Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2563(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0156/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/02/2017 - 6.1

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0043

Priimti tekstai
PDF 255kWORD 45k
Ketvirtadienis, 2017 m. vasario 16 d. - Strasbūras
Žmogaus teisių ir demokratijos padėtis Nikaragvoje. Franciscos Ramirez atvejis
P8_TA(2017)0043RC-B8-0156/2017

2017 m. vasario 16 d. Europos Parlamento rezoliucija „Žmogaus teisių ir demokratijos padėtis Nikaragvoje. Franciscos Ramirez atvejis“ (2017/2563(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Nikaragvos, ypač į 2008 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją dėl išpuolių prieš žmogaus teisių gynėjus, piliečių laisves ir demokratiją Nikaragvoje(1) ir į 2009 m. lapkričio 26 d. rezoliuciją(2),

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini atstovo spaudai 2016 m. rugpjūčio 16 d. pareiškimą dėl Nikaragvoje neseniai priimto teismo sprendimo nušalinti Parlamento narius ir į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės 2016 m. lapkričio 19 d. pareiškimą dėl rinkimų Nikaragvoje galutinių rezultatų,

–  atsižvelgdamas į ES rinkimų stebėjimo misijos, stebėjusios 2011 m. lapkričio 6 d. Nikaragvoje vykusius parlamento ir prezidento rinkimus, ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į Amerikos valstybių organizacijos generalinio sekretoriato 2016 m. spalio 16 d. pareiškimą dėl rinkimų proceso Nikaragvoje,

–  atsižvelgdamas į Amerikos valstybių organizacijos generalinio sekretoriato 2017 m. sausio 20 d. ataskaitą dėl Nikaragvos,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Centrinės Amerikos šalių 2012 m. asociacijos susitarimą, įsigaliojusį 2013 m. rugpjūčio mėn., įskaitant į jį įtrauktas nuostatas dėl žmogaus teisių,

–  atsižvelgdamas į 2004 m. birželio mėn. ES gaires dėl žmogaus teisių gynėjų,

–  atsižvelgdamas į 2004 m. ES žemės politikos gaires, kuriose pateikiami žemės politikos formavimo ir programavimo besivystančiose šalyse orientyrai,

–  atsižvelgdamas į 1998 m. Jungtinių Tautų žmogaus teisių gynėjų deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų deklaraciją dėl čiabuvių tautų teisių,

–  atsižvelgdamas į 1989 m. Tarptautinės darbo organizacijos konvenciją dėl čiabuvių gyventojų ir genčių (Konvencija Nr. 169), kurią yra ratifikavusi Nikaragva,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi siekis kurti ir stiprinti demokratiją ir teisinę valstybę bei pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms turi būti neatskiriama ES išorės politikos dalis, įskaitant ir Europos Sąjungos ir Centrinės Amerikos šalių 2012 m. asociacijos susitarimą;

B.  kadangi demokratijos ir teisinės valstybės padėtis Nikaragvoje per pastaruosius metus pablogėjo;

C.  kadangi 2013 m. Nikaragvoje buvo priimtas Įstatymas Nr. 840, kuriuo privačiai Kinijos bendrovei „HK Nicaragua Canal Development Investment Company Ltd“ (HKND bendrovė) buvo suteikta 100 metų koncesija, kad per Nikaragvos teritoriją būtų nutiestas jūrų laivybos kanalas;

D.  kadangi šiuo įstatymu HKND bendrovei buvo suteikti įgaliojimai nusavinti žemės sklypus, ši bendrovė atleista nuo vietos mokesčių ir jai netaikomos komercinę veiklą reglamentuojančios taisyklės; kadangi šiuo įstatymu taip pat užtikrinama, kad HKND bendrovei nebus taikomos baudžiamosios sankcijos už sutarties pažeidimą;

E.  kadangi laikotarpiu nuo 2016 m. lapkričio 27 d. iki gruodžio 1 d. demonstrantai iš visos Nikaragvos buvo susirinkę šalies sostinėje ir reikalavo atsisakyti jūrų laivybos kanalo statybos, nes gali būti, kad dėl šio didžiulio masto projekto iš planuojamo kanalo apylinkių bus perkelta tūkstančiai smulkiųjų ūkininkų ir čiabuvių gyventojų, be to, buvo protestuojama dėl to, kad trūko skaidrumo per 2016 m. lapkričio 6 d. prezidento rinkimus; kadangi žmogaus teisių gynėjai pranešė apie tai, kad policija prieš protestuotojus panaudojo ašarines dujas, guminius ir švininius šovinius;

F.  kadangi neatliktas poveikio aplinkai tyrimas ir nevykdytos išankstinės konsultacijos su čiabuvių tautomis, taip pažeidžiant Tarptautinės darbo organizacijos konvenciją Nr. 169; kadangi siūlomas kanalo maršrutas kirs čiabuvių žemes ir dėl to bus perkelta 30 000–120 000 čiabuvių gyventojų;

G.  kadangi mokslo organizacijos išreiškė susirūpinimą, kad kanalas kirs Nikaragvos ežerą ir dėl to kils pavojus didžiausiam Centrinės Amerikos gėlo vandens šaltiniui; kadangi mokslo organizacijos prašė Nikaragvos vyriausybės laikinai sustabdyti projektą, kol bus baigti nepriklausomi tyrimai ir viešai aptarti jų rezultatai;

H.  kadangi Nacionalinės žemės, ežero ir suvereniteto apsaugos tarybos koordinatorė Francisca Ramirez 2016 m. gruodžio mėn. pateikė oficialų skundą dėl Nueva Gvinėjoje patirtų represinių veiksmų ir agresijos; kadangi Francisca Ramirez dėl savo aktyvios veiklos buvo bauginama ir savavališkai sulaikyta, o prieš jos šeimos narius buvo panaudotas smurtas;

I.  kadangi Nikaragvos žurnalistai susiduria su priekabiavimu ir bauginimu, jie sulaikomi ir jiems grasinama mirtimi;

J.  kadangi dėl Nikaragvos vyriausybės sudarytų kliūčių buvo atšauktas JT specialiojo pranešėjo žmogaus teisių gynėjų padėties klausimais Michelio Forsto 2016 m. rugpjūčio mėn. numatytas vizitas Nikaragvoje;

K.  kadangi opozicijos kandidatų patiriama didžiulė atskirtis rodo, kad akivaizdžiai netenkinamos laisvų ir sąžiningų rinkimų sąlygos ir kad rimtai pažeidžiama asociacijų laisvė, politinė konkurencija ir pliuralizmas;

L.  kadangi 2014 m. atliekant visuotinio periodinio vertinimo procedūrą specialioji pranešėja teisėjų ir teisininkų nepriklausomumo klausimais atkreipė dėmesį į tai, kad skiriant Aukščiausiojo Teismo teisėjus labai didelio poveikio turėjo politika; kadangi 2013 m. konstituciniai pakeitimai dėl prezidento išrinkimo pakartotinei kadencijai buvo priimti apeinant teisės aktus ir neskaidriai; kadangi pagal Nikaragvos konstitucijos 147 straipsnį draudžiama kelti savo kandidatūrą į prezidento ar viceprezidento pareigas asmenims, susijusiems su prezidentu kraujo ar svainystės ryšiais;

M.  kadangi viešajame sektoriuje paplitusi korupcija, į kurią įsitraukę ir prezidento šeimos nariai, tebėra viena didžiausių problemų; kadangi valstybės pareigūnų papirkinėjimas bei muitinės ir mokesčių institucijų vykdomo neteisėto konfiskavimo ir savavališko vertinimo atvejai yra labai paplitę reiškiniai;

1.  reiškia susirūpinimą dėl nuolat blogėjančios žmogaus teisių padėties Nikaragvoje ir apgailestauja dėl išpuolių ir priekabiavimo atvejų, kuriuos prieš žmogaus teisių organizacijas ir jų narius bei nepriklausomus žurnalistus vykdo pavieniai asmenys, politinės jėgos bei valstybės įstaigos;

2.  primygtinai ragina vyriausybę susilaikyti nuo persekiojimo ir represinių veiksmų prieš Franciscą Ramirez ir kitus žmogaus teisių gynėjus dėl jų vykdomos teisėtos veiklos; ragina Nikaragvos valdžios institucijas nutraukti nusikaltimus prieš žmogaus teisių gynėjus įvykdžiusių asmenų nebaudžiamumo praktiką; remia aplinkos ir žmogaus teisių gynėjų teisę išreikšti savo protestą nebijant atsakomųjų veiksmų; ragina Nikaragvą prieš imantis tolesnių veiksmų veiksmingai pradėti nepriklausomą poveikio aplinkai vertinimą ir užtikrinti, kad visas procesas būtų viešas;

3.  ragina Nikaragvos vyriausybę laikytis savo tarptautinių įsipareigojimų žmogaus teisių srityje, visų pirma 2008 m. pasirašytos JT deklaracijos dėl čiabuvių tautų teisių ir Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos Nr. 169;

4.  ragina Nikaragvos vyriausybę apsaugoti čiabuvių tautų žemes nuo didžiulio masto projektų poveikio, nes dėl jų daroma neigiama įtaka čiabuvių teritorijų gyvavimą palaikančioms savybėms, todėl čiabuvių bendruomenės įtraukiamos į konfliktą ir susiduria su smurto praktika;

5.  yra itin susirūpinęs dėl to, kad opozicijos nariai buvo pašalinti iš Nikaragvos Nacionalinės Asamblėjos, ir dėl teismo sprendimo, kuriuo buvo pakeista vadovavimo struktūra opozicijos partijoje;

6.  ragina Nikaragvą visapusiškai gerbti demokratines vertybes, be kita ko, valdžių padalijimo principą, ir atkurti visų politinių opozicijos partijų poziciją leidžiant reikšti kritiškas nuomones tiek politinėje sistemoje, tiek ir plačiojoje visuomenėje; primena, kad visateisis opozicijos dalyvavimas, teismų sistemos nešališkumas, nebaudžiamumo panaikinimas ir nepriklausoma pilietinė visuomenė yra labai svarbūs veiksniai užtikrinant sėkmingą demokratinę valstybę;

7.  primena apie tai, jog pažeidžiant teismų sistemą buvo imtasi neteisėtų priemonių ir priimti konstituciniai pakeitimai, kuriais pašalinami prezidento kadencijos trukmės apribojimai, kad Daniel Ortega galėtų likti valdžioje dar daug metų;

8.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2011 m. ir 2016 m. rinkimus dėl pažeidimų labai kritikavo tiek ES institucijos, tiek Amerikos valstybių organizacija; atkreipia dėmesį į tai, kad šiuo metu vyksta dialogas su Amerikos valstybių organizacija ir kad susitarimo memorandumas turėtų būti pasirašytas iki 2017 m. vasario 28 d., o tai galėtų padėti pagerinti padėtį;

9.  dar kartą patvirtina, kad spaudos ir žiniasklaidos laisvės yra gyvybiškai svarbūs demokratijos ir atviros visuomenės elementai; ragina Nikaragvos valdžios institucijas vėl užtikrinti žiniasklaidos pliuralizmą;

10.  pažymi, kad, atsižvelgiant į Europos Sąjungos ir Centrinės Amerikos šalių asociacijos susitarimą, Nikaragvai turi būti priminta apie būtinybę laikytis teisinės valstybės, demokratijos ir žmogaus teisių principų, kurių laikosi ir kuriuos propaguoja ES; primygtinai ragina ES stebėti padėtį ir, jei reikia, įvertinti priemones, kurių gali būti imamasi;

11.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Amerikos valstybių organizacijos generaliniam sekretoriui, Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinei asamblėjai, Centrinės Amerikos Parlamentui ir Nikaragvos Respublikos vyriausybei ir parlamentui.

(1) OL C 45 E, 2010 2 23, p. 89.
(2) OL C 285 E, 2010 10 21, p. 74.

Teisinė informacija - Privatumo politika