Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2312(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0023/2017

Pateikti tekstai :

A8-0023/2017

Debatai :

PV 14/02/2017 - 16
CRE 14/02/2017 - 16

Balsavimas :

PV 15/02/2017 - 7.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0036

Priimti tekstai
PDF 285kWORD 52k
Trečiadienis, 2017 m. vasario 15 d. - Strasbūras
2016 m. ataskaita dėl Albanijos
P8_TA(2017)0036A8-0023/2017

2017 m. vasario 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Albanijos (2016/2312(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Albanijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimą,

–  atsižvelgdamas į 2003 m. birželio 19–20 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui Salonikuose pirmininkavusios valstybės narės išvadas dėl Vakarų Balkanų šalių stojimo į ES perspektyvos,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. birželio 26–27 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimą suteikti Albanijai ES narystės siekiančios šalies kandidatės statusą ir į 2015 m. gruodžio 15 d. Tarybos išvadas,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 13 d. pirmininkaujančios valstybės narės paskelbtas išvadas,

–  atsižvelgdamas į Albanijos ir ES stabilizacijos ir asociacijos tarybos aštuntąjį susitikimą, surengtą 2016 m. rugsėjo 8 d. Briuselyje,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. liepos 4 d. Paryžiuje vykusio Vakarų Balkanų aukščiausiojo lygio susitikimo pirmininko baigiamąją deklaraciją ir pilietinės visuomenės organizacijų rekomendacijas rengiantis 2016 m. Paryžiaus aukščiausiojo lygio susitikimui,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. lapkričio 9 d. Komisijos komunikatą „ES plėtros strategija“ (COM(2016)0715) ir prie jo pridėtą Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Albanijos 2016 m. ataskaita“ (SWD(2016)0364),

–  atsižvelgdamas į bendras išvadas, priimtas per 2016 m. kovo 30 d. Tiranoje vykusį aukšto lygio dialogo šeštąjį susitikimą pagrindinių prioritetų klausimu,

–  atsižvelgdamas į ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro galutines išvadas dėl 2013 m. parlamento rinkimų ir 2015 m. vietos rinkimų,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. ESBO ataskaitą dėl administracinės teisės stebėjimo,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. lapkričio 7–8 d. Briuselyje vykusiame ES ir Albanijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentinio komiteto (SAPK) 11-ame posėdyje priimtas rekomendacijas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Albanijos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A8-0023/2017),

A.  kadangi Albanija padarė pažangą siekdama įgyvendinti politinius narystės kriterijus ir nuolat daro pažangą įgyvendindama penkis pagrindinius prioritetus siekiant pradėti stojimo derybas; kadangi toliau įgyvendinti, inter alia, teismų reformos dokumentų rinkinį, rinkimų reformą ir vadinamąjį dekriminalizavimo įstatymą yra būtina stiprinant piliečių pasitikėjimą jų politiniais atstovais ir viešosiomis institucijomis;

B.  kadangi vis dar yra problemų, kurias nedelsiant reikia veiksmingai spręsti palaikant dialogą, bendradarbiaujant ir ieškant kompromiso tarp vyriausybės ir opozicijos, kad būtų užtikrinta tolesnė pažanga Albanijai siekiant įstoti į ES;

C.  kadangi, norint užtikrinti tolesnę pažangą stojimo į ES procese, būtinas konstruktyvus ir nuolatinis politinių jėgų politinis dialogas su ES susijusių reformų klausimais;

D.  kadangi Albanijoje yra politinis konsensusas ir platus visuomenės pritarimas stojimo į ES procesui;

E.  kadangi stojimo derybos yra galinga paskata priimti ir įgyvendinti su naryste susijusias reformas;

F.  kadangi teismų reforma tebėra pagrindinis aspektas siekiant pažangos Albanijos stojimo į ES procese;

G.  kadangi prezidento ir parlamento rinkimai Albanijoje vyks 2017 m.;

H.  kadangi religijos laisvės, kultūros paveldo, mažumų teisių apsauga ir turto administravimas yra pagrindinės Europos Sąjungos vertybės;

I.  kadangi ES pabrėžė, jog būtina stiprinti ekonomikos valdymą, teisinės valstybės principą ir viešojo administravimo gebėjimus visose Vakarų Balkanų šalyse;

J.  kadangi Albanijos valdžios institucijos laikosi teigiamo požiūrio į regioninį bendradarbiavimą siekiant skatinti infrastruktūros plėtrą, kovos su terorizmu priemones, prekybą ir jaunimo judumą;

1.  palankiai vertina Albanijos pažangą su ES susijusių reformų srityje, visų pirma bendru sutarimu 2016 m. liepos mėn. priimant Konstitucijos pakeitimus, kuriais sudaromos sąlygos išsamiai ir visapusiškai teismų reformai; pabrėžia, kad ne tik nuoseklus reformų patvirtinimas, bet ir visapusiškas ir savalaikis įgyvendinimas visų penkių pagrindinių prioritetų srityje ir ilgalaikis politinis įsipareigojimas yra labai svarbūs siekiant dar labiau paspartinti stojimo į ES procesą; ragina Albaniją užtikrinti patikimus rezultatus minėtų reformų srityje;

2.  teigiamai vertina Komisijos rekomendaciją dėl stojimo derybų su Albanija pradžios; visapusiškai remia Albanijos stojimą į ES ir ragina, kad stojimo derybos būtų pradėtos iš karto, kai tik bus patikimos ir tvarios pažangos išsamios teismų sistemos reformos įgyvendinimo srityje, taip pat kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija, siekiant išlaikyti reformos tempą; tikisi, kad Albanija įtvirtins pasiektą pažangą ir išlaikys pažangos tempą įgyvendindama visus pagrindinius prioritetus;

3.  primena, kad konstruktyvus dialogas, tvarus politinis bendradarbiavimas, abipusis pasitikėjimas ir noras siekti kompromiso yra itin svarbūs siekiant sėkmingo reformų įgyvendinimo ir visam stojimo į ES procesui; šiuo požiūriu teigiamai vertina tai, kad priimti teisės aktai, kuriais užtikrinama, kad pareigų valstybės tarnyboje negalėtų eiti baudžiamąja tvarka teisti asmenys; todėl ragina visas politines partijas toliau stengtis užmegzti tikrą politinį dialogą ir konstruktyviai bendradarbiauti;

4.  palankiai vertina tai, kad bendru sutarimu buvo priimtos konstitucinės pataisos dėl teismų sistemos reformos ir priimti teisės aktai dėl institucinio teismų, prokuratūros ir Konstitucinio Teismo pertvarkymo; ragina skubiai priimti ir patikimai įgyvendinti visus atitinkamus papildomus įstatymus ir kitus teisės aktus, ypač įstatymą dėl teisėjų, prokurorų ir teisės konsultantų pakartotinio įvertinimo (patikrinimo) ir įstatymų projektų rinkinį, kuris yra būtinas teismų sistemos reformai įgyvendinti; atkreipia dėmesį į Konstitucinio Teismo sprendimą dėl patikimumo patikrinimo įstatymo konstitucingumo po to, kai Venecijos komisija pateikė teigiamą nuomonę; pakartoja, kad visapusiška teismų reforma yra pagrindinis Albanijos piliečių reikalavimas, norint atgauti jų pasitikėjimą politiniais atstovais ir valstybinėmis institucijomis, kad viso reformos proceso patikimumas ir veiksmingumas, įskaitant kovą su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu, priklauso nuo to, ar sėkmingi bus patikimumo tikrinimo procesas ir teismų reformos įgyvendinimas; primena, kad patvirtinti ir įgyvendinti tokią reformą yra būtina kovojant su korupcija ir itin svarbi siekiant įtvirtinti teisinės valstybės principą ir sustiprinti pagrindinių teisių užtikrinimą šalyje, taip pat siekiant padidinti visų piliečių pasitikėjimą teismų sistema;

5.  teigiamai vertina naująją 2017–2020 m. teismų reformos strategiją ir jos veiksmų planą, kuriais siekiama didinti teisminės sistemos, įskaitant teismų sistemą ir teisminių institucijų darbuotojų pakartotinį vertinimą, profesionalumą, efektyvumą ir nepriklausomumą, taip pat tai, kad padidintos biudžeto lėšos jų įgyvendinimui; apgailestauja dėl to, kad teisingumas ir toliau vykdomas lėtai ir neveiksmingai; atkreipia dėmesį į tai, kad nedaroma pažangos siekiant užpildyti Aukščiausiojo Teismo ir administracinių teismų laisvas vietas ir veiksmingai naudoti suvienodintą bylų valdymo sistemą; ragina toliau šalinti visus teismų sistemos veikimo trūkumus, įskaitant nepriklausomumo nuo politinio poveikio ir kitų valdžios šakų stoką, selektyvų teisingumą, ribotą atskaitomybę, neveiksmingus priežiūros mechanizmus, korupciją ir bendrą teismo proceso ir vykdymo teismine tvarka trukmę; apgailestauja dėl politinio kišimosi į tyrimus ir teismų bylas, todėl ragina praktiškai stiprinti teismų nepriklausomumą; ragina imtis tolesnių veiksmų administracinės teisenos srityje, sprendžiant tokius klausimus, kaip veiksminga teisė kreiptis į teismą ir išteklių skyrimas siekiant užtikrinti šių teismų efektyvų darbą; pakartoja, kad baudžiamojo teisingumo sistemos reforma turėtų būti siekiama užtikrinti, kad nusikaltėliai būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn, ir skatinama jų reabilitacija ir reintegracija, tuo pačiu metu užtikrinant nusikaltimo aukų ir liudytojų teisių apsaugą;

6.  ragina ad hoc parlamentinį rinkimų reformos komitetą skubiai užbaigti rinkimų įstatymo peržiūrą, tuo pat metu atsižvelgiant į visas ankstesnes ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro rekomendacijas ir padidinant partijų finansavimo skaidrumą bei rinkimų procesų sąžiningumą; ragina kompetentingas valdžios institucijas užtikrinti, kad jis būtų įgyvendintas laiku prieš 2017 m. birželio mėn. vyksiančius parlamento rinkimus, ir užtikrinti rinkimų administracijos nepriklausomumą ir politinį nešališkumą; primena, kad visos politinės partijos turi užtikrinti, kad demokratiniai rinkimai vyktų laikantis tarptautinių standartų; ragina valdžios institucijas skatinti pilietinės visuomenės organizacijas aktyviai dalyvauti apžvelgiant visą rinkimų procesą; primena, kad laisvi ir sąžiningi rinkimai yra nepaprastai svarbūs siekiant tolesnės pažangos ES integracijos procese; pabrėžia, kad reikia spręsti problemas, susijusias su politinių partijų finansavimu ir atskaitinga audito sistema;

7.  ragina Albanijos politines partijas, rengiant savo kandidatų sąrašus būsimiems rinkimams, vadovautis įstatymo dėl kriminalinių nusikaltėlių pašalinimo iš valstybinių pareigų principais ir turiniu; ragina visapusiškai įgyvendinti šį įstatymą;

8.  ragina Albanijos valdžios institucijas imtis priemonių siekiant sudaryti galimybę užsienyje gyvenantiems Albanijos piliečiams balsuoti Albanijos rinkimuose būnant kitoje šalyje;

9.  palankiai vertina padidintą Parlamento veiklos skaidrumą ir įtraukumą, tačiau ragina stiprinti parlamentinius gebėjimus, kad būtų galima stebėti reformų įgyvendinimą ir jų atitiktį ES standartams ir geriau taikyti įvairius priežiūros mechanizmus ir naudotis institucijomis, reikalaujant iš vyriausybės teikti ataskaitas; ragina patvirtinti Parlamento etikos kodeksą ir užtikrinti, kad darbo tvarkos taisyklės atspindėtų įstatymą dėl parlamento vaidmens ES integracijos procese; siūlo išnagrinėti glaudesnio bendradarbiavimo su Albanijos parlamentu galimybes pagal Europos Parlamento paramos plėtros šalių parlamentams programą, siekiant sustiprinti jo gebėjimus parengti kokybiškus teisės aktus, atitinkančius ES acquis, ir vykdyti priežiūros vaidmenį įgyvendinant reformas;

10.  atkreipia dėmesį į pastangas sukurti piliečiams palankią viešąją administraciją ir užtikrinti nuoseklią pažangą įgyvendinant viešojo administravimo reformą ir viešųjų finansų valdymo reformą; ragina toliau siekti pažangos stiprinant Valstybės tarnybos įstatymo ir įstatymo dėl administracinių procedūrų taikymą, siekiant tobulinti įdarbinimo ir paaukštinimo procedūras atsižvelgiant į nuopelnus ir veiklos rezultatus ir didinti institucinius ir žmogiškųjų išteklių gebėjimus, siekiant konsoliduoti laimėjimus kuriant veiksmingesnį, politiškai nešališką, skaidrų ir profesionalų viešąjį administravimą, kuris taip pat sudarytų sąlygas veiksmingoms stojimo į ES deryboms; ragina didinti žmogaus teisių struktūrų, įskaitant ombudsmeno instituciją, įgaliojimus, autonomiją, efektyvumą ir išteklius; palankiai vertina Nacionalinės Europos integracijos tarybos iniciatyvas, kuriomis siekiama stiprinti viešojo administravimo pajėgumus ir pilietinę visuomenę, stebint, kaip įgyvendinamos su stojimu į ES susijusios reformos; pabrėžia, kad reikia apsaugoti reguliavimo ir priežiūros institucijų nepriklausomumą;

11.  atkreipia dėmesį į teritorinės reformos įgyvendinimą; pabrėžia, kad reikia dėti esmines pastangas siekiant padidinti finansinius ir administracinius naujai sukurtų vietos valdžios subjektų pajėgumus;

12.  palankiai vertina tai, kad priimti pagrindiniai kovos su korupcija teisės aktai, taip pat ir dėl informatorių apsaugos; tebėra susirūpinęs dėl to, kad korupcija tebėra didelė ir paplitusi daugelyje sričių ir toliau kelia didelių problemų mažindama žmonių pasitikėjimą viešosiomis institucijomis; yra susirūpinęs tuo, kad pagrindinės kovos su korupcija institucijos ir toliau patiria politinį kišimąsi ir turi ribotus administracinius pajėgumus; pažymi, kad dėl prasto tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir keitimosi informacija ir toliau nepavyksta vykdyti aktyvius tyrimus ir veiksmingą persekiojimą dėl korupcijos; pabrėžia, kad reikia sukurti tinkamesnę interesų konfliktų sprendimo teisinę sistemą, lobistinės veiklos reglamentavimą ir geresnį tarpinstitucinį bendradarbiavimą, ypač policijos ir prokuratūros tarnybų bendradarbiavimą, kad būtų pagerinti jų rezultatai tyrimo, baudžiamojo persekiojimo ir apkaltinamųjų nuosprendžių srityse, taip pat sprendžiant aukšto lygio bylas;

13.  palankiai vertina tai, kad toliau įgyvendinami kovos su organizuotu nusikalstamumu strategija ir veiksmų planas ir stiprinamas tarptautinis policijos bendradarbiavimas; taip pat ragina išardyti organizuoto nusikalstamumo tinklus ir paskelbti daugiau galutinių apkaltinamųjų nuosprendžių organizuoto nusikalstamumo bylose, stiprinant tarptautinių organizacijų, policijos ir prokuratūros tarnybų bendradarbiavimą ir institucinius ir veiklos gebėjimus; yra susirūpinęs dėl to, kad neteisėtai įgyto turto įšaldymo ir konfiskavimo rezultatai vis dar labai nežymūs, ir ragina didinti finansinių tyrimų pajėgumus ir dažniau tuos tyrimus vykdyti siekiant pagerinti veiklos rezultatus šiose srityse; pažymi, kad nepaisant to, jog tiriama vis daugiau su pinigų plovimu susijusių bylų, galutinių apkaltinamųjų nuosprendžių skaičius išlieka nedidelis;

14.  nors teigiamai vertina pastarojo meto operacijas prieš kanapių plantacijas, ragina imtis aktyvesnių priemonių siekiant panaikinti narkotinių augalų auginimą, gamybą ir prekybą Albanijoje ir susijusius organizuoto nusikalstamumo tinklus, be kita ko, stiprinant tarptautinį ir regioninį bendradarbiavimą; vis dėlto pažymi, kad policijai ir prokuratūrai nepavyksta nustatyti narkotinių augalų auginimu užsiimančių nusikalstamų tinklų;

15.  ragina dėti aktyvesnes pastangas kovojant su nekontroliuojamu neteisėtos prekybos ginklais plitimu, be kita ko, stiprinant bendradarbiavimą šiuo klausimu su ES, taip pat sunaikinant likusias šaulių ir lengvųjų ginklų atsargas ir pagerinant saugyklų būklę yra susirūpinęs dėl didelio žmogžudysčių naudojant šaunamuosius ginklus skaičiaus Albanijoje;

16.  ragina stiprinti vyriausybės gebėjimą vykdyti iš kibernetinių nusikaltimų gautų pajamų paiešką, jas areštuoti ir konfiskuoti ir užkirsti kelią pinigų plovimui internetu;

17.  ragina Albaniją toliau gerinti savo teisės sistemą, kad būtų apibrėžtas tarptautinės pabėgėlių apsaugos statusas; teigiamai vertina Albanijos policijos pastangas gerinti informacijos mainus su agentūra FRONTEX ir ragina toliau gerinti ES ir Albanijos bendradarbiavimą, kad pabėgėlių teisės būtų saugomos laikantis tarptautinių standartų ir pagrindinių ES vertybių; reiškia susirūpinimą dėl pastaruoju metu išaugusio prekybos žmonėmis atvejų skaičiaus; ragina dėti daugiau pastangų užkertant kelią prekybai žmonėmis, ypatingą dėmesį skiriant pagrindinėms tokios prekybos aukoms, būtent nelydimiems nepilnamečiams, moterims ir mergaitėms;

18.  reiškia susirūpinimą dėl nepaprastai didelio įkalintų asmenų skaičiaus ir (pranešimų dėl) nepakankamos medicininės priežiūros sulaikymo vietose, taip pat dėl netinkamo elgesio su įtariamaisiais policijos nuovadose; rekomenduoja persvarstyti taikomą baudžiamosios teisenos sistemą, perklasifikuoti nusikalstamas veikas ir dažniau naudoti įkalinimo alternatyvas;

19.  atkreipia dėmesį į gerinamą su ES susijusį valstybinių institucijų ir pilietinės visuomenės organizacijų (PVO) bendradarbiavimą, įskaitant PVO dalyvavimą Nacionalinės Europos integracijos tarybos (NEIT) posėdžiuose; pažymi, kad pilietinė visuomenė, kuriai suteikta galių, yra svarbiausias bet kokios demokratinės sistemos elementas; todėl akcentuoja, kad reikia dar glaudesnio koordinavimo su PVO visais valdymo lygmenimis, įskaitant vietos lygį; atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina Nacionalinės pilietinės visuomenės tarybos įsteigimą; ragina veiksmingai įgyvendinti teisę gauti informaciją ir vykdyti viešąsias konsultacijas ir geriau reglamentuoti PVO taikomą fiskalinę sistemą;

20.  primena, kad vieni iš svarbiausių prioritetų yra būtinybė stiprinti žmogaus teisių ir mažumų teisių apsaugą ir kovos su diskriminacija politiką ir veiksmingai užtikrinti jų vykdymą; primygtinai ragina kompetentingas institucijas toliau gerinti visų mažumų įtraukties ir tolerancijos joms aplinką šalyje laikantis Europos mažumų apsaugos standartų ir, be kita ko, sustiprinant Valstybinio mažumų komiteto vaidmenį; teigiamai vertina pradinius veiksmus siekiant pagerinti mažumų apsaugos teisinę sistemą ir ragina Albaniją priimti pagrindų įstatymą dėl mažumų apsaugos ir ratifikuoti Europos regioninių arba mažumų kalbų chartiją; atkreipia dėmesį į išsamių konsultacijų procesą, kuriame dalyvauja nepriklausomos institucijos, mažumų asociacijos ir pilietinė visuomenė; pabrėžia, kad reikia gerinti romų, egiptiečių ir kitų tautinių mažumų gyvenimo sąlygas; ragina imtis konkrečių veiksmų dėl, pvz., romų, egiptiečių registracijos (išduoti gimimo liudijimus ir tapatybės korteles); ragina toliau dėti pastangas siekiant pagerinti jų galimybes įsidarbinti ir gauti visas viešąsias ir socialines paslaugas, švietimo, sveikatos ir socialinio būsto paslaugas ir teisinę pagalbą; yra susirūpinęs, kad, nepaisant pagerėjimo, romų vaikų įtrauktis į švietimo sistemą išlieka prasčiausia regione;

21.  palankiai vertina ombudsmeno tarnybos pastangas gerinti žmogaus teisių teisės aktus, visų pirma vykdant teisminių institucijų reformą; teigiamai vertina tai, kad aktyviai propaguojamos pažeidžiamų grupių teisės ir žmogaus orumo, laisvės, lygybės ir teisinės valstybės principai; apgailestauja dėl to, kad ombudsmeno tarnybos darbui ir toliau trukdo lėšų ir darbuotojų trūkumas jos centrinėje būstinėje ir vietos būstinėse; ragina didinti žmogaus šios tarnybos įgaliojimus, autonomiją, veiksmingumą ir išteklius;

22.  ir toliau yra susirūpinęs dėl moterų diskriminacijos ir dėl to, kad trūksta tinkamų moterų ir mergaičių, priklausančių palankių sąlygų neturinčioms ir marginalizuotoms grupėms, apsaugos priemonių, taip pat dėl didelio prieš moteris ir mergaites nukreipto smurto šeimoje atvejų skaičiaus; pabrėžia, kad reikia papildomų pastangų norint parengti kovos su diskriminacija bylų registrą; ragina kompetentingas institucijas toliau didinti informuotumą ir vykdyti smurto šeimoje prevenciją, taip pat gerinti paramą smurto šeimoje aukoms; dar kartą ragina visapusiškai įgyvendinti Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencija); ragina valdžios institucijas šalinti lyčių atžvilgiu šališkas stereotipines išankstines nuostatas vykdant sistemingą švietimą, plėtojant viešas diskusijas ir taikant vyriausybines priemones;

23.  ragina taikyti geresnius institucinius mechanizmus siekiant apsaugoti vaiko teises ir užkirsti kelią vaikų darbui;

24.  pažymi, kad reikia dėti daugiau pastangų siekiant apsaugoti visų mažumų teises Albanijoje – tai būtų galima padaryti visapusiškai įgyvendinus atitinkamus teisės aktus; rekomenduoja teisiškai įtvirtinti ir praktiškai užtikrinti bulgarų kilmės žmonių, gyvenančių Prespos, Golo Brdo ir Goros regionuose, teises;

25.  palankiai vertina pagerėjusią LGBTI asmenų teisių apsaugą ir tai, kad priimtas LGBTI asmenims skirtas 2016–2020 m. nacionalinis veiksmų planas, ragina vyriausybę toliau įgyvendinti priemones pagal programą ir toliau stiprinti vyriausybės bendradarbiavimą su LGBTI pilietinės visuomenės organizacijomis; be to, ragina vyriausybę ir įstatymų leidėjus užtikrinti, kad lyčių pripažinimo sąlygos atitiktų standartus, nustatytus Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijoje valstybėms narėms CM/Rec(2010)5 dėl kovos su diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės priemonių;

26.  apgailestauja dėl to, kad kompetentingos institucijos iki šiol neatliko veiksmingo baudžiamojo tyrimo dėl žuvusiųjų per 2011 m. sausio 21 d. demonstraciją; ragina valdžios institucijas ir toliau neatidėliojant siekti, kad tos dienos įvykių aukoms būtų užtikrintas teisingumas;

27.  gerai vertina religinę toleranciją ir religinių bendruomenių tarpusavio bendradarbiavimą; ragina kompetentingas valdžios institucijas ir religines bendruomenes bendradarbiauti siekiant vadovaujantis Konstitucija išlaikyti ir skatinti religijų santarvę; mano, kad labai svarbu užkirsti kelią islamo radikalėjimui, žvalgybos ir teisėsaugos tarnyboms ir teisminėms institucijoms taikant tikslingesnį metodą, be kita ko, grįžtantiems užsienio kovotojams sudarant sąlygas atsisakyti tokių pažiūrų ir vykdant jų reintegraciją, kartu su PVO ir religinėmis bendruomenėmis kovojant su smurtiniu ekstremizmu ir stiprinant regioninį ir tarptautinį bendradarbiavimą šioje srityje; teigiamai vertina visapusišką šalies teisinę terorizmo finansavimo prevencijos ir kovos su juo sistemą; ragina visomis priemonėmis bet kokiomis aplinkybėmis užtikrinti, kad būtų laikomasi žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių pagal tarptautinius standartus; pabrėžia, kad, siekiant užtikrinti radikalizacijos prevenciją ir reabilituoti ir reintegruoti į visuomenę susijusius asmenis, itin svarbios konkrečios švietimo programos;

28.  apgailestauja dėl to, kad per praeitus metus nebuvo padaryta jokia pažanga žiniasklaidos laisvės srityje; pakartoja, kad labai svarbu turėti profesionalias ir nepriklausomas privačias ir visuomenines žiniasklaidos priemones; yra susirūpinęs dėl politinės įtakos žiniasklaidai ir plačiai tarp žurnalistų išplitusios savicenzūros; atkreipia dėmesį į tai, kad lėtai įgyvendinamas audiovizualinės žiniasklaidos įstatymas ir kad atidėliojama užpildyti laisvas Audiovizualinės žiniasklaidos tarnybos darbo vietas; ragina imtis priemonių siekiant didinti profesinius ir etikos standartus, didinti nuolatinių darbo sutarčių žurnalistams vyravimą, didinti vyriausybės reklamos žiniasklaidoje skaidrumą ir užtikrinti reguliavimo institucijos ir visuomeninio transliuotojo nepriklausomumą, nešališkumą ir atskaitomybę, ypač atsižvelgiant į būsimus parlamento rinkimus; pakartoja, kad būtina baigti rengti ir patvirtinti visuomeninio transliuotojo (RTSH) vidaus tvarkos taisykles ir užbaigti perėjimo prie skaitmeninio transliavimo procesą;

29.  palankiai vertina patobulinimus fiskalinio konsolidavimo srityje ir geresnius verslo ir pastangų kovoti su neoficialia ekonomika rezultatus; vis dėlto atkreipia dėmesį į tai, kad nuolatiniai trūkumus teisinės valstybės srityje ir sudėtinga reguliavimo aplinka stabdo investicijas; yra susirūpinęs dėl to, kad migrantų perlaidos yra svarbus stimulas vietos paklausai skatinti; primygtinai ragina kompetentingas institucijas imtis priemonių, skirtų gerinti sutarčių vykdymą ir mokesčių surinkimą, ir toliau įgyvendinti teismų sistemos reformą, siekiant pagerinti verslo aplinką; yra susirūpinęs dėl didelio masto tiesioginių pirkimų, nekonkurencinio pasiūlymų teikimo ir ilgalaikio užsakomųjų darbų ir viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarčių skyrimo, kai tai turi abejotiną poveikį viešajam interesui;

30.  rekomenduoja valdžios institucijoms paspartinti pagrindinės infrastruktūros statybos projektus, pvz., nutiesti geležinkelio jungtis ir šiuolaikinį greitkelį tarp Tiranos ir Skopjės, kurie yra 8-ojo transporto koridoriaus dalis;

31.  susirūpinęs atkreipia dėmesį į ribotus administracinius pajėgumus aplinkos apsaugos teisės aktų įgyvendinimo srityje ir prastą atliekų tvarkymą ir vandentvarką, nes dėl to dažnai susidaro sąlygos vykdyti ekologinius nusikaltimus, kurie kelia grėsmę Albanijos ekonomikos ištekliams ir sudaro kliūtis kuriant efektyvaus išteklių naudojimo ekonomiką; pabrėžia, kad būtina pagerinti poveikio aplinkai vertinimų kokybę ir užtikrinti visuomenės dalyvavimą ir konsultacijas su pilietine visuomene plėtojant atitinkamus projektus; vis dėlto pabrėžia, kad labai svarbu siekti klimato kaitos tikslų, nedarant neigiamo poveikio biologinei įvairovei, kraštovaizdžiui, vandens ištekliams, gyvūnijai ir augmenijai ir nekenkiant vietos gyventojams; yra labai susirūpinęs dėl to, kad, Komisijos duomenimis, 44 hidroelektrines (iš 71) planuojama statyti saugomose teritorijose;

32.  pabrėžia, kad hidroelektrinių poveikis aplinkai dažnai nebūna deramai įvertinamas siekiant užtikrinti atitiktį tarptautiniams standartams ir atitinkamiems šios srities ES teisės aktams; pataria vyriausybei apsvarstyti galimybę įkurti Vjosės nacionalinį parką palei visą upę ir atsisakyti planų statyti naujas hidroelektrines palei Vjosės upę ir jos intakus; ragina toliau derinti savo teisės aktus su ES energetikos srities teisės aktais ir ypač priimti nacionalinę energetikos strategiją, siekiant padidinti energetinį nepriklausomumą ir veiksmingumą; palankiai vertina 2015–2020 m. nacionalinį veiksmų planas dėl atsinaujinančių energijos šaltinių (AEŠ);

33.  atkreipia dėmesį į tai, kad dar būtina imtis veiksmų siekiant veiksmingai užtikrinti nuosavybės teises; ragina imtis veiksmų siekiant užbaigti nuosavybės registracijos, grąžinimo ir kompensavimo už ją procesą ir atnaujinti bei veiksmingai įgyvendinti 2012–2020 m. nuosavybės teisių strategiją; be to, dėl to ragina valdžios institucijas parengti veiksmų planą su aiškiai priskirta atsakomybe ir terminais šioje srityje ir vykdyti visuomenės informavimo kampaniją siekiant informuoti ankstesnius savininkus apie jų teises ir pareigas, susijusias su nuosavybės grąžinimu; ragina užtikrinti didesnį skaidrumą, teisinį tikrumą ir lygias teises, susijusias su teise gauti kompensaciją už komunistiniu laikotarpiu konfiskuotą nuosavybę; ragina paskirti nacionalinį nuosavybės teisių koordinatorių ir paspartinti nuosavybės registraciją ir žemėlapių sudarymą, įskaitant nuosavybės skaitmeninimą;

34.  pabrėžia, kad svarbu vykdyti tyrimus siekiant atskleisti nusikaltimus, kuriuos padarė buvusio komunistinio režimo atstovai, taip pat pabrėžia moralinę, politinę ir teisinę valstybės institucijų atsakomybę šiame procese; ragina valdžios institucijas parengti tinkamas teisines priemones, skirtas aukų reabilitacijai, įskaitant kompensavimą, skirtą asmenims ir jų šeimoms, ir atšaukti politiškai motyvuotus teismo sprendimus, kurie vis dar galioja; primygtinai ragina valstybės institucijas atlikti tyrimus ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn kaltininkus, kurie vykdė nusikaltimus žmoniškumui komunistų diktatūros metu;

35.  atkreipia dėmesį į tai, kad reikia spręsti komunistinės praeities klausimus kovojant su žmogaus teisių pažeidimais ir siekiant tiesos ir teisingumo aukų atžvilgiu; palankiai vertina įstatymą, kuriuo siekiama įsteigti instituciją, kuri atskleistų Sigurimi įrašus; palankiai vertina ESBO misijos ir Vokietijos ambasados paskelbtą apžvalgą „Informacija ir visuomenės nuomonė apie Albanijos komunistinę praeitį ir šalies ateities lūkesčius“; mano, kad kad šios pastangos padės užmegzti dialogą apie praeitį ir kurti ateitį;

36.  pabrėžia, kad svarbu stiprinti socialinį dialogą, PVO dalyvavimą, socialinių partnerių gebėjimus ir socialinių teisių vykdymo užtikrinimo mechanizmus; ragina vyriausybę modernizuoti švietimo sistemą siekiant sukurti įtraukesnę visuomenę, sumažinti nelygybę ir diskriminaciją ir geriau užtikrinti, kad jaunuoliai įgytų gebėjimų ir žinių; atkreipia dėmesį į paramos pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (PNPP) svarbą švietimui, užimtumui ir socialinei politikai;

37.  ragina Albanijos valdžios institucijas stiprinti savo politiką, skirtą žmonėms su negalia, kurie norėdami gauti išsilavinimą, darbą, sveikatos priežiūrą ir socialines paslaugas ir sprendimų priėmimo srityje vis dar susiduria su sunkumais, įskaitant kliūtis, trukdančias žmonėms su negalia laisvai naudotis balsavimo teise;

38.  susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad vėl padaugėjo nepagrįstais laikomų prieglobsčio prašymų, kuriuos ES valstybėms narėms pateikė albanai; ragina vyriausybę nedelsiant imtis ryžtingų veiksmų, siekiant panaikinti šį reiškinį, aktyviau vykdyti informuotumo didinimo veiksmus ir sustiprinti prevencijos pastangas šioje srityje, taip pat pašalinti tai skatinančius veiksnius, susijusius su nedarbu ir socialinės apsaugos politikos, švietimo ir sveikatos apsaugos politikos trūkumais; pabrėžia, kad būtina Pasienio ir migracijos generaliniam direktoratui ir pasienio policijai suteikti pakankamai žmogiškųjų išteklių, taip pat gerinti atitinkamų institucijų bendradarbiavimą, kad būtų geriau kovojama su neteisėta migracija;

39.  sveikina Albaniją dėl to, kad jos teisės aktai nuolat visapusiškai derinami su ES deklaracijomis ir Tarybos išvadomis, taip parodant aiškų įsipareigojimą Europos integracijai ir solidarumui; pabrėžia, kad svarbu ir būtina, jog Albanija toliau prisidėtų prie politinio stabilumo užtikrinimo regione;

40.  džiaugiasi Albanijos valdžios sprendimu suderinti šalies užsienio politiką su Tarybos sprendimu (BUSP) 2016/1671, kuriuo atnaujinamos ribojamosios priemonės, nukreiptos prieš Rusiją;

41.  pabrėžia, kad svarbu užtikrinti gerus kaimyninius santykius – jie tebėra itin svarbūs kaip neatskiriama plėtros proceso dalis, taip pat stabilizacijos ir asociacijos proceso sąlyga; palankiai vertina konstruktyvų ir aktyvų Albanijos vaidmenį skatinant regioninį bendradarbiavimą ir gerus kaimyninius santykius su kitomis plėtros šalimis ir kaimyninėmis ES valstybėmis narėmis; palankiai vertina Albanijos dalyvavimą šešių Vakarų Balkanų šalių iniciatyvoje;

42.  giria Albaniją ir Serbiją dėl jų nuolatinio įsipareigojimo pagerinti dvišalius santykius ir stiprinti regioninį bendradarbiavimą politiniu ir visuomenės lygmeniu, pavyzdžiui, pasitelkiant Regioninio jaunimo bendradarbiavimo biurą (RYCO), kurio būstinė yra Tiranoje; ragina abi valstybes tęsti gerą bendradarbiavimą siekiant skatinti susitaikymą regione, ypač vykdant programas, skirtas jaunimui, pvz., pagal Pozityvią jaunimo Vakarų Balkanuose darbotvarkę;

43.  atkreipia dėmesį į tai, kad pastaruoju metu Albanijos ir Graikijos santykiuose pastebima trintis, ir rekomenduoja, kad abi šalys susilaikytų nuo veiksmų ar pareiškimų, kurie galėtų turėti santykiams neigiamą poveikį;

44.  pakartoja savo prašymą, kad Komisija į savo ataskaitas įtrauktų informaciją apie paramą Albanijai pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (PNPP) ir apie įgyvendintų priemonių veiksmingumą, visų pirma pagal PNPP skiriamą paramą pagrindiniams prioritetams ir atitinkamiems projektams įgyvendinti;

45.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Albanijos vyriausybei bei parlamentui.

Teisinė informacija - Privatumo politika