Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2313(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0026/2017

Indgivne tekster :

A8-0026/2017

Forhandlinger :

PV 14/02/2017 - 17
CRE 14/02/2017 - 17

Afstemninger :

PV 15/02/2017 - 7.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0037

Vedtagne tekster
PDF 214kWORD 62k
Onsdag den 15. februar 2017 - Strasbourg
2016-rapport om Bosnien-Hercegovina
P8_TA(2017)0037A8-0026/2017

Europa-Parlamentets beslutning af 15. februar 2017 om Kommissionens 2016-rapport om Bosnien-Hercegovina (2016/2313(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til stabiliserings- og associeringsaftalen (SAA) mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Bosnien-Hercegovina på den anden side,

–  der henviser til protokollen om tilpasning af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Bosnien-Hercegovina på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union, som blev paraferet den 18. juli 2016 og undertegnet den 15. december 2016,

–  der henviser til Bosnien-Hercegovinas ansøgning af 15. februar 2016 om medlemskab af Den Europæiske Union,

–  der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 19.-20. juni 2003 om Vestbalkan og bilaget hertil "Thessalonikidagsordenen for Vestbalkan: hen imod europæisk integration",

–  der henviser til Rådets konklusioner af 20. september 2016 om Bosnien-Hercegovinas ansøgning om medlemskab af EU,

–  der henviser til EU-formandskabets konklusioner af 13. december 2016,

–  der henviser til det første møde i Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg (SAPC) for EU-Bosnien-Hercegovina, som fandt sted i Sarajevo den 5.-6. november 2015, og de første møder i Stabiliserings- og Associeringsrådet og Stabiliserings- og Associeringsudvalget mellem Bosnien-Hercegovina og EU, som fandt sted henholdsvis den 11. og 17. december 2015,

–  der henviser til sluterklæringen fra formanden for topmødet for de vestlige Balkanlande, som fandt sted i Paris den 4. juli 2016, og til civilsamfundsorganisationernes henstillinger til Paristopmødet i 2016,

–  der henviser til fælles erklæring af 1. august 2016 fra næstformanden/den højtstående repræsentant (NF/HR) og kommissæren med ansvar for europæisk naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger vedrørende aftalen mellem Bosnien-Hercegovinas myndigheder om centrale foranstaltninger på landets vej mod EU,

–  der henviser til fælles erklæring af 17. september 2016 fra NF/HR og kommissæren med ansvar for europæisk naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger efter beslutningen fra Bosnien-Hercegovinas forfatningsdomstol om Republika Srpska-dagen,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 9. november 2016 med titlen "2016-meddelelse om EU's udvidelsesstrategi" (COM(2016)0715), som blev ledsaget af et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene om 2016-rapporten om Bosnien-Hercegovina (SWD(2016)0365),

–  der henviser til særberetningen fra Den Europæiske Revisionsret med titlen "EU's førtiltrædelsesbistand til styrkelse af den administrative kapacitet i landene i det vestlige Balkan: En metarevision"(1),

–  der henviser til den 50. rapport til FN's Sikkerhedsråd fra den høje repræsentant for gennemførelsen af fredsaftalen om Bosnien-Hercegovina(2),

–  der henviser til erklæringen fra november 2016 på vegne af Den Europæiske Union og dens medlemsstater af João Vale de Almeida, chef for Den Europæiske Unions delegation ved De Forenede Nationer, i forbindelse med Sikkerhedsrådets debat om situationen i Bosnien-Hercegovina,

–  der henviser til reformdagsordenen for Bosnien-Hercegovina 2015-2018, der blev vedtaget i juli 2015, og til den koordinationsmekanisme, der blev vedtaget af Bosnien-Hercegovinas ministerråd og regeringerne i Føderationen Bosnien-Hercegovina og Republika Srpska den 23. august 2016,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om landet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A8-0026/2017),

A.  der henviser til, at EU fortsat støtter perspektivet om en europæisk fremtid for Bosnien-Hercegovina og dets territoriale integritet, suverænitet og enhed; der henviser til, at der er gjort fremskridt på vejen mod EU-integration; der henviser til, at Rådet anmodede Kommissionen om at udarbejde en udtalelse om Bosnien-Hercegovinas ansøgning om medlemskab;

B.  der henviser til, at kommissæren med ansvar for europæisk naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger den 9. december 2016 i Sarajevo overdragede spørgeskemaet til myndighederne i Bosnien-Hercegovina;

C.  der henviser til, at suspensionen af de autonome handelsforanstaltninger vil blive ophævet, når protokollen om tilpasning af stabiliserings- og associeringsaftalen er blevet undertegnet og anvendes midlertidigt;

D.  der henviser til, at med reformdagsordenen for Bosnien-Hercegovina for 2013-2018 har myndighederne på alle niveauer erkendt det presserende behov for at iværksætte en proces med genopbygning og modernisering af økonomien med henblik på at skabe nye arbejdspladser og fremme bæredygtig, effektiv, socialt retfærdig og stabil økonomisk vækst; der henviser til, at Bosnien-Hercegovina har vist vilje og villighed til at iværksætte yderligere socioøkonomiske reformer, der er nødvendige for at nedbringe ungdomsarbejdsløsheden, som fortsat er alt for høj;

E.  der henviser til, at et uafhængigt, velfungerende og stabilt retsvæsen er vigtigt for at sikre retsstatsforhold og fremskridt på vejen mod EU-tiltrædelse;

F.  der henviser til, at der fortsat er udfordringer med hensyn til forsoningsprocessens bæreevne; der henviser til, at fremskridt i EU's tiltrædelsesproces vil lette yderligere forsoning;

G.  der henviser til, at Bosnien-Hercegovina stadig ikke har gennemført dommene fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (ECHR) i Sejdić-Finci- og Zornić- og Pilav-sagerne;

H.  der henviser til, at korruption, også på højeste niveau, fortsat er udbredt;

I.  der henviser til, at der stadig er 74 000 internt fordrevne personer og et stort antal flygtninge fra Bosnien-Hercegovina i nabolandene overalt i hele Europa og på verdensplan samt 6 808 forsvundne personer;

J.  der henviser til, at uddannelse er afgørende for at skabe og fremme et tolerant og inklusivt samfund og for at fremme kulturel, religiøs og etnisk forståelse i landet;

K.  der henviser til, at Bosnien-Hercegovina har undertegnet konventionen om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne (Espoo, 1991);

L.  der henviser til, at (potentielle) kandidatlande bedømmes ud fra deres egne resultater, og til, at hastigheden, hvormed de nødvendige reformer gennemføres, og disse reformers kvalitet afgør tidsplanen for tiltrædelsen;

1.  ser med tilfredshed på Rådets behandling af Bosnien-Hercegovinas ansøgning om EU-medlemskab og overdragelsen af spørgeskemaet og ser frem til Kommissionens udtalelse om grundlaget for ansøgningen om medlemskab; opfordrer Bosnien-Hercegovinas kompetente myndigheder på alle niveauer til aktivt at støtte denne proces og til at samarbejde og koordinere med hinanden om at deltage i Kommissionens udtalelsesprocedure ved at give et fælles og sammenhængende sæt svar på Kommissionens forespørgsler; påpeger, at denne øvelse også vil tjene som bevis på statens funktionalitet; gentager, at EU-tiltrædelsesprocessen er inklusiv og inddrager alle berørte parter;

2.  værdsætter og glæder sig over trioformandskabets rolle, da det spiller en vigtig rolle med hensyn til at skabe et incitament for alle andre institutionelle aktører på alle niveauer til at deltage i bestræbelserne på at opfylde institutionernes respektive roller i den overordnede proces med landets tilnærmelse til EU;

3.  glæder sig over de fremskridt, der er gjort i gennemførelsen af reformdagsordenen for 2015-2018, samt landets vilje til at gennemføre yderligere institutionelle og socioøkonomiske reformer; minder om, at den fornyede EU-tilgang til Bosnien-Hercegovina er blevet udløst af den vanskelige socioøkonomiske situation og den stigende utilfredshed blandt borgerne; bemærker, at situationen er blevet en smule bedre, men understreger, at en ensartet og effektiv gennemførelse af reformdagsordenen i overensstemmelse med handlingsplanen er nødvendig for at opnå reelle forandringer overalt i landet og skabe håndgribelige forbedringer af alle borgeres tilværelse i Bosnien-Hercegovina;

4.  opfordrer til, at det momentum, der er skabt af reformen, opretholdes med henblik på at omdanne Bosnien-Hercegovina til en fuldt ud effektiv, inklusiv og funktionel stat baseret på retsstatsprincippet, der sikrer lighed og demokratisk repræsentation af alle konstituerende folk og borgere; beklager, at fælles reformbestræbelser ofte fortsat hæmmes af etniske og politiske kløfter, der forårsages af dybt forankrede integrationshæmmende tendenser, som hindrer den normale demokratiske udvikling, og gennem en yderligere politisering af offentlige administrationer; fremhæver desuden, at Bosnien-Hercegovina ikke vil blive en succesfuld kandidat til EU-medlemskab, før der er indført passende institutionelle betingelser; opfordrer indtrængende alle politiske ledere til at arbejde for indførelsen af de nødvendige ændringer, herunder reformen af valgloven, idet der også tages hensyn til principperne i tidligere beslutninger, herunder principperne for føderalisme, decentralisering og legitim repræsentation, således at det garanteres, at alle borgere kan stille op til valg, være valgbare og kan fungere på alle politiske niveauer på lige vilkår; finder det afgørende at opretholde konsensus om integration i EU og på en samordnet måde at fremme retsstatsforhold, herunder bekæmpelse af korruption og organiseret kriminalitet, reformen af retsvæsenet og offentlig administration; understreger ligeledes nødvendigheden af et fortsat og effektivt fokus på sociale og økonomiske reformer, hvilket bør forblive en prioritet;

5.  glæder sig over aftalen om at etablere en koordinationsmekanisme for EU-spørgsmål, der sigter mod bedre funktionalitet og effektivitet i tiltrædelsesprocessen, herunder i forbindelse med EU's finansielle bistand, og mod at muliggøre et bedre samspil med EU; opfordrer til en hurtig gennemførelse heraf; opfordrer desuden til effektivt samarbejde og effektiv kommunikation mellem alle forvaltningsniveauer og med EU for at lette tilpasningen til og gennemførelsen af gældende EU-ret, og til at give tilfredsstillende svar på Kommissionens forespørgsler i hele udtalelsesproceduren; finder det uacceptabelt, at Republika Srpskas regering forsøger at etablere parallelle kommunikationskanaler ved at vedtage bestemmelser om direkte rapportering til Kommissionen; opfordrer til, at direktoratet for europæisk integrations rolle og kapacitet styrkes yderligere, således at det fuldt ud kan varetage sine koordinerende funktioner i forbindelse med gennemførelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen og generelt i tiltrædelsesprocessen;

6.  udtrykker tilfredshed med undertegnelsen af protokollen om tilpasning af stabiliserings- og associeringsaftalen, som har været anvendt midlertidigt siden 1. februar 2017, og som automatisk genindførte de autonome handelsforanstaltninger, der havde været suspenderet siden den 1. januar 2016; ser frem til en hurtig og problemfri ratificering af protokollen;

7.  beklager, at forretningsordenen for Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg endnu ikke er blevet vedtaget som følge af forsøg på at indføre etnisk blokering i forretningsordenen for Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg, og at Bosnien-Hercegovina følgelig har været det eneste kandidatland, når et sådant organ ikke kunne konstitueres korrekt; opfordrer indtrængende præsidiet i Bosnien-Hercegovinas parlament til hurtigst muligt at finde en løsning med henblik på at opfylde kravene i EU's institutionelle og retlige ramme og skabe reel parlamentarisk kontrol med tiltrædelsesprocessen; minder om, at stabiliserings- og associeringsaftalen kræver vedtagelse af forretningsordenen, og at manglende vedtagelse er i direkte modstrid med stabiliserings- og associeringsaftalens gennemførelse;

8.  glæder sig over visse forbedringer af valgloven i overensstemmelse med anbefalingerne fra OSCE-ODIHR; noterer sig, at lokalvalgene den 2. oktober 2016 i vid udstrækning blev gennemført på en velordnet måde; beklager, at borgerne i Mostar efter seks år stadig ikke kan udøve deres demokratiske ret til at vælge lokale repræsentanter på grund af fortsat uenighed mellem politiske ledere; opfordrer indtrængende til hurtig gennemførelse af forfatningsdomstolens afgørelse om Mostar ved ændring af valgloven og byens statut; fordømmer på det kraftigste den uacceptable vold mod valgtilforordnede i Stolac og kræver, at de kompetente myndigheder løser situationen ved at respektere retsstatsprincippet, herunder efterforskning af alle voldshandlinger og uregelmæssigheder samt retsforfølgning af gerningsmændene; bemærker Bosnien-Hercegovinas centrale valgkommissions annullering af valget i Stolac og opfordrer til, at der afholdes genvalg i overensstemmelse med demokratiske standarder på en fredelig måde og i en atmosfære præget af tolerance;

9.  beklager, at den erklærede politiske vilje til at bekæmpe korruption ikke blev omsat til konkrete resultater; understreger, at der ikke findes nogen resultatliste for højt profilerede sager, og at den retlige og institutionelle ramme for bekæmpelse af systemisk korruption, f.eks. i relation til politiske partiers finansiering, offentlige indkøb, interessekonflikter og aktiver, er svag og utilstrækkelig; anerkender, at der er gjort fremskridt i forbindelse med vedtagelsen af handlingsplanerne om korruptionsbekæmpelse og etableringen af korruptionsbekæmpende organer på forskellige forvaltningsniveauer, og opfordrer til konsekvent og hurtig gennemførelse af disse afgørelser; bemærker med bekymring, at fragmentering og svagt samarbejde mellem myndighederne hæmmer effektiviteten af foranstaltninger til bekæmpelse af korruption; efterlyser større faglig specialisering inden for politiet og retsvæsenet ved hjælp af passende koordinationskanaler; understreger behovet for at udarbejde en resultatliste over den effektive kontrol med finansieringen af politiske partier og valgkampagner, at fastlægge gennemsigtige procedurer for beskæftigelse i den offentlige sektor i bred forstand og at udrydde korruption i den offentlige indkøbsproces;

10.  understreger, at resultaterne af folketællingen i 2013 er et vigtigt grundlag for at give et passende svar på Kommissionens spørgeskema og er afgørende for en effektiv socioøkonomisk planlægning; glæder sig over den endelige bedømmelse, som den internationale overvågningsoperation har foretaget, og som konkluderer, at folketællingen i Bosnien-Hercegovina samlet set blev gennemført i overensstemmelse med internationale standarder; beklager, at Republika Srpska afviser at anerkende resultaterne af folketællingen som legitime, og at myndighederne i Republika Sprska offentliggjorde deres egne resultater, som er forskellige fra dem, der er bekræftet af Bosnien-Hercegovinas statistiske institut; opfordrer indtrængende myndighederne i Republika Sprska til at genoverveje deres tilgang; opfordrer de statistiske kontorer i Bosnien-Hercegovina til at gøre betydelige fremskridt på dette afgørende område og til at afstemme deres statistikker og metoder til Eurostats standarder;

11.  minder om, at en professionel, effektiv og meritbaseret offentlig administration udgør rygraden i integrationsprocessen for ethvert land, der stræber efter at blive medlem af EU; er bekymret over den fortsatte fragmentering og politisering af den offentlige administration, hvilket lægger hindringer i vejen for institutionelle og lovgivningsmæssige reformer og gør leveringen af offentlige tjenester til borgerne besværlig og dyr; kræver, at der hurtigst muligt anlægges en mere harmoniseret tilgang til politikudvikling og koordinering mellem alle forvaltningsniveauer, at den offentlige forvaltning og den offentlige sektor afpolitiseres, at der foretages bedre planlægning på mellemlang sigt, og at der udarbejdes en klar strategi for forvaltning af de offentlige finanser;

12.  gentager sin bekymring over den fortsatte fragmentering i fire forskellige retssystemer; understreger behovet for hurtigt at afhjælpe eventuelle udestående mangler i retsvæsenet, at styrke retsvæsenets effektivitet og uafhængighed, herunder gennem afpolitisering af retssystemet, at bekæmpe korruption i retsvæsenet og at indføre passende procedurer for fuldbyrdelse af retsafgørelser; opfordrer til, at handlingsplanen for gennemførelse af reformen af retsvæsenet 2014-2018 vedtages hurtigt; opfordrer til, at lovgivningen om beskyttelse af børn og effektiv adgang til retfærdighed for børn gennemføres fuldt ud; glæder sig over vedtagelsen af loven om gratis retshjælp på statsniveau og indførelsen af det høje domstols- og anklageråds retningslinjer for forebyggelse af interessekonflikter, udarbejdelse af integritetsplaner og disciplinære foranstaltninger;

13.  opfordrer til, at den generelle effektivitet i retsvæsenet skal styrkes, at gennemsigtigheden og objektiviteten af processen for udvælgelse af nye dommere og anklagere skal øges, og at mekanismer for ansvarlighed og integritet i retsvæsenet skal styrkes; understreger behovet for at styrke mekanismer til forebyggelse af interessekonflikter og for at skabe mekanismer for gennemsigtighed i de finansielle rapporter og formueangivelser i retsvæsenet; bemærker den vigtige rolle, som den strukturerede dialog om retlige anliggender spiller i forbindelse med afhjælpning af mangler i Bosnien-Hercegovinas retsvæsen; opfordrer til, at der findes en lovgivningsmæssig løsning, der vil give mulighed for at spore effektiviteten af behandlingen af sager på hele Bosnien-Hercegovinas område;

14.  beklager, at et stort antal af forfatningsdomstolens afgørelser ikke gennemføres, herunder afgørelsen om respekt for borgernes grundlæggende demokratiske rettigheder til at stemme ved lokalvalg i Mostar; opfordrer til en hurtig gennemførelse af alle disse afgørelser; fremhæver navnlig forfatningsdomstolens afgørelse om Republika Sprska-dagen, der blev nedstemt i den folkeafstemning, som blev afholdt den 25. september 2016; anser dette som en alvorlig overtrædelse af Dayton-fredsaftalen og et angreb på retsvæsenet og retsstatsprincippet; understreger behovet for dialog frem for ensidige initiativer; understreger, at nationalistisk og populistisk retorik og handlinger er alvorlige hindringer for udviklingen, og at respekten for retsstaten og landets forfatningsmæssige rammer er af afgørende betydning i bestræbelserne på at gøre fremskridt på vejen mod EU og for at bevare fred og stabilitet i Bosnien-Hercegovina;

15.  fordømmer på det kraftigste loven om orden i Republika Srpska, som stadig er i kraft og undergraver grundlæggende demokratiske rettigheder som forsamlingsfrihed, foreningsfrihed og mediefrihed, samt bestemmelsen om dødsstraf i Republika Srpska; opfordrer indtrængende til, at loven om fri adgang til information gennemføres fuldstændigt; opfordrer indtrængende myndighederne til hurtigt at indføre tillægsprotokollen til Europarådets konvention om IT-kriminalitet vedrørende kriminalisering af handlinger af racistisk eller fremmedfjendsk karakter, der begås via computersystemer;

16.  opfordrer indtrængende alle ledere på alle sider til at afstå fra nationalistisk og separatistisk retorik, der skaber splittelse i og polariserer samfundet, samt fra handlinger, der udgør en udfordring for landets samhørighed, suverænitet og integritet; opfordrer derfor indtrængende til, at de indleder seriøse reformer med henblik på at forbedre den socioøkonomiske situation for alle Bosnien-Hercegovinas borgere og skabe en demokratisk, inklusiv og velfungerende stat og bringe landet tættere på EU;

17.  understreger betydningen af forfatningsdomstolens nylige afgørelse om princippet om valgmandsstatus og af, at de tre konstituerende folk sikres lige behandling til at vælge deres egne legitime politiske repræsentanter baseret på legitim og proportional repræsentation i Folkeforsamlingen i parlamentet i Føderationen Bosnien-Hercegovina;

18.  noterer sig det tilfredsstillende samarbejde om sager om krigsforbrydelser med Det Internationale Krigsforbrydertribunal vedrørende det Tidligere Jugoslavien (ICTY) og opfordrer til mere regionalt samarbejde med hensyn til behandling af sager om krigsforbrydelser; udtrykker bekymring over, at der anvendes forskellige juridiske standarder ved behandling af sager om krigsforbrydelser; glæder sig over, at efterslæbet af nationale sager om krigsforbrydelser er ved at blive håndteret, og at der er opnået visse yderligere fremskidt i forbindelse med den vellykkede retsforfølgning af krigsforbrydelser, der involverer seksuel vold; glæder sig over aftalen mellem EU-delegationen og Bosnien-Hercegovinas finansministerium til at finansiere anklagemyndighedens og domstolenes aktiviteter i Bosnien-Hercegovina i forbindelse med behandlingen af krigsforbrydelser;

19.  fordømmer på det kraftigste Republika Srpskas nationalforsamlings afgørelse i oktober 2016 om at udtrykke anerkendelse af Republika Srpskas tidligere ledere, der er dømt for krigsforbrydelser; kræver, at der omgående udvises respekt for ofrene for krigsforbrydelser, og at forsoningen fremmes; minder alle politiske ledere og institutioner i Bosnien-Hercegovina om deres ansvar for objektivt at vurdere hændelser, der har fundet sted under krigen, med henblik på sandhed og forsoning og for at undgå misbrug af retsvæsenet til politiske formål;

20.  roser de fremskridt, der er gjort i forbindelse med retsforfølgning af krigsforbrydelser, der involverer seksuel vold, og opfordrer indtrængende de kompetente myndigheder til yderligere at forbedre adgangen til domstolene for ofre for konfliktrelateret seksuel vold, bl.a. ved at stille gratis retshjælp til rådighed, styrke psykosociale og sundhedsmæssige tjenester samt sørge for bedre erstatning og opfølgning; kræver garantier for, at disse ofres ret til erstatning anerkendes på en konsekvent måde;

21.  bemærker, at der er gjort visse fremskridt med hensyn til flygtninge og internt fordrevne personer, der er blevet fordrevet som følge af krigen i Bosnien, for så vidt angår tilbagelevering af ejendele og rettigheder samt genopbygning af huse; opfordrer de kompetente myndigheder til at lette deres holdbare tilbagevenden, adgang til sundhedspleje, beskæftigelse, social beskyttelse og uddannelse og til at lægge yderligere vægt på erstatning for skade på ejendom, som ikke kan tilbageleveres;

22.  er bekymret over det stadigt høje antal af forsvundne personer som følge af krigen; opfordrer de kompetente myndigheder til på mere kraftfuld vis at tage fat på spørgsmålet vedrørende uvisheden om disse personers skæbne, herunder ved at styrke samarbejdet mellem de to enheder; understreger, at løsningen af dette problem er af afgørende betydning for forsoning og stabilitet i regionen;

23.  udtrykker sin bekymring over situationen i sundhedssystemet i Bosnien-Hercegovina, der er et af de systemer, der er mest berørt af korruption i landet; opfordrer myndighederne til at være opmærksomme på at forebygge forskelsbehandling med hensyn til adgang til lægebehandling;

24.  noterer sig, at der er opnået visse fremskridt i bekæmpelsen af organiseret kriminalitet; er imidlertid bekymret over manglen på en konsekvent tilgang til bekæmpelse af organiseret kriminalitet på grund af de mange handlingsplaner fra de forskellige retshåndhævende myndigheder på forskellige niveauer; fremhæver behovet for yderligere at styrke rammerne for samarbejdet mellem myndighederne; glæder sig over de fælles undersøgelser, men efterlyser flere samordnede aktiviteter og bedre udveksling af oplysninger; opfordrer til, at kapaciteten styrkes hos de retshåndhævende myndigheder, bl.a. vedrørende terrorbekæmpelse; opfordrer de kompetente myndigheder til at træffe foranstaltninger til at bekæmpe finansiering af terrorisme og hvidvaskning af penge samt at forbedre kapaciteten til at gennemføre finansielle undersøgelser; glæder sig over undertegnelsen af det operationelle og strategiske samarbejde med Europol med henblik på at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet ved bl.a. at udveksle oplysninger og i fællesskab planlægge operationelle aktiviteter; opfordrer til, at der også indgås en samarbejdsaftale med Eurojust;

25.  understreger nødvendigheden af at forbedre bekæmpelsen af menneskehandel; opfordrer den føderale enhed til at foretage hurtige ændringer af straffeloven, der vil forbyde alle former for menneskehandel, hvor 80 % af ofrene er kvinder og piger;

26.  opfordrer til, at mekanismerne til indsamling, udveksling og analyse af data om migration styrkes, idet statistikkerne viser en stigende tendens til, at folk kommer til Bosnien-Hercegovina fra lande med en høj migrationsrisiko; opfordrer de kompetente myndigheder til at behandle alle flygtninge og migranter, der ansøger om asyl eller rejser igennem området, i overensstemmelse med folkeretten og EU-retten samt til at videreudvikle den retlige ramme for migration og asyl med henblik på at forbedre den interinstitutionelle koordination og opbygge de nødvendige kapaciteter; opfordrer Kommissionen til at fortsætte arbejdet med migrationsrelaterede spørgsmål med alle landene på det vestlige Balkan med henblik på at sikre, at de europæiske og internationale normer og standarder overholdes;

27.  påpeger, at polarisering i landet, i kombination med en deraf følgende forværring af den socioøkonomiske situation, især for unge, øger faren for spredning af radikalisme; opfordrer til hurtigst muligt at øge indsatsen for at bekæmpe radikalisering og til at iværksætte yderligere foranstaltninger til at indkredse, forhindre og afbryde strømmen af udenlandske krigere samt kanaler for penge, som ikke kan spores, og som går til yderligere radikalisering, bl.a. gennem et tæt samarbejde med de relevante tjenestegrene i medlemsstaterne og landene i regionen samt gennem håndhævelse af den relevante lovgivning; opfordrer til bedre samordning mellem sikkerheds- og efterretningstjenester og politiet; opfordrer til beslutsomme løsninger og sanktionering af tilfælde af hadefuld tale og spredning af ekstremistiske ideologier via de sociale medier; opfordrer til, at der hurtigt indføres programmer for afradikalisering og forebyggelse af radikalisering af unge i samarbejde med civilsamfundet gennem omfattende undervisning i menneskerettigheder for at bidrage til at nedbryde fortællinger om radikalisering og opbygge social samhørighed blandt børn og unge; tilskynder i den forbindelse til større inddragelse af unge i den demokratiske politiske proces; opfordrer indtrængende de kompetente myndigheder til at bekæmpe religiøs ekstremisme; bemærker med bekymring forekomsten af radikaliserede lokalsamfund i hele landet og fremhæver den vigtige rolle, som religiøse ledere, lærere og det samlede uddannelsessystem spiller i denne henseende; understreger yderligere behovet for at tilvejebringe værktøjer til reintegration og rehabilitering i samfundet og opgradering og forbedring af afradikaliseringsværktøjer;

28.  noterer sig, at det blandede parlamentariske udvalg om sikkerhed og forsvar engagerer sig aktivt i at sikre demokratisk kontrol med Bosnien-Hercegovinas væbnede styrker; bemærker med bekymring de store lagre af uregistrerede våben og ulovlig ammunition, der opbevares ulovligt i befolkningen, og opfordrer indtrængende til, at disse våben udryddes fuldstændigt; er ligeledes bekymret over tilstedeværelsen af store lagre af ammunition og våben, som kontrolleres af de væbnede styrker, og som er mangelfuldt oplagret; understreger vigtigheden af at bekæmpe våbenhandel og opfordrer til en styrkelse af samarbejdet mellem EU og Bosnien-Hercegovina i dette øjemed; opfordrer indtrængende til, at der gøres en gennemgribende indsats for at løse de udestående problemer med at rydde landet for miner senest i 2019;

29.  finder det afgørende at øge den offentlige deltagelse i beslutningsprocessen og at inddrage borgerne, herunder de unge, mere effektivt i EU-tiltrædelsesprocessen; gentager sine opfordringer til åbne og inklusive mekanismer til offentlige høringer med civilsamfundsorganisationer (CSO'er), der skal gennemføres på alle myndighedsniveauer, og til at indføre gennemsigtige og ikke-diskriminerende procedurer for tildeling af offentlige midler til CSO'er; bemærker, at civilsamfundet er fragmenteret, institutionelt og finansielt svagt, hvilket har indvirkning på dets bæreevne og uafhængighed; opfordrer til mere EU-støtte, bedre samarbejdsmekanismer mellem regeringen og CSO'er, herunder udvikling af en strategisk ramme for samarbejde, samt mere konkret inddragelse af CSO'er i tiltrædelsesprocessen; fordømmer gentagne smædekampagner og voldelige angreb på CSO-repræsentanter og menneskerettighedsforkæmpere;

30.  understreger behovet for en væsentlig forbedring af de strategiske, lovgivningsmæssige, institutionelle og politiske rammer vedrørende overholdelsen af menneskerettighederne; opfordrer til, at der vedtages en landsdækkende strategi for menneskerettigheder og ikke-forskelsbehandling, og til, at der træffes yderligere foranstaltninger til at sikre en effektiv indførelse af internationale menneskerettighedsinstrumenter, som er undertegnet og ratificeret af Bosnien-Hercegovina; opfordrer til en hurtig vedtagelse af loven om reform af ombudsmandsinstitutionen i Bosnien-Hercegovina; opfordrer til, at anbefalingerne fra det internationale koordinationsudvalg og Venedigkommissionen følges, når loven vedtages; er bekymret over, at ombudsmandskontoret ikke er velfungerende, især på grund af mangel på tilstrækkelige menneskelige ressourcer og alvorlige finansielle begrænsninger; opfordrer Bosnien-Hercegovinas myndigheder på føderalt niveau og i Republika Srpska til at lette arbejdet for menneskerettighedsombudsmanden;

31.  er bekymret over den fortsatte forskelsbehandling af personer med handicap inden for beskæftigelse, uddannelse og adgang til sundhedspleje; opfordrer til, at der vedtages en fælles national handlingsplan om rettigheder for personer med handicap; opfordrer til, at der udarbejdes en omfattende og integreret strategi for social inklusion og repræsentation af romasamfundet; opfordrer til en bedre målretning af sociale ydelser for at nå ud til de mest udsatte befolkningsgrupper; glæder sig over, at visse regeringer og parlamenter er begyndt at drøfte LGBTI-personers rettigheder og udarbejde særlige foranstaltninger til at beskytte dem; slår til lyd for, at LGBTI-gruppers sikkerhed og ret til forsamlingsfrihed skal sikres; glæder sig over ændringerne af Bosnien-Hercegovinas lovgivning om bekæmpelse af forskelsbehandling, som udvider listen over grunde til forskelsbehandling til at omfatte alder, handicap, seksuel orientering og kønsidentitet; kræver, at denne håndhæves korrekt; glæder sig over indførelsen af forbuddet mod hadforbrydelser i ændringerne til straffeloven i Føderationen Bosnien-Hercegovina; tilskynder til, at der indføres kurser om hadforbrydelser i læseplaner og uddannelsesprogrammer for politifolk, anklagere og dommere, og opfordrer til et forbedret samarbejde mellem politiet og retsmyndighederne i forbindelse med retsforfølgningen af hadforbrydelser; henstiller igen indtrængende, at bestemmelsen om dødsstraf i Republika Srpskas forfatning ophæves;

32.  opfordrer til, at der gøres en indsats for yderligere at styrke systemer til beskyttelse af børn med henblik på at forebygge og bekæmpe vold mod og misbrug, omsorgssvigt og udnyttelse af børn; henstiller, at tildelingen af ressourcer til forebyggelse øges, og at samordningen mellem samfundet og regeringen i spørgsmål vedrørende beskyttelse af børn styrkes yderligere; opfordrer til, at Bosnien-Hercegovinas handlingsplan for børn 2015-2018 gennemføres;

33.  noterer sig, at den juridiske ramme for beskyttelse af mindretal stort set er på plads og i overensstemmelse med Europarådets rammekonvention om beskyttelse af nationale mindretal; glæder sig over reaktiveringen af føderationsenheden Rådet om nationale mindretal i Bosnien-Hercegovina; er bekymret over, at gældende lovgivning – som følge af en fortsat mangel på koordinering mellem staten og enhederne – ikke gennemføres, og over, at den statslige strategiske platform om nationale mindretal endnu ikke er vedtaget; beklager, at nationale mindretals tilstedeværelse og deltagelse fortsat er lav i politiske og offentlige debatter og i medierne;

34.  opfordrer til, at der ydes en yderligere indsats for at fremme ligestilling mellem kønnene og øge kvinders deltagelse i det politiske og offentlige liv og på arbejdsmarkedet for at forbedre deres socioøkonomiske situation og for at styrke kvinders rettigheder generelt; bemærker, at juridiske bestemmelser om ligestilling mellem kvinder og mænd i store træk er på plads, men at gennemførelsen heraf fortsat er ineffektiv; bemærker med bekymring, at der stadig forekommer graviditetsrelateret forskelsbehandling på arbejdspladsen, og at der ikke findes harmoniseret lovgivning vedrørende barsels- og forældreorlov hos enheder og kantoner; understreger endvidere, at de eksisterende aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som tager sigte på at støtte beskæftigelse af langtidsledige og sårbare grupper, f.eks. handicappede, ikke gennemføres effektivt; understreger vigtigheden af at forbedre gennemførelsesprocenten for piger i primær- og sekundærskoler, navnlig piger fra romasamfundet;

35.  understreger vigtigheden af en effektiv gennemførelse af lovgivningen om forebyggelse af og beskyttelse mod kønsbaseret vold i overensstemmelse med de internationale konventioner, som beskæftiger sig med forebyggelse af og beskyttelse mod vold i hjemmet, som Bosnien-Hercegovina har undertegnet og ratificeret; glæder sig over tilsagnet fra de kompetente myndigheder til at gennemføre Europarådets Istanbulkonvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet; opfordrer til, at lovgivningen og den offentlige politik harmoniseres med denne konvention; opfordrer til, at kvinder, der har overlevet vold, informeres om de tilgængelige former for støtte og bistand, oprettelsen af krisecentre for ofre for voldtægt eller andre former for seksuel vold; er bekymret over manglen på systematisk registrering af kønsbaseret vold;

36.  beklager, at Bosnien-Hercegovina stadig er i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention for ikke at have gennemført domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (ECHR) i Sejdić-Finci-, Zornić- og Pilav-sagerne; opfordrer kraftigt til, at der hurtigst muligt gøres fremskridt i denne forbindelse med henblik på at fremme landets udsigter til EU-medlemskab; understreger, at gennemførelsen af disse afgørelser vil bidrage til etableringen af et demokratisk og velfungerende samfund, hvor lige rettigheder for alle garanteres; gentager, at en manglende gennemførelse af disse afgørelser muliggør åbenlys forskelsbehandling af borgere i Bosnien-Hercegovina og er uforenelig med EU's værdier;

37.  er bekymret over tilfælde af politisk pres på og intimidering af journalister, herunder fysiske og verbale angreb, også dem, der begås af højtstående tjenestemænd eller tidligere tjenestemænd, samt over manglen på gennemsigtighed hvad angår ejerskab af medierne; er også bekymret over brugen af civile injuriesager mod kritiske medieforetagender og journalister; understreger, at det er nødvendigt at efterforske angreb på journalister og sikre en effektiv opfølgning fra domstolenes side; opfordrer myndighederne til utvetydigt at fordømme alle angreb mod journalister og medieforetagender og til at sikre, at sådanne sager undersøges til fulde, og at de ansvarlige retsforfølges; opfordrer til, at der iværksættes yderligere foranstaltninger til at sikre fuld respekt for ytringsfriheden, pressefriheden og adgang til oplysninger, både online og offline; opfordrer Bosnien-Hercegovinas myndigheder til at træffe hasteforanstaltninger for at redde public service-medierne fra kollaps; opfordrer de kompetente myndigheder til at sikre de tre offentlige radio- og tv-stationers uafhængighed og økonomiske stabilitet samt kommunikationsreguleringsmyndighedens politiske, operationelle og finansielle uafhængighed og gennemsigtighed; opfordrer de kompetente myndigheder til at garantere mediernes pluralisme og sikre, at der vises udsendelser på alle officielle sprog i Bosnien-Hercegovina; opfordrer til, at den digitale overgang færdiggøres, og til, at der udarbejdes en bredbåndsstrategi;

38.  er stadig bekymret over den fortsatte fragmentering, opdeling, ineffektivitet og kompleksitet i uddannelsessystemet; opfordrer til, at der vedtages et landsdækkende fælles grundlæggende uddannelsesprogram, der vil bidrage til samhørighed i landet; opfordrer til bedre koordinering mellem de forskellige niveauer for forvaltning af uddannelse med henblik på at fremme et inklusivt uddannelsessystem uden forskelsbehandling og at fremme samarbejdet på tværs af kulturelle, religiøse og etniske skel; opfordrer myndighederne til at fremme principperne om tolerance, dialog og tværkulturel forståelse mellem de forskellige etniske grupper; henstiller indtrængende, at der vedtages konkrete foranstaltninger til at forbedre uddannelsessystemets effektivitet og til at eliminere opdelende praksis, samtidig med at retten til lige uddannelsesmuligheder på alle Bosnien-Hercegovinas officielle sprog sikres; er fortsat bekymret over den høje andel af unge, der forlader uddannelsessystemet tidligt, og over andelen af de vedvarende høje frafaldsrater for romaelever i skolerne; beklager de langsomme fremskridt med at håndtere og løse problemet med "to skoler under samme tag", monoetniske skoler og andre former for opdeling og forskelsbehandling i skolerne;

39.  glæder sig over foranstaltningerne til at modernisere arbejdsmarkedslovgivningen, til at forbedre erhvervsklimaet og til at afhjælpe svaghederne i den finansielle sektor inden for rammerne af reformdagsordenen; glæder sig over stigningen i den registrerede beskæftigelse og de skridt, der er taget for at styrke koordineringen af den økonomiske politik; glæder sig over det treårige udvidede lånefacilitetsprogram, som er aftalt med IMF, og som ventes at forbedre erhvervsklimaet yderligere, mindske den offentlige sektors betydning og beskytte den finansielle sektor; beklager fortsat fraværet af et fælles økonomisk område, hvilket hæmmer erhvervsklimaet, direkte udenlandske investeringer og SMV'er; opfordrer til, at disse spørgsmål løses gennem harmoniserede og koordinerede landsdækkende industri- og SMV-politikker; opfordrer til, at de kompetente myndigheder hurtigst muligt fastsætter koordinerede foranstaltninger med henblik på at styrke retsstatsprincippet, forenkle håndhævelsesprocedurer for kontrakter og bekæmpe korruption i økonomien;

40.  glæder sig over den lille nedbringelse af arbejdsløsheden; er dog stadig bekymret over, at arbejdsløsheden fortsat i vidt omfang er af strukturel karakter, og at ungdomsarbejdsløsheden fortsat er høj, hvilket resulterer i omfattende hjerneflugt; tilskynder Bosnien-Hercegovina til aktivt at deltage i forskellige programmer, der er udformet til unge mennesker i regionen, f.eks. inden for rammerne af den positive dagsorden for unge i det vestlige Balkan eller regionale kontor for ungdomssamarbejde (RYCO); opfordrer de kompetente myndigheder til yderligere at styrke den eksisterende lovgivning og til at indføre aktive arbejdsmarkedspolitikker, som navnlig er rettet mod unge, kvinder, sårbare grupper, herunder romaer, og langtidsledige, og som styrker arbejdsformidlingernes kapaciteter;

41.  beklager, at arbejdsretten i begge enheder blev vedtaget ved en hasteprocedure og uden behørig dialog med arbejdsmarkedets parter; noterer sig, at arbejds- og fagforeningsrettighederne stadig er begrænsede, og understreger, at det er vigtigt yderligere at styrke og harmonisere disse love overalt i landet; minder om, at Bosnien-Hercegovina har undertegnet en række ILO-konventioner, som bl.a. anerkender principperne om social dialog og betydningen af samarbejde med arbejdsmarkedets parter; understreger, at det er vigtigt yderligere at styrke og harmonisere sundheds- og sikkerhedslovgivningen i hele landet; fremhæver også, at det er nødvendigt at reformere og harmonisere de fragmenterede sociale sikringssystemer, styrke den sociale samhørighed og sikre social beskyttelse af de mest sårbare;

42.  bemærker, at der er gjort visse fremskridt med hensyn til yderligere at tilpasse politikker og lovgivning på miljøbeskyttelsesområdet; opfordrer til, at der gøres en betydelig indsats i forbindelse med korrekt og systematisk gennemførelse og håndhævelse af eksisterende lovgivning; understreger behovet for at vedtage en landsdækkende strategi for tilnærmelse af miljølovgivningen, for at forbedre den retlige ramme og for at styrke den administrative kapacitet og kontrolkapaciteten; påpeger, at lovgivningen om adgang til miljøoplysninger og offentlig deltagelse i beslutningsprocesser skal bringes i overensstemmelse med gældende EU-ret; opfordrer til, at der foretages en tilpasning til den gældende EU-ret inden for naturbeskyttelsesområdet; understreger, at planlægningen og opførelsen af vandkraftværker og projekter skal være i overensstemmelse med internationale standarder og EU's miljølovgivning; opfordrer indtrængende til, at der ikke gennemføres vandkraftprojekter i beskyttede naturområder, og at de ikke er miljøskadelige; understreger nødvendigheden af, at offentligheden deltager i, og at civilsamfundet høres om relevante projekter; udtrykker bekymring over de manglende fremskridt i løsningen af problemet med overdreven og grænseoverskridende miljøforurening som følge af driften af raffinaderiet i Bosanski Brod;

43.  fremhæver, at de aftalte EU-prioriterede projekter for sammenkobling af el- og gastransmissioner med nabolandene er blevet forsinket på grund af manglende politisk enighed om en landsdækkende energistrategi; opfordrer i denne forbindelse indtrængende til, at der vedtages en landsdækkende energistrategi samt et retsgrundlag for gas i overensstemmelse med den tredje energipakke, således at sanktioner fra Det Europæiske Energifællesskab kan ophæves; opfordrer indtrængende til, at der vedtages en lov om naturgas med henblik på at øge forsyningssikkerheden; opfordrer indtrængende myndighederne til at sikre overensstemmelse med EU-standarder og internationale standarder og politiske mål inden for energi og klimaændringer;

44.  bemærker landets manglende infrastruktur og slår til lyd for at opretholde investeringer i projekter, der forbedrer transportforbindelser i Bosnien-Hercegovina og med nabolandene; tilskynder til, at Bosnien-Hercegovina deltager fuldt ud i gennemførelsen af EU's dagsorden for konnektivitet; roser vedtagelsen af den landsdækkende rammestrategi for transport for perioden 2015-2030 i juli 2016; understreger, at dette vil gøre det muligt for Bosnien-Hercegovina at få adgang til instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA II); opfordrer myndighederne til at bringe den retlige ramme om transport i overensstemmelse med den relevante EU-lovgivning, at skabe funktionelle transportkæder, at fjerne flaskehalse langs korridor Vc og at overholde udbudsreglerne og princippet om gennemsigtighed i forbindelse med udvælgelsen af kontrahenter med henblik på at forebygge misbrug og korruption;

45.  glæder sig over, at Bosnien-Hercegovina fortsat spiller en konstruktiv og proaktiv rolle med hensyn til at fremme det bilaterale og regionale samarbejde; opfordrer til en yderligere indsats for at afklare udestående bilaterale spørgsmål, bl.a. grænsedragningsspørgsmål i forhold til Serbien og Kroatien og tilfælde af grænseoverskridende forurening; roser Bosnien-Hercegovina for yderligere at have øget sin tilpasning til relevante EU-erklæringer og -beslutninger som led i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) fra 62 % til 77 %; beklager, at myndighederne i Bosnien-Hercegovina ikke støtter EU's restriktive foranstaltninger over for Rusland efter Ruslands ulovlige annektering af Krim; minder Bosnien-Hercegovina om behovet for en fælles udenrigspolitik, og at udenrigspolitisk tilpasning er et væsentligt led i EU-medlemskabet; mener, at det er vigtigt at samordne Bosnien-Hercegovinas udenrigspolitik med EU's udenrigspolitik, og at EU fortsat er aktivt engageret i at bevare sikkerheden og sikkerhedsbeskyttelsen i Bosnien-Hercegovina; ser med tilfredshed på operation ALTHEA's fortsatte tilstedeværelse, som opretholder evnen til at bidrage til Bosnien-Hercegovinas myndigheders afskrækkelseskapacitet, hvis situationen kræver det, samtidig med at der fokuseres på kapacitetsopbygning og uddannelse; ser ligeledes med tilfredshed på, at FN's Sikkerhedsråd i november 2016 forlængede EUFOR's mandat med endnu et år;

46.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden/den højtstående repræsentant, Rådet, Kommissionen, Bosnien-Hercegovinas præsidentskab, Bosnien-Hercegovinas ministerråd, Bosnien-Hercegovinas parlamentariske forsamling, regeringerne og parlamenterne i Føderationen Bosnien-Hercegovina og enhederne i Republika Srpska og Brčko-distriktet samt regeringerne i de 10 kantoner.

(1) Revisionsretten 2016 nr. 21.
(2) S/2016/911.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik