Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0148(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0003/2017

Predkladané texty :

A8-0003/2017

Rozpravy :

PV 13/02/2017 - 13
CRE 13/02/2017 - 13
PV 05/02/2018 - 22
CRE 05/02/2018 - 22

Hlasovanie :

PV 15/02/2017 - 7.7
CRE 15/02/2017 - 7.7
Vysvetlenie hlasovaní
PV 06/02/2018 - 5.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0035
P8_TA(2018)0024

Prijaté texty
PDF 887kWORD 119k
Streda, 15. februára 2017 - Štrasburg
Nákladovo efektívne zníženie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií ***I
P8_TA(2017)0035A8-0003/2017

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 15. februára 2017 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť nákladovo efektívne zníženie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií (COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh smernice
Odôvodnenie 1
(1)  Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES15 sa zriadil systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii s cieľom podporiť znižovanie emisií skleníkových plynov nákladovo a hospodársky efektívnym spôsobom.
(1)  Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES15 sa zriadil systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii s cieľom podporiť znižovanie emisií skleníkových plynov nákladovo a hospodársky efektívnym spôsobom, ako aj posilniť udržateľným spôsobom priemyselné odvetvia Únie voči riziku úniku uhlíka a investícií.
__________________
__________________
15 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32).
15 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32).
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh smernice
Odôvodnenie 2
(2)  Európska rada sa na svojom zasadnutí v októbri 2014 zaviazala znížiť do roku 2030 celkové emisie skleníkových plynov Únie o minimálne 40 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990. Všetky odvetvia hospodárstva by mali prispieť svojím dielom k dosiahnutiu tohto zníženia emisií, pričom z hľadiska nákladov je najefektívnejší spôsobom, ako možno vytýčený cieľ dosiahnuť, systém na obchodovanie s emisiami (EU ETS), pretože zabezpečí do roku 2030 zníženie emisií o 43 % v porovnaní s úrovňami v roku 2005. Únia a jej členské štáty potvrdili túto skutočnosť v záväzku plánovaného vnútroštátne určeného zníženia emisií, ktorý predložili sekretariátu Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy 6. marca 201516.
(2)  Európska rada sa na svojom zasadnutí v októbri 2014 zaviazala znížiť do roku 2030 celkové emisie skleníkových plynov Únie o minimálne 40 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990. Všetky odvetvia hospodárstva by mali prispieť svojím dielom k dosiahnutiu tohto zníženia emisií, pričom z hľadiska nákladov je najefektívnejší spôsobom, ako vytýčený cieľ dosiahnuť, systém Únie na obchodovanie s emisiami (EU ETS), pretože zabezpečí do roku 2030 zníženie emisií o 43 % v porovnaní s úrovňami v roku 2005. Únia a jej členské štáty potvrdili túto skutočnosť v záväzku plánovaného vnútroštátne určeného zníženia emisií, ktorý predložili sekretariátu Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy 6. marca 2015. Úsilie o zníženie emisií by malo byť spravodlivo rozdelené medzi jednotlivé odvetvia patriace do systému EU ETS.
__________________
16 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh smernice
Odôvodnenie 2 a (nové)
(2a)   S cieľom dodržať dohodnutý záväzok, že všetky hospodárske odvetvia prispejú k splneniu cieľa, ktorým je znížiť celkové množstvo emisií skleníkových plynov Únie o minimálne 40 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990 do roku 2030, je dôležité, aby bol systém EU ETS, napriek tomu, že je hlavným nástrojom Únie na dosiahnutie dlhodobých klimatických a energetických cieľov, doplnený o ďalšie rovnocenné opatrenia prijaté v iných právnych aktoch a nástrojoch, ktoré sa zaoberajú emisiami skleníkových plynov z odvetví, na ktoré sa nevzťahuje EU ETS.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh smernice
Odôvodnenie 2 b (nové)
(2b)   Podľa dohody prijatej v Paríži na 21. konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy z 12. decembra 2015 (ďalej len „Parížska dohoda“) sa vyžaduje, aby krajiny zaviedli politiky na dosiahnutie viac ako 180 plánovaných vnútroštátne stanovených príspevkov (Intended Nationally Determined Contributions – INDC), ktoré pokrývajú približne 98 % celosvetových emisií skleníkových plynov. Cieľom Parížskej dohody je obmedziť zvýšenie priemernej globálnej teploty výrazne pod 2 °C v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami a pokračovať v úsilí o obmedzenie zvýšenia teploty na 1,5 °C v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami. Očakáva sa, že mnohé z týchto politík budú zahŕňať určovanie cien uhlíka alebo podobné opatrenia, a preto by táto smernica mala obsahovať ustanovenie o revízii, aby mohla Komisia v prípade potreby navrhnúť prísnejšie znižovanie emisií po prvom hodnotení v rámci Parížskej dohody v roku 2023, úpravu ustanovení o úniku uhlíka v prechodnom období s cieľom zohľadniť vývoj mechanizmov určovania cien uhlíka za hranicami Únie, a ďalšie politické opatrenia a nástroje na zlepšenie záväzkov znižovania skleníkových plynov Únie a jej členských štátov. Ustanovenie o revízii by malo tiež zabezpečiť, že sa prijme oznámenie do šiestich mesiacov od facilitačného dialógu, ktorý sa uskutoční v rámci UNFCCC v roku 2018, a vyhodnotí konzistentnosť právnych predpisov Únie týkajúcich sa zmeny klímy s cieľmi Parížskej dohody.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh smernice
Odôvodnenie 2 c (nové)
(2c)   V súlade s Parížskou dohodou a v súlade so záväzkom spoluzákonodarcov vyjadreným v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/29/ES1a a v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady 406/2009/ES1b musia všetky odvetvia hospodárstva prispieť k zníženiu emisií oxidu uhličitého (CO2). V tejto súvislosti prebieha úsilie obmedziť emisie z medzinárodnej námornej dopravy prostredníctvom Medzinárodnej námornej organizácie (IMO), ktoré by sa mali podporovať, s cieľom vytvoriť jasný akčný plán IMO pre opatrenia v oblasti politiky zmeny klímy na zníženie emisií CO2 z lodnej dopravy na celosvetovej úrovni. Prijatie jasných cieľov na zníženie emisií z medzinárodnej námornej dopravy prostredníctvom IMO sa stalo veľmi naliehavou a nevyhnutnou podmienkou toho, aby sa Únia ďalej nesnažila o začlenenie odvetvia námornej dopravy do systému EU ETS. Ak sa však nedosiahne žiadna takáto dohoda do konca roku 2021, toto odvetvie by sa malo zahrnúť do systému EU ETS a mal by sa vytvoriť fond na príspevky prevádzkovateľov lodí a kolektívne dodržiavanie predpisov týkajúcich sa emisií CO2, ktoré už sú zahrnuté do systému Únie na monitorovanie, nahlasovanie a overovanie (MRV) ustanoveného v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/7571c (emisie uvoľnené v prístavoch Únie a počas plavieb do týchto prístavov a z nich). Určitá časť príjmov odvetvia námornej dopravy z aukcie kvót by sa mala použiť na zlepšenie energetickej efektívnosti a podporu investícií do inovatívnych technológií na zníženie emisií CO2 v odvetví námornej dopravy vrátane príbrežnej námornej dopravy a prístavov.
__________________
1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/29/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť a rozšíriť schému Spoločenstva na obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 63).
1b Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 o úsilí členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov s cieľom splniť záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2020 (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 136).
1c Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/757 z 29. apríla 2015 o monitorovaní, nahlasovaní a overovaní emisií oxidu uhličitého z námornej dopravy a o zmene smernice 2009/16/ES (Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2015, s. 55).
Pozmeňujúci návrh 143
Návrh smernice
Odôvodnenie 3
(3)   Európska rada potvrdila, že dobre fungujúci prepracovaný EU ETS s nástrojom na stabilizáciu trhu bude hlavným nástrojom EÚ na dosiahnutie vytýčeného cieľa, pričom sa zavedie ročný koeficient znižovania 2,2 % od roku 2021, bezodplatné prideľovanie kvót sa nezruší, ale existujúce opatrenia zostanú zachované aj na obdobie po roku 2020 s cieľom predísť riziku v podobe úniku uhlíka v dôsledku politiky v oblasti klímy, kým iné veľké ekonomiky nevyvinú porovnateľné úsilie, bez toho, aby sa znížil podiel emisií určených na obchodovanie formou aukcie. Podiel kvót určených na obchodovanie formou aukcie by sa mal v právnych predpisoch vyjadriť ako percentuálny údaj, aby sa zvýšila plánovacia istota pri investičných rozhodnutiach a transparentnosť a zjednodušil a sprehľadnil celý systém.
(3)  Dobre fungujúci prepracovaný EU ETS so zlepšeným nástrojom na stabilizáciu trhu bude hlavným nástrojom EÚ na dosiahnutie vytýčeného cieľa, pričom sa zavedie ročný koeficient znižovania 2,2 % od roku 2021, bezodplatné prideľovanie kvót sa nezruší, ale existujúce opatrenia zostanú zachované aj na obdobie po roku 2020 s cieľom predísť riziku v podobe úniku uhlíka v dôsledku politiky v oblasti klímy, kým iné veľké ekonomiky nevyvinú porovnateľné úsilie. Podiel kvót určených na obchodovanie formou aukcie by sa mal v právnych predpisoch vyjadriť ako percentuálny údaj, ktorý by mal klesnúť po uplatnení medziodvetvového korekčného faktora, aby sa zvýšila plánovacia istota pri investičných rozhodnutiach a transparentnosť, zjednodušil a sprehľadnil celý systém a chránili tie odvetvia, ktoré sú najviac vystavené riziku úniku uhlíka vyplývajúcemu z medziodvetvového korekčného faktora. Tieto ustanovenia by sa mali preskúmavať v súlade s Parížskou dohodou a upravovať zodpovedajúcim spôsobom, ak je to potrebné na plnenie záväzkov Únie v oblasti zmeny klímy v súlade s touto dohodou.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh smernice
Odôvodnenie 3 a (nové)
(3a)   Najmenej rozvinuté krajiny sú mimoriadne citlivé na dosah zmeny klímy, pričom sú zodpovedané iba za veľmi malú časť emisií skleníkových plynov. Prednostne by preto malo byť potrebné sa zamerať na riešenie potrieb najmenej rozvinutých krajín prostredníctvom využívania kvót systému EU ETS na financovanie opatrení v oblasti klímy, a predovšetkým na adaptáciu na dôsledky zmeny klímy prostredníctvom Zeleného klimatického fondu UNFCCC.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh smernice
Odôvodnenie 4
(4)  Jednou z kľúčových priorít Únie je vytvoriť odolnú energetickú úniu s cieľom poskytovať občanom bezpečnú, udržateľnú, konkurencieschopnú a finančne dostupnú energiu. Dosiahnutie tohto zámeru si vyžaduje pokračovanie ambicióznych opatrení v oblasti klímy, pričom základom politiky v oblasti klímy je EU ETS, ako aj pokrok pri iných aspektoch energetickej únie17. Dosahovanie cieľa vytýčeného v rámci do roku 2030 sa podpisuje na určovaní realistickej ceny uhlíka a zachovaní stimulov pre nákladovo efektívne znižovanie emisií skleníkových plynov.
(4)  Jednou z kľúčových priorít Únie je vytvoriť odolnú energetickú úniu s cieľom poskytovať občanom a priemyslu bezpečnú, udržateľnú, konkurencieschopnú a finančne dostupnú energiu. Dosiahnutie tohto zámeru si vyžaduje pokračovanie ambicióznych opatrení v oblasti klímy, pričom základom politiky Únie v oblasti klímy je systém EU ETS, ako aj pokrok pri iných aspektoch energetickej únie17. Interakcie systému EU ETS s inými politikami Únie a vnútroštátnymi politikami v oblasti klímy a energetiky, ktoré majú vplyv na dopyt po kvótach systému EU ETS, je potrebné vziať do úvahy. Dosahovanie cieľa vytýčeného v rámci do roku 2030 a primerané riešenie pokroku v iných aspektoch energetickej únie sa podpisujú na určovaní realistickej ceny uhlíka a zachovaní stimulov pre nákladovo efektívne znižovanie emisií skleníkových plynov.
__________________
__________________
17 COM(2015)0080, ktorým sa stanovuje Rámcová stratégia odolnej energetickej únie s výhľadovou politikou v oblasti zmeny klímy.
17 COM(2015)0080, ktorým sa stanovuje Rámcová stratégia odolnej energetickej únie s výhľadovou politikou v oblasti zmeny klímy.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh smernice
Odôvodnenie 4 a (nové)
(4a)   Zvýšený cieľ v oblasti energetickej efektívnosti v porovnaní s cieľovou hodnotou 27 %, ktorý prijala Rada, by mal viesť k vyššiemu množstvu bezodplatných kvót pre priemyselné odvetvia s rizikom úniku uhlíka.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh smernice
Odôvodnenie 5
(5)  V článku 191 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa vyžaduje, aby politika Únie bola založená na zásade, že platiť by mal znečisťovateľ, a na tomto základe sa v smernici 2003/87/ES stanovuje postupný prechod na obchodovanie s kvótami výlučne formou aukcie. Potreba zabrániť úniku uhlíka je opodstatneným dôvodom odkladu úplného prechodu a presne zamerané bezodplatné prideľovanie kvót priemyselným odvetviam je opodstatnené v záujme riešenia skutočného rizika zvyšovania objemu emisií skleníkových plynov v tretích krajinách, kde sa na priemysel nevzťahujú porovnateľné obmedzenia v oblasti uhlíka, kým iné veľké ekonomiky nezavedú porovnateľné politiky v oblasti klímy.
(5)  V článku 191 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa vyžaduje, aby politika Únie bola založená na zásade, že platiť by mal znečisťovateľ, a na tomto základe sa v smernici 2003/87/ES stanovuje postupný prechod na obchodovanie s kvótami výlučne formou aukcie. Potreba zabrániť úniku uhlíka je opodstatneným dôvodom dočasného odkladu úplného obchodovania formou aukcie a presne zamerané bezodplatné prideľovanie kvót priemyselným odvetviam je opodstatnená výnimka zo zásady, že znečisťovateľ by mal platiť, len vtedy, ak nedôjde k nadmernému prideľovaniu kvót, v záujme riešenia skutočného rizika zvyšovania objemu emisií skleníkových plynov v tretích krajinách, kde sa na priemysel nevzťahujú porovnateľné obmedzenia v oblasti uhlíka, kým iné veľké ekonomiky nezavedú porovnateľné politiky v oblasti klímy. Na tento účel by prideľovanie bezplatných kvót malo byť dynamickejšie v súlade s prahovými hodnotami stanovenými v tejto smernici.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh smernice
Odôvodnenie 6
(6)  Všeobecným pravidlom zostáva obchodovanie s kvótami prostredníctvom aukcií, výnimku predstavuje bezodplatné prideľovanie kvót. Preto, a ako potvrdila Európska rada, by sa podiel kvót, s ktorými sa má obchodovať formou aukcie, ktorý v období 20132020 zodpovedal 57 %, nemal znížiť. V posúdení vplyvu, ktoré vypracovala Komisia18, sa uvádzajú podrobnosti o podiele kvót určených na obchodovanie formou aukcie a špecifikuje sa, že podiel vo výške 57 % tvoria kvóty, s ktorými sa formou aukcie obchoduje v mene členských štátov, vrátane kvót vyčlenených pre nových účastníkov, ale ešte nepridelených, ako aj kvót na účely modernizácie výroby elektrickej energie v niektorých členských štátoch a kvót, s ktorými sa má obchodovať formou aukcie neskôr, pretože sa umiestnili do trhovej stabilizačnej rezervy zriadenej rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/...19.
(6)  Všeobecným pravidlom zostáva obchodovanie s kvótami prostredníctvom aukcií, výnimku predstavuje bezodplatné prideľovanie kvót. V dôsledku toho by sa podiel kvót, s ktorými sa má obchodovať formou aukcie, ktorý by mal byť 57 % v období rokov 20212030, mal znížiť uplatnením medziodvetvového korekčného faktora na ochranu tých odvetví, ktoré sú najviac vystavené riziku úniku uhlíka. V posúdení vplyvu, ktoré vypracovala Komisia, sa uvádzajú podrobnosti o podiele kvót určených na obchodovanie formou aukcie a špecifikuje sa, že tento podiel vo výške 57 % tvoria kvóty, s ktorými sa formou aukcie obchoduje v mene členských štátov vrátane kvót vyčlenených pre nových účastníkov, ale ešte nepridelených, ako aj kvót na účely modernizácie výroby elektrickej energie v niektorých členských štátoch a kvót, s ktorými sa má obchodovať formou aukcie neskôr, pretože sa umiestnili do trhovej stabilizačnej rezervy zriadenej rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/181419. Mal by sa zriadiť fond na spravodlivú transformáciu s cieľom podporiť regióny s vysokým podielom pracovníkov v odvetviach závislých od uhlíkových emisií a s HDP na osobu výrazne pod priemerom Únie.
__________________
_______________
18 SEC(2015)XX
19Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/... o zriadení a prevádzke rezervy stability trhu pre systém Únie na obchodovanieemisiami skleníkových plynov a o zmene smernice 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L […], […], s. […]).
19 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1814 zo 6. októbra 2015 o zriadení a prevádzke trhovej stabilizačnej rezervy systému obchodovaniaemisnými kvótami skleníkových plynov v Únii a o zmene smernice 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 264, 9.10.2015, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh smernice
Odôvodnenie 7
(7)  Bezodplatné prideľovanie kvót zariadeniam v odvetviach a pododvetviach, ktoré sú skutočne ohrozené únikom uhlíka, by malo pokračovať, aby sa zachovali environmentálne výhody znižovania emisií v Únii, kým opatrenia iných krajín nezahŕňajú porovnateľné stimuly pre priemyselné odvetvia, aby znižovali emisie. Zo skúseností získaných pri prevádzkovaní EU ETS vyplynulo, že jednotlivé odvetvia a pododvetvia sú vystavené riziku v podobe úniku uhlíka v rôznej miere a že bezodplatné prideľovanie kvót zabraňovalo úniku uhlíka. Zatiaľ čo niektoré odvetvia a pododvetvia možno považovať za vystavené vyššiemu riziku úniku uhlíka, iné dokážu premietnuť nezanedbateľný podiel nákladov na kvóty potrebné na pokrytie svojich emisií do cien produktov bez toho, aby stratili trhový podiel, a znášajú len zostávajúcu časť nákladov, čiže čelia len nízkemu riziku úniku uhlíka. Komisia by mala určiť relevantné odvetvia a rozčleniť ich podľa ich intenzity obchodu a intenzity emisií, aby sa ľahšie dali určiť odvetvia, ktoré sú skutočne ohrozené únikom uhlíka. Ak sa na základe týchto kritérií prekročí strop, ktorý sa určil podľa možnosti daných odvetví a pododvetví premietnuť náklady do cien produktov, dané odvetvie alebo pododvetvie by sa malo považovať za vystavené riziku úniku uhlíka. Pri ostatných odvetviach by sa malo vychádzať z predpokladu, že nie sú vystavené žiadnemu alebo sú vystavené len nízkemu riziku úniku uhlíka. Ak sa zohľadnia možnosti odvetví a pododvetví v inej oblasti než je výroba elektrickej energie, premietnuť náklady do cien produktov, malo by byť možné znížiť aj neočakávaný zisk.
(7)  Bezodplatné prideľovanie kvót zariadeniam v odvetviach a pododvetviach, ktoré sú skutočne ohrozené únikom uhlíka, by malo dočasne pokračovať, aby sa zachovali environmentálne výhody znižovania emisií v Únii, kým opatrenia iných krajín nezahŕňajú porovnateľné stimuly pre priemyselné odvetvia, aby znižovali emisie. Zo skúseností získaných pri prevádzkovaní EU ETS vyplynulo, že jednotlivé odvetvia a pododvetvia sú vystavené riziku v podobe úniku uhlíka v rôznej miere a že bezodplatné prideľovanie kvót zabraňovalo úniku uhlíka. Zatiaľ čo niektoré odvetvia a pododvetvia možno považovať za vystavené vyššiemu riziku úniku uhlíka, iné dokážu premietnuť nezanedbateľný podiel nákladov na kvóty potrebné na pokrytie svojich emisií do cien produktov bez toho, aby stratili trhový podiel, a znášajú len zostávajúcu časť nákladov, čiže čelia len nízkemu riziku úniku uhlíka. Komisia by mala určiť relevantné odvetvia a rozčleniť ich podľa ich intenzity obchodu a intenzity emisií, aby sa ľahšie dali určiť odvetvia, ktoré sú skutočne ohrozené únikom uhlíka. Ak sa na základe týchto kritérií prekročí strop, ktorý sa určil podľa možnosti daných odvetví a pododvetví premietnuť náklady do cien produktov, dané odvetvie alebo pododvetvie by sa malo považovať za vystavené riziku úniku uhlíka. Pri ostatných odvetviach by sa malo vychádzať z predpokladu, že nie sú vystavené žiadnemu alebo sú vystavené len nízkemu riziku úniku uhlíka. Ak sa zohľadnia možnosti odvetví a pododvetví v inej oblasti než je výroba elektrickej energie, premietnuť náklady do cien produktov, malo by byť možné znížiť aj neočakávaný zisk. Riziko úniku uhlíka v odvetviach a pododvetviach, v prípade ktorých sa bezodplatné prideľovanie kvót vypočítava na základe referenčných hodnôt aromatických uhľovodíkov, vodíka a syntetického plynu, by sa malo posudzovať aj vzhľadom na to, že sa vyrábajú v chemických závodoch i v rafinériách.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh smernice
Odôvodnenie 8
(8)  Na to, aby sa zohľadnil technologický pokrok v predmetných odvetviach a aby sa tieto odvetvia prispôsobili príslušnému obdobiu prideľovania kvót, by sa mali stanoviť referenčné hodnoty bezodplatného prideľovania kvót zariadeniam určené na základe údajov z rokov 2007 2008, ktoré je potrebné aktualizovať v súlade so zaznamenaným priemerným zlepšením. Z dôvodov predvídateľnosti by sa na tento účel mal uplatniť faktor zodpovedajúci najlepším posúdeniam pokroku vo všetkých odvetviach, do ktorého sa premietnu spoľahlivé, objektívne a overené údaje zo zariadení, aby odvetvia, ktorých miera zlepšenia sa výrazne odlišuje od tohto faktora, mali referenčnú hodnotu, ktorá by vernejšie odrážala ich skutočnú mieru zlepšenia. Ak z údajov za predmetné obdobie vyplýva ročný rozdiel v porovnaní s faktorom zníženia viac ako 0,5 % (smerom nahor alebo nadol) hodnoty v období 2007 2008, zodpovedajúca referenčná hodnota sa upraví o daný percentuálny podiel. V záujme zabezpečenia rovnakých podmienok aj pre výrobu aromatických uhľovodíkov, vodíka a syntetického plynu v rafinériách a chemických závodoch, by sa referenčné hodnoty pre aromatické uhľovodíky, vodík a syntetický plyn naďalej mali orientovať podľa referenčných hodnôt rafinérií.
(8)  Na to, aby sa zohľadnil technologický pokrok v predmetných odvetviach a aby sa tieto odvetvia prispôsobili príslušnému obdobiu prideľovania kvót, by sa mali stanoviť referenčné hodnoty bezodplatného prideľovania kvót zariadeniam určené na základe údajov z rokov 2007 a 2008, ktoré je potrebné aktualizovať v súlade so zaznamenaným priemerným zlepšením. Z dôvodov predvídateľnosti by sa na tento účel mal uplatniť faktor zodpovedajúci skutočným posúdeniam pokroku 10 % najefektívnejších zariadení vo všetkých odvetviach, do ktorého sa premietnu spoľahlivé, objektívne a overené údaje zo zariadení, aby odvetvia, ktorých miera zlepšenia sa výrazne odlišuje od tohto faktora, mali referenčnú hodnotu, ktorá by vernejšie odrážala ich skutočnú mieru zlepšenia. Ak z údajov za predmetné obdobie vyplýva ročný rozdiel v porovnaní s faktorom zníženia viac ako 1,75 % (buď smerom nahor alebo nadol) hodnoty v rokoch 2007 a 2008, zodpovedajúca referenčná hodnota by sa mala upraviť o daný percentuálny podiel. Ak však z údajov vyplýva miera zlepšovania 0,25 alebo menej za predmetné obdobie, zodpovedajúca referenčná hodnota by sa mala upraviť o daný percentuálny podiel. V záujme zabezpečenia rovnakých podmienok aj pre výrobu aromatických uhľovodíkov, vodíka a syntetického plynu v rafinériách a chemických závodoch, by sa referenčné hodnoty pre aromatické uhľovodíky, vodík a syntetický plyn naďalej mali orientovať podľa referenčných hodnôt rafinérií.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh smernice
Odôvodnenie 9
(9)  Členské štáty by mali čiastočne a podľa pravidiel štátnej pomoci kompenzovať náklady určitých zariadení v odvetviach pododvetviach, v ktorých sa zistilo výrazné riziko úniku uhlíka z dôvodu premietania nákladov súvisiacich s emisiami skleníkových plynov, do cien elektrickej energie. Protokol a sprievodné rozhodnutia prijaté na konferencii zmluvných strán v Paríži musia zabezpečiť dynamickú mobilizáciu financovania opatrení v oblasti zmeny klímy, prenos technológií a budovanie kapacít oprávnených zmluvných strán – najmä tých, ktoré majú najmenšie kapacity. […] Verejné financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy bude naďalej zohrávať dôležitú úlohu pri mobilizácii zdrojov po roku 2020. Preto by sa výnosy z aukcií mali využívať aj na financovanie opatrení v oblasti klímy v zraniteľných tretích krajinách vrátane opatrení na prispôsobenie sa vplyvom klímy. Množstvo finančných prostriedkov určených pre oblasť klímy, ktoré je potrebné zmobilizovať, bude závisieť aj od miery ambícií a kvality navrhovaných plánovaných vnútroštátne stanovených príspevkov (Intended Nationally Determined Contributions – INDC), následných investičných plánov a vnútroštátnych postupov plánovania prispôsobenia sa. Rovnako by členské štáty mali využívať príjmy z aukcií na podporu budovania zručností a prerozdelenie pracovnej sily, ktorej sa dotkne zmena pracovného miesta pri dekarbonizácii hospodárstva.
(9)  Pri plnení cieľa rovnakých podmienok by členské štáty mali prostredníctvom centralizovaného systému na úrovni Únie čiastočne kompenzovať náklady určitých zariadení v odvetviach alebo pododvetviach, v ktorých sa zistilo výrazné riziko úniku uhlíka z dôvodu premietania nákladov súvisiacich s emisiami skleníkových plynov do cien elektrickej energie. Verejné financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy bude naďalej zohrávať dôležitú úlohu pri mobilizácii zdrojov po roku 2020. Preto by sa výnosy z aukcií mali využívať aj na financovanie opatrení v oblasti klímy v zraniteľných tretích krajinách vrátane opatrení na prispôsobenie sa zmene klímy. Množstvo finančných prostriedkov určených pre oblasť klímy, ktoré je potrebné zmobilizovať, bude závisieť aj od miery ambícií a kvality navrhovaných plánovaných INDC, následných investičných plánov a vnútroštátnych postupov plánovania prispôsobenia sa. Rovnako by členské štáty mali riešiť sociálne aspekty dekarbonizácie svojich ekonomík a využívať príjmy z aukcií na podporu budovania zručností a prerozdelenie pracovnej sily, ktorej sa dotkne zmena pracovného miesta pri dekarbonizácii hospodárstva. Členské štáty by mali mať možnosť doplniť kompenzáciu, ktorú získali prostredníctvom centralizovaného systému na úrovni Únie. Takéto finančné opatrenia by nemali prekročiť úrovne uvedené v príslušných usmerneniach o štátnej pomoci.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh smernice
Odôvodnenie 10
(10)  Hlavným dlhodobým stimulom tejto smernice na zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého (CCS), nové technológie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a prelomové inovácie v oblasti nízkouhlíkových technológií a postupov je z nej vychádzajúci signál v podobe ceny uhlíka, ako aj skutočnosť, že nebude potrebné odovzdať kvóty na emisie CO2, ktoré sú trvalo uložené alebo ktorým sa podarilo zabrániť. Navyše na doplnenie zdrojov, ktoré sa už využívajú na urýchlenie demonštrácie komerčných zariadení CCS a inovačných technológií energie z obnoviteľných zdrojov, by sa kvóty EU ETS mali využívať na poskytovanie zaručených odmien za zavádzanie zariadení CCS, nových technológií energie z obnoviteľných zdrojov a priemyselnej inovácie v nízkouhlíkových technológiách a postupoch v Únii, za predpokladu, že sa prostredníctvom nich uloží dostatočné množstvo CO2 alebo sa vôbec nevyprodukuje, a za predpokladu, že existuje dohoda o výmene poznatkov. Prevažná časť tejto podpory by mala závisieť od overených prípadov, keď sa emisiám skleníkových plynov zabránilo, pričom určitú podporu možno poskytnúť aj pri dosiahnutí vytýčených čiastkových cieľov pomocou použitej technológie. Maximálny podiel podpory na projektové náklady sa môže líšiť v závislosti od kategórie projektu.
(10)  Hlavným dlhodobým stimulom tejto smernice pre zachytávanie a ukladanie uhlíka (CCS) a zachytávanie a využívanie uhlíka (CCU), nové technológie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a prelomové inovácie v oblasti nízkouhlíkových technológií a postupov je z nej vychádzajúci signál v podobe ceny uhlíka, ako aj skutočnosť, že nebude potrebné odovzdať kvóty na emisie CO2, ktoré sú trvalo uložené alebo ktorým sa podarilo zabrániť. Navyše na doplnenie zdrojov, ktoré sa už využívajú na urýchlenie demonštrácie komerčných zariadení CCS a CCU a inovačných technológií energie z obnoviteľných zdrojov, by sa kvóty EU ETS mali využívať na poskytovanie zaručených odmien za zavádzanie zariadení CCS a CCU, nových technológií energie z obnoviteľných zdrojov a priemyselnej inovácie v nízkouhlíkových technológiách a postupoch v Únii za dostatočné množstvo uloženého CO2 alebo ktorému sa zabránilo, za predpokladu, že existuje dohoda o výmene poznatkov. Prevažná časť tejto podpory by mala závisieť od overených prípadov, keď sa emisiám skleníkových plynov zabránilo, pričom určitú podporu možno poskytnúť aj pri dosiahnutí vytýčených čiastkových cieľov pomocou použitej technológie. Maximálny podiel podpory na projektové náklady sa môže líšiť v závislosti od kategórie projektu.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh smernice
Odôvodnenie 11
(11)  Z 2 % všetkých kvót EU ETS by sa mal vytvoriť fond na modernizáciu, pričom s uvedenými kvótami sa bude obchodovať formou aukcie podľa pravidiel a podmienok aukcií prebiehajúcich na spoločnej aukčnej platforme, ako sa uvádza v nariadení Komisie č. 1031/2010. Členské štáty, ktoré v roku 2013 pri trhových výmenných kurzoch vykazovali HDP na obyvateľa nižší ako 60 % priemeru Únie, by mali byť oprávnené na financovanie z fondu na modernizáciu a na možnosť využívať bezodplatné prideľovanie kvót a tak do roku 2030 uplatňovať výnimku zo zásady úplného obchodovania s emisiami formou aukcie, aby mohli transparentným spôsobom podporovať skutočné investície do modernizácie svojho odvetvia energetiky a zároveň zabraňovať narušeniam vnútorného trhu s energiou. Pravidlá spravovania fondu na modernizáciu by mali predstavovať súvislý, komplexný a transparentný rámec, ktorý zabezpečí čo najefektívnejšie vykonávanie a v ktorom sa zohľadní potreba jednoduchého prístupu pre všetky zúčastnené strany. Riadiaca štruktúra fondu by mala plniť účel zabezpečiť primerané využívanie finančných prostriedkov. Mala by pozostávať z investičnej rady a riadiaceho výboru, ktoré by pri prijímaní rozhodnutí mali náležite zohľadňovať odborné znalosti EIB, výnimkou je prípad poskytovania podpory malým projektom prostredníctvom pôžičiek národných podporných bánk alebo prostredníctvom grantov z vnútroštátneho programu, ktorý sleduje rovnaké ciele ako fond na modernizáciu. Investície financované z fondu by mali navrhovať členské štáty. Pri prideľovaní finančných prostriedkov sa budú rovnakou mierou zohľadňovať overené emisie a kritériá HDP, aby sa zabezpečilo primerané pokrytie investičných potrieb členských štátov s nízkymi príjmami. Finančná pomoc z fondu na modernizáciu by sa mohla poskytovať v rôznych formách.
(11)  Z 2 % všetkých kvót EU ETS by sa mal vytvoriť fond na modernizáciu, pričom s uvedenými kvótami sa bude obchodovať formou aukcie podľa pravidiel a podmienok aukcií prebiehajúcich na spoločnej aukčnej platforme, ako sa uvádza v nariadení (EÚ) č. 1031/2010. Členské štáty, ktoré v roku 2013 pri trhových výmenných kurzoch vykazovali HDP na obyvateľa nižší ako 60 % priemeru Únie, by mali byť oprávnené na financovanie z fondu na modernizáciu. Členské štáty, ktoré v roku 2014 vykazovali HDP na obyvateľa v EUR v trhových cenách nižší ako 60 % priemeru Únie, by mali byť oprávnené do roku 2030 uplatňovať výnimku zo zásady úplného obchodovania s emisiami formou aukcie, aby mohli transparentným spôsobom podporovať skutočné investície do modernizácie a diverzifikácie svojho odvetvia energetiky v súlade s cieľmi Únie v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 a do roku 2050, a zároveň sa vyhnúť narušeniam vnútorného trhu s energiou. Pravidlá spravovania fondu na modernizáciu by mali predstavovať súvislý, komplexný a transparentný rámec, ktorý zabezpečí čo najefektívnejšie vykonávanie a v ktorom sa zohľadní potreba jednoduchého prístupu pre všetky zúčastnené strany. Takéto pravidlá by mali byť transparentné, vyvážené a mali by plniť účel zabezpečiť primerané využívanie finančných prostriedkov. Uvedená riadiaca štruktúra by mala pozostávať z riadiacej rady, poradnej rady a investičného výboru. Pri prijímaní rozhodnutí by sa mali náležite zohľadňovať odborné znalosti EIB, pokiaľ sa podpora malým projektom neposkytuje prostredníctvom pôžičiek vnútroštátnych podporných bánk alebo prostredníctvom grantov z vnútroštátneho programu, ktorý sleduje rovnaké ciele ako fond na modernizáciu. Investície financované z fondu by mali navrhovať členské štáty a všetky finančné prostriedky z fondu by mali byť v súlade s konkrétnymi kritériami spôsobilosti. Pri prideľovaní finančných prostriedkov sa budú rovnakou mierou zohľadňovať overené emisie a kritériá HDP, aby sa zabezpečilo primerané pokrytie investičných potrieb členských štátov s nízkymi príjmami. Finančná pomoc z fondu na modernizáciu by sa mohla poskytovať v rôznych formách.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh smernice
Odôvodnenie 12
(12)  Európska rada potvrdila, že je potrebné zlepšiť modality nepovinného bezodplatného prideľovania kvót vrátane transparentnosti v záujme modernizácie odvetvia energetiky v určitých členských štátoch. Investície s hodnotou 10 miliónov EUR alebo viac by daný členský štát mal vyberať prostredníctvom súťažného ponukového konania na základe jasných a transparentných pravidiel, aby sa zabezpečilo využitie bezodplatne pridelených kvót na podporu skutočných investícií do modernizácie odvetvia energetiky v súlade s cieľmi energetickej únie. Investície v hodnote nižšej než [10] miliónov EUR by takisto mali byť oprávnené na financovanie z bezodplatne pridelených kvót. Daný členský štát by mal takéto investície vyberať na základe jasných a transparentných kritérií. Výsledky tohto výberu by mali byť podmienené verejnou konzultáciou. Verejnosť by mala byť náležite informovaná vo fáze výberu investičných projektov, ako aj o ich vykonávaní.
(12)  Európska rada potvrdila, že je potrebné zlepšiť modality nepovinného bezodplatného prideľovania kvót vrátane transparentnosti v záujme modernizácie a diverzifikácie odvetvia energetiky v určitých členských štátoch. Investície s hodnotou 10 miliónov EUR alebo viac by daný členský štát mal vyberať prostredníctvom súťažného ponukového konania na základe jasných a transparentných pravidiel, aby sa zabezpečilo využitie bezodplatne pridelených kvót na podporu skutočných investícií do modernizácie alebo diverzifikácie odvetvia energetiky v súlade s cieľmi energetickej únie vrátane cieľa podpory tretieho energetického balíka. Investície v hodnote nižšej než 10 miliónov EUR by takisto mali byť oprávnené na financovanie z bezodplatne prideľovaných kvót. Daný členský štát by mal takéto investície vyberať na základe jasných a transparentných kritérií. Proces výberu by mal byť predmetom verejnej konzultácie a výsledky takéhoto procesu vrátane odmietnutých projektov by sa mali sprístupniť verejnosti. Verejnosť by mala byť náležite informovaná vo fáze výberu investičných projektov, ako aj o ich vykonávaní. Členské štáty by mali mať možnosť presunúť časť alebo všetky zodpovedajúce kvóty do fondu na modernizáciu v prípade, že sú oprávnené na využívanie oboch nástrojov. Táto výnimka by sa mala ukončiť do konca obdobia obchodovania v roku 2030.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh smernice
Odôvodnenie 13
(13)  Financovanie z EU ETS by malo byť v súlade s inými programami financovania zo zdrojov Únie vrátane európskych štrukturálnych a investičných fondov, aby sa zabezpečila účinnosť verejných výdavkov.
(13)  Financovanie z EU ETS by malo byť v súlade s inými programami financovania zo zdrojov Únie vrátane programu Horizont 2020, Európskeho fondu pre strategické investície, európskych štrukturálnych a investičných fondov a stratégie investovania Európskej investičnej banky do boja proti zmene klímy, aby sa zabezpečila efektívnosť verejných výdavkov.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh smernice
Odôvodnenie 14
(14)  Podľa platných ustanovení o vylúčení malých zariadení z EU ETS môžu vylúčené zariadenia zostať vylúčené a členským štátom by sa malo umožniť aktualizovať ich zoznam vylúčených zariadení a členským štátom, ktoré v súčasnosti túto možnosť nevyužívajú, by sa malo umožniť ju začať využívať na začiatku každého obdobia obchodovania.
(14)  Platné ustanovenia o vylúčení malých zariadení z EU ETS by sa mali rozšíriť na zariadenia, ktoré prevádzkujú malé a stredné podniky a ktoré emitujú menej ako 50 000 ton ekvivalentu CO2 za každý z troch rokov, ktoré predchádzali roku žiadosti o vylúčenie. Členským štátom by sa malo umožniť aktualizovať ich zoznam vylúčených zariadení a členským štátom, ktoré v súčasnosti túto možnosť nevyužívajú, by sa malo umožniť ju začať využívať na začiatku každého obdobia obchodovania a v polovici obdobia. Takisto by malo byť možné pre zariadenia, ktoré emitujú menej ako 5 000 ton ekvivalentu CO2 za každý z troch rokov, ktoré predchádzali začiatku každého obdobia obchodovania, aby sa zo systému EÚ ETS vylúčili s revíziou každých päť rokov. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby alternatívne ekvivalentné opatrenia pre zariadenie, ktoré si zvolili, nemali za následok vyššie náklady súvisiace s dodržiavaním predpisov. Požiadavky na monitorovanie, nahlasovanie a overovanie by sa mali zjednodušiť pre malé zdroje emisií, na ktoré sa vzťahuje EU ETS.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh smernice
Odôvodnenie 16 a (nové)
(16a)   S cieľom výrazne znížiť administratívne zaťaženie, ktorému čelia podniky, by Komisia mala môcť zvážiť opatrenia, ako sú automatizácia predkladania a overovania správ o emisiách, plné využívanie potenciálu informačných a komunikačných technológií.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh smernice
Odôvodnenie 17 a (nové)
(17a)   Delegovanými aktmi uvedenými v článkoch 14 a 15 by sa mali čo najviac zjednodušiť pravidlá monitorovania, predkladania správ a overovania s cieľom obmedziť byrokraciu pre prevádzkovateľov. Delegovaným aktom uvedeným v článku 19 ods. 3 by sa mal zjednodušiť prístup k registru a jeho využívanie, predovšetkým pre malých prevádzkovateľov.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh smernice
Článok 1 – bod -1 (nový)
–1.   V celej smernici sa výraz „systém Spoločenstva“ nahrádza výrazom „systém EU ETS“ v príslušnom gramatickom tvare.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh smernice
Článok 1 – bod -1 a (nový)
–1a.   V celej smernici sa výraz „celé Spoločenstvo“ nahrádza výrazom „celá Únia“ v príslušnom gramatickom tvare.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh smernice
Článok 1 – bod -1 b (nový)
–1b.   V celej smernici okrem prípadov uvedených v bodoch –1 a –1a a v článku 26 ods. 2 sa slovo „Spoločenstvo“ nahrádza slovom „Únia“ v príslušnom gramatickom tvare.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh smernice
Článok 1 – bod -1 c (nový)
–1c.   V celej smernici sa výraz „regulačný postup uvedený v článku 23 ods. 2“ v príslušnom gramatickom tvare nahrádza výrazom „postup preskúmania uvedený v článku 30c ods. 2“ v príslušnom gramatickom tvare.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh smernice
Článok 1 – bod -1 d (nový)
–1d.   V článku 3g, v článku 5 ods. 1 písm. d), v článku 6 ods. 2 písm. c), článku 10a ods. 2 druhom pododseku, článku 14 ods. 2, 3 a 4, článku 19 ods. 1 a 4 a v článku 29a ods. 4 sa slovo „nariadenie“ v príslušnom gramatickom tvare nahrádza slovom „akt“ v príslušnom gramatickom tvare.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh smernice
Článok 1 – bod -1 f (nový)
Smernica 2003/87/ES
Článok 3 – písmeno h
–1f.   V článku 3 sa písmeno h) nahrádza takto:
h)  „nový účastník“ je:
„h) „nový účastník“ je:
—  akékoľvek zariadenie, ktoré vykonáva jednu alebo viac činností uvedených v prílohe I a ktoré prvýkrát získalo povolenie na emisie skleníkových plynov po 30. júni 2011,
—  akékoľvek zariadenie, ktoré vykonáva jednu alebo viac činností uvedených v prílohe I a ktoré prvýkrát získalo povolenie na emisie skleníkových plynov po 30. júni 2018,
—  akékoľvek zariadenie, ktoré prvýkrát vykonáva činnosť zahrnutú do schémy Spoločenstva podľa článku 24 ods. 1 alebo 2, alebo
—  akékoľvek zariadenie, ktoré prvýkrát vykonáva činnosť zahrnutú do schémy Únie podľa článku 24 ods. 1 alebo 2, alebo
—  akékoľvek zariadenie, ktoré vykonáva jednu alebo viac činností uvedených v prílohe I alebo činnosť zahrnutú do schémy Spoločenstva podľa článku 24 ods. 1 alebo 2 a ktorého kapacita bola výrazne rozšírená po 30. júni 2011, a to iba v súvislosti s týmto rozšírením;
—  akékoľvek zariadenie, ktoré vykonáva jednu alebo viac činností uvedených v prílohe I alebo činnosť zahrnutú do schémy Únie podľa článku 24 ods. 1 alebo 2 a ktorého kapacita bola výrazne rozšírená po 30. júni 2018, a to iba v súvislosti s týmto rozšírením;“
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh smernice
Článok 1 – bod -1 g (nový)
Smernica 2003/87/ES
Článok 3 – písmeno u a (nové)
-1g.   V článku 3 sa dopĺňa toto písmeno:
„ua) „malý producent emisií“ je zariadenie s nízkymi emisiami, ktoré je prevádzkované malým alebo stredným podnikom1a a ktoré spĺňa aspoň jedno z týchto kritérií:
–  priemerné ročné overené emisie daného zariadenia oznámené dotknutému príslušnému orgánu za obdobie obchodovania, ktoré bezprostredne predchádza súčasnému obdobiu obchodovania, bez započítania CO2 pochádzajúceho z biomasy a pred odpočítaním prevedeného CO2, boli nižšie ako 50 000 ton ekvivalentu CO2 ročne;
–  priemerné ročné údaje o emisiách uvedené v prvej zarážke nie sú k dispozícii o tomto zariadení alebo už nie sú uplatniteľné na toto zariadenie z dôvodu zmien hraníc zariadenia alebo zmien prevádzkových podmienok zariadenia, ale ročné emisie tohto zariadenia na nasledujúcich päť rokov, bez započítania CO2 pochádzajúceho z biomasy a pred odpočítaním prevedeného CO2, sa očakávajú nižšie ako 50 000 ton ekvivalentu CO2 ročne.“
__________________
1a Podľa vymedzenia v prílohe k odporúčaniu 2003/361/ES.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh smernice
Článok 1 – bod -1 h (nový)
Smernica 2003/87/ES
Článok 3c – odsek 2
-1h)   V článku 3c sa odsek 2 nahrádza takto:
2.  Za obdobie uvedené v 1 článku 13 ods. 1, ktoré sa začína 1. januára 2013, a v prípade, že nedošlo k žiadnym zmenám a doplneniam po preskúmaní podľa článku 30 ods. 4, za každé nasledujúce obdobie sa celkové množstvo kvót, ktoré majú byť pridelené prevádzkovateľom lietadiel, rovná 95 % historických emisií z leteckej dopravy, ktoré sa vynásobia počtom rokov v danom období.
„2. Za obdobie uvedené v 1 článku 13, ktoré sa začína 1. januára 2013, a v prípade, že nedošlo k žiadnym zmenám a doplneniam po preskúmaní podľa článku 30 ods. 4, za každé nasledujúce obdobie sa celkové množstvo kvót, ktoré majú byť pridelené prevádzkovateľom lietadiel, rovná 95 % historických emisií z leteckej dopravy, ktoré sa vynásobia počtom rokov v danom období.
Celkové množstvo kvót, ktoré sa majú prideliť prevádzkovateľom lietadiel v roku 2021, je o 10 % nižšie ako priemerná kvóta na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2016, a potom sa každoročne znižuje rovnakou mierou ako celkový strop pre systém EU ETS uvedený v článku 10 ods. 1 druhom pododseku tak, aby sa strop pre odvetvie leteckej dopravy viac zosúladil s ostatnými odvetviami systému EU ETS do roku 2030.
Pre činnosti leteckej dopravy z letísk a na letiská nachádzajúce sa v krajinách mimo EHP množstvo kvót, ktoré sa majú prideliť po roku 2021, možno upraviť s prihliadnutím na budúci globálny trhový mechanizmus, na ktorom sa dohodla Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO) na svojom 39. zhromaždení. Komisia do roku 2019 predloží Európskemu parlamentu a Rade legislatívny návrh o týchto činnostiach v nadväznosti na 40. zhromaždenie ICAO.
Toto percento sa môže v rámci celkového preskúmania tejto smernice prehodnotiť.
Toto percento sa môže v rámci celkového preskúmania tejto smernice prehodnotiť.“
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh smernice
Článok 1 – bod -1 i (nový)
Smernica 2003/87/ES
Článok 3c – odsek 4
–1i)   V článku 3c ods. 4 sa posledná veta nahrádza takto:
Toto rozhodnutie preskúma výbor uvedený v článku 23 ods. 1.
Toto rozhodnutie preskúma výbor uvedený v článku 30c ods. 1.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh smernice
Článok 1 – bod -1 j (nový)
Smernica 2003/87/ES
Článok 3d – odsek 2
–1j)   V článku 3d sa odsek 2 nahrádza takto:
2.  Od 1. januára 2013 sa s 15 % kvót musí obchodovať formou aukcie. Toto percento sa môže v rámci všeobecného preskúmania smernice prehodnotiť.
„2. Od 1. januára 2021 sa s 50 % kvót musí obchodovať formou aukcie.“
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh smernice
Článok 1 – bod 1
Smernica 2003/87/ES
Článok 3d – odsek 3
1.  V článku 3d ods. 3 sa druhý pododsek nahrádza takto:
1.  V článku 3d sa odsek 3 nahrádza takto:
Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 23.
„3. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 30b na doplnenie tejto smernice stanovením podrobných podmienok obchodovania členských štátov formou aukcie s kvótami, ktoré sa nemusia vydávať bezplatne v súlade s odsekmi 1 a 2 tohto článku alebo s článkom 3f ods. 8. Počet kvót, s ktorými každý členský štát obchoduje formou aukcie počas každého obdobia, je úmerný jeho podielu na celkových započítaných emisiách z leteckej dopravy pre všetky členské štáty za referenčný rok, o ktorom bola podaná správa, v súlade s článkom 14 ods. 3, a ktorý sa overil v súlade s článkom 15. Pre obdobie uvedené v článku 3c ods. 1 je referenčným rokom rok 2010 a pre každé nasledujúce obdobie uvedené v článku 3c je referenčným rokom kalendárny rok, ktorý sa končí 24 mesiacov pred začatím obdobia, na ktoré sa vzťahuje aukčné obchodovanie.“
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 a (nový)
Smernica 2003/87/ES
Článok 3d – odsek 4 – pododsek 1
1a.   V článku 3d ods. 4 sa prvý pododsek nahrádza takto:
4.  Členské štáty určia, ako sa použijú príjmy pochádzajúce z aukčného obchodovania s kvótami. Tieto príjmy by sa mali použiť na riešenie zmeny klímy v Európskej únii a tretích krajinách okrem iného na zníženie emisií skleníkových plynov, na prispôsobenie sa vplyvom zmeny klímy v Európskej únii a tretích krajinách, najmä v rozvojových krajinách, na financovanie výskumu a vývoja zameraného na zmiernenie a prispôsobenie sa, a to najmä v oblasti letectva a leteckej dopravy, na zníženie emisií prostredníctvom dopravy s nízkou úrovňou emisií a na pokrytie nákladov riadenia systému Spoločenstva. Výnosy z obchodovania formou aukcie by sa mali využívať tiež na financovanie príspevkov do Fondu globálnej energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie, ktoré zabránia odlesňovaniu.
„4. Všetky príjmy sa použijú na riešenie zmeny klímy v Únii a tretích krajinách okrem iného na zníženie emisií skleníkových plynov, na prispôsobenie sa vplyvom zmeny klímy v Európskej únii a tretích krajinách, najmä v rozvojových krajinách, na financovanie výskumu a vývoja zameraného na zmiernenie a prispôsobenie sa, a to najmä v oblasti letectva a leteckej dopravy, na zníženie emisií prostredníctvom dopravy s nízkou úrovňou emisií a na pokrytie nákladov riadenia systému Únie. Výnosy z obchodovania formou aukcie sa môžu využívať tiež na financovanie príspevkov do Globálneho fondu pre energetickú efektívnosť a obnoviteľnú energiu a opatrení, ktoré zabránia odlesňovaniu. “
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 b (nový)
Smernica 2003/87/ES
Článok 3e – odsek 1 a (nový)
1b.   V článku 3e sa vkladá tento odsek:
„1a. Od roku 2021 sa bezplatné prideľovanie kvót na základe tejto smernice udelí odvetviu leteckej dopravy, pokiaľ sa potvrdí následným rozhodnutím, ktoré prijme Európsky parlament a Rada, pretože rezolúcia ICAO A-39/3 predpokladá, že od roku 2021 sa bude uplatňovať globálne trhové opatrenie. V tejto súvislosti spoluzákonodarcovia zohľadnia vzájomné pôsobenie medzi týmto trhovým opatrením a systémom EU ETS.“
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh smernice
Článok 1 – bod 2 a (nový)
Smernica 2003/87/ES
Kapitola II a (nová)
2a.   Vkladá sa táto kapitola:
„KAPITOLA IIa
Zahrnutie námornej dopravy v prípade nedostatočného pokroku na medzinárodnej úrovni
Článok 3ga
Úvod
Ak sa do roku 2021 nevytvorí porovnateľný systém fungujúci v rámci IMO, emisie CO2 emitované v prístavoch Únie a počas plavby do prístavov zastavenia v Únii a z týchto prístavov sa budú zohľadňovať prostredníctvom systému stanoveného v tejto kapitole, ktorý začne fungovať od roku 2023.
Článok 3gb
Rozsah pôsobnosti
Od 1. januára 2023 sa ustanovenia tejto kapitoly uplatňujú na prideľovanie a vydávanie kvót emisií CO2 z lodí, ktoré prichádzajú do prístavov v jurisdikcii členského štátu, nachádzajú sa v nich alebo z nich vyrážajú, v súlade s ustanoveniami uvedenými v nariadení (EÚ) 2015/757. Články 12 a 16 sa na námorné činnosti uplatňujú rovnako ako na iné činnosti.
Článok 3gc
Ďalšie kvóty pre námorné odvetvie
Komisia prijme do 1. augusta 2021 v súlade s článkom 30b delegované akty na doplnenie tejto smernice stanovením celkového množstva kvót pre odvetvie námornej dopravy v súlade s inými odvetviami, ako aj metódu prideľovania kvót tomuto odvetviu prostredníctvom aukcií a osobitných ustanovení so zreteľom na spravujúci členský štát. Ak je odvetvie námornej dopravy zahrnuté do systému EU ETS, celkové množstvo kvót sa zvýši o toto množstvo.
20 % príjmov generovaných z aukcie kvót podľa článku 3gd sa využíva prostredníctvom fondu zriadeného uvedeným článkom (námorný klimatický fond) na zlepšenie energetickej efektívnosti a podporu investícií do inovatívnych technológií na zníženie emisií CO2 v odvetví námornej dopravy vrátane príbrežnej námornej dopravy a prístavov.
Článok 3gd
Námorný klimatický fond
1.   Zriaďuje sa fond určený na kompenzovanie námorných emisií, zlepšenie energetickej efektívnosti a uľahčenie investícií do inovatívnych technológií na zníženie emisií CO2 z odvetvia námornej dopravy na úrovni Únie.
2.   Prevádzkovatelia lodí môžu dobrovoľne platiť do fondu ročný členský príspevok podľa svojich celkových emisií nahlásených za predchádzajúci kalendárny rok podľa nariadenia (EÚ) 2015/757. Odchylne od článku 12 ods. 3 fond kolektívne odovzdá kvóty v mene prevádzkovateľov lodí, ktorí sú členmi fondu. Príspevok na tonu emisií určí fond každoročne do 28. februára, a to prinajmenšom na úrovni trhovej ceny kvót v predchádzajúcom roku.
3.   Fond dostáva kvóty v množstve, ktoré sa rovná celkovému množstvu emisií svojich členov počas predchádzajúceho kalendárneho roka, a každoročne ich odovzdá v registri vytvorenom podľa článku 19 do 30. apríla na následné zrušenie. Príspevky sa uverejňujú.
4.   Fond takisto zlepšuje energetickú efektívnosť a uľahčuje investície do inovatívnych technológií znižovania emisií CO2 v odvetví námornej dopravy vrátane príbrežnej námornej plavby a prístavov, a to prostredníctvom príjmov uvedených v článku 3gc. Všetky investície podporované z prostriedkov fondu sa uverejňujú a musia byť v súlade s cieľmi tejto smernice.
5.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 30b na doplnenie tejto smernice, pokiaľ ide o vykonávanie tohto článku.
Článok 3ge
Medzinárodná spolupráca
V prípade uzatvorenia medzinárodnej dohody o celosvetových opatreniach na zníženie emisií skleníkových plynov z námornej dopravy Komisia preskúma túto smernicu a v prípade potreby predloží pozmeňujúce návrhy na zabezpečenie súladu s uvedenou medzinárodnou dohodou.“
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh smernice
Článok 1 – bod 2 b (nový)
Smernica 2003/87/ES
Článok 5 – pododsek 1 – písmeno d a (nové)
2b.   V článku 5 prvom pododseku sa dopĺňa toto písmeno:
„da) každej technológie CCU, ktorá sa bude využívať v rámci zariadenia a prispeje k zníženiu emisií.“
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh smernice
Článok 1 – bod 2 c (nový)
Smernica 2003/87/ES
Článok 6 – odsek 2 – písmená e a a e b (nové)
2c.   V článku 6 ods. 2 sa dopĺňajú tieto písmená:
„ea) všetky zákonné požiadavky týkajúce sa sociálnej zodpovednosti a podávania správ s cieľom zabezpečiť rovnaké a účinné vykonávanie nariadení v oblasti životného prostredia a zabezpečiť, aby mali príslušné orgány a zainteresované strany vrátane zástupcov zamestnancov a zástupcov občianskej spoločnosti a miestnych spoločenstiev prístup ku všetkým relevantným informáciám, ako je uvedené v Aarhuskom dohovore a vykonávané v práve Únie a vnútroštátnom práve vrátane tejto smernice;
eb)   povinnosť každý rok uverejňovať podrobné informácie o boji proti zmene klímy a dodržiavaní smerníc Únie v oblasti životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; tieto informácie by sa mali sprístupňovať zástupcom zamestnancov, ako aj zástupcom občianskej spoločnosti z miestnych komunít v oblasti v blízkosti zariadenia.“
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh smernice
Článok 1 – bod 2 d (nový)
Smernica 2003/87/ES
Článok 7
2d.   Článok 7 sa nahrádza takto:
„Článok 7
„Článok 7
Prevádzkovateľ informuje príslušný orgán o každej pripravovanej zmene charakteru fungovania zariadenia, o každom jeho rozšírení alebo významnom znížení jeho kapacity, ktoré si môže vyžadovať aktualizáciu povolenia na emisie skleníkových plynov. Príslušný orgán aktualizuje povolenie, ak je to vhodné. Ak dôjde k zmene identity prevádzkovateľa zariadenia, príslušný orgán aktualizuje povolenie tak, aby obsahovalo meno a adresu nového prevádzkovateľa.“
Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu informuje príslušný orgán o každej pripravovanej zmene charakteru fungovania zariadenia, o každom jeho rozšírení alebo významnom znížení jeho kapacity, ktoré si môže vyžadovať aktualizáciu povolenia na emisie skleníkových plynov. Príslušný orgán aktualizuje povolenie, ak je to vhodné. Ak dôjde k zmene identity prevádzkovateľa zariadenia, príslušný orgán aktualizuje povolenie príslušnou identitou a kontaktnými informáciami nového prevádzkovateľa.“
Pozmeňujúci návrh 142
Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2003/87/ES
Článok 9 – odseky 2 a 3
Počnúc rokom 2021 je lineárny koeficient 2,2 %.
Počnúc rokom 2021 je lineárny koeficient 2,2 % a pravidelne sa reviduje s cieľom zvýšiť ho na 2,4 % najskôr do roku 2024.
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno a
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 1 – pododsek 1
a)   v odseku 1 sa dopĺňajú tri nové pododseky:
a)   odsek 1 sa nahrádza takto:
„1. Od roku 2019 členské štáty obchodujú formou aukcie všetky kvóty, ktoré nie sú pridelené bezodplatne v súlade s článkami 10a a 10c a ktoré nie sú umiestnené do trhovej stabilizačnej rezervy, alebo ich zrušia.“
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno a
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 1 – pododsek 2
Od roku 2021 je podiel kvót, s ktorými majú členské štáty obchodovať formou aukcie, 57 %.
Od roku 2021 je podiel kvót, s ktorými sa má obchodovať formou aukcie alebo ktoré sa majú zrušiť, 57 % a tento podiel sa zníži o najviac päť percentuálnych bodov počas celého desaťročného obdobia začínajúceho 1. januára 2021 v súlade s článkom 10a ods. 5. Takáto úprava bude prebiehať výlučne v podobe zníženia kvót, s ktorými sa obchoduje formou aukcie, podľa odseku 2 prvého pododseku písm. a). Ak nenastane žiadna úprava, alebo ak je potrebných menej ako päť percentuálnych bodov na úpravu, zostávajúce množstvo kvót sa zruší. Takéto zrušenie nepresiahne 200 miliónov kvót.
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno a
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 1 – pododsek 3
2 % celkového množstva kvót v období 2021 až 2030 sa predajú formou aukcie s cieľom vytvoriť fond na zlepšenie energetickej efektívnosti a modernizáciu energetických systémov určitých členských štátov, ako sa stanovuje v článku 10d tejto smernice („fond na modernizáciu“).
2 % celkového množstva kvót v období 2021 až 2030 sa predajú formou aukcie s cieľom vytvoriť fond na zlepšenie energetickej efektívnosti a modernizáciu energetických systémov určitých členských štátov, ako sa stanovuje v článku 10d tejto smernice („fond na modernizáciu“). Množstvo stanovené v tomto pododseku je súčasťou 57 % podielu kvót, s ktorými sa má obchodovať formou aukcie, ako sa uvádza v druhom pododseku.
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno a
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 1 – pododsek 3 a (nový)
Okrem toho sa s 3 % kvót z celkového množstva kvót, ktoré sa majú vydať v období rokov 2021 až 2030, musí obchodovať formou aukcie s cieľom poskytnúť kompenzáciu odvetviam alebo pododvetviam vystaveným skutočnému riziku úniku uhlíka v dôsledku významných nepriamych nákladov, ktoré skutočne vznikli v dôsledku prenesenia nákladov súvisiacich s emisiami skleníkových plynov do cien elektrickej energie, ako sa uvádza v článku 10a ods. 6 tejto smernice. Dve tretiny množstva stanoveného v tomto pododseku sú súčasťou 57 % podielu kvót, s ktorými sa má obchodovať formou aukcie, ako sa uvádza v druhom pododseku.
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno a
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 1 – pododsek 3 b (nový)
Od 1. januára 2021 sa zriaďuje fond na spravodlivú transformáciu ako doplnok k Európskemu fondu regionálneho rozvoja a Európskemu sociálnemu fondu, ktorý bude financovaný prostredníctvom spojenia 2 % príjmov z aukcií.
Príjmy z týchto aukcií zostávajú na úrovni Únie a použijú sa na podporu regiónov, v ktorých je veľký podiel pracovníkov v odvetviach závislých od uhlíkových emisií a súčasne HDP na osobu výrazne pod priemerom Únie. Takéto opatrenia musia rešpektovať zásadu subsidiarity.
Uvedené príjmy z aukcií zamerané na spravodlivú transformáciu možno využiť rôzne, napríklad na:
–  reorganizáciu a/alebo mobilné bunky,
–  iniciatívy v oblasti vzdelávania/odbornej prípravy na účely rekvalifikácie alebo zvýšenia kvalifikácie pracovníkov,
–  podporu pri hľadaní práce,
–  zakladanie podnikov a
–  monitorovanie a preventívne opatrenia zamerané na to, aby sa zabránilo negatívnemu vplyvu procesu reštrukturalizácie na telesné a duševné zdravie, alebo aby sa tento vplyv minimalizoval.
Keďže základné činnosti, ktoré sa majú financovať fondom na spravodlivú transformáciu, veľmi súvisia s trhom práce, na riadení fondu sa musia aktívne podieľať sociálni partneri podľa vzoru výboru Európskeho sociálneho fondu a zapojenie miestnych sociálnych partnerov je kľúčovou požiadavkou podmieňujúcou financovanie projektov.
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno a
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 1 – pododsek 4
Zvyšné celkové množstvo kvót, s ktorými majú členské štáty obchodovať formou aukcie, sa rozdelí podľa odseku 2.
Zvyšné celkové množstvo kvót, s ktorými majú členské štáty obchodovať formou aukcie, po odpočítaní množstva kvót uvedených v článku 10a ods. 8 prvom pododseku, sa rozdelí v súlade s odsekom 2.
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno a
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 1 – pododsek 4 a (nový)
1. januára 2021 sa zruší 800 miliónov kvót umiestnených do trhovej stabilizačnej rezervy.
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno b - bod ii
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 2 – písmeno b
b)  10 % celkového množstva kvót, s ktorými sa má obchodovať, rozdelených medzi určité členské štáty na účely solidarity a rastu v Spoločenstve, čím sa zvýši množstvo kvót, s ktorými tieto členské štáty obchodujú formou aukcie podľa písmena a) na základe percentuálnych podielov uvedených v prílohe IIa.
b)  10 % celkového množstva kvót, s ktorými sa má obchodovať, rozdelených medzi určité členské štáty na účely solidarity a rastu v Spoločenstve, čím sa zvýši množstvo kvót, s ktorými tieto členské štáty obchodujú formou aukcie podľa písmena a) na základe percentuálnych podielov uvedených v prílohe IIa. Pokiaľ ide o členské štáty oprávnené byť príjemcami výhod v rámci fondu na modernizáciu, ako je uvedené v článku 10d, ich podiel kvót uvedený v prílohe IIa sa prevedie do ich podielu vo fonde na modernizáciu.
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno b a (nové)
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 3 – úvodná časť
ba)   v odseku 3 sa úvodná časť nahrádza takto:
3.  Členské štáty určia, ako sa použijú príjmy pochádzajúce z obchodovania s kvótami formou aukcie. Aspoň 50 % príjmov z obchodovania s kvótami formou aukcie podľa odseku 2, vrátane všetkých príjmov z obchodovania s kvótami formou aukcie uvedenej v odseku 2 písm. b) a c) alebo ekvivalent vyjadrený vo finančnej hodnote týchto príjmov by sa malo použiť na jednu alebo viaceré z týchto aktivít:
„3. Členské štáty určia, ako sa použijú príjmy pochádzajúce z obchodovania s kvótami formou aukcie. 100 % celkových príjmov z obchodovania s kvótami formou aukcie podľa odseku 2 alebo ekvivalent vyjadrený vo finančnej hodnote týchto príjmov sa použije na jednu alebo viaceré z týchto aktivít:“
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno b b (nové)
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 3 – písmeno b
bb)   v odseku 3 sa písmeno b) nahrádza takto:
b)  vývoj obnoviteľných energií s cieľom splniť záväzok Spoločenstva, podľa ktorého sa má do roku 2020 využívať 20 % obnoviteľných energií, ako aj vývoj ďalších technológií, ktoré prispievajú k prechodu na bezpečné a trvalo udržateľné hospodárstvo s nízkymi emisiami CO2, a pomoc splniť záväzok Spoločenstva zvýšiť do roku 2020 energetickú účinnosť o 20 %;
„b) vývoj obnoviteľných energií s cieľom splniť záväzok Únie do roku 2030 v oblasti obnoviteľných energií, ako aj vývoj ďalších technológií, ktoré prispievajú k prechodu na bezpečné a udržateľné nízkouhlíkové hospodárstvo a pomoc pri plnení záväzku Únie zvýšiť energetickú efektívnosť do roku 2030 podľa úrovní stanovených v príslušných legislatívnych aktoch;“
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno b c (nové)
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 3 – písmeno f
bc)   v odseku 3 sa písmeno f) nahrádza takto:
f)  podpora prechodu k formám dopravy s nízkymi emisiami a k verejnej doprave;
„f) podpora prechodu k formám dopravy s nízkymi emisiami a k verejnej doprave a podpora, pokiaľ nie sú náklady na emisie CO2 podobne zohľadnené v prípade iných druhov pozemnej dopravy, elektrifikovaných druhov dopravy, ako je železnica alebo iné elektrifikované druhy pozemnej dopravy, berúc do úvahy ich nepriame náklady spojené so systémom EU ETS;
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno b d (nové)
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 3 – písmeno h
bd)   v odseku 3 sa písmeno h) nahrádza takto:
h)  opatrenia, ktorých cieľom je zvýšiť energetickú účinnosť a zlepšiť izoláciu alebo poskytovať finančnú podporu na riešenie sociálnych aspektov v domácnostiach s nižším a stredným príjmom;
„h) opatrenia, ktorých cieľom je zvýšiť energetickú efektívnosť, zlepšiť systémy sieťového vykurovania a izoláciu alebo poskytovať finančnú podporu na riešenie sociálnych aspektov v domácnostiach s nižším a stredným príjmom;“
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno c
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 3 – písmeno j
j)  financovanie finančných opatrení v prospech odvetví alebo pododvetví vystavených skutočnému riziku úniku uhlíka v dôsledku výrazných nepriamych nákladov, ktoré v skutočnosti vznikajú z premietania nákladov súvisiacich s emisiami skleníkových plynov do cien elektrickej energie, za predpokladu, že tieto opatrenia spĺňajú podmienky stanovené v článku 10a ods. 6;
j)  financovanie finančných opatrení v prospech odvetví alebo pododvetví vystavených skutočnému riziku úniku uhlíka v dôsledku výrazných nepriamych nákladov, ktoré v skutočnosti vznikajú z premietania nákladov súvisiacich s emisiami skleníkových plynov do cien elektrickej energie, za predpokladu, že sa na tento účel použije najviac 20 % príjmov, a že tieto opatrenia spĺňajú podmienky stanovené v článku 10a ods. 6;
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno c
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 3 – písmeno l
l)  podpora budovania zručností a prerozdelenie pracovnej sily, ktorej sa dotkne zmena pracovného miesta pri dekarbonizácii hospodárstva, v úzkej koordinácii so sociálnymi partnermi.
l)  riešenie sociálneho vplyvu dekarbonizácie ich hospodárstva a podpora budovania zručností a prerozdelenie pracovnej sily, ktorej sa dotkne zmena pracovného miesta, v intenzívnej koordinácii so sociálnymi partnermi.
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno c a (nové)
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 3 – pododsek 1 a (nový)
ca)   v odseku 3 sa vkladá tento pododsek:
„Tieto informácie sa poskytnú prostredníctvom štandardizovaného vzoru vypracovaného Komisiou vrátane informácií o použití príjmov z aukcií pre rôzne kategórie a o doplnkovosti využívania finančných prostriedkov. Komisia tieto informácie zverejní na svojej webovej lokalite.“
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno c b (nové)
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 3 – pododsek 2
cb)   v odseku 3 sa druhý pododsek nahrádza takto:
Považuje sa, že členské štáty splnili ustanovenia tohto odseku, ak zaviedli a vykonávajú politiky fiškálnej alebo finančnej podpory, a to aj v rozvojových krajinách, alebo ak vykonávajú vnútroštátne regulačné politiky na posilnenie finančnej podpory, ktoré boli vytvorené na dosiahnutie cieľov ustanovených v prvom pododseku a ktorých hodnota zodpovedá najmenej 50 % príjmov z obchodovania s kvótami formou aukcie podľa odseku 2 vrátane všetkých príjmov z obchodovania s kvótami formou aukcie uvedenej v odseku 2 písm. b) a c).
„Považuje sa, že členské štáty splnili ustanovenia tohto odseku, ak zaviedli a vykonávajú politiky fiškálnej alebo finančnej podpory, a to aj v rozvojových krajinách, alebo ak vykonávajú vnútroštátne regulačné politiky na posilnenie dodatočnej finančnej podpory, ktoré boli vytvorené na dosiahnutie cieľov ustanovených v prvom pododseku a ktorých hodnota zodpovedá 100 % príjmov z obchodovania s kvótami formou aukcie podľa odseku 2, a oznámili tieto politiky prostredníctvom štandardizovaného vzoru poskytnutého Komisiou.
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno d
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 4 – pododseky 1, 2 a 3
d)  v odseku 4 sa tretí pododsek nahrádza takto:
d)  v odseku 4 sa prvý, druhý a tretí pododsek nahrádzajú takto:
Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 23.“
„4. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 30b na doplnenie tejto smernice stanovením podrobných podmienok harmonogramu, administratívy a iných aspektov obchodovania formou aukcie s cieľom zabezpečiť, aby sa to uskutočňovalo otvoreným, transparentným, harmonizovaným a nediskriminačným spôsobom. Na tieto účely musí byť postup predvídateľný, najmä v súvislosti s harmonogramom a postupnosťou aukcií a odhadovanými množstvami kvót, ktoré sa sprístupnia. Ak sa na základe hodnotenia pre jednotlivé priemyselné odvetvia príde k záveru, že sa neočakávajú žiadne významné dôsledky pre odvetvia alebo pododvetvia vystavené výraznému riziku úniku uhlíka, Komisia môže vo výnimočných prípadoch upraviť harmonogram na obdobie uvedené v článku 13 ods. 1, počínajúc 1. januárom 2013 tak, aby sa zabezpečilo riadne fungovanie trhu. Komisia podnikne nanajvýš jednu takúto úpravu na maximálny počet 900 miliónov kvót.
Aukcie sa navrhnú tak, aby sa zabezpečilo, že:
a)   prevádzkovatelia, a najmä MSP, na ktorých sa vzťahuje systém EU ETS, mali zabezpečený úplný, spravodlivý a rovný prístup;
b)   všetci účastníci mali prístup k rovnakým informáciám v rovnakom čase a aby účastníci neohrozovali priebeh aukcie;
c)   organizácia aukcií a účasť na nich boli efektívne z hľadiska nákladov a aby sa predchádzalo zbytočným administratívnym nákladom; a
d)   malí emitenti majú prístup ku kvótam.“
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno d a (nové)
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 4 – pododsek 4 a (nový)
da)   v odseku 4 sa dopĺňa tento pododsek:
„Každé dva roky členské štáty oznámia Komisii ukončenie prevádzky kapacity na výrobu elektrickej energie na ich území spôsobené vnútroštátnymi opatreniami. Komisia vypočíta ekvivalentný počet kvót, ktoré tieto ukončené prevádzky predstavujú, a informuje o ňom členské štáty. Členské štáty môžu zrušiť zodpovedajúci objem kvót z celkového množstva rozdeleného v súlade s odsekom 2.“
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno d b (nové)
Smernica 2003/87/ES
Článok 10 – odsek 5
db)   odsek 5 sa nahrádza takto:
5.  Komisia monitoruje fungovanie európskeho trhu s uhlíkom. Každoročne podáva Európskemu parlamentu a Rade správu o fungovaní trhu s uhlíkom, a to aj o realizácii aukcií, likvidite a obchodovanom objeme. Členské štáty v prípade potreby zabezpečia, aby boli Komisii poskytnuté všetky relevantné informácie najneskôr dva mesiace pred tým, ako Komisia správu schváli.
„5. Komisia monitoruje fungovanie systému EU ETS. Každoročne podáva Európskemu parlamentu a Rade správu o jeho fungovaní, a to aj o realizácii aukcií, likvidite a obchodovanom objeme. Správa sa taktiež venuje interakcii systému EU ETS s inými klimatickými a energetickými politikami Únie vrátane toho, aký vplyv majú tieto politiky na rovnováhu ponuky a dopytu v systéme EU ETS, a ich súladu s cieľmi Únie do roku 2030 a 2050 v oblasti klímy a energetiky. V správe sa zohľadní aj riziko úniku uhlíka a jeho vplyv na investície v rámci Únie. Členské štáty zaistia, aby akékoľvek relevantné informácie boli predložené Komisii prinajmenšom dva mesiace pred tým, ako Komisia správu schváli.“
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh smernice
Článok 1 – bod 5 – písmeno a
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 1 – pododseky 1 a 2
a)  v odseku 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:
a)  v odseku 1 sa prvý a druhý pododsek nahrádzajú takto:
„Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 23. V takýchto delegovaných aktoch sa stanoví aj dodatočné pridelenie kvót z rezervy pre nových účastníkov v prípadoch výrazného nárastu produkcie, pričom sa uplatnia tie isté prahové hodnoty a prispôsobenia kvót, ktoré sa uplatňujú pri čiastočnom ukončení prevádzky.
„1. Komisia je splnomocnená prijímať delegovaný akt v súlade s článkom 30b s cieľom doplniť túto smernicu stanovením celoúnijných a plne harmonizovaných opatrení na prideľovanie kvót uvedených v odsekoch 4, 5 a 7 vrátane akýchkoľvek potrebných ustanovení na harmonizované uplatňovanie odseku 19. V takýchto delegovaných aktoch sa stanoví aj dodatočné pridelenie kvót z rezervy pre nových účastníkov v prípadoch výrazných zmien produkcie. Stanovia najmä, že každé zvýšenie alebo zníženie produkcie o najmenej 10 % vyjadrené ako kĺzavý priemer overených údajov o produkcii za dva predchádzajúce roky v porovnaní s výrobnou činnosťou uvedenou v súlade s článkom 11, sa upraví pomocou zodpovedajúceho množstva kvót, a to tak, že sa kvóty uložia do rezervy uvedenej v odseku 7 alebo sa z nej uvoľnia.
Pri príprave delegovaných aktov uvedených v prvom pododseku Komisia zohľadňuje potrebu obmedziť administratívnu zložitosť systému a zabrániť manipulácii systému. Na tento účel môže podľa potreby využívať pružnosť pri uplatňovaní prahových hodnôt stanovených v tomto odseku, ak je to odôvodnené špecifickými okolnosťami.“
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh smernice
Článok 1 – bod 5 – písmeno a a (nové)
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 1 – pododsek 3
aa)  v odseku 1 sa tretí pododsek nahrádza takto:
Opatreniami uvedenými v prvom pododseku sa v možnom rozsahu určia referenčné úrovne ex ante pre celé Spoločenstvo, aby sa zabezpečilo, že sa prideľovanie uskutoční spôsobom, ktorý nemotivuje k zvyšovaniu emisií, ale naopak motivuje k znižovaniu emisií skleníkových plynov a energeticky účinným technikám, pričom sa tam, kde sú k dispozícii príslušné zariadenia, zohľadnia najúčinnejšie techniky, náhrady, alternatívne výrobné procesy, vysoko účinná kogenerácia, účinné získavanie energie z odpadových plynov, využívanie biomasy a zachytávanie a ukladanie CO2. V súvislosti s výrobou elektrickej energie sa neprideľujú žiadne bezodplatné kvóty, s výnimkou prípadov, na ktoré sa vzťahuje článok 10c, a s výnimkou elektrickej energie vyrábanej z odpadových plynov.
„Opatreniami uvedenými v prvom pododseku sa v možnom rozsahu určia referenčné úrovne ex ante pre celú Úniu, aby sa zabezpečilo, že sa prideľovanie uskutoční spôsobom, ktorý nemotivuje k zvyšovaniu emisií, ale naopak motivuje k znižovaniu emisií skleníkových plynov a energeticky účinným technikám, pričom sa tam, kde sú k dispozícii príslušné zariadenia, zohľadnia najúčinnejšie techniky, náhrady, alternatívne výrobné procesy, vysoko účinná kogenerácia, účinné získavanie energie z odpadových plynov, využívanie biomasy, CCS a CCU. V súvislosti s výrobou elektrickej energie sa neprideľujú žiadne bezodplatné kvóty, s výnimkou prípadov, na ktoré sa vzťahuje článok 10c, a s výnimkou elektrickej energie vyrábanej z odpadových plynov.“
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh smernice
Článok 1 – bod 5 – písmeno b
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 2 – pododsek 3 – úvodná časť
Referenčné hodnoty pri bezodplatnom prideľovaní kvót sa prispôsobia, aby sa zabránilo neočakávaným ziskom a zohľadnil technologický pokrok v období 2007 – 2008 a v každom neskoršom období, na ktoré sa určí bezodplatné pridelenie kvót v súlade s článkom 11 ods. 1. V rámci tohto prispôsobenia sa znížia referenčné hodnoty stanovené aktom prijatým podľa článku 10a o 1 % hodnoty určenej na základe údajov z obdobia 2007 – 2008 na každý rok medzi rokom 2008 a stredom predmetného obdobia bezodplatného prideľovania kvót, výnimkou je prípad, ak:
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 30b na doplnenie tejto smernice na účel stanovenia revidovaných referenčných hodnôt pre bezodplatné prideľovanie kvót. Uvedené akty musia byť v súlade s delegovanými aktmi prijatými podľa odseku 1 tohto článku a musia spĺňať tieto podmienky:
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh smernice
Článok 1 – bod 5 – písmeno b
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 2 – pododsek 3 – písmeno -i (nové)
-i)   na obdobie od roku 2021 do roku 2025 sa referenčné hodnoty stanovujú na základe informácií predložených podľa článku 11 za roky 2016 až 2017;
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh smernice
Článok 1 – bod 5 – písmeno b
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 2 – pododsek 3 – písmeno -i a (nové)
-ia)   na základe porovnania týchto referenčných hodnôt vychádzajúcich z týchto informácií s referenčnou hodnotou uvedenou v rozhodnutí Komisie 2011/278/EÚ, určí Komisia pre každú referenčnú hodnotu ročnú mieru zníženia, ktorú uplatní na referenčné hodnoty platné v období 2013 – 2020 za každý rok od roku 2008 do roku 2023 na účely stanovenia referenčných hodnôt na roky 2021 až 2025;
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh smernice
Článok 1 – bod 5 – písmeno b
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 2 – pododsek 3 – bod i
i)  Komisia na základe informácií predložených podľa článku 11 zistí, či sa jednotlivé referenčné hodnoty vypočítané podľa zásad článku 10a ročne líšia od ročného zníženia uvedeného v predchádzajúcej časti textu o viac než 0,5 % (smerom nahor alebo nadol) hodnoty v období 2007 – 2008. Ak áno, referenčná hodnota sa prispôsobí buď o 0,5 % alebo o 1,5 % na každý rok v medzi rokom 2008 a stredom predmetného obdobia, v ktorom sa kvóty majú bezodplatne prideliť;
i)  ak na základe informácií predložených podľa článku 11 miera zlepšenia nepresiahne 0,25 %, zodpovedajúca referenčná hodnota sa preto zníži o toto percento v období rokov 2021 až 2025 na každý rok medzi rokom 2008 a 2023;
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh smernice
Článok 1 – bod 5 – písmeno b
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 2 – pododsek 3 – bod ii
ii)  pokiaľ ide o hodnoty aromatických uhľovodíkov, vodíka a syntetického plynu, ich referenčné hodnoty sa v rámci odchýlky prispôsobia o rovnaké percento ako referenčné hodnoty rafinérií, aby sa zachovali rovnaké podmienky pre výrobcov týchto produktov.
ii)  ak na základe informácií predložených podľa článku 11 miera zlepšenia presiahne 1,75 %, referenčná hodnota sa preto zníži o toto percento v období rokov 2021 až 2025 na každý rok medzi rokom 2008 a 2023.
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh smernice
Článok 1 – bod 5 – písmeno b
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 2 – pododsek 4
Komisia na tento účel prijme vykonávací akt v súlade s článkom 22a.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 68
Návrh smernice
Článok 1 – bod 5 – písmeno b a (nové)
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 2 – pododsek 3 a (nový)
ba)   v odseku 2 sa dopĺňa tento pododsek:
„Na obdobie rokov 2026 až 2030 sa referenčné hodnoty stanovia rovnakým spôsobom na základe informácií predložených podľa článku 11 za roky 2021 a 2022, pričom ročná miera zníženia sa uplatní za každý rok v období rokov 2008 až 2028.“
Pozmeňujúci návrh 69
Návrh smernice
Článok 1 – bod 5 – písmeno b b (nové)
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 2 – pododsek 3 b (nový)
bb)   v odseku 2 sa dopĺňa tento pododsek:
ii)   pokiaľ ide o hodnoty aromatických uhľovodíkov, vodíka a syntetického plynu, ich referenčné hodnoty sa v rámci odchýlky prispôsobia o rovnaké percento ako referenčné hodnoty rafinérií, aby sa zachovali rovnaké podmienky pre výrobcov týchto produktov.
„pokiaľ ide o hodnoty aromatických uhľovodíkov, vodíka a syntetického plynu, ich referenčné hodnoty sa v rámci odchýlky prispôsobia o rovnaké percento ako referenčné hodnoty rafinérií, aby sa zachovali rovnaké podmienky pre výrobcov týchto produktov.“
Pozmeňujúci návrh 165
Návrh smernice
Článok 1 – bod 5 – písmeno b c (nové)
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 3
S prihliadnutím na odseky 4 a 8 a bez ohľadu na článok 10c sa bezodplatné prideľovanie nesmie vzťahovať na výrobcov elektrickej energie, zariadenia na zachytávanie CO2, potrubia na prepravu CO2 alebo na úložiská CO2.
bc)  v odseku 3 sa dopĺňa tento pododsek:
S prihliadnutím na odseky 4 a 8 a bez ohľadu na článok 10c sa bezodplatné prideľovanie nesmie vzťahovať na výrobcov elektrickej energie, zariadenia na zachytávanie CO2, potrubia na prepravu CO2 alebo na úložiská CO2. Výrobcovia elektrickej energie, ktorí vyrábajú elektrickú energiu z odpadových plynov, nie sú výrobcami elektrickej energie v zmysle článku 3 písm. u) tejto smernice. V referenčných výpočtoch sa zohľadní celkový obsah uhlíka v odpadových plynoch použitých na výrobu elektriny.
Pozmeňujúci návrh 70
Návrh smernice
Článok 1 – bod 5 – písmeno b d (nové)
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 4
bd)   odsek 4 sa nahrádza takto:
4.  V súvislosti s výrobou tepla alebo chladením sa bezodplatné kvóty prideľujú na diaľkové vykurovanie a vysokoúčinnú kogeneráciu v zmysle vymedzenia tohto pojmu v smernici 2004/8/ES s cieľom uspokojiť hospodársky odôvodnený dopyt. Po roku 2013 sa každoročne celkové pridelenie takýmto zariadeniam upraví podľa výroby takéhoto tepla o lineárny koeficient uvedený v článku 9.
„4. V súvislosti s výrobou tepla alebo chladením sa bezodplatné kvóty prideľujú na diaľkové vykurovanie a vysokoúčinnú kogeneráciu v zmysle vymedzenia tohto pojmu v smernici 2004/8/ES s cieľom uspokojiť hospodársky odôvodnený dopyt.“
Pozmeňujúci návrh 71
Návrh smernice
Článok 1 – bod 5 – písmeno c
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 5
S cieľom dodržať podiel určený na aukcie v článku 10 sa každý rok, keď množstvo bezodplatne pridelených kvót nedosiahne maximálnu úroveň zodpovedajúcu podielu kvót na aukcie v danom členskom štáte, zostávajúce kvóty použijú na zabránenie zníženiu množstva bezodplatne pridelených kvót alebo obmedzenie jeho zníženia, aby sa zachoval podiel kvót členského štátu určený na aukcie v neskorších rokoch. Ak sa maximálna úroveň napriek tomu dosiahne, bezodplatne prideľované kvóty sa zodpovedajúcim spôsobom prispôsobia. Takéto prispôsobenia sa musia vykonávať jednotným spôsobom.
5.   Ak množstvo bezodplatne pridelených kvót v danom roku nedosiahne maximálnu úroveň, rešpektujúc podiel kvót na aukcie daného členského štátu stanovený v článku 10 ods. 1, zostávajúce kvóty až po túto úroveň sa použijú na zabránenie zníženiu množstva bezodplatne pridelených kvót alebo obmedzenie jeho zníženia v nasledujúcich rokoch. Ak sa však maximálna úroveň dosiahne, množstvo kvót ekvivalentné zníženiu až o päť percentuálnych bodov podielu kvót, s ktorými majú členské štáty obchodovať formou aukcie počas celého obdobia 10 rokov, začínajúc 1. januárom 2021, podľa článku 10 ods. 1, sa bezodplatne rozdelí odvetviam a pododvetviam podľa článku 10b. Ak však toto zníženie nestačí na pokrytie dopytu z odvetví alebo pododvetví podľa článku 10b, bezodplatne prideľované kvóty sa zodpovedajúcim spôsobom prispôsobia uplatnením jednotného medziodvetvového korekčného faktora na odvetvia s intenzitou obchodu s tretími krajinami pod 15 % alebo s intenzitou uhlíka menej než 7 kg CO2/Euro HPH.
Pozmeňujúci návrh 72
Návrh smernice
Článok 1 – bod 5 – písmeno d
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 6 – pododsek 1
Členské štáty by mali prijať finančné opatrenia v prospech odvetví alebo pododvetví vystavených skutočnému riziku úniku uhlíka v dôsledku výrazných nepriamych nákladov, ktoré v skutočnosti vznikajú z premietania nákladov súvisiacich s emisiami skleníkových plynov do cien elektrickej energie, pričom je potrebné zohľadniť vplyvy na vnútorný trh. Takéto finančné opatrenia na kompenzáciu časti týchto nákladov sú v súlade s pravidlami štátnej pomoci.
6.   Centrálne usporiadanie na úrovni Únie sa prijme s cieľom poskytnúť kompenzáciu odvetviam alebo pododvetviam vystaveným skutočnému riziku úniku uhlíka v dôsledku výrazných nepriamych nákladov, ktoré v skutočnosti vznikajú z premietania nákladov súvisiacich s emisiami skleníkových plynov do cien elektrickej energie.
Kompenzácia je primeraná nákladom súvisiacim s emisiami skleníkových plynov, ktoré sa skutočne premietajú do cien elektrickej energie, a uplatňuje sa v súlade s kritériami stanovenými v príslušných usmerneniach o štátnej pomoci tak, aby sa zabránilo negatívnemu vplyvu na vnútorný trh, ako aj nadmernej kompenzácii vzniknutých nákladov.
Keď výška dostupnej kompenzácie nie je dostatočná na kompenzáciu oprávnených nepriamych nákladov, výška kompenzácie, ktorá je k dispozícii pre všetky oprávnené zariadenia, sa jednotne zníži.
Komisia je splnomocnená prijať delegovaný akt v súlade s článkom 30b na doplnenie tejto smernice na účely uvedené v tomto odseku, a to zavedením mechanizmov na vytvorenie a fungovanie fondu.
Pozmeňujúci návrh 73
Návrh smernice
Článok 1 – bod 5 – písmeno d a (nové)
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 6 – pododsek 1 a (nový)
da)   v odseku 6 sa vkladá tento nový pododsek:
„Členské štáty môžu prijať aj vnútroštátne finančné opatrenia v prospech odvetví alebo pododvetví vystavených skutočnému riziku úniku uhlíka v dôsledku výrazných nepriamych nákladov, ktoré v skutočnosti vznikajú z premietania nákladov súvisiacich s emisiami skleníkových plynov do cien elektrickej energie, pričom je potrebné zohľadniť vplyvy na vnútorný trh. Takéto finančné opatrenia na kompenzáciu časti týchto nákladov musia byť v súlade s pravidlami štátnej podpory a článkom 10 ods. 3 tejto smernice. Uvedené vnútroštátne opatrenia, ak sú spojené s podporou uvedenou v prvom pododseku, nesmú presiahnuť maximálnu výšku kompenzácie uvedenú v príslušných usmerneniach o štátnej pomoci a nesmú vytvárať nové skreslenia trhu. Existujúce maximálne hodnoty kompenzácie štátnej pomoci musia naďalej klesať počas celého obdobia obchodovania.“
Pozmeňujúci návrh 74
Návrh smernice
Článok 1 – bod 5 – písmeno e – bod i
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 7 – pododsek 1
Kvóty z maximálneho množstva uvedeného v článku 10a ods. 5 tejto smernice, ktoré sa do roku 2020 nepridelili bezodplatne, sa vyčlenia pre nových účastníkov a prípady výrazného zvýšenia produkcie spolu s 250 miliónmi kvót umiestnenými do rezervy na stabilitu trhu podľa článku 1 ods. 3 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/...(*).
7.   Vyčlení sa 400 miliónov kvót pre nových účastníkov a prípady výrazného zvýšenia produkcie.
Pozmeňujúci návrh 75
Návrh smernice
Článok 1 – bod 5 – písmeno e – bod i
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 7 – pododsek 2
Od roku 2021 sa kvóty nepridelené zariadeniam z dôvodu uplatňovania odsekov 19 a 20 takisto musia umiestniť do rezervy.
Od roku 2021 a ďalej sa všetky kvóty nepridelené zariadeniam z dôvodu uplatňovania odsekov 19 a 20 takisto musia umiestniť do rezervy.
Pozmeňujúci návrh 76
Návrh smernice
Článok 1 – bod 5 – písmeno f – úvodná časť
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 8
f)  v odseku 8 sa prvý, druhý a tretí pododsek nahrádzajú takto:
f)  odsek 8 sa nahrádza takto:
Pozmeňujúci návrh 77
Návrh smernice
Článok 1 – bod 5 – písmeno f – úvodná časť
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 8 – pododsek 1
400 miliónov kvót sa poskytne na podporu inovácie v nízkouhlíkových technológiách a postupoch v priemyselných odvetviach uvedených v prílohe I a s cieľom stimulovať vytváranie a prevádzku komerčných demonštračných projektov zameraných na ekologicky bezpečné zachytávanie a geologické ukladanie (CCS) CO2, ako aj demonštračných projektov inovačných technológií energie z obnoviteľných zdrojov na území Únie.
8.   600 miliónov kvót sa poskytne na zvýšenie investícií do inovácie v nízkouhlíkových technológiách a postupoch v priemyselných odvetviach uvedených v prílohe I vrátane biomateriálov a výrobkov nahrádzajúcich materiály intenzívne na uhlík, a s cieľom stimulovať vytváranie a prevádzku komerčných demonštračných projektov zameraných na environmentálne bezpečné CCS a CCU, ako aj demonštračných projektov inovačných technológií energie z obnoviteľných zdrojov a uskladňovania energie na území Únie.
Pozmeňujúci návrh 78
Návrh smernice
Článok 1 – bod 5 – písmeno f
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 8 – pododsek 2
Kvóty sa poskytujú na inováciu v nízkouhlíkových technológiách a postupoch a na podporu demonštračných projektov na vývoj širokej škály CCS a inovačných technológií energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré ešte nie sú komerčne životaschopné v geograficky vyvážených lokalitách. Na podporu inovačných projektov možno financovať do 60 % relevantných nákladov projektov, z čoho 40 % nesmie závisieť od overeného zamedzenia emisií skleníkových plynov, za predpokladu, že pomocou použitej technológie sa dosiahli vytýčené čiastkové ciele.
Kvóty sa poskytujú na inováciu v nízkouhlíkových technológiách a postupoch a na podporu demonštračných projektov na vývoj širokej škály inovačných technológií energie z obnoviteľných zdrojov, CCS a CCU, ktoré ešte nie sú komerčne životaschopné. Projekty sa vyberajú na základe ich vplyvu na energetické systémy alebo priemyselné procesy v rámci členského štátu, skupiny členských štátov alebo Únie. Na podporu inovačných projektov možno financovať do 75 % relevantných nákladov projektov, z čoho 60 % nesmie závisieť od overeného zamedzenia emisií skleníkových plynov, za predpokladu, že pomocou použitej technológie sa dosiahli vytýčené čiastkové ciele. Kvóty sa prideľujú na projekty podľa ich potrieb na dosiahnutie vopred stanovených cieľov.
Pozmeňujúci návrh 79
Návrh smernice
Článok 1 – bod 5 – písmeno f
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 8 – pododsek 3
Navyše prípadné zostávajúce zdroje vyčlenené podľa tohto odseku na uvedené projekty vo všetkých členských štátoch vrátane malých projektov pred rokom 2021 doplní 50 miliónov nepridelených kvót z rezervy na stabilitu trhu zriadenej rozhodnutím (EÚ) 2015/... . Projekty sa vyberajú na základe objektívnych a transparentných kritérií.
Navyše 50 miliónov nepridelených kvót z trhovej stabilizačnej rezervy ďalej doplní prípadné zostávajúce zdroje vyčlenené podľa tohto odseku v dôsledku nevyužitia finančných prostriedkov pochádzajúcich z aukcií s kvótami v rámci programu NER300 na obdobie rokov 2013 až 2020, na projekty uvedené v prvom a druhom pododseku vo všetkých členských štátoch vrátane malých projektov pred rokom 2021 a od roku 2018. Projekty sa vyberajú na základe objektívnych a transparentných kritérií, pričom sa vezme do úvahy ich dôležitosť vzhľadom na dekarbonizáciu príslušných odvetví.
Na projekty podporované v rámci tohto pododseku sa môže prideliť aj ďalšia pomoc podľa prvého a druhého pododseku.
Pozmeňujúci návrh 80
Návrh smernice
Článok 1 – bod 5 – písmeno f
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 8 – pododsek 4
Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 23.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 30b na doplnenie tejto smernice stanovením kritérií, ktoré sa majú používať pri výbere projektov, ktoré sú oprávnené využívať kvóty uvedené v tomto odseku, pričom sa zohľadnia tieto zásady:
i)   projekty sa zamerajú na navrhnutie a vypracovanie prelomových riešení a vykonávanie demonštračných programov;
ii)   činnosti sa vykonávajú v úzkom spojení s trhom vo výrobných závodoch s cieľom ukázať životaschopnosť prelomových technológií pri prekonávaní technologických, ako aj netechnologických prekážok;
iii)   projekty sa zameriavajú na technologické riešenia, ktoré majú potenciál na rozsiahle uplatnenie, a môžu kombinovať rôzne technológie;
iv)   riešenia a technológie ideálne majú potenciál rozšíriť sa v rámci odvetvia a prípadne preniknúť do ďalších odvetví;
v)   projekty, pri ktorých je predpokladané zníženie emisií výrazne nižšie ako príslušná referenčná hodnota, majú prioritu. Oprávnené projekty buď prispievajú k zníženiu emisií pod referenčné hodnoty uvedené v odseku 2, alebo majú vyhliadky do budúcnosti, že významne znížia náklady na prechod smerom k výrobe energie s nízkymi emisiami, a
vi)   projekty CCU dosiahnu čisté zníženie emisií a trvalé uloženie CO2 počas celej ich životnosti.
Pozmeňujúci návrh 82
Návrh smernice
Článok 1 – bod 5 – písmeno i a (nové)
Smernica 2003/87/ES
Článok 10a – odsek 20
ia)   odsek 20 sa nahrádza takto:
20.  Ako súčasť opatrení prijatých podľa odseku 1 Komisia zahrnie opatrenia na definovanie zariadení, ktoré čiastočne ukončili činnosť alebo podstatne znížili svoju kapacitu, a v prípade potreby aj opatrenia na zodpovedajúcu úpravu kvót, ktoré sú im bezodplatne pridelené.
„20. Ako súčasť opatrení prijatých podľa odseku 1 Komisia zahrnie opatrenia na definovanie zariadení, ktoré čiastočne ukončili činnosť alebo podstatne znížili svoju kapacitu, a v prípade potreby aj opatrenia na zodpovedajúcu úpravu kvót, ktoré sú im bezodplatne pridelené.
Uvedené opatrenia poskytnú flexibilitu tým priemyselným odvetviam, v ktorých sa kapacita pravidelne presúva medzi prevádzkovanými zariadeniami v rámci tej istej spoločnosti.
Pozmeňujúci návrh 83
Návrh smernice
Článok 1 – bod 6
Smernica 2003/87/ES
Článok 10b – nadpis
Opatrenia na podporu niektorých energeticky náročných odvetví v prípade úniku uhlíka
Prechodné opatrenia na podporu niektorých energeticky náročných odvetví v prípade úniku uhlíka
Pozmeňujúci návrh 85
Návrh smernice
Článok 1 – bod 6
Smernica 2003/87/ES
Článok 10b – odsek 1 a (nový)
1a.   Po prijatí revízie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ* Komisia prehodnotí podiel znižovania emisií v systéme EU ETS a v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES**. Na ochranu odvetví vystavených riziku úniku uhlíka alebo úniku investícií sa uplatnia ďalšie zníženia podľa cieľa v oblasti zvýšenia energetickej efektívnosti.
____________
* Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 1).
** Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 o úsilí členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov s cieľom splniť záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2020 (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 136).
Pozmeňujúci návrh 144
Návrh smernice
Článok 1 – bod 6
Smernica 2003/87/ES
Článok 10b – odsek 1 b a 1 c (nový)
(1b)   V nadväznosti na článok 6 ods. 2 Parížskej dohody Komisia posúdi vo svojej správe, ktorú treba pripraviť v súlade s článkom 28aa, rozvoj politík zameraných na zmiernenie zmien klímy vrátane trhových prístupov v tretích krajinách a regiónoch a účinok týchto politík na konkurencieschopnosť európskeho priemyslu.
(1c)   Ak Komisia v tejto správe dôjde k záveru, že pretrváva značné riziko úniku uhlíka, v prípade potreby predloží legislatívny návrh, ktorým sa zavedie nastavovanie uhlíkových hraníc, plne zlučiteľné s pravidlami WTO, na základe štúdie realizovateľnosti, ktorú začne vypracovávať po zverejnení tejto smernice v úradnom vestníku. Týmto mechanizmom sa do EU ETS začlenia dovozcovia výrobkov, ktoré sa vyrobili v odvetviach alebo pododvetviach určených v súlade s článkom 10a.
Pozmeňujúci návrh 86
Návrh smernice
Článok 1 – bod 6
Smernica 2003/87/ES
Článok 10b – odsek 2
2.  Odvetvia a pododvetvia, v ktorých výsledok vynásobenia ich intenzity obchodu s tretími krajinami ich intenzitou emisií presahuje 0,18, možno začleniť do skupiny uvedenej v odseku 1 na základe kvalitatívneho posúdenia pomocou týchto kritérií:
2.  Odvetvia a pododvetvia, v ktorých výsledok vynásobenia ich intenzity obchodu s tretími krajinami ich intenzitou emisií presahuje 0,12, možno začleniť do skupiny uvedenej v odseku 1 na základe kvalitatívneho posúdenia pomocou týchto kritérií:
a)  miera, do akej možno znížiť úrovne emisií alebo spotrebu elektrickej energie jednotlivých zariadení v predmetnom odvetví alebo pododvetví;
a)  miera, do akej možno znížiť úrovne emisií alebo spotrebu elektrickej energie jednotlivých zariadení v predmetnom odvetví alebo pododvetví pri zohľadnení súvisiacich zvýšení nákladov na výrobu;
b)  aktuálne a predpokladané charakteristiky trhu;
b)  aktuálne a predpokladané charakteristiky trhu;
c)  ziskové rozpätia ako potenciálny ukazovateľ rozhodnutí týkajúcich sa dlhodobých investícií alebo premiestňovania.
c)  ziskové rozpätia ako potenciálny ukazovateľ rozhodnutí týkajúcich sa dlhodobých investícií alebo premiestňovania;
ca)   komodity, ktoré sa na svetových trhoch obchodujú za spoločnú referenčnú cenu.
Pozmeňujúci návrh 87
Návrh smernice
Článok 1 – bod 6
Smernica 2003/87/ES
Článok 10b – odsek 3
3.  Pri iných odvetviach a pododvetviach sa vychádza z predpokladu, že sú schopné premietnuť väčšiu časť ceny kvót do cien produktov, a v období do roku 2030 sa im prideľujú kvóty bezodplatne v rozsahu 30 % množstva určeného v súlade s opatreniami prijatými podľa článku 10a.
3.  Odvetvie diaľkového vykurovania sa považuje za schopné premietnuť väčšiu časť ceny kvót do cien produktov, a v období do roku 2030 sa im prideľujú kvóty bezodplatne v rozsahu 30 % množstva určeného v súlade s opatreniami prijatými podľa článku 10a. Iným odvetviam a pododvetviam sa nesmú bezodplatne prideliť žiadne kvóty.
Pozmeňujúci návrh 88
Návrh smernice
Článok 1 – bod 6
Smernica 2003/87/ES
Článok 10b – odsek 4
4.  Komisia do 31. decembra 2019 prijme na účely predchádzajúcich odsekov v súlade s článkom 23 delegovaný akt týkajúci sa činností na úrovni štvormiestneho číselného kódu (kód NACE-4) v prípade odseku 1, pričom východiskom sú údaje za tri posledné kalendárne roky, za ktoré sú údaje k dispozícii.
4.  Komisia do 31. decembra 2019 prijme delegované akty v súlade s článkom 30b na doplnenie tejto smernice vo vzťahu k odseku 1 v súvislosti s činnosťami na 4-miestnej úrovni (kód NACE-4) alebo, ak je to odôvodnené na základe objektívnych kritérií, ktoré vypracovala Komisia, sa na príslušnej úrovni členenia podľa verejných a odvetvových údajov, ktoré pozostávajú z činností, na ktoré sa vzťahuje systém EU ETS. Východiskom pri posudzovaní intenzity obchodu sú údaje za päť posledných kalendárnych rokov, za ktoré sú údaje k dispozícii.
Pozmeňujúci návrh 89
Návrh smernice
Článok 1 – bod 6
Smernica 2003/87/ES
Článok 10c – odsek 1
1.  Odchylne od článku 10a ods. 1 až 5 členské štáty, ktoré v roku 2013 alebo 2014 zaznamenali pri trhových cenách HDP na obyvateľa v eurách nižší ako 60 % priemeru Únie, môžu zariadeniam na výrobu elektrickej energie prechodne prideľovať kvóty bezodplatne v záujme modernizácie odvetvia energetiky.
1.  Odchylne od článku 10a ods. 1 až 5 členské štáty, ktoré v roku 2013 zaznamenali pri trhových cenách HDP na obyvateľa v eurách nižší ako 60 % priemeru Únie, môžu zariadeniam na výrobu elektrickej energie prechodne prideľovať kvóty bezodplatne v záujme modernizácie, diverzifikácie a udržateľnej transformácie odvetvia energetiky. Platnosť tejto výnimky sa skončí 31. decembra 2030.
Pozmeňujúci návrh 90
Návrh smernice
Článok 1 – bod 6
Smernica 2003/87/ES
Článok 10c – odsek 1 a (nový)
1a.   Členské štáty, ktoré nie sú oprávnené podľa odseku 1, ale ktorých HDP na obyvateľa v trhových cenách v eurách bol v roku 2014 nižší ako 60 % priemeru Únie, môžu tiež využívať výnimku uvedenú v uvedenom odseku až do celkového množstva uvedeného v odseku 4, a to za predpokladu, že zodpovedajúce množstvo kvót sa prevedie do fondu na modernizáciu, a že sa príjmy využijú na podporu investícií v súlade s článkom 10d.
Pozmeňujúci návrh 91
Návrh smernice
Článok 1 – bod 6
Smernica 2003/87/ES
Článok 10c – odsek 1 b (nový)
1b.   Členské štáty, ktoré sú podľa tohto článku oprávnené bezodplatne prideľovať kvóty zariadeniam na výrobu elektrickej energie, sa môžu rozhodnúť preniesť zodpovedajúci počet kvót alebo ich časť do fondu na modernizáciu a prideliť ich v súlade s ustanoveniami článku 10d. V takom prípade o tom pred prevodom informujú Komisiu.
Pozmeňujúci návrh 92
Návrh smernice
Článok 1 – bod 6
Smernica 2003/87/ES
Článok 10c – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b
b)  zaručuje, že oprávnené na účasť sú len projekty, ktoré predstavujú prínos pre diverzifikáciu energetického mixu a zdrojov dodávok, pre potrebnú reštrukturalizáciu, zmenšenie vplyvov na životné prostredie a renováciu infraštruktúry, čisté technológie alebo modernizáciu výroby, prenosu a distribúcie energie;
b)  zaručuje, že oprávnené na účasť sú len projekty, ktoré predstavujú prínos pre diverzifikáciu energetického mixu a zdrojov dodávok, pre potrebnú reštrukturalizáciu, zmenšenie vplyvov na životné prostredie a renováciu infraštruktúry, čisté technológie (ako napríklad obnoviteľné technológie) alebo modernizáciu výroby, siete diaľkového vykurovania, energetickú efektívnosť, uskladňovanie energie, odvetvia prenosu a distribúcie energie;
Pozmeňujúci návrh 93
Návrh smernice
Článok 1 – bod 6
Smernica 2003/87/ES
Článok 10c – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c
c)  vymedziť jasné, objektívne, transparentné a nediskriminačné kritériá výberu projektov, aby sa zaručil len výber projektov, ktoré:
c)  vymedziť jasné, objektívne, transparentné a nediskriminačné kritériá výberu projektov v súlade s cieľmi Únie v rámci politík v oblasti klímy a energetiky do roku 2050, aby sa zaručil len výber projektov, ktoré:
Pozmeňujúci návrh 94
Návrh smernice
Článok 1 – bod 6
Smernica 2003/87/ES
Článok 10c – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c – bod i
i)  na základe analýzy nákladov a prínosov zabezpečia čistý pozitívny zisk z hľadiska zníženia emisií a pomôžu dosiahnuť určenú vysokú mieru zníženia CO2;
i)  na základe analýzy nákladov a prínosov zabezpečia čistý pozitívny zisk z hľadiska zníženia emisií a pomôžu dosiahnuť určenú vysokú mieru zníženia CO2 primeranú veľkosti projektov. Ak sa projekty týkajú výroby elektrickej energie, celkové emisie skleníkových plynov na kilowatthodinu vyrobenej elektrickej energie v danom zariadení nesmú presiahnuť 450 g ekvivalentu CO2 po dokončení projektu. Do 1. januára 2021 Komisia prijme delegovaný akt v súlade s článkom 30b na zmenu tejto smernice vymedzením maximálnych celkových emisií skleníkových plynov na kilowatthodinu vyrobeného tepla vyrobeného v zariadení, ktoré nesmú byť prekročené v prípade projektov týkajúcich sa výroby tepla.
Pozmeňujúci návrh 95
Návrh smernice
Článok 1 – bod 6
Smernica 2003/87/ES
Článok 10c – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c – bod ii
ii)  majú doplnkový charakter, jednoznačne napĺňajú potrebu obnovy a modernizácie a nemajú za následok trhovo podmienený nárast dopytu po energii;
ii)  majú doplnkový charakter, aj keď môžu byť použité na splnenie príslušných cieľov stanovených v rámci politík v oblasti klímy a energetiky na rok 2030, jednoznačne napĺňajú potrebu obnovy a modernizácie a nemajú za následok trhovo podmienený nárast dopytu po energii;
Pozmeňujúci návrh 96
Návrh smernice
Článok 1 – bod 6
Smernica 2003/87/ES
Článok 10c – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c – bod iii a (nový)
iiia)   neprispievajú k novej kapacite výroby energie z uhlia ani nezvyšujú závislosť od uhlia.
Pozmeňujúci návrh 97
Návrh smernice
Článok 1 – bod 6
Smernica 2003/87/ES
Článok 10c – odsek 2 – pododsek 2
Členské štáty, ktoré plánujú využiť nepovinné bezodplatné prideľovania kvót, do 30. júna 2019 uverejnia podrobný vnútroštátny rámec súťažného ponukového konania a kritériá výberu na účely verejného pripomienkovania.
Členské štáty, ktoré plánujú využiť prechodné nepovinné bezodplatné prideľovanie kvót na modernizáciu odvetvia energetiky, do 30. júna 2019 uverejnia podrobný vnútroštátny rámec súťažného ponukového konania a kritériá výberu na účely verejného pripomienkovania.
Pozmeňujúci návrh 98
Návrh smernice
Článok 1 – bod 6
Smernica 2003/87/ES
Článok 10c – odsek 2 – pododsek 3
V prípadoch, keď sa investície v hodnote nižšej než 10 miliónov EUR podporujú bezodplatne pridelenými kvótami, členské štáty vyberú projekty na základe objektívnych a transparentných kritérií. Výsledky tohto výberu sa uverejnia na účely verejného pripomienkovania. Dotknuté členské štáty na tomto základe zostavia zoznam investícií, ktorý predložia Komisii do 30. júna 2019.
V prípadoch, keď sa investície v hodnote nižšej než 10 miliónov EUR podporujú bezodplatne pridelenými kvótami, členské štáty vyberú projekty na základe objektívnych a transparentných kritérií, ktoré sú v súlade s dosiahnutím dlhodobých klimatických a energetických cieľov Únie. Uvedené kritériá podliehajú verejnej konzultácii, aby sa zaistila úplná transparentnosť a prístupnosť príslušných dokumentov a aby sa plne zohľadnili pripomienky zúčastnených strán. Výsledky tohto výberu sa uverejnia na účely verejnej konzultácie. Dotknuté členské štáty na tomto základe zostavia zoznam investícií, ktorý predložia Komisii do 30. júna 2019.
Pozmeňujúci návrh 99
Návrh smernice
Článok 1 – bod 6
Smernica 2003/87/ES
Článok 10c – odsek 3
3.  Hodnota plánovaných investícií sa musí minimálne vyrovnať trhovej hodnote bezodplatne pridelených kvót, zároveň sa však musí zohľadniť potreba obmedziť priamo súvisiaci nárast cien. Trhová hodnota musí zodpovedať priemeru cien kvót na spoločnej aukčnej platforme v prechádzajúcom kalendárnom roku.
3.  Hodnota plánovaných investícií sa musí minimálne vyrovnať trhovej hodnote bezodplatne pridelených kvót, zároveň sa však musí zohľadniť potreba obmedziť priamo súvisiaci nárast cien. Trhová hodnota musí zodpovedať priemeru cien kvót na spoločnej aukčnej platforme v prechádzajúcom kalendárnom roku. Podporiť možno až 75 % príslušných nákladov na investíciu.
Pozmeňujúci návrh 100
Návrh smernice
Článok 1 – bod 6
Smernica 2003/87/ES
Článok 10c – odsek 6
6.  Členské štáty vyžadujú, aby prijímajúci výrobcovia elektrickej energie a prevádzkovatelia sietí do 28. februára každého roka predložili správu o realizácii svojich vybraných investícií. Členské štáty tieto správy predkladajú Komisii a Komisia ich zverejňuje.
6.  Členské štáty vyžadujú, aby prijímajúci výrobcovia energie a prevádzkovatelia sietí každoročne do 31. marca každého roka predložili správu o realizácii svojich vybraných investícií vrátane bilancie bezodplatne prideľovaných kvót a vynaložených investičných nákladov, typov podporovaných investícií a spôsobu, akým dosiahli ciele stanovené v odseku 2 prvom pododseku písm. b). Členské štáty tieto správy predkladajú Komisii a Komisia ich zverejňuje. Členské štáty a Komisia monitorujú a analyzujú potenciálne arbitráže s ohľadom na prahovú hodnotu 10 miliónov EUR pre malé projekty a predchádzajú neodôvodnenému rozdeleniu investícií na menšie projekty vylúčením viac ako jednej investície v rovnakom zariadení príjemcu.
Pozmeňujúci návrh 101
Návrh smernice
Článok 1 – bod 6
Smernica 2003/87/ES
Článok 10c – odsek 6 a (nový)
6a.   V prípade odôvodneného podozrenia, že členské štáty nepredkladajú správy podľa odsekov 2 až 6 pravidelne alebo ich nepredkladajú vôbec, môže Komisia uskutočniť nezávislé vyšetrovanie a v prípade potreby si k tomu môže zmluvne pribrať tretiu stranu. Komisia vyšetrí aj iné možné porušenia, ako je napríklad nevykonávanie tretieho energetického balíka. Dotknutý členský štát poskytne všetky informácie o investíciách a prístup potrebný pre vyšetrovanie vrátane prístupu do zariadení a na staveniská. Komisia správu o tomto vyšetrovaní uverejní.
Pozmeňujúci návrh 102
Návrh smernice
Článok 1 – bod 6
Smernica 2003/87/ES
Článok 10c – odsek 6 b (nový)
6b.   V prípade porušenia právnych predpisov Únie v oblasti klímy a energetiky vrátane tretieho energetického balíka alebo kritérií uvedených v tomto článku môže Komisia požadovať, aby členský štát zadržal bezodplatné pridelenie kvót.
Pozmeňujúci návrh 149
Návrh smernice
Článok 1 – bod 7
DocAmend2Smernica 2003/87/ES
Článok 10d – odsek 1 – pododsek 1
1.   Na podporu investícií do modernizácie energetických systémov a na zlepšenie energetickej účinnosti v členských štátoch s HDP na obyvateľa nižším ako 60 % priemeru Únie v roku 2013 sa na obdobie 2021 – 2030 zriaďuje fond financovaný podľa ustanovení v článku 10.
1.  Na podporu a vytvorenie pákového efektu v oblasti investícií do modernizácie energetických systémov vrátane diaľkového vykurovania a na zlepšenie energetickej efektívnosti v členských štátoch s HDP na obyvateľa nižším ako 60 % priemeru Únie v roku 2013 alebo 2014, alebo 2015 sa na obdobie 2021 – 2030 zriaďuje fond financovaný podľa ustanovení v článku 10.
Pozmeňujúci návrh 104
Návrh smernice
Článok 1 – bod 7
Smernica 2003/87/ES
Článok 10d – odsek 1 – pododsek 2
Podporované investície musia byť v súlade s cieľmi tejto smernice a Európskym fondom pre strategické investície.
Podporované investície musia byť v súlade so zásadami transparentnosti, nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania, dobrého finančného riadenia a musia ponúkať najlepšiu hodnotu za vynaložené peniaze. Musia byť v súlade s cieľmi tejto smernice, dlhodobými cieľmi Únie v oblasti klímy a energetiky a Európskym fondom pre strategické investície, a:
i)   prispievať k úsporám energie, systémom obnoviteľných zdrojov energie, uskladňovania energie a odvetviam prepojenia, prenosu a distribúcie elektriny; ak sa projekty týkajú výroby elektrickej energie, celkové emisie skleníkových plynov na kilowatthodinu elektrickej energie vyrobenej v danom zariadení nesmú presiahnuť 450 g ekvivalentu CO2 po ukončení projektu. Do 1. januára 2021 Komisia prijme delegovaný akt v súlade s článkom 30b na zmenu tejto smernice vymedzením maximálnych celkových emisií skleníkových plynov na kilowatthodinu tepla vyrobeného v zariadení, ktoré nesmie byť prekročené v prípade projektov týkajúcich sa výroby tepla;
ii)   na základe analýzy nákladov a prínosov musia zabezpečiť čistý pozitívny zisk z hľadiska zníženia emisií a pomôcť dosiahnuť vopred určenú významnú mieru zníženia CO2;
iii)   mať doplnkový charakter, aj keď môžu byť použité na splnenie príslušných cieľov stanovených v rámci politík v oblasti klímy a energetiky na rok 2030, jednoznačne napĺňať potreby obnovy a modernizácie a nemať za následok trhovo podmienený nárast dopytu po energii;
iv)   neprispievať k novej kapacite výroby energie z uhlia ani nezvyšovať závislosť od uhlia.
Pozmeňujúci návrh 105
Návrh smernice
Článok 1 – bod 7
Smernica 2003/87/ES
Článok 10d – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)
Komisia pravidelne posudzuje požiadavky stanovené v tomto odseku s prihliadnutím na klimatickú stratégiu EIB. Ak sa na základe technického pokroku jedna alebo viacero požiadaviek uvedených v tomto odseku stanú bezpredmetné, Komisia prijme delegovaný akt v súlade s článkom 30b do roku 2024 s cieľom zmeniť túto smernicu stanovením nových alebo aktualizovaných požiadaviek.
Pozmeňujúci návrh 106
Návrh smernice
Článok 1 – bod 7
Smernica 2003/87/ES
Článok 10d – odsek 2
2.  Z fondu sa budú financovať aj malé investičné projekty zamerané na modernizáciu energetických systémov a energetickú účinnosť. Investičná rada na tento účel vypracuje usmernenia a kritériá výberu takýchto investičných projektov.
2.  Z fondu sa budú financovať aj malé investičné projekty zamerané na modernizáciu energetických systémov a energetickú efektívnosť. Jeho investičná rada na tento účel vypracuje investičné usmernenia a kritériá výberu takýchto investičných projektov, a to v súlade s cieľmi tejto smernice a s kritériami uvedenými v odseku 1. Uvedené usmernenia a kritériá výberu sa sprístupnia verejnosti.
Na účely tohto odseku je malým investičným projektom projekt financovaný prostredníctvom pôžičiek od národných podporných bánk alebo z grantov prespievavajúcich k vykonávaniu vnútroštátneho programu na dosiahnutie konkrétnych cieľov v súlade s cieľmi fondu na modernizáciu a za predpokladu, že v rámci programu sa využíva maximálne 10 % podielu členského štátu stanoveného v prílohe IIb.
Pozmeňujúci návrh 107
Návrh smernice
Článok 1 – bod 7
Smernica 2003/87/ES
Článok 10d – odsek 3 a (nový)
3a.   Každý prijímajúci členský štát, ktorý sa rozhodol prechodne bezodplatne prideliť kvóty v súlade s článkom 10c, môže tieto kvóty presunúť do svojho podielu vo fonde na modernizáciu stanovenom v prílohe IIb a prideliť ich v súlade s článkom 10d.
Pozmeňujúci návrh 108
Návrh smernice
Článok 1 – bod 7
Smernica 2003/87/ES
Článok 10d – odsek 4 – pododsek 1
4.  Fond spravuje investičná radariadiaci výbor, ktoré tvoria zástupcovia prijímajúcich členských štátov, Komisie, EIB a traja členovia, ktorých zvolili ostatné členské štáty na obdobie 5 rokov. Investičná rada je zodpovedná za určovanie investičnej politiky na úrovni Únie, primerané nástroje financovania a kritériá výberu investičných projektov.
4.  Prijímajúce členské štáty sú zodpovedné za riadenie fonduspoločne založia investičnú radu, ktorá pozostáva z jedného zástupcu z každého prijímajúceho členského štátu, Komisie, EIB a troch pozorovateľov spomedzi zainteresovaných strán, ako sú priemyselné zväzy, odbory alebo mimovládne organizácie. Investičná rada je zodpovedná za určovanie investičnej politiky na úrovni Únie, ktorá musí byť v súlade s požiadavkami stanovenými v tomto článku a s politikami Únie.
Zriadi sa poradná rada, ktorá je nezávislá od investičnej rady. Poradná rada je zložená z troch zástupcov prijímajúcich členských štátov, troch zástupcov z neprijímajúcich členských štátov, zástupcu Komisie, zástupcu EIB a zástupcu z Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR), vybraných na obdobie piatich rokov. Zástupcovia poradnej rady musia mať vysokú úroveň relevantných trhových skúseností so štruktúrovaním a financovaním projektov. Poradná rada poskytuje poradenstvo a odporúčania investičnej rade o oprávnenosti projektov na výber, investičných a finančných rozhodnutí, a akejkoľvek ďalšej pomoci pri vypracúvaní projektov, ak je to potrebné.
Riadiaci výbor je zodpovedný za každodenné riadenie fondu.
Zriadi sa riadiaci výbor Riadiaci výbor je zodpovedný za každodenné riadenie fondu.
Pozmeňujúci návrh 109
Návrh smernice
Článok 1 – bod 7
Smernica 2003/87/ES
Článok 10d – odsek 4 – pododsek 2
Pozmeňujúci návrh Investičná rada do funkcie predsedu zvolí zástupcu Komisie. Investičná rada sa usiluje prijímať rozhodnutia na základe konsenzu. Ak investičná rada nedokáže dospieť k rozhodnutiu na základe konsenzu v lehote, ktorú určil predseda, prijme rozhodnutie jednoduchou väčšinou.
Predseda investičnej rady sa volí spomedzi jej členov na jednoročné funkčné obdobie. Investičná rada sa usiluje prijímať rozhodnutia na základe konsenzu. Poradná rada prijíma svoje stanovisko jednoduchou väčšinou.
Pozmeňujúci návrh 110
Návrh smernice
Článok 1 – bod 7
Smernica 2003/87/ES
Článok 10d – odsek 4 – pododsek 3
Riadiaci výbor tvoria zástupcovia, ktorých vymenovala investičná rada. Rozhodnutia riadiaceho výboru sa prijímajú na základe jednoduchej väčšiny.
Investičná rada, poradná rada a riadiaci výbor pracujú otvoreným a transparentným spôsobom. Zápisnice zo zasadania investičnej rady a poradnej rady sa uverejnia. Zloženie investičnej rady a poradnej rady sa zverejní a životopisy a vyhlásenia členov o záujmoch sa zverejňujú a pravidelne aktualizujú. Investičná rada a poradná rada neprestajne kontrolujú, či nedochádza ku konfliktu záujmov. Poradná rada každých šesť mesiacov predloží Európskemu parlamentu, Rade a Komisii zoznam poskytnutého poradenstva týkajúceho sa projektov.
Pozmeňujúci návrh 111
Návrh smernice
Článok 1 – bod 7
Smernica 2003/87/ES
Článok 10d – odsek 4 – pododsek 4
Ak EIB odporučí určitú investíciu nefinancovať a poskytne dôvody svojho odporúčania, rozhodnutie sa prijme len vtedy, ak za investíciu hlasujú dve tretiny všetkých členov. Členský štát, v ktorom sa investícia má vykonať, a EIB nie sú v takom prípade oprávnení hlasovať. Dve predchádzajúce vety sa neuplatňujú na malé projekty financované prostredníctvom pôžičiek od národných podporných bánk alebo grantov ako príspevkov na vykonávanie vnútroštátneho programu na dosiahnutie konkrétnych cieľov v súlade s cieľmi fondu na modernizáciu za predpokladu, že v rámci programu sa využíva maximálne 10 % podielu členského štátu stanoveného v prílohe IIb.
Ak EIB odporučí poradnej rade určitú investíciu nefinancovať a poskytne dôvody, pre ktoré to nie je v súlade s investičnou politikou, ktorú prijala investičná rada, a kritériami výberu stanovenými v odseku 1, kladné stanovisko sa prijme len vtedy, ak za investíciu hlasujú dve tretiny všetkých členov. Členský štát, v ktorom sa investícia má vykonať, a EIB nie sú v takom prípade oprávnení hlasovať.
Pozmeňujúci návrh 112
Návrh smernice
Článok 1 – bod 7
Smernica 2003/87/ES
Článok 10d – odsek 5 – úvodná časť
5.  Prijímajúci členský štát každoročne podáva riadiacemu výboru správu o investíciách financovaných z fondu. Táto správa sa uverejňuje a musí obsahovať:
5.  Prijímajúci členský štát každoročne podáva investičnej rade a poradnej rade správu o investíciách financovaných z fondu. Táto správa sa uverejňuje a musí obsahovať:
Pozmeňujúci návrh 113
Návrh smernice
Článok 1 – bod 7
Smernica 2003/87/ES
Článok 10d – odsek 6
6.  Riadiaci výbor každoročne podáva Komisii správu o posudzovaní a výbere investičných projektov. Komisia do 31. decembra 2024 preskúma základ, na ktorom sa projekty vyberajú, a prípadne predloží riadiacemu výboru svoje návrhy.
6.  Poradná rada každoročne podáva Komisii správu o posudzovaní a výbere investícií. Komisia do 31. decembra 2024 preskúma základ, na ktorom sa projekty vyberajú, a prípadne predloží investičnej rade a poradnej rade svoje návrhy.
Pozmeňujúci návrh 114
Návrh smernice
Článok 1 – bod 7
Smernica 2003/87/ES
Článok 10d – odsek 7
7.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 23 na vykonanie tohto článku.
7.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 30b na doplnenie tejto smernice stanovením podrobných opatrení na účinné fungovanie fondu na modernizáciu.
Pozmeňujúci návrh 115
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 8 a (nový)
Smernica 2003/87/ES
Článok 11 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)
8a.   V článku 11 ods. 1 sa vkladá tento pododsek:
„Od roku 2021 členské štáty takisto zabezpečia, aby počas každého kalendárneho roka každý prevádzkovateľ podal správu o výrobnej činnosti na účely úpravy pridelených kvót v súlade s článkom 10a ods. 7.“
Pozmeňujúci návrh 116
Návrh smernice
Článok 1 – bod 8 b (nový)
Smernica 2003/87/ES
Článok 11 – odsek 3 a (nový)
8b.   V článku 11 sa dopĺňa tento odsek:
„3a. V prípade odôvodneného podozrenia, že členské štáty nepredkladajú zoznam a informácie stanovené v odsekoch 1 až 3 pravidelne alebo vôbec, môže Komisia začať nezávislé vyšetrovanie, v prípade potreby si k tomu môže zmluvne pribrať tretiu stranu. Dotknutý členský štát poskytne všetky informácie a prístup potrebné pre vyšetrovanie vrátane prístupu do zariadení a údajov o výrobe. Komisia dodržiava rovnakú úroveň dôvernosti obchodne citlivých informácií ako dotknutý členský štát a uverejní správu o tomto vyšetrovaní.“
Pozmeňujúci návrh 117
Návrh smernice
Článok 1 – bod 10 a (nový)
Smernica 2003/87/ES
Článok 12 – odsek 3a
10a.   V článku 12 sa odsek 3a nahrádza takto:
3a.  Povinnosť odovzdať kvóty nevzniká pri emisiách, ktoré sa preukázateľne zachytávajú a prevážajú na trvalé uloženie do zariadenia s platným povolením podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého1.
„3a. Povinnosť odovzdať kvóty nevzniká pri emisiách, ktoré sa preukázateľne zachytávajú a prevážajú na trvalé uloženie do zariadenia s platným povolením podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého1, ani pri emisiách, ktoré sa preukázateľne zachytávajú a/alebo opätovne využívajú v zariadení zabezpečujúcom trvalú väzbu CO2, a to na účely zachytávania a opätovného využívania uhlíka.“
Pozmeňujúci návrh 118
Návrh smernice
Článok 1 – bod 12
Smernica 2003/87/ES
Článok 14 – odsek 1
12.  V článku 14 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:
12.   V článku 14 sa odsek 1 nahrádza takto:
Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 23.
„1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 30b na doplnenie tejto smernice stanovením podrobností monitorovania emisií a podávania správ o emisiách a v prípade potreby údajov o činnostiach v prípade činností uvedených v prílohe I, monitorovania údajov o tonokilometroch a podávania správ o nich na účely článkov 3e alebo 3f, ktoré vychádza zo zásad monitorovania a podávania správ stanovených v prílohe IV, a uvedie sa v ňom potenciál globálneho otepľovania jednotlivých skleníkových plynov v požiadavkách na monitorovanie emisií a podávanie správ o emisiách pre daný plyn.
Do 31. decembra 2018 Komisia prispôsobí existujúce pravidlá pre monitorovanie emisií a podávanie správ o emisiách, vymedzené v nariadení Komisie (EÚ) č. 601/2012* tak, aby sa odstránili regulačné prekážky brániace investovaniu do novších nízkouhlíkových technológií, ako je zachytávanie a využívanie uhlíka (CCU). Uvedené nové pravidlá nadobudnú v prípade všetkých technológií CCU účinnosť 1. januára 2019.
V uvedenej regulácii sa tiež stanovia zjednodušené postupy monitorovania, podávania správ a overovania pre malé zdroje emisií.
____________________
* Nariadenie Komisie (EÚ) č. 601/2012 z 21. júna 2012 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 181, 12.7.2012, s. 30).“
Pozmeňujúci návrh 119
Návrh smernice
Článok 1 – bod 13
Smernica 2003/87/ES
Článok 15 – odseky 4 a 5
13.  V článku 15 sa piaty pododsek nahrádza takto:
13.  V článku 15 sa štvrtý a piaty odsek nahrádzajú takto:
Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 23.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 30b s cieľom doplniť túto smernicu stanovením podrobností overovania správ o emisiách podľa zásad stanovených v prílohe V a o akreditácii a kontrole overovateľov. Stanoví podmienky akreditácie a odnímania akreditácie, vzájomného uznávania a v prípade potreby aj vzájomného overovania akreditačných orgánov (peer evaluation).
Pozmeňujúci návrh 120
Návrh smernice
Článok 1 – bod 13 a (nový)
Smernica 2003/87/ES
Článok 16 – odsek 7
13a.   V článku 16 sa odsek 7 nahrádza takto:
7.  Ak sú žiadosti podobné žiadostiam uvedeným v odseku 5 adresované Komisii, Komisia informuje ostatné členské štáty prostredníctvom ich zástupcov vo výbore uvedenom v článku 23 ods. 1 v súlade s rokovacím poriadkom výboru.
„7. Ak sú žiadosti podobné žiadostiam uvedeným v odseku 5 adresované Komisii, Komisia informuje ostatné členské štáty prostredníctvom ich zástupcov vo výbore uvedenom v článku 30c ods. 1 v súlade s rokovacím poriadkom výboru.“
Pozmeňujúci návrh 121
Návrh smernice
Článok 1 – bod 14
Smernica 2003/87/ES
Článok 16 – odsek 12
12.  Ak je to vhodné, ustanovia sa podrobné pravidlá týkajúce sa postupov uvedených v tomto článku. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 22a“.
12.  Ak je to vhodné, ustanovia sa podrobné pravidlá týkajúce sa postupov uvedených v tomto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 30c ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 122
Návrh smernice
Článok 1 – bod 15
Smernica 2003/87/ES
Článok 19 – odsek 3
15.  V článku 19 ods. 3 sa tretia veta nahrádza takto:
15.  V článku 19 sa odsek 3 nahrádza takto:
„Prijme aj ustanovenia o nadobudnutí účinnosti pravidiel vzájomného uznávania kvót v rámci dohôd o prepojení systémov obchodovania s emisiami. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 23.“
„3. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 30b na doplnenie tejto smernice stanovením podrobností vytvorenia normalizovaného a bezpečného systému registrov vo forme normalizovaných elektronických databáz, ktoré obsahujú bežné prvky dát na vyhľadávanie vydania, držania, prenosu a zrušenia kvót tak, aby sa umožnil prístup verejnosti a zachovanie dôvernosti a aby sa zabezpečilo, že sa neuskutočnia žiadne prenosy v rozpore so záväzkami vyplývajúcimi z Kjótskeho protokolu. Uvedené delegované akty obsahujú tiež ustanovenia týkajúce sa používania a určenia CER a ERU v systéme EU ETS a monitorovania úrovne tohto používania. Uvedené akty zahŕňajú takisto ustanovenia o nadobudnutí účinnosti pravidiel vzájomného uznávania kvót v rámci dohôd o prepojení systémov obchodovania s emisiami.“
Pozmeňujúci návrh 123
Návrh smernice
Článok 1 – bod 15 a (nový)
Smernica 2003/87/ES
Článok 21 – odsek 1
15a.   V článku 21 sa odsek 1 nahrádza takto:
1.  Členské štáty podávajú Komisii každý rok správu o uplatňovaní tejto smernice. Táto správa venuje osobitnú pozornosť opatreniam na prideľovanie kvót, prevádzke registrov, uplatňovaniu vykonávacích opatrení na monitorovanie a podávanie správ, overovaniu a akreditácii a otázkam súvisiacim s dodržiavaním tejto smernice a v prípade potreby fiškálnej úprave kvót. Prvá správa sa pošle Komisii do 30. júna 2005. Správa je vpracovaná na základe dotazníku alebo návodu navrhnutom Komisiou v súlade s postupom ustanoveným v článku 6 smernice 91/692/EHS. Dotazník alebo návod sa zašle členským štátom najneskôr šesť mesiacov pred posledným termínom zaslania prvej správy.
„1. Členské štáty podávajú Komisii každý rok správu o uplatňovaní tejto smernice. Táto správa venuje osobitnú pozornosť opatreniam na prideľovanie kvót, finančným opatreniam v súlade s článkom 10a ods. 6, prevádzke registrov, uplatňovaniu vykonávacích opatrení na monitorovanie a podávanie správ, overovaniu a akreditácii a otázkam súvisiacim s dodržiavaním tejto smernice a v prípade potreby fiškálnej úprave kvót. Prvá správa sa pošle Komisii do 30. júna 2005. Správa je vpracovaná na základe dotazníku alebo návodu navrhnutom Komisiou v súlade s postupom ustanoveným v článku 6 smernice 91/692/EHS. Dotazník alebo návod sa zašle členským štátom najneskôr šesť mesiacov pred posledným termínom zaslania prvej správy.“
Pozmeňujúci návrh 124
Návrh smernice
Článok 1 – bod 15 b (nový)
Smernica 2003/87/ES
Článok 21 – odsek 2 a (nový)
15b.   V článku 21 sa vkladá tento odsek:
„2a. V správe sa s použitím údajov získaných prostredníctvom spolupráce uvedenej v článku 18b uvedie zoznam prevádzkovateľov, na ktorých sa vzťahuje požiadavka tejto smernice a ktorí si nezriadili účet v registri.“
Pozmeňujúci návrh 125
Návrh smernice
Článok 1 – bod 15 c (nový)
Smernica 2003/87/ES
Článok 21 – odsek 3 a (nový)
15c.   V článku 21 sa dopĺňa tento odsek:
„3a. V prípade odôvodneného podozrenia, že členské štáty nepredkladajú správy podľa odseku 1 pravidelne alebo ich nepredkladajú vôbec, môže Komisia uskutočniť nezávislé vyšetrovanie, v prípade potreby si k tomu môže zmluvne pribrať tretiu stranu. Členský štát poskytne všetky informácie a prístupy nevyhnutné na vyšetrovanie vrátane prístupu k zariadeniam. Komisia uverejní správu o vyšetrovaní.“
Pozmeňujúci návrh 126
Návrh smernice
Článok 1 – bod 16
Smernica 2003/87/ES
Článok 22 – odsek 2
Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 23.
Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 30b na doplnenie tejto smernice stanovením nepodstatných ustanovení príloh k tejto smernici, s výnimkou príloh I, IIa a IIb.
Pozmeňujúci návrh 127
Návrh smernice
Článok 1 – bod 17
Smernica 2003/87/ES
Článok 22a – nadpis
17.  Vkladá sa tento článok 22a:
17.  Vkladá sa tento článok:
„Článok 22 a
„Článok 30c
Postup výboru“
Postup výboru“
Pozmeňujúci návrh 128
Návrh smernice
Článok 1 – bod 18
Smernica 2003/87/ES
Článok 23 – nadpis
„Článok 23
„Článok 30b
Vykonávanie delegovania právomoci“
Vykonávanie delegovania právomoci“
Pozmeňujúci návrh 129
Návrh smernice
Článok 1 – bod 19 – písmeno a
Smernica 2003/87/ES
Článok 24 – odsek 1 – pododsek 1
Od roku 2008 môžu členské štáty uplatňovať obchodovanie s emisnými kvótami v súlade s touto smernicou na činnosti a skleníkové plyny, ktoré nie sú uvedené v prílohe I, pri zohľadnení všetkých relevantných kritérií, najmä účinkov na vnútorný trh, možného narušenia hospodárskej súťaže, environmentálnej integrity schémy Spoločenstva a spoľahlivosti plánovanej schémy monitorovania a podávania správ za predpokladu, že začlenenie takýchto činností a skleníkových plynov schváli Komisia.
Od roku 2008 môžu členské štáty uplatňovať obchodovanie s emisnými kvótami v súlade s touto smernicou na činnosti a skleníkové plyny, ktoré nie sú uvedené v prílohe I, pri zohľadnení všetkých relevantných kritérií, najmä účinkov na vnútorný trh, možného narušenia hospodárskej súťaže, environmentálnej integrity systému EU ETS a spoľahlivosti plánovanej schémy monitorovania a podávania správ za predpokladu, že začlenenie takýchto činností a takýchto skleníkových plynov schváli Komisia. Každé takéto jednostranné začlenenie sa navrhne a schváli najneskôr 18 mesiacov pred začiatkom nového obdobia obchodovania v systéme EU ETS.
Pozmeňujúci návrh 130
Návrh smernice
Článok 1 – bod 19 – písmeno a
Smernica 2003/87/ES
Článok 24 – odsek 1 – pododsek 2
V súlade s delegovanými aktmi, ktoré Komisia môže prijať na základe svojich právomocí v súlade s článkom 23, sa začlenenie vzťahuje na činnosti a skleníkové plyny, ktoré nie sú uvedené v prílohe I.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 30b na doplnenie tejto smernice stanovením podrobných opatrení schvaľovania zaradenia činností a skleníkových plynov uvedených v prvom pododseku do systému obchodovania s emisnými kvótami v prípade, že sa začlenenie vzťahuje na činnosti a skleníkové plyny, ktoré nie sú uvedené v prílohe I.
Pozmeňujúci návrh 131
Návrh smernice
Článok 1 – bod 19 – písmeno b
Smernica 2003/87/ES
Článok 24 – odsek 3
b)  v odseku 3 sa druhý pododsek nahrádza takto:
b)  odsek 3 sa nahrádza takto:
Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty vzhľadom na také nariadenie o monitorovaní emisií a podávaní správ o emisiách a údajoch z činností v súlade s článkom 23.“;
3. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 30b na doplnenie tejto smernice stanovením podrobných opatrení na monitorovanie a podávanie správ o pokroku týkajúcich sa činností, zariadení a skleníkových plynov, ktoré nie sú uvedené ako kombinácia v prílohe I, ak toto monitorovanie a podávanie správ možno uskutočniť s dostatočnou presnosťou.“
Pozmeňujúci návrh 132
Návrh smernice
Článok 1 – bod 20 – písmeno a
Smernica 2003/87/ES
Článok 24a – odsek 1 – pododseky 1 a 2
a)  v odseku 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:
a)  v odseku 1 sa prvý a druhý pododsek nahrádzajú takto:
„Takéto opatrenia musia byť v súlade s aktmi prijatými podľa článku 11b ods. 7. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 23.
„1. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 30b s cieľom doplniť túto smernicu stanovením, popri začleneniach stanovených v článku 24, podrobných opatrení na vydávanie kvót alebo kreditov v prípade projektov, ktoré spravujú členské štáty a ktorými sa znižujú emisie skleníkových plynov, na ktoré sa nevzťahuje systém EU ETS.
Pozmeňujúci návrh 133
Návrh smernice
Článok 1 – bod 22
Smernica 2003/87/ES
Článok 25a – odsek 1
1.  V prípade, že tretia krajina prijme opatrenia na zníženie vplyvu letov s odletom z tejto krajiny a pristávajúcich v Spoločenstve na zmenu klímy, Komisia po konzultácii s touto treťou krajinou a členskými štátmi v rámci výboru uvedeného v článku 23 ods. 1 posúdi dostupné možnosti s cieľom zabezpečiť optimálnu interakciu medzi systémom Spoločenstva a opatreniami tejto krajiny.
1.  V prípade, že tretia krajina prijme opatrenia na zníženie vplyvu letov s odletom z tejto krajiny a pristávajúcich v Únii na zmenu klímy, Komisia po konzultácii s touto treťou krajinou a členskými štátmi v rámci výboru uvedeného v článku 30c ods. 1 posúdi dostupné možnosti s cieľom zabezpečiť optimálnu interakciu medzi systémom EU ETS a opatreniami tejto tretej krajiny.
V prípade potreby Komisia môže prijať zmeny a doplnenia, aby sa lety prichádzajúce z dotknutej tretej krajiny vyňali z činností leteckej dopravy uvedených v prílohe I alebo aby sa ustanovili všetky zmeny a doplnenia činností leteckej dopravy uvedených v prílohe I, ktoré sú podľa štvrtého pododseku nevyhnutné na základe dohody. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať takéto zmeny v súlade s článkom 23.
V prípade potreby Komisia môže predložiť Európskemu parlamentu a Rade legislatívny návrh, aby sa lety prichádzajúce z dotknutej tretej krajiny vyňali z činností leteckej dopravy uvedených v prílohe I alebo aby sa ustanovili všetky zmeny a doplnenia činností leteckej dopravy uvedených v prílohe I, ktoré sú nevyhnutné na základe takejto dohody.
Pozmeňujúci návrh 134
Návrh smernice
Článok 1 – bod 22 a (nový)
Smernica 2003/87/ES
Článok 27 – odsek 1
22a.   V článku 27 sa odsek 1 nahrádza takto:
1.  Členské štáty môžu vylúčiť po konzultáciách s prevádzkovateľom zo schémy Spoločenstva zariadenia, ktorých emisie oznámené príslušnému orgánu predstavujú za každý z 3 rokov predchádzajúcich oznámeniu podľa písmena a) menej ako 25 000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého, a keď vykonávajú spaľovacie činnosti, majú menovitý tepelný príkon nižší ako 35 MW s výnimkou emisií z biomasy, a ktoré podliehajú opatreniam, ktorými sa dosiahne rovnocenné zníženie emisií, ak príslušný členský štát spĺňa tieto podmienky:
„1. Členské štáty môžu vylúčiť po konzultáciách s prevádzkovateľom a na základe súhlasu prevádzkovateľa zo systému EU ETS zariadenia prevádzkované MSP, ktorých emisie oznámené príslušnému orgánu predstavujú za každý z troch rokov predchádzajúcich oznámeniu podľa písmena a) menej ako 50 000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého, s výnimkou emisií z biomasy, a ktoré podliehajú opatreniam, ktorými sa dosiahne rovnocenné zníženie emisií, ak príslušný členský štát spĺňa tieto podmienky:
a)  Komisii oznámi každé takéto zariadenie a uvedie rovnocenné opatrenia, ktoré sa uplatňujú na uvedené zariadenie, ktoré rovnocenne prispeje k zníženiu emisií, pred tým, ako sa má predložiť zoznam zariadení podľa článku 11 ods. 1, a najneskôr, keď je zoznam predložený Komisii;
a)  Komisii oznámi každé takéto zariadenie a uvedie rovnocenné opatrenia, ktoré sa uplatňujú na uvedené zariadenie, ktoré rovnocenne prispeje k zníženiu emisií, ako aj to, ako tieto opatrenia nepovedú k vyšším nákladom na dodržiavanie predpisov pre tieto zariadenia, a to pred tým, ako sa má predložiť zoznam zariadení podľa článku 11 ods. 1, a najneskôr, keď je zoznam predložený Komisii;
b)  potvrdí, že sa prijali opatrenia týkajúce sa monitorovania s cieľom posúdiť, či niektoré zo zariadení emituje v ktoromkoľvek kalendárnom roku 25 000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého alebo viac s výnimkou emisií z biomasy. Členské štáty môžu v súlade s článkom 14 umožniť zjednodušené opatrenia na monitorovanie, podávanie správ a overovanie zariadeniam, ktorých priemerné overené emisie v rokoch 2008 a 2010 sú nižšie ako 5 000 ton ročne;
b)  potvrdí, že sa prijali opatrenia týkajúce sa monitorovania s cieľom posúdiť, či niektoré zo zariadení emituje v ktoromkoľvek kalendárnom roku 50 000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého alebo viac s výnimkou emisií z biomasy. Členské štáty umožnia po žiadosti prevádzkovateľa v súlade s článkom 14 zjednodušené opatrenia na monitorovanie, podávanie správ a overovanie zariadeniam, ktorých priemerné overené emisie v rokoch 2008 a 2010 sú nižšie ako 5 000 ton ročne;
c)  potvrdí, že ak niektoré zariadenie emituje v ktoromkoľvek kalendárnom roku 25 000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého alebo viac, s výnimkou emisií z biomasy, alebo sa opatrenia pre zariadenie, ktoré rovnocenne prispeje k zníženiu emisií, už neuplatňujú, zariadenie sa opäť začlení do schémy Spoločenstva;
c)  potvrdí, že ak niektoré zariadenie emituje v ktoromkoľvek kalendárnom roku 50 000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého alebo viac, s výnimkou emisií z biomasy, alebo sa opatrenia pre zariadenie, ktoré rovnocenne prispeje k zníženiu emisií, už neuplatňujú, zariadenie sa opäť začlení do systému EU ETS;
d)  uverejní informácie uvedené v písmenách a), b) a c) na verejné pripomienkovanie.
d)  uverejní informácie uvedené v písmenách a), b) a c).
Aj nemocnice môžu byť vylúčené, ak prijmú rovnocenné opatrenia.
Aj nemocnice môžu byť vylúčené, ak prijmú rovnocenné opatrenia.“
Pozmeňujúci návrh 135
Návrh smernice
Článok 1 – bod 22 b (nový)
Smernica 2003/87/ES
Článok 27 a (nový)
22b.   Vkladá sa tento článok:
„Článok 27a
Vylúčenie malých zariadení nepodliehajúcich rovnocenným opatreniam
1.   Členské štáty môžu vylúčiť po konzultáciách s prevádzkovateľom zo systému EU ETS zariadenia, ktorých emisie oznámené príslušnému orgánu predstavujú za každý z troch rokov predchádzajúcich oznámeniu podľa písmena a) menej ako 5 000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého s výnimkou emisií z biomasy, ak príslušný členský štát spĺňa tieto podmienky:
a)   Komisii oznámi každé takéto zariadenie pred tým, ako sa má predložiť zoznam zariadení podľa článku 11 ods. 1, alebo najneskôr, keď je tento zoznam predložený Komisii;
b)   potvrdí, že sa prijali opatrenia týkajúce sa monitorovania s cieľom posúdiť, či niektoré zo zariadení emituje v ktoromkoľvek kalendárnom roku 5 000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého alebo viac s výnimkou emisií z biomasy;
c)   potvrdí, že ak niektoré zariadenie emituje v ktoromkoľvek kalendárnom roku 5 000 ton ekvivalentu oxidu uhličitého alebo viac, s výnimkou emisií z biomasy, zariadenie sa opäť začlení do systému EU ETS, pokiaľ nie je uplatniteľný článok 27;
d)   uverejní informácie uvedené v písmenách a), b) a c).
2.   Keď sa zariadenie znovu začlení do systému EU ETS v súlade s odsekom 1 písm. c), všetky kvóty vydané v súlade s článkom 10a budú pridelené počnúc rokom opätovného začlenenia. Kvóty vydané takýmto zariadeniam sa odpočítajú z množstva, s ktorým má obchodovať formou aukcie podľa článku 10 ods. 2 členský štát, na území ktorého sa zariadenie nachádza.“
Pozmeňujúci návrh 136
Návrh smernice
Článok 1 – bod 22 c (nový)
Smernica 2003/87/ES
Článok 29
22c.  Článok 29 sa mení takto:
Podávanie správy s cieľom zabezpečiť lepšie fungovanie trhu s CO2
„Podávanie správy s cieľom zabezpečiť lepšie fungovanie trhu s CO2
Ak má Komisia na základe pravidelných správ o trhu s uhlíkom uvedených v článku 10 ods. 5 dôkazy, že trh s uhlíkom riadne nefunguje, predloží správu Európskemu parlamentu a Rade. Správa môže podľa potreby obsahovať návrhy zamerané na zvýšenie transparentnosti trhu s uhlíkom a opatrenia na zlepšenie jeho fungovania.
Ak má Komisia na základe pravidelných správ o trhu s uhlíkom uvedených v článku 10 ods. 5 dôkazy, že trh s uhlíkom riadne nefunguje, predloží správu Európskemu parlamentu a Rade. Správa obsahuje časť venovanú interakcii medzi systémom EU ETS a ostatnými politikami Únie a politikami členských štátov v oblasti klímy a energetiky, pokiaľ ide o objemy zníženia emisií, nákladovú efektívnosť takýchto politík a ich vplyv na dopyt po kvótach systému EU ETS. K tejto správe sa v prípade potreby priložia legislatívne návrhy zamerané na zvýšenie transparentnosti systému EU ETS a schopnosť prispievať k cieľom Únie do roku 2030 a 2050 v oblasti klímy a energetiky, a na opatrenia na zlepšenie jeho fungovania vrátane opatrení na zohľadnenie vplyvu doplnkových politík v oblasti energetiky a klímy pre celú Úniu na rovnováhu ponuky a dopytu v systéme EU ETS.“
Pozmeňujúci návrh 137
Návrh smernice
Článok 1 – bod 22 d (nový)
Smernica 2003/87/ES
Článok 30 a (nový)
22d.   Vkladá sa tento článok:
„Článok 30a
Úpravy pri globálnej inventarizácii podľa dohovoru UNFCCC a Parížskej dohody
Do šiestich mesiacov od facilitačného dialógu, ktorý sa uskutoční v rámci UNFCCC v roku 2018, Komisia uverejní oznámenie, v ktorom vyhodnotí konzistentnosť právnych predpisov Únie týkajúcich sa zmeny klímy s cieľmi Parížskej dohody. V oznámení sa preskúma najmä úloha a primeranosť systému EU ETS pri dosahovaní cieľov Parížskej dohody.
Do šiestich mesiacov od globálnej inventarizácie v roku 2023 a pri následných globálnych inventarizáciách Komisia predloží správu, v ktorej posúdi potrebu príslušne prispôsobiť opatrenia Únie v oblasti klímy.
V správe sa zvážia úpravy systému EU ETS v súvislosti s globálnym úsilím o zmiernenie a úsilím, ktoré vynaložili iné veľké ekonomiky. V správe sa predovšetkým posúdi, či sú potrebné prísnejšie zníženia emisií, potreba upraviť ustanovenia o úniku uhlíka, a či sú potrebné dodatočné politické opatrenia a nástroje na splnenie záväzkov Únie a členských štátov týkajúcich sa skleníkových plynov.
V správe sa zohľadní riziko úniku uhlíka, konkurencieschopnosť európskych priemyselných odvetví, investície v Únii a industrializačná politika Únie.
K správe sa v prípade potreby pripojí legislatívny návrh a v takomto prípade Komisia súbežne uverejní úplné posúdenie vplyvu.“
Pozmeňujúci návrh 138
Návrh smernice
Článok 1 – bod 22 e (nový)
Smernica 2003/87/ES
Príloha I – odsek 3
22e.   V prílohe I sa bod 3 nahrádza takto:
3.  Keď sa počíta celkový menovitý tepelný príkon zariadenia, aby sa rozhodlo o jeho začlenení do schémy Spoločenstva, spočítajú sa dovedna menovité tepelné príkony všetkých technických jednotiek, ktoré sú jeho súčasťou a v ktorých sa palivá spaľujú v rámci zariadenia. Tieto jednotky by mohli zahŕňať všetky typy kotlov, horákov, turbín, ohrievačov, priemyselných pecí, spaľovacích pecí, vypaľovacích pecí, sušiacich pecí, pecí, sušičiek, motorov, palivových článkov, chemických spaľovacích jednotiek, fakieľ resp. poľných horákov a termických alebo katalytických jednotiek dodatočného spaľovania. Jednotky s menovitým tepelným príkonom nižším ako 3 MW a jednotky, ktoré používajú výlučne biomasu, sa na účely tohto výpočtu neberú do úvahy. Medzi jednotky používajúce výlučne biomasu patria jednotky, ktoré používajú fosílne palivá len počas spúšťania alebo vypínania jednotky.
„3. Keď sa počíta celkový menovitý tepelný príkon zariadenia, aby sa rozhodlo o jeho začlenení do systému EU ETS, spočítajú sa dovedna menovité tepelné príkony všetkých technických jednotiek, ktoré sú jeho súčasťou a v ktorých sa palivá spaľujú v rámci zariadenia. Tieto jednotky by mohli zahŕňať všetky typy kotlov, horákov, turbín, ohrievačov, priemyselných pecí, spaľovacích pecí, vypaľovacích pecí, sušiacich pecí, pecí, sušičiek, motorov, palivových článkov, chemických spaľovacích jednotiek, fakieľ resp. poľných horákov a termických alebo katalytických jednotiek dodatočného spaľovania. Jednotky s menovitým tepelným príkonom nižším ako 3 MW, záložné a pohotovostné jednotky používané výlučne na výrobu elektrickej energie spotrebúvanej na mieste v prípade výpadku a jednotky, ktoré používajú výlučne biomasu, sa na účely tohto výpočtu neberú do úvahy. Medzi jednotky používajúce výlučne biomasu patria jednotky, ktoré používajú fosílne palivá len počas spúšťania alebo vypínania jednotky.“
Pozmeňujúci návrh 139
Návrh smernice
Článok 1 a (nový)
Rozhodnutie (EÚ) 2015/1814
Článok 1 – odsek 5 – pododseky 1 a a 1 b (nové)
Článok 1a
Zmeny rozhodnutia (EÚ) 2015/1814
Rozhodnutie (EÚ) 2015/1814 sa mení takto:
V článku 1 ods. 5 sa za prvý pododsek dopĺňajú tieto pododseky:
„Odchylne, až do lehoty na preskúmanie uvedenej v článku 3, sa percentuálne podiely uvedené v tomto pododseku zdvojnásobia. V preskúmaní sa zváži zdvojnásobenie príjmu do obnovenia rovnováhy trhu.
Okrem toho sa v preskúmaní zavedie horná hranica MSR a, ak je to vhodné, sa k preskúmaniu pripojí legislatívny návrh.“

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A8-0003/2017).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia