Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0281(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0228/2016

Predkladané texty :

A8-0228/2016

Rozpravy :

PV 15/02/2017 - 11
CRE 15/02/2017 - 11

Hlasovanie :

PV 16/02/2017 - 6.4
CRE 16/02/2017 - 6.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0046

Prijaté texty
PDF 342kWORD 51k
Štvrtok, 16. februára 2017 - Štrasburg Finálna verzia
Boj proti terorizmu ***I
P8_TA(2017)0046A8-0228/2016
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. februára 2017 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV o boji proti terorizmu (COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0625),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 83 ods. 1 a článok 82 ods. 2 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0386/2015),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu,

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok 83 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. marca 2016(1),

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1373 (2001) z 28. septembra 2001, č. 2178 (2014) z 24. septembra 2014, č. 2195 (2014) z 19. decembra 2014, č. 2199 (2015) z 12. februára 2015, č. 2249 (2015) z 20. novembra 2015 a č. 2253 (2015) zo 17. decembra 2015,

–  so zreteľom na Dohovor Rady Európy o predchádzaní terorizmu zo 16. mája 2005 a na dodatkový protokol k nemu z 19. mája 2015,

–  so zreteľom na odporúčania Finančnej akčnej skupiny (FATF),

–  so zreteľom na komuniké samitu o jadrovej bezpečnosti vo Washingtone z 1. apríla 2016,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 30. novembra 2016, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 59 a 39 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0228/2016),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 177, 18.5.2016, s. 51.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. februára 2017 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/... o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV
P8_TC1-COD(2015)0281

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici (EÚ) 2017/541.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie pri príležitosti prijatia smernice o boji proti terorizmu

Nedávne teroristické útoky v Európe zdôraznili potrebu posilniť úsilie o zaistenie bezpečnosti pri súčasnej podpore dodržiavania našich spoločných hodnôt vrátane právneho štátu a dodržiavania ľudských práv. V záujme komplexnej reakcie na vyvíjajúcu sa teroristickú hrozbu sa posilnený kriminalizačný rámec pre boj proti terorizmu musí doplniť o účinné opatrenia na predchádzanie radikalizácii, ktorá vedie k terorizmu, a účinnú výmenu informácií o trestných činoch terorizmu.

Inštitúcie Únie a členské štáty v tomto kontexte a v rámci ich príslušných oblastí právomoci spoločne vyjadrujú záväzok pokračovať v tvorbe účinných preventívnych opatrení a investovať do tejto tvorby, a to ako súčasť komplexného medziodvetvového prístupu zahŕňajúceho všetky relevantné politiky vrátane a predovšetkým v oblasti vzdelávania, sociálneho začlenenia a integrácie a všetky zainteresované strany vrátane organizácií občianskej spoločnosti, miestnych spoločenstiev alebo partnerov z oblasti priemyslu.

Komisia bude podporovať úsilie členských štátov predovšetkým formou finančnej podpory projektov zameraných na rozvoj nástrojov na potláčanie radikalizácie, ako aj prostredníctvom celoúnijných iniciatív a sietí, akou je napríklad sieť na zvyšovanie povedomia o radikalizácii.

Európsky parlament, Rada a Komisia zdôrazňujú, že je potrebná efektívna a včasná výmena všetkých relevantných informácií medzi príslušnými orgánmi v Únii na účely predchádzania trestným činom terorizmu, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania. V tejto súvislosti je kľúčové v plnej miere využívať všetky existujúce nástroje, kanály a agentúry Únie na výmenu informácií, ako aj urýchlené vykonanie všetkých prijatých právnych predpisov Únie v tejto oblasti.

Všetky tri inštitúcie opätovne potvrdzujú, že je potrebné posúdiť fungovanie všeobecného rámca Únie na výmenu informácií a konkrétnymi opatreniami odstrániť prípadné nedostatky, a to aj s ohľadom na plán zlepšenia výmeny informácií a riadenia informácií vrátane interoperabilných riešení v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia