Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/0281(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0228/2016

Pateikti tekstai :

A8-0228/2016

Debatai :

PV 15/02/2017 - 11
CRE 15/02/2017 - 11

Balsavimas :

PV 16/02/2017 - 6.4
CRE 16/02/2017 - 6.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0046

Priimti tekstai
PDF 329kWORD 49k
Ketvirtadienis, 2017 m. vasario 16 d. - Strasbūras
Kova su terorizmu ***I
P8_TA(2017)0046A8-0228/2016
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2017 m. vasario 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kovos su terorizmu, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu (COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2015)0625),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 83 straipsnio 1 dalį ir 82 straipsnio 2 dalies c punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0386/2015),

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl pasiūlyto teisinio pagrindo,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį ir 83 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. kovo 17 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos 2001 m. rugsėjo 28 d. rezoliuciją 1373(2001), 2014 m. rugsėjo 24 d. rezoliuciją 2178(2014), 2014 m. gruodžio 19 d. rezoliuciją 2195(2014), 2015 m. vasario 12 d. rezoliuciją 2199(2015), 2015 m. lapkričio 20 d. rezoliuciją 2249(2015) ir 2015 m. gruodžio 17 d. rezoliuciją 2253(2015),

–  atsižvelgdamas į Europos Tarybos 2005 m. gegužės 16 d. konvenciją dėl terorizmo prevencijos ir jos 2015 m. gegužės 19 d. papildomą protokolą,

–  atsižvelgdamas į Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) rekomendacijas,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 1 d. Vašingtone vykusio aukščiausiojo lygio susitikimo komunikatą branduolinio saugumo klausimais,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. lapkričio 30 d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 ir 39 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0228/2016),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  patvirtina bendrą Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 177, 2016 5 18, p. 51.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2017 m. vasario 16 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2017/... dėl kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš dalies keičianti Tarybos sprendimą 2005/671/TVR
P8_TC1-COD(2015)0281

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Direktyvą (ES) 2017/541.)


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Bendras Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimas priimant Direktyvą dėl kovos su terorizmu

Pastarojo meto teroristiniai išpuoliai Europoje išryškino būtinybę stiprinti pastangas siekiant užtikrinti saugumą, kartu skatinant pagarbą mūsų bendroms vertybėms, įskaitant teisinės valstybės principą ir žmogaus teises. Siekiant visapusiškai reaguoti į augančią terorizmo grėsmę, sustiprintą kovai su terorizmu skirtą kriminalizavimo sistemą reikia papildyti veiksmingomis radikalizacijos, vedančios prie terorizmo, prevencijos priemonėmis, taip pat veiksmingu keitimusi informacija apie teroristinius nusikaltimus.

Vadovaudamosi šiais principais ES institucijos ir valstybės narės bendrai pareiškia pasiryžimą savo atitinkamose kompetencijos srityse toliau plėtoti veiksmingas prevencijos priemones ir į jas investuoti, laikydamosi visapusiško tarpsektorinio požiūrio, apimančio visas aktualias politikos sritis, visų pirma švietimo, socialinės įtraukties ir integracijos srityse, ir visus suinteresuotuosius subjektus, įskaitant pilietinės visuomenės organizacijas, vietos bendruomenes ar pramonės partnerius.

Komisija rems valstybių narių pastangas visų pirma teikdama finansinę paramą projektams, kuriais siekiama plėtoti kovos su radikalizacija priemones, taip pat remdama ES masto iniciatyvas ir tinklus, pavyzdžiui, Informacijos apie radikalizaciją tinklą.

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija pabrėžia, kad Sąjungoje būtinas kompetentingų institucijų veiksmingas ir laiku atliekamas keitimasis visa aktualia informacija teroristinių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo dėl jų tikslais. Todėl labai svarbu keičiantis informacija visapusiškai naudotis visomis esamomis Sąjungos priemonėmis, kanalais ir agentūromis, taip pat sparčiai įgyvendinti visus šioje srityje priimtus Sąjungos teisės aktus.

Visos trys institucijos patvirtina, kad reikia įvertinti bendros ES keitimosi informacija sistemos veikimą ir imantis realių veiksmų pašalinti galimus trūkumus, be kita ko, atsižvelgiant į Veiksmų gaires, skirtas keitimuisi informacija ir informacijos valdymui, įskaitant sąveikumo sprendimus, stiprinti TVR srityje.

Teisinė informacija - Privatumo politika