Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2248(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0016/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0016/2017

Συζήτηση :

PV 14/02/2017 - 18
CRE 14/02/2017 - 18

Ψηφοφορία :

PV 15/02/2017 - 7.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0040

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 512kWORD 61k
Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017 - Στρασβούργο
Διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2017
P8_TA(2017)0040A8-0016/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την ετήσια έκθεση όσον αφορά τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2017 (2016/2248(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2016(1), και τη συνέχεια που έδωσε η Επιτροπή, η οποία εγκρίθηκε στις 27 Απριλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2015(2), και τη συνέχεια που έδωσε η Επιτροπή, η οποία εγκρίθηκε στις 3 Ιουνίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2014(3), και τη συνέχεια που έδωσε η Επιτροπή, η οποία εγκρίθηκε στις 28 Μαΐου 2014,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Φεβρουαρίου 2013, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς(4), και τη συνέχεια που έδωσε η Επιτροπή, η οποία εγκρίθηκε στις 8 Μαΐου 2013,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Μαΐου 2016, σχετικά με τη στρατηγική για την ενιαία αγορά(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Μαΐου 2016, σχετικά με τους μη δασμολογικούς φραγμούς στην Ενιαία Αγορά(6),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2015, με τίτλο «Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης για το 2016 – Ενίσχυση της ανάκαμψης και προώθηση της σύγκλισης» (COM(2015)0690),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2017 (COM(2016)0725),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Οκτωβρίου 2015 με τίτλο «Αναβάθμιση της Ενιαίας Αγοράς: περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις» (COM(2015)0550) και την έκθεση σχετικά με την ολοκλήρωση και την ανταγωνιστικότητα της Ενιαίας Αγοράς στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της (SWD(2015)0203),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2015, με τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» (COM(2015)0192),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Ιουνίου 2012, με τίτλο «Καλύτερη διακυβέρνηση για την ενιαία αγορά» (COM(2012)0259),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Ιουνίου 2012, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες (COM(2012)0261), όπως επικαιροποιήθηκε τον Οκτώβριο 2015,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Σεπτεμβρίου 2014 με τίτλο «The Cost of Non-Europe in the Single Market» (Το κόστος της μη Ευρώπης στην ενιαία αγορά), τη διενέργεια της οποίας ανέθεσε η επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 21ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τα βήματα για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (COM(2015)0600),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Σεπτεμβρίου 2014 με τίτλο «Indicators for Measuring the Performance of the Single Market – Building the Single Market Pillar of the European Semester» (Δείκτες για τη μέτρηση της επίδοσης της ενιαίας αγοράς - Οικοδόμηση του πυλώνα της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου), τη διενέργεια της οποίας ανέθεσε η επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Σεπτεμβρίου 2014 με τίτλο «Contribution of the Internal Market and Consumer Protection to Growth» (Η συμβολή της εσωτερικής αγοράς και της πολιτικής για την προστασία των καταναλωτών στην ανάπτυξη), τη διενέργεια της οποίας ανέθεσε η επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών,

–  έχοντας υπόψη τον ηλεκτρονικό πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς του Ιουλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης-18ης Μαρτίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 1 σχετικά με το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0016/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υλοποίηση μιας βαθύτερης και δικαιότερης ενιαίας αγοράς θα συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την προώθηση της παραγωγικότητας και τη διασφάλιση ευνοϊκού κλίματος για τις επενδύσεις και την καινοτομία και ενός περιβάλλοντος φιλικού προς τον καταναλωτή·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σκοπός αυτός απαιτεί την εφαρμογή μιας ανανεωμένης προσέγγισης σε όλη την Ευρώπη, η οποία περιλαμβάνει και την έγκαιρη ολοκλήρωση και εφαρμογή των διαφόρων στρατηγικών για την ενιαία αγορά, ιδίως της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ανανεωμένη αυτή προσέγγιση πρέπει να συμπεριληφθούν και οι επιπτώσεις της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων και υπηρεσιών, το δικαίωμα της εγκατάστασης, την τελωνειακή ένωση και το κεκτημένο της εσωτερικής αγοράς γενικότερα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008, η ΕΕ εξακολουθεί να διανύει περίοδο στασιμότητας παρουσιάζοντας αναιμική οικονομική ανάκαμψη, υψηλά ποσοστά ανεργίας και κοινωνική ευπάθεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνθημα της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης για το 2016 ήταν θετικότερο και αφορούσε την «ενίσχυση της ανάκαμψης και την τόνωση της σύγκλισης»·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2017 υπενθυμίζει την ανάγκη να επιτευχθεί οικονομική ανάκαμψη χωρίς αποκλεισμούς η οποία θα λαμβάνει υπόψη την κοινωνική διάσταση της ενιαίας αγοράς, ενώ επίσης τονίζει ότι η Ευρώπη χρειάζεται να επενδύσει σημαντικά στους νέους της και σε όσους αναζητούν εργασία καθώς επίσης και στις νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις της·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την οικονομική ανάκαμψη, η ανεργία παραμένει υπερβολικά υψηλή σε πολλά μέρη της Ευρώπης, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρατεταμένη περίοδος υψηλής ανεργίας έχει δυσμενή κοινωνικό αντίκτυπο σε πολλά κράτη μέλη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου είναι η εντατικοποίηση του συντονισμού των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών στο σύνολο της ΕΕ προκειμένου να αυξηθεί η σταθερότητα, να τονωθεί η ανάπτυξη και η απασχόληση και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα, σύμφωνα με τους στόχους της κοινωνικής δικαιοσύνης και της προστασίας των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος αυτός δεν έχει επιτευχθεί·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της ΕΕ και ένα από τα πλέον σημαντικά επιτεύγματά της· λαμβάνοντας υπόψη ότι προκειμένου το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο να προωθήσει επιτυχώς την οικονομική ανάπτυξη και να σταθεροποιήσει τις οικονομίες πρέπει να περιλάβει επίσης την ενιαία αγορά και τις πολιτικές που αποσκοπούν στην ολοκλήρωσή της·

Ενίσχυση του πυλώνα της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

1.  υπογραμμίζει ότι η ενιαία αγορά είναι ένα από τα θεμέλια της ΕΕ και αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των οικονομιών των κρατών μελών και του συνολικού ευρωπαϊκού εγχειρήματος· επισημαίνει ότι η ενιαία αγορά παραμένει κατακερματισμένη και ανεπαρκώς υλοποιημένη, ενώ έχει σημαντικές δυνατότητες για ανάπτυξη, καινοτομία και θέσεις απασχόλησης· τονίζει ότι η ενιαία αγορά διαδραματίζει καίριο ρόλο προκειμένου η ΕΕ να ενισχύσει με επιτυχία την ανάκαμψή της, να προωθήσει τη σύγκλιση και να στηρίξει τις επενδύσεις στους νέους της και στους αναζητούντες εργασία, καθώς και στις νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ολοκλήρωση όλων των διαστάσεων της ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν τα αγαθά, τις υπηρεσίες, τα κεφάλαια, το εργατικό δυναμικό, την ενέργεια, τις μεταφορές και τον ψηφιακό τομέα·

2.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τη δημιουργία ενός ισχυρού πυλώνα ενιαίας αγοράς με κοινωνική διάσταση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ο οποίος θα περιλαμβάνει σύστημα τακτικής παρακολούθησης και εντοπισμού των φραγμών της κάθε χώρας που εμποδίζουν την ενιαία αγορά, οι οποίοι προσφάτως έχουν την τάση να εισάγονται με μεγαλύτερο αντίκτυπο, μεγαλύτερη συχνότητα και σε ευρύτερη κλίμακα στα κράτη μέλη· ζητεί μια εις βάθος αξιολόγηση της ολοκλήρωσης και της εσωτερικής ανταγωνιστικότητας της ενιαίας αγοράς· επιμένει ότι η αξιολόγηση της κατάστασης της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς θα πρέπει να καταστεί αναπόσπαστο μέρος του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης·

3.  υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θεσπίστηκε το 2010 προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα εξετάζουν τα οικονομικά και δημοσιονομικά τους σχέδια από κοινού με τους εταίρους τους από την ΕΕ σε συγκεκριμένες περιόδους μέσα στο έτος, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διατυπώνουν σχόλια για τα σχέδια των εταίρων τους και να παρακολουθούν από κοινού την πρόοδό τους· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η έμφαση στις κοινωνικές επιδόσεις καθώς και στην προώθηση της ανοδικής οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης·

4.  τονίζει ότι ο πυλώνας της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου πρέπει να συμβάλει στον προσδιορισμό των τομέων που είναι καίριοι, όσον αφορά κάθε διάσταση της ενιαίας αγοράς, για τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας· τονίζει επιπλέον ότι ο πυλώνας αυτός πρέπει να λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για την προσήλωση των κρατών μελών στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις·

5.  επισημαίνει ότι ο πυλώνας της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα καταστήσει δυνατή την τακτική αξιολόγηση της διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς μέσω συστηματικών ελέγχων της εθνικής νομοθεσίας και εργαλείων ανάλυσης δεδομένων για τον εντοπισμό της μη συμμόρφωσης, με αποτέλεσμα να βελτιωθεί η παρακολούθηση της νομοθεσίας σχετικά με την ενιαία αγορά και να παρέχονται στα θεσμικά όργανα οι αναγκαίες πληροφορίες για τον ανασχεδιασμό, την υλοποίηση, την εφαρμογή και την επιβολή του κανονιστικού πλαισίου της ενιαίας αγοράς, κάτι που θα οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα για τους πολίτες·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες της Επιτροπής να διασφαλίσει ότι τα οφέλη της παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογικής αλλαγής κατανέμονται δίκαια σε διάφορες κοινωνικές ομάδες, ιδίως μεταξύ των νέων· ζητεί να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση σε όλα τα επίπεδα σχετικά με τον αντίκτυπο των πολιτικών και των μεταρρυθμίσεων στην κατανομή εισοδήματος και στη διασφάλιση ισότητας, δικαιοσύνης και συμμετοχικότητας·

7.  πιστεύει ότι, όσον αφορά τα εθνικά μέτρα ή την εφαρμογή, η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να είναι αποτελεσματικότερη και να εξασφαλίζει την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων σε σύγκριση με τις διαδικασίες επί παραβάσει· τονίζει, εντούτοις, ότι εάν η διαδικασία έγκαιρης παρέμβασης δεν αποφέρει αποτελέσματα, η Επιτροπή πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών επί παραβάσει, ώστε να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά·

8.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να λάβει πλήρως υπόψη της τους τομείς που είναι καίριοι για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας προκειμένου να οικοδομηθεί μια ενιαία αγορά σε επίπεδο ΕΕ αντάξια των προκλήσεων του 21ου αιώνα, όπως έχουν ήδη προσδιοριστεί από την Επιτροπή και προσδιορίζονται περαιτέρω σε μελέτη του Σεπτεμβρίου 2014 με τίτλο «The Cost of Non-Europe in the Single Market» (Το κόστος της μη Ευρώπης στην ενιαία αγορά) περιλαμβάνοντας τις υπηρεσίες, την ψηφιακή ενιαία αγορά και κυρίως το ηλεκτρονικό εμπόριο, το κεκτημένο για την προστασία των καταναλωτών, τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης, καθώς επίσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων·

9.  καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να προβαίνει σε συστηματική παρακολούθηση της εφαρμογής και επιβολής των κανόνων για την ενιαία αγορά μέσω των συστάσεων ανά χώρα (ΣΑΧ), ιδίως σε περιπτώσεις όπου οι εν λόγω κανόνες συμβάλλουν στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, και υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της νέας προσέγγισης της Επιτροπής, η οποία δίνει έμφαση στην κοινωνική δικαιοσύνη· καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή των ΣΑΧ που αφορούν τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και την ολοκλήρωση των αγορών προϊόντων, αγαθών και υπηρεσιών, στο πλαίσιο της δέσμης για την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης·

10.  υπενθυμίζει ότι η συνολική εφαρμογή των βασικών μεταρρυθμίσεων που περιγράφονται στις ΣΑΧ εξακολουθεί να είναι απογοητευτική σε ορισμένους τομείς και ποικίλλει μεταξύ χωρών· καλεί τα κράτη μέλη να σημειώσουν ταχύτερη πρόοδο όσον αφορά την έγκριση μεταρρυθμίσεων σύμφωνα με τις ΣΑΧ, σε συνδυασμό με την ορθή αλληλουχία και υλοποίηση τους, προκειμένου να αυξηθεί το αναπτυξιακό δυναμικό και να ενισχυθεί η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή·

11.  πιστεύει ότι πρέπει να ενισχυθεί ο ενστερνισμός των ΣΑΧ από τα εθνικά κοινοβούλια· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να παρέχουν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να παρουσιάζει τις ΣΑΧ στα εθνικά κοινοβούλια· ζητεί, επιπλέον, από τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τις ΣΑΧ· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να υποβάλλει έκθεση στην αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για τη διασφάλιση προόδου στην εφαρμογή των ΣΑΧ και σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής·

12.  καλεί το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας να αναλάβει ενεργό ρόλο στην παρακολούθηση της εφαρμογής των ΣΑΧ από τα κράτη μέλη, καθώς και στη διαδικασία διατύπωσης των εν λόγω συστάσεων·

13.  επισημαίνει ότι μεταξύ των στόχων του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη συγκαταλέγονται η άρση των περιττών φραγμών, η αύξηση της καινοτομίας και η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς με παράλληλη ενίσχυση των επενδύσεων στο ανθρώπινο δυναμικό και τις κοινωνικές υποδομές·

14.  τονίζει ότι βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος σημαίνει ενίσχυση της ενιαίας αγοράς μέσω της παροχής μεγαλύτερης κανονιστικής προβλεψιμότητας και μέσω της ενίσχυσης των ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην ΕΕ και της άρσης των περιττών φραγμών για τις επενδύσεις τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι οι βιώσιμες επενδύσεις απαιτούν σταθερό και προβλέψιμο επιχειρηματικό περιβάλλον· σημειώνει ότι σε επίπεδο ΕΕ έχουν δρομολογηθεί πολλές επιμέρους πρωτοβουλίες, όπως καθορίζονται στη στρατηγική για την ενιαία αγορά, στην Ενεργειακή Ένωση και στην ψηφιακή ενιαία αγορά, ενώ θεωρεί ότι αυτή η προσπάθεια της ΕΕ πρέπει να συνοδευτεί από ανάλογη προσπάθεια σε εθνικό επίπεδο·

15.  υπενθυμίζει ότι η νέα δέσμη συστάσεων για τη ζώνη του ευρώ περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση ανοιχτών και ανταγωνιστικών αγορών προϊόντων και υπηρεσιών· υπενθυμίζει επίσης ότι η καινοτομία και ο ανταγωνισμός σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο είναι καίριας σημασίας για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, και θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία θα πρέπει να επιδιώκει τη διασφάλισή τους·

16.  υποστηρίζει την έκκληση της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες τους σε ό,τι αφορά τα τρία στοιχεία του τριγώνου οικονομικής πολιτικής, και με αυτόν τον τρόπο, να εστιάσουν στην κοινωνική δικαιοσύνη προκειμένου να επιτύχουν πιο ισότιμη ανάπτυξη·

17.  συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι οι προσπάθειες σύγκλισης που είναι συμβατές με την ενιαία αγορά πρέπει να βασίζονται σε βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά στρατηγικές διά βίου μάθησης, αποτελεσματικές πολιτικές για την επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας, και σύγχρονα και χωρίς αποκλεισμούς συστήματα κοινωνικής προστασίας και εκπαίδευσης·

Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ενιαίας αγοράς σε βασικούς τομείς ανάπτυξης

18.  τονίζει ότι παρά την κατάργηση των δασμολογικών φραγμών στην ενιαία αγορά, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί και διάφοροι περιττοί μη δασμολογικοί φραγμοί (ΜΔΦ)· επισημαίνει ότι η ενίσχυση της ενιαίας αγοράς απαιτεί άμεσες ενέργειες τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να αρθούν αυτοί οι περιττοί ΜΔΦ κατά τρόπο που συνάδει με την προώθηση κοινωνικών, καταναλωτικών και περιβαλλοντικών προτύπων, με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού και τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας· τονίζει ότι ο προστατευτισμός και τα μέτρα που εισάγουν διακρίσεις εκ μέρους των κρατών μελών δεν θα πρέπει να γίνονται αποδεκτά· υπενθυμίζει ότι έχει καλέσει την Επιτροπή να παρουσιάσει, μέσα στο 2016, συνεκτική επισκόπηση των ΜΔΦ στην ενιαία αγορά και ανάλυση των μέσων αντιμετώπισης των φραγμών αυτών, καθιστώντας σαφή τη διαφορά μεταξύ των ΜΔΦ και των ρυθμίσεων που αποβλέπουν στην επίτευξη ενός θεμιτού στόχου δημόσιας πολιτικής ενός κράτους μέλους με αναλογικό τρόπο, περιλαμβανομένης και μιας φιλόδοξης πρότασης για την εξάλειψη αυτών των ΜΔΦ το συντομότερο δυνατόν με σκοπό να αξιοποιηθεί το ανεκμετάλλευτο δυναμικό της ενιαίας αγοράς·

19.  τονίζει ότι οι φραγμοί που αφορούν την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία, καθότι παρεμποδίζουν κυρίως τις διασυνοριακές δραστηριότητες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της οικονομίας της ΕΕ· επισημαίνει ότι οι δυσανάλογες διοικητικές απαιτήσεις, επιθεωρήσεις και κυρώσεις μπορούν να οδηγήσουν σε αντιστροφή των επιτευγμάτων της ενιαίας αγοράς·

20.  επισημαίνει τη στρατηγική για την ενιαία αγορά και τις στοχευμένες δράσεις της, οι οποίες θα πρέπει να αποσκοπούν στη δημιουργία ευκαιριών για καταναλωτές, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, ιδίως για τις ΜΜΕ, στην ενθάρρυνση και στην επίτευξη του εκσυγχρονισμού και της καινοτομίας που χρειάζεται η Ευρώπη, καθώς και στη διασφάλιση της υλοποίησής της στην πράξη η οποία θα ωφελήσει καταναλωτές και επιχειρήσεις στην καθημερινότητά τους· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τις βέλτιστες δυνατές συνθήκες για την ανάπτυξη και την άνθηση της συνεργατικής οικονομίας· υπογραμμίζει ότι η συνεργατική οικονομία παρουσιάζει τεράστιες δυνατότητες όσον αφορά την ανάπτυξη και τις επιλογές των καταναλωτών·

21.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μεταρρυθμίσεις και πολιτικές για τη διευκόλυνση της διάχυσης των νέων τεχνολογιών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα οφέλη τους μπορούν να επεκταθούν σε μεγαλύτερο εύρος επιχειρήσεων· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει ταχέως τις συγκεκριμένες προτάσεις, στις οποίες γίνεται αναφορά στο πλαίσιο της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης για το 2017, που συνδέονται με την εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς καθώς και μέτρων στον τομέα των επιχειρηματικών υπηρεσιών, μεταξύ άλλων με τη διευκόλυνση της διασυνοριακής παροχής τους και τη δημιουργία ενός απλού, σύγχρονου και θωρακισμένου έναντι της απάτης συστήματος ΦΠΑ·

22.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης για το 2017, σχετικά με τις συνεχιζόμενες εργασίες για ένα ενιαίο πλαίσιο έγκρισης σε επίπεδο ΕΕ το οποίο θα εφαρμόζεται απευθείας στα μεγάλα έργα με διασυνοριακή διάσταση ή στις πλατφόρμες για σημαντικές επενδύσεις που περιλαμβάνουν εθνική συγχρηματοδότηση·

23.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι θα εφαρμοστούν έγκαιρα οι νέες διατάξεις της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και, ειδικότερα, η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων και οι νέες διατάξεις που ενθαρρύνουν τη διαίρεση των συμβάσεων σε παρτίδες, πράγμα απαραίτητο για την προαγωγή της καινοτομίας και του ανταγωνισμού καθώς και για τη στήριξη των ΜΜΕ στις αγορές δημοσίων συμβάσεων·

24.  επισημαίνει, όσον αφορά την ενιαία αγορά υπηρεσιών, ότι είναι σαφής η ανάγκη βελτίωσης της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, με παράλληλη διατήρηση της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών· σημειώνει την πρόταση της Επιτροπής για ευρωπαϊκή κάρτα υπηρεσιών και για εναρμονισμένο έντυπο κοινοποίησης· ενθαρρύνει την Επιτροπή να επανεξετάσει τις εξελίξεις της αγοράς και, αν χρειάζεται, να αναλάβει πρωτοβουλίες σε σχέση με τις απαιτήσεις ασφάλισης για τους φορείς παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και οικοδομικών υπηρεσιών·

25.  σημειώνει ότι πάνω από 5 500 επαγγέλματα στην Ευρώπη απαιτούν ειδικά προσόντα ή ειδικό τίτλο σπουδών, και επικροτεί εν προκειμένω την αμοιβαία αξιολόγηση των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων που διενεργήθηκε από την Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη·

26.  καλεί την Επιτροπή να δράσει αποφασιστικά κατά του προστατευτισμού των κρατών μελών· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να μην εφαρμόζουν μέτρα που εισάγουν διακρίσεις, όπως εμπορικούς και φορολογικούς νόμους που αφορούν ορισμένους μόνο τομείς ή επιχειρηματικά μοντέλα που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό, καθιστώντας δύσκολο για τις ξένες επιχειρήσεις να εγκατασταθούν σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος, γεγονός το οποίο συνιστά σαφή παραβίαση των αρχών της εσωτερικής αγοράς·

27.  αναμένει, όσον αφορά την ενιαία αγορά εμπορευμάτων, πρόταση της Επιτροπής για την αναθεώρηση του κανονισμού περί αμοιβαίας αναγνώρισης, ο οποίος πρέπει να διασφαλίζει ότι οι εταιρείες διαθέτουν πραγματικό δικαίωμα να διακινούν ελεύθερα στο εσωτερικό της ΕΕ προϊόντα που διατίθενται νόμιμα στην αγορά ενός κράτους μέλους· τονίζει ότι η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης δεν εφαρμόζεται ούτε τηρείται με κατάλληλο τρόπο από τα κράτη μέλη, γεγονός που αναγκάζει συχνά τις επιχειρήσεις να εστιάζουν τις προσπάθειες τους στην υπέρβαση των δυσκολιών που συνδέονται με την έλλειψη εφαρμογής αντί να επικεντρώνονται στις δραστηριότητές τους·

28.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει το όραμά της για ένα ενιαίο και συνεκτικό ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης που προσαρμόζεται στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον, υποστηρίζει πολλαπλές πολιτικές και παρέχει οφέλη σε καταναλωτές και επιχειρήσεις· επισημαίνει ότι ευρωπαϊκά πρότυπα συχνά υιοθετούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς παρουσιάζουν πλεονεκτήματα από άποψη διαλειτουργικότητας και ασφάλειας, μείωσης του κόστους και ευκολότερης ενσωμάτωσης των εταιρειών στην αλυσίδα αξίας και το εμπόριο, ενώ επιπλέον ενισχύουν και τη βιομηχανία μέσω της διεθνοποίησής της·

29.  υποστηρίζει ότι η προώθηση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς έχει καθοριστική σημασία για την τόνωση της ανάπτυξης, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, την προώθηση της απαραίτητης καινοτομίας στην αγορά της ΕΕ, τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο και τη δημιουργία οφελών τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές· καλεί τα κράτη μέλη να συνεργάζονται πλήρως για την υλοποίηση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

Ενίσχυση της διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς

30.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να βελτιώσει τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς μέσω της ανάπτυξης ενός συνόλου εργαλείων ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών δεικτών, για την ορθότερη μέτρηση των επιδόσεων της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του πυλώνα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που αφορά την ενιαία αγορά· πιστεύει ότι το εν λόγω εργαλείο ανάλυσης θα μπορούσε να παρέχει χρήσιμα στοιχεία για τις ΣΑΧ, την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης, την καθοδήγηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προς τα κράτη μέλη και τα εθνικά σχέδια δράσης που στοχεύουν στην εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ενιαίας αγοράς·

31.  ζητεί να εξασφαλιστεί η εφαρμογή του πλαισίου για τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς και να ενισχυθούν η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της ορθής, έγκαιρης και αποτελεσματικής υλοποίησης και εφαρμογής των κανόνων της ενιαίας αγοράς· καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις επιδόσεις τους όσον αφορά τη χρήση των εργαλείων διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς, και να χρησιμοποιούν καλύτερα τα στοιχεία που διατίθενται, στον πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς, για κάθε κράτος μέλος καθώς και για την εξέλιξή τους όσον αφορά τις επιδόσεις των εφαρμοζόμενων πολιτικών·

32.  εξακολουθεί να θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να καθοριστεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα μέτρησης, το οποίο θα συνδυάζει διαφορετικές μεθοδολογίες όπως σύνθετους δείκτες, ένα συστηματικό σύνολο δεικτών και τομεακά εργαλεία για τη μέτρηση των επιδόσεων της ενιαίας αγοράς, με στόχο να ενσωματωθεί το σύστημα αυτό στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· καλεί την Επιτροπή, προκειμένου να μετρήσει και να ενθαρρύνει την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς σε βασικούς τομείς προτεραιότητας, να εξετάσει τη θέσπιση ενός βασικού δείκτη, καθώς και ενός στόχου για τον συγκεκριμένο δείκτη σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς·

33.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να θεσπίσει, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, ποσοτικούς στόχους για τη μείωση της περιττής διοικητικής επιβάρυνσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο· ζητεί να ληφθούν υπόψη αυτοί οι ποσοτικοί στόχοι στη νέα πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης·

34.  πιστεύει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους, τόσο για τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων διοικήσεών τους παρέχοντας περισσότερες και καλύτερα προσβάσιμες ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, όσο και για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας των δημόσιων διοικήσεων·

35.  καλεί την Επιτροπή να εκπονεί, πριν από κάθε νομοθετική πρωτοβουλία, διεξοδική εκτίμηση αντικτύπου στην οποία να λαμβάνονται υπόψη οι συνέπειες της πράξης για το επιχειρηματικό περιβάλλον σε όλα τα κράτη μέλη και να εκτιμάται προσεκτικά η σωστή ισορροπία ανάμεσα στο κόστος και τους στόχους του σχεδίου για το σύνολο της ΕΕ·

36.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει με μεθοδικότητα τις δράσεις της στον τομέα της έξυπνης επιβολής καλλιεργώντας νοοτροπία συμμόρφωσης ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της μη πλήρους εφαρμογής και επιβολής της νομοθεσίας της ΕΕ, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη μη αξιοποίηση όλων των ευκαιριών που προσφέρει θεωρητικά η ενιαία αγορά·

37.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τον μηχανισμό της επιτήρησης της αγοράς ώστε να εντοπίζονται μη ασφαλή και μη συμμορφούμενα προϊόντα και να αποσύρονται από την ενιαία αγορά· ζητεί εκ νέου να εγκριθεί αμέσως από το Συμβούλιο η δέσμη μέτρων για την ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς·

38.  επικροτεί και αναμένει με ενδιαφέρον την πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πύλης αξιοποιώντας και βελτιώνοντας τα υφιστάμενα εργαλεία και τις υφιστάμενες υπηρεσίες, όπως π.χ. τα ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης, τα σημεία επαφής για τα προϊόντα, τα σημεία επαφής για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών, τη δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» και το SOLVIT, με φιλικό προς τον χρήστη τρόπο προς όφελος τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρήσεων·

39.  αναγνωρίζει τον θετικό ρόλο των «σαρώσεων σε επίπεδο ΕΕ» (EU Sweeps), οι οποίες δρομολογήθηκαν από την Επιτροπή προκειμένου να ενισχυθεί η επιβολή της νομοθεσίας μέσω συντονισμένων δράσεων ελέγχου ώστε να εντοπίζονται παραβάσεις του δικαίου των καταναλωτών στο διαδικτυακό περιβάλλον·

40.  αναγνωρίζει τη σημασία των αρχών της βελτίωσης της νομοθεσίας και της πρωτοβουλίας REFIT, προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη συνοχή στην ισχύουσα και τη μελλοντική νομοθεσία, με παράλληλη διατήρηση της ρυθμιστικής κυριαρχίας και με σεβασμό προς την ανάγκη για κανονιστική ασφάλεια και προβλεψιμότητα·

41.  τονίζει τη σημασία της βοήθειας της Επιτροπής και της συνεργασίας της με τα κράτη μέλη στον τομέα της καλύτερης μεταφοράς, υλοποίησης και εφαρμογής της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά· τονίζει εν προκειμένω την ανάγκη ανάληψης και άλλων δράσεων σε εθνικό επίπεδο που θα αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης και στη μη επιβολή πρόσθετων απαιτήσεων όταν μεταφέρονται οδηγίες στο εθνικό δίκαιο («κανονιστικός υπερθεματισμός»), όπως π.χ. οι φορολογικοί φραγμοί που παρακωλύουν τις διασυνοριακές επενδύσεις·

42.  τονίζει ότι η ενιαία αγορά θα πρέπει να συνεχίσει να εξυπηρετεί όλους τους ενδιαφερόμενους –τους πολίτες της ΕΕ και κυρίως τους φοιτητές, τους επαγγελματίες και τους επιχειρηματίες, ιδίως τις ΜΜΕ– σε όλα τα κράτη μέλη, τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή διάλογο και να εξετάζουν προσεκτικά τι λειτουργεί και τι όχι, καθώς επίσης και με ποιον τρόπο θα πρέπει να αναπτυχθεί στο μέλλον η πολιτική για την ενιαία αγορά· επισημαίνει εν προκειμένω τον ρόλο του «Φόρουμ για την Ενιαία Αγορά», το οποίο οργανώνεται σε ετήσια βάση από την Επιτροπή σε συνεργασία με τοπικούς εταίρους, όπως εθνικές αρχές, φορείς της κοινωνίας των πολιτών, κοινωνικούς εταίρους, εμπορικά επιμελητήρια και επιχειρηματικές ενώσεις·

o
o   o

43.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0060.
(2) ΕΕ C 316 της 30.8.2016, σ. 98.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0130.
(4) EE C 24 της 22.1.2016, σ. 75.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0237.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0236.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου