Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2312(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0023/2017

Esitatud tekstid :

A8-0023/2017

Arutelud :

PV 14/02/2017 - 16
CRE 14/02/2017 - 16

Hääletused :

PV 15/02/2017 - 7.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0036

Vastuvõetud tekstid
PDF 193kWORD 59k
Kolmapäev, 15. veebruar 2017 - Strasbourg
2016. aasta Albaania aruanne
P8_TA(2017)0036A8-0023/2017

Euroopa Parlamendi 15. veebruari 2017. aasta resolutsioon komisjoni 2016. aasta Albaania aruande kohta (2016/2312(INI))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Albaania Vabariigi vahelist stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingut,

–  võttes arvesse 19.–20. juunil 2003 Thessaloníkis toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumise eesistujariigi järeldusi Lääne-Balkani riikide Euroopa Liiduga ühinemise väljavaadete kohta,

–  võttes arvesse 26.–27. juunil 2014 toimunud Euroopa Ülemkogu otsust anda Albaaniale ELiga ühinemiseks kandidaatriigi staatus ning nõukogu 15. detsembri 2015. aasta järeldusi,

–  võttes arvesse eesistujariigi 13. detsembri 2016. aasta järeldusi,

–  võttes arvesse 8. septembril 2016 Brüsselis toimunud Albaania ja ELi stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu kaheksandat istungit,

–  võttes arvesse 4. juulil 2016 Pariisis toimunud Lääne-Balkani riikide tippkohtumise eesistuja lõppdeklaratsiooni ja kodanikuühiskonna organisatsioonide soovitusi 2016. aasta Pariisi tippkohtumiseks,

–  võttes arvesse komisjoni 9. novembri 2016. aasta teatist ELi laienemisstrateegia kohta (COM(2016)0715) ning selle juurde kuuluvat komisjoni talituste töödokumenti, mis käsitleb Albaania 2016. aasta aruannet (SWD(2016)0364),

–  võttes arvesse peamisi prioriteete käsitleva kuuenda kõrgetasemelise dialoogi ühiseid järeldusi, mis võeti vastu Tiranas 30. märtsil 2016,

–  võttes arvesse OSCE/ODIHRi lõpparuandeid 2013. aasta parlamendivalimiste ja 2015. aasta kohalike valimiste kohta,

–  võttes arvesse OCSE 2015. aasta halduskohtuasjade järelevalvet käsitlevat aruannet „Monitoring of Administrative Trials 2015“,

–  võttes arvesse 7.–8. novembril 2016 Brüsselis toimunud ELi ja Albaania parlamentaarse stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitee 11. kohtumisel vastuvõetud soovitusi,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Albaania kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 52,

–  võttes arvesse väliskomisjoni raportit (A8‑0023/2017),

A.  arvestades, et Albaania on olnud edukas liikumisel liikmesuse poliitiliste kriteeriumide täitmise suunas ja teinud järjekindlalt edusamme viie peamise prioriteedi täitmisel ühinemisläbirääkimiste alustamiseks; arvestades, et hädavajalik on jätkata muu hulgas kohtureformipaketi, valimisreformi ja nn dekriminaliseerimisseaduse elluviimist, et tugevdada kodanike usaldust avaliku sektori institutsioonide ja poliitiliste esindajate vastu;

B.  arvestades, et endiselt esineb probleeme, kuid need tuleb dialoogi, koostöö ning valitsuse ja opositsiooni vaheliste kompromisside vaimus kiiresti ja tõhusalt lahendada, et tagada Albaania jätkuv liikumine ELiga ühinemise suunas;

C.  arvestades, et ELiga seotud reforme käsitlev konstruktiivne ja jätkusuutlik dialoog eri poliitiliste jõudude vahel on ELiga ühinemise protsessi edendamiseks väga oluline;

D.  arvestades, et Albaanias on ELiga ühinemise protsessi suhtes poliitiline konsensus ja üldsuse laialdane toetus;

E.  arvestades, et ühinemisläbirääkimised stimuleerivad jõuliselt ühinemisega seotud reformide heakskiitmist ja elluviimist;

F.  arvestades, et kohtureform on jätkuvalt Albaania ELiga ühinemise protsessiga edasiliikumise võti;

G.  arvestades, et 2017. aastal toimuvad Albaanias presidendi- ja parlamendivalimised;

H.  arvestades, et usuvabaduse, kultuuripärandi ja vähemuste õiguste kaitse ning vara valitsemine kuuluvad Euroopa Liidu põhiväärtuste hulka;

I.  arvestades, et EL on toonitanud vajadust tugevdada majanduse juhtimist, õigusriigi põhimõtte järgimist ja avaliku halduse suutlikkust kõigis Lääne-Balkani riikides;

J.  arvestades Albaania ametiasutustel on positiivne lähenemine piirkondliku koostöö suhtes eesmärgiga soodustada taristu arendamist ning meetmeid terrorismi vastu võitlemiseks, majandussuhteid ja noorte liikuvust;

1.  tunnustab Albaania jätkuvaid edusamme ELiga seotud reformide teostamisel ja eelkõige põhiseaduse muudatuste konsensuslikku vastuvõtmist 2016. aasta juulis, mis loob aluse põhjalikule ja ulatuslikule kohtureformile; rõhutab, et ELiga ühinemise protsessi edukaks jätkamiseks on reformide järjepideva heakskiitmise kõrval oluline nende täielik ja pidev elluviimine kõigi viie prioriteedi osas ning püsiv poliitiline pühendumus; julgustab Albaaniat selliste reformide elluviimisel häid tulemusi saavutama;

2.  tervitab komisjoni soovitust alustada Albaaniaga ühinemisläbirääkimisi; toetab täiel määral Albaania ELiga ühinemist ja nõuab, et ühinemisläbirääkimisi alustataks kohe, kui laialdase kohtureformi läbiviimisel ning organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastases võitluses on näha usaldusväärseid ja jätkusuutlikke edusamme, et reformihoog püsiks; loodab, et Albaania kindlustab saavutatud edu ja hoiab kõigi kesksete prioriteetide järgimisel edasiliikumise tempot;

3.  kinnitab veel kord, et konstruktiivne dialoog, püsiv poliitiline koostöö, vastastikune usaldus ja kompromissivalmidus on reformide ja kogu ELiga ühinemise protsessi edukaks kulgemiseks ülimalt tähtsad; tunnustab sellega seoses kriminaalkurjategijate avalikesse ametitesse võtmise välistamist käsitlevate õigusaktide vastuvõtmist; kutsub kõiki erakondi üles rohkem pingutama, et alustada tõelist poliitilist dialoogi ja saavutada konstruktiivne koostöö;

4.  tunnustab kohtureformi jaoks vajalike põhiseaduse muudatuste üksmeelset vastuvõtmist ja kohtusüsteemi, prokuratuuri ning konstitutsioonikohtu institutsioonilist ümberkorraldamist käsitlevate seaduste vastuvõtmist; nõuab kõigi asjaomaste täiendavate seaduste ja määruste, eelkõige kohtunike, prokuröride ja õigusnõunike uue hindamise (kontrollimise) seaduse ning kohtusüsteemi reformi elluviimiseks vajaliku seaduseelnõude paketi kiiret vastuvõtmist ja usaldusväärset rakendamist; võtab teadmiseks konstitutsioonikohtu otsuse kontrollimise seaduse põhiseaduslikkuse kohta, mis järgnes Veneetsia komisjoni positiivsele arvamusele; kordab, et ulatuslik kohtureform on üks Albaania kodanike suuri nõudmisi, et taastuks nende usaldus poliitiliste esindajate ja avalike institutsioonide vastu, ning et kogu reformiprotsessi usaldusväärsus ja tulemuslikkus, sealhulgas võitlus korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu, sõltub kontrolliprotsessi ja kohtureformi elluviimise edukusest; tuletab meelde, et sellise reformi vastuvõtmine ja elluviimine on oluline võitluses korruptsiooni vastu ning keskse tähtsusega õigusriigi põhimõtte kohaldamiseks ning põhiõiguste tõhusamaks jõustamiseks riigis, pidades silmas ka kodanike usalduse suurendamist kohtusüsteemi vastu;

5.  tunnustab uut kohtureformi strateegiat aastateks 2017–2020 ja selle tegevuskava, mille eesmärk on saavutada suurem professionaalsus, õigusasutuste süsteemi, sh kohtusüsteemi tõhusus ja sõltumatus ning kohtute kõigi liikmete uuesti hindamine, samuti meetmete rakendamiseks vajalike eelarvevahendite suurendamine; kahetseb, et õigusemõistmine on jätkuvalt aeglane ja ebaefektiivne; märgib edusammude vähesust ülemkohtu ja halduskohtute vabade ametikohtade täitmisel ning kohtuasjade ühtse haldussüsteemi tulemuslikul kasutamisel; nõuab, et jätkuvalt pöörataks tähelepanu kohtusüsteemi toimimise puudujääkidele, sealhulgas kohtuvõimu sõltuvusele poliitilisest mõjust ja teistest võimuharudest, valikulisele õigusemõistmisele, piiratud vastutusele, ebaefektiivsetele järelevalvemehhanismidele, korruptsioonile ning kohtu- ja täitemenetluste üldisele pikkusele; väljendab kahetsust poliitilise sekkumise pärast uurimistesse ja kohtuasjadesse ning nõuab seetõttu kohtusüsteemi tegeliku sõltumatuse tugevdamist; kutsub üles tegema jätkuvalt pingutusi halduskohtu valdkonnas, käsitledes selliseid küsimusi nagu tõhus juurdepääs kohtutele ning eraldades vahendeid nende kohtute tõhusa töö võimaldamiseks; kordab, et kriminaalkohtu süsteemi reformi eesmärk peaks olema kurjategijate vastutusele võtmine ning nende rehabilitatsiooni ja uuesti integreerimise edendamine, tagades samas ohvrite ja kuriteo tunnistajate õiguste kaitse;

6.  palub valimisreformiga tegeleval ajutisel parlamendikomisjonil viia kiiresti lõpule valimisseaduse läbivaatamine ja uurida ühtlasi kõiki OSCE/ODIHRi varasemaid soovitusi ning suurendada erakondade rahastamise läbipaistvust ja valimisprotsessi usaldusväärsust; kutsub pädevaid ametiasutusi üles tagama nende meetmete õigeaegne rakendamine enne 2017. aasta juunis toimuvaid parlamendivalimisi ning tagama valimiste korraldamise sõltumatuse ja depolitiseerimise; tuletab meelde, et kõik erakonnad vastutavad selle eest, et demokraatlikud valimised viidaks läbi vastavalt rahvusvahelistele standarditele; palub ametiasutustel julgustada kodanikuühiskonna organisatsioone aktiivselt osalema kogu valimisprotsessi läbivaatamises; tuletab meelde, et vabad ja ausad valimised on ELiga ühinemise protsessi jätkamiseks väga olulised; toonitab vajadust tegelda erakondade rahastamise ja usaldusväärse auditisüsteemiga seotud probleemidega;

7.  kutsub Albaania erakondi üles järgima oma kandidaatide nimekirjade koostamisel järgmisteks valimisteks tões ja vaimus seadust, mis välistab kriminaalkurjategijate avalikesse ametitesse võtmise; nõuab selle seaduse täielikku rakendamist;

8.  julgustab Albaania ametiasutusi võtma meetmeid, et lihtsustada välismaal elavate Albaania kodanike hääletamist väljaspool riiki;

9.  tunnustab parlamentaarse tegevuse läbipaistvuse ja kaasavuse paranemist, nõuab aga, et suurendataks parlamentaarset suutlikkust, et jälgida reformide elluviimist ja vastavust ELi nõuetele, ning et paremini kasutataks mitmesuguseid järelevalvemehhanisme ja institutsioone, et valitsust vastutama panna; nõuab, et kiidetaks heaks parlamendi eetikakoodeks ja et kodukorras võetaks arvesse seadust, mis käsitleb parlamendi rolli ELiga integreerumise protsessis; avaldab valmisolekut uurida vahendeid, mille abil tihendada laienemisprotsessis osalevatele riikidele suunatud Euroopa Parlamendi toetusprogrammi raames Albaania parlamendiga tehtavat koostööd, et suurendada Albaania parlamendi suutlikkust anda välja ELi õigustikuga kooskõlas olevaid kvaliteetseid õigusakte ja teha järelevalvet reformide elluviimise üle;

10.  võtab teadmiseks meetmed kodanikusõbralikuma avaliku halduse kujundamiseks ja kindlad saavutused avaliku halduse reformi ja avaliku sektori finantsjuhtimise reformi elluviimisel; nõuab avaliku teenistuse seaduse ja haldusmenetluste seaduse veelgi tugevamat rakendamist eesmärgiga parandada pädevus- ja tulemuspõhiseid töölevõtmise ja edutamise menetlusi ning parandada institutsioonide ja inimeste suutlikkust, et tugevdada saavutusi tõhusama, depolitiseeritud, läbipaistva ja professionaalse avaliku halduse tagamiseks, mis muudaks võimalikuks ka ELiga ühinemise läbirääkimiste tõhusa korralduse; nõuab inimõiguste struktuuride, sh ombudsmani büroo volituste, autonoomia, tõhususe ja vahendite suurendamist; tunnustab Euroopa integratsiooni riikliku nõukogu algatusi, mille eesmärk on parandada avaliku halduse ja kodanikuühiskonna suutlikkust jälgida nende reformide teostamist, mis on seotud Albaania ühinemisega ELiga; rõhutab vajadust kindlustada reguleerivate ja järelevalveasutuste sõltumatus;

11.  võtab teadmiseks territoriaalse reformi elluviimise; rõhutab, et äsja loodud omavalitsusüksuste finants- ja haldussuutlikkuse suurendamiseks tuleb teha olulisi pingutusi;

12.  hindab positiivselt korruptsioonivastase õigustiku kõige olulisemate osade, sealhulgas rikkumistest teatajate kohta käivate õigusnormide vastuvõtmist; tunneb siiski jätkuvalt muret, et korruptsioon on endiselt suur ja paljudes valdkondades laialt levinud ning kujutab endast jätkuvalt tõsist probleemi, vähendades inimeste usaldust avaliku sektori institutsioonide suhtes; peab murettekitavaks, et peamised korruptsiooni vastu võitlemise institutsioonid on endiselt poliitilise sekkumise objektid ja nende haldussuutlikkus on piiratud; märgib, et kesine rahvusvaheline koostöö ja teabevahetus takistavad jätkuvalt korruptsiooni ennetavat uurimist ja selle eest tulemuslikku vastutusele võtmist; rõhutab, et vaja on luua adekvaatsem õigusraamistik huvide konfliktide ärahoidmiseks, reguleerida lobitööd ja parandada institutsioonide, eelkõige politsei- prokuratuurisutuste vahelist koostööd, et parandada uurimise, süüdistuse esitamise ja süüdimõistmise tulemuslikkust ka kõrgemal tasemel esinevate juhtumite puhul;

13.  tunnustab organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse strateegia ja tegevuskava jätkuvat rakendamist ning rahvusvahelise politseikoostöö intensiivistamist; nõuab ühtlasi organiseeritud kuritegelike võrgustike purustamist ning organiseeritud kuritegevusega seotud juhtumite puhul lõplike süüdimõistvate kohtuotsuste hulga suurendamist, milleks tuleb tõhustada rahvusvaheliste organisatsioonide, politsei- ja prokuratuuriasutuste vaheliste koostööd ning suurendada institutsioonilist suutlikkust ja tegevusvõimet; on mures, et ebaseaduslikult saadud varade arestimise ja konfiskeerimise tulemuslikkus on jätkuvalt väga väike ning nõuab finantsuurimiste suutlikkuse ja kasutamise suurendamist, et parandada tulemusi nendes valdkondades; märgib, et hoolimata rahapesu käsitlevate uurimismenetluste kasvutendentsist on lõplike süüdimõistvate kohtuotsuste arv endiselt väike;

14.  väljendab heameelt hiljutiste kanepiistanduste vastaste operatsioonide üle, kuid nõuab siiski tõhustatud meetmete võtmist, et likvideerida muu hulgas tihedama rahvusvahelise ja piirkondliku koostöö kaudu uimastitaimede kasvatamine, uimastite tootmine ja salakaubavedu Albaanias ning sellega seotud organiseeritud kuritegevuse võrgustikud; märgib siiski, et politsei ja prokuratuur ei suuda tuvastada uimastitaimede kasvatamise taga seisvaid kuritegelikke rühmitusi;

15.  nõuab suuremaid pingutusi ebaseadusliku relvakaubanduse kontrollimatu leviku vastu võitlemiseks, tõhustades sellel eesmärgil muu hulgas koostööd ELiga ja hävitades allesjäänud väike- ja kergrelvade varud ning parandades hoidlate tingimusi; tunneb muret tulirelvadega toime pandud tapmiste väga suure arvu pärast Albaanias;

16.  nõuab, et tugevdataks valitsuse suutlikkust leida, arestida ja konfiskeerida küberkuritegevuse tulu ja tõkestada rahapesu internetis;

17.  julgustab Albaaniat veelgi parandama oma õigusraamistikku pagulaste rahvusvahelise kaitse seisundi üle otsustamiseks; kiidab Albaania politsei pingutusi teabevahetuse kiirendamiseks Frontexiga ning nõuab ELi ja Albaania koostöö edasist tõhustamist, et kaitsta pagulaste õigusi kooskõlas rahvusvaheliste standardite ja ELi põhiväärtustega; väljendab muret inimkaubanduse juhtumite arvu hiljutise suurenemise pärast; nõuab, et tõhustataks inimkaubanduse ennetamisel tehtavaid pingutusi, pöörates erilist tähelepanu sellise inimkaubanduse peamistele ohvritele, nimelt saatjata alaealistele, naistele ja tüdrukutele;

18.  tunneb muret vanglate ülerahvastatuse ja (teadete kohaselt) ebapiisava arstiabi pärast kinnipidamisasutustes ning kahtlustatavate halva kohtlemise pärast politseijaoskondades; soovitab vaadata läbi karistusviisid, ümber klassifitseerida kriminaalkuriteod ning kasutada rohkem vanglakaristuste alternatiive;

19.  märgib, et riiklike institutsioonide ja kodanikuühiskonna organisatsioonide ELiga seonduv koostöö on paranenud ja hõlmab ka kodanikuühiskonna organisatsioonide osalemist riikliku Euroopa integratsiooni nõukogu koosolekutel; märgib, et tugev kodanikuühiskond on iga demokraatliku süsteemi oluline osa; rõhutab seepärast, et valitsuse kõigil tasanditel, sealhulgas kohalikul tasandil, on vaja koostööd kodanikuühiskonna organisatsioonidega veelgi tihendada; avaldab sellega seoses heameelt riikliku kodanikuühiskonna nõukogu loomise üle; nõuab, et tulemuslikumalt rakendataks teabe saamise ja avaliku konsultatsiooni õigust ning paremini reguleeritaks kodanikuühiskonna organisatsioone mõjutavat fiskaalraamistikku;

20.  tuletab peamiste prioriteetide seas meelde vajadust tugevdada inimõiguste ja vähemuste õiguste kaitset ning diskrimineerimisvastast poliitikat, sh nende jõustamise tõhustamise abil; kutsub pädevaid asutusi üles jätkama kaasamise ja sallivuse õhkkonna parandamist kõigi riigis elavate vähemuste jaoks kooskõlas Euroopa vähemuste kaitse standarditega, muu hulgas tugevdades vähemuste küsimustega tegeleva riikliku komitee rolli; tunnustab esialgseid samme, mille eesmärk on parandada õigusraamistikku vähemuste kaitsmiseks, ja kutsub Albaaniat üles võtma vastu vähemuste kaitse raamseadus ning ratifitseerima Euroopa piirkondlike ja vähemuskeelte harta; võtab teadmiseks laiaulatusliku konsultatsiooniprotsessi, milles osalevad sõltumatud institutsioonid, vähemuste ühendused ja kodanikuühiskond; rõhutab vajadust parandada romade, egiptlaste ja teiste etniliste vähemuste elamistingimusi; nõuab konkreetseid meetmeid, nt romade ja egiptlaste rahvastikuregistrisse kandmist (sünnitunnistused ja ID-kaardid); nõuab, et võetaks jätkuvalt meetmeid, millega parandada nende jaoks tööhõive ning kõigi avalike ja sotsiaalteenuste, hariduse, tervishoiu, sotsiaaleluruumide ja õigusabi kättesaadavust; on mures, et teatavatele positiivsetele muutustele vaatamata on roma laste haridussüsteemi kaasamise määr endiselt selle piirkonna madalaim;

21.  tunnustab ombudsmani büroo pingutusi inimõigusi käsitlevate õigusaktide parandamisel, eriti kohtureformi raames; avaldab heameelt haavatavate elanikkonnarühmade õiguste ning inimväärikuse, vabaduse, võrdsuse ja õigusriigi põhimõtete aktiivse edendamise üle; avaldab kahetsust, et ombudsmani büroo tööd piiravad jätkuvalt rahastamise ja personali nappus tema keskbüroos ja kohalikes büroodes; nõuab selle büroo mõjuvõimu, autonoomia, tõhususe ja vahendite suurendamist;

22.  on jätkuvalt mures ebasoodsas olukorras olevatesse ja marginaliseerunud rühmadesse kuuluvate naiste ja tüdrukute diskrimineerimise ja asjakohaste meetmete puudumise pärast nende kaitsmiseks, samuti naiste- ja tüdrukutevastase perevägivalla juhtumite suure arvu pärast; rõhutab vajadust täiendavate pingutuste järele, et jõuda diskrimineerimisvastastes juhtumites heade tulemusteni; palub pädevatel asutustel jätkata teadlikkuse suurendamist ja perevägivalla ennetamist ning parandada perevägivalla ohvrite toetamist; kordab oma nõuet rakendada täies mahus Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla tõkestamise ja sellega võitlemise konventsiooni (Istanbuli konventsioon); nõuab tungivalt, et ametiasutused võitleksid süstemaatilise hariduse, avalike arutelude ning valitsuse meetmete kaudu sooliste stereotüüpsete eelarvamuste vastu;

23.  nõuab paremaid institutsioonilisi mehhanisme lapse õiguste kaitseks ja lapstööjõu kasutamise ärahoidmiseks;

24.  märgib, et asjaomaste õigusaktide täieliku rakendamise kaudu kõigi vähemuste õiguste kaitsmiseks Albaanias on vaja täiendavaid pingutusi; soovitab sätestada Prespa, Golo Brdo ja Gora piirkonna etniliste bulgaarlaste õigused seaduses ja tagada need praktikas;

25.  väljendab heameelt LGBTI-inimeste õiguste kaitse paranemise ning LGBTI-inimesi puudutava riikliku tegevuskava vastuvõtmise üle aastateks 2016–2020 ja julgustab valitsust rakendama jätkuvalt selle programmi edasisi meetmeid ning veelgi tugevdama valitsuse koostööd LGBTI-inimeste õigusi kaitsvate kodanikuühiskonna organisatsoonidega; julgustab ühtlasi valitsust ja seaduseandjaid tagama, et soo tunnustamiseks seatud tingimused vastavad standarditele, mis on sätestatud Euroopa Nõukogu ministrite komitee soovituses liikmesriikidele CM/Rec(2010)5 seksuaalse sättumuse ja sooidentiteedi alusel toimuva diskrimineerimise vastaste meetmete kohta;

26.  väljendab kahetsust, et pädevad asutused ei ole suutnud siiani läbi viia tulemuslikku kriminaaluurimist seoses inimelude kaotusega 21. jaanuari 2011. aasta meeleavaldusel; kutsub ametiasutusi üles võtma viivitamata meetmeid, et tagada õigusemõistmine selle päeva ohvrite jaoks;

27.  tunnustab ususallivust ja usukogukondade head omavahelist koostööd; kutsub pädevaid asutusi ja usukogukondi üles tegema kooskõlas põhiseadusega usulise kooskõla säilitamiseks ja edendamiseks koostööd; on seisukohal, et oluline on ennetada islamistlikku radikaliseerumist luureteenistuste, õiguskaitseasutuste ja kohtuasutuste sihtotstarbelise lähenemisviisi kaudu, sh tagasipöörduvate välisvõitlejate neutraliseerimise ja taasintegreerimise abil, võidelda koos kodanikuühiskonna organisatsioonide ja usukogukondadega vägivaldse äärmusluse vastu ning tõhustada sellealast piirkondlikku ja rahvusvahelist koostööd; tunnustab riigi ulatuslikku õigusraamistikku terrorismi rahastamise ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks; nõuab, et kõigi meetmetega tuleks igal juhul tagada inimõiguste ja põhivabaduste austamine kooskõlas rahvusvaheliste standarditega; rõhutab eriharidusprogrammide suurt tähtsust radikaliseerumise ennetamisel ning asjaomaste isikute uuesti ühiskonda integreerimisel ja rehabiliteerimisel;

28.  avaldab kahetsust, et eelmisel aastal tehti meediavabaduse valdkonnas piiratud edusamme; rõhutab taas professionaalse ja sõltumatu era- ja avalik-õigusliku meedia suurt tähtsust; peab murettekitavaks meedia poliitilist mõjutamist ja ajakirjanike hulgas laialdaselt levinud enesetsensuuri; märgib, et audiovisuaalmeedia seadust rakendatakse loiult ja audiovisuaalmeedia ametiasutuses viivitatakse ametikohtade täitmisega; nõuab, et võetaks meetmeid ajakirjanikele esitatavate kutsealaste ja eetiliste nõuete tõstmiseks ning ajakirjanike puhul korraliste töölepingute valdavaks muutmiseks, suurendataks valitsuse reklaami läbipaistvust meedias ning tagataks reguleerimisasutuse ja avalik-õigusliku ringhäälinguorganisatsiooni sõltumatus, erapooletus ja vastutus, pidades eriti silmas eelseisvaid parlamendivalimisi; kordab vajadust viia lõpule ja võtta vastu avalik-õigusliku ringhäälinguorganisatsiooni asutusesisene põhimäärus ja viia lõpule digitaalsele ringhäälingule ülemineku protsess;

29.  tunnustab edusamme eelarve konsolideerimisel, äritegevuse paranenud tulemusi ja mitteametliku majanduse vastu rakendatud meetmeid; märgib aga, et õigusriigi põhimõtete rakendamisel endiselt esinevad puudujäägid ja kohmakas regulatiivne keskkond takistavad investeerimist; on mures, et rändajate rahasaadetised kujutavad endast olulist sisenõudlust käivitavat jõudu; kutsub pädevaid ametiasutusi üles võtma meetmeid lepingute paremaks täitmiseks ja maksude paremaks kogumiseks ning jätkama kohtureformi elluviimist, et parandada ettevõtluskeskkonda; on mures otsehangete suure arvu ja avaliku huvi suhtes küsitavat mõju avaldavate konkurentsi välistavate pakkumusmenetluste ning pikaajaliste allhanke- ning avaliku ja erasektori partnerluse lepingute sõlmimise pärast;

30.  soovitab ametiasutustel kiirendada selliste oluliste taristuprojektide ehitamist nagu raudteeühendus ja nüüdisaegne kiirtee Tirana ja Skopje vahel, mis on osa VIII transpordikoridorist;

31.  võtab murega teadmiseks keskkonnaalaste õigusaktide jõustamise haldussuutlikkuse piiratud laadi ning puuduliku jäätmekäitluse ja veemajanduse, millega kaasneb sageli keskkonnakuritegevus, mis ohustab Albaania majandusressursse ja kujutab endast takistust teel ressursitõhusa majanduse suunas; rõhutab, et on vaja parandada keskkonnamõju hindamiste kvaliteeti ning tagada üldsuse osalemine ja kodanikuühiskonnaga konsulteerimine oluliste projektide korral; rõhutab, kui suure tähtsusega on kliimamuutusi käsitlevate eesmärkide täitmine, kahjustamata bioloogilist mitmekesisust, maastikku, veevarusid, loomastikku, taimestikku ja mõjutatud kohalikku elanikkonda; on sügavalt mures asjaolu pärast, et komisjoni andmeil on 71st hüdroelektrijaama projektist 44 ehitamisel kaitsealadel;

32.  taunib asjaolu, et hüdroelektrijaamade ökoloogilist mõju ei ole sageli nõuetekohaselt hinnatud, et tagada vastavus rahvusvahelistele standarditele ja asjaomastele ELi loodust käsitlevatele õigusaktidele; soovitab valitsusel kaaluda Vjosa rahvuspargi loomist piki kogu jõge ja loobuda plaanidest ehitada Vjosa jõe ja selle lisajõgede äärde uued hüdroelektrijaamad; kutsub Albaaniat tungivalt üles saavutama suurem vastavus ELi energiaalaste õigusaktidega ja eelkõige võtma vastu riikliku energiastrateegia, et tugevdada energiasõltumatust ja -tõhusust; avaldab heameelt 2015.–2020. aasta taastuvate energiaallikate riikliku tegevuskava üle;

33.  märgib, et omandiõiguste jõustamine tuleb alles tulemuslikult tagada; soovitab tungivalt võtta meetmeid varade arvelevõtmise, tagastamise ja hüvitamise protsessi lõpuleviimiseks ning ajakohastada ja tulemuslikult ellu viia aastateks 2012–2020 kavandatud omandiõiguste alane strateegia; nõuab samuti, et ametiasutused töötaksid sellega seoses välja selgete kohustuste ja tähtaegadega tegevuskava ja korraldaksid avaliku teavituskampaania, et teavitada endisi omanikke nende õigustest ja kohustustest seoses varade tagastamisega; kutsub üles parandama läbipaistvust, õiguskindlust ja võrdset kohtlemist seoses kommunismi ajal konfiskeeritud varade hüvitamist käsitleva seadusega; nõuab omandiõiguse riikliku koordinaatori ametisse nimetamist ning varade arvelevõtmise ja kaardistamise protsessi kiirendamist, sealhulgas varade digiteerimist;

34.  rõhutab, kui tähtis on uurimistöö endise kommunistliku režiimi toime pandud kuritegude paljastamise protsessis ning riiklike institutsioonide moraalne, poliitiline ja juriidiline vastutus selles protsessis; kutsub ametiasutusi üles töötama välja asjakohased seadusandlikud meetmed, et aidata ohvreid rehabiliteerida, sealhulgas hüvitiste maksmine eraisikutele ja nende perekondadele, ning tühistada kõik poliitiliselt motiveeritud kohtuotsused, mis on endiselt jõus; palub tungivalt, et riiklikud institutsioonid uuriksid ja tooksid kohtu ette kurjategijad, kes panid kommunistliku diktatuuri ajal toime inimsusevastaseid kuritegusid;

35.  märgib, et kommunistliku minevikuga tegelemine on inimõiguste rikkumistele vastuastumise ning ohvrite jaoks tõe ja õiguse jaluleseadmise seisukohast peamise tähtsusega; tunnustab seadust, millega luuakse asutus Sigurimi toimikute avamiseks; tunnustab OSCE esinduse ja Saksamaa saatkonna avaldatud uuringut teadmiste ja avalikkuse suhtumise kohta Albaania kommunistliku mineviku ja riigi tulevikuootuste suhtes; märgib, et need pingutused aitavad alustada dialoogi mineviku üle ja luua tulevikuootusi;

36.  rõhutab, et oluline on tugevdada sotsiaaldialoogi, kodanikuühiskonna organisatsioonide kaasamist, sotsiaalpartnerite võimekust ja sotsiaalõiguste maksmapaneku mehhanisme; nõuab, et valitsus ajakohastaks haridussüsteemi, pidades silmas kaasavama ühiskonna ülesehitamist, ebavõrdsuse ja diskrimineerimise vähendamist ning noortele oskuste ja teadmiste paremat andmist; rõhutab ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (IPA) kaudu antava toetuse tähtsust haridus-, tööhõive- ja sotsiaalpoliitikale;

37.  kutsub Albaania ametiasutusi üles tugevdama oma poliitikat, mis käsitleb puuetega inimesi, kellel on jätkuvalt raskusi haridusele, töökohtadele, tervishoiule, sotsiaalteenustele ja otsustusprotsessidele juurdepääsul, mille käigus käsitletaks ka takistusi, mis ei võimalda neil hääletamisõigust vabalt kasutada;

38.  märgib murega, et taas on suurenenud albaanlaste esitatud varjupaigataotluste hulk ELi liikmesriikides, mis loetakse põhjendamatuks; nõuab tungivalt, et valitsus võtaks koheseid ja otsustavaid meetmeid selle nähtusega tegelemiseks ning tõhustaks teadlikkuse tõstmist, sotsiaalmajanduslikku toetust ja ennetustööd ning tegeleks surveteguritega, mis on seotud tööpuuduse ning sotsiaalkaitse-, haridus- ja tervishoiupoliitika struktuursete puudustega; rõhutab vajadust tagada piirivalve ja rände peadirektoraadile ja piiripolitseile piisavad inimressursid ning parandada asjaomast institutsioonidevahelist koostööd, et ebaseadusliku rändega paremini toime tulla;

39.  avaldab Albaaniale tunnustust asjaomaste ELi deklaratsioonide ja nõukogu järelduste jätkuva täieliku järgimise eest, millega Albaania näitab oma selget panustamist Euroopa integratsiooni ja solidaarsusse; toonitab, kui tähtis ja vajalik on Albaania jätkuv konstruktiivne panus piirkonna poliitilisse stabiilsusesse;

40.  avaldab heameelt Albaania ametiasutuste otsuse üle viia riigi välispoliitika kooskõlla nõukogu otsusega (ÜVJP) 2016/1671, millega uuendatakse ELi piiravaid meetmeid Venemaa vastu;

41.  rõhutab heanaaberlike suhete tagamise tähtsust, mis on laienemisprotsessi ning stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi tingimuste lahutamatu osana endiselt väga oluline; avaldab heameelt Albaania konstruktiivse ja proaktiivse rolli üle piirkondliku koostöö ja heanaaberlike suhete edendamisel teiste laienemisprotsessis osalevate riikide ja naabruses asuvate ELi liikmesriikidega; tunnustab Albaania osalemist Lääne-Balkani riikide kuuiku algatuses;

42.  tunnustab Albaaniat ja Serbiat nende jätkuva panuse eest kahepoolsete suhete parandamisel ja piirkondliku koostöö tugevdamisel poliitilisel ja ühiskondlikul tasandil, näiteks piirkondliku noortevaldkonna koostöötalituse kaudu, mille peakorter asub Tiranas; kutsub mõlemat riiki üles jätkama selles piirkonnas leppimise edendamiseks head koostööd, eelkõige noortele suunatud programmide kaudu, nagu Lääne-Balkani riikide noortele suunatud positiivse tegevuskava raames kättesaadavad programmid;

43.  võtab teadmiseks hiljutised konfliktid Albaania ja Kreeka suhetes ning soovitab mõlemal poolel hoiduda tegevustest või avaldustest, mis võiksid suhetele negatiivset mõju avaldada;

44.  kordab oma nõudmist, et komisjon võtaks oma aruannetesse teabe ühinemiseelse abi rahastamisvahendi kaudu Albaaniale antud toetuse ja rakendatud meetmete tulemuslikkuse, eelkõige ühinemiseelse abi rahastamisvahendi kaudu tähtsaimate prioriteetide ja nendekohaste projektide teostamiseks eraldatud toetuse kohta;

45.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning Albaania valitsusele ja parlamendile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika