Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0281(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0228/2016

Внесени текстове :

A8-0228/2016

Разисквания :

PV 15/02/2017 - 11
CRE 15/02/2017 - 11

Гласувания :

PV 16/02/2017 - 6.4
CRE 16/02/2017 - 6.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0046

Приети текстове
PDF 484kWORD 58k
Четвъртък, 16 февруари 2017 г. - Страсбург
Борбата срещу тероризма ***I
P8_TA(2017)0046A8-0228/2016
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 февруари 2017 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета относно борбата срещу тероризма (COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0625),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 83, параграф 1 и член 82, параграф 2, буква в) от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0386/2015),

—  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

—  като взе предвид член 294, параграф 3 и член 83, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 март 2016 г.(1),

—  като взе предвид Резолюции 1373(2001) от 28 септември 2001 г., 2178 (2014) от 24 септември 2014 г., 2195(2014) от 19 декември 2014 г., 2199(2015) от 12 февруари 2015 г., 2249(2015) от 20 ноември 2015 г. и 2253(2015) от 17 декември 2015 г. на Съвета за сигурност на ООН,

—  като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма от 16 май 2005 г. и Допълнителния протокол към нея от 19 май 2015 г.,

—  като взе предвид препоръките на Специалната група за финансови действия,

—  като взе предвид комюникето от срещата на високо равнище за ядрена сигурност, проведена във Вашингтон на 1 април 2016 г.,

—  като взе предвид поетия с писмо от 30 ноември 2016 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид членове 59 и 39 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0228/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  одобрява съвместната декларация на Парламента, Съвета и Комисията, приложена към настоящата резолюция;

3.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 177, 18.5.2016 г., стр. 51.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 февруари 2017 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/JHA на Съвета, и за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета
P8_TC1-COD(2015)0281

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2017/541.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Съвместна декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията при приемането на Директивата относно борбата с тероризма

Неотдавнашните терористични атаки в Европа изведоха на преден план необходимостта от засилване на усилията за защита на сигурността, като същевременно се насърчава зачитането на нашите общи ценности, в това число принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека. За да се даде всеобхватен отговор на променящата се терористична заплаха, укрепената рамка за криминализиране за борба с тероризма трябва да бъде допълнена от ефикасни мерки за предотвратяване на радикализацията, водеща до тероризъм, и от ефективен обмен на информация за терористичните престъпления.

Именно в този дух институциите на ЕС и държавите членки изразяват колективно своя ангажимент — всяка в съответната си област на компетентност — да продължат да разработват и да инвестират в ефективни превантивни мерки като част от цялостен междусекторен подход, който включва всички съответни политики, по-специално в областта на образованието, социалното приобщаване и интеграцията, както и всички заинтересовани страни, в това число организациите на гражданското общество, местните общности и партньорите от промишлеността.

Комисията ще подкрепи усилията на държавите членки, по-конкретно чрез предоставяне на финансова подкрепа за проекти, насочени към разработване на инструменти за противодействие на радикализацията, и чрез общоевропейски инициативи и мрежи, като например Мрежата за осведоменост по въпросите на радикализацията.

Европейският парламент, Съветът и Комисията подчертават необходимостта от ефективен и своевременен обмен на цялата необходима информация, за да могат компетентните органи в рамките на Съюза да предотвратяват, разкриват, разследват и предприемат наказателно преследване срещу терористични престъпления. Определящо в това отношение е пълноценното използване на всички съществуващи инструменти, канали и агенции на Съюза за обмен на информация, както и бързото прилагане на цялото прието законодателство на Съюза в тази област.

Трите институции потвърждават отново необходимостта от оценка на действието на общата рамка на ЕС за обмен на информация, както и от предприемането на конкретни действия за отстраняване на евентуални недостатъци, включително в контекста на Пътната карта за укрепване на обмена и управлението на информация, включително решенията за оперативна съвместимост в областта на правосъдието и вътрешните работи.“

Правна информация - Политика за поверителност