Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0281(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0228/2016

Indgivne tekster :

A8-0228/2016

Forhandlinger :

PV 15/02/2017 - 11
CRE 15/02/2017 - 11

Afstemninger :

PV 16/02/2017 - 6.4
CRE 16/02/2017 - 6.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0046

Vedtagne tekster
PDF 258kWORD 57k
Torsdag den 16. februar 2017 - Strasbourg
Bekæmpelse af terrorisme ***I
P8_TA(2017)0046A8-0228/2016
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. februar 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af terrorisme og erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme (COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0625),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 83, stk. 1, og 82, stk. 2 c, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0386/2015),

–  der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, og artikel 83, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 17. marts 2016 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 1373(2001) af 28. september 2001, 2178(2014) af 24. september 2014, 2195(2014) af 19. december 2014, 2199(2015) af 12. februar 2015, 2249(2015) af 20. november 2015 og 2253(2015) af 17. december 2015,

–  der henviser til Europarådets konvention af 16. maj 2005 om forebyggelse af terrorisme og dens tillægsprotokol af 19. maj 2015,

–  der henviser til anbefalingerne fra Den Finansielle Aktionsgruppe (FATF),

–  der henviser til kommunikéet fra topmødet om nuklear sikkerhed i Washington den 1. april 2016,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 30. november 2016 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

–  der henviser til forretningsordenens artikel 39 og 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0228/2016),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  godkender Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 177 af 18.5.2016, s. 51.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. februar 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/… om bekæmpelse af terrorisme og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA og ændring af Rådets afgørelse 2005/671/RIA
P8_TC1-COD(2015)0281

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv (EU) 2017/541.)


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen efter vedtagelsen af direktivet om bekæmpelse af terrorisme

Den seneste tids terrorangreb i Europa har understreget behovet for at gøre en øget indsats for at beskytte sikkerheden og samtidig fremme respekten for vores fælles værdier, herunder retsstatsprincippet og overholdelsen af menneskerettighederne. For at give et samlet svar på den terrortrussel, der hele tiden udvikler sig, skal en styrket kriminaliseringsramme til bekæmpelse af terrorisme suppleres af effektive foranstaltninger til forebyggelse af radikalisering, der fører til terrorisme, og af en effektiv udveksling af oplysninger om terrorhandlinger.

Det er i denne ånd, at EU-institutionerne og medlemsstaterne i fællesskab giver tilsagn om – inden for deres respektive kompetenceområde – at fortsætte med at udvikle og investere i effektive forebyggende foranstaltninger som en del af en samlet tværsektoriel tilgang, som inddrager alle relevante politikker, især hvad angår uddannelse, social inklusion og integration, og alle interessenter, herunder civilsamfundsorganisationer, lokalsamfund eller erhvervspartnere.

Kommissionen vil støtte medlemsstaternes bestræbelser, navnlig ved at yde finansiel støtte til projekter, der sigter mod at udvikle værktøjer til håndtering af radikalisering, og gennem europæiske initiativer og netværk, såsom netværket til bevidstgørelse omkring radikalisering.

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen understreger nødvendigheden af en effektiv og rettidig udveksling af alle relevante oplysninger mellem kompetente myndigheder i Unionen med henblik på forebyggelse, afsløring, efterforskning eller retsforfølgning af terrorhandlinger. I den henseende er det afgørende at gøre fuld brug af alle eksisterende EU-instrumenter, -kanaler og -agenturer for at udveksle oplysninger og sikre en hurtig gennemførelse af al vedtaget EU-lovgivning på dette område.

De tre institutioner bekræfter på ny behovet for at vurdere, hvordan EU's generelle ordning for informationsudveksling fungerer, og udbedre mulige mangler med konkrete tiltag, bl.a. i lyset af køreplanen til styrkelse af informationsudveksling og informationsstyring, herunder interoperabilitetsløsninger på området for retlige og indre anliggender.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik