Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2145(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0006/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0006/2017

Συζήτηση :

PV 15/02/2017 - 16
CRE 15/02/2017 - 16

Ψηφοφορία :

PV 16/02/2017 - 6.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0052

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 569kWORD 78k
Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017 - Στρασβούργο
Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος
P8_TA(2017)0052A8-0006/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος (2016/2145(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Απριλίου 2016 με τίτλο «Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος – Ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής οικονομίας δεδομένων και γνώσης στην Ευρώπη» (COM(2016)0178) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που τη συνοδεύει (SWD(2016)0106),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2015 με τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» (COM(2015)0192) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που τη συνοδεύει (SWD(2015)0100),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 2014 με τίτλο «Προς μια ακμάζουσα οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα» (COM(2014)0442),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2012 με τίτλο «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη» (COM(2012)0582),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης Σεπτεμβρίου 2012 με τίτλο «Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του υπολογιστικού νέφους στην Ευρώπη» (COM(2012)0529),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης Φεβρουαρίου 2012 με τίτλο «Πληροφορική υψηλών επιδόσεων: η θέση της Ευρώπης στον παγκόσμιο ανταγωνισμό» (COM(2012)0045),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 27ης Μαΐου 2016, σχετικά με τη μετάβαση προς ένα σύστημα Ανοικτής Επιστήμης,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2015 σχετικά με την ανοικτή, έντασης δεδομένων και δικτυακή έρευνα ως οδηγό για την ταχύτερη και ευρύτερη καινοτομία,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με ένα νέο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη: 2015.eu(1),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2015/2240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση προγράμματος σχετικά με λύσεις και κοινά πλαίσια διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (πρόγραμμα ISA2) ως μέσο εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/98/ΕΚ σχετικά με την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα(3) (οδηγία ΠΔΤ),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2016 με θέμα «Προς μια ακμάζουσα οικονομία βασισμένη στα δεδομένα»(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με «την πορεία προς μια νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά»(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2014 με τίτλο «Επαναβιομηχάνιση της Ευρώπης για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας»(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του υπολογιστικού νέφους στην Ευρώπη(7),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 16ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Αξιοποίηση του δυναμικού του πληροφορικού νέφους στην Ευρώπη» (ΤΕΝ/494),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος - Οικοδόμηση μιας ανταγωνιστικής οικονομίας της γνώσης και των δεδομένων στην Ευρώπη» (2016 TEN/592 EESC-2016),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών του 2016 με θέμα «Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος και τις προτεραιότητες τυποποίησης στον τομέα των ΤΠΕ για την ψηφιακή ενιαία αγορά» (SEDEC-VI-012),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 2016 με τίτλο «Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη: Συνεργασία για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, της απασχολησιμότητας και της ανταγωνιστικότητας» (COM(2016)0381),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων)(8),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση(9),

–  έχοντας υπόψη την από 14ης Σεπτεμβρίου 2016 πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (COM(2016)0590),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2016 με τίτλο «Επιγραμμικές πλατφόρμες και ψηφιακή ενιαία αγορά – Ευκαιρίες και προκλήσεις για την Ευρώπη» (COM(2016)0288),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 9ης Δεκεμβρίου 2015 με τίτλο «Προς ένα σύγχρονο, πιο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας» (COM(2015)0626),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Απριλίου 2016 με τίτλο «Προτεραιότητες τυποποίησης στον τομέα των ΤΠΕ για την ψηφιακή ενιαία αγορά» (COM(2016)0176),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση «Open Innovation, Open Science, Open to the World – A vision for Europe» (Ανοικτή καινοτομία, ανοικτή επιστήμη, άνοιγμα στον κόσμο – Ένα όραμα για την Ευρώπη) που εκδόθηκε τον Μάιο 2016 από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD) της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0006/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα υπολογιστικού νέφους που διαθέτει επί του παρόντος η ΕΕ είναι περιορισμένη και ότι, ως εκ τούτου, τα δεδομένα που παράγονται από τους τομείς της έρευνας και της βιομηχανίας της ΕΕ υποβάλλονται συχνά σε επεξεργασία αλλού, γεγονός που ωθεί τους ερευνητές και τους φορείς καινοτομίας της ΕΕ να εγκαθίστανται σε μέρη όπου είναι πιο άμεσα διαθέσιμη υψηλή χωρητικότητα δεδομένων και υπολογιστικής·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη σαφούς δομής παροχής κινήτρων για την κοινοχρησία δεδομένων, η έλλειψη διαλειτουργικότητας των συστημάτων επιστημονικών δεδομένων και ο κατακερματισμός των υποδομών επιστημονικών δεδομένων μεταξύ των επιστημονικών κλάδων και σε διασυνοριακή βάση παρεμποδίζουν την πλήρη ανάπτυξη της βασιζόμενης στα δεδομένα επιστήμης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ υστερεί στην ανάπτυξη υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων (ΥΥΕ) λόγω των ανεπαρκών επενδύσεών της στη δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος ΥΥΕ, ενώ χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ιαπωνία και η Ρωσία επενδύουν σοβαρά σε τέτοια συστήματα, καθιστώντας την ανάπτυξή τους στρατηγική προτεραιότητα στο πλαίσιο των εθνικών τους προγραμμάτων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνατότητες του υπολογιστικού νέφους για την Ευρώπη μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως μόνον όταν είναι δυνατή η ελεύθερη ροή δεδομένων σε ολόκληρη την Ένωση βάσει σαφών κανόνων, και όταν οι διεθνείς ροές δεδομένων διαδραματίζουν ολοένα σημαντικότερο ρόλο στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα ανάλυσης και αξιοποίησης μαζικών δεδομένων τροποποιεί τον τρόπο διεξαγωγής της επιστημονικής έρευνας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος – Ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής οικονομίας δεδομένων και γνώσης στην Ευρώπη» αναγνωρίζονται οι μετασχηματιστικές δυνατότητες της ανοικτής επιστήμης και της νεφοϋπολογιστικής στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας της Ευρώπης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές πρόσβασης για τη δικτύωση, την αποθήκευση δεδομένων και την υπολογιστική παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών μελών, δημιουργώντας φαινόμενα τομεακής απομόνωσης και επιβραδύνοντας την κυκλοφορία της γνώσης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων, η οδηγία για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών και η στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά μπορούν να παράσχουν τη βάση για μια ανταγωνιστική και ακμάζουσα ευρωπαϊκή ψηφιακή οικονομία η οποία θα είναι ανοικτή σε όλους τους παράγοντες της αγοράς που τηρούν τους κανόνες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δεδομένα αποτελούν την πρώτη ύλη της ψηφιακής οικονομίας και λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση των δεδομένων είναι αναγκαία για την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής επιστήμης και βιομηχανίας, καθώς και για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων που θεσπίστηκε πρόσφατα παρέχει ισχυρές εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κρίνεται σκόπιμο να διασφαλιστεί εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά την εφαρμογή του·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη στρατηγική της Επιτροπής του 2015 για την ψηφιακή ενιαία αγορά προαναγγέλλεται η αντιμετώπιση των περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων και των αναίτιων περιορισμών όσον αφορά τη χωροθέτηση των δεδομένων για σκοπούς αποθήκευσης ή επεξεργασίας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο η Επιτροπή να παρουσιάσει τολμηρές προτάσεις για την άρση των περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προκειμένου να δημιουργηθεί και να πραγματωθεί η βέλτιστη δυνατή ψηφιακή ενιαία αγορά·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγκατάσταση και η ανάπτυξη υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους παρουσιάζει δυσκολίες λόγω περιορισμένης διάθεσης των απαιτούμενων υποδομών και δικτύων υψηλής ταχύτητας στην Ευρώπη·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος για τη διευκόλυνση και την υποστήριξη της υλοποίησης και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των υποδομών έρευνας και δεδομένων, μεταξύ των οποίων παγκοσμίου κύρους κέντρα υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων και άλλα δίκτυα ερευνητικών υποδομών, θα συμβάλει στην αντιμετώπιση μειζόνων προκλήσεων στην επιστήμη, τη βιομηχανία και την κοινωνία χάρη στην ενισχυμένη συνεργασία και την ανταλλαγή αποτελεσμάτων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όγκος των δεδομένων αυξάνεται με πρωτοφανή ρυθμό σε βαθμό που, έως το 2020, αναμένεται να φτάσει τα 16 τρισεκατομμύρια gigabyte, αριθμός που αντιστοιχεί σε ρυθμό ετήσιας αύξησης της παραγωγής δεδομένων της τάξεως του 236 %·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχία μιας βασιζόμενης στα δεδομένα οικονομίας εξαρτάται από ένα ευρύτερο οικοσύστημα ΤΠΕ, το οποίο περιλαμβάνει το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας για τη μεταφορά των δεδομένων και το υπολογιστικό νέφος για την επεξεργασία τους, καθώς και ειδικευμένους επιστήμονες και εργαζόμενους·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία μεταξύ των Ευρωπαίων επιστημόνων, η χρησιμοποίηση και η ανταλλαγή δεδομένων, πάντοτε σε συμφωνία με τις αρχές προστασίας δεδομένων, καθώς και η χρήση νέων τεχνολογικών λύσεων, περιλαμβανομένου του υπολογιστικού νέφους και της ψηφιοποίησης της ευρωπαϊκής επιστήμης, είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρωπαϊκό ανοικτό υπολογιστικό νέφος της επιστήμης (EOSC) θα επηρεάσει θετικά την ανάπτυξη των επιστημών στην Ευρώπη· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι το EOSC θα πρέπει να αναπτυχθεί και να χρησιμοποιείται με τον δέοντα σεβασμό για τα θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (ΧΘΔ)·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  επικροτεί το EOSC ως μοντέλο για τη χρήση υπολογιστικού νέφους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να επεκτείνει τη βάση των χρηστών στη βιομηχανία και στις κρατικές υπηρεσίες το ταχύτερο δυνατόν·

2.  επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος – Ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής οικονομίας δεδομένων και γνώσης στην Ευρώπη» και πιστεύει ότι αποτελεί το πρώτο βήμα για τη διαμόρφωση της κατάλληλης βάσης για την ανάληψη ανοικτών και ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών δράσεων στον τομέα του υπολογιστικού νέφους και της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων·

3.  χαιρετίζει την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος ως μέρος της υλοποίησης της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά και της δέσμης μέτρων για την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, στοιχείο που προωθεί με τον τρόπο αυτό την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ψηφιακής οικονομίας, συνεισφέρει στην ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και υπηρεσιών και ενισχύει την προβολή τους στην παγκόσμια αγορά· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει με σαφώς καθορισμένα μέτρα ότι η πρωτοβουλία αυτή είναι κατάλληλη για τον επιδιωκόμενο σκοπό, εξωστρεφής και διαχρονική και ότι δεν δημιουργεί δυσανάλογα ή αδικαιολόγητα εμπόδια·

4.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί κέντρο παγκόσμιας έρευνας, με την απόκτηση κρίσιμης μάζας και τη δημιουργία συσπειρώσεων αριστείας· τονίζει ότι, για να είναι η Ένωση σε θέση να προσελκύσει ερευνητικές δραστηριότητες διεθνούς πρωτοπορίας, απαιτείται τόσο η ανάπτυξη ικανοτήτων από πλευράς πόρων όσο και η διαμόρφωση ελκυστικού περιβάλλοντος· επισημαίνει περαιτέρω ότι, για να μπορέσει η Ευρώπη να αναδειχθεί στην ανταγωνιστικότερη παγκοσμίως οικονομία βασιζόμενη στη γνώση, το άνοιγμα προς διεθνείς ερευνητές και η συνακόλουθη προσέλκυση διεθνών επενδύσεων είναι υψίστης σημασίας·

5.  τονίζει ότι θα πρέπει να επιταχυνθούν οι εργασίες τυποποίησης στον τομέα της νεφοϋπολογιστικής· υπογραμμίζει ότι η βελτίωση των προτύπων και της διαλειτουργικότητας θα παράσχει τη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών συστημάτων βασιζόμενων στο υπολογιστικό νέφος και θα αποφύγει φαινόμενα εγκλωβισμού σε συγκεκριμένο πάροχο (vendor lock-in) για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους· ζητεί από την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με παρόχους εμπορικών υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους κατά την κατάρτιση ανοικτών προτύπων για τον συγκεκριμένο τομέα·

6.  τονίζει ότι η προστιθέμενη αξία αυτής της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας βασίζεται στην κοινοχρησία ανοικτών δεδομένων και στη διαμόρφωση αξιόπιστου, ανοικτού περιβάλλοντος για την επιστημονική κοινότητα, το οποίο θα παρέχει δυνατότητα αποθήκευσης, κοινοχρησίας και επαναχρησιμοποίησης επιστημονικών δεδομένων και αποτελεσμάτων·

7.  τονίζει ότι η αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τα οφέλη της νεφοϋπολογιστικής είναι καίριας σημασίας, δεδομένου ότι η ζήτηση για υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους εξακολουθεί να είναι υπερβολικά χαμηλή στην Ευρώπη· επισημαίνει ότι η νεφοϋπολογιστική θα οδηγήσει σε οικονομική ανάπτυξη χάρη στην οικονομική αποδοτικότητα και τη δυνατότητα κλιμάκωσης που την χαρακτηρίζουν· επαναλαμβάνει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τη σημαντικότερη κινητήριο δύναμη της Ευρώπης για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και για την ανάπτυξη· υπογραμμίζει ότι τα οφέλη του υπολογιστικού νέφους μπορούν να είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τις ΜΜΕ δεδομένου ότι οι ΜΜΕ δεν διαθέτουν συχνά τους απαιτούμενους πόρους για επενδύσεις σε εκτεταμένα τοπικά υλικά συστήματα ΤΠ·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την προσέγγιση ανοικτής επιστήμης και για τον ρόλο που διαδραματίζει στην οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής οικονομίας της γνώσης, καθώς και στην περαιτέρω προώθηση της ποιότητας της έρευνας και της ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση· τονίζει ότι, επί του παρόντος, η αξία των συλλεγόμενων δεδομένων έρευνας δεν χρησιμοποιείται με τον βέλτιστο τρόπο από τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, λόγω της έλλειψης ελεύθερης διασυνοριακής ροής δεδομένων και πρόσβασης σε μια ενιαία πλατφόρμα ή πύλη, και σημειώνει ότι η Επιτροπή επιδιώκει όλα τα επιστημονικά δεδομένα που παράγονται από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» να είναι ανοικτά εξ ορισμού·

9.  τονίζει ότι το EOSC πρέπει να πλαισιώνεται από ολοκληρωμένη στρατηγική για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, διότι η επιστημονική κοινότητα χρειάζεται μια αξιόπιστη υποδομή δεδομένων την οποία θα μπορεί να χρησιμοποιεί χωρίς την έκθεση του ερευνητικού έργου σε κινδύνους απώλειας ή καταστροφής δεδομένων ή εισβολής· ζητεί από την Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη τα ζητήματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο από τα αρχικά στάδια όλων των πρωτοβουλιών της στον τομέα των ΤΠ·

10.  προτρέπει την Επιτροπή να δώσει το παράδειγμα και να μεριμνήσει ώστε όλα τα δεδομένα που προέρχονται από χρηματοδοτούμενη έρευνα στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως το «Ορίζοντας 2020», το ΕΤΣΕ, τα ΕΔΕΤ και άλλα, καθώς και τα αποτελέσματα της έρευνας, να είναι εξ ορισμού ανοικτού χαρακτήρα, με βάση τις αρχές της δυνατότητας ανεύρεσης, πρόσβασης, διαλειτουργικότητας και επαναχρησιμοποίησης των ερευνητικών δεδομένων (αρχές FAIR)·

11.  εκφράζει ανησυχία για το έλλειμμα χρηματοδότησης ύψους 4,7 δισεκατομμυρίων EUR που παρουσιάζει η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος· ζητεί από την Επιτροπή να προσδιορίσει κατάλληλους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς για το EOSC και για την ευρωπαϊκή υποδομή δεδομένων (EDI)· ζητεί επιπλέον από την Επιτροπή να εξασφαλίσει επαρκείς πόρους για τον συγκεκριμένο τομέα πολιτικής στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» και της πρότασής της για το ένατο πρόγραμμα πλαίσιο·

12.  συνιστά στην Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε το EOSC να είναι επωφελές για όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης, διερευνώντας τις δυνατότητες χρήσης πόρων περιφερειακής ανάπτυξης για την επέκταση της πρωτοβουλίας·

13.  υπογραμμίζει ότι αυτή τη στιγμή μόνον το 12% της χρηματοδότησης στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ κατευθύνεται σε δραστηριότητες του ψηφιακού τομέα· παροτρύνει την Επιτροπή να παρουσιάσει στοχευμένα μέτρα που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη συμμετοχή όλων των Ταμείων, και ιδιαίτερα του ΕΤΣΕ, σε έργα σχετικά με την ψηφιακή ενιαία αγορά, μεταξύ άλλων πρωτοβουλίες για τον μερισμό δεδομένων, ψηφιακή προσπελασιμότητα, υποδομή και πανευρωπαϊκή ψηφιακή συνδετικότητα, να διοχετεύσει περισσότερους πόρους για την τόνωση της ενωσιακής έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, περιλαμβανομένου και του τομέα των τεχνολογιών για καλύτερη προστασία της ιδιωτικότητας και την ασφάλεια της ανοικτής πηγής· πιστεύει ότι αυτή η πρωτοβουλία θα πρέπει να αναπτυχθεί σε συνέργεια με άλλα προγράμματα «Ορίζων 2020», ιδίως στον τομέα της νεφοϋπολογιστικής για ιδιωτική χρήση και των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης·

14.  εκτιμά ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί ευθύς εξαρχής η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη βάση των χρηστών του EOSC, μεταξύ άλλων μέσω της προσφοράς λογισμικού ως υπηρεσίας (SaaS)· επισημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αναμένεται να συμβάλουν στην κάλυψη του ελλείμματος χρηματοδότησης ύψους 4,7 δισεκατομμυρίων EUR της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για το υπολογιστικό νέφος· παρατηρεί ότι, κατά πάσα πιθανότητα, οι επιχειρήσεις δεν θα επενδύσουν στο πρόγραμμα αν δεν θα είναι σε θέση να αποκομίσουν και οι ίδιες τα οφέλη του·

15.  υπογραμμίζει ότι η προηγμένη υποδομή υπερυπολογιστικής είναι καίριας σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη διαθεσιμότητα λειτουργικών υπολογιστών κλίμακας exa στην ΕΕ έως το έτος 2022·

16.  ζητεί από την Επιτροπή να δημιουργήσει κίνητρα για τη συμμετοχή ευρωπαϊκών ΜΜΕ και βιομηχανιών στην παραγωγή υλισμικού και λογισμικού για την EDI, δίνοντας κατά τον τρόπο αυτό ώθηση στην ευρωπαϊκή οικονομία της ΕΕ και προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

17.  καλεί την Επιτροπή, αφενός, να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη και με άλλους φορείς χρηματοδότησης της έρευνας κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του χάρτη πορείας για τη διακυβέρνηση και τη χρηματοδότηση, εξασφαλίζοντας τη διάθεση κατάλληλων πόρων στην πρωτοβουλία, και, αφετέρου, να διευκολύνει τον συντονισμό των εθνικών προσπαθειών, αποφεύγοντας περιττές αλληλεπικαλύψεις και δαπάνες·

18.  συμφωνεί ότι η διαλειτουργικότητα και η δυνατότητα μεταφοράς των δεδομένων αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων που απαιτούν την αποδοτική κοινοχρησία δεδομένων και την υιοθέτηση διεπιστημονικής και πολυπαραγοντικής προσέγγισης. σημειώνει ότι το σχέδιο δράσης που προβλέπεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος (COM(2016)0178) αποτελεί αναγκαίο εργαλείο για τη μείωση του κατακερματισμού και για τη διασφάλιση της χρήσης των ερευνητικών δεδομένων βάσει της αρχής FAIR·

19.  ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει σχέδιο δράσης που θα βασίζεται στις αρχές της πλήρους διαφάνειας και γνωστοποίησης, με σαφείς δέσμες εργασίας και χρονοδιαγράμματα, προσδιορίζοντας παράλληλα τα αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν, καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης και τους ενδιαφερόμενους φορείς που θα συμμετέχουν σε όλα τα στάδια της διαδικασίας·

20.  υποστηρίζει το EOSC ως μέρος της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για το υπολογιστικό νέφος, που θα δημιουργήσει ένα εικονικό περιβάλλον όπου επιστήμονες και επαγγελματίες από όλες τις περιοχές του κόσμου θα μπορούν να αποθηκεύουν, να μοιράζονται, να διαχειρίζονται, να αναλύουν και να επαναχρησιμοποιούν τα ερευνητικά δεδομένα τους, μεταξύ άλλων ερευνητικά δεδομένα που χρηματοδοτούνται από δημόσια κονδύλια, σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους και σε όλες τις χώρες, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό, στην άρση του κατακερματισμού της ενιαίας αγοράς· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει μια σφαιρική προσέγγιση προς την ανοικτή επιστήμη, στην οποία θα περιλαμβάνονται η κοινότητα ανοικτής επιστήμης και οι ανεξάρτητοι επιστήμονες, να είναι πιο σαφής όσον αφορά τους ορισμούς που χρησιμοποιούνται στην ανακοίνωση και, ιδιαίτερα, να δημιουργήσει σαφή διάκριση μεταξύ της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για το υπολογιστικό νέφος και του EOSC, και να επικαιροποιήσει αναλόγως τη νομοθεσία για τη διευκόλυνση της επαναχρησιμοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας·

21.  πιστεύει ότι η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος εξασφαλίζει την υλοποίηση επενδύσεων στους τομείς της επιστήμης και της έρευνας με σκοπό τη δημιουργία κινήτρων και εργαλείων για την ευρύτερη δυνατή κοινοχρησία και χρήση δεδομένων, η οποία βασίζεται στην ανάπτυξη μιας ισχυρής υποδομής υπολογιστικού νέφους και δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

22.  τονίζει ότι οι ΜΜΕ βρίσκονται στον πυρήνα της οικονομίας της ΕΕ και ότι πρέπει να ληφθούν περισσότερα μέτρα για την προώθηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων ώστε να διαμορφωθεί το βέλτιστο δυνατό περιβάλλον δεδομένων υψηλής ποιότητας, ανάλυσης δεδομένων, ασφαλών υπηρεσιών και προβλεπόμενης οικονομικής αποδοτικότητας για την αφομοίωση νέων ελπιδοφόρων τεχνολογικών εξελίξεων·

23.  ζητεί από την Επιτροπή να δημιουργήσει μια οικονομικά βιώσιμη βάση για το ευρωπαϊκό υπολογιστικό νέφος και να λάβει σαφή μέτρα για την ενθάρρυνση των ΜΜΕ ώστε να προσφέρουν ανταγωνιστικές λύσεις για την επεξεργασία και την αποθήκευση δεδομένων, σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην επικράτεια των κρατών μελών·

24.  υπενθυμίζει τα θετικά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί με τις υφιστάμενες πανευρωπαϊκές δομές και με τα ανοικτά δεδομένα που είναι διαθέσιμα στις εθνικές δομές αποθήκευσης δεδομένων· αναγνωρίζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά εμπόδια στην ενιαία αγορά που αποτρέπουν την πλήρη ανάπτυξη της πρωτοβουλίας αυτής· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν το δυναμικό των ήδη διαθέσιμων δεδομένων και να εξασφαλίσουν μια συνεκτική στρατηγική για τα ανοικτά δεδομένα και τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των εν λόγω δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη· επισημαίνει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να διερευνήσουν την ανάγκη για περαιτέρω επενδύσεις σε διασυνοριακές υλικές υποδομές με ιδιαίτερη έμφαση στον συνδυασμό της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, των ευρυζωνικών δικτύων υψηλής ταχύτητας και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης μαζικών δεδομένων προκειμένου να επιτευχθεί μια ευημερούσα ευρωπαϊκή οικονομία που βασίζεται σε δεδομένα· καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τις παγκόσμιες συμπράξεις της βιομηχανίας και άλλες διεθνείς συμπράξεις σχετικά με τον τομέα αυτό·

25.  επισημαίνει την ανάγκη περαιτέρω ενθάρρυνσης της αφομοίωσης υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους από τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ· σημειώνει ότι οι πάροχοι ευρωπαϊκού υπολογιστικού νέφους πρέπει να λάβουν περαιτέρω συντονισμένη στήριξη για την εξασφάλιση της συμμετοχής τους στον ψηφιακό κόσμο, ενώ πρέπει να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη από την πλευρά των χρηστών και να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη της υιοθέτησης της νεφοϋπολογιστικής·

26.  τονίζει ότι η ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της οικονομίας δεδομένων και γνώσης στην ΕΕ· πιστεύει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι η ανάπτυξη του υπολογιστικού νέφους θα πρέπει να συνοδεύεται από πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην αύξηση της ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, ιδίως σε αγροτικές περιοχές·

27.  επισημαίνει ότι οι δράσεις ψηφιακής εκπαίδευσης στο σύνολο των γενεών, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων στον κυβερνοχώρο, είναι καίριας σημασίας για την ανάπτυξη του υπολογιστικού νέφους προκειμένου να προσδιοριστούν και να αντιμετωπιστούν οι σημαντικότερες ελλείψεις σε τεχνικές δεξιότητες και σε επίπεδο αποτελεσματικότητας ώστε να επιτευχθούν ψηφιακοί στόχοι· επικροτεί τις προτάσεις που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του νέου θεματολογίου δεξιοτήτων για την Ευρώπη που εξέδωσε πρόσφατα η Επιτροπή και υπογραμμίζει την ανάγκη εξασφάλισης κατάλληλων χρηματοδοτικών πόρων·

28.  εκτιμά ότι αναδύονται επί του παρόντος νεοφυείς επιχειρήσεις στον τομέα του υπολογιστικού νέφους που προσφέρουν εξειδικευμένες λύσεις για τη βελτίωση της ταχύτητας, της ευχρηστίας, και της αξιοπιστίας, της ευελιξίας και της ασφάλειας της νεφοϋπολογιστικής·

29.  τονίζει ότι η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, η οποία είναι ιδιαίτερης σημασίας για την ανάπτυξη του υπολογιστικού νέφους, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής υποδομής δεδομένων σε ολόκληρο το οικοσύστημα, και τα οφέλη της θα πρέπει να προβάλλονται ευρέως·

30.  επισημαίνει ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων, καθώς και όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, ούτως ώστε να διατηρηθούν και να υποστηριχθούν ολοκληρωμένες υποδομές επιστημονικών δεδομένων και υπολογιστική υψηλών επιδόσεων·

31.  επισημαίνει ότι με τις υπηρεσίες που παρέχονται σήμερα αλλά και θα προσφέρονται στο μέλλον από τον ιδιωτικό τομέα και από χώρες εκτός της ΕΕ, το EOSC πρέπει να παρέχει τόσο κίνητρα και όσο και νέες υπηρεσίες για ρήξη με την εδραιωμένη συνήθεια της στήριξης σε υφιστάμενες ερευνητικές πρακτικές·

32.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη μελλοντοστρεφή ευρωπαϊκή ανάπτυξη ώστε να αναπτυχθεί μια ανταγωνιστική βιομηχανία υπολογιστικού νέφους στην ΕΕ· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι θα συνεχιστεί η αυξανόμενη ζήτηση της αγοράς για λύσεις υπολογιστικού νέφους και θα ενθαρρυνθεί η υιοθέτηση του υπολογιστικού νέφους σε κάθετους κλάδους, όπως οι τομείς των οικονομικών, της φορολογίας και της κοινωνικής ασφάλισης, της παραγωγής, της τραπεζικής, της υγείας, των μέσων ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας, καθώς και της γεωργίας·

33.  πιστεύει ότι ο γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων παρέχει ένα πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων· επισημαίνει ωστόσο ότι ο κατακερματισμός αυτός όσον αφορά την εφαρμογή του στα κράτη μέλη δυσχεραίνει ενδεχομένως τους ερευνητές να εκτελούν το έργο τους και να μοιράζονται τα πορίσματά τους, γεγονός που υπονομεύει τις προσπάθειες για την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των ερευνητών την οποία καθιστά δυνατή η νεφοϋπολογιστική· ζητεί κατά συνέπεια την ορθή εφαρμογή και επιβολή του εν λόγω κανονισμού·

34.  τονίζει ότι οι λύσεις στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για το υπολογιστικό νέφος θα πρέπει να αναπτύσσονται λαμβανομένων δεόντως υπόψη των θεμελιωδών δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στον ΧΘΔ, ιδίως των δικαιωμάτων σχετικά με την προστασία των δεδομένων, την ιδιωτικότητα, την ελευθερία και την ασφάλεια·

35.  επισημαίνει ότι η οικονομία δεδομένων βρίσκεται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο, ότι η ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, και ότι τα επιχειρηματικά μοντέλα που υπάρχουν αποδομούνται και εξελίσσονται. ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε νομοθεσία στον συγκεκριμένο τομέα θα συνάδει με την τεχνολογικά ουδέτερη «αρχή της καινοτομίας» και δεν θα επιβάλλει σοβαρούς φραγμούς στην καινοτομία, στην ψηφιοποίηση της βιομηχανίας και στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), στην Ευρώπη·

36.  ζητεί από την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς ώστε να συμμετάσχουν στον προσδιορισμό των αναγκαίων εκτελεστικών μέτρων για τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος· πιστεύει ότι η ανοικτή καινοτομία και η ανοικτή επιστήμη προϋποθέτουν τη συμμετοχή πολύ μεγαλύτερου αριθμού παραγόντων στη διαδικασία καινοτομίας, από τους ερευνητές έως τους επιχειρηματίες, τους χρήστες, τις κρατικές υπηρεσίες, αλλά και την κοινωνία των πολιτών·

Το ανοικτό επιστημονικό νέφος

37.  παρατηρεί την υποεκπροσώπηση βασικών ενδιαφερομένων στις συζητήσεις και στα μεγάλης κλίμακας πιλοτικά έργα· θεωρεί ότι, παράλληλα με την αποφυγή διοικητικού φόρτου, η ενεργή συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για μια αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών· τονίζει ότι η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες, και να είναι επωφελής, όχι μόνον της επιστημονικής κοινότητας αλλά και της βιομηχανίας, περιλαμβανομένων των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων, των δημόσιων διοικήσεων και των καταναλωτών.

38.  τονίζει ότι η ανάπτυξη του EOSC πρέπει να πραγματοποιηθεί με τον δέοντα σεβασμό για τα θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον ΧΘΔ, με ιδιαίτερη προσοχή στα δικαιώματα της προστασίας των δεδομένων, της ιδιωτικότητας, της ελευθερίας και της ασφάλειας, και ότι πρέπει να συμμορφώνεται προς τις αρχές της ιδιωτικότητας ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού, καθώς και προς τις αρχές της αναλογικότητας, της αναγκαιότητας, της ελαχιστοποίησης των δεδομένων και του περιορισμού του σκοπού· αναγνωρίζει ότι η εφαρμογή πρόσθετων διασφαλίσεων, όπως η ψευδωνυμοποίηση, η ανωνυμοποίηση ή η κρυπτογράφηση, περιλαμβανομένης της κρυπτοθέτησης, μπορούν να μειώσουν τους κινδύνους και να ενισχύσουν την προστασία των προσώπων τα οποία αφορούν τα δεδομένα, όταν αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές μαζικών δεδομένων ή υπολογιστικού νέφους· υπενθυμίζει ότι η ανωνυμοποίηση είναι μια μη αναστρέψιμη διαδικασία και ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να καταστούν ανώνυμα τα δεδομένα· επαναλαμβάνει την ανάγκη για ειδική προστασία των ευαίσθητων δεδομένων, σε συμμόρφωση προς την ισχύουσα νομοθεσία· τονίζει ότι οι προαναφερθείσες αρχές, σε συνδυασμό με υψηλά πρότυπα ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστευτικότητας, είναι απαραίτητα για να εξασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην εν λόγω ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος·

39.  τονίζει ότι η πρωτοβουλία για το ανοικτό επιστημονικό νέφος θα πρέπει να οδηγήσει στη δημιουργία ενός έμπιστου υπολογιστικού νέφους για όλους: επιστήμονες, επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες·

40.  επισημαίνει την ανάγκη προώθησης μιας ανοικτής, αξιόπιστης συνεργατικής πλατφόρμας για τη διαχείριση, την ανάλυση, την κοινοχρησία, την επαναχρησιμοποίηση και τη διαφύλαξη ερευνητικών δεδομένων, στο πλαίσιο της οποίας μπορούν να αναπτυχθούν και να παρέχονται καινοτόμες υπηρεσίες υπό ορισμένους όρους και προϋποθέσεις·

41.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, κατάλληλα πλαίσια διακυβέρνησης και χρηματοδότησης, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες, τη βιωσιμότητά τους, καθώς και την ικανότητά τους να εξασφαλίζουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο· τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν την ενσωμάτωση των εθνικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων τους με τα ένωσιακά προγράμματα χρηματοδότησης·

42.  ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει το πλήρες φάσμα των πηγών χρηματοδότησης για τη δημιουργία του EOSC και να ενισχύσει τα υφιστάμενα μέσα για να εξασφαλιστεί ταχύτερη ανάπτυξη, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις βέλτιστες πρακτικές·

43.  ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε όλες οι επιστημονικές έρευνες και τα δεδομένα που παράγονται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» να είναι εξ ορισμού ανοικτού χαρακτήρα, και ζητεί από τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν αναλόγως τα εθνικά τους ερευνητικά προγράμματα·

44.  αντιλαμβάνεται ότι το EOSC θα καταστήσει δυνατή την ψηφιακή επιστήμη με την ενσωμάτωση της χρήσης των ΤΠ ως υπηρεσίας στον δημόσιο ερευνητικό τομέα της ΕΕ· ζητεί να δημιουργηθεί ένα «ομοσπονδιακό μοντέλο επιστημονικού νέφους» το οποίο θα συγκεντρώνει δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς, ενδιαφερόμενους φορείς, ΜΜΕ, νεοφυείς επιχειρήσεις, ηλεκτρονικές υποδομές και εμπορικούς προμηθευτές, με σκοπό την ανάπτυξη μιας κοινής πλατφόρμας που θα προσφέρει ευρύ φάσμα υπηρεσιών στις ερευνητικές κοινότητες της ΕΕ·

45.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν, σε συνεργασία με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, χάρτη πορείας ώστε να οριστεί το ταχύτερο δυνατόν ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται από το EOSC·

46.  ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε προσεκτική αξιολόγηση των αναγκών των Ευρωπαίων δημόσιων ερευνητών, ούτως ώστε να εντοπιστούν πιθανές ελλείψεις στην προμήθεια υποδομών υπολογιστικού νέφους στην ΕΕ· πιστεύει ότι, σε περίπτωση που εντοπιστούν ελλείψεις, η Επιτροπή πρέπει να καλέσει τους Ευρωπαίους παρόχους υποδομών υπολογιστικού νέφους να κοινοποιήσουν τους χάρτες πορείας που έχουν καταρτίσει προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι επαρκείς για την αντιμετώπιση των εν λόγω ελλείψεων ή αν απαιτείται περαιτέρω δημόσια χρηματοδότηση για την κάλυψη των ελλείψεων·

47.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλες οι επιστημονικές έρευνες και τα δεδομένα που παράγονται από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» θα πρέπει να αποφέρουν οφέλη στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και στο ευρύ κοινό· τάσσεται υπέρ της αλλαγής των δομών παροχής κινήτρων στην πανεπιστημιακή κοινότητα, τη βιομηχανία και τις δημόσιες υπηρεσίες όσον αφορά την κοινοχρησία των δεδομένων τους και τη βελτίωση της διαχείρισης δεδομένων, της κατάρτισης, των δεξιοτήτων στον τομέα της τεχνολογίας και των γνώσεων σε θέματα δεδομένων·

48.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος εστιάζεται στην ανάπτυξη δικτύων υψηλού ζωνικού εύρους, εγκαταστάσεων αποθήκευσης μεγάλης κλίμακας, υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, καθώς και στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οικοσυστήματος μαζικών δεδομένων·

49.  τονίζει ότι τόσο η ανάπτυξη δικτύων 5G όσο και οι κανόνες του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών θα πρέπει να κάνουν πιο ελκυστικό το EOSC προσφέροντας διαδίκτυο υψηλών προδιαγραφών και νέες υποδομές κορυφαίας ποιότητας·

50.  εγκρίνει τη φιλοδοξία της Επιτροπής, να καταστεί η Ένωση ικανή να χειρίζεται μεγάλο όγκο δεδομένων, με υποδομές που θα λειτουργούν χάρη σε υπηρεσίες που χρησιμοποιούν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τα οποία προέρχονται από αισθητήρες ή εφαρμογές που συνδέουν δεδομένα από διαφορετικές πηγές· επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος αποσκοπεί στην εξασφάλιση καλύτερων και περισσότερο εναρμονισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών·

51.  τάσσεται υπέρ της περαιτέρω ανάπτυξης του δικτύου GÉANT, με στόχο να αποτελέσει το πλέον προηγμένο διεθνές δίκτυο και να διατηρηθεί ο ηγετικός ρόλος της ΕΕ στον τομέα της έρευνας·

52.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συντονίσουν τις προσπάθειές τους με τους ενδιαφερόμενους φορείς με στόχο τη μείωση του κατακερματισμού των ψηφιακών υποδομών, μέσω της εκπόνησης χάρτη πορείας για τη λήψη μέτρων και τη δημιουργία εύρωστης δομής διακυβέρνησης με τη συμμετοχή χρηματοδοτών, αγοραστών και χρηστών, και τονίζει την ανάγκη προώθησης των αρχών της ανοικτής επιστήμης για τη διαχείριση και την κοινοχρησία δεδομένων χωρίς να παρεμποδίζεται η καινοτομία και χωρίς να παραβιάζεται η ιδιωτικότητα και τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή·

53.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να θεμελιωθεί η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος πάνω στα δομικά στοιχεία του χρηματοδοτικού μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», και ιδίως στα ηλεκτρονικά δελτία ταυτότητας και τις ηλεκτρονικές υπογραφές, ούτως ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των χρηστών στις ασφαλείς, διαλειτουργικές και απρόσκοπτες ηλεκτρονικές επικοινωνίες σε ολόκληρη την Ένωση·

54.  καλεί την Επιτροπή να διοχετεύσει περισσότερους πόρους για την τόνωση της ευρωπαϊκής έρευνας, ανάπτυξης, καινοτομίας και κατάρτισης στον τομέα της νεφοϋπολογιστικής, τονίζοντας την ανάγκη να εξασφαλιστούν υποδομές και διαδικασίες που διαφυλάσσουν τα ανοικτά δεδομένα και την ιδιωτικότητα των χρηστών·

55.  εμμένει στην άποψη ότι τα πρότυπα θα πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα εύκολης και πλήρους φορητότητας και υψηλό βαθμό διαλειτουργικότητας μεταξύ των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους·

56.  πιστεύει ακράδαντα ότι η πρωτοβουλία για το ανοικτό επιστημονικό νέφος θα πρέπει να βασίζεται σε ανοικτά πρότυπα προκειμένου να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα, η απρόσκοπτη επικοινωνία και η αποφυγή εγκλωβισμού·

57.  τονίζει ότι η χρήση ανοιχτών προτύπων και ελεύθερου λογισμικού ανοιχτού κώδικα είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη διασφάλιση της αναγκαίας διαφάνειας όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο προστατεύονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και άλλα είδη ευαίσθητων δεδομένων·

58.  επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή οικονομία βασίζεται ολοένα και περισσότερο στην ισχύ των υπερυπολογιστών για την επινόηση καινοτόμων λύσεων, τον περιορισμό του κόστους και τη μείωση του χρόνου διάθεσης στην αγορά για προϊόντα και υπηρεσίες· υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για τη δημιουργία υπερυπολογιστικού συστήματος κλίμακας exa που θα βασίζεται σε ευρωπαϊκή τεχνολογία υλισμικού·

59.  πιστεύει ότι η Ευρώπη έχει ανάγκη από ένα πλήρες οικοσύστημα ΥΥΕ ώστε να αποκτήσει υπερυπολογιστές κορυφαίου επιπέδου, να προστατεύσει τον εφοδιασμό του συστήματος ΥΥΕ που διαθέτει και να προσφέρει υπηρεσίες ΥΥΕ στη βιομηχανία και στις ΜΜΕ για τους σκοπούς της προσομοίωσης, της απεικόνισης και της προτυποποίησης. φρονεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ΕΕ να κατακτήσει μια θέση μεταξύ των κορυφαίων δυνάμεων υπερυπολογιστικής στον κόσμο έως το 2022·

60.  εκτιμά ότι η ευρωπαϊκή τεχνολογική πλατφόρμα και η συμβατική σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (σΣΔΙΤ) σχετικά με την ΥΥΕ είναι κρίσιμης σημασίας για τον καθορισμό των ερευνητικών προτεραιοτήτων της ΕΕ όσον αφορά την ανάπτυξη ευρωπαϊκής τεχνολογίας σε όλα τα τμήματα της αλυσίδας εφοδιασμού λύσεων ΥΥΕ·

61.  επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής, σύμφωνα με τη διακήρυξη σχετικά με την κβαντική τεχνολογία «Quantum Manifesto», για τη δρομολόγηση εμβληματικής πρωτοβουλίας στην κβαντική τεχνολογία ύψους ενός δισεκατομμυρίου EUR·

62.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι ο κλάδος των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους έχει επενδύσει ήδη δισεκατομμύρια ευρώ στην ανάπτυξη προηγμένων υποδομών στην Ευρώπη· επισημαίνει ότι οι επιστήμονες και ερευνητές της ΕΕ μπορούν να χρησιμοποιούν σήμερα υποδομές υπολογιστικού νέφους που τους παρέχουν τη δυνατότητα να πειραματίζονται και να καινοτομούν με μεγάλη ταχύτητα, διότι έχουν πρόσβαση σε ευρύ φάσμα υπηρεσιών, πληρώνοντας μόνο για ό,τι χρησιμοποιούν, με αποτέλεσμα να μειώνεται γρήγορα ο χρόνος απάντησης επιστημονικών ερωτημάτων (time-to-science)· επισημαίνει ότι η καίριας σημασίας στήριξη που παρέχει η ΕΕ στην έρευνα και ανάπτυξη δεν θα πρέπει να δαπανάται για την αλληλεπικάλυψη υφιστάμενων πόρων, αλλά, αντιθέτως, για την ενθάρρυνση επαναστατικών καινοτομιών σε νέους επιστημονικούς κλάδους που μπορούν να τονώσουν την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα·

63.  τονίζει ότι η επιστημονική κοινότητα έχει ανάγκη από μια προστατευμένη, ασφαλή, ανοιχτής πηγής και υψηλής χωρητικότητας υποδομή, με στόχο την προώθηση της έρευνας και την πρόληψη ενδεχόμενων παραβιάσεων της ασφάλειας, επιθέσεων στον κυβερνοχώρο ή κακών χρήσεων των προσωπικών δεδομένων, ιδίως όταν είναι μεγάλος ο όγκος των δεδομένων που συλλέγονται, αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν στήριξη και κίνητρα όσον αφορά την ανάπτυξη της απαραίτητης τεχνολογίας, περιλαμβανομένων των κρυπτογραφικών τεχνολογιών, λαμβάνοντας υπόψη την προσέγγιση της ασφάλειας εκ σχεδιασμού· υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων αρχών, της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, περιλαμβανομένων των ΜΜΕ και των νεοσύστατων επιχειρήσεων, των ερευνητών και των πανεπιστημίων στον τομέα των μαζικών δεδομένων και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, ήδη από τα αρχικά στάδια της διαδικασίας έρευνας και καινοτομίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η δημιουργία καινοτόμων και αξιόπιστων ευρωπαϊκών λύσεων και ευκαιριών στην αγορά, διασφαλίζοντας παράλληλα επαρκές επίπεδο ασφάλειας·

64.  εκτιμά ότι η ανάπτυξη σαφών προτύπων για τη διαλειτουργικότητα του υπολογιστικού νέφους, τη δυνατότητα μεταφοράς των δεδομένων και τη σύναψη συμφωνιών επιπέδου υπηρεσιών θα εγγυάται ασφάλεια και διαφάνεια τόσο για τους παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους όσο και για τους τελικούς χρήστες·

65.  τονίζει ότι, για την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών απαιτούνται αξιοπιστία, ασφάλεια και προστασία των δεδομένων και ότι η εμπιστοσύνη αυτή αποτελεί τη βάση για την υγιή ανταγωνιστικότητα·

66.  επισημαίνει ότι η βιομηχανία πρέπει να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην κατάρτιση ευρέως αποδεκτών προτύπων τα οποία θα ανταποκρίνονται στην ψηφιακή εποχή, και ότι τα πρότυπα αυτά πρέπει να δημιουργούν κλίμα εμπιστοσύνης για τους παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους ώστε να συνεχίσουν να καινοτομούν και για τους χρήστες ώστε να αποδεχτούν την περαιτέρω υιοθέτηση υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους σε ενωσιακό επίπεδο·

67.  καλεί την Επιτροπή να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην προώθηση της διατομεακής, διαγλωσσικής και διασυνοριακής διαλειτουργικότητας και των προτύπων υπολογιστικού νέφους, καθώς και στην υποστήριξη φιλικών προς την ιδιωτικότητα, αξιόπιστων, ασφαλών και ενεργειακά αποδοτικών υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, ως αναπόσπαστου μέρους μιας κοινής στρατηγικής με ιδιαίτερη έμφαση στη μεγιστοποίηση των ευκαιριών για την ανάπτυξη προτύπων που έχουν τη δυνατότητα να καταστούν διεθνή πρότυπα·

68.  επισημαίνει την ανάγκη κατάρτισης σχεδίου δράσης για τη διαλειτουργικότητα των δεδομένων, με στόχο τον έλεγχο του υψηλού όγκου δεδομένων που παράγουν οι Ευρωπαίοι επιστήμονες και τη βελτίωση της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης των δεδομένων αυτών στην επιστήμη και τη βιομηχανία· ζητεί από την Επιτροπή να συνεργαστεί με βασικούς επιστημονικούς φορείς για την παραγωγή αποδοτικών συστημάτων που θα εξασφαλίζουν δεδομένα με δυνατότητα ανεύρεσης, πρόσβασης, διαλειτουργικότητας και επαναχρησιμοποίησης (αρχές FAIR), συμπεριλαμβανομένων μεταδεδομένων, κοινών προδιαγραφών και αναγνωριστικών αντικειμένων δεδομένων·

69.  παρατηρεί ότι η Ευρώπη δεν επενδύει στο οικοσύστημα ΥΥΕ της στον ίδιο βαθμό με άλλες περιοχές του πλανήτη και ότι τούτο δεν συνάδει με το οικονομικό δυναμικό της και τις δυνατότητες που έχει σε επίπεδο γνώσεων·

70.  ζητεί από την Επιτροπή να προαγάγει τη διαλειτουργικότητα και να αποτρέψει τον εγκλωβισμό σε συγκεκριμένο πάροχο, ενθαρρύνοντας πολλούς παρόχους υποδομών υπολογιστικού νέφους στην Ευρώπη να παρέχουν ευρύ φάσμα επιλογών ανταγωνιστικών, διαλειτουργικών και φορητών υπηρεσιών υποδομών·

71.  απευθύνει έκκληση για τη λήψη μέτρων με σκοπό τη διατήρηση ενός συστήματος τυποποίησης υψηλής ποιότητας, το οποίο θα μπορεί να προσελκύει τη βέλτιστη τεχνολογική συμβολή· ζητεί από την Επιτροπή να εγκρίνει πολιτικές που αίρουν τους υπερβολικούς φραγμούς σε καινοτόμους τομείς έτσι ώστε να παρέχονται κίνητρα για την πραγματοποίηση επενδύσεων στην Ε&Α και για την τυποποίηση σε επίπεδο Ένωσης·

72.  παροτρύνει την Επιτροπή να εντείνει στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις προσπάθειές της για την αποφυγή, ευθύς εξαρχής, του ενδεχόμενου εγκλωβισμού σε συγκεκριμένο πάροχο στην ψηφιακή αγορά, ιδίως σε αναδυόμενους κλάδους, όπως η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος·

73.  αναγνωρίζει τη σημασία της διαλειτουργικότητας και των προτύπων για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας στον τομέα των ΤΠΕ· ζητεί από την Επιτροπή να προσδιορίσει τυχόν ελλείψεις όσον αφορά τα πρότυπα στο πλαίσιο του EOSC, μεταξύ άλλων σε σχέση με τις ΜΜΕ, τις νεοφυείς επιχειρήσεις και βασικούς ευρωπαϊκούς τομείς· τάσσεται υπέρ της ανάπτυξης προτύπων με γνώμονα την αγορά τα οποία θα εφαρμόζονται σε προαιρετική βάση, θα είναι τεχνολογικά ουδέτερα, διαφανή και διεθνώς συμβατά και θα αφορούν την αγορά·

74.  φρονεί ότι το πρόγραμμα «ISA2» προσφέρει ευκαιρία για την ανάπτυξη προτύπων διαλειτουργικότητας σχετικά με τη διαχείριση μαζικών δεδομένων εντός των δημόσιων διοικήσεων, καθώς και κατά τις συναλλαγές τους με τις επιχειρήσεις και τους πολίτες·

75.  αναγνωρίζει ότι τα πρότυπα θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε αποδεδειγμένη ανάγκη της βιομηχανίας και άλλων ενδιαφερόμενων μερών· τονίζει ότι είναι σημαντικό να εκπονηθούν και να συμφωνηθούν κοινά υψηλά πρότυπα προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση και ανταλλαγή δεδομένων πέραν των επιμέρους κλάδων, ιδρυμάτων και εθνικών συνόρων· καλεί την Επιτροπή να εντοπίζει, όπου αρμόζει, τα βέλτιστα συστήματα πιστοποίησης που χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη, με στόχο να εκπονήσει, με τη συμμετοχή των σχετικών ενδιαφερομένων μερών, μια προσανατολισμένη στη ζήτηση πανευρωπαϊκή δέσμη προτύπων που θα διευκολύνει τον μερισμό δεδομένων και θα βασίζεται σε ανοικτά και συνολικά πρότυπα όποτε αυτό δικαιολογείται· υπογραμμίζει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται όσον αφορά την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος πρέπει να διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες της ενιαίας αγοράς και ότι εξακολουθεί να είναι προσβάσιμη σε παγκόσμιο επίπεδο και μπορεί να ανταποκρίνεται στην τεχνολογική εξέλιξη·

76.  υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να άρει τους φραγμούς, ιδίως τους τεχνικούς και νομικούς, στην ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων και υπηρεσιών δεδομένων, να άρει επίσης τις δυσανάλογες απαιτήσεις τοπικοποίησης δεδομένων, και να προωθήσει τη διαλειτουργικότητα των δεδομένων συνδέοντας την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το Υπολογιστικό Νέφος με την πρωτοβουλία «Ελεύθερη Ροή Δεδομένων»· θεωρεί ότι, προκειμένου να επιτευχθεί μια ψηφιακή κοινωνία, η ελεύθερη ροή των δεδομένων πρέπει να θεωρηθεί ως η πέμπτη ελευθερία εντός της ενιαίας αγοράς· επισημαίνει ότι ένα σαφές νομικό πλαίσιο, επαρκείς δεξιότητες και πόροι για τη διαχείριση των μαζικών δεδομένων καθώς και η αναγνώριση σχετικών επαγγελματικών προσόντων αποτελούν προαπαιτούμενα για την ενεργοποίηση του πλήρους δυναμικού της νεφοϋπολογιστικής· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως τη βιομηχανία, στον εντοπισμό μαζικών δεδομένων, καθώς και ευκαιριών κατάρτισης σχετικά με την κωδικοποίηση και στο πεδίο εφαρμογής του Νέου Θεματολογίου Δεξιοτήτων, και να προσφέρει κίνητρα στα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, προκειμένου να χρησιμοποιούν, να ανοίγουν και να ανταλλάσσουν δεδομένα στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς·

77.  επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής, σύμφωνα με τη διακήρυξη σχετικά με την κβαντική τεχνολογία «Quantum Manifesto», για τη δρομολόγηση εμβληματικής πρωτοβουλίας στην κβαντική τεχνολογία ύψους ενός δισεκατομμυρίου EUR· τονίζει, ωστόσο, ότι για την ταχύτερη ανάπτυξη της εν λόγω τεχνολογίας και τη διάθεση αντίστοιχων εμπορικών προϊόντων στους χρήστες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, η εξασφάλιση διαφάνειας και ανοικτής διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς είναι καίριας σημασίας·

Κοινοχρησία ανοικτών δεδομένων, κοινοχρησία ερευνητικών δεδομένων

78.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ανάπτυξη του EOSC θα παρέχει στους ερευνητές και στους επαγγελματίες της επιστήμης έναν χώρο για την αποθήκευση, την κοινοχρησία, τη χρήση και την περαιτέρω χρήση δεδομένων, και μπορεί να θέσει τα θεμέλια για τη βασιζόμενη στα δεδομένα καινοτομία στην ΕΕ· τονίζει ότι τα οφέλη της κοινοχρησίας δεδομένων τυγχάνουν ευρείας αναγνώρισης·

79.  παρατηρεί ότι τα δεδομένα είναι πλέον θεμελιώδους σημασίας για τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο· επισημαίνει ότι η κοινοχρησία δεδομένων αποφέρει επίσης σημαντικά οφέλη στις τοπικές και περιφερειακές αρχές και ότι το άνοιγμα των δημόσιων δεδομένων προάγει τη δημοκρατία και παρέχει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες·

80.  υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής, σε συνεργασία με εκείνες των Ευρωπαίων ερευνητών του κλάδου και της πανεπιστημιακής κοινότητας, για την ανάπτυξη της ΣΔΙΤ για την αξία των μαζικών δεδομένων, σε συνέργεια με τη ΣΔΙΤ σχετικά με την ΥΥΕ, προκειμένου να δημιουργηθεί μια ολόκληρη κοινότητα γύρω από τα δεδομένα και την ΥΥΕ, καθώς και για να τεθούν τα θεμέλια για μια ακμάζουσα οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα στην Ευρώπη· τάσσεται υπέρ της ΣΔΙΤ σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο που προάγει τη συνεργασία μεταξύ φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στα πρώιμα στάδια της διαδικασίας έρευνας και καινοτομίας, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε καινοτόμες και αξιόπιστες ευρωπαϊκές λύσεις·

81.  τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να συνεργαστεί στενά και όσο το δυνατόν νωρίτερα με τους εταίρους του κλάδου, ιδίως με τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι οι απαιτήσεις σχετικά με τις επιχειρήσεις και τον κλάδο λαμβάνονται δεόντως υπόψη και ότι θα ενσωματωθούν στο μεταγενέστερο στάδιο της πρωτοβουλίας·

82.  ενθαρρύνει τις δημόσιες διοικήσεις να εξετάσουν το ενδεχόμενο χρήσης ασφαλών και αξιόπιστων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους προβλέποντας σαφές νομικό πλαίσιο και καταβάλλοντας περαιτέρω προσπάθειες για την ανάπτυξη συστημάτων πιστοποίησης ειδικά για το υπολογιστικό νέφος. επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές πρέπει να αισθάνονται εμπιστοσύνη όταν υιοθετούν νέες τεχνολογίες·

83.  πιστεύει ότι οι δημόσιες διοικήσεις πρέπει να έχουν εξ ορισμού ανοικτή πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα· ζητεί να υπάρξει πρόοδος στον καθορισμό του βαθμού και της ταχύτητας της δημοσιοποίησης πληροφοριών ως ανοικτών δεδομένων, στον προσδιορισμό των βασικών συνόλων δεδομένων που πρέπει να καθίστανται διαθέσιμα, καθώς και στην προώθηση της περαιτέρω χρήσης ανοικτών δεδομένων σε ανοικτή μορφή·

84.  παρατηρεί ότι η θεαματική αύξηση των ψηφιακών τεχνολογιών αποτελεί τη βασική κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία ογκωδών ροών δεδομένων σε περιβάλλοντα υπολογιστικού νέφους και ότι αυτή η τεράστια συγκέντρωση μη επεξεργασμένων δεδομένων σε συστήματα μαζικών δεδομένων αυξάνει την υπολογιστική πολυπλοκότητα και την κατανάλωση πόρων σε συστήματα εξόρυξης δεδομένων με τη χρήση υπολογιστικού νέφους· επισημαίνει περαιτέρω ότι η έννοια της κοινοχρησίας δεδομένων βάσει προτύπων παρέχει τη δυνατότητα τοπικής επεξεργασίας των δεδομένων κοντά στις πηγές των δεδομένων, καθώς και τη δυνατότητα μετασχηματισμού των ροών μη επεξεργασμένων δεδομένων σε πρακτικά εφαρμόσιμα πρότυπα γνώσεων. επισημαίνει ότι τα εν λόγω πρότυπα γνώσεων παρουσιάζουν διττή χρησιμότητα: αφενός επιτρέπουν τη διάθεση τοπικών προτύπων γνώσεων για να υπάρχει άμεση εφαρμογή, ενώ αφετέρου διευκολύνουν τη συμμετοχική κοινοχρησία δεδομένων σε περιβάλλοντα υπολογιστικού νέφους·

85.  εγκρίνει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Μαΐου 2016 σχετικά με τη μετάβαση προς ένα σύστημα ανοικτής επιστήμης, και ειδικότερα το συμπέρασμα ότι η βασική αρχή για τη βέλτιστη επαναχρησιμοποίηση ερευνητικών δεδομένων πρέπει να είναι «ανοικτή στο μέτρο του δυνατού, κλειστή στο μέτρο του αναγκαίου»·

Εξόρυξη κειμένων και δεδομένων

86.  τονίζει ότι η πλήρης διάθεση δημόσιων δεδομένων στο πλαίσιο του EOSC δεν θα είναι επαρκής για την άρση όλων των φραγμών στην έρευνα που βασίζεται στα δεδομένα·

87.  επισημαίνει ότι η πρωτοβουλία πρέπει να συνοδεύεται από ένα σύγχρονο πλαίσιο δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, το οποίο θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα άρσης του κατακερματισμού και της έλλειψης διαλειτουργικότητας από την ευρωπαϊκή διαδικασία έρευνας δεδομένων·

88.  πιστεύει ότι η πρωτοβουλία θα πρέπει να διαφυλάσσει την ισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα των ερευνητών, και σε εκείνα των κατόχων δικαιωμάτων και άλλων παραγόντων του επιστημονικού κλάδου, με πλήρη σεβασμό στα δικαιώματα των δημιουργών και των εκδοτών, υποστηρίζοντας παράλληλα την καινοτόμο έρευνα στην Ευρώπη·

89.  εκτιμά ότι τα ερευνητικά δεδομένα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κοινοχρησίας στο πλαίσιο του EOSC με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν σε ερευνητές ή ερευνητικά ιδρύματα, μέσω της δημιουργίας μοντέλων αδειοδότησης, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο· πιστεύει ότι, ως προς το σημείο αυτό, καθορίζονται επί του παρόντος βέλτιστες πρακτικές στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος «Open Research Data» του προγράμματος «Ορίζων 2020»·

90.  πιστεύει ότι η οδηγία 96/9/ΕΚ η οποία πρέπει να αναθεωρηθεί, περιορίζει τη χρήση δεδομένων, χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις ότι δημιουργεί προστιθέμενη οικονομική ή επιστημονική αξία·

Προστασία των δεδομένων, θεμελιώδη δικαιώματα και ασφάλεια των δεδομένων

91.  προτρέπει την Επιτροπή να λάβει μέτρα για την περαιτέρω προώθηση της εναρμόνισης των νομοθεσιών στα κράτη μέλη, προκειμένου να αποφευχθούν η σύγχυση και ο κατακερματισμός όσον αφορά τη δικαιοδοσία και να εξασφαλιστεί διαφάνεια στην ψηφιακή ενιαία αγορά·

92.  πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοστατεί στον τομέα της προστασίας της ιδιωτικότητας και τάσσεται υπέρ της διασφάλισης υψηλού επιπέδου προστασίας των δεδομένων σε παγκόσμια κλίμακα·

93.  υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαία η υιοθέτηση συντονισμένης προσέγγισης από τις αρχές προστασίας των δεδομένων, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τη βιομηχανία, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η μετάβαση των οργανισμών προς την κατεύθυνση αυτή, με την παροχή εργαλειοθηκών συμμόρφωσης και με την εξασφάλιση ενιαίας ερμηνείας και εφαρμογής των υποχρεώσεων, καθώς και με την αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών και των επιχειρήσεων σχετικά με τα βασικά ζητήματα·

94.  τονίζει ότι η ΕΕ αποτελεί παγκόσμιο εισαγωγέα και εξαγωγέα ψηφιακών υπηρεσιών και ότι επιβάλλεται να διαθέτει ισχυρή υπολογιστική νέφους και οικονομία δεδομένων προκειμένου να είναι ανταγωνιστική. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει ηγετικό ρόλο στις προσπάθειες για τη δημιουργία ενιαίων, παγκοσμίως αποδεκτών προτύπων σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

95.  εκτιμά ότι οι ροές διεθνών δεδομένων είναι καίριας σημασίας για το διεθνές εμπόριο και την οικονομική ανάπτυξη, και ότι η πρωτοβουλία της Επιτροπής για την ελεύθερη ροή δεδομένων θα πρέπει να παρέχει στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, ιδίως στον αναπτυσσόμενο κλάδο της νεφοϋπολογιστικής, τη δυνατότητα να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του παγκόσμιου αγώνα ταχύτητας στον τομέα της καινοτομίας· τονίζει ότι η εν λόγω πρωτοβουλία θα πρέπει επίσης να αποσκοπεί στην άρση τυχόν αυθαίρετων περιορισμών όσον αφορά τον τόπο στον οποίο οι εταιρείες θα πρέπει να εγκαθιστούν τις υποδομές ή να αποθηκεύουν τα δεδομένα, δεδομένου ότι τέτοιοι περιορισμοί θα παρεμπόδιζαν την ανάπτυξη της οικονομίας της Ευρώπης·

96.  πιστεύει ότι η τρέχουσα νομοθεσία της ΕΕ περί προστασίας των δεδομένων, και ιδίως ο πρόσφατα εγκεκριμένος γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων και η οδηγία για την προστασία των δεδομένων σχετικά με την επιβολή του νόμου (οδηγία (ΕΕ) 2016/680)(10), προβλέπουν ισχυρές διασφαλίσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων εκείνων που συλλέγονται, συγκεντρώνονται και ψευδωνυμοποιούνται για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, καθώς και ευαίσθητων δεδομένων που αφορούν την υγεία, αλλά και ειδικούς όρους σε ό,τι αφορά τη δημοσίευση και την κοινοποίηση, το δικαίωμα αντίταξης των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα σε περαιτέρω επεξεργασία, και κανόνες σχετικά με την πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου στο πλαίσιο μιας ποινικής έρευνας· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις εν λόγω εγγυήσεις στη διαδικασία για την ανάπτυξη του EOSC και την εφαρμογή των κανόνων που διέπουν την πρόσβαση σε δεδομένα που αποθηκεύονται σ’ αυτό· αναγνωρίζει ότι μια εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά την εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των κατευθυντήριων γραμμών, των εργαλείων και εκστρατειών ευαισθητοποίησης για τους πολίτες, τους ερευνητές και τις επιχειρήσεις, είναι ζωτικής σημασίας, ιδίως για την ανάπτυξη του EOSC και τη διευκόλυνση της συνεργασίας στον τομέα της έρευνας, μεταξύ άλλων με την πληροφορική υψηλών επιδόσεων·

97.  πιστεύει ότι η ελεύθερη ροή δεδομένων είναι ωφέλιμη για την ψηφιακή οικονομία και την εξέλιξη της επιστήμης και της έρευνας· τονίζει ότι η πρωτοβουλία της Επιτροπής για την ελεύθερη ροή των δεδομένων θα μπορούσε να επιτρέψει στον αναπτυσσόμενο ευρωπαϊκό τομέα του υπολογιστικού νέφους να κατακτήσει ηγετική θέση στον παγκόσμιο αγώνα για καινοτομία, μεταξύ άλλων για τους σκοπούς της επιστήμης και της καινοτομίας· υπενθυμίζει ότι κάθε διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τις υποδομές υπολογιστικού νέφους ή άλλους αποδέκτες που βρίσκονται εκτός της Ένωσης, θα πρέπει να συμμορφώνεται προς τους κανόνες για τη διαβίβαση δεδομένων που προβλέπονται στον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων και ότι η πρωτοβουλία της Επιτροπής για την ελεύθερη ροή των δεδομένων θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις εν λόγω διατάξεις· τονίζει ότι η πρωτοβουλία θα πρέπει να έχει επίσης ως στόχο να μειώσει τους περιορισμούς ως προς τον τόπο στον οποίο οι εταιρείες θα πρέπει να τοποθετούν υποδομές ή να αποθηκεύουν δεδομένα, διότι αυτό θα δυσχέραινε την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας και εμπόδιζε τους επιστήμονες να δρέψουν τα πλήρη οφέλη της επιστήμης που βασίζεται στα δεδομένα, αλλά να διατηρήσει παράλληλα τους περιορισμούς σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων, για την αποτροπή πιθανών καταχρήσεων στο μέλλον σε σχέση με το EOSC·

98.  πιστεύει ακράδαντα ότι η Ένωση πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή όσον αφορά την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των ευαίσθητων δεδομένων, και θα πρέπει να υποστηρίζει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας και ασφάλειας των δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο· πιστεύει ότι το πλαίσιο της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, από κοινού με μια χωρίς αποκλεισμούς στρατηγική για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο που θα εξασφαλίζει αξιόπιστες υποδομές δεδομένων, οι οποίες θα είναι προστατευμένες κατά της απώλειας δεδομένων, των διεισδύσεων ή των επιθέσεων, θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις ευρωπαϊκές εταιρείες όσον αφορά την ιδιωτικότητα· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το EOSC θα διαφυλάξει την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα της επιστημονικής έρευνας και θα προστατεύσει το έργο της επιστημονικής κοινότητας στο εσωτερικό της Ένωσης·

99.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι ανησυχίες σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα, την ιδιωτικότητα, την προστασία των δεδομένων, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και τις ευαίσθητες πληροφορίες εξετάζονται με αυστηρή τήρηση του γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων και της οδηγίας για την προστασία των δεδομένων (95/46/ΕΚ)· τονίζει ότι οι απειλές για την ασφάλεια που αφορούν τις υποδομές υπολογιστικού νέφους έχουν καταστεί πιο διεθνείς, διάχυτες και πολύπλοκες, εμποδίζουν την εντατικότερη χρήση του, και απαιτούν οπωσδήποτε συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή και τις εθνικές αρχές των κρατών μελών, κατόπιν διαβουλεύσεων με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), να συνεργαστούν για τη δημιουργία ασφαλών και αξιόπιστων ψηφιακών υποδομών και για τη διαμόρφωση υψηλών επιπέδων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο σύμφωνα με την οδηγία για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών·

100.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η παρούσα πρωτοβουλία είναι κατάλληλη για τον επιδιωκόμενο σκοπό, εξωστρεφής, μελλοντικά βιώσιμη και τεχνολογικά ουδέτερη, και επισημαίνει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να πάρουν τα ηνία από την αγορά και από τον ίδιο τον κλάδο της νεφοϋπολογιστικής, ούτως ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υφιστάμενες και τις μελλοντικές απαιτήσεις του συγκεκριμένου τομέα και να προωθήσουν την καινοτομία στις τεχνολογίες που βασίζονται στο υπολογιστικό νέφος·

101.  επισημαίνει τις δυνατότητες των μαζικών δεδομένων για την προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας και την ανάπτυξη της βασιζόμενης στη γνώση οικονομίας· σημειώνει ότι η μείωση των φραγμών στην ανταλλαγή γνώσεων θα τονώσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ενώ θα αποφέρει επίσης οφέλη στις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές· επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να διευκολυνθεί η δυνατότητα μεταφοράς των δεδομένων·

102.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στο πλαίσιο πρωτοβουλιών της βιομηχανίας για τη θέσπιση προτύπων με στόχο να διασφαλιστεί ότι η ενιαία αγορά εξακολουθεί να είναι προσβάσιμη σε τρίτες χώρες και να ανταποκρίνεται στις τεχνολογικές εξελίξεις, αποφεύγοντας ταυτόχρονα φραγμούς που θα παρεμποδίσουν την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη· επισημαίνει ότι η θέσπιση προτύπων σε σχέση με την ασφάλεια των δεδομένων και την ιδιωτικότητα είναι συνυφασμένη με το ζήτημα της δικαιοδοσίας και οι εθνικές αρχές καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο επί του θέματος αυτού·

103.  τονίζει ότι πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη οι υφιστάμενες πρωτοβουλίες ώστε να μην υπάρχουν αλληλεπικαλύψεις που θα μπορούσαν να προβάλουν προσκόμματα στο άνοιγμα, στον ανταγωνισμό και στην ανάπτυξη, και ότι τα πανευρωπαϊκά πρότυπα με γνώμονα την αγορά για την κοινοχρησία δεδομένων πρέπει να συνάδουν με τα διεθνή πρότυπα·

104.  επισημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει ισορροπία μεταξύ των εύλογων ανησυχιών για την προστασία των δεδομένων και της ανάγκης διασφάλισης μιας αναξιοποίητης «ελεύθερης ροής δεδομένων»· εφιστά την προσοχή στην ανάγκη τήρησης των υφιστάμενων κανόνων για την προστασία των δεδομένων σε μια ανοικτή αγορά μαζικών δεδομένων·

105.  τάσσεται υπέρ της πρότασης να ληφθεί μέριμνα ώστε τα ανοικτά ερευνητικά δεδομένα να αποτελούν την εξ ορισμού επιλογή για τα νέα έργα του προγράμματος «Ορίζων 2020», λαμβανομένου υπόψη ότι τα δεδομένα που προέρχονται από δημόσια χρηματοδοτούμενη έρευνα συνιστούν δημόσιο αγαθό, το οποίο παράγεται προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, και θα πρέπει να καθίστανται ευρέως διαθέσιμα, με όσο το δυνατόν λιγότερους περιορισμούς, εγκαίρως και με υπεύθυνο τρόπο·

106.  επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος εστιάζει σε δυνητικά ευαίσθητους τομείς Ε&Α, καθώς και σε κρατικές δικτυακές πύλες· επαναλαμβάνει ότι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο για τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους αντιμετωπίζεται καλύτερα στο πλαίσιο της οδηγίας για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών·

107.  αναδεικνύει τη σημασία της διευκόλυνσης της διαλειτουργικότητας των διαφόρων ειδών εξοπλισμού στο πλαίσιο των δικτύων, με την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας και την προώθηση αλυσίδων εφοδιασμού εξαρτημάτων, καθώς οι παράγοντες αυτοί είναι σημαντικοί στο σύνολό τους για την εμπορική διάθεση της τεχνολογίας·

o
o   o

108.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 81 Ε της 15.3.2011, σ. 45.
(2) ΕΕ L 318 της 4.12.2015, σ. 1.
(3) ΕΕ L 175 της 27.6.2013, σ. 1.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν P8_TA(2016)0089.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν P8_TA(2016)0009.
(6) EE C 482 της 23.12.2016, σ. 89.
(7) ΕΕ C 468 της 15.12.2016, σ. 19.
(8) ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.
(9) ΕΕ L 194 της 19.7.2016, σ. 1.
(10) ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου