Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0281(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0228/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0228/2016

Συζήτηση :

PV 15/02/2017 - 11
CRE 15/02/2017 - 11

Ψηφοφορία :

PV 16/02/2017 - 6.4
CRE 16/02/2017 - 6.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0046

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 479kWORD 53k
Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017 - Στρασβούργο
Καταπολέμηση της τρομοκρατίας ***I
P8_TA(2017)0046A8-0228/2016
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0625),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 83 παράγραφος 1 και το άρθρο 82 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0386/2015),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της προτεινόμενης νομικής βάσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 και το άρθρο 83 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 17ης Μαρτίου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1373(2001) της 28ης Σεπτεμβρίου 2001, 2178(2014) της 24ης Σεπτεμβρίου 2014, 2195(2014) της 19ης Δεκεμβρίου 2014, 2199(2015) της 12ης Φεβρουαρίου 2015, 2249(2015) της 20ής Νοεμβρίου 2015 και 2253(2015) της 17ης Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας της 16ης Μαΐου 2005 και το συμπληρωματικό πρωτόκολλο της 19ης Μαΐου 2015,

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις της ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (FATF),

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν της συνόδου κορυφής για την πυρηνική ασφάλεια, που εκδόθηκε στην Ουάσιγκτον την 1η Απριλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 30ής Νοεμβρίου 2016, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 39 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Α8-0228/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 177 της 18.5.2016, σ. 51.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Φεβρουαρίου 2017 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου
P8_TC1-COD(2015)0281

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2017/541.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής κατά τη θέσπιση της οδηγίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη υπογράμμισαν την ανάγκη να ενισχυθούν οι προσπάθειες για τη διαφύλαξη της ασφάλειας και παράλληλα να προωθηθεί η τήρηση των κοινών μας αξιών, όπως το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Για να δοθεί ευρύτερη απάντηση στην εξελισσόμενη τρομοκρατική απειλή, ένα πλαίσιο αυξημένης ποινικοποίησης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας πρέπει να συνοδεύεται από αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στην τρομοκρατία και αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τρομοκρατικά εγκλήματα.

Στο πνεύμα αυτό, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη της εκφράζουν συλλογικά τη δέσμευσή τους - στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους - να συνεχίσουν να αναπτύσσουν αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης και να επενδύουν σε αυτά, ως μέρος μιας ολοκληρωμένης διατομεακής προσέγγισης που θα περιλαμβάνει όλες τις συναφείς πολιτικές, ειδικότερα στον τομέα της εκπαίδευσης, κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης, καθώς και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, μεταξύ των οποίων τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τις τοπικές κοινότητες ή τους βιομηχανικούς εταίρους.

Η Επιτροπή θα στηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών, παρέχοντας ιδίως χρηματοδοτική στήριξη σε σχέδια που αποσκοπούν στην ανάπτυξη εργαλείων για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης και μέσω πρωτοβουλιών και δικτύων σε επίπεδο ΕΕ, όπως το δίκτυο για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη ριζοσπαστικοποίηση.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή υπογραμμίζουν την ανάγκη αποτελεσματικής και έγκαιρης ανταλλαγής όλων των σχετικών πληροφοριών για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση ή δίωξη τρομοκρατικών εγκλημάτων μεταξύ των αρμόδιων αρχών της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, είναι καθοριστικής σημασίας η πλήρης αξιοποίηση όλων των υφιστάμενων ενωσιακών μέσων, διαύλων και οργανισμών για την ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και η ταχεία εφαρμογή όλης της θεσπιζόμενης νομοθεσίας της Ένωσης στον τομέα αυτό.

Τα τρία θεσμικά όργανα επιβεβαιώνουν την ανάγκη να αξιολογηθεί η λειτουργία του γενικού ενωσιακού πλαισίου ανταλλαγής πληροφοριών και να αντιμετωπιστούν οι ενδεχόμενες ελλείψεις με συγκεκριμένες δράσεις, μεταξύ άλλων υπό το πρίσμα του χάρτη πορείας για την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών και τη διαχείριση των πληροφοριών, περιλαμβανομένων λύσεων διαλειτουργικότητας στον τομέα της ΔΕΥ.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου