Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2903(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0140/2017

Esitatud tekstid :

B8-0140/2017

Arutelud :

PV 13/02/2017 - 11
CRE 13/02/2017 - 11

Hääletused :

PV 15/02/2017 - 7.15
CRE 15/02/2017 - 7.15
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0042

Vastuvõetud tekstid
PDF 179kWORD 53k
Kolmapäev, 15. veebruar 2017 - Strasbourg
Madala riskiastmega bioloogilised pestitsiidid
P8_TA(2017)0042B8-0140/2017

Euroopa Parlamendi 15. veebruari 2017. aasta resolutsioon madala riskiastmega bioloogiliste pestitsiidide kohta (2016/2903(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta(1), eriti selle artikleid 22 ja 47, artikli 66 lõiget 2 ja II lisa punkti 5,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiivi 2009/128/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks(2), eriti selle artikleid 12 ja 14,

–  võttes arvesse komisjoni määruse eelnõu, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta seoses madala riskiastmega toimeainete heakskiitmise nõuetega (D046260/01),

–  võttes arvesse oma 7. juuni 2016. aasta resolutsiooni tehnoloogiliste lahenduste kohta säästva põllumajanduse jaoks ELis(3),

–  võttes arvesse oma 7. juuni 2016. aasta resolutsiooni innovatsiooni ja majanduse arengu soodustamise kohta Euroopa põllumajandusettevõtete juhtimise tuleviku heaks(4),

–  võttes arvesse liikmesriikides madala riskiastmega taimekaitsevahendite kättesaadavuse suurendamise ja integreeritud taimekaitse kiirema elluviimise rakenduskava, mille koostas säästva taimekaitse eksperdirühm ja mille nõukogu kiitis heaks 28. juunil 2016. aastal,

–  võttes arvesse komisjoni tegevuskava antimikroobsest resistentsusest tingitud ohtude ohjamiseks (COM(2011)0748) ja komisjoni poolt 2017. aastal käivitatavat antimikroobse resistentsuse vastast tegevuskava,

–  võttes arvesse komisjonile madala riskiastmega bioloogiliste pestitsiidide kohta esitatud küsimust (O-000147/2016 – B8-1821/2016),

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni resolutsiooni ettepanekut,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et võimalike riskide tõttu, mida tavapärased taimekaitsevahendid endast inimese tervisele, loomadele ja keskkonnale kujutavad, tekitab nende kasutamine järjest sagedamini avalikku mõttevahetust;

B.  arvestades, et ELi turul kättesaadavate taimekaitsevahendite toimeainete arv väheneb; arvestades, et ELi põllumajandustootjad vajavad jätkuvalt mitmesuguseid taimekaitsevahendeid;

C.  arvestades, et tavapärastest pestitsiididest sõltuvuse vähendamiseks on oluline edendada alternatiivsete menetluste või tehnikate kasutamist;

D.  arvestades, et toidu raiskamise ärahoidmine on üks ELi prioriteete ja sobivate taimekaitsevahendite kättesaadavus on väga oluline, et ennetada kahjurite ja haiguste tekitatavat kahju, mis viib toidu raiskamiseni; arvestades, et ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) andmetel läheb 20 % Euroopa puu- ja köögiviljatoodangust põldudel raisku(5);

E.  arvestades, et mullas, vees ja keskkonnas üldiselt leidub endiselt soovimatuid pestitsiidijääke ning isegi teatav osa taimset või loomset päritolu põllumajandustoodangust võib sisaldada pestitsiidijääke üle pestitsiidide piirnormi;

F.  arvestades, et määruses (EÜ) nr 1107/2009 on sätestatud madala riskiastmega ainete kindlakstegemise kriteeriumid, mida kohaldatakse olenemata aine päritolust, ning arvestades, et madala riskiastmega pestitsiidid võivad olla nii bioloogilist kui ka sünteetilist päritolu;

G.  arvestades, et bioloogiliste pestitsiidide all mõeldakse üldjuhul taimekaitsevahendeid, mis põhinevad mikroorganismidel, taimevalmististel, bio- või infokemikaalidel (nt feromoonid ja mitmesugused eeterlikud õlid) ja nende kõrvalsaadustel; arvestades, et kehtivas taimekaitsevahendeid käsitlevas õigusraamistikus(6) bioloogilistel ja sünteetilistel keemilistel taimekaitsevahenditel õiguslikult vahet ei tehta;

H.  arvestades, et viimaste teadusuuringute kohaselt võib subletaalne kokkupuude teatavate herbitsiididega põhjustada negatiivseid muutusi bakterite antibiootilises tundlikkuses(7)ning laialdane herbitsiidide ja antibiootikumide kooskasutamine põllumajandusloomade ja putukate läheduses võib viia antibiootikumide ulatuslikuma kasutamiseni ja kahjustada viimaste ravitoimet;

I.  arvestades, et madala riskiastmega bioloogilised pestitsiidid võivad nii tava- kui ka mahepõllumajandusega tegelevate ettevõtjate jaoks olla tavapärastele taimekaitsevahenditele mõistlik alternatiiv ning nende abil on võimalik muuta põllumajandus säästvamaks; arvestades, et mõned bioloogilised taimekaitsevahendid on uudse toimimisviisiga, mis võib tavapäraste taimekaitsevahendite suhtes kujunevat resistentsust arvestades kasulik olla, ning see võib piirata ka mõju mittesihtorganismidele; arvestades, et madala riskiastmega bioloogilised pestitsiidid peaksid olema koos muude mittekeemiliste tõrje- ja ennetusmeetoditega eelistatud valik mittekutseliste kasutajate seas ja koduaias;

J.  arvestades, et toidu- ja söödavajaduste asjakohaseks katmiseks on taimekaitsevahendite kasutamine vajalik ning arvestades, et sellistele toodetele ja nende toimeainetele loa andmise menetluses kohaldatakse ettevaatuspõhimõtet(8);

K.  arvestades, et pikk heakskiitmis- ja registreerimismenetlus, mis madala riskiastmega bioloogiliste pestitsiidide turustamisele eelneb, on tootjate jaoks suur majanduslik takistus;

L.  arvestades, et integreeritud taimekaitse rakendamine on liidus direktiivi 2009/128/EÜ kohaselt kohustuslik; arvestades, et liikmesriigid ja kohalikud ametiasutused peaksid panema suuremat rõhku pestitsiidide säästvale kasutamisele, sealhulgas madala riskiga alternatiivsete taimekaitsevahendite kasutamisele;

M.  arvestades, et määruse (EÜ) nr 1107/2009 alusel kiidetakse toimeained heaks liidu tasandil, kuid neid toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahendite jaoks lubade andmine on liikmesriikide pädevuses;

N.  arvestades, et määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 22 alusel on lubatud toimeaineid madala riskiastmega ainetena heaks kiita, kui need vastavad üldistele heakskiitmise nõuetele ja II lisa punktis 5 sätestatud madala riskiastmega ainete kriteeriumitele; arvestades, et määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 47 on sätestatud, et madala riskiastmega taimekaitsevahendina antakse luba taimekaitsevahenditele, mis sisaldavad ainult madala riskiastmega toimeaineid, ei sisalda probleemseid aineid, ei nõua erimeetmeid riskide vähendamiseks ja on piisavalt tõhusad;

O.  arvestades, et praegu on ELis heaks kiidetud siiski ainult seitse – neist kuus on bioloogilised – toimeainet, mille riskiastet peetakse madalaks; arvestades, et oma uuendusprogrammis on komisjon esmatähtsale kohale seadnud eeldatavasti madala riskiastmega toimeainete hindamise;

P.  arvestades, et mõnedes liikmesriikides on keeldutud madala riskiastmega bioloogilisi toimeaineid sisaldavatele toodetele luba andmast, kuna neid peetakse sünteetiliste keemiliste pestitsiididega võrreldes vähem tõhusaks, võtmata seejuures arvesse madala riskiastmega bioloogiliste pestitsiidide valdkonnas toimuvat pidevat innovatsiooni, kaalumata ressursitõhususest tulenevat kasu mahepõllumajanduse jaoks ning arvestamata teatavate muude taimekaitsevahenditega seotud kulusid põllumajanduse, tervise ja keskkonna valdkonnas;

Q.  arvestades, et praeguses õigusraamistikus on madala riskiastmega toimeainete ja madala riskiastmega taimekaitsevahendite jaoks olemas teatavad stiimulid: madala riskiastmega toimeainete puhul on esmase heakskiitmise periood kooskõlas määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikliga 22 pikem (15 aastat) ja madala riskiastmega taimekaitsevahendite puhul on loa andmise tähtaeg kooskõlas määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikliga 47 lühem (120 päeva); arvestades aga, et määruses sätestatud stiimuleid on võimalik kohaldada alles heakskiitmismenetluse lõpus, st siis, kui toimeaine on juba klassifitseeritud madala riskiastmega toimeainena;

R.  arvestades, et direktiivi 2009/128/EÜ artiklis 12 on sätestatud, et pestitsiidide kasutamist minimeeritakse või see keelustatakse teatavates piirkondades, nagu üldsuse kasutatavad alad ja kaitsealad; arvestades, et sellistel juhtudel võetakse asjakohaseid riskijuhtimise meetmeid ning kasutamisel eelistatakse madalama riskiastmega taimekaitsevahendeid ja bioloogilise tõrje meetodeid; arvestades, et mõned liikmesriigid on juba ammu keelanud pestitsiidide kasutamise nendes konkreetsetes piirkondades;

S.  arvestades, et komisjon on alalisele taime-, looma-, toidu- ja söödakomiteele esitanud määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses madala riskiastmega toimeainete heakskiitmise nõuetega; arvestades, et selles eelnõus on mikroorganismid liigitatud eeldatavasti madala riskiastmega toimeainete alla;

Üldised märkused

1.  rõhutab vajadust suurendada viivitamata madala riskiastmega pestitsiidide, sealhulgas madala riskiastmega bioloogiliste pestitsiidide kättesaadavust liidus;

2.  rõhutab, et põllumajandustootjatel on vaja rohkem vahendeid, mille hulgast teha valik põllumajanduskultuuride kaitsmisel ja nende kultuuride jaoks säästvaima kaitsemeetme üle otsustamisel; ergutab seetõttu laialdasemalt kasutama eri vahendeid, sealhulgas madala riskiastmega bioloogilisi pestitsiide, lähtudes integreeritud taimekaitse põhimõtetest;

3.  rõhutab vajadust suurendada selliste mahepõllumajanduse taimekaitsevahendite kättesaadavust, mis vastavad nii mahepõllumajanduse kui ka ressursitõhususe nõuetele;

4.  rõhutab, et rahuldada tuleb tarbijate nõudlus ohutu ning seejuures taskukohase ja säästvalt toodetud toidu järele;

5.  rõhutab, et uute madala riskiastmega bioloogiliste pestitsiidide väljatöötamise ja kasutamise edendamiseks tuleb nende tõhusust ja riske ning nende põllumajanduse keskkonna-, tervise- ja majandusalaste vajaduste rahuldamise võimet hinnata viisil, mis tagaks põllumajandusettevõtjatele piisava taimekaitse taseme;

6.  rõhutab, et oluline on avalik arutelu tavapärastele taimekaitsevahenditele alternatiivsete vahendite kättesaadavuse ning põllumajandustootjatele ja taimekasvatajatele suurema toimeainete valiku võimaldamise üle, mis hõlmaks madala riskiastmega bioloogilisi pestitsiide ja muid bioloogilise tõrje meetmeid, et leida lahendused, mis on keskkonna-, tervise- ja majandusalaseid aspekte arvestades kõige jätkusuutlikumad; rõhutab, et tuleb suurendada teadlikkust vajadusest tagada põllumajanduskultuuride säästev kaitse; ergutab jätkama teadusuuringuid ja innovatsiooni madala riskiastmega bioloogiliste pestitsiidide valdkonnas;

7.  väljendab heameelt liikmesriikides madala riskiastmega taimekaitsevahendite kättesaadavuse suurendamise ja integreeritud taimekaitse kiirema elluviimise rakenduskava üle, mille nõukogu on heaks kiitnud; palub liikmesriikidel, komisjonil ning Euroopa ja Vahemeremaade taimekaitseorganisatsioonil (EPPO) jälgida selle kava elluviimist;

Kohesed meetmed

8.  nõuab, et alalisele taime-, looma-, toidu- ja söödakomiteele esitatud komisjoni määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses madala riskiastmega toimeainete heakskiitmise nõuetega, võetaks kiiresti vastu; palub komisjonil kriteeriume pidevalt ajakohastada kooskõlas viimaste teaduslike andmetega;

9.  palub komisjonil ja liikmesriikidel kiirendada madala riskiastmega bioloogiliste pestitsiidide kasutamise hindamist, heakskiitmist, registreerimist ja seiret, säilitades riskihindamise kõrge taseme;

10.  kutsub liikmesriike lisama madala riskiastmega bioloogiliste pestitsiidide kasutamist keskkonna ja inimeste tervise kaitse riiklikesse tegevuskavadesse;

11.  ergutab liikmesriike vahetama kahjuritõrjealaste uuringute tulemuste valdkonnas teavet ja häid tavasid, et võtta kasutusele alternatiivseid lahendusi, mis on keskkonna-, tervise- ja majandusalaseid aspekte arvestades jätkusuutlikud;

12.  kutsub komisjoni üles selgitama välja juba turule lastud madala riskiastmega tooted;

Taimekaitsealaste õigusaktide läbivaatamine

13.  väljendab heameelt selle üle, et komisjon on 2016. aastal käivitatud õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi raames algatanud määruse (EÜ) nr 1107/2009 hindamise; rõhutab, et õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi algatuse raames ei tohi teha toiduohutus-, tervise- ja keskkonnakaitsenormides järeleandmisi; väljendab muret selle pärast, et kogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 üldine läbivaatamine õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi raames võib võtta mitu aastat;

14.  rõhutab, et määruse (EÜ) nr 1107/2009 läbivaatamine on vajalik selleks, et edendada madala riskiastmega bioloogiliste pestitsiidide väljatöötamist, nendele loa andmist ja nende laskmist ELi turule; väljendab muret selle pärast, et praegune taimekaitsevahendite turulelaskmise loa andmise menetlus ei ole madala riskiastmega bioloogiliste pestitsiidide puhul optimaalne; juhib tähelepanu sellele, et madala riskiastmega põhiainete praegune registreerimisprotsess toimib praktikas mõnikord omamoodi patendi sarnaselt, mistõttu on keerukas kasutada toodet, mis põhineb samal, kuid teises liikmesriigis registreerimata ainel;

15.  kutsub komisjoni üles esitama enne 2018. aasta lõppu konkreetse seadusandliku ettepaneku määruse (EÜ) nr 1107/2009 muutmiseks väljaspool õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi algatuse raames toimuvat üldist läbivaatamist, et sätestada madala riskiastmega bioloogiliste pestitsiidide hindamise, nendele loa andmise ja registreerimise kiire menetlus;

16.  rõhutab, et määruses (EÜ) nr 1107/2009 tuleb esitada bioloogilise taimekaitsevahendi määratlus, mis peab hõlmama taimekaitsevahendeid, mille toimeaine on kas mikroorganism või looduses eksisteeriv molekul, mis saadakse kas loodusliku protsessi käigus või loodusliku molekuliga samaväärse molekuli sünteesimise teel, samas kui sünteetiliste keemiliste taimekaitsevahendite alla kuuluvad nende tootmise viisist sõltumata taimekaitsevahendid, mille toimeainena kasutatakse looduses mitteeksisteerivat sünteetilist molekuli;

17.  palub, et komisjon oma direktiivi 2009/128/EÜ artikli 4 kohaselt koostatavate riiklike tegevuskavade (millega luuakse raamistik ühenduse meetmetele pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks) hindamise aruandes tooks välja liikmesriikides esinevad puudused direktiivi rakendamisel ja annaks liikmesriikidele kindlad soovitused kohesteks meetmeteks, millega vähendada pestitsiidide kasutamisest tingitud riske ning selle mõju inimeste tervisele ja keskkonnale, ning töötaks välja ja juurutaks alternatiivsed käsitlused või tehnikad, mille abil vähendada sõltuvust pestitsiidide kasutamisest;

o
o   o

18.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.
(2) ELT L 309, 24.11.2009, lk 71.
(3) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0251.
(4) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0252.
(5) FAO, Global food losses and food waste, 2011.
(6) Pestitsiidide mõiste hõlmab ka biotsiide, mida käesolevas resolutsioonis ei käsitleta.
(7) nt Kurenbach, B., Marjoshi, D., Amábile-Cuevas, C.F., Ferguson, G.C., Godsoe, W., Gibson, P. and Heinemann, J.A., 2015, ‘Sublethal exposure to commercial formulations of the herbicides dicamba, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, and glyphosate cause changes in antibiotic susceptibility in Escherichia coli and Salmonella enterica serovar Typhimurium’, mBio 6(2):e00009-15. doi:10.1128/mBio.00009-15.
(8) Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 1 lõige 4.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika