Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/0281(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0228/2016

Texte depuse :

A8-0228/2016

Dezbateri :

PV 15/02/2017 - 11
CRE 15/02/2017 - 11

Voturi :

PV 16/02/2017 - 6.4
CRE 16/02/2017 - 6.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0046

Texte adoptate
PDF 496kWORD 56k
Joi, 16 februarie 2017 - Strasbourg Ediţie definitivă
Combaterea terorismului ***I
P8_TA(2017)0046A8-0228/2016
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 februarie 2017 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea terorismului (COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2015)0625),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 83 alineatul (1) și 82 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0386/2015),

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolul 83 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 martie 2016(1),

–  având în vedere Rezoluțiile 1373(2001) din 28 septembrie 2001, 2178(2014) din 24 septembrie 2014, 2195(2014) din 19 decembrie 2014, 2199(2015) din 12 februarie 2015, 2249(2015) din 20 noiembrie 2015 și 2253 (2015) din 17 decembrie 2015 ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite,

–  având în vedere Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului din 16 mai 2005 și Protocolul adițional la aceasta din 19 mai 2015,

–  având în vedere recomandările Grupului de Acțiune Financiară (GAFI),

–  având în vedere Comunicatul reuniunii la nivel înalt privind securitatea nucleară, organizate la Washington la 1 aprilie 2016,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 30 noiembrie 2016, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolele 59 și 39 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0228/2016),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  aprobă declarația comună a Parlamentului, a Consiliului și a Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 177, 18.5.2016, p. 51.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 februarie 2017 în vederea adoptării Directivei (UE) 2017/… a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului și de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului
P8_TC1-COD(2015)0281

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva (UE) 2017/541.)


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarația comună a Parlamentului European, Consiliului și Comisiei la adoptarea Directivei privind combaterea terorismului

Recentele atacuri teroriste din Europa au evidențiat necesitatea consolidării eforturilor de garantare a securității, promovând totodată respectarea valorilor noastre comune, inclusiv statul de drept și respectarea drepturilor omului. Pentru a oferi un răspuns cuprinzător la amenințarea teroristă în evoluție, un cadru consolidat de incriminare pentru combaterea terorismului trebuie să fie completat de măsuri eficace pentru prevenirea radicalizării care duce la terorism și de un schimb eficient de informații cu privire la infracțiunile de terorism.

În acest spirit, instituțiile UE și statele membre își exprimă în mod colectiv angajamentul – în domeniul lor de competență respectiv - de a continua să se dezvolte și să investească în măsuri preventive eficace, ca parte a unei abordări transsectoriale cuprinzătoare care implică toate politicile relevante, inclusiv, în special, în domeniul educației, incluziunii sociale și integrării, și toate părțile interesate, inclusiv organizațiile societății civile, comunitățile locale sau partenerii industriali.

Comisia va sprijini eforturile statelor membre, în special prin furnizarea de sprijin financiar pentru proiectele vizând dezvoltarea unor instrumente de combatere a radicalizării, precum și prin inițiative și rețele la nivelul UE, cum ar fi rețeaua pentru sensibilizarea publicului cu privire la radicalizare.

Parlamentul European, Consiliul și Comisia subliniază necesitatea unui schimb eficace și în timp util al tuturor informațiilor pertinente pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor de terorism între autoritățile competente în cadrul Uniunii. În acest sens, utilizarea deplină a tuturor instrumentelor, canalelor și agențiilor existente ale Uniunii pentru schimbul de informații, precum și o punere în aplicare rapidă a tuturor actelor legislative ale Uniunii adoptate în acest domeniu sunt esențiale.

Cele trei instituții reafirmă necesitatea de a analiza funcționarea cadrului general al UE pentru schimbul de informații și de a aborda prin măsuri concrete posibilele deficiențe, inclusiv având în vedere Foaia de parcurs pentru a consolida schimbul de informații și gestionarea informațiilor, inclusiv soluțiile de interoperabilitate în domeniul JAI.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate