Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2903(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0140/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0140/2017

Συζήτηση :

PV 13/02/2017 - 11
CRE 13/02/2017 - 11

Ψηφοφορία :

PV 15/02/2017 - 7.15
CRE 15/02/2017 - 7.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0042

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 506kWORD 56k
Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Βιολογικά φυτοφάρμακα χαμηλού κινδύνου
P8_TA(2017)0042B8-0140/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τα χαμηλού κινδύνου φυτοφάρμακα βιολογικής προέλευσης (2016/2903(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου(1), και ιδίως τα άρθρα 22 και 47, το άρθρο 66 παράγραφος 2 και το παράρτημα II σημείο 5,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων(2), και ιδίως τα άρθρα 12 και 14,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, όσον αφορά τα κριτήρια για την έγκριση των δραστικών ουσιών χαμηλού κινδύνου (D046260/01),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τις τεχνολογικές λύσεις για τη βιώσιμη γεωργία στην ΕΕ(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την ενίσχυση της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της μελλοντικής ευρωπαϊκής διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων(4),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εφαρμογής σχετικά με την ενίσχυση της διαθεσιμότητας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαμηλού κινδύνου και την επίσπευση της εφαρμογής ολοκληρωμένης καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών στα κράτη μέλη, που εκπονήθηκε από την ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη βιώσιμη φυτοπροστασία και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 28 Ιουνίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της Επιτροπής κατά του αυξανόμενου κινδύνου από την μικροβιακή αντοχή (COM(2011)0748) και το προσεχές σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής που θα δρομολογηθεί από την Επιτροπή το 2017,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τα βιολογικά φυτοφάρμακα χαμηλού κινδύνου (O-000147/2016 – B8-1821/2016),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση συμβατικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων αποτελεί ολοένα και περισσότερο αντικείμενο δημόσιου διαλόγου, λόγω των ενδεχόμενων κινδύνων που εγκυμονούν για την ανθρώπινη υγεία, την υγεία των ζώων και το περιβάλλον·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των δραστικών ουσιών που κυκλοφορούν στην αγορά της ΕΕ και χρησιμοποιούνται για φυτοπροστατευτικούς σκοπούς μειώνεται· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωργοί της ΕΕ εξακολουθούν να χρειάζονται διάφορα εργαλεία προστασίας των καλλιεργειών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να προωθηθεί η ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων ή τεχνικών ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από τη χρήση συμβατικών παρασιτοκτόνων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόληψη της σπατάλης τροφίμων αποτελεί προτεραιότητα στην ΕΕ, και ότι η πρόσβαση σε κατάλληλες λύσεις φυτοπροστασίας είναι καίριας σημασίας για την πρόληψη της ζημίας που προκαλείται από επιβλαβείς οργανισμούς και ασθένειες και η οποία οδηγεί στη σπατάλη τροφίμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό Επισιτισμού και Γεωργίας (FAO), το 20% της παραγωγής φρούτων και λαχανικών στην Ευρώπη χάνεται στους αγρούς(5)·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να είναι δυνατή η ανεύρεση ανεπιθύμητων υπολειμμάτων παρασιτοκτόνων στο έδαφος, στο νερό και στο ευρύτερο περιβάλλον και ότι σε συγκεκριμένο ποσοστό γεωργικών προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης είναι δυνατή η ανεύρεση υπολειμμάτων παρασιτοκτόνων σε συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν τα ανώτατα επίπεδα υπολειμμάτων παρασιτοκτόνων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 ορίζει κριτήρια για τον προσδιορισμό των ουσιών χαμηλού κινδύνου, που ισχύουν ανεξάρτητα από την προέλευση της ουσίας, και ότι τα φυτοφάρμακα χαμηλού κινδύνου μπορούν να είναι τόσο βιολογικής όσο και συνθετικής προέλευσης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ως φυτοφάρμακα βιολογικής προέλευσης νοούνται εν γένει τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που βασίζονται σε μικροοργανισμούς, φυτικές ουσίες, χημικές ουσίες βιολογικής προέλευσης ή σημειοχημικές ουσίες (όπως οι φερομόνες και διάφορα αιθέρια έλαια) και στα υποπροϊόντα τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα(6) δεν κάνει διάκριση σε νομικό επίπεδο μεταξύ βιολογικών και συνθετικών χημικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατες επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι η υποθανατηφόρος έκθεση σε ορισμένα ζιζανιοκτόνα μπορεί να επιφέρει αρνητικές αλλαγές στην ευαισθησία των βακτηρίων στα αντιβιοτικά(7) και ότι ο συνδυασμός εντατικής χρήσης ζιζανιοκτόνων και αντιβιοτικών κοντά σε ζώα εκμετάλλευσης και έντομα μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη χρήση αντιβιοτικών μέσω της πιθανής υπονόμευσης της θεραπευτικής τους επίδρασης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χαμηλού κινδύνου φυτοπροστατευτικά προϊόντα βιολογικής προέλευσης μπορεί να αποτελούν μια βιώσιμη εναλλακτική λύση αντί των συμβατικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τους αγρότες τόσο της συμβατικής όσο και της βιολογικής γεωργίας, και να συμβάλουν στην επίτευξη μιας πιο βιώσιμης γεωργίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα βιολογικής προέλευσης χαρακτηρίζονται από νέους τρόπους δράσης, κάτι που θα μπορούσε να είναι επωφελές δεδομένης της αυξανόμενης ανθεκτικότητας στα συμβατικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα, και θα μπορούσε να περιορίζει τον αντίκτυπο για τους μη στοχευόμενους οργανισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χαμηλού κινδύνου φυτοπροστατευτικά προϊόντα βιολογικής προέλευσης θα πρέπει να συγκαταλέγονται στις προτιμώμενες επιλογές για μη επαγγελματίες χρήστες και για ερασιτέχνες κηπουρούς, σε συνδυασμό με άλλες μη χημικές μεθόδους ελέγχου ή πρόληψης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για την επαρκή κάλυψη των αναγκών σε τρόφιμα και ζωοτροφές απαιτείται η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και ότι κατά τη διαδικασία έγκρισης φυτοπροστατευτικών προϊόντων και των δραστικών ουσιών τους εφαρμόζεται η αρχή της προφύλαξης(8)·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακρά διαδικασία έγκρισης και καταχώρισης πριν από την εμπορική διάθεση των χαμηλού κινδύνου φυτοφαρμάκων βιολογικής προέλευσης συνιστά σημαντικό οικονομικό εμπόδιο για τους παρασκευαστές·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή της ολοκληρωμένης καταπολέμησης επιβλαβών οργανισμών είναι υποχρεωτική στην ΕΕ σύμφωνα με την οδηγία 2009/128/ΕΚ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη και οι τοπικές αρχές θα πρέπει να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των εναλλακτικών λύσεων φυτοπροστασίας χαμηλού κινδύνου·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, οι δραστικές ουσίες εγκρίνονται σε επίπεδο Ένωσης, ενώ η έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν τις ουσίες αυτές εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων των κρατών μελών·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι βάσει του άρθρου 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 επιτρέπεται οι δραστικές ουσίες να εγκρίνονται ως δραστικές ουσίες χαμηλού κινδύνου όταν πληρούν τα γενικά κριτήρια έγκρισης και τα ειδικά κριτήρια χαμηλού κινδύνου που καθορίζονται στο παράρτημα II σημείο 5· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 47 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 προβλέπει ότι τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν μόνο δραστικές ουσίες χαμηλού κινδύνου, που δεν περιέχουν καμία ουσία που προκαλεί ανησυχία, που δεν απαιτούν ειδικά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου και είναι επαρκώς αποτελεσματικά αδειοδοτούνται ως φυτοπροστατευτικά προϊόντα χαμηλού κινδύνου·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτήν τη στιγμή στην Ένωση είναι εγκεκριμένες μόνον επτά δραστικές ουσίες που έχουν καταχωρηθεί ως «χαμηλού κινδύνου» -εκ των οποίων οι έξι είναι δραστικές ουσίες βιολογικής προέλευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, στο πρόγραμμα ανανέωσης, δίνει προτεραιότητα στην αξιολόγηση δραστικών ουσιών που θεωρείται ότι ανήκουν στην κατηγορία χαμηλού κινδύνου·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν αρνηθεί την αδειοδότηση προϊόντων που περιέχουν χαμηλού κινδύνου δραστικές ουσίες βιολογικής προέλευσης, λόγω της φαινομενικά μικρότερης αποτελεσματικότητάς τους σε σύγκριση με τα συνθετικά χημικά φυτοφάρμακα, χωρίς να λαμβάνεται καθόλου υπόψη η συνεχής καινοτομία στον τομέα των χαμηλού κινδύνου φυτοφαρμάκων βιολογικής προέλευσης και χωρίς να υπολογίζονται τα οφέλη σε επίπεδο αποδοτικότητας πόρων για τη βιολογική γεωργία, καθώς και το κόστος που συνεπάγονται για τη γεωργία, την υγεία και το περιβάλλον ορισμένα άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρέχον κανονιστικό πλαίσιο προβλέπει ορισμένα κίνητρα όσον αφορά δραστικές ουσίες και φυτοπροστατευτικά προϊόντα χαμηλού κινδύνου, και συγκεκριμένα μεγαλύτερη περίοδο πρώτης έγκρισης, διάρκειας 15 ετών, για δραστικές ουσίες χαμηλού κινδύνου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, και μικρότερο χρονικό πλαίσιο, 120 ημερών, για την αδειοδότηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαμηλού κινδύνου, σύμφωνα με το άρθρο 47 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι αυτά τα κίνητρα κανονιστικού χαρακτήρα ισχύουν μόνο για το τέλος της διαδικασίας έγκρισης, άπαξ και μια δραστική ουσία έχει καταχωρηθεί ως χαμηλού κινδύνου·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 12 της οδηγίας 2009/128/ΕΚ προβλέπεται η ελαχιστοποίηση ή η απαγόρευση της χρήσης γεωργικών φαρμάκων σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές, όπως είναι οι περιοχές που χρησιμοποιούνται από το ευρύ κοινό και οι προστατευόμενες περιοχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε τέτοιες περιπτώσεις λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα διαχείρισης κινδύνου και εξετάζεται καταρχάς η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαμηλού κινδύνου καθώς και η εφαρμογή μέτρων βιολογικού ελέγχου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν απαγορεύσει προ πολλού τη χρήση φυτοφαρμάκων στις εν λόγω περιοχές·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει υποβάλει στη μόνιμη επιτροπή φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών σχέδιο κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 όσον αφορά τα κριτήρια για την έγκριση δραστικών ουσιών χαμηλού κινδύνου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο αυτό προβλέπει την παραδοχή ότι οι δραστικές ουσίες που είναι μικροοργανισμοί ανήκουν στην κατηγορία χαμηλού κινδύνου·

Γενικά ζητήματα

1.  τονίζει την ανάγκη αύξησης, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, της διαθεσιμότητας των φυτοφαρμάκων χαμηλού κινδύνου στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των χαμηλού κινδύνου φυτοπροστατευτικών προϊόντων βιολογικής προέλευσης·

2.  τονίζει ότι οι γεωργοί πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους μια μεγαλύτερη εργαλειοθήκη για να προστατεύουν τις καλλιέργειές τους και να αποφασίζουν ποιο μέτρο προσφέρεται για την προστασία των καλλιεργειών τους με τον καλύτερο και πλέον βιώσιμο τρόπο· ενθαρρύνει, επομένως, την ευρύτερη χρήση διαφορετικών εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων χαμηλού κινδύνου φυτοφαρμάκων βιολογικής προέλευσης, σύμφωνα με τις αρχές της ολοκληρωμένης καταπολέμησης επιβλαβών οργανισμών·

3.  τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η διαθεσιμότητα μιας εργαλειοθήκης για την καταπολέμηση των επιβλαβών οργανισμών στη βιολογική γεωργία, που θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις τόσο της βιολογικής γεωργίας όσο και της αποδοτικής χρήσης των πόρων·

4.  τονίζει ότι πρέπει να ικανοποιείται η ζήτηση των καταναλωτών για ασφαλή τρόφιμα τα οποία είναι προσιτά και, επιπλέον, παράγονται με βιώσιμο τρόπο·

5.  υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη και η χρήση νέων χαμηλού κινδύνου φυτοπροστατευτικών προϊόντων βιολογικής προέλευσης, η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και των κινδύνων τους, καθώς και της ικανότητάς τους να ανταποκρίνονται στις περιβαλλοντικές, υγειονομικές και οικονομικές ανάγκες της γεωργίας, θα πρέπει να σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να παρέχεται στους γεωργούς κατάλληλο επίπεδο φυτοπροστασίας·

6.  υπογραμμίζει τη σημασία μιας δημόσιας συζήτησης σχετικά με τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών λύσεων αντί των συμβατικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και σχετικά με την εξασφάλιση μεγαλύτερου εύρους επιλογών όσον αφορά τις ουσίες που είναι διαθέσιμες για τους αγρότες και τους καλλιεργητές, συμπεριλαμβανομένων χαμηλού κινδύνου φυτοπροστατευτικών προϊόντων βιολογικής προέλευσης και άλλων μέτρων βιολογικού ελέγχου, με στόχο την εξεύρεση των πιο βιώσιμων λύσεων σε περιβαλλοντικό, υγειονομικό και οικονομικό επίπεδο· υπογραμμίζει ότι απαιτείται εκπαίδευση όσον αφορά την ανάγκη διασφάλισης της βιωσιμότητας της φυτοπροστασίας· ενθαρρύνει την περαιτέρω έρευνα και καινοτομία σχετικά με τα χαμηλού κινδύνου φυτοπροστατευτικά προϊόντα βιολογικής προέλευσης·

7.  εκφράζει ικανοποίηση για το σχέδιο εφαρμογής σχετικά με την ενίσχυση της διαθεσιμότητας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαμηλού κινδύνου και την επίσπευση της εφαρμογής ολοκληρωμένης καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών στα κράτη μέλη, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο· καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή και Μεσογειακή Οργάνωση για την Προστασία των Φυτών (ΕΡΡΟ) να παρακολουθήσουν την εφαρμογή αυτού του σχεδίου·

Άμεση δράση

8.  ζητεί την ταχεία έγκριση του σχεδίου κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 όσον αφορά τα κριτήρια για την έγκριση δραστικών ουσιών χαμηλού κινδύνου, που υπέβαλε η Επιτροπή στη μόνιμη επιτροπή φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών· καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιεί συνεχώς τα κριτήρια με βάση τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις·

9.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επισπεύσουν την αξιολόγηση, αδειοδότηση, καταχώριση και παρακολούθηση της χρήσης των χαμηλού κινδύνου φυτοπροστατευτικών προϊόντων βιολογικής προέλευσης, διατηρώντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο αξιολόγησης των κινδύνων·

10.  καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τη χρήση χαμηλού κινδύνου φυτοφαρμάκων βιολογικής προέλευσης στα εθνικά σχέδια δράσης τους σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας·

11.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές που προκύπτουν από τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την καταπολέμηση των επιβλαβών οργανισμών, ώστε να είναι δυνατή η εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων που είναι βιώσιμες σε περιβαλλοντικό, υγειονομικό και οικονομικό επίπεδο·

12.  ζητεί από την Επιτροπή να καταγράψει τις ουσίες χαμηλού κινδύνου που διατίθενται ήδη στην αγορά·

Αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα

13.  εκφράζει ικανοποίηση για την πρωτοβουλία REFIT της Επιτροπής του 2016 σχετικά με την αξιολόγηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009· τονίζει ότι η εν λόγω πρωτοβουλία REFIT δεν πρέπει να οδηγήσει σε υποβάθμιση των προτύπων υγείας, ασφάλειας των τροφίμων και προστασίας του περιβάλλοντος· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η γενική αναθεώρηση ολόκληρου του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 σε συνάρτηση με την εν λόγω πρωτοβουλία REFIT μπορεί να διαρκέσει αρκετά χρόνια·

14.  τονίζει την ανάγκη αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη, η αδειοδότηση και η διάθεση στην αγορά της ΕΕ χαμηλού κινδύνου φυτοφαρμάκων βιολογικής προέλευσης· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η ισχύουσα διαδικασία αδειοδότησης για τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά δεν είναι η βέλτιστη για τα χαμηλού κινδύνου φυτοφάρμακα βιολογικής προέλευσης· επισημαίνει ότι η υφιστάμενη διαδικασία καταχώρισης των βασικών ουσιών χαμηλού κινδύνου λαμβάνει ορισμένες φορές, στην πράξη, τη μορφή διπλώματος ευρεσιτεχνίας, καθιστώντας έτσι δύσκολη τη χρήση ενός προϊόντος το οποίο έχει ως βάση την ίδια ουσία που δεν έχει καταχωριστεί σε κάποιο άλλο κράτος μέλος·

15.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, πριν από το τέλος του 2018, συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση για την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, εκτός του πλαισίου της γενικής αναθεώρησης σε συνάρτηση με την πρωτοβουλία REFIT, με στόχο τη θέσπιση μιας ταχείας διαδικασίας αξιολόγησης, αδειοδότησης και καταχώρισης χαμηλού κινδύνου φυτοφαρμάκων βιολογικής προέλευσης·

16.  επισημαίνει την ανάγκη ορισμού του «φυτοπροστατευτικού προϊόντος βιολογικής προέλευσης» στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, που θα καλύπτει τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα των οποίων η δραστική ουσία είναι μικροοργανισμός ή μόριο που απαντά στη φύση και είτε λαμβάνεται μέσω φυσικής διεργασίας είτε συντίθεται και είναι πανομοιότυπο με το φυσικό μόριο, σε αντίθεση με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα των οποίων η δραστική ουσία είναι συνθετικό μόριο που δεν απαντά στη φύση, ανεξαρτήτως της μεθόδου παραγωγής·

17.  καλεί την Επιτροπή, στην έκθεσή της σχετικά με την αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων δράσης που απαιτούνται βάσει του άρθρου 4 της οδηγίας 2009/128/ΕΚ με την οποία θεσπίζεται πλαίσιο κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των φυτοφαρμάκων, να εντοπίσει τα κενά στην εκτέλεση της οδηγίας από τα κράτη μέλη και να συμπεριλάβει αυστηρές συστάσεις προς τα κράτη μέλη ώστε να λάβουν άμεσα μέτρα με σκοπό τη μείωση του κινδύνου και του αντικτύπου από τη χρήση φυτοφαρμάκων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, καθώς επίσης να αναπτύξουν και να καθιερώσουν εναλλακτικές προσεγγίσεις ή τεχνικές που θα αποσκοπούν στη μείωση της εξάρτησης από την χρήση των φυτοφαρμάκων·

o
o   o

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.
(2) ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 71.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0251.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0252.
(5) FAO (2011) «Global food losses and food waste» (Απώλεια τροφίμων και σπατάλη τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο).
(6) Ο όρος «φυτοφάρμακα» περιλαμβάνει και τα βιοκτόνα, τα οποία δεν καλύπτονται στο παρόν ψήφισμα.
(7) π.χ. Kurenbach, B., Marjoshi, D., Amábile-Cuevas, C.F., Ferguson, G.C., Godsoe, W., Gibson, P. και Heinemann, J.A., 2015, «Sublethal exposure to commercial formulations of the herbicides dicamba, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, and glyphosate cause changes in antibiotic susceptibility in Escherichia coli and Salmonella enterica serovar Typhimurium», mBio 6(2):e00009-15. doi:10.1128/mBio.00009-15.
(8) Άρθρο 1 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου