius koreguojamas taikant 9 straipsnyje nurodytą linijinį koeficientą.“;
„4. Šilumos gamybai ar vėsinimui nemokami apyvartiniai taršos leidimai suteikiami centriniam šildymui ir didelio naudingumo termofikacijai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2004/8/EB, siekiant patenkinti ekonomiškai pagrįstą paklausą.“
Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punkto c papunktis
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 5 dalis
Siekiant laikytis 10 straipsnyje nustatytos aukcionuose parduodamų apyvartinių taršos leidimų dalies, nemokamų apyvartinių taršos leidimų suma kiekvienais metais, kuriais nemokamų apyvartinių taršos leidimų suma nesiekia didžiausio kiekio, kuris galimas laikantis valstybės narės aukcionuose parduodamų apyvartinių taršos leidimų dalies, iki to kiekio likę apyvartiniai taršos leidimai naudojami tam, kad vėlesniais metais nereikėtų mažinti nemokamų apyvartinių taršos leidimų kiekio arba kad toks sumažinimas būtų kuo mažesnis, valstybei narei siekiant laikytis aukcione parduodamų apyvartinių taršos leidimų dalies. Tačiau, jei didžiausias galimas kiekis pasiekiamas, nemokamų apyvartinių taršos leidimų kiekis atitinkamai pakoreguojamas. Visi tokie koregavimai atliekami vienodu būdu.
5.   Jeigu nemokamų apyvartinių taršos leidimų suma konkrečiais metais nesiekia didžiausio kiekio, kuris galimas laikantis 10 straipsnio 1 dalyje nustatytos valstybės narės aukcionuose parduodamų apyvartinių taršos leidimų dalies, iki to kiekio likę apyvartiniai taršos leidimai naudojami tam, kad po jų einančiais metais nereikėtų mažinti nemokamų apyvartinių taršos leidimų kiekio arba kad toks sumažinimas būtų kuo mažesnis. Tačiau, jei didžiausias galimas kiekis pasiekiamas, pagal 10 straipsnio 1 dalį visu dešimties metų laikotarpiu pradedant 2021 m. sausio 1 d. valstybių narių aukcionuose parduotinų leidimų dalies sumažinimą iki penkių procentinių punktų atitinkantis leidimų skaičius sektoriams ir jų pošakiams nemokamai paskirstomas pagal 10b straipsnį. Tačiau, jei šio sumažinimo nepakanka sektorių ar jų pošakių poreikiams pagal 10b straipsnį patenkinti, nemokamų apyvartinių taršos leidimų kiekis atitinkamai pakoreguojamas pagal vienodą tarpsektorinį korekcinį koeficientą, taikomą sektoriams, kurių prekybos su trečiosiomis šalimis intensyvumas neviršija 15 % arba kurių taršos anglies dioksidu intensyvumas neviršija 7 kg CO2 / bendroji pridėtinė vertė EUR.
Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punkto d papunktis
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 6 dalies pirma pastraipa
Valstybės narės, atsižvelgdamos į galimą poveikį vidaus rinkai, priima finansines priemones, skirtas sektoriams ar pošakiams, kuriems gresia reali anglies dioksido nutekėjimo rizika, nes jie patiria didelių netiesioginių išlaidų, kurios yra jiems kartu su elektros energijos kainomis perkeliamos su šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimu susijusios išlaidos. Tokios finansinės priemonės, kuriomis siekiama iš dalies kompensuoti šias išlaidas, turi atitikti valstybės pagalbos taisykles.
6.   Siekiant teikti kompensacijas sektoriams ar pošakiams, kuriems gresia reali anglies dioksido nutekėjimo rizika, nes jie patiria didelių netiesioginių išlaidų, kurios yra jiems kartu su elektros energijos kainomis perkeliamos su šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimu susijusios išlaidos, priimamas centrinis Sąjungos lygmens susitarimas.
Kompensacija yra proporcinga su šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimu susijusioms išlaidoms, kurios faktiškai perkeliamos kartu su elektros energijos kainoms, ir taikoma laikantis atitinkamose valstybės pagalbos gairėse nustatytų reikalavimų, kad būtų išvengta tiek neigiamo poveikio vidaus rinkai, tiek kompensacijos už patirtas išlaidas permokos.
Jei turimos kompensacijos sumos nepakanka visoms reikalavimus atitinkančioms netiesioginėms išlaidoms kompensuoti, visiems reikalavimus atitinkantiems įrenginiams skirta kompensacijos suma mažinama visiems vienodai.
Komisijai pagal 30b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šioje dalyje nurodytais tikslais papildoma ši direktyva nustatant fondo kūrimo ir veikimo sąlygas.
Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punkto d a papunktis (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 6 dalies 1a pastraipa (nauja)
da)   6 dalyje įterpiama nauja pastraipa:
„Valstybės narės, atsižvelgdamos į galimą poveikį vidaus rinkai, taip pat gali priimti nacionalines finansines priemones, skirtas sektoriams ar jų dalims, kuriems gresia reali anglies dioksido nutekėjimo rizika, nes jie patiria didelių netiesioginių sąnaudų, kurios yra jiems kartu su elektros energijos kainomis perkeliamos su šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimu susijusios sąnaudos. Tokios finansinės priemonės, kuriomis siekiama iš dalies kompensuoti šias išlaidas, turi atitikti valstybės pagalbos taisykles ir šios direktyvos 10 straipsnio 3 dalį. Tos nacionalinės priemonės, kai derinamos su pirmoje pastraipoje nurodyta pagalba, neturi viršyti maksimalaus kompensacijos dydžio, nurodyto atitinkamose valstybės pagalbos gairėse, ir neturi nulemti naujų rinkos iškraipymų. Esamos viršutinės kompensavimo teikiant valstybės pagalbą ribos prekybos laikotarpiu turi ir toliau mažėti.“
Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punkto e papunkčio i punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 a straipsnio 7 dalies pirma pastraipa
Apyvartiniai taršos leidimai iš šios direktyvos 10a straipsnio 5 dalyje nurodyto didžiausio galimo kiekio, kurie nebuvo paskirstyti nemokamai iki 2020 m., atidedami į šalį, kad būtų skirti naujiems rinkos dalyviams ir didelio gamybos padidėjimo atvejais kartu su 250 milijonų apyvartinių taršos leidimų, perkeltų į rinkos stabilumo rezervą pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo (ES) 2015/...(*) 1 straipsnio 3 dalį.
7.   400 mln. apyvartinių taršos leidimų turėtų būti atidėta naujiems rinkos dalyviams ir įrenginiams, labai padidinusiems savo gamybą.
Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punkto e papunkčio i punktas
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 7 dalies antra pastraipa
Nuo 2021 m. apyvartiniai taršos leidimai, kurie nepaskirstomi įrenginiams dėl 19 ir 20 dalių taikymo, perkeliami į tą rezervą.
Nuo 2021 m. bet kokie apyvartiniai taršos leidimai, kurie nepaskirstomi įrenginiams dėl 19 ir 20 dalių taikymo, perkeliami į tą rezervą.
Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punkto f papunkčio įžanginė dalis
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 8 dalis
f)  8 dalies pirma, antra ir trečia pastraipos pakeičiamos taip:
f)  8 dalis pakeičiama taip:
Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punkto f papunkčio pirma pastraipa
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 8 dalies pirma pastraipa
400 milijonų apyvartinių taršos leidimų skiriama mažo anglies dioksido kiekio technologijų ir procesų inovacijoms I priede išvardytuose pramonės sektoriuose remti ir padėti skatinti komercinių parodomųjų projektų, kuriais siekiama aplinkai saugiu būdu rinkti ir saugoti CO2, statybą bei eksploataciją ir parodomuosius novatoriškų atsinaujinančiosios energijos technologijų projektus Europos Sąjungoje.
8.   600 milijonų apyvartinių taršos leidimų skiriama investicijoms į mažo anglies dioksido kiekio technologijas ir procesų inovacijas I priede išvardytuose pramonės sektoriuose, įskaitant biologines medžiagas ir produktus, pakeičiančius daug anglies dioksido išskiriančias medžiagas, skatinti ir padėti skatinti komercinių parodomųjų projektų, kuriais siekiama aplinkai saugiu būdu rinkti ir saugoti bei rinkti ir panaudoti CO2, statybą bei eksploataciją ir parodomuosius novatoriškų atsinaujinančiosios energijos technologijų projektus Europos Sąjungoje.
Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punkto f papunktis
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 8 dalies 2 pastraipa
Apyvartiniai taršos leidimai skiriami mažo anglies dioksido kiekio pramoninių technologijų ir procesų inovacijoms, taip pat įvairių dar komerciškai negyvybingų CO2 surinkimo ir saugojimo parodomųjų projektų bei novatoriškų atsinaujinančiosios energijos technologijų vystymui remti geografiškai subalansuotose vietovėse. Siekiant paskatinti kurti novatoriškus projektus, gali būti remiama iki 60 % atitinkamų projektų išlaidų, iš kurių iki 40 % gali nepriklausyti nuo patikrinto CO2 kiekio, kuris nebuvo išmestas, su sąlyga, kad pasiekiami iš anksto nustatyti tarpiniai tikslai, atsižvelgiant į diegiamą technologiją.
Apyvartiniai taršos leidimai skiriami mažo anglies dioksido kiekio pramoninių technologijų ir procesų inovacijoms, taip pat įvairių dar komerciškai negyvybingų CO2 surinkimo ir saugojimo bei surinkimo ir panaudojimo parodomųjų projektų bei novatoriškų atsinaujinančiosios energijos technologijų vystymui remti. Projektai atrenkami pagal jų poveikį energetikos sistemoms ar pramonės procesams valstybėje narėje, valstybių narių grupėje ar Sąjungoje. Siekiant paskatinti kurti novatoriškus projektus, gali būti remiama iki 75 % atitinkamų projektų išlaidų, iš kurių iki 60 % gali nepriklausyti nuo patikrinto CO2 kiekio, kuris nebuvo išmestas, su sąlyga, kad pasiekiami iš anksto nustatyti tarpiniai tikslai, atsižvelgiant į diegiamą technologiją. Apyvartiniai taršos leidimai projektams paskirstomi atsižvelgiant į jų poreikius pasiekti iš anksto nustatytus tarpinius tikslus.
Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punkto f papunktis
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 8 dalies 3 pastraipa
Be to, iki 2021 m. prie visų turimų pagal šią dalį likusių išteklių pridedama 50 mln. nepaskirstytų apyvartinių taršos leidimų iš Sprendimu (ES) 2015/... sukurto rinkos stabilumo rezervo, skiriant juos pirmiau minėtiems projektams, įskaitant nedidelio masto projektus, visose valstybėse narėse. Projektai atrenkami remiantis objektyviais ir skaidriais kriterijais.
Be to, iki 2021 m., pradedant nuo 2018 m., dėl nepanaudotų lėšų, gautų už programos „NER300“ leidimų 2013–2020 m. aukcionuose pardavimus, prie visų turimų pagal šią dalį likusių išteklių pridedama 50 mln. nepaskirstytų apyvartinių taršos leidimų iš rinkos stabilumo rezervo, skiriant juos pirmoje ir antroje pastraipose nurodytiems projektams, įskaitant nedidelio masto projektus, visose valstybėse narėse. Projektai atrenkami remiantis objektyviais ir skaidriais kriterijais, atsižvelgiant į jų svarbą mažinant priklausomybę nuo iškastinio kuro atitinkamuose sektoriuose.
Pagal šią pastraipą remiamiems projektams taip pat gali būti skiriama papildoma parama pagal pirmą ir antrą pastraipas.
Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punkto f papunktis
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 8 dalies 4 pastraipa
Komisijai pagal 23 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą.
Komisijai pagal 30b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildoma ši direktyva nustatant kriterijus, taikytinus projektų, kuriems tinka skirti šioje dalyje nurodytus leidimus, atrankai, deramai atsižvelgiant į šiuos principus:
i)  projektuose pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas pažangių sprendimų kūrimui ir vystymui bei parodomųjų programų įgyvendinimui;
ii)  veikla turi būti susijusi su rinka ir vykdoma gamybos įrenginiuose, siekiant įrodyti pažangių technologijų gyvybingumą įveikiant technologines ir netechnologines kliūtis;
iii)  projektai turi būti grindžiami technologiniais sprendimais, kurie turi plataus taikymo potencialą ir gali apimti įvairias technologijas;
iv)  idealiu atveju turi būti galimybė perkelti sprendimus ir technologijas sektoriuje ir galbūt į kitus sektorius;
v)  pirmenybė turi būti teikiama projektams, kuriuos vykdant numatomas mažesnis išmetamų teršalų kiekis yra gerokai mažesnis už atitinkamo santykinio taršos rodiklio vertę. Reikalavimus atitinkantys projektai turi arba prisidėti mažinant išmetamą teršalų kiekį, kuris turi būti mažesnis nei 2 dalyje nurodytos santykinių taršos rodiklių vertės, arba itin sumažinti perėjimo prie mažataršės energijos gamybos sąnaudas; taip pat
vi)  anglies dioksido surinkimo ir panaudojimo projektai per savo gyvavimo ciklą turi sumažinti grynąjį išmetamą teršalų kiekį ir užtikrinti nuolatinį CO2 saugojimą.
Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punkto i a papunktis (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
10a straipsnio 20 dalis
ia)   20 dalis pakeičiama taip:
„20. Komisija tarp priemonių, priimtų pagal 1 dalį, įrašo priemones apibrėžti įrenginiams, kurie iš dalies nutraukia veiklą ar itin sumažina savo pajėgumus, ir, jei reikia, atitinkamai pritaiko jiems išduodamų nemokamų apyvartinių taršos leidimų skaičių.“;
„20. Komisija tarp priemonių, priimtų pagal 1 dalį, įrašo priemones apibrėžti įrenginiams, kurie iš dalies nutraukia veiklą ar itin sumažina savo pajėgumus, ir, jei reikia, atitinkamai pritaiko jiems išduodamų nemokamų apyvartinių taršos leidimų skaičių.
Tos priemonės pramonės sektoriuose, kuriuose pajėgumai yra reguliariai perkeliami iš vieno toje pačioje įmonėje esančio operacinio įrenginio į kitą, suteikia lankstumo.
Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10b straipsnio antraštė
Priemonės tam tikriems daug energijos vartojantiems sektoriams remti anglies dioksido nutekėjimo atveju
Pereinamojo laikotarpio priemonės tam tikriems daug energijos vartojantiems sektoriams remti anglies dioksido nutekėjimo atveju
Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10b straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.   Priėmus persvarstytą Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/27/ES* Komisija iš naujo įvertina išmetamųjų teršalų mažinimo pastangų pasidalijimą pagal ES ATLPS ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 406/2009/EB**. Papildomi sumažinimai siekiant didesnio energijos vartojimo efektyvumo tikslo panaudojami pramonės, patiriančios anglies dioksido ar investicijų nutekėjimo riziką, apsaugai.
____________
* 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB (OL L 315, 2012 11 14, p. 1).
** 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 406/2009/EB dėl valstybių narių pastangų mažinti jų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, Bendrijai siekiant įvykdyti įsipareigojimus iki 2020 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas (OL L 140, 2009 6 5, p. 136).
Pakeitimas 144
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10b straipsnio 1 b ir 1 c dalys (naujos)
1b)   Įgyvendindama Paryžiaus susitarimo 6 straipsnio 2 dalį Komisija savo ataskaitoje, kurią ji turi parengti pagal 28aa straipsnį, įvertins klimato kaitos švelninimo politikos, įskaitant rinka paremtus metodus, plėtojimą trečiosiose šalyse ir regionuose ir tos politikos poveikį Europos pramonės konkurencingumui.
1c)   Jei šioje ataskaitoje bus padaryta išvada, kad išlieka didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, Komisija prireikus pateiks pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo nustatoma anglies dioksido pasienio koregavimo priemonė, kuri turi visiškai atitikti PPO taisykles, paremta galimybių studija, kuri būtų pradedama atlikti tada, kai ši direktyva paskelbiama Oficialiajame leidinyje. Šiuo mechanizmu į ES ATLPS būtų įtraukiami produktų, gaminamų pagal 10a straipsnį nustatytuose sektoriuose ar pošakiuose, importuotojai.
Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10b straipsnio 2 dalis
2.  Sektoriai ir jų pošakiai, kurių atveju dauginant jų prekybos su trečiosiomis šalimis intensyvumą su jų teršalų išmetimo intensyvumu gaunama daugiau kaip 0,18, gali būti įtraukti į 1 dalyje nurodytą grupę atlikus kokybinį vertinimą pagal tokius kriterijus:
2.  Sektoriai ir jų pošakiai, kurių atveju dauginant jų prekybos su trečiosiomis šalimis intensyvumą su jų teršalų išmetimo intensyvumu gaunama daugiau kaip 0,12, gali būti įtraukti į 1 dalyje nurodytą grupę atlikus kokybinį vertinimą pagal tokius kriterijus:
a)  kokiu mastu pavieniams to sektoriaus arba jo pošakio įrenginiams įmanoma sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį arba elektros energijos suvartojimą;
a)  kokiu mastu pavieniams to sektoriaus arba jo pošakio įrenginiams įmanoma sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį arba elektros energijos suvartojimą, atsižvelgiant į susijusį gamybos sąnaudų padidėjimą;
b)  dabartinės ir prognozuojamos rinkos charakteristikos;
b)  dabartinės ir prognozuojamos rinkos charakteristikos;
c)  pelno maržos kaip galimo sprendimo dėl ilgalaikių investicijų arba vietos pakeitimo rodiklis.
c)  pelno maržos kaip galimo sprendimo dėl ilgalaikių investicijų arba vietos pakeitimo rodiklis;
ca)   prekės, kuriomis prekiaujama pasaulinėse rinkose už bendrą referencinę kainą.
Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10b straipsnio 3 dalis
3.  Laikoma, kad kiti sektoriai ir jų pošakiai gali į produktų kainas perkelti daugiau apyvartinių taršos leidimų įsigijimo išlaidų, ir jiems iki 2030 m. nemokamai skiriama 30 % apyvartinių taršos leidimų kiekio, nustatyto taikant priemones, priimtas pagal 10a straipsnį.
3.  Laikoma, kad centrinio šilumos tiekimo sektorius gali į produktų kainas perkelti daugiau apyvartinių taršos leidimų įsigijimo išlaidų, ir jiems iki 2030 m. nemokamai skiriama 30 % apyvartinių taršos leidimų kiekio, nustatyto taikant priemones, priimtas pagal 10a straipsnį. Kitiems sektoriams ir pošakiams apyvartinių taršos leidimų nemokamai neskiriama.
Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10b straipsnio 4 dalis
4.  Iki 2019 m. gruodžio 31 d. Komisija priima su pirmesnėmis dalimis susijusį deleguotąjį aktą dėl veiklos 4 skaitmenų lygmeniu (NACE 4 skaitmenų kodas), taikomą 1 daliai pagal 23 straipsnį, remiantis trijų paskutinių kalendorinių metų, kurių duomenų turima, duomenimis.
4.  Iki 2019 m. gruodžio 31 d. Komisija pagal 30b straipsnį priima su 1 dalimi susijusį deleguotąjį aktą, kuriuo direktyva papildoma dėl veiklos 4 skaitmenų lygmeniu (NACE 4 skaitmenų kodas) arba, jei tai pagrįsta remiantis Komisijos parengtais kriterijais, veiklos tinkamiausiu išskaidymo lygmeniu, remiantis viešais ir konkrečių sektorių duomenimis, kad būtų įtraukta veikla, kurią apima ES ATLPS. Prekybos intensyvumo vertinimas grindžiamas penkerių paskutinių kalendorinių metų, kurių duomenų turima, duomenimis.
Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10c straipsnio 1 dalis
1.  Nukrypstant nuo 10a straipsnio 1–5 dalių, valstybės narės, kurių BVP vienam gyventojui rinkos kainomis (eurais) 2013 m. buvo mažesnis kaip 60 % Sąjungos vidurkio, gali pereinamuoju laikotarpiu nemokamų apyvartinių taršos leidimų skirti elektros energijos gamybos įrenginiams, kad būtų modernizuojamas energetikos sektorius.
1.  Nukrypstant nuo 10a straipsnio 1–5 dalių, valstybės narės, kurių BVP vienam gyventojui rinkos kainomis (EUR) 2013 m. buvo mažesnis kaip 60 % Sąjungos vidurkio, gali pereinamuoju laikotarpiu nemokamų apyvartinių taršos leidimų skirti elektros energijos gamybos įrenginiams, kad būtų modernizuojamas, įvairinamas ir tvariai pertvarkomas energetikos sektorius. Šios nukrypti leidžiančios nuostatos galiojimas pasibaigia 2030 m. gruodžio 31 d.
Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10c straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.   Valstybės narės, kurios neatitinka 1 dalies reikalavimų, tačiau kurių BVP vienam gyventojui rinkos kainomis (EUR) 2014 m. buvo mažesnis kaip 60 % Sąjungos vidurkio, taip pat gali pasinaudoti toje dalyje nurodyta nukrypti leidžiančia nuostata tiek, kiek sudaro 4 dalyje nurodytas bendras kiekis, jeigu atitinkamas apyvartinių taršos leidimų kiekis perkeliamas į Modernizavimo fondą ir pajamos naudojamos investicijoms remti laikantis 10d straipsnio.
Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10c straipsnio 1 b dalis (nauja)
1b.   Valstybės narės, kurios atitinka šio straipsnio reikalavimus nemokamai skirti apyvartinius taršos leidimus elektros energijos gamybos įrenginiams, gali pasirinkti perkelti atitinkamą apyvartinių taršos leidimų skaičių ar dalį jų į Modernizavimo fondą ir skirti juos pagal 10d straipsnio nuostatas. Tokiu atveju prieš perkėlimą jos apie tai informuoja Komisiją.
Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10c straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas
b)  užtikrinta, kad būtų galima dalyvauti tik su projektais, kuriais prisidedama prie naudojamo energijos rūšių derinio ir tiekimo šaltinių įvairinimo, būtinos restruktūrizacijos, infrastruktūros atnaujinimo ir modifikavimo aplinkos apsaugos požiūriu, švarių technologijų ir energijos gamybos, perdavimo ir paskirstymo sektorių modernizavimo;
b)  užtikrinta, kad būtų galima dalyvauti tik su projektais, kuriais prisidedama prie naudojamo energijos rūšių derinio ir tiekimo šaltinių įvairinimo, būtinos restruktūrizacijos, infrastruktūros atnaujinimo ir modifikavimo aplinkos apsaugos požiūriu, švarių technologijų (pvz., atsinaujinančiosios energijos technologijų) arba energijos gamybos, centralizuoto šilumos tiekimo tinklų, energijos vartojimo efektyvumo, energijos kaupimo, perdavimo ir paskirstymo sektorių modernizavimo;
Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10c straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas
c)  nustatyti aiškūs, objektyvūs, skaidrūs ir nediskriminaciniai atrankos kriterijai, pagal kuriuos sudaromas projektų eiliškumas siekiant užtikrinti, kad būtų atrinkti projektai, kurie:
c)  vadovaujantis Sąjungos 2050 m. klimato kaitos ir energetikos politikos tikslais nustatyti aiškūs, objektyvūs, skaidrūs ir nediskriminaciniai atrankos kriterijai, pagal kuriuos sudaromas projektų eiliškumas siekiant užtikrinti, kad būtų atrinkti projektai, kurie:
Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10c straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punkto i papunktis
i)  remiantis sąnaudų ir naudos analize, duoda grynosios teigiamos naudos išmetamųjų teršalų sumažinimo atžvilgiu ir juos įgyvendinus bus dideliu iš anksto nustatytu mastu sumažintas CO2 kiekis;
i)  remiantis sąnaudų ir naudos analize, duoda grynosios teigiamos naudos išmetamųjų teršalų sumažinimo atžvilgiu ir juos įgyvendinus proporcingai projektų dydžiui bus dideliu iš anksto nustatytu mastu sumažintas CO2 kiekis. Kai projektai yra susiję su elektros energijos gamyba, bendras elektros energijos kilovatvalandei įrenginyje pagaminti išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis užbaigus projektą neturi viršyti 450 gramų CO2 ekvivalento. Ne vėliau kaip 2021 m. sausio 1 d. Komisija priima deleguotąjį aktą pagal 30b straipsnį, kad būtų iš dalies pakeista ši direktyva ir projektams, susijusiems su šilumos gamyba, būtų nustatytas bendras neviršytinas šilumos energijos kilovatvalandei įrenginyje pagaminti išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis;
Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10c straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punkto ii papunktis
ii)  yra pridėtiniai, aiškiai atliepiantys keitimo ir modernizavimo poreikius ir neskatina energijos paklausos rinkoje;
ii)  yra papildomi, nors ir jie gali būti naudojami siekiant atitinkamų tikslų, nustatytų pagal 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją, aiškiai atliepiantys keitimo ir modernizavimo poreikius ir neskatina energijos paklausos rinkoje;
Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10c straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punkto iii a papunktis (naujas)
iiia)   nedidina naujo energijos gamybos kūrenant anglimi pajėgumo ir priklausomybės nuo anglies.
Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10c straipsnio 2 dalies antra pastraipa
Bet kuri valstybė narė, ketinanti pasinaudoti galimybe šiuo tikslu skirti nemokamų apyvartinių taršos leidimų, iki 2019 m. birželio 30 d. paskelbia išsamią nacionalinę programą, kurioje aprašo konkurencinio konkurso procesą ir atrankos kriterijus, kad visuomenė galėtų pateikti savo pastabas.
Bet kuri valstybė narė, ketinanti pasinaudoti galimybe pereinamuoju laikotarpiu energetikos sektoriaus modernizavimui skirti nemokamų apyvartinių taršos leidimų, ne vėliau kaip 2019 m. birželio 30 d. paskelbia išsamią nacionalinę programą, kurioje aprašo konkurencinio konkurso procesą ir atrankos kriterijus, kad visuomenė galėtų pateikti savo pastabas.
Pakeitimas 98
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10c straipsnio 2 dalies trečia pastraipa
Jei nemokamais apyvartiniais taršos leidimais remiamos investicijos, kurių vertė yra mažiau kaip 10 mln. eurų, valstybė narė atrenka projektus remdamasi objektyviais ir skaidriais kriterijais. Atrankos proceso rezultatai skelbiami viešai, kad visuomenė galėtų pateikti savo pastabas. Remdamasi šiuo pagrindu, atitinkama valstybė narė sudaro ir iki 2019 m. birželio 30 d. Komisijai pateikia investicijų sąrašą.
Jei nemokamais apyvartiniais taršos leidimais remiamos investicijos, kurių vertė yra mažiau kaip 10 mln. EUR, valstybė narė atrenka projektus remdamasi objektyviais ir skaidriais kriterijais, atitinkančiais ilgalaikius Sąjungos klimato ir energetikos tikslus. Dėl šių kriterijų vyksta viešos konsultacijos, užtikrinant visišką skaidrumą ir atitinkamų dokumentų prieinamumą bei visapusiškai atsižvelgiant į suinteresuotųjų subjektų pateiktas pastabas. Atrankos proceso rezultatai skelbiami viešai, kad būtų galima konsultuotis su visuomene. Remdamasi šiuo pagrindu, atitinkama valstybė narė sudaro ir ne vėliau kaip 2019 m. birželio 30 d. Komisijai pateikia investicijų sąrašą.
Pakeitimas 99
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10c straipsnio 3 dalis
3.  Numatomų investicijų vertė turi bent jau būti lygi nemokamų apyvartinių taršos leidimų rinkos vertei, atsižvelgiant į tai, kad reikėtų apriboti tiesiogiai su tuo susijusį kainų augimą. Rinkos vertė – tai bendroje aukciono platformoje ankstesniais kalendoriniais metais parduotų apyvartinių taršos leidimų kainos vidurkis.
3.  Numatomų investicijų vertė turi bent jau būti lygi nemokamų apyvartinių taršos leidimų rinkos vertei, atsižvelgiant į tai, kad reikėtų apriboti tiesiogiai su tuo susijusį kainų augimą. Rinkos vertė – tai bendroje aukciono platformoje ankstesniais kalendoriniais metais parduotų apyvartinių taršos leidimų kainos vidurkis. Gali būti padedama padengti iki 75 % atitinkamos investicijos sąnaudų.
Pakeitimas 100
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10c straipsnio 6 dalis
6.  Valstybės narės reikalauja, kad tokią pagalbą gaunantys elektros energijos gamintojai ir tinklo operatoriai kasmet iki vasario 28 d. pateiktų atrinktų investicinių projektų įgyvendinimo ataskaitas. Valstybės narės apie tai teikia ataskaitas Komisijai, o Komisija šias ataskaitas skelbia viešai.
6.  Valstybės narės reikalauja, kad tokią pagalbą gaunantys energijos gamintojai ir tinklo operatoriai kasmet ne vėliau kaip kovo 31 d. pateiktų atrinktų investicinių projektų įgyvendinimo ataskaitas, jose, be kita ko, nurodydami nemokamų apyvartinių taršos leidimų ir patirtų investicinių sąnaudų balansą, remiamų investicijų rūšis ir tai, kaip jie pasiekė 2 dalies pirmos pastraipos b punkte išdėstytus tikslus. Valstybės narės apie tai teikia ataskaitas Komisijai, o Komisija šias ataskaitas skelbia viešai. Valstybės narės ir Komisija stebi ir analizuoja galimą arbitražą, susijusį su nedidelės apimties projektams taikoma 10 mln. EUR riba ir, neskirdama pagalbos daugiau nei vienai investicijai į tą patį paramą gaunantį įrenginį, neleidžia investicijas nepagrįstai dalyti į mažesnius projektus.
Pakeitimas 101
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10c straipsnio 6 a dalis (nauja)
6a.   Jeigu esama pagrįsto įtarimo, kad padarytas pažeidimas, arba valstybė narė nepateikia ataskaitos pagal 2–6 dalių nuostatas, Komisija gali atlikti nepriklausomą tyrimą, prireikus padedant samdytam trečiajam subjektui. Komisija taip pat išnagrinėja kitus galimus pažeidimus, pavyzdžiui, trečiojo energetikos teisės aktų rinkinio nuostatų neįgyvendinimą. Atitinkama valstybė narė pateikia visą informaciją apie investicijas ir tyrimui reikalingą prieigą, įskaitant galimybę patekti prie įrenginių ir į statybvietes. Komisija paskelbia to tyrimo ataskaitą.
Pakeitimas 102
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10c straipsnio 6 b dalis (nauja)
6b.   Tuo atveju, jeigu pažeidžiami Sąjungos klimato ir energetikos teisės aktai, įskaitant trečiąjį energetikos dokumentų rinkinį, arba šiame straipsnyje išdėstyti kriterijai, Komisija gali reikalauti, kad atitinkama valstybė narė nemokamų leidimų neskirtų.
Pakeitimas 149
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10d straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
1.  2021–2030 m. laikotarpiui įsteigiamas ir kaip išdėstyta 10 straipsnyje finansuojamas fondas, skirtas investicijoms į energetikos sistemos modernizavimą ir energijos vartojimo efektyvumo gerinimą remti valstybėse narėse, kurių BVP vienam gyventojui 2013 m. buvo mažesnis kaip 60 % Sąjungos vidurkio.
1.  2021–2030 m. laikotarpiui įsteigiamas ir kaip išdėstyta 10 straipsnyje finansuojamas fondas, skirtas investicijoms į energetikos sistemų, įskaitant centralizuotą šilumos tiekimą, modernizavimą ir energijos vartojimo efektyvumo gerinimą remti ir skatinti valstybėse narėse, kurių BVP vienam gyventojui 2013, 2014 arba 2015 m. buvo mažesnis kaip 60 % Sąjungos vidurkio.
Pakeitimas 104
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10d straipsnio 1 dalies antra pastraipa
Remiamos investicijos turi atitikti šios direktyvos ir Europos strateginių investicijų fondo tikslus.
Remiamos investicijos turi atitikti skaidrumo, nediskriminavimo, vienodo požiūrio, patikimo finansų valdymo ir ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo principus. Jos turi atitikti šios direktyvos tikslus, ilgalaikius Sąjungos klimato ir energetikos tikslus bei Europos strateginių investicijų fondo tikslus, be to:
i)   duoti naudos energijos taupymo, atsinaujinančiųjų išteklių energijos sistemų, energijos kaupimų ir elektros tinklų jungčių, perdavimo ir paskirstymo sektoriuose. Kai projektai yra susiję su elektros energijos gamyba, bendras elektros energijos kilovatvalandei įrenginyje pagaminti išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis užbaigus projektą neturi viršyti 450 gramų CO2 ekvivalento. Ne vėliau kaip 2021 m. sausio 1 d. Komisija priima deleguotąjį aktą pagal 30b straipsnį, kad būtų iš dalies pakeista ši direktyva ir projektams, susijusiems su šilumos gamyba, būtų nustatytas bendras neviršytinas šilumos energijos kilovatvalandei įrenginyje pagaminti išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis;
ii)   remiantis sąnaudų ir naudos analize, duoti grynosios teigiamos naudos išmetamųjų teršalų sumažinimo atžvilgiu ir dideliu iš anksto nustatytu mastu sumažinti CO2 kiekį;
iii)   būti papildomos, nors ir jos gali būti naudojamos siekiant atitinkamų tikslų, nustatytų pagal 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją, aiškiai atitikti keitimo ir modernizavimo poreikius ir neskatinti energijos paklausos rinkoje;
iv)   nedidinti naujo energijos gamybos kūrenant anglimi pajėgumo ir priklausomybės nuo anglies.
Pakeitimas 105
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10d straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)
Komisija nuolat peržiūri šioje dalyje nustatytus reikalavimus, atsižvelgdama į EIB klimato strategiją. Jeigu, remiantis technologijų pažanga, vienas ar daugiau šioje dalyje nustatytų reikalavimų tampa neaktualūs, Komisija iki 2024 m. priima deleguotąjį aktą pagal 30b straipsnį siekiant iš dalies pakeisti šią direktyvą išdėstant naujus ar atnaujintus reikalavimus.
Pakeitimas 106
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10d straipsnio 2 dalis
2.  Iš fondo lėšų taip pat finansuojami smulkaus masto investiciniai energetikos sistemų modernizavimo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektai. Tuo tikslu investicijų taryba parengia su tokiais projektais susijusias gaires ir investicijų atrankos kriterijus.
2.  Iš fondo lėšų taip pat finansuojami smulkaus masto investiciniai energetikos sistemų modernizavimo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektai. Tuo tikslu fondo investicijų taryba pagal šios direktyvos tikslus ir 1 dalyje nustatytus kriterijus parengia tokiems projektams skirtas investicijų gaires ir atrankos kriterijus. Tos gairės ir atrankos kriterijai skelbiami viešai.
Taikant šios dalies nuostatas, smulkaus masto investiciniu projektu laikomas nacionalinio skatinamojo finansavimo banko teikiamomis paskolomis arba dotacijomis finansuojamas projektas, padedantis įgyvendinti nacionalinę programą, kuria siekiama konkrečių tikslų, atitinkančių Modernizavimo fondo tikslus, kai panaudojama ne daugiau kaip 10 % valstybių narių dalies, nustatytos IIb priede.
Pakeitimas 107
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10d straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.   Bet kuri valstybė narė gavėja, nusprendusi skirti nemokamus apyvartinius taršos leidimus pereinamuoju laikotarpiu pagal 10c straipsnį, tuos leidimus gali perduoti kaip savo įnašo į Modernizavimo fondą dalį, nustatytą IIb priede, ir juos paskirstyti pagal 10d straipsnio nuostatas.
Pakeitimas 108
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10d straipsnio 4 dalies pirma pastraipa
4.  Fondui vadovauja investicijų taryba ir valdymo komitetas, kuriuos sudaro valstybių narių gavėjų, Komisijos, EIB atstovai ir trys atstovai, kuriuos 5 metų kadencijai išrenka kitos valstybės narės. Investicijų taryba yra atsakinga už Sąjungos lygmens investicijų politikos, tinkamų finansinių priemonių ir investicijų atrankos kriterijų nustatymą.
4.  Už fondo valdymą atsakingos valstybės narės gavėjos. Jos drauge įsteigia investicijų tarybą, kurią sudaro po vieną atstovą iš kiekvienos valstybės narės gavėjos, Komisijos ir Europos investicijų banko, taip pat trys suinteresuotųjų subjektų (pramonės federacijų, profesinių sąjungų, nevyriausybinių organizacijų ir pan.) stebėtojai. Investicijų taryba yra atsakinga už Sąjungos lygmens investicijų politikos, atitinkančios šiame straipsnyje nustatytus reikalavimus ir derančios su Sąjungos politika, nustatymą.
Įsteigiama nuo investicijų tarybos nepriklausoma patariamoji taryba. Patariamąją tarybą sudaro trys valstybių narių gavėjų atstovai, trys kitų valstybių narių atstovai, Komisijos atstovas, Europos investicijų banko atstovas ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko atstovas, atrinkti penkių metų laikotarpiui. Patariamosios tarybos nariai turi turėti didelės aktualios rinkos patirties projektų rengimo ir projektų finansavimo srityje. Patariamoji taryba teikia investicijų tarybai patarimus ir rekomendacijas dėl projekto atitikties atrankos reikalavimams bei dėl sprendimų dėl investicijų ir finansavimo, taip pat prireikus teikia bet kokią kitą pagalbą projektų vystymo srityje.
Valdymo komitetas atsakingas už kasdienį fondo valdymą.
Įsteigiamas valdymo komitetas. Valdymo komitetas atsakingas už kasdienį fondo valdymą.
Pakeitimas 109
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10d straipsnio 4 dalies antra pastraipa
Investicijų taryba Komisijos atstovą išrenka pirmininku. Investicijų taryba stengiasi sprendimus priimti bendru sutarimu. Jei per pirmininko nustatytą terminą investicijų taryba negali sprendimo priimti bendru sutarimu, investicijų taryba sprendimą priima paprasta dauguma.
Vienas iš investicijų tarybos narių vienų metų kadencijai išrenkamas jos pirmininku. Investicijų taryba stengiasi sprendimus priimti bendru sutarimu. Patariamoji taryba savo nuomones priima paprasta dauguma.
Pakeitimas 110
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10d straipsnio 4 dalies trečia pastraipa
Valdymo komitetą sudaro investicijų tarybos paskirti atstovai. Valdymo komitetas sprendimus priima paprasta balsų dauguma.
Investicijų taryba, patariamoji taryba ir valdymo komitetas savo veiklą vykdo atvirai ir skaidriai. Abiejų tarybų posėdžių protokolai skelbiami viešai. Paskelbiama investicijų tarybos ir patariamosios tarybos sudėtis, o jų narių gyvenimo aprašymai ir interesų deklaracijos skelbiami viešai ir reguliariai atnaujinami. Investicijų taryba ir patariamoji taryba nuolat tikrina, ar nėra interesų konfliktų. Patariamoji taryba kas šeši mėnesiai Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai pateikia suteiktų konsultacijų dėl projektų sąrašą.
Pakeitimas 111
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10d straipsnio 4 dalies ketvirta pastraipa
Jei EIB rekomenduoja nefinansuoti investicijos ir nurodo tokios rekomendacijos priežastis, sprendimas priimamas tik jei du trečdaliai visų narių balsuoja už tokios investicijos finansavimą. Tokiu atveju valstybė narė, kurioje bus įgyvendinama investicija, ir EIB neturi teisės dalyvauti tokiame balsavime. Du pirmesni sakiniai netaikomi nacionalinio skatinamojo finansavimo banko teikiamomis paskolomis arba dotacijomis finansuojamiems mažiems projektams, kurie padeda įgyvendinti nacionalinę programą, kuria siekiama konkrečių tikslų, atitinkančių Modernizavimo fondo tikslus, su sąlyga, kad pagal tą programą panaudojama ne daugiau kaip 10 % valstybės narės dalies, nustatytos IIb priede.
Jei EIB rekomenduoja patariamajai tarybai nefinansuoti investicijos ir nurodo priežastis, kodėl tokia rekomendacija neatitinka investicijų tarybos patvirtintos investicijų politikos ir 1 dalyje nustatytų atrankos kriterijų, teigiama nuomonė priimama tik dviejų trečdalių visų narių balsų dauguma. Tokiu atveju valstybė narė, kurioje bus įgyvendinama investicija, ir EIB neturi teisės dalyvauti tokiame balsavime.
Pakeitimas 112
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10d straipsnio 5 dalies įžanginė dalis
5.  Investicijas gaunančios valstybės narės kasmet pateikia ataskaitą valdymo komitetui apie investicijas, kurios finansuotos iš fondo lėšų. Ataskaita yra skelbiama viešai ir joje pateikiama:
5.  Investicijas gaunančios valstybės narės kasmet investicijų tarybai ir patariamajai tarybai pateikia ataskaitas apie investicijas, kurios finansuotos iš fondo lėšų. Ataskaita skelbiama viešai. Joje pateikiama:
Pakeitimas 113
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10d straipsnio 6 dalis
6.  Kiekvienais metais valdymo komitetas Komisijai pateikia investicijų vertinimo ir atrankos patirties ataskaitą. Komisija iki 2024 m. gruodžio 31 d. peržiūri projektų atrankos pagrindą ir prireikus pateikia pasiūlymus valdymo komitetui.
6.  Kiekvienais metais patariamoji taryba Komisijai pateikia investicijų vertinimo ir atrankos patirties ataskaitą. Komisija ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d. peržiūri projektų atrankos pagrindą ir prireikus pateikia pasiūlymus investicijų tarybai ir patariamajai tarybai.
Pakeitimas 114
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10d straipsnio 7 dalis
7.  Komisijai pagal 23 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą , kuriuo įgyvendinamas šis straipsnis.
7.  Komisijai pagal 30b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nustatant išsamią Modernizavimo fondo veiksmingo veikimo tvarką.
Pakeitimas 115
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 8 a punktas (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
11 straipsnio 1 dalies antra a pastraipa (nauja)
8a)   11 straipsnio 1 dalis papildoma tokia pastraipa:
„Nuo 2021 m. valstybės narės taip pat užtikrina, kad kiekvienais kalendoriniais metais kiekvienas operatorius pateiktų informaciją apie gamybos veiklą, kad, vadovaujantis 10a straipsnio 7 dalimi, būtų galima pakoreguoti leidimus.“
Pakeitimas 116
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 8 b punktas (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
11 straipsnio 3 a dalis (nauja)
8b)   11 straipsnis papildomas šia dalimi:
„3a Jeigu esama pagrįsto įtarimo, kad padarytas pažeidimas, arba valstybė narė nepateikė 1–3 dalyse nurodytos informacijos, Komisija gali pradėti nepriklausomą tyrimą, prireikus padedant samdytam trečiajam subjektui. Atitinkama valstybė narė pateikia visą informaciją ir tyrimui reikalingą prieigą, įskaitant galimybę patekti prie įrenginių ir susipažinti su gamybos duomenimis. Komisija laikosi tokio paties neskelbtinos komercinės informacijos konfidencialumo lygio, kokio laikosi atitinkama valstybė narė, ir paskelbia tyrimo ataskaitą.“
Pakeitimas 117
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 10 a punktas (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
12 straipsnio 3a dalis
10a)   12 straipsnio 3a dalis pakeičiama taip:
„3a. Pareiga išduoti apyvartinį taršos leidimą netaikoma emisijoms, kurios, kaip patvirtinta, surenkamos ir nugabenamos nuolatiniam saugojimui į saugyklą, turinčią galiojantį pagal 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą2009/31/EB dėl anglies dioksido geologinio saugojimo išduotą leidimą.
„3a. Pareiga atsisakyti apyvartinio taršos leidimo netaikoma emisijoms, kurios, kaip patvirtinta, surenkamos ir nugabenamos nuolatiniam saugojimui į saugyklą, turinčią galiojantį pagal 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/31/EB dėl anglies dioksido geologinio saugojimo1 išduotą leidimą, ir emisijoms, kurios, kaip patvirtinta, surenkamos ir (arba) pakartotinai naudojamos taip, kad būtų užtikrinta nuolatinė CO2 ribinė koncentracija anglies dioksido surinkimo ir pakartotinio naudojimo tikslais.
Pakeitimas 118
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2003/87/EB
14 straipsnio 1 dalis
(12)  14 straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:
12)   14 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„Komisijai pagal 23 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą.
„1. Komisijai pagal 30b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildoma ši direktyva ir nustatoma išsami išmetamų teršalų stebėjimo ir ataskaitų apie juos teikimo tvarka, prireikus apimanti ir duomenis apie I priede išvardytų rūšių veiklą ir tonų vienam kilometrui duomenis, siekiant taikyti 3e arba 3f straipsnius – ši tvarka grindžiama IV priede išdėstytais stebėsenos ir ataskaitų teikimo principais ir kiekvienų šiltnamio efektą sukeliančių dujų indėlio į visuotinį atšilimą specifikacijomis, nurodytomis tų dujų išmetimo stebėsenos ir ataskaitų apie jį teikimo reikalavimuose.
Ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d. Komisija pakoreguoja šiuo metu galiojančias Komisijos reglamente (ES) Nr. 601/2012* apibrėžtas išmetamų teršalų stebėjimo ir ataskaitų apie juos teikimo taisykles, kad būtų pašalintos su reguliavimu susijusios kliūtys, trukdančios investuoti į naujesnes mažo anglies dioksido kiekio technologijas, pvz., anglies dioksido surinkimo ir panaudojimo. Nuo 2019 m. sausio 1 d. tos naujos taisyklės galioja visoms anglies dioksido surinkimo ir panaudojimo technologijoms.
Tuo reglamentu taip pat nustatomos supaprastintos mažiems teršėjams taikytinos stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo procedūros.
____________________
* 2012 m. birželio 21 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 601/2012 dėl išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB (OL L 181, 2012 7 12, p. 30).“
Pakeitimas 119
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2003/87/EB
15 straipsnio 4 ir 5 dalys
(13)  15 straipsnio penkta pastraipa pakeičiama taip:
13)  15 straipsnio ketvirta ir penkta pastraipos pakeičiamos taip:
„Komisijai pagal 23 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą.
„Komisijai pagal 30b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildoma ši direktyva ir nustatoma išsami V priede išdėstytais principais pagrįstų teršalų išmetimo ataskaitų tikrinimo ir tikrintojų akreditavimo bei priežiūros tvarka. Joje nustatomos akreditavimo, akreditacijos panaikinimo, tarpusavio pripažinimo ir akreditavimo institucijų tarpusavio vertinimo sąlygos, kiek tai reikalinga.“
Pakeitimas 120
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 13 a punktas (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
16 straipsnio 7 dalis
13a)   16 straipsnio 7 dalis pakeičiama taip:
7.   Prašymus, pavyzdžiui, nurodytus 5 dalyje, pateikus Komisijai, ji informuoja kitas valstybes nares per jų atstovus 23 straipsnio 1 dalyje nurodytame komitete, laikantis komiteto darbo tvarkos taisyklių.
7.  Prašymus, pavyzdžiui, nurodytus 5 dalyje, pateikus Komisijai, ji informuoja kitas valstybes nares per jų atstovus 30c straipsnio 1 dalyje nurodytame komitete, laikantis komiteto darbo tvarkos taisyklių.
Pakeitimas 121
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 14 punktas
Direktyva 2003/87/EB
16 straipsnio 12 dalis
12.  Prireikus nustatomos išsamios taisyklės dėl šiame straipsnyje nurodytos tvarkos. Tokie įgyvendinimo aktai priimami pagal 22a straipsnyje nurodytą procedūrą.
12.  Prireikus nustatomos išsamios taisyklės dėl šiame straipsnyje nurodytos tvarkos. Tokie įgyvendinimo aktai priimami pagal 30c straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.
Pakeitimas 122
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 15 punktas
Direktyva 2003/87/EB
19 straipsnio 3 dalis
(15)  19 straipsnio 3 dalies trečias sakinys pakeičiamas taip:
15)  19 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
„Į jį taip pat įtraukiamos nuostatos siekiant įgyvendinti taisykles dėl apyvartinių taršos leidimų abipusio pripažinimo susitarimuose dėl apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemų susiejimo. Komisijai pagal 23 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą.“
„3. Komisijai pagal 30b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nustatant išsamią tvarką dėl standartizuotos ir apsaugotos registrų sistemos, t. y. standartizuotų elektroninių duomenų bazių, kuriose būtų laikomi bendri duomenų elementai, leidžiantys registruoti išduotus, turimus, perleistus ir panaikintus leidimus, būtų numatyta prieiga visuomenei ir, tam tikrais atvejais, slaptumas ir būtų užtikrinta, kad nebūtų atliekami jokie perleidimai, nesuderinami su prievolėmis, kylančiomis iš Kioto protokolo. Į tuos deleguotuosius aktus taip pat įtraukiamos nuostatos dėl patvirtintų išmetamųjų teršalų mažinimo vienetų ir išmetamųjų teršalų mažinimo vienetų naudojimo ir identifikavimo ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje ir dėl tokio naudojimo lygio stebėsenos. Į tuos aktus taip pat įtraukiamos nuostatos, skirtos įgyvendinti taisykles dėl apyvartinių taršos leidimų abipusio pripažinimo susitarimuose dėl apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemų susiejimo.
Pakeitimas 123
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 15 a punktas (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
21 straipsnio 1 dalis
15a)   21 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„1. Kiekvienais metais valstybės narės įteikia Komisijai šios direktyvos taikymo ataskaitą. Šioje ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama apyvartinių taršos leidimų skyrimo tvarkai, registrų veikimui, stebėsenos ir ataskaitų teikimo įgyvendinimo priemonių taikymui, tikrinimui bei akreditavimui ir su direktyvos laikymusi susijusiems klausimams bei, jei taikytina, leidimų apmokestinimo tvarkai. Pirma ataskaita Komisijai įteikiama iki 2005 m. birželio 30 d. Ataskaita rengiama atsižvelgiant į klausimyną arba gaires, kurias Komisija paruošė Direktyvos 91/692/EEB 6 straipsnyje nustatyta tvarka. Klausimynas arba gairės valstybei narei nusiunčiami iki pirmos ataskaitos pateikimo dienos likus bent šešiems mėnesiams.
„1. Kiekvienais metais valstybės narės įteikia Komisijai šios direktyvos taikymo ataskaitą. Šioje ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama apyvartinių taršos leidimų skyrimo tvarkai, finansinėms priemonėms pagal 10a straipsnio 6 dalį, registrų veikimui, stebėsenos ir ataskaitų teikimo įgyvendinimo priemonių taikymui, tikrinimui bei akreditavimui ir su direktyvos laikymusi susijusiems klausimams bei, jei taikytina, leidimų apmokestinimo tvarkai. Pirma ataskaita Komisijai įteikiama iki 2005 m. birželio 30 d. Ataskaita rengiama atsižvelgiant į klausimyną arba gaires, kurias Komisija paruošė Direktyvos 91/692/EEB 6 straipsnyje nustatyta tvarka. Klausimynas arba gairės valstybei narei nusiunčiami iki pirmos ataskaitos pateikimo dienos likus bent šešiems mėnesiams.“
Pakeitimas 124
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 15 b punktas (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
21 straipsnio 2 a dalis (nauja)
15b)   21 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„2a. Ataskaitoje, naudojant bendradarbiaujant pagal 18b straipsnį pateiktus duomenis, pridedamas veiklos vykdytojų, kuriems taikomi šios direktyvos reikalavimai ir kurie neužsiregistravo registre, sąrašas.“
Pakeitimas 125
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 15 c punktas (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
21 straipsnio 3 a dalis (nauja)
15c)   21 straipsnis papildomas šia dalimi:
„3a. Jeigu esama pagrįsto įtarimo, kad padarytas pažeidimas, arba valstybė narė nepateikia ataskaitos pagal 1 dalies nuostatas, Komisija gali atlikti nepriklausomą tyrimą, prireikus padedant samdytam trečiajam subjektui. Valstybė narė pateikia visą informaciją ir tyrimui reikalingą prieigą, įskaitant galimybę patekti prie įrenginių. Komisija paskelbia tyrimo ataskaitą.“
Pakeitimas 126
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 16 punktas
Direktyva 2003/87/EB
22 straipsnio 2 dalis
Komisijai pagal 23 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą.
Komisijai pagal 30b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiama ši direktyva ir nustatomi neesminiai šios direktyvos priedų, išskyrus I, IIa ir IIb priedus, elementai.
Pakeitimas 127
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 17 punktas
Direktyva 2003/87/EB
22a straipsnio pavadinimas
(17)  Įterpiamas šis 22a straipsnis
17)  Įterpiamas šis straipsnis:
22a straipsnis
30c straipsnis
Komiteto procedūra“
Komiteto procedūra“
Pakeitimas 128
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 18 punktas
Direktyva 2003/87/EB
23 straipsnio antraštė
23 straipsnis
30b straipsnis
Naudojimasis įgaliojimais“
Naudojimasis įgaliojimais“
Pakeitimas 129
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 19 punkto a papunktis
Direktyva 2003/87/EB
24 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Nuo 2008 m. valstybės narės apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą pagal šią direktyvą gali taikyti I priede nenurodytai veiklai ir šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms, atsižvelgdamos į visus atitinkamus kriterijus, ypač poveikį vidaus rinkai, galimą konkurencijos iškraipymą, Bendrijos sistemos vientisumą aplinkos požiūriu ir numatytos stebėjimo ir ataskaitų teikimo sistemos patikimumą, jei tokios veiklos ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų įtraukimui pritaria Komisija.
Nuo 2008 m. valstybės narės apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą pagal šią direktyvą gali taikyti I priede nenurodytai veiklai ir šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms, atsižvelgdamos į visus atitinkamus kriterijus, ypač poveikį vidaus rinkai, galimą konkurencijos iškraipymą, ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos vientisumą aplinkos požiūriu ir numatytos stebėjimo ir ataskaitų teikimo sistemos patikimumą, jei tokios veiklos ir tokių šiltnamio efektą sukeliančių dujų įtraukimui pritaria Komisija. Bet koks toks vienašalis įtraukimas pasiūlomas ir patvirtinamas ne vėliau kaip prieš 18 mėnesių iki naujo ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos prekybos laikotarpio pradžios.
Pakeitimas 130
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 19 punkto a papunktis
Direktyva 2003/87/EB
24 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Pagal deleguotuosius aktus, kuriuos Komisija įgaliojama priimti pagal 23 straipsnį, jei įtraukimas susijęs su I priede nenurodyta veikla ir šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis.
Komisijai pagal 30b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildoma ši direktyva ir nustatoma išsami tvarka dėl pirmoje pastraipoje nurodytos veiklos ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų įtraukimo į apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą patvirtinimo, jei tas įtraukimas susijęs su I priede nenurodyta veikla ir šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis.
Pakeitimas 131
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 19 punkto b papunktis
Direktyva 2003/87/EB
24 straipsnio 3 dalis
b)  3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:
b)  3 dalis pakeičiama taip:
„Komisijai pagal 23 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl tokio reglamento, susijusio su šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ir veiklos duomenų stebėsena bei ataskaitų teikimu.“
„3. Komisijai pagal 30b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildoma ši direktyva ir nustatoma išsami tvarka dėl veiklos, įrenginių ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurių derinys nenurodytas I priede, stebėsenos ir ataskaitų apie juos teikimo, jei ta stebėsena ir ataskaitų teikimas gali būti vykdomi pakankamai tiksliai.“
Pakeitimas 132
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 20 punkto a papunktis
Direktyva 2003/87/EB
24a straipsnio 1 dalies pirma ir antra pastraipos
a)  1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:
a)  1 dalies pirma ir antra pastraipos pakeičiamos taip:
„Tokios priemonės turi derėti su aktais, priimtais pagal 11b straipsnio 7 dalį. Komisijai pagal 23 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą.“
„1. Komisijai pagal 30b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma kaip 24 straipsnyje numatytą įtraukimą papildančias nuostatas nustatant išsamią tvarka dėl leidimų ar kreditų skyrimo valstybių narių administruojamiems projektams, kuriais mažinamas ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemai nepriklausančių išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis.“
Pakeitimas 133
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 22 punktas
Direktyva 2003/87/EB
25a straipsnio 1 dalis
1.  Jei trečioji šalis patvirtina priemones, kurių tikslas – mažinti iš tos šalies kylančių ir Bendrijoje nutūpiančių orlaivių poveikį klimato kaitai, Komisija, pasikonsultavusi su ta trečiąja šalimi ir valstybėmis narėmis komitete, nurodytame 23 straipsnio 1 dalyje, apsvarsto esamas galimybes užtikrinti optimalią Bendrijos sistemos ir tos šalies taikomų priemonių sąveiką.
1.  Jei trečioji valstybė patvirtina priemones, kurių tikslas – mažinti iš tos valstybės kylančių ir Sąjungoje nutūpiančių orlaivių poveikį klimato kaitai, Komisija, pasikonsultavusi su ta trečiąja valstybe ir valstybėmis narėmis komitete, nurodytame 30c straipsnio 1 dalyje, apsvarsto esamas galimybes užtikrinti optimalią ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos ir tos trečiosios valstybės taikomų priemonių sąveiką.
Prireikus Komisija gali priimti pakeitimus, kad skrydžiai iš atitinkamos trečiosios šalies būtų išbraukti iš I priede išvardytų rūšių aviacijos veiklos, arba numatyti kitų I priede išvardytų rūšių aviacijos veiklos pakeitimų, kurie reikalingi susitarimo pagal ketvirtą pastraipą tikslais. Komisijai pagal 23 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą .
Prireikus Komisija gali pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kad skrydžiai iš atitinkamos trečiosios valstybės būtų išbraukti iš I priede išvardytų rūšių aviacijos veiklos, arba numatyti kitų I priede išvardytų rūšių aviacijos veiklos pakeitimų, kurie reikalingi tokio susitarimo tikslais.
Pakeitimas 134
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 22 a punktas (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
27 straipsnio 1 dalis
22a)   27 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„1. Valstybės narės, pasikonsultavusios su operatoriumi, į Bendrijos sistemą gali neįtraukti, įrenginių, kurių emisijų (išskyrus naudojant biomasę išmetamus teršalus) kiekis, apie kurį pranešta kompetentingai institucijai, kiekvienais iš 3 metų prieš pranešimą pagal a punktą, yra mažesnis kaip 25 000 tonų anglies dioksido ekvivalento, ir kurių nominalus šiluminis našumas yra mažesnis kaip 35 MW, jei jie vykdo kuro deginimo veiklą, ir kuriems taikomos priemonės, garantuojančios lygiavertį emisijų sumažinimą, jeigu atitinkama valstybė narė įvykdo šias sąlygas:
„1. Valstybės narės, pasikonsultavusios su operatoriumi ir jam sutikus, į ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą gali neįtraukti MVĮ eksploatuojamų įrenginių, kurių emisijų (išskyrus naudojant biomasę išmetamus teršalus) kiekis, apie kurį pranešta kompetentingai institucijai, kiekvienais iš 3 metų prieš pranešimą pagal a punktą yra mažesnis kaip 50 000 tonų anglies dioksido ekvivalento ir kuriems taikomos priemonės, garantuojančios lygiavertį emisijų sumažinimą, jeigu atitinkama valstybė narė įvykdo šias sąlygas:
a)  praneša Komisijai apie kiekvieną tokį įrenginį, nurodydama šiam įrenginiui, kurio įnašas į šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimą bus lygiavertis, taikomas lygiavertes priemones prieš pateikiant įrenginių sąrašą pagal 11 straipsnio 1 dalį ir vėliausiai kai šis sąrašas pateikiamas Komisijai;
a)  praneša Komisijai apie kiekvieną tokį įrenginį, nurodydama šiam įrenginiui, kurio įnašas į šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimą bus lygiavertis, taikomas lygiavertes priemones ir nurodo priežastis, dėl kurių taikant šias priemones išlaidos tokių įrenginių atitikčiai užtikrinti nebūtų didesnės, prieš pateikiant įrenginių sąrašą pagal 11 straipsnio 1 dalį ir vėliausiai kai šis sąrašas pateikiamas Komisijai;
b)  patvirtina, kad įdiegtos stebėjimo priemonės, leidžiančios įvertinti, ar per vienerius kalendorinius metus įrenginys išmeta 25 000 tonų ar daugiau anglies dioksido ekvivalento, išskyrus naudojant biomasę išmetamus teršalus. Valstybės narės gali leisti taikyti supaprastintas stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo priemones įrenginiams, kurių vadovaujantis 14 straipsniu vidutinis metinis patikrintas emisijų kiekis 2008–2010 m. yra mažesnis kaip 5 000 tonų per metus;
b)  patvirtina, kad įdiegtos stebėjimo priemonės, leidžiančios įvertinti, ar per vienerius kalendorinius metus įrenginys išmeta 50 000 tonų ar daugiau anglies dioksido ekvivalento, išskyrus naudojant biomasę išmetamus teršalus. Valstybės narės, operatoriui paprašius, leidžia taikyti supaprastintas stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo priemones įrenginiams, kurių vadovaujantis 14 straipsniu vidutinis metinis patikrintas emisijų kiekis 2008–2010 m. yra mažesnis kaip 5 000 tonų per metus;
c)  patvirtina, kad jei per vienerius kalendorinius metus įrenginys išmes 25 000 tonų ar daugiau anglies dioksido ekvivalento, išskyrus naudojant biomasę išmetamus teršalus, arba šiam įrenginiui taikomų priemonių, kurios padės pasiekti lygiaverčio indėlio į emisijų mažinimą, taikymas bus nutrauktas, įrenginys bus vėl įtrauktas į Bendrijos sistemą;
c)  patvirtina, kad jei per vienerius kalendorinius metus įrenginys išmes 50 000 tonų ar daugiau anglies dioksido ekvivalento, išskyrus naudojant biomasę išmetamus teršalus, arba šiam įrenginiui taikomų priemonių, kurios padės pasiekti lygiaverčio indėlio į emisijų mažinimą, taikymas bus nutrauktas, įrenginys bus vėl įtrauktas į ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą;
d)  siekdama pasikonsultuoti su visuomene, paskelbia a, b ir c punktuose nurodytą informaciją.
d)  paskelbia visuomenei a, b ir c punktuose nurodytą informaciją.
Jeigu ligoninės imasi lygiaverčių priemonių, jos taip pat gali būti neįtrauktos į sistemą. “
Jeigu ligoninės imasi lygiaverčių priemonių, jos taip pat gali būti neįtrauktos į sistemą.“
Pakeitimas 135
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 22 b punktas (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
27 a straipsnis (naujas)
22b)   Įterpiamas šis straipsnis:
„27a straipsnis
Mažų įrenginių, kuriems netaikomos lygiavertės priemonės, neįtraukimas į sistemą
1.   Valstybės narės, pasikonsultavusios su operatoriumi, į ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą gali neįtraukti įrenginių, kurių išmetamų teršalų (išskyrus naudojant biomasę išmetamus teršalus) kiekis, apie kurį pranešta kompetentingai institucijai, kiekvienais iš trejų metų prieš pranešimą pagal a punktą yra mažesnis nei 5 000 tonų anglies dioksido ekvivalento, jeigu atitinkama valstybė narė įvykdo šias sąlygas:
a)   praneša Komisijai apie kiekvieną tokį įrenginį prieš pateikiant įrenginių sąrašą pagal 11 straipsnio 1 dalį, kai tas sąrašas turi būti pateiktas Komisijai, arba vėliausiai, kai jis pateikiamas Komisijai;
b)   patvirtina, kad įdiegtos stebėjimo priemonės, leidžiančios įvertinti, ar per kuriuos nors vienerius kalendorinius metus įrenginys išmeta 5 000 tonų ar daugiau anglies dioksido ekvivalento, išskyrus naudojant biomasę išmetamus teršalus;
c)   patvirtina, kad, jei per kuriuos nors vienerius kalendorinius metus įrenginys išmes 5 000 tonų ar daugiau anglies dioksido ekvivalento, išskyrus naudojant biomasę išmetamus teršalus, įrenginys bus vėl įtrauktas į ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą;
d)   paskelbia visuomenei a, b ir c punktuose nurodytą informaciją.
2.   Kai įrenginys vėl įtraukiamas į ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą pagal 1 dalies c punktą, pagal 10a straipsnį išduoti apyvartiniai taršos leidimai suteikiami to įtraukimo į sistemą metais. Tokiems įrenginiams išduoti apyvartiniai taršos leidimai atimami iš apyvartinių taršos leidimų kiekio, kurį valstybė narė, kurioje yra įrenginys, turi parduoti aukcione pagal 10 straipsnio 2 dalį.“
Pakeitimas 136
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 22 c punktas (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
29 straipsnis
22c)  29 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
„Ataskaita, teikiama siekiant geresnio anglies dioksido rinkos veikimo
„Ataskaita, teikiama siekiant geresnio anglies dioksido rinkos veikimo
Jei remdamasi 10 straipsnio 5 dalyje nurodytomis įprastomis ataskaitomis dėl anglies dioksido rinkos Komisija turi įrodymų, kad anglies dioksido rinka veikia netinkamai, ji teikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. Prie šios ataskaitos, jei reikia, gali būti pridėti pasiūlymai dėl anglies dvideginio rinkos skaidrumo didinimo ir dėl priemonių jos veikimui gerinti.
Jei remdamasi 10 straipsnio 5 dalyje nurodytomis įprastomis ataskaitomis Komisija turi įrodymų, kad anglies dioksido rinka veikia netinkamai, ji teikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. Ataskaitoje turi būti dalis, skirta ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos ir kitų Sąjungos ir nacionalinės politikos priemonių sąveikai, susijusiai su išmetamų teršalų kiekio mažinimu, tokių politikos priemonių ekonominiu efektyvumu ir jų poveikiu ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos leidimų paklausai. Prie šios ataskaitos, jei reikia, gali būti pridėti pasiūlymai dėl ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos skaidrumo didinimo, galimybių prisidėti siekiant Sąjungos 2030 ir 2050 m. tikslų klimato ir energetikos politikos srityje ir dėl priemonių sistemos veikimui gerinti, įskaitant priemones, kuriomis atsižvelgiama į viena kitą papildančių Sąjungos masto energetikos ir klimato politikos priemonių poveikį ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos pasiūlos ir paklausos pusiausvyrai;
Pakeitimas 137
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 22 d punktas (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
30 a straipsnis (naujas)
22d)   Įterpiamas šis straipsnis:
„30a straipsnis
Koregavimas atlikus pasaulinę apžvalgą pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją ir Paryžiaus susitarimą
Per šešis mėnesius nuo 2018 m. sutarimą skatinančio dialogo pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją Komisija skelbia komunikatą, kuriame įvertina Sąjungos klimato kaitos teisės aktų atitiktį Paryžiaus susitarimo tikslams. Visų pirma komunikate įvertinamas ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos vaidmuo ir tinkamumas siekiant Paryžiaus susitarimo tikslų.
Per šešis mėnesius nuo 2023 m. pasaulinės apžvalgos ir kiekvienos vėlesnės pasaulinės apžvalgos Komisija pateikia ataskaitą, kurioje įvertinamas poreikis atitinkamai koreguoti Sąjungos veiksmus klimato kaitos srityje.
Toje ataskaitoje aptariami ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos pakeitimai, atsižvelgiant į pasaulines poveikio švelninimo pastangas ir pastangas, kurias deda kitos stipriausios ekonomikos šalys. Visų pirma ataskaitoje įvertinama, ar reikia griežčiau riboti išmetalų kiekį, ar reikia keisti nuostatas dėl anglies dioksido nutekėjimo ir ar reikia papildomų politikos priemonių, siekiant įvykdyti Sąjungos ir valstybių narių įsipareigojimus dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų.
Ataskaitoje atsižvelgiama į anglies dioksido nutekėjimo riziką, Europos pramonės konkurencingumą, investicijas Sąjungoje ir Sąjungos pramonės politiką.
Jei tinkama, kartu su ataskaita pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto. Tokiu atveju Komisija taip pat paskelbia išsamų poveikio vertinimą.“
Pakeitimas 138
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 22 e punktas (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
I priedo 3 dalis
22e)   I priedo 3 dalis pakeičiama taip:
„3. Jei norima apskaičiuoti įrenginio bendrą nominalų šiluminį našumą siekiant nustatyti, ar jį galima įtraukti į Bendrijos sistemą, sudedamas visų jo techninių mazgų, kuriuose deginamas kuras, nominalus šiluminis našumas. Šie mazgai gali būti įvairių tipų katilai, degikliai, turbinos, šildytuvai, kūryklos, atliekų deginimo įrenginiai, kalkių deginimo krosnys, džiovinimo krosnys, krosnys, džiovyklos, varikliai, degalų elementai, cheminio deginimo mazgai, fakelai ir terminio arba katalizinio deginimo įrenginiams. Į mazgus, kurių nominalus šiluminis našumas mažesnis kaip 3 MW, ir mazgus, kurie naudoja tik biomasę, šio skaičiavimo tikslais neatsižvelgiama. „Tik biomasę naudojantys įrenginiai“ yra mazgai, kurie kietąjį iškastinį kurą naudoja tik jį įjungiant ir išjungiant.
„3. Jei norima apskaičiuoti įrenginio bendrą nominalų šiluminį našumą siekiant nustatyti, ar jį galima įtraukti į ES ATLPS sistemą, sudedamas visų jo techninių mazgų, kuriuose deginamas kuras, nominalus šiluminis našumas. Tie mazgai gali būti įvairių tipų katilai, degikliai, turbinos, šildytuvai, kūryklos, atliekų deginimo įrenginiai, kalkių deginimo krosnys, džiovinimo krosnys, krosnys, džiovyklos, varikliai, degalų elementai, cheminio deginimo mazgai, fakelai ir terminio arba katalizinio deginimo įrenginiams. Į mazgus, kurių nominalus šiluminis našumas mažesnis kaip 3 MW, ir į rezervo bei pagalbinius mazgus, naudojamus tik elektrai gaminti tais atvejais, kai toje vietovėje sutrinka elektros tinklo veikla, ir mazgus, kurie naudoja tik biomasę, šio skaičiavimo tikslais neatsižvelgiama. „Tik biomasę naudojantys įrenginiai“ yra mazgai, kurie kietąjį iškastinį kurą naudoja tik jį įjungiant ir išjungiant.“
Pakeitimas 139
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a straipsnis (naujas)
Sprendimas (ES) 2015/1814
1 straipsnio 5 dalies 1 a ir 1 b pastraipos (naujos)
1a straipsnis
Daliniai Sprendimo (ES) 2015/1814 pakeitimai
Sprendimas (ES) 2015/1814 iš dalies keičiamas taip:
1 straipsnio 5 dalies pirmoji pastraipa papildoma šiomis pastraipomis:
„Taikant nukrypti leidžiančią nuostatą, iki 3 straipsnyje nurodyto peržiūros laikotarpio pabaigos šioje pastraipoje nurodyti procentiniai dydžiai taikomi padvigubinti. Per peržiūrą vertinama galimybė padvigubinti perkeliamą dalį iki bus atkurta rinkos pusiausvyra.
Be to, atliekant peržiūrą nustatoma rinkos stabilumo rezervo viršutinė riba, ir, jei tinkama, kartu pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.“

(1)Klausimas buvo grąžintas nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos, pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalies ketvirtą pastraipą (A8-0003/2017).

Teisinė informacija - Privatumo politika