Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/0281(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0228/2016

Předložené texty :

A8-0228/2016

Rozpravy :

PV 15/02/2017 - 11
CRE 15/02/2017 - 11

Hlasování :

PV 16/02/2017 - 6.4
CRE 16/02/2017 - 6.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0046

Přijaté texty
PDF 409kWORD 49k
Čtvrtek, 16. února 2017 - Štrasburk
Boj proti terorismu ***I
P8_TA(2017)0046A8-0228/2016
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. února 2017 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu (COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0625),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 83 odst. 1 a čl. 82 odst. 2 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0386/2015),

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrženému právnímu základu,

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 a čl. 83 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. března 2016(1),

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1373(2001) ze dne 28. září 2001, č. 2178 (2014) ze dne 24. září 2014, 2195(2014) ze dne 19. prosince 2014, 2199(2015) ze dne 12. února 2015, č. 2249 (2015) ze dne 20. listopadu 2015 a 2253(2015) ze dne 17. prosince 2015,

–  s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o předcházení terorismu ze dne 16. května 2005 a její dodatkový protokol ze dne 19. května 2015,

–  s ohledem na doporučení Finančního akčního výboru (FATF),

–  s ohledem na komuniké z washingtonského Summitu o jaderné bezpečnosti ze dne 1. dubna 2016,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 30. listopadu 2016 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na články 59 a 39 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0228/2016),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  schvaluje společné prohlášení Parlamentu, Rady a Komise připojené k tomuto usnesení;

3.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 177, 18.5.2016, s. 51.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. února 2017 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/… o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV
P8_TC1-COD(2015)0281

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici (EU) 2017/541.)


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise u příležitosti přijímání směrnice o boji proti terorismu

Po nedávných teroristických útocích v Evropě vyšlo jednoznačně najevo, že je nutné zvýšit úsilí o zachování bezpečnosti a současně prosazovat respektování našich společných hodnot, včetně právního státu a dodržování lidských práv. S cílem zajistit komplexní reakci na vývoj teroristické hrozby je třeba posílený rámec kriminalizace pro boj proti terorismu doplnit účinnými opatřeními zaměřenými na předcházení radikalizaci, která vede k terorismu, a účinnou výměnou informací o teroristických trestných činech.

Právě v tomto duchu orgány EU a členské státy společně vyjadřují své odhodlání nadále – v rámci svých příslušných pravomocí – rozvíjet účinná preventivní opatření a investovat do takových opatření v rámci komplexního meziodvětvového přístupu, do něhož jsou začleněny všechny příslušné politiky, mimo jiné zejména v oblasti vzdělávání, sociálního začleňování a integrace, a zapojeni všichni příslušní aktéři, včetně organizací občanské společnosti, místních komunit nebo partnerů z oblasti průmyslu.

Komise podpoří úsilí členských států zejména tím, že nabídne finanční podporu projektům, jejichž cílem je vytvářet nástroje zaměřené na boj proti radikalizaci, a dále prostřednictvím celounijních iniciativ a struktur, jako je síť pro zvyšování povědomí o radikalizaci.

Evropský parlament, Rada a Komise zdůrazňují, že je nezbytné zajistit, aby mezi příslušnými orgány v Unii probíhala účinná a včasná výměna všech informací, které jsou relevantní z hlediska prevence, odhalování, vyšetřování nebo stíhání teroristických trestných činů. V tomto ohledu má zcela zásadní význam plné využívání všech stávajících nástrojů, struktur a agentur Unie k výměně informací, jakož i urychlené provádění veškerých právních předpisů Unie, které jsou v této oblasti přijímány.

Všechny tři orgány opětovně potvrzují, že je třeba vyhodnotit fungování obecného rámce EU pro výměnu informací a pomocí konkrétních opatření řešit případné nedostatky, přičemž je třeba mimo jiné zohlednit plán na posílení výměny informací a správy informací včetně řešení interoperability v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí.

Právní upozornění - Ochrana soukromí