Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2313(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0026/2017

Pateikti tekstai :

A8-0026/2017

Debatai :

PV 14/02/2017 - 17
CRE 14/02/2017 - 17

Balsavimas :

PV 15/02/2017 - 7.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0037

Priimti tekstai
PDF 374kWORD 56k
Trečiadienis, 2017 m. vasario 15 d. - Strasbūras
2016 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos
P8_TA(2017)0037A8-0026/2017

2017 m. vasario 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos 2016 m. ataskaitos dėl Bosnijos ir Hercegovinos (2016/2313(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Bosnijos ir Hercegovinos stabilizacijos ir asociacijos susitarimą (SAS),

–  atsižvelgdamas į protokolą dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Bosnijos ir Hercegovinos Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo pritaikymo, siekiant atsižvelgti į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, kuris buvo parafuotas 2016 m. liepos 18 d. ir pasirašytas 2016 m. gruodžio 15 d.,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 15 d. Bosnijos ir Hercegovinos paraišką dėl narystės Europos Sąjungoje,

–  atsižvelgdamas į 2003 m. birželio 19–20 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl Vakarų Balkanų ir išvadų priedą „Salonikų darbotvarkė Vakarų Balkanų valstybėms. Europos integracijos link“,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 20 d. Tarybos išvadas dėl Bosnijos ir Hercegovinos paraiškos dėl narystės ES,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 13 d. pirmininkaujančios valstybės narės paskelbtas išvadas,

–  atsižvelgdamas į pirmąjį ES ir Bosnijos ir Hercegovinos stabilizacijos ir asociacijos parlamentinio komiteto (SAPK) posėdį, vykusį 2015 m. lapkričio 5–6 d. Sarajeve, ir į pirmuosius ES ir Bosnijos ir Hercegovinos stabilizacijos ir asociacijos tarybos (SAT) ir stabilizacijos ir asociacijos komiteto posėdžius, vykusius atitinkamai 2015 m. gruodžio 11 ir 17 d.,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. liepos 4 d. Paryžiuje vykusio Vakarų Balkanų aukščiausiojo lygio susitikimo pirmininko baigiamąją deklaraciją ir pilietinės visuomenės organizacijų rekomendacijas, rengiantis 2016 m. Paryžiaus aukščiausiojo lygio susitikimui,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugpjūčio 1 d. Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos ir už Europos kaimynystės politiką ir plėtros derybas atsakingo Komisijos nario bendrą pareiškimą dėl Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijų sutikimo dėl pagrindinių priemonių, kurias šalis turi įgyvendinti siekdama narystės ES,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 17 d. vyriausiosios įgaliotinės ir pirmininko pavaduotojos ir už Europos kaimynystės politiką ir plėtros derybas atsakingo Komisijos nario bendrą pareiškimą po to, kai Bosnijos ir Hercegovinos konstitucinis teismas paskelbė sprendimą dėl Serbų Respublikos (SR) dienos,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. lapkričio 9 d. Komisijos komunikatą „2016 m. komunikatas dėl ES plėtros politikos“ (COM(2016)0715) ir prie jo pridėtą Komisijos tarnybų darbo dokumentą „2016 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos“ (SWD(2016)0365),

–  atsižvelgdamas į Europos Audito Rūmų specialiąją ataskaitą „ES pasirengimo narystei pagalba Vakarų Balkanų gebėjimams stiprinti. Bendrasis auditas“(1),

–  atsižvelgdamas į vyriausiojo įgaliotinio taikos susitarimui Bosnijoje ir Hercegovinoje įgyvendinti penkioliktąją ataskaitą JT Saugumo Tarybai(2),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos delegacijos Jungtinėse Tautose J. E. João Vale de Almeidos 2016 m. lapkričio mėn. pareiškimą Saugumo Tarybos diskusijose dėl padėties Bosnijoje ir Hercegovinoje,

–  atsižvelgdamas į 2015–2018 m. Bosnijos ir Hercegovinos reformų darbotvarkę, patvirtintą 2015 m. liepos mėn., ir į 2016 m. rugpjūčio 23 d. Bosnijos ir Hercegovinos ministrų tarybos ir Bosnijos ir Hercegovinos Federacijos ir Serbų Respublikos vyriausybių patvirtintą koordinavimo mechanizmą,

–  atsižvelgdamas į ankstesnes EP rezoliucijas dėl šios šalies,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A8-0026/2017),

A.  kadangi ES toliau remia Bosnijos ir Hercegovinos ES perspektyvą bei jos teritorinį vientisumą, suverenumą ir vieningumą; kadangi integracijos į ES procese pasiekta pažangos; kadangi Taryba paprašė Komisijos parengti nuomonę dėl Bosnijos ir Hercegovinos paraiškos dėl narystės;

B.  kadangi 2016 m. gruodžio 9 d. Sarajeve už Europos kaimynystės politiką ir plėtros derybas atsakingas Komisijos narys įteikė klausimyną Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijoms;

C.  kadangi autonominių prekybos priemonių taikymo sustabdymas bus panaikintas, kai bus pasirašytas ir pradėtas laikinai taikyti protokolas dėl stabilizacijos ir asociacijos susitarimo pritaikymo;

D.  kadangi 2013–2018 m. Bosnijos ir Hercegovinos reformų darbotvarkėje visų lygmenų valdžios institucijos pripažino būtinybę skubiai pradėti ekonomikos atkūrimo ir modernizavimo procesą, siekiant sukurti naujų darbo vietų ir skatinti tvarų, veiksmingą, socialiniu požiūriu teisingą ir pastovų ekonomikos augimą; kadangi Bosnija ir Hercegovina įrodė, kad yra įsipareigojusi ir pasirengusi vykdyti tolesnes socialines ir ekonomines reformas, būtinas norint sumažinti jaunimo nedarbą, kuris vis dar pernelyg didelis;

E.  kadangi norint užtikrinti teisinės valstybės veikimą ir daryti pažangą kelyje į ES reikia nepriklausomos, gerai veikiančios ir stabilios teismų sistemos;

F.  kadangi vis dar yra sunkumų, susijusių su susitaikymo proceso tvarumu; kadangi pažanga stojimo į ES procese palengvins tolesnį susitaikymą;

G.  kadangi Bosnija ir Hercegovina vis dar neįgyvendino Europos žmogaus teisių teismo (EŽTT) sprendimų Sejdić/Finci, Zornić ir Pilav bylose;

H.  kadangi korupcija vis dar labai išplitusi, taip pat ir aukščiausiame lygmenyje;

I.  kadangi vis dar esama 74 000 šalies viduje perkeltų asmenų ir daug pabėgėlių iš Bosnijos ir Hercegovinos kaimyninėse šalyse, Europoje ir visame pasaulyje, be to, 6 808 asmenys yra dingę be žinios;

J.  kadangi švietimas itin svarbus kuriant ir skatinant tolerantišką ir įtraukią visuomenę bei puoselėjant kultūrinį, religinį ir etninį tarpusavio supratimą;

K.  kadangi Bosnija ir Hercegovina yra pasirašiusi Konvenciją dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (Espo, 1991 m.);

L.  kadangi (potencialios) šalys kandidatės vertinamos pagal jų nuopelnus ir kadangi stojimo tvarkaraštis nustatomas pagal būtinų reformų įgyvendinimo spartą bei jų kokybę;

1.  palankiai vertina tai, kad Taryba apsvarstė Bosnijos ir Hercegovinos paraišką ir kad Bosnijai ir Hercegovinai buvo pateiktas klausimynas, ir laukia Komisijos nuomonės dėl paraiškos dėl narystės ES pagrįstumo; ragina visų lygių kompetentingas Bosnijos ir Hercegovinos institucijas aktyviai dalyvauti šiame procese, bendradarbiauti ir koordinuoti savo dalyvavimą Komisijos nuomonės rengimo procese ir į Komisijos klausimus pateikiant vieną darnų atsakymų rinkinį; pažymi, kad tai taip pat padės įrodyti, kad valstybė veikia; dar kartą pabrėžia, kad stojimo į ES procesas yra įtraukus procesas ir jame dalyvauja visi suinteresuotieji subjektai;

2.  palankiai vertina pirmininkaujančių valstybių trejeto vaidmenį, nes jos vaidina svarbų vaidmenį kuriant paskatas visoms kitoms visų lygmenų institucijoms stengtis atlikti savo vaidmenį bendrame šios šalies priartinimo prie ES procese;

3.  teigiamai vertina pažangą, padarytą įgyvendinant 2015–2018 m. reformų darbotvarkę, taip pat šalies pasiryžimą toliau tęsti institucines ir socialines ekonomines reformas; primena, kad naują ES požiūrį į Bosniją ir Hercegoviną lėmė socialinė ir ekonominė padėtis ir didėjantis piliečių nepasitenkinimas; pažymi, kad padėtis šiek tiek pagerėjo, tačiau pabrėžia, kad reikia harmoningai ir efektyviai pagal veiksmų planą vykdyti reformų darbotvarkę, kad visoje šalyje būtų įgyvendinti realūs pokyčiai ir apčiuopiamai pagerėtų visų Bosnijos ir Hercegovinos piliečių gyvenimas;

4.  ragina išlaikyti reformų spartą, kad Bosnija ir Hercegovina taptų visiškai veiksminga, įtrauki ir funkcionali teisinės valstybės principu paremta valstybė, užtikrinanti visų jos tautų ir piliečių lygybę ir demokratinį atstovavimą; apgailestauja, kad bendroms pastangoms vykdyti reformas ir toliau trukdo etninis ir politinis susiskaldymas, kurį lemia giliai įsišaknijusios dezintegracijos tendencijos, trukdančios normaliai demokratinei raidai, ir tebesitęsiantis viešojo administravimo politizavimas; pabrėžia, kad Bosnija ir Hercegovina nebus sėkmingai narystės ES siekianti kandidatė, kol nebus sukurtos tinkamos institucinės sąlygos; primygtinai ragina visus politinius vadovus dirbti įgyvendinant reikiamus pokyčius, įskaitant rinkimų teisės reformą, taip pat atsižvelgiant į ankstesnėse Europos Parlamento rezoliucijose nurodytus principus, be kita ko, federalizmo, decentralizacijos ir teisėto atstovavimo principus, siekiant užtikrinti, kad visi piliečiai galėtų būti kandidatais, turėtų teisę būti renkami ir galėtų eiti visų politinių lygmenų pareigas lygiomis teisėmis; mano, kad svarbiausia yra išsaugoti bendrą sutarimą dėl integracijos į ES ir darniai daryti pažangą teisinės valstybės srityje, be kita ko, kovojant su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu, atliekant teismų ir viešojo administravimo reformą; taip pat pabrėžia, kad reikia toliau ir efektyviai susitelkti ties socialinėmis ir ekonominėmis reformomis, kurios ir toliau turėtų būti prioritetinės;

5.  palankiai vertina susitarimą įsteigti ES klausimų koordinavimo mechanizmą, kuriuo siekiama pagerinti stojimo proceso funkcionalumą ir veiksmingumą, taip pat ir ES finansinės pagalbos požiūriu, ir sudaryti sąlygas geresnei sąveikai su ES; ragina jį greitai įgyvendinti; taip pat ragina veiksmingai bendradarbiauti ir palaikyti ryšius visais vyriausybės lygmenimis, taip pat su ES, siekiant palengvinti prisiderinimą prie acquis ir jos įgyvendinimą ir pateikti tinkamus atsakymus į Komisijos klausimus, pateikiamus rengiant nuomonę; mano, jog nepriimtina, kad Serbų Respublikos vyriausybė, priimdama nuostatas dėl tiesioginio ataskaitų teikimo Europos Komisijai, bando sukurti paralelinius komunikacijos kanalus; ragina dar labiau sustiprinti Integracijos į ES direktorato vaidmenį ir pajėgumus, kad jis galėtų visapusiškai vykdyti koordinavimo funkcijas, jam pavestas įgyvendinant stabilizacijos ir asociacijos susitarimą ir bendrai vykdant stojimo procesą;

6.  reiškia pasitenkinimą dėl Protokolo dėl stabilizacijos ir asociacijos susitarimo pritaikymo pasirašymo, kuris pradėtas laikinai taikyti nuo 2017 m. vasario 1 d. ir kuriuo bus automatiškai grąžintos autonominės prekybos priemonės, kurių taikymas buvo sustabdytas 2016 m. sausio 1 d.; tikisi, kad protokolas bus greitai ir sklandžiai ratifikuotas;

7.  apgailestauja, kad dėl bandymų į stabilizacijos ir asociacijos parlamentinio komiteto balsavimo taisykles įtraukti etninio blokavimo nuostatą vis dar nėra patvirtintos stabilizacijos ir asociacijos parlamentinio komiteto darbo tvarkos taisyklės ir kad dėl to Bosnija ir Hercegovina yra vienintelė šalis kandidatė, kurioje toks organas negalėjo būti tinkamai sudarytas; ragina Bosnijos ir Hercegovinos parlamento valdymo organus nedelsiant rasti sprendimą, kad šalis atitiktų ES institucinės ir teisinės sistemos reikalavimus ir būtų užtikrinta prasminga stojimo proceso parlamentinė kontrolė; primena, kad pagal stabilizacijos ir asociacijos susitarimą reikalaujama priimti darbo tvarkos taisykles ir to nepadarius tiesiogiai pažeidžiamas stabilizacijos ir asociacijos susitarimo įgyvendinimas;

8.  palankiai vertina kai kuriuos rinkimų teisės patobulinimus atsižvelgiant į ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro rekomendacijas; pažymi, kad 2016 m. spalio 2 d. vietos rinkimai daugelyje vietų vyko tvarkingai; apgailestauja, kad, praėjus šešeriems metams, dėl tebesitęsiančių politinių lyderių nesutarimų Mostaro gyventojai vis dar negali pasinaudoti savo demokratinėmis teisėmis rinkti vietos atstovus; ragina skubiai įgyvendinti konstitucinio teismo sprendimą dėl Mostaro, iš dalies pakeičiant teisės aktus dėl rinkimų ir miesto statutą; griežtai merkia nepriimtiną prieš rinkimų pareigūnus panaudotą brutalų smurtą Stolace ir ragina visas kompetentingas institucijas išspręsti šį klausimą laikantis teisinės valstybės principo, ir, be kita ko, atlikti visų smurto aktų ir rinkimų tvarkos pažeidimų tyrimą ir kaltininkus patraukti atsakomybėn; atkreipia dėmesį į tai, kad Bosnijos ir Hercegovinos centrinė rinkimų komisija panaikino rinkimų rezultatus Stolace, ir ragina taikiai ir pakančiai surengti pakartotinius rinkimus, laikantis demokratinių standartų;

9.  apgailestauja, kad deklaruotas politinis įsipareigojimas kovoti su korupcija nedavė apčiuopiamų rezultatų; pabrėžia, kad nėra apibendrinti didelio atgarsio sulaukusių bylų rezultatai ir kad teisinė ir institucinė sistema, taikoma kovai su sistemiška korupcija, susijusiai, pvz., su politinių partijų finansavimu, viešaisiais pirkimais, interesų konfliktais ir turto deklaravimu, yra silpna ir nepakankama; pripažįsta, kad padaryta pažanga priimant kovos su korupcija veiksmų planus ir įsteigiant korupcijos prevencijos organus įvairiuose valdymo lygmenyse, ir ragina nuosekliai ir skubiai įgyvendinti šiuos sprendimus; susirūpinęs pažymi, kad susiskaldymas ir nepatvarus tarpžinybinis bendradarbiavimas žlugdo kovos su korupcija priemonių veiksmingumą; ragina užtikrinti geresnę profesinę policijos ir teismų specializaciją sukuriant tinkamus koordinavimo kanalus; pabrėžia, kad reikia apibendrinti efektyvios politinių partijų ir rinkimų kampanijos finansavimo priežiūros rezultatus, nustatyti skaidrią įdarbinimo viešajame sektoriuje plačiąja prasme tvarką ir panaikinti korupciją, susijusią su viešaisiais pirkimais;

10.  pabrėžia, kad 2013 m. surašymo rezultatai yra rimtas pagrindas, kuriuo remiantis galima pateikti tinkamus atsakymus į Komisijos klausimus ir jie yra itin svarbūs norint vykdyti veiksmingą socialinį ir ekonominį planavimą; palankiai vertina Tarptautinės stebėjimo misijos galutinį įvertinimą, kuriame daroma išvada, kad surašymas Bosnijoje ir Hercegovinoje apskritai buvo atliktas laikantis tarptautinių standartų; apgailestauja, kad Serbų Respublika atsisakė pripažinti gyventojų surašymo rezultatus teisėtais ir kad Serbų Respublikos valdžios institucijos paskelbė atskirus rezultatus, kitokius nei tie, kuriuos patvirtino Bosnijos ir Hercegovinos statistikos agentūra; primygtinai ragina Serbų Respublikos valdžios institucijas iš naujo apsvarstyti šį sprendimą; ragina Bosnijos ir Hercegovinos statistikos agentūras padaryti didelę pažangą šioje itin svarbioje srityje ir priderinti savo statistinius duomenis ir metodiką prie Eurostato standartų;

11.  primena, kad bet kuriai šaliai, siekiančiai tapti ES valstybe nare, profesionalus, veiksmingas ir rezultatais grindžiamas viešasis administravimas yra integracijos proceso pagrindas; yra susirūpinęs dėl tebesitęsiančio viešojo administravimo suskaidymo ir politizavimo, nes tai trukdo vykdyti institucines ir teisėkūros reformas, o viešųjų paslaugų teikimas piliečiams tampa sudėtingas ir brangus; ragina skubiai taikyti darnesnį politikos rengimo metodą ir geriau koordinuoti visų valdymo lygmenų veiksmus, depolitizuoti viešąjį administravimą ir viešąjį sektorių, geriau planuoti vidutinės trukmės laikotarpiu ir nustatyti aiškią viešųjų finansų valdymo strategiją;

12.  dar kartą pareiškia, kad yra susirūpinęs dėl tebesitęsiančio padalijimo į keturias skirtingas teisines sistemas; pabrėžia, kad reikia skubiai šalinti dar nepanaikintus teisminių institucijų trūkumus, didinti teismų efektyvumą ir nepriklausomumą, įskaitant teisminių institucijų depolitizavimą, kovoti su korupcija teisminėse institucijose ir įgyvendinti tinkamas teismų sprendimų vykdymo procedūras; ragina skubiai priimti 2014–2018 m. teisingumo sektoriaus reformos vykdymo veiksmų planą; ragina visapusiškai įgyvendinti su vaikų apsauga susijusius teisės aktus ir suteikti vaikams veiksmingą teisę į teisingumą; teigiamai vertina tai, kad priimtas įstatymas dėl nemokamos valstybinės teisinės pagalbos ir kad Aukštoji teismų ir prokuratūros taryba priėmė interesų konfliktų prevencijos gaires, parengė sąžiningumo planus ir drausmines priemones;

13.  ragina sustiprinti bendrą teisminių institucijų veiksmingumą, padidinti naujų teisėjų ir prokurorų atrankos proceso skaidrumą ir nešališkumą bei sustiprinti teisminių institucijų atskaitingumo ir sąžiningumo užtikrinimo mechanizmus; pabrėžia, kad reikia stiprinti interesų konfliktų prevencijos mechanizmus ir nustatyti teisminių institucijų taikomus finansinių ataskaitų ir turto deklaracijų skaidrumo mechanizmus; atkreipia dėmesį į svarbų struktūrinio dialogo teisingumo klausimais vaidmenį šalinant Bosnijos ir Hercegovinos teismų sistemos trūkumus; ragina rasti teisinį sprendimą, kuris leistu sekti bylų nagrinėjimo efektyvumą visoje Bosnijos ir Hercegovinos teritorijoje;

14.  apgailestauja, kad nevykdoma daug konstitucinio teismo sprendimų, įskaitant sprendimą dėl Mostaro gyventojų pagrindinių demokratinių teisių balsuoti vietos rinkimuose užtikrinimo; ragina skubiai įgyvendinti visus šiuos sprendimus; ypač pabrėžia konstitucinio teismo sprendimą dėl Serbų Respublikos dienos, kuris užginčytas per 2016 m. rugsėjo 25 d. surengtą referendumą; mano, kad tai yra rimtas Deitono taikos susitarimo pažeidimas ir išpuolis prieš teismines institucijas ir teisinės valstybės principą; pabrėžia, kad reikia imtis dialogo, o ne vienašalių iniciatyvų; pabrėžia, kad nacionalistinė ir populistinė retorika bei veiksmai yra rimtos vystymosi kliūtys ir kad teisinės valstybės principo ir šalies konstitucinės tvarkos laikymasis yra ypač svarbus norint daryti pažangą kelyje į ES ir išlaikyti taiką bei stabilumą Bosnijoje ir Hercegovinoje;

15.  griežtai smerkia tebegaliojantį Serbų Respublikos viešosios tvarkos įstatymą, kuriuo silpninamos pagrindinės demokratinės teisės į susirinkimų, asociacijų ir žiniasklaidos laisves, taip pat Serbų Respublikos nuostatą dėl mirties bausmės; ragina visapusiškai įgyvendinti Laisvės susipažinti su informacija aktą; ragina valdžios institucijas skubiai įgyvendinti Konvencijos dėl elektroninių nusikaltimų Papildomą protokolą dėl rasistinio ir ksenofobinio pobūdžio veikų, padarytų naudojantis kompiuterinėmis sistemomis, kriminalizavimo;

16.  primigtinai ragina visas šalis susilaikyti nuo visuomenę priešinančios nesantaiką kurstančios, nacionalistinės ir separatistinės retorikos bei veiksmų, keliančių pavojų šalies sanglaudai, suverenumui ir vientisumui; vietoj to ragina jas rimtai imtis įgyvendinti reformas, kurios padės pagerinti visų Bosnijos ir Hercegovinos piliečių socialinę ir ekonominę padėtį, sukurti demokratinę, įtraukią ir veikiančią valstybę ir priartinti šalį prie ES;

17.  pabrėžia neseniai konstitucinio teismo priimto sprendimo dėl visų trijų šalį sudarančių tautų oficialaus statuso ir lygybės principo svarbą, kad jos galėtų rinkti savo tesėtus politinius atstovus į Bosnijos ir Hercegovinos Federacijos parlamento Atstovų Rūmus, remiantis teisėto ir proporcingo atstovavimo principu;

18.  pažymi, kad patenkinamai bendradarbiaujama su Tarptautiniu baudžiamuoju tribunolu buvusiajai Jugoslavijai (TBTBJ) nagrinėjant karo nusikaltimų bylas ir ragina aktyviau vykdyti regioninį bendradarbiavimą tiriant karo nusikaltimų bylas; reiškia susirūpinimą dėl to, kad nagrinėjant karo nusikaltimų bylas taikomi skirtingi teisiniai standartai; palankiai vertina tai, kad sprendžiama neišnagrinėtų vidaus karo nusikaltimų bylų sankaupos problema ir kad padaryta pažanga sėkmingai persekiojant už karo nusikaltimus, susijusius su seksualiniu smurtu; palankiai vertina Europos Sąjungos delegacijos ir Hercegovinos Finansų ir iždo ministerijos susitarimą dėl Bosnijos ir Hercegovinos prokuratūrų ir teismų veiklos, susijusios su karo nusikaltimų tyrimais, finansavimo;

19.  griežtai smerkia Serbų Respublikos nacionalinės asamblėjos 2016 m. spalio mėn. sprendimą, kuriame gerai atsiliepiama apie buvusius Serbų Respublikos lyderius, nuteistus už karo nusikaltimus; reikalauja kuo skubiau parodyti pagarbą karo nusikaltimų aukoms ir skatinti susitaikymą; primena visiems Bosnijos ir Hercegovinos politiniams lyderiams ir institucijoms, kad karo įvykius jie turi vertinti nešališkai, siekiant tiesos ir susitaikymo, ir vengti piktnaudžiavimo teisminėmis institucijomis politiniais tikslais;

20.  palankiai vertina pažangą, padarytą persekiojimo už karo nusikaltimus, susijusius su seksualiniu smurtu, srityje ir primygtinai ragina kompetentingas valdžios institucijas dar labiau pagerinti seksualinio smurto aukų galimybes kreiptis į teismą, be kita ko, teikiant nemokamą teisinę pagalbą, gerinant psichosocialines bei sveikatos priežiūros paslaugas ir užtikrinant geresnį kompensavimą ir tolesnę pagalbą; ragina užtikrinti, kad būtų nuosekliai pripažįstama tokių aukų teisę į žalos atlyginimą;

21.  pažymi, kad padaryta tam tikra pažanga pabėgėliams ir šalies viduje perkeltiems asmenims, kurie buvo perkelti dėl Bosnijos karo, grąžinant nuosavybę ir teisę apsigyventi, taip pat atstatant jų namus; ragina kompetentingas institucijas sudaryti jiems geresnes sąlygas tvariai sugrįžti, gauti sveikatos priežiūros, užimtumo, socialinės apsaugos ir švietimo paslaugas bei skirti didesnį dėmesį tam, kad būtų atlyginta žala už nuosavybę, kurios negalima sugrąžinti;

22.  yra susirūpinęs dėl to, kad vis dar didelio dėl karo dingusių asmenų skaičiaus; ragina kompetentingas valdžios institucijas aktyviau tirti jų neaiškaus likimo klausimą, be kita ko, stiprinant abiejų administracinių vienetų bendradarbiavimą; pabrėžia, kad šios problemos sprendimas labai svarbus siekiant susitaikymo ir stabilumo regione;

23.  reiškia susirūpinimą dėl sveikatos priežiūros sistemos būklės Bosnijoje ir Hercegovinoje, nes ši sistema yra viena iš labiausiai kenčiančių nuo korupcijos šalyje; ragina valdžios institucijas atidžiai stebėti, kad nebūtų diskriminacijos, susijusios su galimybėmis naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis;

24.  pažymi, kad padaryta tam tikra pažanga kovojant su organizuotu nusikalstamumu; vis dėlto yra susirūpinęs, kad trūksta nuoseklaus požiūrio kovoje su organizuotu nusikalstamumu, nes įvairios skirtingų lygmenų teisėsaugos institucijos turi daug veiksmų planų; pabrėžia, kad reikia toliau stiprinti tarpžinybinio bendradarbiavimo sistemą; palankiai vertina tai, kad vykdomi bendri tyrimai, tačiau ragina geriau koordinuoti operacijas ir keistis informacija; ragina didinti teisėsaugos institucijų pajėgumus, be kita ko, kovos su terorizmu srityje; ragina kompetentingas institucijas imtis kovos su terorizmo finansavimu ir pinigų plovimu priemonių ir padidinti gebėjimus atlikti finansinius tyrimus; teigiamai vertina tai, kad, siekiant kovoti su tarpvalstybiniu nusikalstamumu, pasirašytas veiklos ir strateginio bendradarbiavimo, be kita ko, keičiantis informacija ir bendrai planuojant operatyvinę veiklą, susitarimas su Europolu; ragina sudaryti bendradarbiavimo susitarimą ir su Eurojustu;

25.  pabrėžia, kad būtina gerinti kovą su prekyba žmonėmis; ragina Federacijos administracinį vienetą greitai atlikti baudžiamojo kodekso pakeitimus, kad būtų uždrausta visų formų prekyba žmonėmis, iš kurios aukų 80 proc. yra moterys ir mergaitės;

26.  ragina stiprinti duomenų apie migraciją rinkimo, dalijimosi jais ir jų analizavimo mechanizmus, nes statistiniai duomenys rodo didėjančią asmenų atvykimo iš aukšta migracijos rizika pasižyminčių šalių į Bosniją ir Hercegoviną tendenciją; ragina kompetentingas institucijas visiems prieglobsčio prašantiems ar jos teritoriją kertantiems pabėgėliams ir migrantams taikyti procedūras pagal tarptautinės ir ES teisės aktus, taip pat toliau tobulinti migracijos ir prieglobsčio reguliavimo sistemą, stiprinti pagrindinių institucijų veiklos koordinavimą ir ugdyti reikiamus gebėjimus; ragina Komisiją toliau drauge su visomis Vakarų Balkanų šalimis spręsti su migracija susijusius klausimus, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos bei tarptautinių normų ir standartų;

27.  pažymi, kad dėl poliarizacijos šalyje ir socialinės bei ekonominės padėties, ypač jaunimo, pablogėjimo didėja pavojus, kad radikalizmas gali išplisti; ragina dėti daugiau pastangų siekiant kovoti su radikalėjimu ir taikyti tolesnes priemones, skirtas nustatyti atvykstančių užsienio teroristų kovotojų srautus ir neatsekamų pinigų, skirtų tolesniam radikalizavimui, kanalus, užkirsti jiems kelią ir juos sutrikdyti, be kita ko, glaudžiai bendradarbiaujant su atitinkamomis valstybių narių ir regiono šalių tarnybomis, taip pat užtikrinant atitinkamų įstatymų vykdymą; ragina geriau koordinuoti žvalgybos tarnybų ir policijos veiksmus; ragina ryžtingai tirti neapykantą kurstančios kalbos ir ekstremistinių ideologijų skleidimo socialiniuose tinkluose atvejus ir už juos bausti; ragina pradėti taikyti deradikalizacijos ir jaunimo radikalėjimo prevencijos programas bendradarbiaujant su pilietine visuomene – išsamiai mokyti apie žmogaus teises, siekiant padėti sugriauti radikalėjimą skatinančius argumentus ir plėtoti vaikų ir jaunimo socialinę sanglaudą; atsižvelgdamas į tai, skatina aktyvesnį jaunimo dalyvavimą demokratiniame politiniame procese; primygtinai ragina kompetentingas institucijas kovoti su religiniu ekstremizmu; susirūpinęs pažymi, kad visoje šalyje yra radikalizuotų bendruomenių, ir pabrėžia svarbų religinių vadovų, mokytojų ir bendrai švietimo sistemos vaidmenį šioje srityje; be to, pabrėžia, kad būtina pasirūpinti reintegracijos ir grąžinimo į visuomenę priemonėmis ir patobulinti bei sustiprinti deradikalizacijos priemones;

28.  atkreipia dėmesį į aktyvų Jungtinio parlamentinio saugumo ir gynybos komiteto dalyvavimą užtikrinant Bosnijos ir Hercegovinos ginkluotųjų pajėgų demokratinę kontrolę; susirūpinęs atkreipia dėmesį į dideles neregistruotų ginklų ir šaudmenų atsargas, kurias neteisėtai laiko gyventojai, ir primygtinai ragina visiškai sunaikinti šiuos ginklus; taip pat yra susirūpinęs dėl to, kad ginkluotųjų pajėgų žinioje tebėra didžiulės netinkamai laikomos šaudmenų ir ginklų atsargos; pabrėžia, kad svarbu kovoti su neteisėta prekyba ginklais, ir šiuo tikslu ragina stiprinti ES ir Bosnijos ir Hercegovinos bendradarbiavimą; primygtinai ragina taikyti visa apimančią strategiją siekiant spręsti likusias problemas, susijusias su šalies išvalymu nuo minų iki 2019 m.;

29.  mano, kad būtina skatinti visuomenės dalyvavimą priimant sprendimus ir veiksmingiau įtraukti piliečius į stojimo į ES procesą; pakartoja raginimus visais vyriausybės lygmenimis įgyvendinti skaidrius ir įtraukius viešo konsultavimosi su pilietinės visuomenės organizacijomis (PVO) mechanizmus ir įdiegti skaidrias ir nediskriminacines viešųjų lėšų skyrimo PVO procedūras; atkreipia dėmesį į tai, kad pilietinė visuomenė yra susiskaldžiusi, silpna instituciniu ir finansiniu požiūriu, o tai daro poveikį jos tvarumui ir nepriklausomybei; ragina toliau teikti ES paramą, taikyti geresnius vyriausybės ir PVO bendradarbiavimo mechanizmus, be kita ko, parengti strateginę bendradarbiavimo programą, taip pat pilietinės visuomenės organizacijas konkrečiau dalyvauti stojimo į ES procese; smerkia prieš PVO atstovus ir žmogaus teisių gynėjus nukreiptas dažnas šmeižto kampanijas ir smurtinius išpuolius;

30.  pabrėžia, kad būtina iš esmės gerinti strateginę, teisinę, institucinę ir politinę žmogaus teisių laikymosi sistemas; ragina priimti visos šalies žmogaus teisių ir nediskriminavimo strategiją ir imtis kitų priemonių, kad būtų užtikrintas veiksmingas tarptautinių žmogaus teisių priemonių, kurias Bosnija ir Hercegovina pasirašė ir ratifikavo, įgyvendinimas; ragina skubiai priimti įstatymą dėl Bosnijos ir Hercegovinos ombudsmeno reformos; ragina jį priimant laikytis Tarptautinio koordinavimo komiteto ir Venecijos komisijos rekomendacijų; yra susirūpinęs tuo, kad ombudsmeno tarnyba tinkamai neveikia daugiausia dėl to, kad yra per mažai reikiamų žmogiškųjų išteklių ir daug finansinių suvaržymų; ragina Bosnijos ir Hercegovinos federacijos lygmens ir Serbų Respublikos valdžios institucijas palengvinti žmogaus teisių ombudsmeno darbą;

31.  reiškia susirūpinimą dėl nuolatinės neįgaliųjų diskriminacijos užimtumo, švietimo ir prieigos prie sveikatos priežiūros paslaugų srityse; ragina priimti vieną bendrą nacionalinį veiksmų planą dėl neįgaliųjų teisių; ragina parengti visapusišką ir integruotą socialinės romų bendruomenės įtraukties ir atstovavimo jai strategiją; ragina teikti tikslingesnę socialinę paramą, kad ji pasiektų pažeidžiamiausius gyventojus; palankiai vertina tai, kad kai kurios vyriausybės ir parlamentai pradėjo diskutuoti apie LGBTI asmenų teises ir rengti konkrečias jų apsaugai skirtas priemones; ragina užtikrinti LGTBI asmenų saugumą ir teisę rinktis į susirinkimus; palankiai vertina Bosnijos ir Hercegovinos kovos su diskriminacija įstatymo pakeitimus, kuriuo į diskriminavimo pagrindų sąrašą įtraukta diskriminacija dėl amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės; ragina užtikrinti tinkamą jo vykdymą; palankiai vertina tai, kad Bosnijos ir Hercegovinos Federacijos baudžiamojo kodekso pakeitimais uždrausti neapykantos nusikaltimai; ragina į policijos pareigūnų, prokurorų ir teisėjų mokymo planus ir mokymo programas įtraukti kursus apie neapykantos nusikaltimus ir pagerinti policijos ir teisminių institucijų bendradarbiavimą vykdant baudžiamąjį persekiojimą už neapykantos nusikaltimus; dar kartą ragina panaikinti mirties bausmės nuostatą Serbų Respublikos administracinio vieneto konstitucijoje;

32.  ragina dėti pastangas, kad toliau būtų stiprinamos vaikų apsaugos sistemos, siekiant užkirsti kelią smurtui bei prievartai prieš vaikus, jų nepriežiūrai ir išnaudojimui, ir su tuo kovoti; rekomenduoja daugiau išteklių skirti prevencijai ir tolesniam bendruomenių ir vyriausybės veiklos vaikų apsaugos srityje koordinavimo stiprinimui; ragina įgyvendinti Bosnijos ir Hercegovinos 2015–2018 m. veiksmų planą dėl vaikų;

33.  pažymi, kad mažumų apsaugos teisinė sistema iš esmės veikia ir atitinka Europos Tarybos tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją; teigiamai vertina tai, kad Bosnijos ir Hercegovinos federacijos administracinio vieneto tautinių mažumų taryba vėl atnaujino savo veiklą; yra susirūpinęs tuo, kad nuolat per mažai koordinuojama valstybės ir administracinių vienetų veikla, esami įstatymai neįgyvendinami ir dar nepatvirtinta valstybės lygmens strateginė tautinių mažumų platforma; apgailestauja, kad tautinės mažumos menkai atstovaujamos politinėse bei viešose diskusijose ir žiniasklaidoje ir mažai jose dalyvauja;

34.  ragina toliau dėti daugiau pastangų siekiant lyčių lygybės ir didesnio moterų dalyvavimo politiniame ir visuomeniniame gyvenime ir darbo rinkoje, pagerinti jų socialinę ir ekonominę padėtį ir apskritai gerinti moterų teisių padėtį; pažymi, kad teisinės nuostatos, kuriomis nustatoma moterų ir vyrų lygybė, yra plačiai priimtos, tačiau jos ir toliau įgyvendinamos neveiksmingai; susirūpinęs pažymi, kad dar esama diskriminacijos darbe dėl motinystės ir kad administraciniai vienetai ir kantonai neturi darnių motinystės ir vaiko priežiūros atostogų teisės aktų; be to, pabrėžia, kad nėra veiksmingai įgyvendinamos esamos aktyvios darbo rinkos priemonės, skirtos padėti įsidarbinti ilgalaikiams bedarbiams ir pažeidžiamoms grupėms, pavyzdžiui, neįgaliesiems; pabrėžia, kad svarbu, jog padidėtų pradines ir vidurines mokyklas baigusių mergaičių, ypač romų mergaičių, skaičius;

35.  pabrėžia, kad svarbu veiksmingai įgyvendinti teisės aktus dėl smurto dėl lyties prevencijos ir apsaugos nuo jo laikantis tarptautinių konvencijų dėl smurto šeimoje prevencijos ir apsaugos nuo jo, kurias Bosnija ir Hercegovina pasirašė ir ratifikavo; palankiai vertina tai, kad kompetentingos institucijos įsipareigojo taikyti Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencija); ragina suderinti teisės aktus ir viešąją politiką su šia konvencija: ragina informuoti smurtą patyrusias moteris apie esamus paramos ir pagalbos būdus, įkurti krizių centrus išžaginimo ar kitų formų seksualinio smurto aukoms; yra susirūpinęs dėl to, kad sistemingai neregistruojami smurto dėl lyties atvejai;

36.  apgailestauja dėl to, kad Bosnija ir Hercegovina vis dar pažeidžia Europos žmogaus teisių konvenciją, nes nevykdo Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) sprendimų Sejdić / Finci, Zornić ir Pilav bylose; ryžtingai ragina nedelsiant daryti pažangą šioje srityje norint priartinti šalies stojimo į ES perspektyvos įgyvendinimą; pabrėžia, kad šių sprendimų įgyvendinimas padėtų sukurti demokratinę ir gerai veikiančią visuomenę, kurioje būtų užtikrintos vienodos visų teisės; kartoja, kad nevykdant šių sprendimų sudaromos sąlygos atvirai diskriminuoti Bosnijos ir Hercegovinos piliečius ir kad tai nesuderinama su ES vertybėmis;

37.  yra susirūpinęs dėl atvejų, kai žurnalistams buvo daromas politinis spaudimas ir grasinama, be kita ko, vykdant fizinius ir žodinius išpuolius, ir tą darė taip pat ir aukšti pareigūnai bei buvę pareigūnai, taip pat yra susirūpinęs dėl skaidrumo žiniasklaidos priemonių nuosavybės srityje trūkumo; taip pat yra susirūpinęs tuo, kad kritiką reiškiančioms žiniasklaidos priemonėms ir žurnalistams keliamos civilinės bylos dėl šmeižto; pabrėžia, kad būtina ištirti išpuolius prieš žurnalistus ir užtikrinti, kad teisminės institucijos imtųsi atitinkamų tolesnių veiksmų; ragina valdžios institucijas vienareikšmiškai pasmerkti visus išpuolius prieš žurnalistus ir žiniasklaidos priemones ir užtikrinti, kad tokie atvejai būtų visapusiškai ištirti ir kaltieji būtų patraukti atsakomybėn; ragina imtis papildomų priemonių, būtinų siekiant užtikrinti, kad būtų visiškai gerbiama išraiškos, spaudos ir galimybės susipažinti su informacija internete ir ne internete laisvė; ragina Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijas imtis skubių priemonių, kad visuomeninė žiniasklaida būtų išgelbėta nuo žlugimo; ragina kompetentingas valdžios institucijas užtikrinti trijų visuomeninių transliuotojų nepriklausomumą ir finansinį stabilumą, taip pat Ryšių reguliavimo tarnybos politinį, veiklos ir finansinį nepriklausomumą; ragina kompetentingas valdžios institucijas užtikrinti žiniasklaidos pliuralizmą ir transliavimą visomis Bosnijos ir Hercegovinos valstybinėmis kalbomis; ragina užbaigti perėjimą prie skaitmeninio transliavimo ir parengti plačiajuosčio ryšio strategiją;

38.  ir toliau yra susirūpinęs dėl tebesitęsiančio švietimo sistemos suskaidymo, segregacijos, neveiksmingumo ir sudėtingumo; ragina visoje šalyje priimti bendrąją pagrindinę mokymo programą, kuri padėtų didinti sanglaudą šalyje; ragina geriau koordinuoti skirtingų lygmenų švietimo valdymą, siekiant remti įtraukią ir nediskriminacinę švietimo sistemą, ir stiprinti bendradarbiavimą nepaisant kultūrinių, religinių ir etninių skirtumų; ragina valdžios institucijas propaguoti tolerancijos, dialogo ir kultūrų tarpusavio supratimo principus tarp įvairių etninių grupių; primygtinai ragina priimti konkrečias priemones siekiant padidinti švietimo sistemos veiksmingumą ir panaikinti atskirties didinimo praktiką kartu užtikrinant teisę į lygias galimybes įgyti išsilavinimą visomis valstybinėmis Bosnijos ir Hercegovinos kalbomis; tebėra susirūpinęs dėl didelės švietimo ir mokymo įstaigų nebaigusių asmenų dalies ir dėl to, kad didelis procentas romų mokinių nuolat nebaigia mokyklos; apgailestauja dėl lėtos pažangos imantis ir baigiant spręsti vadinamąjį dviejų mokyklų po vienu stogu klausimą ir kitų formų segregacijos ir diskriminacijos mokyklose klausimus;

39.  palankiai vertina priemones, kurių imtasi pagal reformų darbotvarkę siekiant modernizuoti darbo teisės aktus, pagerinti verslo aplinką ir šalinti trūkumus finansų sektoriuje; taip pat su pasitenkinimu pažymi, kad padaugėjo registruotų darbuotojų ir imtasi priemonių, kad būtų stiprinamas ekonominės politikos koordinavimas; palankiai vertina trejų metų trukmės išplėstinės fondo priemonės programą, dėl kurios susitarta su TVF ir kurią vykdant turėtų būti pagerinta verslo aplinka, sumažintas valdžios sektoriaus dydis ir apsaugotas finansų sektorius; toliau apgailestauja dėl to, kad nėra vieningos bendros ekonominės erdvės, nes tai kenkia verslo aplinkai, tiesioginėms užsienio investicijoms ir MVĮ; ragina šiuos klausimus spręsti visoje šalyje vykdant darnią ir koordinuojamą pramonės ir MVĮ politiką; ragina kompetentingas institucijas skubiai numatyti koordinuojamas priemones siekiant stiprinti teisinę valstybę, supaprastinti sutarčių vykdymo užtikrinimo procedūras ir kovoti su korupcija ekonomikoje;

40.  palankiai vertina tai, kad šiek tiek sumažėjo nedarbas; vis dėlto yra susirūpinęs, kad nedarbas ir toliau yra daugiausia struktūrinio pobūdžio ir kad jaunimo nedarbo lygis tebėra aukštas, dėl to protų nutekėjimo lygis labai aukštas; ragina Bosniją ir Hercegoviną aktyviai dalyvauti įvairiose regiono jaunimui skirtose programose, pavyzdžiui, vykdomose pagal Pozityvią jaunimo Vakarų Balkanuose darbotvarkę ar Regioninio jaunimo bendradarbiavimo biuro (RYCO); ragina kompetentingas valdžios institucijas toliau tobulinti esamus įstatymus ir pradėti vykdyti aktyvią darbo rinkos politiką, skirtą visų pirma jaunimui, moterims, pažeidžiamoms grupėms, įskaitant romus, ir ilgalaikiams bedarbiams, taip pat gerinti užimtumo tarnybų gebėjimus;

41.  apgailestauja, kad abiejuose administraciniuose vienetuose darbo teisės įstatymai buvo priimti skubos tvarka ir nevykdant tikro dialogo su socialiniais partneriais; pažymi, kad darbo ir profesinių sąjungų teisės vis dar yra ribotos, ir pabrėžia, jog svarbu toliau tobulinti ir derinti šiuos įstatymus visoje šalyje; primena, kad Bosnija ir Hercegovina pasirašė kelias TDO konvencijas, pagal kurias, be kita ko, pripažįstamas socialinio dialogo principas ir bendradarbiavimo su socialiniais partneriais svarba; pabrėžia, kad svarbu visoje šalyje toliau tobulinti ir derinti sveikatos ir saugos įstatymus; taip pat pabrėžia būtinybę reformuoti ir suderinti suskaidytas socialinės apsaugos sistemas, skatinti socialinę sanglaudą ir užtikrinti pažeidžiamiausių grupių apsaugą;

42.  pažymi, kad padaryta tam tikra pažanga toliau derinant aplinkos apsaugos politiką ir teisės aktus; ragina dėti daug pastangų, kad būtų tinkamai ir sistemingai įgyvendinti esami teisės aktai ir užtikrintas jų vykdymas; pabrėžia, kad reikia priimti šalies masto aplinkos acquis suderinimo strategiją, sustiprinti teisinę sistemą ir administracinius bei stebėsenos gebėjimus; atkreipia dėmesį į tai, kad reikia su acquis suderinti teisės aktus, reglamentuojančius galimybę susipažinti su informacija apie aplinką ir visuomenės dalyvavimą sprendimų priėmimo procese; ragina teisės aktus nedelsiant suderinti su ES gamtos apsaugos srities acquis; pabrėžia, kad planuojant ir statant hidroelektrines būtina laikytis tarptautinių ir ES aplinkos teisės aktų; primygtinai ragina nevykdyti hidroelektrinių projektų saugomose gamtos teritorijose ir siekti, kad jie nedarytų žalos gamtai; pabrėžia, kad vykdant atitinkamus projektus būtinas visuomenės dalyvavimas ir konsultacijos su pilietine visuomene; reiškia susirūpinimą dėl to, kad nedaroma pažangos sprendžiant pernelyg didelės tarpvalstybinės aplinkos taršos, kurią kelia naftos perdirbimo įmonė Bosanski Brode, problemą;

43.  atkreipia dėmesį tai, kad ES patvirtinti prioritetiniai elektros ir dujų perdavimo tinklų sujungimo projektai su kaimyninėmis šalimis sustabdyti dėl to, kad nepriimtas politinis susitarimas dėl visos šalies energetikos strategijos; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad reikia priimti šalies masto energetikos strategiją ir dujoms skirtą teisinę sistemą, atitinkančią trečiąjį energetikos teisės aktų rinkinį, kad būtų panaikintos Europos energetikos bendrijos sankcijos; primygtinai ragina priimti įstatymą dėl gamtinių dujų, kad būtų padidintas tiekimo saugumas; ragina valdžios institucijas užtikrinti, kad būtų laikomasi ES ir tarptautinių standartų ir politinių tikslų energetikos ir klimato kaitos srityje;

44.  atkreipia dėmesį į nepakankamą infrastruktūrą šalyje ir pritaria minčiai toliau investuoti į infrastruktūros projektus siekiant pagerinti transporto jungtis Bosnijos ir Hercegovinos viduje ir su kaimyninėmis šalimis; ragina Bosniją ir Hercegoviną visapusiškai dalyvauti įgyvendinant ES susijungimo darbotvarkę; palankiai vertina tai, kad 2016 m. liepos mėn. priimta šalies masto 2015–2030 m. transporto pagrindų strategija ir veiksmų planas; Pabrėžia, kad tai sudarytų galimybes Bosnijai ir Hercegovinai pasinaudoti Pasirengimo narystei pagalbos priemonės (PNPP II) finansavimu; ragina valdžios institucijas suderinti transporto teisinę sistemą su atitinkamais ES teisės aktais, sukurti funkcines transporto grandines, pašalinti trukdžius Vc koridoriuje ir atrenkant subrangovus laikytis viešųjų pirkimų taisyklių ir skaidrumo principo, kad būtų užkirstas kelias piktnaudžiavimui ir korupcijai;

45.  palankiai vertina konstruktyvią ir aktyvią poziciją, kuriuos nuolat laikosi Bosnija ir Hercegovina, skatindama dvišalį ir regioninį bendradarbiavimą; ragina ir toliau stengtis siekiant išspręsti neišspręstas dvišales problemas, įskaitant sienų demarkacijos su Serbija ir Kroatija bei tarpvalstybinės aplinkos taršos klausimus; giria Bosniją ir Hercegoviną už tai, kad ji dar daugiau teisės aktų suderino su atitinkamais ES pareiškimais ir sprendimais pagal bendrą užsienio ir saugumo politiką (jų dalis padidėjo nuo 62 proc. iki 77 proc.); apgailestauja dėl Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijų sprendimo neremti ES ribojamųjų priemonių, taikomų Rusijai po nelegalios Krymo aneksijos; primena Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijoms, kad būtina vykdyti vieningą užsienio politiką ir kad užsienio politikos suderinimas yra esminė narystės ES dalis; mano, kad svarbu Bosnijos ir Hercegovinos užsienio politiką koordinuoti su ES užsienio politika ir ES toliau aktyviai dalyvauti Bosnijoje ir Hercegovinoje užtikrinant saugą ir saugumą; palankiai vertina tai, kad šalyje tebevykdoma operacija ALTHEA, kuria ir toliau užtikrinamas pajėgumas prisidėti prie Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijų atgrasomųjų pajėgumų, jei to prireiktų susiklosčius tam tikrai padėčiai, kartu daugiausia dėmesio skiriant gebėjimų stiprinimui ir mokymui; palankiai vertina ir tai, kad 2016 m. lapkričio mėn. JT Saugumo Taryba dar vieniems metams pratęsė EUFOR įgaliojimus;

46.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, Tarybai, Komisijai, Bosnijos ir Hercegovinos Prezidiumui, Bosnijos ir Hercegovinos Ministrų tarybai, Bosnijos ir Hercegovinos Parlamentinei Asamblėjai, Bosnijos ir Hercegovinos Federacijos ir Serbų Respublikos administracinių vienetų ir Brčko apygardos vyriausybėms bei parlamentams ir dešimties kantonų vyriausybėms.

(1) EAR 2016 m. Nr. 21.
(2) S/2016/911.

Teisinė informacija - Privatumo politika