Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/0281(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0228/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0228/2016

Keskustelut :

PV 15/02/2017 - 11
CRE 15/02/2017 - 11

Äänestykset :

PV 16/02/2017 - 6.4
CRE 16/02/2017 - 6.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0046

Hyväksytyt tekstit
PDF 245kWORD 53k
Torstai 16. helmikuuta 2017 - Strasbourg
Terrorismin torjuminen ***I
P8_TA(2017)0046A8-0228/2016
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. helmikuuta 2017 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi terrorismin torjumisesta sekä terrorismin torjumisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta (COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2015)0625),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 83 artiklan 1 kohdan sekä 82 artiklan 2 kohdan c alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0386/2015),

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta oikeusperustasta,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan ja 83 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 17. maaliskuuta 2016 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston 28. syyskuuta 2001 antaman päätöslauselman 1373(2001), 24. syyskuuta 2014 antaman päätöslauselman 2178(2014), 19. joulukuuta 2014 antaman päätöslauselman 2195(2014), 12. helmikuuta 2015 antaman päätöslauselman 2199(2015), 20. marraskuuta 2015 antaman päätöslauselman 2249(2015) ja 17. joulukuuta 2015 antaman päätöslauselman 2253(2015),

–  ottaa huomioon 16. toukokuuta 2005 tehdyn terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan, joka hyväksyttiin 19. toukokuuta 2015,

–  ottaa huomioon rahanpesunvastaisen toimintaryhmän (FATF) antamat suositukset,

–  ottaa huomioon Washingtonissa 1. huhtikuuta 2016 pidetyn ydinturvahuippukokouksen tiedonannon,

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 30. marraskuuta 2016 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 ja 39 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0228/2016),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen julkilausuman;

3.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 177, 18.5.2016, s. 51.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 16. helmikuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/… antamiseksi terrorismin torjumisesta sekä neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta
P8_TC1-COD(2015)0281

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä (EU) 2017/541.)


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteinen julkilausuma terrorismin torjumista koskevan direktiivin antamisen yhteydessä

Euroopassa viime aikoina tehdyt terrori-iskut ovat korostaneet tarvetta tehostaa pyrkimyksiä turvallisuuden suojaamiseksi edistämällä samalla yhteisten arvojemme, mukaan lukien oikeusvaltion periaatteen ja ihmisoikeuksien, kunnioittamista. Jotta muuttuvaan terrorismin uhkaan vastattaisiin kattavasti, tehostettuja rikosoikeudellisia puitteita terrorismin torjumiseksi on täydennettävä tehokkailla toimenpiteillä terrorismiin johtavan radikalisoitumisen ehkäisemiseksi ja toimivalla terrorismirikoksia koskevalla tietojenvaihdolla.

EU:n toimielimet ja jäsenvaltiot sitoutuvat tässä hengessä ja toimivaltaansa kuuluvalla alalla kehittämään edelleen tehokkaita ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja investoimaan niihin osana kokonaisvaltaista monialaista lähestymistapaa, joka kattaa kaikki asiaankuuluvat politiikat, mukaan lukien erityisesti koulutuksen, sosiaalisen osallisuuden ja integroitumisen alan toimintalinjat, ja johon osallistuvat kaikki sidosryhmät, mukaan lukien kansalaisjärjestöt, paikallisyhteisöt ja teollisuuskumppanit.

Komissio tukee jäsenvaltioiden pyrkimyksiä erityisesti antamalla rahoitustukea hankkeille, joilla on tarkoitus kehittää välineitä radikalisoitumisen torjumiseksi, ja EU:n laajuisten aloitteiden ja verkostojen kuten radikalisoitumisen torjunnan verkoston välityksellä.

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio korostavat, että unionin toimivaltaisten viranomaisten on tärkeää vaihtaa keskenään tehokkaasti ja oikea-aikaisesti kaikkia merkityksellisiä tietoja terrorismirikosten ehkäisyä, paljastamista ja tutkintaa sekä tällaisiin rikoksiin liittyvää syytteeseenpanoa varten. Tältä osin keskeisintä on hyödyntää täysimääräisesti kaikkia unionin välineitä, kanavia ja virastoja tietojen vaihtamiseksi ja panna pikaisesti täytäntöön tällä alalla hyväksytty unionin lainsäädäntö kokonaisuudessaan.

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio vahvistavat tarpeen arvioida yleisesti EU:n tietojenvaihdon toimivuutta ja puuttua konkreettisesti mahdollisiin puutteisiin. Tässä on otettava huomioon etenemissuunnitelma oikeus- ja sisäasioiden alan tietojenvaihdon ja tiedonhallinnan tehostamiseksi yhteentoimivuusratkaisut mukaan lukien.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö