Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0307(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0218/2016

Indgivne tekster :

A8-0218/2016

Forhandlinger :

PV 15/02/2017 - 12
CRE 15/02/2017 - 12

Afstemninger :

PV 16/02/2017 - 6.5

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0047

Vedtagne tekster
PDF 246kWORD 48k
Torsdag den 16. februar 2017 - Strasbourg
Styrkelse af kontrollen i relevante databaser ved de ydre grænser ***I
P8_TA(2017)0047A8-0218/2016
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. februar 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 for så vidt angår en styrkelse af kontrollen i relevante databaser ved de ydre grænser (COM(2015)0670 – C8-0407/2015 – 2015/0307(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0670),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 77, stk. 2, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0407/2015),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 7. december 2016 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Udenrigsudvalget (A8-0218/2016),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. februar 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/… om ændring af forordning (EU) 2016/399, for så vidt angår en styrkelse af kontrollen i relevante databaser ved de ydre grænser
P8_TC1-COD(2015)0307

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2017/458.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik