Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2313(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0026/2017

Texte depuse :

A8-0026/2017

Dezbateri :

PV 14/02/2017 - 17
CRE 14/02/2017 - 17

Voturi :

PV 15/02/2017 - 7.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0037

Texte adoptate
PDF 381kWORD 63k
Miercuri, 15 februarie 2017 - Strasbourg Ediţie definitivă
Raportul privind Bosnia și Herțegovina pe 2016
P8_TA(2017)0037A8-0026/2017

Rezoluţia Parlamentului European din 15 februarie 2017 referitoare la Raportul Comisiei pe 2016 privind Bosnia și Herțegovina (2016/2313(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Acordul de stabilizare și de asociere (ASA) dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Bosnia și Herțegovina (BiH), pe de altă parte,

–  având în vedere Protocolul privind adaptarea ASA dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și BiH, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană, care a fost parafat la 18 iulie 2016 și semnat la 15 decembrie 2016,

–  având în vedere cererea de aderare la Uniunea Europeană depusă de BiH la 15 februarie 2016,

–  având în vedere Concluziile Consiliului European din 19-20 iunie 2003 privind Balcanii de Vest, precum și anexa intitulată „Agenda de la Salonic pentru Balcanii de Vest: către integrarea europeană”,

–  având în vedere Concluziile Consiliului din 20 septembrie 2016 privind cererea BiH de aderare la UE,

–  având în vedere concluziile Președinției UE din 13 decembrie 2016,

–  având în vedere prima reuniune a Comisiei parlamentare de stabilizare și de asociere (CPSA) UE-BiH, care a avut loc la Sarajevo la 5 și 6 noiembrie 2015, precum și primele reuniuni ale Consiliului de stabilizare și de asociere (CSA) și ale Comitetului de stabilizare și de asociere între BiH și UE, care au avut loc la 11 și, respectiv, 17 decembrie 2015,

–  având în vedere declarația finală a Președintelui Summitului Balcanilor de Vest organizat la Paris, la 4 iulie 2016, precum și recomandările organizațiilor societății civile pentru Summitul de la Paris din 2016,

–  având în vedere declarația comună din 1 august 2016 a Vicepreședintelui/Înaltului Reprezentant (VP/ÎR) și a Comisarului pentru politica europeană de vecinătate și negocieri privind extinderea referitoare la acordul autorităților din Bosnia și Herțegovina în legătură cu măsuri-cheie necesare pentru aderarea acestei țări la UE,

–  având în vedere declarația comună din 17 septembrie 2016 a VP/ÎR și a Comisarului pentru politica europeană de vecinătate și negocieri privind extinderea, formulată ca urmare a deciziei Curții Constituționale a BiH în ceea ce privește ziua Republicii Srpska (RS),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 9 noiembrie 2016 intitulată „Comunicarea din 2016 privind politica de extindere a UE” (COM(2016)0715), însoțită de documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „Raportul pe 2016 privind Bosnia și Herțegovina” (SWD(2016)0365),

–  având în vedere Raportul special al Curții de Conturi Europene intitulat „Meta-audit privind asistența pentru preaderare acordată de UE în vederea consolidării capacității administrative din Balcanii de Vest”(1),

–  având în vedere cel de-al cincizecilea raport adresat Consiliului de Securitate al ONU de Înaltul Reprezentant pentru asigurarea punerii în aplicare a Acordului de pace privind Bosnia și Herțegovina(2),

–  având în vedere declarația din noiembrie 2016, în numele Uniunii Europene și al statelor sale membre, a Excelenței Sale, dl João Vale de Almeida, șeful Delegației Uniunii Europene pe lângă Organizația Națiunilor Unite, în cadrul dezbaterii din Consiliul de Securitate privind „Situația din Bosnia și Herțegovina”,

–  având în vedere agenda de reforme pentru BiH în perioada 2015-2018, adoptată în iulie 2015 și mecanismul de coordonare adoptat de Consiliul de Miniștri al BiH, precum și de guvernele Federației BiH și RS la 23 august 2016,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind această țară,

–  având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0026/2017),

A.  întrucât UE își menține angajamentul față de perspectiva BiH de a adera la UE, precum și față de integritatea teritorială, suveranitatea și unitatea sa; întrucât s-au înregistrat progrese pe calea integrării în UE; întrucât Consiliul a solicitat Comisiei să își pregătească avizul privind cererea de aderare a BiH;

B.  întrucât, la 9 decembrie 2016, la Sarajevo, comisarul pentru politica europeană de vecinătate și negocieri privind extinderea a transmis chestionarul autorităților din BiH;

C.  întrucât suspendarea măsurilor comerciale autonome va fi ridicată odată ce Protocolul privind adaptarea ASA a fost semnat și aplicat cu titlu provizoriu;

D.  întrucât în contextul agendei de reforme pentru BiH în perioada 2013-2018, autoritățile de la toate nivelurile au recunoscut necesitatea urgentă de a iniția un proces de reabilitare și modernizare a economiei, în vederea creării de noi locuri de muncă și a promovării unei creșteri economice sustenabile, eficiente, constante și echitabile din punct de vedere social; întrucât BiH și-a demonstrat angajamentul și disponibilitatea de a continua reformele socioeconomice necesare pentru a reduce rata șomajului în rândul tinerilor, care este în continuare mult prea ridicată;

E.  întrucât un sistem judiciar independent, funcțional și stabil este important pentru a garanta statul de drept și progresele pe calea către aderarea la UE;

F.  întrucât persistă unele obstacole pentru sustenabilitatea procesului de reconciliere; întrucât progresele realizate în cadrul procesului de aderare la UE vor facilita continuarea procesului de reconciliere;

G.  întrucât BiH încă nu a pus în aplicare hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) în cauzele Sejdić-Finci, Zornić și Pilav;

H.  întrucât corupția, inclusiv la cel mai înalt nivel, continuă să fie larg răspândită;

I.  întrucât mai există 74 000 de persoane strămutate la nivel intern și un număr semnificativ de refugiați din BiH în țările învecinate, în întreaga Europă și în întreaga lume, precum și 6 808 de persoane dispărute;

J.  întrucât educația reprezintă un element esențial în crearea și promovarea unei societăți tolerante și favorabile incluziunii, precum și în promovarea înțelegerii culturale, religioase și etnice în țară;

K.  întrucât BiH este semnatară a Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier (Espoo, 1991);

L.  întrucât țările (potențial) candidate sunt evaluate pe baza propriilor merite și întrucât calendarul aderării este determinat de viteza și calitatea cu care acestea fac reformele necesare,

1.  salută examinarea de către Consiliu a cererii BiH de aderare la UE, precum și transmiterea chestionarului și așteaptă cu interes avizul Comisiei în ceea ce privește temeinicia cererii de aderare; invită autoritățile competente din BiH de la toate nivelurile să se angajeze în mod activ în acest proces și să coopereze și să se coordoneze în cadrul participării la procesul de elaborare a avizului Comisiei, prin furnizarea unui set unic și coerent de răspunsuri la întrebările Comisiei; subliniază că acest exercițiu va servi, de asemenea, drept dovadă a funcționalității statului; reiterează faptul că procesul de aderare la UE este favorabil incluziunii și implică toate părțile interesate;

2.  apreciază și salută rolul important al trioului de președinții de creare de stimulente pentru ca toți ceilalți actori instituționali de la toate nivelurile să depună eforturi vizând îndeplinirea rolurilor proprii în procesul general de apropiere de UE al țării;

3.  salută progresele înregistrate în punerea în aplicare a agendei de reformă pentru perioada 2015-2018, precum și hotărârea țării de a continua reformele instituționale și socioeconomice; reamintește că abordarea reînnoită a UE față de BiH a fost declanșată de situația socioeconomică dificilă și de creșterea nemulțumirii în rândul cetățenilor; observă că situația s-a îmbunătățit într-o oarecare măsură, dar subliniază că este necesară o punere în aplicare armonizată și efectivă a agendei de reformă în conformitate cu planul de acțiune, pentru a realiza schimbări reale în întreaga țară și a aduce îmbunătățiri concrete în viața tuturor cetățenilor BiH;

4.  solicită ca ritmul reformelor să fie menținut pentru a transforma BiH într-un stat pe deplin eficace, favorabil incluziunii și funcțional, bazat pe statul de drept, care garantează egalitatea și reprezentarea democratică a tuturor popoarelor sale constitutive și a tuturor cetățenilor săi; regretă faptul că adeseori eforturile comune de reformă sunt împiedicate în continuare de diviziuni etnice și politice, cauzate de tendințe dezintegratoare adânc înrădăcinate care stau în calea dezvoltării democratice normale, și prin politizarea suplimentară a administrațiilor publice; subliniază, de asemenea, că BiH nu va fi un candidat de succes pentru aderarea la UE până când nu sunt instituite condițiile instituționale adecvate; îndeamnă toți liderii politici să depună eforturi pentru realizarea schimbărilor necesare, inclusiv a reformei legii electorale, ținând cont și de principiile exprimate în rezoluțiile sale anterioare, inclusiv de principiile federalismului, descentralizării și reprezentării legitime, pentru a garanta că toți cetățenii se pot prezenta în calitate de candidați, pot fi eligibili pentru a fi aleși și pot ocupa funcții la toate nivelurile politice, pe picior de egalitate; consideră că este esențial să se mențină consensul asupra integrării în UE și să se realizeze progrese într-o manieră concertată în ceea ce privește statul de drept, inclusiv lupta împotriva corupției și a criminalității organizate, reforma sistemului judiciar și a administrației publice; subliniază, de asemenea, necesitatea de a pune un accent continuu și eficace pe reformele sociale și economice, care ar trebui să rămână o prioritate;

5.  salută acordul cu privire la instituirea unui mecanism de coordonare pentru chestiunile legate de UE ce are ca scop să îmbunătățească funcționalitatea și eficiența în procesul de aderare, inclusiv în ceea ce privește asistența financiară acordată de UE, precum și să permită o mai bună interacțiune cu UE; solicită punerea sa rapidă în aplicare; solicită, în plus, o cooperare și comunicare eficace între toate nivelurile de guvernare și cu UE, pentru a facilita alinierea și punerea în aplicare a acquis-ului și pentru a oferi răspunsuri satisfăcătoare la întrebările Comisiei pe parcursul procesului de elaborare a avizului; consideră inacceptabil faptul că guvernul RS încearcă să creeze canale paralele de comunicare prin adoptarea unor dispoziții privind informarea directă a Comisiei; solicită ca rolul și capacitățile Direcției de integrare europeană să fie consolidate în continuare pentru ca aceasta să își asume pe deplin funcțiile de coordonare în cadrul punerii în aplicare a ASA și, per ansamblu, în cadrul procesului de aderare;

6.  își exprimă satisfacția pentru semnarea Protocolului privind adaptarea ASA, care se aplică cu titlu provizoriu începând cu 1 februarie 2017, reinstituind în mod automat măsurile comerciale autonome care erau suspendate de la 1 ianuarie 2016; se așteaptă la o ratificare rapidă și fără probleme a protocolului;

7.  regretă că Regulamentul de procedură (RP) al CPSA nu a fost încă adoptat din cauza încercărilor de a introduce blocarea pe baze etnice în cadrul RP al CPSA și, prin urmare, BiH a rămas singura țară implicată în procesul de aderare unde nu s-a putut constitui în mod corespunzător un astfel de organism; îndeamnă organele de conducere ale Parlamentului BiH să găsească, fără întârziere, o soluție pentru a îndeplini cerințele din cadrul juridic și instituțional al UE și a asigura o supraveghere parlamentară semnificativă a procesului de aderare; reamintește că ASA necesită adoptarea RP, iar nerespectarea acestei dispoziții contravine în mod direct punerii în aplicare a ASA;

8.  salută unele îmbunătățiri ale legislației electorale în conformitate cu recomandările OSCE-ODIHR; constată că alegerile locale din 2 octombrie 2016 s-au desfășurat, în general, în mod ordonat; regretă că, după șase ani, cetățenii din Mostar încă nu își pot exercita drepturile democratice de a-și alege reprezentanții locali din cauza dezacordurilor persistente dintre liderii politici; solicită punerea rapidă în aplicare a hotărârii Curții Constituționale referitoare la Mostar, prin modificarea legislației electorale și a statutului orașului; condamnă cu fermitate violențele inacceptabile comise împotriva funcționarilor electorali în Stolac și solicită autorităților competente să soluționeze situația respectând statul de drept, inclusiv prin anchetarea tuturor actelor de violență și neregulilor electorale, precum și prin urmărirea penală a autorilor acestor acte; ia act de anularea alegerilor din Stolac de către Comisia Electorală Centrală a BiH și solicită ca repetarea alegerilor să se desfășoare în conformitate cu standardele democratice, în mod pașnic și într-o atmosferă de toleranță;

9.  regretă că angajamentul politic declarat de a combate corupția nu a dus la rezultate concrete; subliniază că nu există un istoric de cazuri importante și că cadrul juridic și instituțional pentru combaterea corupției sistemice, de exemplu în legătură cu finanțarea partidelor politice, achizițiile publice, conflictele de interese și declarațiile de avere, este slab și insuficient; recunoaște progresele realizate în ceea ce privește adoptarea planurilor de acțiune anticorupție și înființarea organismelor de prevenire a corupției la diferitele niveluri de guvernare și solicită punerea în aplicare rapidă și consecventă a acestor decizii; constată cu îngrijorare că fragmentarea și slaba cooperare între autorități afectează eficacitatea măsurilor de combatere a corupției; solicită o mai mare specializare profesională în cadrul poliției și al sistemului judiciar prin intermediul unor canale adecvate de coordonare; subliniază necesitatea de a se ține o evidență în legătură cu controlul eficace al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale, de a se dezvolta proceduri transparente de angajare în sectorul public în general, precum și de a se elimina corupția în ciclul de achiziții publice;

10.  subliniază că rezultatele recensământului din 2013 constituie o bază importantă pentru a furniza un răspuns adecvat la chestionarul Comisiei și că acestea sunt esențiale pentru o planificare socioeconomică eficace; salută evaluarea finală realizată de Operațiunea internațională de monitorizare, care a conchis că recensământul din BiH s-a desfășurat, în ansamblu, în conformitate cu standardele internaționale; regretă faptul că RS a refuzat să recunoască legitimitatea rezultatelor recensământului și că autoritățile din RS au publicat propriile lor rezultate, diferite de cele confirmate de Agenția pentru statistică din BiH; îndeamnă autoritățile RS să își reconsidere poziția; invită agențiile statistice din BiH să facă progrese semnificative în acest domeniu crucial și să își alinieze statisticile și metodologiile la standardele Eurostat;

11.  reamintește că o administrație publică profesionistă, eficace și bazată pe merite este piatra de temelie a procesului de integrare pentru orice țară care aspiră să devină membră a UE; este preocupat de fragmentarea și politizarea în continuare a administrației publice, care afectează reformele instituționale și legislative și face ca furnizarea de servicii publice către cetățeni să fie greoaie și costisitoare; solicită de urgență o abordare mai armonizată privind elaborarea și coordonarea politicilor între toate nivelurile de guvernare, depolitizarea administrației publice și a sectorului public, o mai bună planificare pe termen mediu și o strategie clară privind gestiunea finanțelor publice;

12.  își reafirmă îngrijorarea cu privire la fragmentarea persistentă în patru sisteme juridice diferite; subliniază necesitatea de a aborda rapid deficiențele persistente ale sistemului judiciar, de a consolida eficiența și independența judiciară, inclusiv prin depolitizarea sistemului judiciar, precum și de a lupta împotriva corupției în sistemul judiciar și de a pune în aplicare proceduri adecvate pentru executarea hotărârilor judecătorești; solicită adoptarea rapidă a planului de acțiune privind punerea în aplicare a reformei sectorului justiției pentru perioada 2014-2018; solicită punerea deplină în aplicare a legislației privind protecția copiilor și accesul efectiv la justiție pentru copii; salută adoptarea legii privind asistența juridică gratuită la nivelul statului și introducerea de către Consiliul Superior al Judecătorilor și Procurorilor a unor orientări privind prevenirea conflictelor de interese, elaborarea de planuri de integritate și măsurile disciplinare;

13.  solicită creșterea eficienței globale a sistemului judiciar, sporirea transparenței și a obiectivității în procesul de selecție a noilor judecători și procurori, precum și consolidarea responsabilității și a mecanismelor de integritate din cadrul sistemului judiciar; subliniază necesitatea de a întări mecanismele de prevenire a conflictelor de interese și de a institui mecanisme pentru transparența rapoartelor financiare și a declarațiilor de avere în cadrul sistemului judiciar; constată rolul important al dialogului structurat în domeniul justiției în abordarea acestor deficiențe ale sistemului judiciar din BiH; solicită o soluție legislativă care să permită urmărirea eficienței modului de tratare a cauzelor pe întreg teritoriul BiH;

14.  regretă că un număr mare de decizii ale Curții Constituționale nu sunt puse în aplicare, inclusiv decizia cu privire la respectarea drepturilor democratice fundamentale ale cetățenilor din Mostar de a vota la alegerile locale; solicită punerea promptă în aplicare a acestor decizii; subliniază, în special, decizia Curții Constituționale privind ziua RS, care a fost contestată în cadrul referendumului organizat la 25 septembrie 2016; consideră că acest lucru constituie o gravă încălcare a Acordului de pace de la Dayton și un atac asupra sistemului judiciar și a statului de drept; evidențiază necesitatea unui dialog mai degrabă decât a unor inițiative unilaterale; subliniază că retorica și acțiunile naționaliste și populiste reprezintă obstacole serioase în calea dezvoltării și că respectarea statului de drept și a cadrului constituțional al țării este de o importanță capitală pentru realizarea de progrese pe calea către UE, precum și pentru menținerea păcii și stabilității în BiH;

15.  condamnă cu fermitate Legea privind ordinea în RS, încă în vigoare, care subminează drepturile democratice fundamentale ale libertății de întrunire, de asociere și a mass-mediei, precum și dispoziția privind pedeapsa cu moartea în RS; solicită punerea deplină în aplicare a Legii privind libertatea de acces la informații; îndeamnă autoritățile să pună rapid în aplicare Protocolul adițional la Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică referitor la incriminarea actelor de natură rasistă și xenofobă comise prin intermediul sistemelor informatice;

16.  îndeamnă liderii tuturor părților să se abțină de la retorici naționaliste și separatiste care provoacă diviziuni și polarizează societatea și de la acțiuni care reprezintă o provocare pentru coeziunea, suveranitatea și integritatea țării; îi îndeamnă pe aceștia ca, în schimb, să se angajeze cu hotărâre în reforme care vor îmbunătăți situația socioeconomică a tuturor cetățenilor BiH, vor crea un stat democratic, favorabil incluziunii și funcțional și vor apropia țara de UE;

17.  subliniază importanța recentei decizii a Curții Constituționale privind principiul statutului constitutiv și al egalității celor trei popoare constitutive de a-și alege proprii reprezentanți politici legitimi pe baza reprezentării proporționale și legitime în cadrul Camerei popoarelor a Parlamentului Federației Bosnia și Herțegovina;

18.  ia act de cooperarea satisfăcătoare privind cazurile de crime de război cu Tribunalul Penal Internațional pentru Fosta Iugoslavie (TPII) și încurajează o mai bună cooperare regională cu privire la prelucrarea cazurilor de crime de război; își exprimă îngrijorarea față de faptul că se aplică standarde legale diferite atunci când sunt judecate cauzele legate de crime de război; salută faptul că se abordează cauzele interne acumulate referitoare la crime de război și că s-au înregistrat progrese suplimentare în urmărirea penală cu succes a crimelor de război care implică acte de violență sexuală; salută acordul dintre Delegația UE și Ministerul Finanțelor și al Trezoreriei din BiH având ca scop finanțarea activităților parchetelor și instanțelor din BiH în vederea tratării dosarelor de crime de război;

19.  condamnă cu fermitate decizia Adunării Naționale a RS din octombrie 2016 de a-și exprima aprecierea față de foști lideri ai RS condamnați pentru crime de război; solicită de urgență să se acorde respect victimelor crimelor de război și să se promoveze reconcilierea; reamintește tuturor liderilor politici și instituțiilor din BiH că au responsabilitatea de a evalua în mod obiectiv evenimentele din timpul războiului în interesul adevărului și al reconcilierii, precum și de a evita utilizarea abuzivă a sistemului judiciar în scopuri politice;

20.  salută progresul înregistrat în ceea ce privește urmărirea penală a crimelor de război care implică violență sexuală și îndeamnă autoritățile competente să îmbunătățească în continuare accesul la justiție pentru victimele violenței sexuale comise în contextul conflictului, inclusiv prin punerea la dispoziție de asistență juridică gratuită, prin consolidarea serviciilor psihosociale și de sănătate, precum și prin acordarea de despăgubiri mai generoase și de mai multă atenție; solicită garanții că drepturile la despăgubire ale acestor victime sunt recunoscute în mod consecvent;

21.  constată că s-au înregistrat unele progrese în ceea ce privește refugiații și persoanele strămutate în interiorul țării, care au fost strămutate din cauza războiului din Bosnia, din perspectiva restituirii proprietăților și a drepturilor de ocupare, precum și a reconstrucției de locuințe; invită autoritățile competente să faciliteze întoarcerea lor durabilă, precum și accesul la asistență medicală, locuri de muncă, protecție socială și educație și să acorde o atenție sporită despăgubirilor pentru proprietățile care nu pot fi returnate;

22.  este preocupat de numărul încă foarte mare de persoane dispărute în urma războiului; invită autoritățile competente să abordeze cu mai multă fermitate chestiunea destinelor lor neelucidate, inclusiv prin intensificarea cooperării între cele două entități; subliniază faptul că soluționarea acestei probleme este de o importanță capitală pentru reconcilierea și stabilitatea în regiune;

23.  își exprimă îngrijorarea cu privire la situația sistemului de asistență medicală din BiH, unul dintre sistemele cele mai afectate de corupție din această țară; solicită autorităților să se asigure că nu există nicio discriminare în accesul la asistență medicală;

24.  remarcă unele progrese în lupta împotriva criminalității organizate; este preocupat, cu toate acestea, de absența unei abordări coerente privind combaterea criminalității organizate, având în vedere numeroasele planuri de acțiune ale diferitelor autorități de aplicare a legii de la diferite niveluri; subliniază necesitatea de a consolida în continuare cadrul de cooperare între autorități; salută anchetele comune, dar solicită mai multe operațiuni coordonate și un schimb mai bun de informații; solicită consolidarea capacităților organelor de aplicare a legii, inclusiv în ceea ce privește combaterea terorismului; invită autoritățile competente să ia măsuri de combatere a finanțării terorismului și a spălării de bani, precum și să consolideze capacitatea de desfășurare a anchetelor financiare; salută semnarea acordului de cooperare operațională și strategică cu Europol, care vizează combaterea criminalității transfrontaliere prin, inter alia, schimburi de informații și planificarea în comun a activităților operaționale; încurajează de asemenea încheierea unui acord de cooperare cu Eurojust;

25.  evidențiază necesitatea de a îmbunătăți lupta împotriva traficului de persoane; invită entitatea Federația să facă rapid modificări la Codul penal care să interzică toate formele de trafic de persoane, ale cărui victime sunt în proporție de 80 % femei și fete;

26.  solicită consolidarea mecanismelor pentru colectarea, schimbul și analizarea datelor privind migrația, având în vedere că statisticile arată o tendință de creștere a numărului de persoane care vin în BiH din țări cu risc de migrație ridicat; invită autoritățile competente să îi trateze pe toți refugiații și migranții care solicită azil sau care tranzitează teritoriul său în conformitate cu legislația internațională și cu cea a UE, precum și să dezvolte în continuare cadrul de reglementare privind migrația și azilul, să îmbunătățească coordonarea interinstituțională și să creeze capacitățile necesare; invită Comisia să își continue activitatea privind aspectele legate de migrație cu toate țările din Balcanii de Vest, pentru a se asigura că sunt respectate normele și standardele europene și internaționale;

27.  remarcă faptul că polarizarea țării, în combinație cu deteriorarea situației socioeconomice, îndeosebi pentru tineri, crește pericolul propagării radicalismului; solicită să se intensifice de urgență eforturile de combatere a radicalizării și să se ia măsuri suplimentare pentru a identifica, a preveni și a întrerupe fluxul luptătorilor străini, precum și canalele de finanțare netrasabilă destinate intensificării radicalizării, inclusiv prin cooperarea strânsă cu serviciile relevante ale statelor membre și ale țărilor din regiune, precum și prin punerea în aplicare a legilor relevante; solicită o mai bună coordonare între serviciile de securitate și de informații și poliție; încurajează soluționarea și sancționarea hotărâtă a cazurilor de discursuri de incitare la ură și de difuzare a ideologiilor extremiste prin platformele de comunicare socială; solicită introducerea rapidă a unor programe de deradicalizare și de prevenire a radicalizării în rândul tinerilor, în cooperare cu societatea civilă, printr-o formare cuprinzătoare în domeniul drepturilor omului, pentru a ajuta la demontarea discursurilor favorabile radicalizării și a consolida coeziunea socială în rândul copiilor și al tinerilor; încurajează, în acest sens, o mai mare participare a tinerilor la procesul politic democratic; îndeamnă autoritățile competente să combată extremismul religios; constată cu îngrijorare existența unor comunități radicalizate în întreaga țară și subliniază rolul important pe care îl joacă, în acest sens, liderii religioși, profesorii și sistemul de învățământ în ansamblul său; subliniază, de asemenea, necesitatea de a furniza instrumente pentru reintegrarea și reabilitarea socială și de a moderniza și a consolida instrumentele de deradicalizare;

28.  ia act de implicarea activă a Comisiei parlamentare mixte pentru securitate și apărare în asigurarea controlului democratic asupra forțelor armate ale BiH; ia act cu îngrijorare de stocurile masive de arme și muniții neînregistrate deținute ilegal de către populație și insistă asupra eliminării totale a acestor arme; este, de asemenea, preocupat de prezența unui mare volum de muniții și arme depozitate necorespunzător care se află sub responsabilitatea forțelor armate; subliniază că este important să se combată traficul de arme și solicită să se intensifice cooperarea dintre UE și BiH în acest scop; solicită o abordare cuprinzătoare pentru a face față provocărilor care subzistă în ceea ce privește curățarea de mine a țării până în 2019;

29.  consideră că este esențial să se îmbunătățească participarea publicului la procesul de luare a deciziilor și să se implice mai efectiv cetățenii - inclusiv tineretul - în procesul de aderare la UE; își reiterează apelurile vizând punerea în aplicare, la toate nivelurile de guvernare, a unor mecanisme de consultare publică transparente și favorabile incluziunii cu organizațiile societății civile (OSC), precum și introducerea unor proceduri transparente și nediscriminatorii pentru alocarea fondurilor publice către OSC; observă că societatea civilă este fragmentată și, de asemenea, slabă din punct de vedere instituțional și financiar, lucru ce afectează sustenabilitatea și independența acesteia; solicită mai mult sprijin din partea UE, îmbunătățirea mecanismelor de cooperare între guvern și OSC, inclusiv dezvoltarea unui cadru strategic pentru cooperare, precum și implicarea mai concretă a OSC în procesul de aderare la UE; condamnă campaniile de defăimare și atacurile violente repetate împotriva reprezentanților OSC și a apărătorilor drepturilor omului;

30.  subliniază că este nevoie să se îmbunătățească substanțial cadrele strategice, juridice, instituționale și de politică în domeniul respectării drepturilor omului; solicită adoptarea unei strategii naționale privind drepturile omului și nediscriminarea, precum și adoptarea unor măsuri suplimentare pentru a asigura punerea efectivă în aplicare a instrumentelor internaționale privind drepturile omului pe care BiH le-a semnat și ratificat; solicită adoptarea rapidă a legii privind reforma Ombudsmanului din BiH; solicită aderarea la recomandările Comitetului internațional de coordonare și ale Comisiei de la Veneția atunci când se adoptă această lege; este preocupat de faptul că Biroul Ombudsmanului nu funcționează în mod corespunzător, îndeosebi din cauza lipsei de personal adecvat și a constrângerilor financiare grave; solicită autorităților BiH de la nivel federal și din RS să faciliteze activitatea Ombudsmanului pentru drepturile omului;

31.  își exprimă îngrijorarea cu privire la discriminarea persistentă împotriva persoanelor cu handicap în domeniul ocupării forței de muncă, al educației și al accesului la asistență medicală; solicită adoptarea unui plan național unic de acțiune privind drepturile persoanelor cu handicap; solicită elaborarea unei strategii cuprinzătoare și integrate privind incluziunea socială și reprezentarea comunității rome; solicită o mai bună direcționare a asistenței sociale pentru a ajunge la cele mai vulnerabile segmente ale populației; salută faptul că unele guverne și parlamente au început să discute drepturile persoanelor LGBTI și să elaboreze măsuri specifice de protecție a acestora; solicită să se garanteze siguranța și dreptul de întrunire al comunităților LGBTI; salută modificările aduse legii din BiH privind combaterea discriminării, care extind lista motivelor de discriminare incluzând vârsta, handicapul, orientarea sexuală și identitatea de gen; solicită punerea sa adecvată în aplicare; salută introducerea interdicției privind infracțiunile motivate de ură în amendamentele la Codul penal al Federației BiH; încurajează includerea de cursuri privind infracțiunile motivate de ură în programele de învățământ și de formare pentru ofițerii de poliție, procurori și judecători și solicită îmbunătățirea cooperării dintre poliție și autoritățile judiciare în cauzele de urmărire penală a infracțiunilor motivate de ură; îndeamnă din nou la abrogarea prevederii privind pedeapsa cu moartea care apare în constituția entității RS;

32.  solicită să se depună în continuare eforturi pentru consolidarea sistemelor de protecție a copilului pentru a preveni și aborda cazurile de violență împotriva copiilor și de abuzare, neglijare și exploatare a acestora; recomandă alocarea mai multor resurse pentru prevenirea și consolidarea în continuare a coordonării comunitate-guvern în protejarea copiilor; solicită punerea în aplicare a Planului de acțiune al BiH privind copiii pentru perioada 2015-18;

33.  ia act de faptul că cadrul juridic pentru protecția minorităților este în mare parte în vigoare și în conformitate cu Convenția-cadru a Consiliului Europei pentru protecția minorităților naționale; salută reluarea activității Consiliului minorităților naționale din BiH al entității Federația; este preocupat de faptul că, din cauza continuării lipsei de coordonare dintre stat și entități, legile existente nu sunt puse în aplicare și nu a fost adoptată încă platforma strategică la nivel statal privind minoritățile naționale; regretă faptul că minoritățile naționale continuă să aibă o prezență și o participare scăzută la dezbaterile publice și politice și în mass-media;

34.  solicită depunerea de eforturi în continuare pentru a promova egalitatea de gen și a spori participarea femeilor la viața politică și publică și pe piața muncii, a îmbunătăți situația lor socioeconomică și a consolida drepturile femeilor în general; ia act de faptul că dispozițiile legale care instituie egalitatea între femei și bărbați sunt, în mare măsură, în vigoare, însă punerea lor în aplicare este în continuare ineficace; constată cu îngrijorare că există în continuare discriminare legată de maternitate în ocuparea forței de muncă și că entitățile și cantoanele nu au o legislație armonizată privind concediul de maternitate și concediul pentru creșterea copilului; subliniază, de asemenea, că actualele măsuri active pentru piața muncii menite să sprijine încadrarea în muncă a șomerilor de lungă durată și a grupurilor vulnerabile, cum ar fi persoanele cu handicap, nu sunt puse în aplicare în mod eficient; subliniază că este important să se amelioreze rata de absolvire a școlii primare și secundare de către fete, în special de către cele din comunitatea romă;

35.  subliniază importanța punerii în aplicare efective a legislației privind prevenirea și protecția împotriva violenței bazate pe gen în conformitate cu convențiile internaționale care se ocupă cu prevenirea și protecția împotriva violenței domestice pe care BiH le-a semnat și ratificat; salută angajamentul autorităților competente de a pune în aplicare Convenția de la Istanbul a Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice; invită să se armonizeze legislația și politicile publice cu convenția respectivă; solicită să se informeze femeile care au fost victime ale violenței despre formele disponibile de sprijin și asistență și să se creeze centre de criză pentru victimele violului sau ale altor forme de violență sexuală; este preocupat de absența înregistrării sistematice a cazurilor de violență de gen;

36.  regretă faptul că BiH încalcă încă Convenția europeană a drepturilor omului nepunând în aplicare hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) în cauzele Sejdić-Finci, Zornić și Pilav; îndeamnă insistent să se realizeze progrese urgente în acest sens pentru a consolida perspectiva țării de a adera la UE; subliniază că punerea în aplicare a acestor hotărâri ar contribui la instituirea unei societăți democratice și funcționale în care sunt garantate drepturi egale pentru toți; reiterează faptul că neimplementarea acestor hotărâri permite discriminarea pe față a cetățenilor din BiH și este incompatibilă cu valorile UE;

37.  este preocupat de cazurile de presiune politică asupra jurnaliștilor și de intimidare a acestora, inclusiv de atacurile fizice și verbale, cum ar fi cele din partea unor înalți funcționari sau a unor foști funcționari, precum și de lipsa de transparență în ceea ce privește proprietatea asupra mass-mediei; este, de asemenea, îngrijorat de utilizarea proceselor civile de calomnie împotriva organelor mass-media și jurnaliștilor critici; subliniază necesitatea de a ancheta atacurile împotriva jurnaliștilor și de a asigura urmărirea judiciară corespunzătoare; invită autoritățile să condamne fără echivoc toate atacurile împotriva jurnaliștilor și a organelor mass-media și să se asigure că astfel de cazuri sunt pe deplin investigate și că cei responsabili sunt aduși în fața justiției; solicită adoptarea altor măsuri necesare pentru a garanta respectarea deplină a libertății de exprimare, a libertății presei și a accesului la informații, atât online, cât și offline; invită autoritățile din BiH să întreprindă măsuri urgente pentru a salva serviciile publice de mass-media de la colaps; invită autoritățile competente să asigure independența și stabilitatea financiară ale celor trei servicii publice de radiodifuziune, precum și independența și transparența politică, operațională și financiară ale autorității de reglementare în domeniul comunicațiilor; invită autoritățile competente să garanteze pluralismul mass-mediei și să asigure difuzarea de programe în toate limbile oficiale din BiH; solicită finalizarea tranziției la tehnologia digitală și elaborarea unei strategii de comunicații în bandă largă;

38.  rămâne preocupat de continua fragmentare, segregare, ineficiență și complexitate a sistemului educațional; solicită adoptarea unei programe comune de bază la nivel național care să contribuie la coeziunea țării; solicită o mai bună coordonare între diferitele niveluri de guvernanță din domeniul educației cu scopul de a promova un sistem de educație nediscriminatoriu și favorabil incluziunii și a stimula cooperarea pe linie culturală, religioasă și etnică; invită autoritățile să promoveze principiile toleranței, dialogului și înțelegerii interculturale între diferitele grupuri etnice; solicită adoptarea unor măsuri concrete pentru a îmbunătăți eficiența sistemului educațional și a elimina practicile de segregare, garantând, în același timp, dreptul la oportunități de învățământ egale în toate limbile oficiale din BiH; continuă să fie preocupat de proporția mare de persoane care abandonează timpuriu sistemele de educație și formare, precum și de persistența nivelurilor ridicate ale abandonului școlar în rândul elevilor romi; regretă ritmul lent al progreselor înregistrate în abordarea și rezolvarea problemei „celor două școli sub același acoperiș”, a școlilor monoetnice, precum și a altor forme de segregare și de discriminare întâlnite în școli;

39.  salută măsurile luate în cadrul agendei de reformă pentru a moderniza legislația muncii, a îmbunătăți mediul de afaceri și a soluționa deficiențele existente în sectorul financiar; ia act cu satisfacție, de asemenea, de creșterea ocupării forței de muncă declarate, precum și de măsurile luate pentru consolidarea coordonării politicilor economice; salută programul de 3 ani convenit cu FMI în cadrul mecanismului de finanțare extinsă, despre care se așteaptă să îmbunătățească în continuare mediul de afaceri, să reducă dimensiunea sectorului guvernamental și să protejeze sectorul financiar; continuă să regrete absența unui spațiu economic unic, care afectează mediul de afaceri, investițiile străine directe și IMM-urile; solicită abordarea acestor chestiuni prin intermediul unor politici naționale industriale și privind IMM-urile care să fie armonizate și coordonate; invită de urgență autoritățile competente să prezinte măsuri coordonate pentru a consolida statul de drept, a simplifica procedurile de executare a contractelor și a combate corupția în economie;

40.  salută ușoara scădere a șomajului; rămâne totuși îngrijorat de faptul că șomajul continuă să fie în mare parte de natură structurală și că șomajul în rândul tinerilor este în continuare ridicat, ceea ce conduce la niveluri foarte ridicate ale „exodului creierelor”; încurajează BiH să participe în mod activ la diverse programe destinate tinerilor din regiune, precum cele din cadrul Agendei pozitive pentru tineret în Balcanii de Vest sau ale Biroului de Cooperare Regională pentru Tineret (RYCO); invită autoritățile competente să întărească și mai mult legislația existentă și să introducă politici active privind piața muncii, vizând în special tinerii, femeile, grupurile vulnerabile, inclusiv romii, și șomerii pe termen lung și consolidând capacitățile serviciilor de ocupare a forței de muncă;

41.  regretă că legislația muncii în ambele entități a fost adoptată prin procedura de urgență și fără un dialog adecvat cu partenerii sociali; constată că drepturile de muncă și ale sindicatelor sunt încă limitate și subliniază importanța consolidării și armonizării suplimentare a acestor legi la nivel național; reamintește faptul că BiH a semnat o serie de convenții ale OIM, care, printre altele, recunosc principiile dialogului social și importanța cooperării cu partenerii sociali; subliniază importanța consolidării și armonizării suplimentare a legilor din domeniul sănătății și securității în întreaga țară; evidențiază, de asemenea, necesitatea reformării și armonizării sistemelor fragmentate de protecție socială, pentru a promova coeziunea socială și a asigura protecția socială a celor mai vulnerabile persoane;

42.  constată că s-au realizat unele progrese în ce privește alinierea în continuare a politicilor și actelor legislative din domeniul protecției mediului; solicită eforturi semnificative în ceea ce privește punerea în aplicare și asigurarea respectării în mod corespunzător și sistematic a legislației existente; subliniază necesitatea de a adopta o strategie la nivelul întregii țări pentru apropierea de acquis-ul în domeniul mediului, de a consolida cadrul juridic și de a întări capacitățile administrative și de monitorizare; subliniază faptul că legislația care reglementează accesul la informațiile despre mediu și participarea publicului la procesele de luare a deciziilor trebuie să fie aliniată la acquis; solicită alinierea urgentă la acquis-ul UE în domeniul protecției naturii; subliniază că planificarea și construirea centralelor și proiectelor hidroelectrice trebuie să respecte legislația de mediu internațională și a UE; îndeamnă ca proiectele hidroelectrice să nu fie realizate în medii naturale protejate și să nu dăuneze naturii; subliniază că este nevoie de participarea publicului și de consultarea societății civile cu privire la proiectele relevante; își exprimă preocuparea cu privire la absența progreselor în ceea ce privește soluționarea problemei poluării transfrontaliere excesive a mediului cauzate de activitățile rafinăriei din Bosanski Brod;

43.  subliniază că proiectele prioritare convenite cu UE privind interconectarea rețelelor de transport a energiei electrice și gazelor cu țările vecine s-au împotmolit din cauza lipsei de acord politic cu privire la strategia energetică la nivelul întregii țări; îndeamnă, în acest sens, să se adopte o strategie energetică la nivelul întregii țări și un cadru juridic pentru gazele naturale în conformitate cu cel de al treilea pachet privind energia, astfel încât să poată fi ridicate sancțiunile impuse de Comunitatea Europeană a Energiei; îndeamnă să se adopte o lege referitoare la gazele naturale menită să crească securitatea aprovizionării; îndeamnă autoritățile să asigure alinierea la standardele și obiectivele de politică internaționale și ale UE în domeniul energiei și al schimbărilor climatice;

44.  ia act de deficiențele de infrastructură ale țării și pledează pentru continuarea investițiilor în proiecte care îmbunătățesc legăturile de transport atât în interiorul BiH, cât și cu țările învecinate; încurajează participarea deplină a BiH la punerea în aplicare a agendei conectivității a UE; salută adoptarea strategiei-cadru în materie de transport pentru perioada 2015-2030 în iulie 2016; subliniază că acest lucru ar permite BiH să acceseze Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA) II; invită autoritățile să alinieze cadrul juridic privind transporturile cu legislația UE relevantă, să creeze lanțuri de transport funcționale, să elimine blocajele de pe coridorul Vc și să respecte normele privind achizițiile și principiul transparenței în procesul de selecție a contractanților, pentru a evita abuzurile și corupția;

45.  salută faptul că BiH își menține rolul constructiv și proactiv în promovarea cooperării bilaterale și regionale; solicită să se depună eforturi suplimentare pentru a soluționa chestiunile bilaterale nerezolvate, inclusiv delimitarea frontierelor cu Serbia și Croația, precum și cazurile de poluare transfrontalieră; felicită BiH pentru creșterea nivelului de aliniere la declarațiile și deciziile relevante ale UE în cadrul politicii externe și de securitate comune (PESC) de la 62 % la 77 %; regretă decizia autorităților din BiH de a nu sprijini măsurile restrictive luate de UE împotriva Rusiei ca urmare a anexării ilegale a Crimeei de către această din urmă țară; reamintește autorităților din BiH necesitatea unei politici externe unificate și faptul că alinierea politicii externe este o parte esențială a apartenenței la UE; consideră că este important să se coordoneze politica externă a BiH cu politica externă a UE și ca UE să rămână implicată în mod activ în menținerea siguranței și securității în BiH; salută prezența în continuare a operației Althea, care își menține capabilitatea de a contribui la capacitatea de disuasiune a autorităților din BiH dacă situația necesită acest lucru, axându-se totodată asupra consolidării capacităților și a formării; salută, de asemenea, prelungirea mandatului EUFOR în noiembrie 2016 pentru încă un an de către Consiliul de Securitate al ONU;

46.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție ÎR/VP, Consiliului, Comisiei, Președinției BiH, Consiliului de Miniștri al BiH, Adunării Parlamentare a BiH, guvernelor și parlamentelor entităților componente, Federația BiH și RS, și ale Districtului Brčko, precum și guvernelor din cele 10 cantoane.

(1) CCE 2016 nr. 21.
(2) S/2016/911.

Notă juridică - Politica de confidențialitate