Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2563(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0156/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/02/2017 - 6.1

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0043

Vedtagne tekster
PDF 167kWORD 51k
Torsdag den 16. februar 2017 - Strasbourg
Situationen for menneskerettighederne og demokrati i Nicaragua, Francisca Ramirez' tilfælde
P8_TA(2017)0043RC-B8-0156/2017

Europa-Parlamentets beslutning af 16. februar 2017 om situationen for menneskerettighederne og demokrati i Nicaragua, sagen om Francisca Ramirez (2017/2563(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Nicaragua, navnlig beslutning af 18. december 2008 om overgreb mod menneskerettighedsforkæmpere, borgerrettigheder og demokrati i Nicaragua(1) og af 26. november 2009(2),

–  der henviser til erklæring fra talsmanden for næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), Federica Mogherini, af 16. august 2016 om den nylige retsafgørelse i Nicaragua om at afskedige medlemmer af parlamentet, og erklæring fra NF/HR af 19. november 2016 om de endelige resultater af valget i Nicaragua,

–  der henviser til rapporten fra EU's valgobservationsmission til Nicaragua om observation af præsident- og parlamentsvalget den 6. november 2011,

–  der henviser til erklæring fra Generalsekretariatet for Organisationen af Amerikanske Stater (OAS) af 16. oktober 2016 om valgprocessen i Nicaragua,

–  der henviser til rapporten fra Generalsekretariatet for Organisationen af Amerikanske Stater og Nicaragua af 20. januar 2017,

–  der henviser til associeringsaftalen fra 2012 mellem Den Europæiske Union og landene i Mellemamerika, som trådte i kraft i august 2013, herunder dens bestemmelser om menneskerettigheder,

–  der henviser til EU's retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere fra juni 2004,

–  der henviser til EU's retningslinjer for jordpolitik fra 2004, der giver vejledning om udvikling og programmering af jordpolitik i udviklingslande,

–  der henviser til FN's erklæring om menneskerettighedsforkæmpere fra december 1998,

–  der henviser til FN's erklæring om oprindelige folks rettigheder,

–  der henviser til Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO's) konvention (nr. 169) af 1989 om oprindelige folk og stammefolk, der er ratificeret af Nicaragua,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at udvikling og befæstelse af demokratiet og retsstaten og respekten for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder skal være en integreret del af EU's eksterne politikker, herunder associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og landene i Mellemamerika fra 2012;

B.  der henviser til, at demokratiet og retsstaten er blevet forringet i Nicaragua i de seneste år;

C.  der henviser til, at Nicaragua i 2013 vedtog lov 840, der gav en 100-årig koncession på en søfartskanal gennem Nicaragua til en privat virksomhed i Kina: HK Nicaragua Canal Development Investment Company Ltd (HKND);

D.  der henviser til, at denne lov har givet HKND beføjelser til at ekspropriere jord og fritaget selskabet for lokale skatte- og handelsmæssige bestemmelser; der henviser til, at den også sikrede HKND, at der ikke ville være nogen straf for kontraktbrud;

E.  der henviser til, at demonstranter fra hele Nicaragua samledes i hovedstaden mellem den 27. november og den 1. december 2016 for at afvise konstruktionen af søfartskanalen, et megaprojekt, som kan forvise tusindvis af små landbrugere og oprindelige folk i områderne omkring kanalprojektet, og ligeledes for at kritisere den manglende gennemsigtighed i præsidentvalget den 6. november 2016; der henviser til, at menneskerettighedsforkæmpere rapporterede om brug af tåregas og gummi- og blykugler fra politiets side mod demonstranter;

F.  der henviser til, at ikke blev foretaget nogen miljkonsekvensvurdering, og at der ikke var iværksat en forudgående høring af oprindelige folk, hvilket er i strid med ILO's konvention nr. 169; der henviser til, at den foreslåede linjeføring af kanalen vil gå gennem oprindelige folks landområder og fordrive mellem 30 000 og 120 000 personer tilhørende disse befolkningsgrupper;

G.  der henviser til, at videnskabelige organisationer har udtrykt foruroligelse over, at kanalen vil krydse Nicaraguasøen, hvilket vil udgøre en fare for Mellemamerikas største friskvandskilde; der henviser til, at videnskabelige organisationer har anmodet den nicaraguanske regering om at suspendere projektet, indtil uafhængige undersøgelser er afsluttet og drøftes offentligt,

H.  der henviser til, at Francisca Ramirez, koordinator for det nationale råd for forsvar af land, sø og suverænitet, forelagde en formel klage i december 2016 om undertrykkelse af og overgreb i Nueva Guinea; der henviser til, at Francisca Ramirez er blevet intimideret og vilkårligt tilbageholdt, mens hendes familiemedlemmer er blevet udsat for voldelige angreb som gengældelse for hendes aktivisme;

I.  der henviser til, at journalister i Nicaragua udsættes for chikane, intimidering og frihedsberøvelse og har modtaget dødstrusler;

J.  der henviser til, at det planlagte besøg i august 2016 af FN's særlige rapportør om situationen for menneskerettighedsforkæmpere, Michel Forst, i Nicaragua blev aflyst på grund af de hindringer, som den nicaraguanske regering lagde i vejen for besøget;

K.  der henviser til, at den grove udelukkelse af kandidater fra oppositionen viser, at betingelserne for frie og retfærdige valg klart var fraværende, at foreningsfriheden samt den politiske konkurrence og pluralisme i alvorlig grad er truet;

L.  der henviser til, at den særlige rapportør om dommeres og advokaters uafhængighed som led i en universel regelmæssig gennemgang i 2014 påpegede, at udnævnelser af højesteretsdommere er stærkt influeret af politik; der henviser til, at de forfatningsændringer, der blev foretaget i 2013 for at muliggøre genvalg af præsidenten, omgik lovens bestemmelser på en uigennemsigtig måde; der henviser til, at artikel 147 i den nicaraguanske forfatning forbyder personer, der er blodsbeslægtede eller beslægtede ved svogerskab med præsidenten i at stille op til præsident- eller vicepræsidentvalg;

M.  der henviser til, at korruption i den offentlige sektor, herunder ved præsidentens familiemedlemmer, fortsat er en af de største udfordringer; der henviser til, at bestikkelse af embedsmænd, ulovlig beslaglæggelse og vilkårlige vurderinger fra told- og skattemyndighedernes side er meget udbredt;

1.  udtrykker sin bekymring over den stadige forværrelse af menneskerettighedssituationen i Nicaragua og beklager dybt de overgreb og tilfælde af chikane, som menneskerettighedsorganisationer, deres medlemmer, uafhængige journalister er blevet udsat for af enkeltpersoner, politiske kræfter og organer med tilknytning til staten;

2.  opfordrer indtrængende regeringen til at afstå fra at chikanere og rette gengældelsesforanstaltninger mod Francisca Ramirez og andre menneskerettighedsforkæmpere, fordi de udfører deres legitime arbejde; opfordrer de nicaraguanske myndigheder til at sætte en stopper for straffriheden for gerningsmænd til forbrydelser mod menneskerettighedsforkæmpere; støtter miljø- og menneskerettighedsforkæmperes ret til at give udtryk for deres protester uden repressalier; opfordrer Nicaragua til effektivt at iværksætte en uafhængig miljøkonsekvensvurdering, inden der tages yderligere skridt, og til at gøre hele processen offentlig;

3.  opfordrer den nicaraguanske regering til at overholde sine internationale forpligtelser på menneskerettighedsområdet, navnlig FN's erklæring om oprindelige folks rettigheder, der blev undertegnet i 2008, og ILO's konvention nr. 169;

4.  opfordrer den nicaraguanske regering til at beskytte oprindelige folks landområder mod virkningerne af enorme udviklingsprojekter, som påvirker landområdernes kapacitet til at brødføde dem, hvilket placerer oprindelige samfund i konfliktscenarier og udsætter dem for voldsanvendelse;

5.  er yderst bekymret over bortvisningen af oppositionens medlemmer fra den nicaraguanske nationalforsamling og den retsafgørelse, som ændrede oppositionspartiets ledelsesstruktur;

6.  opfordrer Nicaragua til fuldt ud at respektere de demokratiske værdier, herunder magtens tredeling, og til at genoprette alle de politiske oppositionspartiers position ved at tillade kritiske røster inden for det politiske system og i samfundet generelt; minder om, at fuld deltagelse af oppositionen, afpolarisering af retsvæsenet, afskaffelse af straffrihed og et uafhængigt civilsamfund er afgørende succeskriterier for ethvert demokrati;

7.  minder om de ulovlige skridt, som blev taget i modstrid med retssystemet og som resulterede i en ændring af forfatningen for at ophæve begrænsningerne af præsidentens mandatperiode, således at Daniel Ortega fik mulighed for at forblive ved magten i årevis;

8.  påpeger, at valgene i 2011 og 2016 blev stærkt kritiseret for deres uregelmæssigheder af EU-institutionerne og OAS; bemærker, at der er en dialog i gang med OAS, og at et aftalememorandum forventes undertegnet senest den 28. februar 2017, hvilket kan forbedre situationen;

9.  bekræfter, at presse- og mediefrihed er absolutte forudsætninger for demokrati og et åbent samfund; opfordrer den nicaraguanske myndigheder til at genoprette mediepluralismen;

10.  påpeger nødvendigheden af, at Nicaragua under forhandlingerne om associeringsaftalen mellem EU og landene i Mellemamerika mindes om nødvendigheden af at respektere principperne om retsstatsforhold, demokrati og menneskerettigheder, som EU holder i hævd og fremmer; opfordrer indtrængende EU til at overvåge situationen og om nødvendigt overveje potentielle foranstaltninger;

11.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling, Det Mellemamerikanske Parlament og til regeringen og parlamentet i Nicaragua.

(1) EUT C 45 E af 23.2.2010, s. 89.
(2) EUT C 285 E af 21.10.2010, s. 74.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik