Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2313(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0026/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0026/2017

Keskustelut :

PV 14/02/2017 - 17
CRE 14/02/2017 - 17

Äänestykset :

PV 15/02/2017 - 7.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0037

Hyväksytyt tekstit
PDF 205kWORD 53k
Keskiviikko 15. helmikuuta 2017 - Strasbourg
Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2016 kertomus
P8_TA(2017)0037A8-0026/2017

Euroopan parlamentin päätöslauselma 15. helmikuuta 2017 Bosnia ja Hertsegovinaa koskevasta komission vuoden 2016 kertomuksesta (2016/2313(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen,

–  ottaa huomioon 18. heinäkuuta 2016 parafoidun ja 15. joulukuuta 2016 allekirjoitetun Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen mukautuspöytäkirjan Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi,

–  ottaa huomioon Bosnia ja Hertsegovinan 15. helmikuuta 2016 jättämän Euroopan unionin jäsenyyttä koskevan hakemuksen,

–  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 19. ja 20. kesäkuuta 2003 antamat Länsi-Balkanin maita koskevat päätelmät sekä niiden liitteen ”Länsi-Balkanin maita koskeva Thessalonikin toimintasuunnitelma: kohti yhdentyvää Eurooppaa”,

–  ottaa huomioon 20. syyskuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät Euroopan unionin jäsenyyttä koskevasta Bosnia ja Hertsegovinan hakemuksesta,

–  ottaa huomioon 13. joulukuuta 2016 annetut EU:n puheenjohtajavaltion päätelmät,

–  ottaa huomioon EU:n ja Bosnia ja Hertsegovinan parlamentaarisen vakautus- ja assosiaatiovaliokunnan Sarajevossa 5. ja 6. marraskuuta 2015 pidetyn ensimmäisen kokouksen sekä EU:n ja Bosnia ja Hertsegovinan vakautus- ja assosiaationeuvoston 11. joulukuuta 2015 pidetyn ensimmäisen kokouksen ja vakautus- ja assosiaatiokomitean 17. joulukuuta 2015 pidetyn ensimmäisen kokouksen,

–  ottaa huomioon Pariisissa 4. heinäkuuta 2016 pidetyn Länsi-Balkanin maiden huippukokouksen puheenjohtajan loppujulkilausuman sekä kansalaisyhteiskunnan järjestöjen suositukset vuoden 2016 Pariisin-huippukokoukselle,

–  ottaa huomioon 1. elokuuta 2016 annetun komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan naapuruuspolitiikasta ja laajentumisneuvotteluista vastaavan komission jäsenen yhteisen julkilausuman Bosnia ja Hertsegovinan viranomaisten sopimuksesta keskeisistä toimista maan EU:hun johtavalla tiellä,

–  ottaa huomioon 17. syyskuuta 2016 annetun komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan naapuruuspolitiikasta ja laajentumisneuvotteluista vastaavan komission jäsenen yhteisen julkilausuman Serbitasavallan päivää koskevasta Bosnia ja Hertsegovinan perustuslakituomioistuimen päätöksestä,

–  ottaa huomioon 9. marraskuuta 2016 annetun komission tiedonannon ”Vuoden 2016 tiedonanto EU:n laajentumispolitiikasta” (COM(2016)0715) ja siihen liittyvän komission yksiköiden valmisteluasiakirjan ”Bosnia and Herzegovina 2016 Report” (SWD(2016)0365),

–  ottaa huomioon Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen aiheesta ”Liittymistä valmisteleva EU:n tuki hallinnollisten valmiuksien vahvistamiseksi Länsi-Balkanilla: metatarkastus”(1),

–  ottaa huomioon Bosnia ja Hertsegovinan korkean edustajan 50. raportin YK:n turvallisuusneuvostolle(2),

–  ottaa huomioon marraskuussa 2016 Bosnia ja Hertsegovinan tilanteesta käydyssä turvallisuusneuvoston keskustelussa annetun, YK:ssa toimivan EU:n edustuston päällikön João Vale de Almeidan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta esittämän julkilausuman,

–  ottaa huomioon heinäkuussa 2015 hyväksytyn Bosnia ja Hertsegovinan uudistusohjelman kaudeksi 2015–2018 sekä Bosnia ja Hertsegovinan ministerineuvoston ja Bosnia ja Hertsegovinan federaation ja Serbitasavallan hallitusten 23. elokuuta 2016 hyväksymän koordinointimekanismin,

–  ottaa huomioon maasta aiemmin antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A8-0026/2017),

A.  ottaa huomioon, että EU on edelleen sitoutunut Bosnia ja Hertsegovinan lähentymiseen Euroopan unioniin, sen alueelliseen koskemattomuuteen, suvereniteettiin ja yhtenäisyyteen; ottaa huomioon, että EU:hun yhdentymisessä on edistytty; ottaa huomioon, että neuvosto on pyytänyt komissiota valmistelemaan lausunnon Bosnia ja Hertsegovinan jäsenyyshakemuksesta;

B.  ottaa huomioon, että Euroopan naapuruuspolitiikasta ja laajentumisneuvotteluista vastaava komission jäsen luovutti kyselyn Bosnia ja Hertsegovinan viranomaisille Sarajevossa 9. joulukuuta 2016;

C.  ottaa huomioon, että yksipuolisten kaupan toimenpiteiden lykkääminen päättyy, kun vakautus- ja assosiaatiosopimuksen mukautuspöytäkirja on allekirjoitettu ja kun sitä sovelletaan väliaikaisesti;

D.  ottaa huomioon, että kautta 2013–2018 koskevan Bosnia ja Hertsegovinan uudistusohjelman yhteydessä viranomaiset kaikilla tasoilla myönsivät, että on kiireellisesti käynnistettävä talouden tervehdyttämis- ja uudistusprosessi ja pyrittävä siten luomaan uusia työpaikkoja ja edistämään kestävää, tehokasta, sosiaalisesti oikeudenmukaista ja tasaista talouskasvua; ottaa huomioon, että Bosnia ja Hertsegovina on osoittanut olevansa sitoutunut ja valmis toteuttamaan lisää sosioekonomisia uudistuksia, jotka ovat tarpeellisia edelleen erittäin korkean nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi;

E.  toteaa, että riippumaton, toimiva ja vakaa oikeuslaitos on tärkeä oikeusvaltioperiaatteen ja EU:hun johtavalla tiellä edistymisen takaamiseksi;

F.  ottaa huomioon, että sovintoprosessin kestävyyteen liittyy yhä haasteita; toteaa, että EU:hun liittymistä koskevan prosessin eteneminen helpottaa sovintoprosessin jatkamista;

G.  ottaa huomioon, että Bosnia ja Hertsegovina ei ole vieläkään pannut täytäntöön asioissa Sejdić–Finci, Zornić ja Pilav annettuja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita;

H.  ottaa huomioon, että korruptio on yhä laajalle levinnyttä korkeinta tasoa myöten;

I.  toteaa, että maan sisäisesti siirtymään joutuneita henkilöitä on edelleen 74 000 ja merkittävä määrä Bosnia ja Hertsegovinasta peräisin olevia pakolaisia on sen naapurivaltioissa, muualla Euroopassa ja kaikkialla maailmassa ja että 6 808 ihmistä on kadonnut;

J.  ottaa huomioon, että koulutuksella on merkittävä rooli suvaitsevaisen ja osallistavan yhteiskunnan luomisessa ja edistämisessä sekä kulttuurisen, uskonnollisen ja etnisen yhteisymmärryksen edistämisessä tässä maassa;

K.  ottaa huomioon, että Bosnia ja Hertsegovina on allekirjoittanut valtioiden rajatylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn yleissopimuksen (Espoo, 1991);

L.  toteaa, että (mahdollisia) ehdokasmaita arvioidaan niiden omien ansioiden perusteella ja että tarvittavien uudistusten toteuttamisen nopeus ja laatu määrittävät liittymisaikataulun;

1.  suhtautuu myönteisesti siihen, että neuvosto on ryhtynyt käsittelemään Bosnia ja Hertsegovinan EU-jäsenyyshakemusta ja että sille on toimitettu asiasta kysely, ja odottaa komission lausuntoa jäsenyyshakemuksen ansioista; kehottaa Bosnia ja Hertsegovinan toimivaltaisia viranomaisia kaikilla tasoilla sitoutumaan aktiivisesti tähän prosessiin ja tekemään yhteistyötä ja koordinoimaan toimintaansa komission lausunnon laatimista koskevassa prosessissa toimittamalla komission kyselyihin yhtenäiset ja johdonmukaiset vastaukset; toteaa, että tämä prosessi osoittaa myös valtion toimivuuden; muistuttaa, että liittymisprosessi on kaikki sidosryhmät kattava ja osallistava prosessi;

2.  on tyytyväinen puheenjohtajakolmikon rooliin, sillä se kannustaa merkittävällä tavalla kaikkia muita institutionaalisia toimijoita kaikilla tasoilla ponnistelemaan tehtäviensä hoitamiseksi maan EU:hun liittymiseen tähtäävässä prosessissa;

3.  suhtautuu myönteisesti kauden 2015–2018 uudistusohjelman täytäntöönpanon edistymiseen ja maan päätökseen toteuttaa lisää institutionaalisia ja sosioekonomisia uudistuksia; muistuttaa, että EU:n Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva uudistettu lähestymistapa sai alkunsa maan vaikeasta sosioekonomisesta tilanteesta ja kansalaisten kasvavasta tyytymättömyydestä; panee merkille, että tilanne on parantunut hieman, mutta korostaa, että uudistusohjelman yhdenmukainen ja tehokas täytäntöönpano toimintasuunnitelman mukaisesti on tarpeen, jotta voidaan saada aikaan todellinen muutos koko maassa ja parantaa konkreettisesti kaikkien Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisten elämänlaatua;

4.  kehottaa säilyttämään uudistusvauhdin, jotta Bosnia ja Hertsegovina voi muuttua täysin tehokkaaksi, osallistavaksi ja toimivaksi oikeusvaltioperiaatteeseen perustuvaksi valtioksi, jossa taataan kaikkien kansanryhmien ja kansalaisten tasavertaisuus ja demokraattinen edustus; pitää valitettavana, että syvään juurtuneista hajottavista suuntauksista johtuvat, normaalin demokratiakehityksen estävät etniset ja poliittiset jakolinjat sekä julkishallinnon politisointi hidastavat yhä usein yhteisiä uudistusponnisteluja; tähdentää, että Bosnia ja Hertsegovinan ehdokkuudella EU:n jäseneksi ei ole menestymisen mahdollisuuksia, ennen kuin on luotu asianmukaiset institutionaaliset edellytykset; kehottaa kaikkia poliittisia johtajia työskentelemään tarvittavien muutosten, mukaan lukien vaalilainsäädännön uudistus, toteuttamiseksi ja ottamaan huomioon myös parlamentin aiemmissa päätöslauselmissa esitetyt periaatteet, kuten federalismin, hajauttamisen ja legitiimin edustuksen periaatteet, jotta taataan, että kaikki kansalaiset voivat asettua ehdolle, olla vaalikelpoisia tullakseen valituiksi ja toimia kaikilla politiikan tasoilla yhdenvertaisin edellytyksin; pitää välttämättömänä konsensuksen säilyttämistä yhdentymisestä EU:hun ja yhtenäistä edistymistä oikeusvaltioperiaatteen toteutumisessa, mukaan lukien korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunta ja oikeuslaitoksen ja julkishallinnon uudistaminen; korostaa myös tarvetta kiinnittää jatkuvaa ja tehokasta huomiota yhteiskunta- ja talousuudistuksiin, joiden olisi säilyttävä ensisijaisina;

5.  suhtautuu myönteisesti EU-asioiden koordinointimekanismin perustamista koskevaan sopimukseen, jolla pyritään parantamaan liittymisprosessin toimivuutta ja tehokkuutta myös EU:n taloudellisen tuen osalta ja parantamaan Bosnia ja Hertsegovinan ja EU:n vuorovaikutusta; vaatii sopimuksen nopeaa täytäntöönpanoa; kehottaa lisäksi tehokkaaseen yhteistyöhön ja viestintään hallinnon kaikkien tasojen välillä ja EU:n kanssa, jotta voidaan helpottaa unionin säännöstöön mukautumista ja sen täytäntöönpanoa, ja toimittamaan tyydyttävät vastaukset komission kyselyihin lausuntoprosessin aikana; tuomitsee Serbitasavallan hallituksen yrityksen luoda rinnakkaisia viestintäkanavia hyväksymällä järjestelyjä, jotka koskevat suoraa raportointia komissiolle; kehottaa vahvistamaan edelleen EU:hun yhdentymisestä vastaavan viraston roolia ja valmiuksia, jotta se voi suoriutua täysin kaikista vakautus- ja assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanoon ja yleisesti ottaen liittymisprosessiin liittyvistä koordinointitehtävistään;

6.  on tyytyväinen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen mukautuspöytäkirjan allekirjoittamiseen ja toteaa, että pöytäkirjaa on määrä soveltaa väliaikaisesti 1. helmikuuta 2017 alkaen; toteaa, että samalla otetaan automaattisesti uudelleen käyttöön yksipuoliset kaupan toimenpiteet, joita on lykätty 1. tammikuuta 2016 alkaen; odottaa, että pöytäkirjan ratifiointi sujuu ripeästi ja kitkattomasti;

7.  pitää valitettavana, että parlamentaarisen vakautus- ja assosiaatiovaliokunnan työjärjestystä ei ole vieläkään hyväksytty, mikä johtuu yrityksistä sisällyttää työjärjestykseen etninen sulkumekanismi, minkä vuoksi Bosnia ja Hertsegovina on ainoa laajentumisprosessissa mukana oleva maa, jonne tällaista valiokuntaa ei ole voitu perustaa asianmukaisella tavalla; kehottaa Bosnia ja Hertsegovinan parlamentin johtavia elimiä etsimään viipymättä ratkaisua, jotta maa täyttää EU:n toimielin- ja sääntelykehyksen vaatimukset ja jotta se voi toteuttaa liittymisprosessin merkityksellistä parlamentaarista valvontaa; muistuttaa, että vakautus- ja assosiaatiosopimus edellyttää työjärjestyksen hyväksymistä ja että tämän laiminlyönti merkitsee vakautus- ja assosiaatiosopimuksen rikkomista;

8.  on tyytyväinen joihinkin Etyjin/ODIHR:n suositusten mukaisiin vaalilainsäädännön parannuksiin; panee merkille, että 2. lokakuuta 2016 järjestetyt paikallisvaalit sujuivat yleisesti ottaen asianmukaisesti; pitää valitettavana, että vielä kuuden vuoden jälkeenkään Mostarin asukkaat eivät voi poliittisten johtajien välisten kiistojen jatkumisen vuoksi käyttää demokraattista oikeuttaan valita paikalliset edustajansa; kehottaa panemaan ripeästi täytäntöön Mostaria koskevan perustuslakituomioistuimen tuomion muuttamalla vaalilainsäädäntöä ja kaupungin perussääntöä; tuomitsee ankarasti vaalitoimitsijoihin Stolacissa kohdistuneen väkivallan, jota ei voida hyväksyä, ja kehottaa toimivaltaisia viranomaisia ratkaisemaan tilanteen oikeusvaltioperiaatetta kunnioittamalla, mikä sisältää kaikkien väkivaltaisuuksien tai vaaleihin liittyvien sääntöjenvastaisuuksien tutkinnan sekä rikoksiin syyllistyneiden syytteeseen asettamisen; panee merkille, että Bosnia ja Hertsegovinan keskusvaalilautakunta mitätöi vaalit Stolacissa, ja kehottaa järjestämään uusintavaalit demokraattisten vaatimusten mukaisesti, rauhanomaisesti ja suvaitsevaisuuden hengessä;

9.  pitää valitettavana, että julki tuotu poliittinen sitoumus korruption torjumiseksi ei ole tuottanut konkreettisia tuloksia; korostaa, että korkean profiilin tapauksissa ei ole saatu tuloksia ja että oikeudellinen ja institutionaalinen kehys sellaisen järjestelmätason korruption torjumiseksi, joka liittyy esimerkiksi puolueiden rahoitukseen, julkisiin hankintoihin, eturistiriitoihin ja varoja koskeviin ilmoituksiin, on heikko ja riittämätön; panee merkille korruption vastaisten toimintasuunnitelmien hyväksymisessä ja korruption torjunnasta vastaavien elinten perustamisessa hallinnon eri tasoilla saavutetun edistyksen ja kehottaa panemaan nämä päätökset täytäntöön johdonmukaisesti ja ripeästi; panee huolestuneena merkille, että pirstoutuminen ja heikko virastojen välinen yhteistyö heikentävät korruption vastaisten toimien tehokkuutta; kehottaa lisäämään erikoistumista poliisi- ja oikeuslaitoksessa asianmukaisten koordinointikanavien välityksellä; korostaa tarvetta saavuttaa tuloksia puolueiden ja vaalikampanjoiden rahoituksen tehokkaassa valvonnassa, jotta kehitetään avoimia palvelukseenottomenettelyjä laajemmalla julkisella sektorilla ja poistetaan korruptio julkisista hankintamenettelyistä;

10.  korostaa, että vuoden 2013 väestölaskennan tulokset ovat tärkeä perusta riittävän vastauksen antamiseksi komission kyselyyn ja niillä on olennainen merkitys tehokkaalle sosioekonomiselle suunnittelulle; on tyytyväinen kansainvälisen valvontaoperaation loppuarvioon, jonka mukaan Bosnia ja Hertsegovinan väestölaskenta toteutettiin kaikilta osin kansainvälisten normien mukaisesti; pitää valitettavana, että Serbitasavalta kieltäytyi tunnustamasta väestölaskennan tuloksia laillisiksi ja että sen viranomaiset julkaisivat omat tuloksensa, jotka poikkeavat Bosnia ja Hertsegovinan tilastokeskuksen vahvistamista tuloksista; kehottaa Serbitasavallan viranomaisia harkitsemaan toimintatapaansa uudelleen; kehottaa Bosnia ja Hertsegovinan tilastovirastoja edistymään merkittävästi tällä keskeisellä alalla ja mukauttamaan tilastonsa ja menetelmänsä Eurostatin standardeihin;

11.  muistuttaa, että ammattimainen, tehokas ja pätevyyteen perustuva julkishallinto on yhdentymisprosessin kannalta perustavan tärkeä kaikille valtioille, jotka haluavat EU:n jäseniksi; on huolissaan julkishallinnon jatkuvasta pirstoutuneisuudesta ja politisoinnista, joka vaikeuttaa institutionaalisia ja lainsäädännöllisiä uudistuksia ja tekee julkisten palvelujen tarjoamisesta kansalaisille hankalaa ja kallista; kehottaa soveltamaan kiireellisesti yhdenmukaistetumpaa lähestymistapaa toimintapolitiikkojen laatimiseen ja koordinointiin hallinnon kaikilla tasolla, vähentämään julkishallinnon ja julkisen sektorin politisointia, parantamaan keskipitkän aikavälin suunnittelua ja laatimaan julkista varainhoitoa koskevan selkeän strategian;

12.  toteaa jälleen olevansa huolissaan siitä, että maa on yhä pirstoutunut neljään eri oikeusjärjestelmään; korostaa, että oikeuslaitoksen mahdolliset jäljellä olevat puutteet on korjattava ripeästi ja oikeuslaitoksen tehokkuutta ja riippumattomuutta on vahvistettava, myös vähentämällä oikeuslaitoksen politisointia, ja että oikeuslaitoksessa esiintyvää korruptiota on torjuttava; toteaa, että on myös toteutettava asianmukaisia menettelyjä tuomioistuinten päätösten täytäntöönpanemiseksi; kehottaa hyväksymään kiireellisesti toimintasuunnitelman vuosien 2014–2018 oikeusalan uudistuksen täytäntöönpanosta; kehottaa panemaan täysimääräisesti täytäntöön lasten suojelua koskevan lainsäädännön ja takaamaan lapsille tehokkaat oikeussuojakeinot; suhtautuu myönteisesti valtion tasolla hyväksyttyyn lakiin maksuttomasta oikeusavusta, korkean tason tuomari- ja syyttäjäneuvoston laatimiin suuntaviivoihin eturistiriitojen ehkäisemisestä ja koskemattomuutta koskevien suunnitelmien ja kurinpitotoimien laatimiseen;

13.  kehottaa parantamaan yleisesti oikeuslaitoksen tehokkuutta, lisäämään uusien tuomareiden ja syyttäjien valintaprosessin avoimuutta ja puolueettomuutta sekä vahvistamaan oikeuslaitoksen vastuuvelvollisuutta ja lahjomattomuutta koskevia mekanismeja; korostaa tarvetta vahvistaa mekanismeja, joilla ehkäistään eturistiriitoja, ja perustaa mekanismeja, joilla varmistetaan oikeuslaitoksen rahoituskertomusten ja varallisuutta koskevien ilmoitusten avoimuus; panee merkille oikeusasioista käytävän jäsennellyn vuoropuhelun roolin Bosnia ja Hertsegovinan oikeuslaitoksen puutteiden ratkaisemisessa; kehottaa löytämään lainsäädännöllisen ratkaisun, jonka avulla voidaan seurata tapausten käsittelyn tehokkuutta koko Bosnia ja Hertsegovinan alueella;

14.  pitää valitettavana, että suuri määrä perustuslakituomioistuimen päätöksiä on panematta täytäntöön, mukaan lukien Mostarin kansalaisten demokratian perusoikeuksien kunnioittamista eli äänestämistä paikallisvaaleissa koskeva päätös; vaatii panemaan kaikki nämä päätökset ripeästi täytäntöön; korostaa erityisesti perustuslakituomioistuimen Serbitasavallan päivää koskevaa päätöstä, joka torjuttiin 25. syyskuuta 2016 järjestetyssä kansanäänestyksessä; katsoo tämän rikkovan vakavalla tavalla Daytonin rauhansopimusta ja loukkaavan oikeuslaitosta ja oikeusvaltioperiaatetta; korostaa tarvetta vuoropuheluun yksipuolisten aloitteiden sijasta; korostaa, että nationalistinen ja populistinen retoriikka ja toiminta ovat kehityksen vakavia esteitä ja että oikeusvaltioperiaatteen ja maan perustuslaillisen kehyksen kunnioittaminen on ensiarvoisen tärkeää EU:hun johtavalla tiellä etenemiseksi sekä rauhan ja vakauden säilyttämiseksi Bosnia ja Hertsegovinassa;

15.  tuomitsee jyrkästi Serbitasavallan järjestyslain, joka on edelleen voimassa ja joka heikentää kokoontumisvapauden, yhdistymisvapauden ja tiedotusvälineiden vapauden kaltaisia keskeisiä demokraattisia oikeuksia, sekä Serbitasavallan kuolemanrangaistusta koskevan määräyksen; kehottaa panemaan tiedonsaannin vapautta koskevan lain täysimääräisesti täytäntöön; kehottaa viranomaisia panemaan ripeästi täytäntöön kyberrikollisuutta koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietokonejärjestelmien avulla toteutettavan rasistisen ja muukalaisvihamielisen toiminnan kriminalisointia;

16.  kehottaa kaikkien osapuolten johtajia olemaan käyttämättä yhteiskuntaa polarisoivaa ja eripuraa lietsovaa nationalistista ja separatistista kieltä sekä olemaan toteuttamatta toimia, joilla kyseenalaistetaan maan yhteenkuuluvuus, suvereniteetti ja koskemattomuus; kehottaa heitä sen sijaan sitoutumaan tosissaan uudistuksiin, joilla parannetaan kaikkien Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisten sosioekonomista asemaa, luodaan demokraattinen, osallistava ja toimiva valtio ja autetaan maata lähentymään EU:ta;

17.  korostaa, että perustuslakituomioistuin teki hiljattain tärkeän päätöksen periaatteesta, jonka mukaan maan kolmella kansanryhmällä on valtion muodostavien kansojen tasa-arvoinen asema, joten ne voivat valita omat lailliset poliittiset edustajansa siten, että niillä on oikeutettu ja suhteellinen edustus Bosnia ja Hertsegovinan federaation parlamentin alahuoneessa;

18.  panee tyytyväisenä merkille yhteistyön sotarikosasioissa entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICTY) kanssa ja kannustaa lisäämään alueellista yhteistyötä sotarikosasioiden käsittelemisessä; on huolissaan siitä, että sotarikosasioiden käsittelyssä sovelletaan erilaisia oikeusperiaatteita; suhtautuu myönteisesti siihen, että käsittelemättä olleita paikallisia sotarikosasioita käsitellään ja että seksuaalista väkivaltaa sisältäneiden sotarikosten onnistuneessa syyttämismenettelyssä on edistytty jonkin verran lisää; suhtautuu myönteisesti unionin edustuston ja Bosnia ja Hertsegovinan talous- ja valtiovarainministeriön väliseen sopimukseen sotarikoksia käsittelevien Bosnia ja Hertsegovinan syyttäjänvirastojen ja tuomioistuinten toiminnan rahoittamisesta;

19.  tuomitsee jyrkästi Serbitasavallan kansalliskokouksen lokakuussa 2016 tekemän päätöksen ilmaista arvostuksensa sotarikoksista tuomituille Serbitasavallan entisille johtajille; vaatii kiireellisesti kunnioittamaan sotarikosten uhreja ja edistämään sovintoprosessia; muistuttaa kaikkia Bosnia ja Hertsegovinan poliittisia johtajia ja toimielimiä siitä, että näillä on velvollisuus arvioida sodan aikaisia tapahtumia puolueettomasti totuuden ja sovintoprosessin hyväksi, jotta vältetään oikeuslaitoksen väärinkäyttö poliittisiin tarkoitusperiin;

20.  on tyytyväinen seksuaalista väkivaltaa sisältäneiden sotarikosten syyttämismenettelyssä tapahtuneeseen edistymiseen ja kehottaa toimivaltaisia viranomaisia parantamaan konflikteihin liittyvän seksuaalisen väkivallan uhrien oikeussuojakeinoja muun muassa tarjoamalla heille mahdollisuuden maksuttomaan oikeusapuun sekä psykologisiin ja terveyspalveluihin ja parempia korvauksia ja jatkotoimia; vaatii takeita siitä, että tällaisten uhrien oikeudet korvauksiin tunnustetaan johdonmukaisesti;

21.  panee merkille, että pakolaisten ja Bosnian sodan takia maan sisäisesti siirtymään joutuneiden henkilöiden osalta on saavutettu jonkin verran edistystä omistus- ja hallintaoikeuksien palauttamisessa sekä talojen jälleenrakentamisessa; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia edistämään heidän kestävää paluutaan, pääsyään terveydenhuollon, työllisyyden, sosiaaliturvan ja koulutuksen piiriin ja kiinnittämään enemmän huomiota vahingonkorvauksiin omaisuudesta, jota ei voida palauttaa;

22.  on huolissaan siitä, että sodan vuoksi kadonneita henkilöitä on edelleen paljon; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia selvittämään päättäväisemmin heidän kohtaloaan myös tehostamalla kummankin entiteetin välistä yhteistyötä; korostaa, että tämän kysymyksen ratkaiseminen on äärimmäisen tärkeää sovinnon ja vakauden saavuttamiseksi alueella;

23.  on huolestunut Bosnia ja Hertsegovinan terveydenhuoltojärjestelmän tilanteesta, sillä se on yksi maan korruptoituneimmista järjestelmistä; kehottaa viranomaisia valvomaan tilannetta, jotta hoitoon pääsyssä ei tapahdu syrjintää;

24.  panee merkille, että järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa on edistytty jonkin verran; on kuitenkin huolissaan siitä, että järjestäytynyttä rikollisuutta ei torjuta yhdenmukaisella tavalla, mikä on seurausta useiden eritasoisten lainvalvontaviranomaisten useista erilaisista toimintasuunnitelmista; korostaa, että virastojen välistä yhteistyökehystä on edelleen vahvistettava; suhtautuu myönteisesti yhteisiin tutkimuksiin mutta kehottaa lisäämään operaatioiden koordinointia ja parantamaan tietojen vaihtoa; kehottaa tehostamaan lainvalvontaelinten valmiuksia, myös terrorismin torjunnassa; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia toteuttamaan toimenpiteitä, jotka koskevat terrorismin rahoittamisen ja rahanpesun torjuntaa, ja edistämään talousrikostutkinnan valmiuksia; suhtautuu myönteisesti Europolin kanssa allekirjoitettuun operatiivista ja strategista yhteistyötä koskevaan sopimukseen, jonka tavoitteena on torjua rajatylittävää rikollisuutta muun muassa vaihtamalla tietoja ja suunnittelemalla yhteisesti operatiivista toimintaa; kehottaa tekemään yhteistyösopimuksen myös Eurojustin kanssa;

25.  korostaa tarvetta tehostaa ihmiskaupan torjuntaa; kehottaa federaatiota tekemään rikoslainsäädäntöön pikaisia muutoksia kaikkien ihmiskaupan muotojen kieltämiseksi ja toteaa, että ihmiskaupan uhreista 80 prosenttia on naisia ja lapsia;

26.  kehottaa vahvistamaan mekanismeja muuttoliikettä koskevien tietojen keräämistä, jakamista ja analysointia varten, sillä tilastojen mukaan Bosnia ja Hertsegovinaan saapuu yhä enemmän ihmisiä korkean muuttoriskin maista; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia kohtelemaan kaikkia turvapaikkaa hakevia ja maan kautta kulkevia pakolaisia ja muita muuttajia kansainvälisen oikeuden ja EU:n lainsäädännön mukaisesti sekä kehittämään edelleen muuttoliikettä ja turvapaikka-asioita koskevaa sääntelykehystä, parantamaan keskeisten toimielinten välistä koordinointia ja kehittämään tarvittavia valmiuksia; kehottaa komissiota jatkamaan muuttoliikettä koskevien asioiden käsittelyä kaikkien Länsi-Balkanin maiden kanssa, jotta varmistetaan EU:n ja kansainvälisten normien noudattaminen;

27.  korostaa, että maan poliittinen polarisoituminen ja etenkin nuorten sosioekonomisen tilanteen heikkeneminen kasvattavat radikalismin leviämisen uhkaa; kehottaa tehostamaan kiireesti ponnisteluja radikalisoitumisen torjumiseksi ja ryhtymään lisätoimiin vierastaistelijoiden virtojen sekä radikalisoitumisen edistämiseen tarkoitetun jäljittämättömissä olevan rahan kanavoiden havaitsemiseksi, ehkäisemiseksi ja katkaisemiseksi, muun muassa tekemällä tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden ja alueen maiden asiaankuuluvien viranomaisten kanssa ja panemalla täytäntöön asiaankuuluvat lait; kehottaa parantamaan turvallisuus-, tiedustelu- ja poliisitoimien koordinointia; kannustaa tuomitsemaan määrätietoisesti vihapuheen ja ääriliikkeiden ideologioiden levittämisen sosiaalisen median välityksellä; kehottaa perustamaan nopeasti radikalisoitumisen torjuntaa ja nuorten radikalisoitumisen ehkäisemistä koskevia ohjelmia yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan kanssa kattavan ihmisoikeuskasvatuksen avulla, jotta autetaan purkamaan radikalisoitumista koskevaa propagandaa ja luodaan sosiaalista yhteenkuuluvuutta lasten ja nuorten keskuudessa; kannustaa tässä yhteydessä nuoria osallistumaan enemmän demokraattiseen poliittiseen prosessiin; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia torjumaan uskonnollista ääriajattelua; panee huolestuneena merkille, että radikalisoituneita yhteisöjä on eri puolilla maata, ja korostaa uskonnollisten johtajien, opettajien ja koko koulujärjestelmän merkitystä tässä asiassa; korostaa edelleen tarvetta tarjota välineitä, joiden avulla ihmiset voidaan kuntouttaa ja sopeuttaa takaisin yhteiskuntaan, ja kehottaa kehittämään ja tehostamaan radikalisoitumisen torjunnan välineitä;

28.  panee merkille turvallisuutta ja puolustusta käsittelevän parlamentaarisen sekavaliokunnan aktiivisen sitoutumisen Bosnia ja Hertsegovinan asevoimien demokraattisen valvonnan varmistamisessa; panee huolestuneena merkille kansalaisten laittomasti hallussaan pitämät suuret ase- ja ampumatarvikevarastot ja kehottaa hävittämään kaikki nämä aseet; on lisäksi huolissaan asevoimien vastuulla olevista suurista mutta riittämättömästi varastoiduista ampumatarvike- ja asevarastoista; painottaa, että on tärkeää torjua asekauppaa, ja kehottaa vahvistamaan tässä tarkoituksessa EU:n ja Bosnia ja Hertsegovinan välistä yhteistyötä; suosittaa kokonaisvaltaista toimintatapaa, jotta voidaan ratkaista jäljellä olevat haasteet maan puhdistamiseksi miinoista vuoteen 2019 mennessä;

29.  pitää välttämättömänä kansalaisten entistä suurempaa osallistumista päätöksentekoon ja kansalaisten, myös nuorten, parempaa osallistamista EU:hun liittymistä koskevassa prosessissa; vaatii jälleen kerran luomaan kansalaisjärjestöjen kanssa avoimia ja osallistavia julkisen kuulemisen mekanismeja ja soveltamaan niitä kaikilla hallinnon tasoilla sekä ottamaan käyttöön avoimet ja syrjimättömät menettelyt julkisen rahoituksen myöntämiseksi kansalaisjärjestöille; panee merkille, että kansalaisyhteiskunta on pirstoutunut ja institutionaalisesti ja taloudellisesti heikko, mikä vaikuttaa sen kestävyyteen ja riippumattomuuteen; pyytää lisäämään EU:n tukea, parantamaan hallituksen ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen välisiä yhteistyömekanismeja ja myös kehittämään strategisen yhteistyökehyksen sekä lisäämään kansalaisjärjestöjen konkreettista osallistumista EU:hun liittymistä koskevaan prosessiin; tuomitsee kansalaisjärjestöjen edustajiin ja ihmisoikeuksien puolustajiin kohdistuvat toistuvat mustamaalauskampanjat ja väkivaltaiset hyökkäykset;

30.  korostaa, että ihmisoikeuksien noudattamista koskevia strategisia, oikeudellisia, institutionaalisia ja poliittisia toimintakehyksiä on parannettava huomattavasti; kehottaa hyväksymään maan laajuisen strategian ihmisoikeuksista ja syrjintäkiellosta ja toteuttamaan uusia toimenpiteitä, joilla varmistetaan Bosnia ja Hertsegovinan allekirjoittamien ja ratifioimien kansainvälisten ihmisoikeusasiakirjojen tehokas täytäntöönpano; kehottaa hyväksymään nopeasti Bosnia ja Hertsegovinan oikeusasiamiestä koskevan uudistuslain; kehottaa noudattamaan kansainvälisen koordinointikomitean ja Venetsian komission suosituksia lakia hyväksyttäessä; on huolissaan siitä, ettei oikeusasiamiehen toimisto toimi asianmukaisesti, mikä johtuu pääasiassa puutteellisista henkilöresursseista ja tiukoista taloudellisista rajoituksista; kehottaa Bosnia ja Hertsegovinan federaation ja Serbitasavallan viranomaisia helpottamaan ihmisoikeusasiamiehen työtä;

31.  on huolissaan vammaisten henkilöiden syrjinnän jatkumisesta työllisyyden, koulutuksen ja terveydenhuollon saatavuuden aloilla; kehottaa hyväksymään vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yhtenäisen kansallisen toimintasuunnitelman; kehottaa laatimaan kattavan ja yhtenäisen strategian romaniyhteisön sosiaalista osallistamista ja edustusta varten; kehottaa parantamaan sosiaaliavustusten kohdentamista, jotta ne saavuttavat kaikkein haavoittuvimman väestönosan; suhtautuu myönteisesti siihen, että osa hallituksista ja parlamenteista on alkanut keskustella hlbti-henkilöiden oikeuksista ja laatia erityistoimia heidän suojelemisekseen; pyytää takaamaan hlbti-yhteisöjen turvallisuuden ja kokoontumisoikeuden; suhtautuu myönteisesti Bosnia ja Hertsegovinan syrjinnän vastaiseen lakiin tehtyihin muutoksiin, joilla lueteltuihin syrjintäperusteisiin lisättiin ikä, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti; vaatii lain asianmukaista täytäntöönpanoa; on tyytyväinen viharikosten kieltämiseen Bosnia ja Hertsegovinan federaation rikoslainsäädäntöön tehdyissä lisäyksissä; kannustaa sisällyttämään viharikoksia koskevat kurssit poliisien, syyttäjien ja tuomareiden opetussuunnitelmiin ja koulutusohjelmiin sekä parantamaan poliisi- ja oikeusviranomaisten välistä yhteistyötä viharikoksia koskevassa syytteeseenpanossa; kehottaa jälleen kumoamaan Serbitasavallan perustuslakiin sisältyvän kuolemanrangaistusta koskevan määräyksen;

32.  pyytää vahvistamaan edelleen lastensuojelujärjestelmiä, jotta voidaan ehkäistä lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa, kaltoinkohtelua, laiminlyömistä ja hyväksikäyttöä sekä puuttua niihin; suosittelee kohdentamaan enemmän varoja ehkäisytoimiin sekä tehostamaan yhteisötason hallinnon koordinointia lastensuojelun alalla; kehottaa panemaan täytäntöön Bosnia ja Hertsegovinan lapsia koskevan toimintasuunnitelman vuosiksi 2015–2018;

33.  panee merkille, että vähemmistöjen suojelua koskeva sääntelykehys on pitkälti jo toteutettu ja Euroopan neuvoston kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen mukainen; on tyytyväinen federaation Bosnia ja Hertsegovinassa elävien kansallisten vähemmistöjen neuvoston uudelleenaktivointiin; on huolissaan siitä, että valtion ja entiteettien välinen koordinointi on ollut jatkuvasti puutteellista, minkä vuoksi voimassa olevia lakeja ei ole pantu täytäntöön eikä kansallisten vähemmistöjen strategista foorumia valtion tasolla ole vielä toteutettu; pitää valitettavana, että kansallisten vähemmistöjen osallistuminen poliittisiin ja julkisiin keskusteluihin ja tiedotusvälineisiin sekä niissä esiintyminen on edelleen vähäistä;

34.  kehottaa ryhtymään lisätoimenpiteisiin, joilla edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja lisätään naisten osallistumista poliittiseen, julkiseen ja työelämään, parannetaan heidän sosioekonomista asemaansa ja vahvistetaan yleisesti ottaen naisten oikeuksia; panee merkille, että sukupuolten tasa-arvon mahdollistavat säännökset on pitkälti hyväksytty, mutta niiden täytäntöönpano on edelleen tehotonta; panee huolestuneena merkille, että työelämässä harjoitetaan edelleen äitiyteen perustuvaa syrjintää ja että entiteetit ja kantonit eivät ole yhdenmukaistaneet äitiys- ja vanhempainlomaa koskevaa lainsäädäntöään; korostaa lisäksi, ettei voimassa olevia aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on työllistää pitkäaikaistyöttömiä ja haavoittuvia ryhmiä, kuten vammaisia henkilöitä, toteuteta tehokkaasti; korostaa sen merkitystä, että parannetaan tyttöjen ja etenkin romaniyhteisöön kuuluvien tyttöjen perusasteen ja toisen asteen opintojen loppuunsaattamisastetta;

35.  korostaa, että on tärkeää panna tehokkaasti täytäntöön sukupuoleen perustuvan väkivallan ehkäisemistä ja sukupuoleen perustuvalta väkivallalta suojelemista koskeva lainsäädäntö niiden perheväkivallalta suojelua koskevien kansainvälisten yleissopimusten mukaisesti, jotka Bosnia ja Hertsegovina on allekirjoittanut ja ratifioinut; suhtautuu myönteisesti toimivaltaisten viranomaisten sitoumukseen panna täytäntöön Istanbulin sopimus eli Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan sekä perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta; kehottaa yhdenmukaistamaan lainsäädännön ja toimintapolitiikan tämän yleissopimuksen kanssa; kehottaa myös tiedottamaan väkivallasta selviytyneille naisille saatavilla olevista tuki- ja avustusmuodoista sekä perustamaan kriisikeskuksia raiskauksen tai muunlaisen seksuaalisen väkivallan uhreille; on huolissaan sukupuoleen perustuvan väkivallan puutteellisesta rekisteröimisestä;

36.  pitää valitettavana, että Bosnia ja Hertsegovina rikkoo yhä Euroopan ihmisoikeussopimusta, sillä maa ei ole pannut täytäntöön asioissa Sejdić-Finci, Zornić ja Pilav annettuja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita; kehottaa päättäväisesti ja kiireesti edistymään tässä asiassa, jotta maa voi edetä tiellään kohti EU:n jäsenyyttä; korostaa, että näiden tuomioiden täytäntöönpano edistäisi demokraattista ja toimivaa yhteiskuntaa, jossa taataan kaikkien yhtäläiset oikeudet; muistuttaa, että tuomioiden täytäntöönpanon laiminlyöminen mahdollistaa kansalaisten avoimen syrjimisen Bosnia ja Hertsegovinassa ja on ristiriidassa EU:n arvojen kanssa;

37.  on huolissaan toimittajien poliittisesta painostamisesta ja uhkailusta, johon on liittynyt myös fyysisiä ja sanallisia hyökkäyksiä ja johon ovat syyllistyneet myös korkea-arvoiset virkamiehet tai entiset virkamiehet, sekä tiedotusvälineiden omistajuuteen liittyvästä avoimuuden puutteesta; on huolissaan myös kunnianloukkauksia koskevien siviilikanteiden käyttämisestä kriittisiä tiedotusvälineitä ja toimittajia vastaan; korostaa, että toimittajia vastaan kohdistuneet hyökkäykset on tutkittava ja että asianmukaiset oikeudelliset jatkotoimet on taattava; kehottaa viranomaisia tuomitsemaan yksiselitteisesti kaikki toimittajiin ja tiedotusvälineisiin kohdistuvat hyökkäykset ja varmistamaan, että tällaiset tapaukset tutkitaan perusteellisesti ja vastuulliset tuodaan oikeuden eteen; kehottaa toteuttamaan lisätoimenpiteitä sen takaamiseksi, että sananvapautta, lehdistönvapautta ja tiedonsaannin vapautta sekä verkossa että sen ulkopuolella kunnioitetaan täysimääräisesti; kehottaa Bosnia ja Hertsegovinan viranomaisia toteuttamaan kiireellisiä toimenpiteitä ja estämään julkisen palvelun tehtävää hoitavien tiedotusvälineiden romahtamisen; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia varmistamaan kolmen julkisen yleisradioyhtiön riippumattomuuden ja rahoituksen vakauden sekä viestinnän sääntelyviranomaisen poliittisen, toiminnallisen ja rahoituksellisen riippumattomuuden ja avoimuuden; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia varmistamaan tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja varmistamaan yleisradiotoiminnan kaikilla Bosnia ja Hertsegovinan virallisilla kielillä; kehottaa viimeistelemään digitalisoinnin toteuttamisen ja laatimaan laajakaistastrategian;

38.  on yhä huolissaan koulutusjärjestelmän pirstoutumisen, erottelun, tehottomuuden ja monimutkaisuuden jatkumisesta; kehottaa hyväksymään maan laajuiset yhteiset koulutusvaatimukset, jotka edistävät maan yhteenkuuluvuutta; kehottaa parantamaan koordinointia opetushallinnon eri tasojen välillä, jotta edistetään osallistavaa ja syrjimätöntä koulutusjärjestelmää ja edistetään yhteistyötä yli kulttuuristen, uskonnollisten ja etnisten rajojen; kehottaa viranomaisia edistämään suvaitsevaisuutta, vuoropuhelua ja kulttuurien välistä yhteisymmärrystä etnisten ryhmien välillä; kehottaa toteuttamaan konkreettisia toimenpiteitä, joilla parannetaan koulutusjärjestelmän tehokkuutta ja poistetaan erottelevat käytännöt ja taataan yhtäläiset koulutusmahdollisuudet kaikilla Bosnia ja Hertsegovinan virallisilla kielillä; on yhä huolissaan koulunsa keskeyttävien suuresta määrästä ja siitä, että suuri määrä romanioppilaita jättää yhä koulunkäynnin kesken; pitää valitettavana, että ilmiötä, jossa on kaksi koulua saman katon alla, monoetnisiä kouluja sekä muita kouluissa ilmeneviä erottelun ja syrjinnän muotoja on pystytty käsittelemään kovin hitaasti;

39.  suhtautuu myönteisesti toimenpiteisiin työlainsäädännön nykyaikaistamiseksi, liiketoimintaympäristön parantamiseksi ja rahoitusalan heikkouksien ratkaisemiseksi uudistusohjelman puitteissa; panee tyytyväisenä merkille myös rekisteröityjen työsuhteiden määrän kasvun ja toimenpiteet, joilla on vahvistettu talouspolitiikan koordinointia; suhtautuu myönteisesti IMF:n kanssa sovittuun kolmivuotiseen laajennettuun rahoitusjärjestelyyn, jonka odotetaan parantavan entisestään liiketoimintaympäristöä, vähentävän hallinnon kokoa ja suojelevan rahoitusalaa; pitää valitettavana yhtenäisen talousalueen puuttumista, mikä haittaa liiketoimintaympäristöä, suoria ulkomaisia investointeja ja pk-yrityksiä; kehottaa käsittelemään näitä kysymyksiä yhdenmukaisen ja koordinoidun teollisuutta ja pk-yrityksiä koskevan maan laajuisen toimintapolitiikan mukaisesti; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia hahmottelemaan kiireellisesti koordinoituja toimenpiteitä, joilla vahvistetaan oikeusvaltioperiaatetta, yksinkertaistetaan sopimusten täytäntöönpanoon liittyviä menettelyjä ja torjutaan korruptiota taloudessa;

40.  suhtautuu myönteisesti työttömyyden hienoiseen vähentymiseen; on kuitenkin huolissaan siitä, että työttömyys on edelleen luonteeltaan pitkälti rakenteellista ja että nuorisotyöttömyyden taso on yhä korkea, mistä aiheutuu suuresti aivovientiä; kannustaa Bosnia ja Hertsegovinaa osallistumaan aktiivisesti erilaisiin alueen nuorille tarkoitettuihin ohjelmiin esimerkiksi Länsi-Balkanin nuorille suunnatun myönteisen toimintasuunnitelman tai nuorisoasioissa tehtävää alueellista yhteistyötä varten perustetun toimiston yhteydessä; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia vahvistamaan edelleen nykyistä lainsäädäntöä ja laatimaan aktiivisia työvoimapoliittisia toimia, jotka on kohdistettu erityisesti nuorille, naisille, haavoittuville ryhmille, myös romaneille, sekä pitkäaikaistyöttömille, sekä vahvistamaan työvoimapalvelujen valmiuksia;

41.  pitää valitettavana, että työvoimalainsäädäntö hyväksyttiin kummassakin entiteetissä kiireellisessä menettelyssä ja ilman asianmukaista vuoropuhelua työmarkkinaosapuolten kanssa; toteaa, että työntekijöiden ja ammattiyhdistysten oikeudet ovat yhä rajalliset, ja painottaa näitä koskevan lainsäädännön vahvistamisen ja yhdenmukaistamisen tarvetta koko maassa; muistuttaa, että Bosnia ja Hertsegovina on allekirjoittanut useita ILO:n yleissopimuksia, joissa muun muassa tunnustetaan työmarkkinavuoropuhelua koskevat periaatteet ja työmarkkinaosapuolten kanssa tehtävän yhteistyön merkitys; korostaa, että terveyttä ja turvallisuutta koskevia lakeja on edelleen tiukennettava ja yhdenmukaistettava koko maassa; korostaa myös tarvetta yhdenmukaistaa ja uudistaa pirstaleisia sosiaaliturvajärjestelmiä, edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja varmistaa sosiaaliturva yhteiskunnan haavoittuvimmille ryhmille;

42.  panee merkille, että ympäristönsuojelua koskevan politiikan ja lainsäädännön mukauttamisessa on edistytty jonkin verran; kehottaa ponnistelemaan tehokkaasti voimassa olevan lainsäädännön asianmukaisen ja järjestelmällisen täytäntöönpanon ja sen valvonnan varmistamiseksi; korostaa tarvetta hyväksyä maan laajuinen strategia ympäristösäännöstön lähentämistä varten, parantamaan lainsäädäntökehystä sekä kehittämään hallinto- ja seurantavalmiuksia; toteaa, että ympäristötietojen saatavuutta ja yleisön osallistumista päätöksentekoprosesseihin koskeva lainsäädäntö on saatettava EU:n säännöstön mukaiseksi; kehottaa mukauttamaan kiireesti luonnonsuojelulainsäädännön EU:n säännöstöön; korostaa, että vesivoimaloiden ja vesivoimahankkeiden suunnittelussa ja rakentamisessa on noudatettava kansainvälistä ja EU:n ympäristölainsäädäntöä; kehottaa olemaan toteuttamatta vesivoimahankkeita suojelluissa luontokohteissa ja varmistamaan, etteivät ne ole luonnolle haitallisia; korostaa, että yleisön on osallistuttava ja kansalaisyhteiskuntaa on kuultava asiaa koskevissa hankkeissa; ilmaisee huolensa vähäisestä edistyksestä Bosanski Brodin öljynjalostamon toiminnasta aiheutuvan kohtuuttoman ja rajatylittävän saasteongelman ratkaisemisessa;

43.  korostaa, että EU:n painopisteenä olevien sähkön- ja kaasunsiirtoa koskevien sovittujen yhteenliitäntähankkeiden toteuttaminen naapurimaiden kanssa on viivästynyt, koska poliittinen yhteisymmärrys maan laajuisesta energiastrategiasta puuttuu; vaatii tässä yhteydessä, että hyväksytään maan laajuinen energiastrategia ja kaasua koskeva lainsäädäntökehys kolmannen energiapaketin mukaisesti, jotta Euroopan energiayhteisön pakotteet voidaan poistaa; vaatii hyväksymään maakaasulain, jonka tarkoituksena on toimitusvarmuuden parantaminen; kehottaa viranomaisia varmistamaan, että energia- ja ilmastonmuutosala mukautetaan EU:n ja kansainvälisiin normeihin ja toimintapoliittisiin tavoitteisiin;

44.  panee merkille puutteet maan infrastruktuurissa ja kannustaa jatkamaan investointeja hankkeisiin, joilla parannetaan Bosnia ja Hertsegovinan kulkuyhteyksiä maan sisällä sekä naapurimaihin; kannustaa Bosnia ja Hertsegovinan täysimääräiseen osallistumiseen yhteenliitettävyyttä koskevan EU:n toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa; on tyytyväinen maan laajuisen liikennettä koskevan vuosien 2015–2030 puitestrategian hyväksymiseen heinäkuussa 2016; korostaa, että tämä mahdollistaisi Bosnia ja Hertsegovinan rahoituksen saannin liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (IPA II); kehottaa viranomaisia mukauttamaan liikennettä koskevan lainsäädäntökehyksen asiaa koskevaan EU:n lainsäädäntöön, luomaan toimivia kuljetusketjuja ja poistamaan pullonkaulat liikennekäytävällä Vc sekä noudattamaan urakoitsijoiden valinnassa kilpailusääntöjä ja avoimuuden periaatetta väärinkäytösten ja korruption torjumiseksi;

45.  suhtautuu myönteisesti Bosnia ja Hertsegovinan jatkuvaan rakentavaan ja aloitteelliseen rooliin kahdenvälisen ja alueellisen yhteistyön edistämisessä; kehottaa ponnistelemaan edelleen ratkaisun löytämiseksi jäljellä olevissa kahdenvälisissä kysymyksissä, muun muassa rajakiistoissa Serbian ja Kroatian kanssa, sekä rajatylittävää ympäristön pilaantumista koskevissa tapauksissa; kehottaa Bosnia ja Hertsegovinaa nostamaan yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan (YUTP) liittyviin asiaankuuluviin EU:n julkilausumiin ja päätöksiin mukautumisastettaan nykyisestä 62 prosentista 77 prosenttiin; pitää valitettavana Bosnia ja Hertsegovinan viranomaisten päätöstä olla tukematta EU:n Venäjään kohdistamia rajoittavia toimenpiteitä sen jälkeen, kun Krim liitettiin laittomasti Venäjään; muistuttaa Bosnia ja Hertsegovinan viranomaisia siitä, että ulkopolitiikan yhtenäistäminen ja mukauttaminen on olennainen osa EU:n jäsenyyttä; pitää tärkeänä, että Bosnia ja Hertsegovinan ulkopolitiikkaa koordinoidaan EU:n ulkopolitiikan kanssa ja että EU osallistuu jatkossakin aktiivisesti turvallisuuden ylläpitämiseen Bosnia ja Hertsegovinassa; on tyytyväinen Althea-operaation jatkamiseen, jotta Bosnia ja Hertsegovinan viranomaisilla on edelleen pelotevalmiudet tilanteen niin vaatiessa samalla kun keskitytään valmiuksien kehittämiseen ja koulutukseen; on tyytyväinen myös siihen, että YK:n turvallisuusneuvosto jatkoi marraskuussa 2016 EUFOR-operaation toimeksiantoa vielä vuodella;

46.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, Bosnia ja Hertsegovinan presidentille, Bosnia ja Hertsegovinan ministerineuvostolle, Bosnia ja Hertsegovinan parlamentille, Bosnia ja Hertsegovinan federaation ja Serbitasavallan sekä Brčkon piirikunnan hallituksille ja parlamenteille sekä kymmenen kantonin hallituksille.

(1)ETT 2016 nro 21.
(2)S/2016/911.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö