Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2248(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0016/2017

Predkladané texty :

A8-0016/2017

Rozpravy :

PV 14/02/2017 - 18
CRE 14/02/2017 - 18

Hlasovanie :

PV 15/02/2017 - 7.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0040

Prijaté texty
PDF 361kWORD 51k
Streda, 15. februára 2017 - Štrasburg
Správa jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2017
P8_TA(2017)0040A8-0016/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. februára 2017 o výročnej správe o správe jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2017 (2016/2248(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. februára 2016 o správe jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2016(1) a na nadväzujúce opatrenia Komisie prijaté 27. apríla 2016,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. marca 2015 o správe jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2015(2) a na nadväzujúce opatrenia Komisie prijaté 3. júna 2015,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. februára 2014 o správe jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2014(3) a na nadväzujúce opatrenia Komisie prijaté 28. mája 2014,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. februára 2013 s odporúčaním pre Komisiu o správe jednotného trhu(4) a na následnú odpoveď Komisie prijatú 8. mája 2013,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 26. mája 2016 o stratégii jednotného trhu(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 26. mája 2016 o necolných prekážkach obchodu na jednotnom trhu(6),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. novembra 2015 o ročnom prieskume rastu na rok 2016 – Posilniť oživenie a upevniť konvergenciu (COM(2015)0690),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 16. novembra 2016 s názvom Ročný prieskum rastu na rok 2017 (COM(2016)0725),

–  so zreteľom na oznámenie Európskej komisie z 28. októbra 2015 s názvom Zlepšovanie jednotného trhu: viac príležitostí pre ľudí a podniky (COM(2015)0550) a správu o integrácii jednotného trhu a konkurencieschopnosti v EÚ a jej členských štátoch (SWD(2015)0203),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. mája 2015 o stratégii pre jednotný digitálny trh v Európe (COM(2015)0192),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 8. júna 2012 s názvom Lepšia správa pre jednotný trh (COM(2012)0259),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 8. júna 2012 o vykonávaní smernice o službách (COM(2012)0261) aktualizované v októbri 2015,

–  so zreteľom na štúdiu zo septembra 2014 s názvom Náklady v prípade nekonania na úrovni EÚ v oblasti jednotného trhu, vypracovanú na podnet Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 21. októbra 2015 s názvom Na ceste k dobudovaniu hospodárskej a menovej únie (COM(2015)0600),

–  so zreteľom na štúdiu zo septembra 2014 s názvom Ukazovatele merania výkonu spoločného trhu: budovanie piliera jednotného trhu ako základu európskeho semestra vypracovanej na podnet Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa,

–  so zreteľom na štúdiu zo septembra 2014 s názvom Príspevok jednotného trhu a ochrany spotrebiteľa k rastu, vypracovanej na podnet Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa,

–  so zreteľom na online vydanie hodnotiacej tabuľky jednotného trhu z júla 2016,

–  so zreteľom na závery Európskej rady zo 17. – 18. marca 2016,

–  so zreteľom na závery Európskej rady z 28. júna 2016,

–  so zreteľom na Protokol č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii,

–  so zreteľom na Protokol č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality,

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A8-0016/2017),

A.  keďže zabezpečenie prehĺbenejšieho a spravodlivejšieho jednotného trhu bude dôležité na vytváranie nových pracovných miest, podporu produktivity a zabezpečenie atraktívneho prostredia pre investície a inováciu, ako aj priaznivého prostredia pre spotrebiteľov;

B.  keďže toto si v rámci Európy vyžaduje obnovené zameranie vrátane včasného dokončenia a zavedenia rôznych stratégií jednotného trhu, najmä stratégie digitálneho jednotného trhu;

C.  keďže toto obnovené zameranie musí zahŕňať aj dôsledky Brexitu, okrem iného na voľný pohyb tovaru a služieb, právo usadiť sa, colnú úniu a acquis vnútorného trhu vo všeobecnosti;

D.  keďže po hospodárskej kríze, ktorá sa začala v roku 2008, musí EÚ stále čeliť obdobiu stagnácie s pomalým oživovaním hospodárstva, vysokou mierou nezamestnanosti a sociálnej zraniteľnosti; keďže, v pozitívnejšom duchu, bolo mottom ročného prieskumu rastu na rok 2016 „posilniť oživenie a upevniť konvergenciu“;

E.  keďže v ročnom prieskume rastu (RPR) na rok 2017 sa pripomína, že je potrebné, aby EÚ posilnila svoje hospodárske oživenie, ktoré zohľadňuje sociálny rozmer jednotného trhu, a keďže v RPR na rok 2017 sa zdôrazňuje aj nutnosť, aby Európa dôrazne investovala do svojej mládeže a uchádzačov o zamestnanie, ako aj do začínajúcich podnikov a MSP;

F.  keďže napriek hospodárskemu oživeniu je nezamestnanosť v mnohých častiach Európy naďalej priveľmi vysoká a keďže dlhé obdobie vysokej nezamestnanosti si v mnohých členských štátoch vyberá sociálnu daň;

G.  keďže cieľom európskeho semestra je zintenzívniť koordináciu hospodárskych a fiškálnych politík v rámci EÚ s cieľom zvýšiť stabilitu, podporiť rast a zamestnanosť a posilniť konkurencieschopnosť v súlade s cieľmi sociálnej spravodlivosti a ochrany najviac zraniteľných osôb v spoločnosti; keďže tento cieľ sa nepodarilo dosiahnuť;

H.  keďže jednotný trh je jedným zo základných pilierov EÚ a jedným z jej najväčších úspechov; keďže v záujme úspešnej podpory hospodárskeho rastu a stabilizácie ekonomík musí európsky semester zahŕňať rovnakým spôsobom jednotný trh a politiky zamerané na jeho dokončenie;

Posilniť pilier jednotného trhu v rámci európskeho semestra

1.  opakovane potvrdzuje, že jednotný trh je jedným zo základov EÚ a je oporou ekonomík členských štátov a európskeho projektu ako celku; konštatuje, že jednotný trh je naďalej roztrieštený a nedostatočne realizovaný a že veľký potenciál v oblasti rastu, inovácií a zamestnanosti zostal z väčšej časti nevyužitý; zdôrazňuje, že na to, aby EÚ mohla úspešne posilniť svoje oživenie, upevniť konvergenciu a podporiť investície do svojich mladých ľudí a uchádzačov o zamestnanie, ako aj do začínajúcich podnikov a MSP, zohráva pre ňu jednotný trh dôležitú úlohu; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila dokončenie všetkých aspektov jednotného trhu vrátane tovaru, služieb, kapitálu, pracovnej sily, energie, dopravy a digitálneho odvetvia;

2.  opakovane potvrdzuje svoju výzvu na vytvorenie pevného piliera jednotného trhu so sociálnym rozmerom v rámci európskeho semestra so systémom pravidelnej kontroly, identifikácie prekážok jednotlivých krajín na jednotnom trhu, ktorý sa v poslednom čase zavádza v členských štátoch s väčším vplyvom, frekvenciou a rozsahom pôsobnosti; vyzýva na dôkladné hodnotenie integrácie a vnútornej konkurencieschopnosti jednotného trhu; trvá na tom, že hodnotenie stavu integrácie jednotného trhu by sa malo stať neoddeliteľnou súčasťou rámca správy hospodárskych záležitostí;

3.  pripomína, že európsky semester bol zavedený v roku 2010 s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty v konkrétnych termínoch počas roka diskutovali o svojich hospodárskych a rozpočtových plánoch so svojimi partnermi z EÚ, čo by im umožňovalo navzájom si poskytovať pripomienky k plánom a spoločne kontrolovať pokrok; zdôrazňuje, že je dôležité sústavne klásť dôraz na sociálnu výkonnosť, ako aj na podporu vzostupnej hospodárskej a sociálnej konvergencie;

4.  zdôrazňuje, že pilier jednotného trhu by mal v rámci európskeho semestra slúžiť na identifikáciu kľúčových oblastí, pokiaľ ide o všetky rozmery jednotného trhu na tvorbu rastu a pracovných miest; ďalej zdôrazňuje, že by mal slúžiť aj ako referenčná hodnota pre záväzok k štrukturálnym reformám v členských štátoch;

5.  zdôrazňuje, že pilier jednotného trhu by mal v rámci európskeho semestra umožniť pravidelné hodnotenie správy jednotného trhu prostredníctvom systematických kontrol vnútroštátnych právnych predpisov a nástrojov na analýzu údajov na odhaľovanie nesúladu, zlepšenie monitorovania právnych predpisov jednotného trhu, poskytnutie potrebných informácií na zmenu dizajnu inštitúciám, vykonávanie, uplatňovanie a presadzovanie regulačného rámca jednotného trhu, ktorý občanom prináša konkrétne výsledky;

6.  víta úsilie Komisie zabezpečiť, aby sa prínosy globalizácie a technologických zmien spravodlivo rozdeľovali medzi rôzne skupiny spoločnosti, najmä medzi mladých ľudí; vyzýva na väčšiu osvetu na všetkých úrovniach o vplyve politík a reforiem na rozdelenie príjmov, zaručenie rovnosti, spravodlivosti a inkluzívnosti;

7.  domnieva sa, že vzhľadom na vnútroštátne opatrenia alebo realizáciu môže byť včasná intervencia účinnejšia alebo sa môžu dosiahnuť lepšie výsledky než prostredníctvom konaní o porušení povinnosti; napriek tomu zdôrazňuje, že ak konanie v oblasti včasnej intervencie neprináša výsledky, Komisia musí využiť všetky dostupné opatrenia vrátane konaní o porušení povinnosti, aby zabezpečila úplné vykonávanie právnych predpisov na jednotnom trhu;

8.  opakovane potvrdzuje svoju výzvu Komisii, aby pri budovaní jednotného trhu EÚ prispôsobeného 21. storočiu v plnej miere zohľadnila kľúčové oblasti rastu a vytvárania pracovných miest, ktoré predtým Komisia určila a bližšie spresnila v štúdii zo septembra 2014 s názvom Náklady v prípade nekonania na úrovni EÚ v oblasti jednotného trhu, vrátane služieb, jednotného digitálneho trhu a najmä elektronického obchodu, spotrebiteľského acquis, verejného obstarávania a koncesií a voľného pohybu tovaru;

9.  nalieha na Komisiu, aby uskutočnila systematické monitorovanie vykonávania a presadzovania pravidiel jednotného trhu prostredníctvom odporúčaní pre jednotlivé krajiny, a to najmä ak tieto pravidlá prispievajú k štrukturálnym reformám, a pripomína v tejto súvislosti význam nového prístupu, ktorý zaujala Komisia a ktorý kladie dôraz na sociálnu spravodlivosť; vyzýva Komisiu, aby predložila Európskemu parlamentu správu o pokroku členských štátov pri vykonávaní odporúčaní pre jednotlivé krajiny, ktoré sa týkajú fungovania jednotného trhu a integrácie trhov s výrobkami, tovarom a službami ako súčasť balíka ročného prieskumu rastu;

10.  pripomína, že celkové vykonávanie kľúčových reforiem stanovených v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny je v niektorých oblastiach stále neuspokojivé a medzi jednotlivými krajinami sa líši; vyzýva členské štáty, aby urýchlili pokrok v prijímaní reforiem v súlade s odporúčaniami pre jednotlivé krajiny a zároveň zabezpečili vhodnú postupnosť a vykonávanie s cieľom zvýšiť potenciál rastu a posilniť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť;

11.  domnieva sa, že sa musí zabezpečiť zodpovednejší prístup národných parlamentov k odporúčaniam pre jednotlivé krajiny; nabáda členské štáty, aby Komisii umožnili predstaviť odporúčania pre jednotlivé krajiny v národných parlamentoch; ďalej žiada členské štáty, aby vykonávali odporúčania pre jednotlivé krajiny; pripomína svoju žiadosť, aby Komisia predložila príslušnému výboru Európskeho parlamentu správu o opatreniach, ktoré boli prijaté na zabezpečenie pokroku vo vykonávaní odporúčaní pre jednotlivé krajiny, a o pokroku, ktorý bol doteraz dosiahnutý;

12.  vyzýva Radu pre konkurencieschopnosť, aby zohrávala aktívnu úlohu pri monitorovaní vykonávania odporúčaní pre jednotlivé krajiny členskými štátmi, ako aj v rámci procesu formulovania týchto odporúčaní;

13.  poukazuje, že cieľmi Investičného plánu pre Európu sú odstránenie zbytočných prekážok, zvýšenie inovácie a prehĺbenie jednotného trhu a podpora investícií do ľudského kapitálu a sociálnej infraštruktúry;

14.  zdôrazňuje, že zlepšenie investičného prostredia znamená posilniť jednotný trh poskytnutím väčšej regulačnej predvídateľnosti a posilnením rovnakých podmienok v EÚ a odstrániť zbytočné prekážky pre investície v rámci aj mimo EÚ; pripomína, že udržateľné investície si vyžadujú stabilné a predvídateľné podnikateľské prostredie; poznamenáva, že na úrovni EÚ sa začalo niekoľko pracovných oblastí, ako sa ustanovilo v stratégii jednotného trhu, energetickej únii a jednotnom digitálnom trhu, a domnieva sa, že toto úsilie EÚ je potrebné doplniť úsilím na vnútroštátnej úrovni;

15.  pripomína, že nový súbor odporúčaní pre eurozónu zahŕňa reformy zamerané na zabezpečenie otvorených a konkurencieschopných trhov s tovarmi a službami; pripomína tiež, že vnútroštátne a cezhraničné inovácie a hospodárska súťaž majú kľúčový význam pre fungovanie jednotného trhu, a je presvedčený, že európske právne predpisy by sa mali snažiť o to, aby toto zabezpečili;

16.  podporuje výzvu Komisie adresovanú členským štátom, aby znásobili svoje úsilie v súvislosti s troma prvkami trojuholníka hospodárskej politiky a kládli pritom dôraz na sociálnu spravodlivosť s cieľom dosiahnuť inkluzívnejší rast;

17.  súhlasí s názorom Komisie, že konvergenčné úsilie zlučiteľné s jednotným trhom musí byť založené na najlepších postupoch týkajúcich sa stratégií v oblasti celoživotného vzdelávania, účinných politikách na pomoc nezamestnaným pri opätovnom vstupe na trh práce, moderných a inkluzívnych systémoch sociálnej ochrany a vzdelávania;

Využiť potenciál jednotného trhu v kľúčových oblastiach rastu

18.  zdôrazňuje, že aj napriek zrušeniu colných prekážok na jednotnom trhu tu stále existuje veľké množstvo zbytočných necolných prekážok; poukazuje na to, že posilnenie jednotného trhu si vyžaduje naliehavé opatrenia na úrovni EÚ aj na vnútroštátnej úrovni s cieľom riešiť tieto zbytočné necolné prekážky spôsobom, ktorý je zlučiteľný s presadzovaním sociálnych, spotrebiteľských a environmentálnych noriem, s cieľom podnietiť väčšiu hospodársku súťaž a vytvoriť rast a pracovné miesta; zdôrazňuje, že by sa nemal tolerovať protekcionizmus a diskriminačné opatrenia členských štátov; pripomína svoju žiadosť, aby Komisia predložila v roku 2016 komplexný prehľad necolných prekážok na jednotnom trhu a analýzu spôsobov ich riešenia, a jasne rozlišovala medzi necolnými prekážkami a pravidlami na vykonávanie legitímneho cieľa verejnej politiky členského štátu primeraným spôsobom vrátane ambiciózneho návrhu na čo najskoršie odstránenie týchto necolných prekážok s cieľom uvoľniť ešte stále nevyužitý potenciál jednotného trhu;

19.  zdôrazňuje, že prekážky týkajúce sa slobody poskytovania služieb sú obzvlášť znepokojujúce, lebo brzdia predovšetkým cezhraničnú činnosť malých a stredných podnikov, ktoré sú hybnou silou rozvoja hospodárstva EÚ; poukazuje na to, že neprimerané administratívne požiadavky, kontroly a sankcie môžu viesť k zvráteniu úspechov jednotného trhu;

20.  zdôrazňuje stratégiu jednotného trhu a jej cielené opatrenia, ktoré by mali byť zamerané na vytvorenie príležitostí pre spotrebiteľov, odborníkov a podniky, najmä MSP, na podporu a umožnenie modernizácie a inovácií, ktoré Európa potrebuje, a zabezpečenie praktického dodania, ktoré bude prospešné pre spotrebiteľov aj podniky v ich každodennom živote; naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili čo najlepšie podmienky pre rozvoj a rozkvet kolaboratívneho hospodárstva; zdôrazňuje, že kolaboratívne hospodárstvo má obrovský potenciál, pokiaľ ide o rast a možnosť výberu pre spotrebiteľov;

21.  vyzýva členské štáty, aby prijali reformy a politiky na uľahčenie šírenia nových technológií s cieľom zabezpečiť, aby sa ich výhody mohli preniesť na širšiu škálu podnikov; vyzýva Komisiu, aby urýchlene predložila konkrétne návrhy, na ktoré odkazuje RPR na rok 2017 a ktoré sa spájajú s presadzovaním pravidiel jednotného trhu, ako aj opatreniami v oblasti služieb podnikom vrátane uľahčovania ich cezhraničného poskytovania a vytvorenia jednoduchého, moderného systému DPH odolného voči podvodom;

22.  víta, že Komisia v RPR na rok 2017 oznámila prebiehajúcu prácu na rámci jednotného povolenia EÚ, ktorý by sa priamo vzťahoval na veľké projekty s cezhraničným rozmerom alebo veľké investičné platformy, ktoré zahŕňajú národné spolufinancovanie;

23.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že sa pravidlá EÚ v oblasti verejného obstarávania vykonajú včas, najmä čo sa týka zavedenia elektronického obstarávania a nových ustanovení na podporu rozdeľovania zákaziek na časti, čo je zásadne dôležité pre podporu inovácií a hospodárskej súťaže a pre podporu MSP na trhoch s verejným obstarávaním;

24.  zdôrazňuje, že pokiaľ ide o jednotný trh v oblasti služieb, treba jednoznačne zlepšiť cezhraničné poskytovanie služieb a zároveň zachovať vysokú kvalitu týchto služieb; berie na vedomie návrh Komisie na európsku kartu služieb a na harmonizovaný oznamovací formulár; povzbudzuje Komisiu k tomu, aby preskúmala vývoj trhu a v prípade potreby prijala opatrenia v súvislosti s požiadavkami na poistenie podnikov a poskytovateľov stavebných služieb;

25.   poznamenáva, že viac ako 5 500 profesií si v Európe vyžaduje určitú kvalifikáciu alebo určitý titul, a v tomto zmysle víta vzájomné hodnotenie regulovaných profesií vykonávané Komisiou s členskými štátmi;

26.  vyzýva Komisiu, aby dôrazne vystupovala proti protekcionizmu zo strany členských štátov; domnieva sa, že členské štáty by mali upustiť od diskriminačných opatrení, ako sú obchodné a daňové zákony, ktoré ovplyvňujú iba niektoré sektory alebo obchodné modely a narúšajú hospodársku súťaž, čo zahraničným podnikom sťažuje usadenie sa v danom členskom štáte a je v jasnom rozpore so zásadami vnútorného trhu;

27.  očakáva, so zreteľom na jednotný trh s tovarmi, návrh Komisie na revíziu nariadenia o vzájomnom uznávaní, ktorým by sa malo zabezpečiť, že spoločnosti majú v rámci EÚ účinné právo na voľný obeh tovaru, ktorý je v členskom štáte uvedený na trh v súlade s právnymi predpismi; zdôrazňuje, že členské štáty neuplatňujú a riadne nerešpektujú zásadu vzájomného uznávania, v dôsledku čoho sa spoločnosti namiesto podnikania často zameriavajú na odstránenie ťažkostí spojených s nedostatočným vykonávaním;

28.   vyzýva Komisiu, aby presadila svoju víziu jednotného a súdržného európskeho systému normalizácie, ktorý sa prispôsobí meniacemu sa prostrediu, podporí viaceré politiky a prinesie prospech spotrebiteľom a podnikom; poukazuje na to, že európske normy sa často prijímajú po celom svete, čo neprináša len výhody interoperability a bezpečnosti, zníženie nákladov a uľahčenie integrácie spoločností do hodnotového reťazca a obchodu, ale tiež posilní priemysel prostredníctvom internacionalizácie;

29.  berie na vedomie, že zlepšenie jednotného digitálneho trhu je dôležité na podporu rastu, vytváranie kvalitných pracovných miest, podporu potrebných inovácií na trhu EÚ, udržiavanie celosvetovej konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva a prinášanie výhod pre podniky aj spotrebiteľov; vyzýva členské štáty, aby v plnej miere spolupracovali na zavádzaní digitálneho jednotného trhu;

Posilniť správu jednotného trhu

30.  opakovane potvrdzuje svoju výzvu Komisii, aby zlepšila správu jednotného trhu tým, že pripraví analytické nástroje vrátane sociálnych ukazovateľov na správnejšie meranie jeho výkonnosti v rámci piliera jednotného trhu v európskom semestri; je presvedčený, že takýto analytický nástroj by mohol byť užitočným príspevkom k odporúčaniam pre jednotlivé krajiny, ročnému prieskumu rastu, usmerneniam Európskej rady pre členské štáty a k národným akčným plánom zameraným na vykonávanie usmernení k jednotnému trhu;

31.  vyzýva na presadzovanie rámca správy jednotného trhu a posilnenie monitorovania a posudzovania správneho, včasného a účinného vykonávania a uplatňovania predpisov jednotného trhu; vyzýva členské štáty, aby vo väčšej miere využívali nástroje na správu jednotného trhu a lepšie využívali údaje z hodnotiacich tabuliek jednotného trhu, ktoré sú k dispozícii každému členskému štátu, ako aj ich vývoj z hľadiska výkonu politiky;

32.  naďalej sa domnieva, že je potrebné vymedziť integrovaný merací systém, ktorý bude kombinovať rozličné metodiky ako zložené ukazovatele, systematický súbor ukazovateľov a sektorových nástrojov s cieľom merať výkonnosť jednotného trhu, aby sa mohol zakomponovať do európskeho semestra; vyzýva Komisiu, že na to, aby bolo možné merať jednotný trh a aby sa podnietilo jeho prehĺbenie v hlavných prioritných oblastiach, by sa mal zvážiť hlavný ukazovateľ a cieľ pre tento ukazovateľ, pokiaľ ide o integráciu jednotného trhu;

33.  opakovane potvrdzuje svoju výzvu Komisii, aby v opodstatnených prípadoch zaviedla kvantitatívne ciele v oblasti znižovania zbytočnej administratívnej záťaže na európskej úrovni; žiada, aby tieto kvantitatívne ciele posúdila v novej iniciatíve Komisie zameranej na zníženie administratívnej záťaže;

34.  domnieva sa, že členské štáty musia zintenzívniť úsilie o modernizáciu svojej verejnej správy prostredníctvom poskytovania väčšieho počtu a lepšie prístupných digitálnych služieb občanom a podnikom a uľahčovať cezhraničnú spoluprácu a interoperabilitu verejných správ;

35.  vyzýva Komisiu, aby každej legislatívnej iniciatíve predchádzalo dôkladné posúdenie vplyvu, v ktorom sa zohľadňujú dôsledky tohto činu pre podnikateľské prostredie vo všetkých členských štátoch a starostlivo posudzuje správna rovnováha medzi nákladmi na projekt a jeho cieľmi pre EÚ ako celok;

36.  vyzýva Komisiu, aby sa starostlivo zaoberala svojimi opatreniami v oblasti inteligentného presadzovania a kultúry dodržiavania pravidiel s cieľom napraviť situáciu, v ktorej dnes nie sú realitou všetky príležitosti, ktoré jednotný trh ponúka na papieri, lebo právo EÚ nebolo úplne zavedené a presadzované;

37.  vyzýva Komisiu, aby posilnila mechanizmus dohľadu nad trhom s cieľom odhaliť nebezpečné a nevyhovujúce výrobky a odstrániť ich z jednotného trhu; opätovne vyzýva na okamžité prijatie balíka o bezpečnosti výrobkov a dohľade nad trhom Radou;

38.  víta a napäto očakáva iniciatívu Komisie na vytvorenie jednotnej digitálnej brány s cieľom nadviazať na existujúce nástroje a služby, ako sú jednotné kontaktné miesta, kontaktné miesta pre výrobky, kontaktné miesta pre stavebné výrobky, portál Vaša Európa a SOLVIT, a tieto nástroje a služby používateľsky prístupným spôsobom zlepšiť v prospech občanov aj podnikov;

39.  oceňuje pozitívnu úlohu kontrolných akcií, ktoré Komisia začala na zlepšenie presadzovania prostredníctvom opatrení koordinovaných kontrol na zistenie porušení spotrebiteľského práva v online prostredí;

40.  uznáva dôležitosť lepších regulačných zásad a iniciatívy REFIT, ktoré zabezpečujú väčšiu súdržnosť súčasných a budúcich právnych predpisov a zároveň zachovávajú regulačnú zvrchovanosť a potrebu regulačnej istoty a predvídateľnosti;

41.  zdôrazňuje dôležitosť pomoci a spolupráce Komisie s členskými štátmi v oblasti lepšej transpozície, vykonávania a uplatňovania právnych predpisov jednotného trhu; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu ďalších opatrení na vnútroštátnej úrovni, a to aj s cieľom znížiť administratívne zaťaženie a zamedziť pridávaniu dodatočných požiadaviek pri transponovaní smerníc do vnútroštátnych právnych predpisov („pozlacovanie“), ako sú daňové prekážky pre cezhraničné investície;

42.  zdôrazňuje, že jednotný trh by mal naďalej fungovať pre všetkých aktérov – občanov EÚ a najmä študentov, odborníkov a podnikateľov, najmä MSP – vo všetkých členských štátoch, ktorí by mali byť v nepretržitom dialógu a mali by sa vyjadriť k posúdeniu toho, čo funguje a čo nefunguje, a akým spôsobom by sa mala v budúcnosti vyvíjať politika jednotného trhu; v tejto súvislosti poukazuje na úlohu Fóra jednotného trhu, ktoré Komisia každoročne organizuje v spolupráci s miestnymi partnermi, ako sú vnútroštátne orgány, zainteresované strany občianskej spoločnosti, sociálni partneri, obchodné komory a záujmové združenia;

o
o   o

43.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade, Európskej rade a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2016)0060.
(2) Ú. v. EÚ C 316, 30.8.2016, s. 98.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2014)0130.
(4) Ú. v. EÚ C 24, 22.1.2016, s. 75.
(5) Prijaté texty, P8_TA(2016)0237.
(6) Prijaté texty, P8_TA(2016)0236.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia