Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2145(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0006/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0006/2017

Keskustelut :

PV 15/02/2017 - 16
CRE 15/02/2017 - 16

Äänestykset :

PV 16/02/2017 - 6.10

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0052

Hyväksytyt tekstit
PDF 227kWORD 64k
Torstai 16. helmikuuta 2017 - Strasbourg
Eurooppalainen pilvipalvelualoite
P8_TA(2017)0052A8-0006/2017

Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. helmikuuta 2017 eurooppalaisesta pilvipalvelualoitteesta (2016/2145(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 19. huhtikuuta 2016 annetun komission tiedonannon ”Eurooppalainen pilvipalvelualoite – Kilpailukykyisen tieto- ja osaamistalouden rakentaminen Eurooppaan” (COM(2016)0178) ja siihen liittyvän komission yksiköiden valmisteluasiakirjan SWD(2016)0106,

–  ottaa huomioon 6. toukokuuta 2015 annetun komission tiedonannon ”Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle” (COM(2015)0192) ja siihen liittyvän komission yksiköiden valmisteluasiakirjan SWD(2015)0100,

–  ottaa huomioon 2. heinäkuuta 2014 annetun komission tiedonannon ”Kohti menestyvää datavetoista taloutta” (COM(2014)0442),

–  ottaa huomioon 10. lokakuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Vahvempi eurooppalainen teollisuus talouden kasvua ja elpymistä varten” (COM(2012)0582),

–  ottaa huomioon 27. syyskuuta 2012 annetun komission tiedonannon aiheesta ”Pilvipalvelujen potentiaali käyttöön Euroopassa” (COM(2012)0529),

–  ottaa huomioon 15. helmikuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Suurteholaskenta: Euroopan asema globaalissa kilpajuoksussa” (COM(2012)0045),

–  ottaa huomioon 27. toukokuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät siirtymisestä avoimen tieteen järjestelmään,

–  ottaa huomioon 29. toukokuuta 2015 annetut neuvoston päätelmät avoimesta, verkostoituneesta ja dataintensiivisestä tutkimuksesta nopeamman ja laajemman innovoinnin vauhdittajana,

–  ottaa huomioon 5. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman Euroopan uudesta digitaalisesta asialistasta: 2015.eu(1),

–  ottaa huomioon eurooppalaisia julkishallintoja, yrityksiä ja kansalaisia palvelevia yhteentoimivuusratkaisuja sekä yhteisiä toteutuspuitteita koskevasta ohjelmasta (ISA²‑ohjelma) julkisen sektorin nykyaikaistamisen välineenä 25. marraskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EU) 2015/2240(2),

–  ottaa huomioon julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä annetun direktiivin 2003/98/EY muuttamisesta 26. kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/37/EU(3),

–  ottaa huomioon 10. maaliskuuta 2016 antamansa päätöslauselman ”Kohti menestyvää datavetoista taloutta”(4),

–  ottaa huomioon 19. tammikuuta 2016 antamansa päätöslauselman digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketista(5),

–  ottaa huomioon 15. tammikuuta 2014 antamansa päätöslauselman Euroopan uudelleenteollistamisesta kilpailukyvyn ja kestävyyden edistämiseksi(6),

–  ottaa huomioon 10. joulukuuta 2013 antamansa päätöslauselman aiheesta ”Pilvipalvelujen potentiaali käyttöön Euroopassa”(7),

–  ottaa huomioon 16. tammikuuta 2013 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon komission tiedonannosta Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”Pilvipalvelujen potentiaali käyttöön Euroopassa” (TEN/494),

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta ”Eurooppalainen pilvipalvelualoite – Kilpailukykyisen tieto- ja osaamistalouden rakentaminen Eurooppaan” (2016 TEN/592 EESC-2016),

–  ottaa huomioon eurooppalaisesta pilvipalvelualoitteesta ja tieto- ja viestintätekniikan standardisoinnin prioriteeteista digitaalisia sisämarkkinoita varten annetun alueiden komitean lausunnon 2016 (SEDEC-VI-012),

–  ottaa huomioon 10. kesäkuuta 2016 annetun komission tiedonannon aiheesta ”Uusi osaamisohjelma Euroopalle: Vahvistetaan yhdessä inhimillistä pääomaa, työllistettävyyttä ja kilpailukykyä” (COM(2016)0381),

–  ottaa huomioon luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) 27. huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679(8),

–  ottaa huomioon toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi koko unionissa 6. heinäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/1148(9) (verkko- ja tietoturvadirektiivi),

–  ottaa huomioon 14. syyskuuta 2016 annetun komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä (COM(2016)0590),

–  ottaa huomioon 25. toukokuuta 2016 annetun komission tiedonannon ”Digitaalisten sisämarkkinoiden verkkoalustat: Euroopan mahdollisuudet ja haasteet” (COM(2016)0288),

–  ottaa huomioon 9. joulukuuta 2015 annetun komission tiedonannon ”Tavoitteena nykyaikainen, eurooppalaisempi tekijänoikeusjärjestelmä” (COM(2015)0626),

–  ottaa huomioon 19. huhtikuuta 2016 annetun komission tiedonannon tieto- ja viestintätekniikan standardointiprioriteeteista digitaalisilla sisämarkkinoilla (COM(2016)0176),

–  ottaa huomioon avointa innovointia, avointa tiedettä ja avointa kansainvälistä yhteistyötä koskevan ja toukokuussa 2016 julkistetun komission tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston julkaisun ”Open Innovation, Open Science, Open to the World – A vision for Europe”,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnot (A8-0006/2017),

A.  ottaa huomioon, että koska unionin nykyinen pilvikapasiteetti on riittämätöntä ja unionin tutkimuslaitosten ja teollisuuden tuottamaa dataa käsitellään sen vuoksi usein muualla, eurooppalaiset tutkijat ja innovoijat muuttavat paikkoihin, joissa suuri data- ja laskentakapasiteetti on helpommin saatavilla;

B.  katsoo, että tiedon jakamiseen kannustavan selkeän rakenteen puute, tieteellisten tietojärjestelmien yhteentoimimattomuus ja tieteellisen tiedon infrastruktuurien sirpaloituminen yli tieteenalojen ja rajojen estävät datavetoisen tieteen koko potentiaalin hyödyntämisen;

C.  katsoo, että unioni on jäänyt jälkeen suurteholaskennan alalla, mikä johtuu siitä, että unionissa ei investoida riittävästi kattavan suurteholaskentajärjestelmän luomiseen, kun taas Yhdysvaltain, Kiinan, Japanin ja Venäjän kaltaisissa maissa investoidaan merkittävästi näihin järjestelmiin, ne on asetettu strategiseksi painopistealaksi ja on otettu käyttöön kansallisia ohjelmia niiden kehittämiseksi;

D.  ottaa huomioon, että unionin pilvipalvelujen koko potentiaali on hyödynnettävissä vasta, kun tieto voi liikkua vapaasti unionissa selkeiden sääntöjen mukaisesti, ja että kansainväliset tietovirrat ovat entistä tärkeämpiä unionin taloudessa ja maailmantaloudessa;

E.  ottaa huomioon, että massadatan analysointi- ja hyödyntämiskyky muuttaa tapaa, jolla tieteellistä tutkimusta tehdään;

F.  ottaa huomioon, että komission tiedonannossa ”Eurooppalainen pilvipalvelualoite – Kilpailukykyisen tieto- ja osaamistalouden rakentaminen Eurooppaan” tunnustetaan avoimen tieteen ja pilvipalvelujen muutosvaikutus osana Euroopan digitaalitaloutta;

G.  ottaa huomioon, että verkostointia sekä tietojen säilytystä ja käsittelyä koskevat toimintatavat vaihtelevat jäsenvaltioittain, minkä seurauksena syntyy erillisiä saarekkeita ja tiedonkierto hidastuu;

H.  ottaa huomioon, että yleisellä tietosuoja-asetuksella, verkko- ja tietoturvadirektiivillä ja digitaalisten sisämarkkinoiden strategialla voidaan luoda perusta kilpailukykyiselle ja menestyvälle Euroopan digitaalitaloudelle, joka on avoin kaikille sääntöjä noudattaville markkinatoimijoille;

I.  ottaa huomioon, että tieto on digitaalitalouden raaka-aine ja että tieto on olennaisen tärkeässä asemassa unionin tieteen ja teollisuuden digitalisoinnin sekä uuden tekniikan kehittämisen ja uusien työpaikkojen luomisen kannalta;

J.  ottaa huomioon, että äskettäin hyväksytyssä yleisessä tietosuoja-asetuksessa annetaan henkilötietojen suojaa koskevat vahvat turvatakeet ja että olisi varmistettava yhteensovitettu lähestymistapa asetuksen täytäntöönpanoon;

K.  ottaa huomioon, että komission vuonna 2015 julkistamassa digitaalisten sisämarkkinoiden strategiassa luvattiin poistaa tiedon vapaan liikkuvuuden esteet ja perusteettomat datan sijaintia koskevat rajoitukset datan säilytyksen ja käsittelyn yhteydessä;

L.  katsoo, että komission on esitettävä vakaalla pohjalla olevia ehdotuksia, jotta poistetaan tiedon vapaan liikkuvuuden rajoitukset parhaiden mahdollisten digitaalisten sisämarkkinoiden luomiseksi ja täytäntöön panemiseksi;

M.  ottaa huomioon, että pilvipalvelujen käyttöönottoon ja kehittämiseen liittyy haasteita, koska unionissa ei ole riittävästi tarvittavia suurinopeuksisia infrastruktuureja ja verkkoja;

N.  katsoo, että pyrkimykset tutkimus- ja tietoinfrastruktuurin – mukaan lukien maailmanluokan suurteholaskentakeskukset ja muut tutkimusinfrastruktuuriverkot – täytäntöönpanon ja pitkän aikavälin kestävyyden helpottamiseen ja tukemiseen auttavat yhteistyön tiivistämisen ja tuloksien vaihtamisen kautta vastaamaan tieteen, teollisuuden ja yhteiskunnan suuriin haasteisiin;

O.  ottaa huomioon, että datan määrä kasvaa ennennäkemättömällä vauhdilla siten, että vuonna 2020 dataa on yli 16 triljoonaa gigabittiä, mikä vastaa 236 prosentin vuotuista kasvua datan tuotannossa;

P.  ottaa huomioon, että datavetoinen talous riippuu laajemmasta TVT-ekosysteemistä, kuten esineiden internetistä hankintaa varten, suurinopeuksisista laajakaistaverkoista datan siirtämistä ja pilvipalveluista datan käsittelyä varten sekä osaavista tutkijoista ja työntekijöistä;

Q.  katsoo, että eurooppalaisten tutkijoiden välinen yhteistyö, tiedon käyttö ja vaihto tietosuojaviranomaisten vaatimuksia aina noudattaen sekä uusien teknisten ratkaisujen käyttö, mukaan lukien pilvipalvelut ja eurooppalaisen tieteen digitalisointi, ovat keskeisessä asemassa digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämisessä; toteaa, että eurooppalaiset avoimen tieteen pilvipalvelut vaikuttavat myönteisesti tieteen kehitykseen Euroopassa; katsoo, että niitä on kehitettävä ja käytettävä siten, että otetaan asianmukaisesti huomioon perusoikeuskirjassa vahvistetut perusoikeudet;

Yleistä

1.  suhtautuu myönteisesti eurooppalaisiin avoimen tieteen pilvipalveluihin mallina pilvipalvelujen käytöstä yksityisellä ja julkisella sektorilla; suhtautuu myönteisesti komission suunnitelmaan laajentaa käyttäjäpohjaa kattamaan mahdollisimman nopeasti teollisuus ja hallitukset;

2.  suhtautuu myönteisesti komission tiedonantoon ”Eurooppalainen pilvipalvelualoite – Kilpailukykyisen tieto- ja osaamistalouden rakentaminen Eurooppaan” ja katsoo, että tämä on ensimmäinen askel luotaessa asianmukaista perustaa avoimille ja kilpailukykyisille unionin toimille pilvipalvelujen ja suurteholaskennan alalla;

3.  suhtautuu myönteisesti komission eurooppalaiseen pilvipalvelualoitteeseen osana digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa ja Euroopan teollisuuden digitalisointia koskevaa pakettia, jolla edistetään Euroopan digitaalitalouden kasvua, lisätään eurooppalaisten yritysten ja palvelujen kilpailukykyä ja parannetaan niiden globaalia markkina-asemaa; kehottaa komissiota varmistamaan selkeästi määriteltyjen toimenpiteiden avulla, että aloite on tarkoituksenmukainen, tulevaisuuteen suuntautunut ja sen vaatimukset huomioon ottava eikä luo suhteettomia tai perusteettomia esteitä;

4.  korostaa, että on tärkeää tehdä unionista maailmanlaajuisen tutkimuksen keskus, hankkia kriittistä massaa ja perustaa osaamiskeskuksia; painottaa, että tarvitaan sekä resursseihin liittyvää kapasiteettia että houkutteleva ympäristö, jotta unioni houkuttelisi maailmanlaajuisesti johtavia tutkijoita; korostaa lisäksi, että on erittäin tärkeää suhtautua avoimesti kansainvälisiin tutkijoihin ja siten houkutella kansainvälisiä investointeja, jotta unionista tulee maailman kilpailukykyisin tietotalous;

5.  korostaa, että olisi nopeutettava pilvipalvelujen standardointitoimia; painottaa, että parantamalla standardeja ja yhteentoimivuutta mahdollistetaan eri pilvijärjestelmien välinen viestintä ja vältetään riippuvuussuhteen syntyminen yhteen pilvituotteiden ja ‑palvelujen tarjoajaan; kehottaa komissiota tekemään tiivistä yhteistyötä kaupallisten pilvipalvelujen tarjoajien kanssa alan avoimien standardien kehittämiseksi;

6.  korostaa, että tämän eurooppalaisen aloitteen lisäarvo perustuu avoimen tiedon jakamiseen sekä luotettavan ja avoimen ympäristön kehittämiseen tiedeyhteisölle tieteellisen datan ja tulosten säilyttämistä, jakamista ja uudelleenkäyttöä varten;

7.  korostaa, että on ratkaisevan tärkeää lisätä tietoisuutta pilvipalvelujen hyödyistä, koska niiden kysyntä on edelleen liian vähäistä unionissa; huomauttaa, että pilvipalvelujen kustannustehokkuudella ja skaalattavuudella edistetään talouskasvua; muistuttaa, että pk-yritykset ovat tärkein työpaikkoja ja kasvua unionissa edistävä tekijä; painottaa, että pilvipalvelujen tuottama hyöty voi olla erityisen tärkeä pk-yritysten kannalta, koska niiltä puuttuu usein resursseja investoida paikan päällä sijaitseviin laajamittaisiin fyysisiin tietoteknisiin järjestelmiin;

8.  suhtautuu myönteisesti avoimen tieteen malliin ja sen rooliin Euroopan osaamistalouden rakentamisessa ja siihen, että se edistää edelleen tutkimuksen laatua ja sen kehittämistä Euroopan unionissa; korostaa, että teollisuus ja erityisesti pk-yritykset eivät tällä hetkellä hyödynnä parhaalla mahdollisella tavalla kerätyn tutkimusdatan arvoa, mikä johtuu siitä, että rajat ylittävän datan vapaa liikkuvuus on puutteellista eikä saatavilla ole yhteistä alustaa tai portaalia, ja panee merkille komission tavoitteen, jonka mukaan kaiken Horisontti 2020 -ohjelmassa tuotetun tieteellisen tiedon olisi lähtökohtaisesti oltava avointa;

9.  painottaa, että eurooppalaisten avoimen tieteen pilvipalvelujen lisäksi olisi otettava käyttöön kattava kyberturvallisuusstrategia, koska tiedeyhteisö tarvitsee luotettavan tietoinfrastruktuurin, jota voidaan hyödyntää ilman uhkaa tietojen menettämisestä tai korruptoitumisesta tai niihin tunkeutumisesta; kehottaa komissiota ottamaan kyberturvallisuuteen liittyvät seikat huomioon kaikkien tietotekniikka-aloitteidensa alkuvaiheista alkaen;

10.  kehottaa komissiota näyttämään esimerkkiä ja varmistamaan, että kaikkien unionin ohjelmista – kuten Horisontti 2020, Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR), Euroopan rakenne ja investointirahastot (ERI) ynnä muut – rahoitettujen tutkimusten tiedot ja tulokset ovat oletusarvoisesti avoimia löydettävyyttä, saatavuutta, yhteentoimivuutta ja uudelleenkäyttöä koskevien FAIR-periaatteiden pohjalta;

11.  on huolestunut Euroopan pilvipalvelualoitteen 4,7 miljardin euron rahoitusvajeesta; kehottaa komissiota määrittämään asianmukaiset rahoitusmekanismit eurooppalaisia avoimen tieteen pilvipalveluja ja Euroopan datainfrastruktuuria varten; kehottaa lisäksi komissiota osoittamaan riittävät varat tätä toimintapolitiikan alaa varten Horisontti 2020 -ohjelmassa ja yhdeksättä puiteohjelmaa koskevassa komission ehdotuksessa;

12.  suosittaa, että komissio varmistaisi, että eurooppalaiset avoimen tieteen pilvipalvelut hyödyttävät kaikkia unionin alueita, ja että tutkitaan mahdollisuutta käyttää aluekehitysrahastoja aloitteen laajentamiseksi;

13.  korostaa, että tällä hetkellä vain 12 prosenttia ESIR-rahoituksesta menee digitaalisiin toimiin; kehottaa komissiota esittämään kohdennettuja toimia, joilla voitaisiin aidosti edistää kaikkien unionin rahastojen ja erityisesti ESIR-rahaston käyttöä digitaalisiin sisämarkkinoihin liittyvissä hankkeissa, mukaan luettuina tietojen yhteiskäyttö, digitaalinen saatavuus, infrastruktuuri ja Euroopan laajuiset digitaaliset yhteydet, ja kohdistamaan lisävaroja eurooppalaisen tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin tehostamiseen muun muassa yksityisyyttä parantavien teknologioiden ja avoimen lähdekoodin turvallisuuden aloilla; katsoo, että tätä aloitetta olisi kehitettävä yhdessä muiden Horisontti 2020 -ohjelmien kanssa, jotka liittyvät esimerkiksi yksityisiin pilvipalveluihin ja sähköisiin viranomaispalveluihin;

14.  katsoo, että yksityinen sektori olisi sisällytettävä eurooppalaisten avoimen tieteen pilvipalvelujen käyttäjäpohjaan alusta alkaen esimerkiksi tarjoamalla sovelluspalveluja; huomauttaa, että unionin yritysten odotetaan osallistuvan eurooppalaisten avoimen tieteen pilvipalvelujen 4,7 miljardin euron suuruisen rahoitusvajeen paikkaamiseen; toteaa, että on epätodennäköistä, että yritykset investoivat ohjelmaan, jos ne eivät pysty samalla hyödyntämään sen tuottamia etuja;

15.  korostaa, että alansa huippua edustava supertietokoneinfrastruktuuri on ratkaisevan tärkeä unionin kilpailukyvyn kannalta; kehottaa komissiota mahdollistamaan käyttövalmiiden eksa-luokan tietokoneiden saatavuuden unionissa vuoteen 2022 mennessä;

16.  kehottaa komissiota kannustamaan unionin pk-yrityksiä ja teollisuudenaloja osallistumaan unionin tietoinfrastruktuurin laitteistojen ja ohjelmistojen valmistamiseen, millä edistetään unionin taloutta, kestävää kasvua ja työpaikkojen luomista;

17.  kehottaa komissiota ottamaan jäsenvaltiot ja muut tutkimuksen rahoittajat mukaan hallintoa ja rahoitusta koskevan etenemissuunnitelman laadintaan ja täytäntöönpanoon, millä varmistetaan tarkoituksenmukaisten resurssien osoittaminen aloitetta varten ja helpotetaan kansallisten toimien koordinointia välttäen tarpeettomat päällekkäisyydet ja kustannukset;

18.  kannattaa ajatusta siitä, että yhteentoimivuus ja tiedon siirrettävyys ovat keskeisiä tekijöitä vastattaessa merkittäviin yhteiskunnallisiin haasteisiin, jotka edellyttävät tehokasta tietojen yhteiskäyttöä sekä monialaista ja useisiin toimijoihin perustuvaa lähestymistapaa; toteaa, että komission tiedonannossa eurooppalaisesta pilvipalvelualoitteesta (COM(2016)0178) mainittu toimintasuunnitelma on väline, jota tarvitaan vähentämään sirpaloitumista ja varmistamaan, että tutkimustietoa käytetään FAIR-periaatteiden mukaisesti;

19.  pyytää komissiota esittämään toimintasuunnitelman, joka perustuu täyden avoimuuden ja tiedonantovelvollisuuden periaatteisiin, jossa on selkeät toimenpidepaketit ja aikataulut ja jossa määritellään saavutettavat tulokset, rahoituslähteet ja koko prosessiin osallistuvat sidosryhmät;

20.  tukee eurooppalaisia avoimen tieteen pilvipalveluja osana eurooppalaista pilvipalvelualoitetta, joka luo virtuaaliympäristön, jossa kaikkien alueiden tutkijat ja ammattilaiset voivat tallentaa, jakaa, hallita, analysoida ja käyttää uudelleen tutkimusdataansa ja myös julkisin varoin rahoitettua tutkimusdataa yli tieteenalojen ja valtioiden rajojen, millä voidaan ehkäistä sisämarkkinoiden hajanaisuutta; kehottaa komissiota soveltamaan avoimeen tieteeseen kattavaa ja avoimen tieteen yhteisön ja riippumattomien tutkijoiden kannalta osallistavaa lähestymistapaa, selventämään tiedonannossa käytettyjä määritelmiä ja erityisesti eurooppalaisen pilvipalvelualoitteen ja eurooppalaisten avoimen tieteen pilvipalvelujen välistä eroa sekä päivittämään lainsäädäntöä tutkimustulosten uudelleenkäytön helpottamiseksi;

21.  katsoo, että eurooppalaisella pilvipalvelualoitteella varmistetaan tiede- ja tutkimusalan investoinnit, jotta luodaan kannustimia ja välineitä tiedon jakamiseksi ja käyttämiseksi mahdollisimman laaja-alaisesti, ja että sen tueksi olisi luotava vakaa unionin pilvipalvelu- ja tietoinfrastruktuuri;

22.  korostaa, että pk-yritykset ovat unionin talouden ydin ja että tarvitaan lisää toimia edistämään unionin pk-yritysten ja uusyritysten kansainvälistä kilpailukykyä, jotta voidaan korkealaatuisen tiedon, data-analyysin, turvallisten palvelujen ja odotustenmukaisen kustannustehokkuuden avulla luoda mahdollisimman hyvä ympäristö uusien lupaavien teknologisten edistysaskelien käyttöönotolle;

23.  kehottaa komissiota luomaan taloudellisesti elinkelpoisen perustan eurooppalaisille pilvipalveluille ja toteuttamaan selkeitä toimia kannustaakseen pk-yrityksiä tarjoamaan jäsenvaltioissa toteutettavia kilpailukykyisiä ratkaisuja tietojen käsittelyä ja säilytystä varten;

24.  muistuttaa olemassa olevien yleiseurooppalaisten rakenteiden avulla saavutetuista myönteisistä tuloksista ja kansallisissa tiedontallennusjärjestelmissä saatavilla olevasta avoimesta datasta; toteaa, että sisämarkkinoilla on edelleen useita esteitä, jotka estävät tämän aloitteen täyden hyödyntämisen; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tarkastelemaan jo saatavilla olevan datan potentiaalia ja varmistamaan avointa dataa koskevan johdonmukaisen strategian ja tämän datan uudelleenkäytettävyyden kaikissa jäsenvaltioissa; panee merkille, että komission ja jäsenvaltioiden on tutkittava tarvetta investoida enemmän rajat ylittävään fyysiseen infrastruktuuriin ja erityisesti suurteholaskentaa, suurinopeuksisia laajakaistaverkkoja ja massadatan säilytyspalveluja yhdistäviin hankkeisiin, jotta datavetoinen talous voidaan toteuttaa onnistuneesti unionissa; kehottaa komissiota analysoimaan maailmanlaajuisia yritysjohtoisia ja muita kansainvälisiä kumppanuuksia tässä asiassa;

25.  toteaa, että on jatkettava kannustamista pilvipalvelujen käyttöönottoon unionin pk‑yrityksissä; toteaa, että eurooppalaisten pilvipalvelujen tarjoajat tarvitsevat koordinoitua lisätukea, kun osallistutaan digitaaliseen maailmaan, parannetaan käyttäjäpuolen luottamusta ja lisätään tietoisuutta pilvipalvelujen käyttöönottoon liittyvistä hyödyistä;

26.  korostaa, että yritysten ja kansalaisten internet-laajakaistayhteyksien saatavuus on olennainen osa kilpailukykyistä tieto- ja osaamistaloutta unionissa; katsoo tältä osin, että pilvipalvelujen kehittämisen olisi oltava tiiviisti sidoksissa aloitteisiin, joilla edistetään yritysten ja kansalaisten internet-laajakaistayhteyksien saatavuutta erityisesti maaseutualueilla;

27.  ottaa huomioon, että eri sukupolvien digitaaliset koulutustoimet, kybertaidot mukaan lukien, ovat ratkaisevassa asemassa pilvipalvelujen kehityksen kannalta, jotta voidaan havaita tärkeimmät tekniikkaan ja tehokkuuteen liittyvät osaamisvajeet ja saavuttaa digitaaliset tavoitteet; suhtautuu myönteisesti komission äskettäin hyväksytyn uuden osaamisohjelman puitteissa esitettyihin ehdotuksiin ja painottaa riittävien rahoitusvarojen tarvetta;

28.  uskoo, että pilvipalveluita tarjoavissa uusyrityksissä kehitetään erityisratkaisuja, joilla nopeutetaan ja helpotetaan pilvipalveluita sekä lisätään niiden luotettavuutta, joustavuutta ja turvallisuutta;

29.  painottaa, että pilvipalvelujen kehityksen kannalta tärkeää suurteholaskentaa olisi kohdeltava Euroopan datainfrastruktuurin olennaisena osana koko ekosysteemissä ja eduista olisi tiedotettava laajalti;

30.  toteaa, että olisi kannustettava tiedemaailman, tutkimuslaitosten ja muiden sidosryhmien osallisuutta, jotta ylläpidetään ja tuetaan integroidun tieteellisen tiedon infrastruktuureja ja suurteholaskentaa;

31.  toteaa, että yksityisen sektorin ja EU:n ulkopuolisten maiden nykyisten ja tulevaisuudessa tarjoamien palvelujen vuoksi eurooppalaisten avoimen tieteen pilvipalvelujen on tarjottava sekä kannustimia että uusia palveluja, jotta päästään irti nykyisten tutkimuskäytäntöjen kangistuneista kaavoista;

32.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että tulevaisuuteen suuntautunut unionin kasvu asetetaan painopisteeksi, jotta unionissa voidaan kehittää kilpailukykyistä pilvipalvelualaa; painottaa, että on tärkeää varmistaa, että pilviratkaisujen markkinakysyntä jatkaa kasvamistaan ja että pilvipalvelujen käyttöönottoa kannustetaan rahoituksen, verotuksen ja sosiaaliturvan, valmistuksen, pankkitoiminnan, terveydenhuollon, tiedotusvälineiden ja viihteen sekä maatalouden kaltaisilla vertikaalisilla teollisuudenaloilla;

33.  katsoo, että yleinen tietosuoja-asetus muodostaa henkilötietojen suojelun kehyksen; toteaa kuitenkin, että sen täytäntöönpanon hajanaisuus jäsenvaltioissa vaikeuttaisi tutkijoiden työtä ja tulosten jakamista, mikä puolestaan heikentäisi pyrkimyksiä luoda tutkijoiden välille pilvipalvelujen mahdollistamaa yhteistyötä; vaatii siksi, että tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanosta ja sen valvonnasta huolehditaan asianmukaisesti;

34.  painottaa, että eurooppalaisen pilvipalvelualoitteen mukaisia ratkaisuja olisi kehitettävä ottaen asianmukaisesti huomioon perusoikeuskirjassa vahvistetut perusoikeudet ja erityisesti tietosuojaa, yksityisyyttä, vapautta ja turvallisuutta koskevat oikeudet;

35.  ottaa huomioon, että tietotalous on vasta aivan alkutekijöissään, liiketoimintamalleja kehitetään edelleen ja olemassa olevia malleja ollaan jo nyt purkamassa ja muuttamassa; kehottaa komissiota varmistamaan, että kaikki alan sääntely on teknologianeutraalin innovointiperiaatteen mukaista eikä siinä aseteta merkittäviä esteitä innovoinnille, teollisuuden digitalisoinnille sekä esineiden internetin ja tekoälyn kaltaisen uuden tekniikan kehittämiselle unionissa;

36.  kehottaa komissiota tekemään yhteistyötä jäsenvaltioiden ja kaikkien sidosryhmien kanssa ja osallistumaan tarvittavien täytäntöönpanotoimien määrittelyyn, jotta maksimoidaan eurooppalaisen pilvipalvelualoitteen potentiaali; katsoo, että avoin innovointi ja avoin tiede osallistavat innovointiprosessiin paljon enemmän toimijoita, kuten tutkijoita, yrittäjiä, käyttäjiä, hallituksia ja kansalaisyhteiskunnan;

Avoimen tieteen pilvipalvelut

37.  panee merkille tärkeimpien sidosryhmien aliedustuksen keskusteluissa ja suuren mittakaavan pilottihankkeissa; katsoo, että samaan aikaan, kun on vältettävä hallinnollista rasitusta, on tehokkaan tiedonvaihdon ennakkoehtona oltava, että julkisen ja yksityisen alan sidosryhmät sekä kansalaisyhteiskunta paikallisella, alueellisella, kansallisella ja unionin tasolla osallistuvat aktiivisesti aloitteeseen; korostaa, että eurooppalaisen pilvipalvelualoitteen olisi vastattava muidenkin kuin tiedeyhteisön tarpeisiin eikä se saisi hyödyttää ainoastaan sitä, vaan sen olisi hyödytettävä myös teollisuutta, kuten pk- ja uusyrityksiä, sekä julkishallintoa ja kuluttajia;

38.  korostaa, että eurooppalaisten avoimen tieteen pilvipalvelujen kehittämisessä on otettava asianmukaisesti huomioon perusoikeuskirjassa vahvistetut perusoikeudet ja erityisesti tietosuojaa, yksityisyyttä, vapautta ja turvallisuutta koskevat oikeudet ja että siinä on noudatettava sisäänrakennetun ja oletusarvoisen yksityisyyden suojan periaatteita sekä suhteellisuuden, välttämättömyyden, tietojen minimoinnin ja käyttötarkoituksen rajoittamisen periaatteita; toteaa, että kun henkilötietoja käytetään massadatasovelluksissa tai pilvipalveluissa, riskien vähentämiseksi ja asianomaisten rekisteröityjen suojelun parantamiseksi voidaan soveltaa lisäsuojatoimenpiteitä, joista voidaan mainita salanimien käyttö, tietojen anonymisointi tai salaustekniikat, mukaan luettuna salaus; muistuttaa, että tietojen anonymisointi on peruuttamaton prosessi, ja kehottaa komissiota laatimaan ohjeita tietojen anonymisoinnista; toistaa, että arkaluontoiset tiedot vaativat erityistä suojelua nykyisen lainsäädännön mukaisesti; korostaa, että edellä mainitut periaatteet sekä laatua, luotettavuutta ja luottamuksellisuutta koskevat korkeat standardit ovat tarpeen, jotta kuluttajat luottaisivat eurooppalaiseen pilvipalvelualoitteeseen;

39.  painottaa, että eurooppalaisten avoimen tieteen pilvipalvelujen pohjalta olisi luotava pilvipalvelut, joihin kaikki luottavat, niin tutkijat, yritykset kuin julkiset palvelutkin;

40.  katsoo, että tutkimustiedon hallinnoimiseksi, analysoimiseksi, jakamiseksi, uudelleen käyttämiseksi ja säilyttämiseksi on tarpeen edistää avointa ja luotettavaa yhteistyöfoorumia, jonka pohjalta voidaan kehittää ja tuottaa innovoivia palveluita tietyin edellytyksin;

41.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tutkimaan asianmukaisia hallinto- ja rahoituskehyksiä ottaen riittävällä tavalla huomioon olemassa olevat aloitteet ja niiden kestävyyden ja kyvyn edistää yhtäläisiä toimintaedellytyksiä kaikkialla Euroopassa; painottaa, että jäsenvaltioiden olisi harkittava kansallisten rahoitusohjelmiensa integroimista unionin rahoitusohjelmiin;

42.  kehottaa komissiota analysoimaan kaikkia rahoituslähteitä eurooppalaisten pilvipalvelujen käyttöönottoa varten ja vahvistamaan nykyisiä välineitä kehityksen nopeuttamiseksi keskittyen erityisesti parhaisiin käytäntöihin;

43.  pyytää komissiota varmistamaan, että kaikki Horisontti 2020 -ohjelman tuottamat tieteelliset tutkimukset ja tulokset ovat oletusarvoisesti avoimia, ja pyytää jäsenvaltioita mukauttamaan kansallisia tutkimusohjelmiaan vastaavasti;

44.  on tietoinen siitä, että eurooppalaisilla avoimen tieteen pilvipalveluilla mahdollistetaan digitaalinen tiede siten, että tietotekniikka valtavirtaistetaan palveluna EU:n julkiseen tutkimusalaan; kehottaa laatimaan ”tieteen alan pilvipalvelujen liittovaltiomallin”, jossa yhdistyvät julkiset tutkimusorganisaatiot, sidosryhmät, pk-yritykset, uusyritykset ja sähköiset infrastruktuurit sekä kaupalliset toimittajat ja jonka tarkoituksena on luoda yhteinen foorumi, jolla tarjotaan monenlaisia palveluja EU:n tutkimusyhteisöille;

45.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa etenemissuunnitelman, jossa vahvistetaan mahdollisimman pian selkeä aikataulu eurooppalaisten avoimen tieteen pilvipalveluissa kaavailtujen toimien täytäntöönpanolle;

46.  kehottaa komissiota arvioimaan huolellisesti unionin julkisten tutkimusohjelmien tutkijoiden tarpeita, jotta havaitaan pilvipalvelujen infrastruktuurin tarjonnan mahdolliset puutteet; katsoo, että jos puutteita havaitaan, komission olisi kehotettava EU:n pilvipalveluinfrastruktuurin tarjoajia antamaan tietoja kehitystään koskevista etenemissuunnitelmista, jotta voidaan arvioida, riittävätkö yksityiset investoinnit puutteiden korjaamiseen vai edellyttääkö se julkisen lisärahoituksen myöntämistä;

47.  pyytää komissiota varmistamaan, että kaikki Horisontti 2020 -ohjelman tuottamat tieteelliset tutkimukset ja tulokset hyödyttävät unionin yrityksiä ja kansalaisia yleensä; kehottaa muuttamaan kannustinrakenteita siten, että tutkijat, teollisuus ja julkispalvelut jakavat tietojaan ja parantavat tiedonhallintaa, koulutusta, teknistä osaamista ja digitaalista lukutaitoa;

48.  suhtautuu myönteisesti siihen, että pilvipalvelualoitteessa keskitytään laajakaistaverkkojen, laajamittaisten säilytysjärjestelmien, suurteholaskennan ja EU:n massadataekosysteemin rakentamiseen;

49.  korostaa, että 5G-tekniikan kehittämisen ja eurooppalaisen sähköisen viestinnän säännöstön sääntöjen avulla olisi lisättävä eurooppalaisten avoimen tieteen pilvipalvelujen houkuttelevuutta korkealaatuisten internetyhteyksien ja uuden huippuluokan infrastruktuurin myötä;

50.  pitää myönteisenä, että komissio pyrkii siihen, että unioni pystyy käsittelemään suuria määriä tietoa infrastruktuureilla, joita hyödyntävät palvelut käyttävät reaaliaikaista tietoa, joka saadaan sensoreista tai sovelluksista, jotka yhdistelevät eri lähteistä peräisin olevaa tietoa; toteaa, että eurooppalaisen pilvipalvelualoitteen tavoitteena on varmistaa paremmat ja yhtenäisemmät toimet infrastruktuurin kehittämiseksi;

51.  tukee GÉANT-verkon kehittämisen jatkamista, jotta siitä tulee edistynein kansainvälinen verkko ja jotta ylläpidetään unionin johtoasemaa tutkimusalalla;

52.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan sidosryhmien kanssa koordinointitoimia, jotta vähennetään digitaalisten infrastruktuurien sirpaloitumista ottamalla käyttöön toimintaa koskeva etenemissuunnitelma ja rahoittajat, hankkijat ja käyttäjät osallistava vakaa hallintorakenne, ja painottaa tarvetta edistää avoimen tieteen periaatteita tiedon hallinnan ja yhteiskäytön osalta siten, että ei haitata innovointia eikä loukata yksityisyyttä ja henkisen omaisuuden suojaa digitaalisella aikakaudella;

53.  pitää tärkeänä, että eurooppalainen pilvipalvelualoite perustuu Verkkojen Eurooppa -välineen rakenneosiin ja etenkin sähköiseen tunnistamiseen ja sähköisiin allekirjoituksiin, jotta lujitetaan käyttäjien luottamusta turvalliseen, yhteentoimivaan ja saumattomaan sähköiseen viestintään kaikkialla unionissa;

54.  kehottaa komissiota kohdistamaan lisävaroja unionin pilvipalvelualan tutkimuksen, kehityksen, innovoinnin ja koulutuksen edistämiseksi ja painottaa sellaisten infrastruktuurien ja prosessien tarvetta, joilla suojataan avointa tietoa ja käyttäjien yksityisyyttä;

55.  painottaa, että standardien on mahdollistettava helppo ja täydellinen siirrettävyys sekä hyvä yhteentoimivuus pilvipalvelujen välillä;

56.  uskoo vahvasti, että avoimen tieteen pilvipalveluja koskevan aloitteen olisi perustuttava avoimeen standardiin, jotta varmistetaan yhteentoimivuus ja saumaton viestintä sekä estetään riippuvuussuhteen syntyminen yhteen tarjoajaan;

57.  korostaa, että avointen standardien ja maksuttoman ja avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käyttö on erittäin tärkeää, kun pyritään takaamaan avoimuus siitä, miten henkilötietoja ja muita arkaluontoisia tietoja suojellaan;

58.  toteaa, että EU:n talous on entistä riippuvaisempi supertietokoneiden kyvystä kehittää innovoivia ratkaisuja, alentaa kustannuksia ja lyhentää tuotteiden ja palvelujen markkinoilletuontiaikaa; tukee komission toimia eurooppalaiseen laitteistotekniikkaan perustuvan eksa-luokan supertietokonejärjestelmän kehittämiseksi;

59.  katsoo, että unioni tarvitsee täysimittaista suurteholaskentaekosysteemiä, jotta se voi hankkia huippuluokan supertietokoneita, turvata suurteholaskentajärjestelmien tarjonnan ja tarjota suurteholaskentapalveluja teollisuudelle ja pk-yrityksille simulointia, visualisointia ja prototyyppien luomista varten; katsoo, että on erittäin tärkeää varmistaa, että EU sijoittuu maailman johtavien supertietokonevaltojen joukkoon vuoteen 2022 mennessä;

60.  katsoo, että eurooppalainen teknologiayhteisö ja suurteholaskentaa koskeva sopimusperusteinen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus ovat ratkaisevassa asemassa määritettäessä unionin tutkimusalan painopisteitä, kun kehitetään eurooppalaista tekniikkaa kaikissa suurteholaskentaratkaisujen tarjontaketjun segmenteissä;

61.  suhtautuu myönteisesti Quantum Manifesto -kvanttimanifestin mukaiseen komission ehdotukseen yhden miljardin euron suuruisen lippulaiva-aloitteen alulle panemisesta kvanttitekniikan alalla;

62.  muistuttaa komissiota siitä, että pilvipalveluala on jo investoinut miljardeja euroja huippuluokan infrastruktuurin rakentamiseen EU:ssa; toteaa, että unionin tiedemiehet ja tutkivat voivat nykyään käyttää pilvipalveluinfrastruktuuria, jonka avulla he voivat toteuttaa nopeita kokeita ja innovointeja monenlaisia palveluja käyttäen ja maksaen ainoastaan siitä, mitä he käyttävät, millä vähennetään tutkimukseen kuluvaa aikaa; toteaa, että unionin ratkaisevaa tukea tutkimukselle ja kehitykselle ei pitäisi käyttää olemassa olevien varojen toisintamiseen vaan sen sijaan kannustamaan kasvua ja kilpailukykyä edistävillä uusilla tieteenaloilla saavutettaviin läpimurtoihin;

63.  painottaa, että tiedeyhteisö tarvitsee turvallisen, vakaan ja avoimeen lähdekoodiin perustuvan ja suurkapasiteettisen infrastruktuurin, jotta edistetään tutkimusta ja estetään mahdolliset turvallisuusrikkomukset, kyberhyökkäykset tai henkilötietojen väärinkäyttö erityisesti silloin, kun kerätään, säilytetään ja käsitellään suuria tietomääriä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan tarpeellisen teknologian, mukaan lukien salaustekniikat, kehittämistä ja kannustamaan siihen ottaen huomioon sisäänrakennettuun turvallisuuteen perustuvan lähestymistavan; pitää myönteisenä, että komissio pyrkii lisäämään yhteistyötä, jota viranomaiset, eurooppalainen teollisuus (mukaan luettuina pk- ja uusyritykset) sekä tutkijat ja yliopistomaailman edustajat tekevät massadatan ja kyberturvallisuuden alalla aina tutkimus- ja innovointiprosessin varhaisista vaiheista alkaen, jotta voidaan mahdollistaa innovatiivisten ja luotettavien eurooppalaisten ratkaisujen ja markkinarakojen löytäminen ja varmistaa samalla asianmukainen turvallisuustaso;

64.  katsoo, että kehittämällä pilvipalvelujen yhteentoimivuutta, tiedon siirrettävyyttä ja palvelutasosopimuksia koskevia selkeitä normeja taataan varmuus ja avoimuus sekä pilvipalvelujen tuottajille että loppukäyttäjille;

65.  painottaa, että luotettavuus, turvallisuus ja henkilötietojen suojelu ovat kuluttajien luottamuksen edellytyksiä ja että luottamuksella luodaan terveen kilpailukyvyn perusta;

66.  toteaa, että teollisuuden olisi oltava keskeisessä asemassa kehitettäessä laajalti hyväksyttyjä standardeja, jotka vastaavat digitaalisen ajan vaatimuksia, ja että näillä standardeilla lisättäisiin pilvipalvelujen tarjoajien halua innovointiin ja käyttäjien halua laajentaa pilvipalvelujen käyttöä edelleen unionissa;

67.  kehottaa komissiota ottamaan johtoaseman eri alojen ja kielialueiden välisten sekä rajat ylittävien yhteentoimivuuden ja pilvipalvelustandardien edistämiseksi sekä yksityisyyttä suojaavien, luotettavien, turvallisten ja energiatehokkaiden pilvipalvelujen tukemiseksi olennaisena osana yhteistä strategiaa, jossa keskitytään maksimoimaan mahdollisuudet kehittää standardeja, joista voi tulla maailmanlaajuisia;

68.  katsoo, että tarvitaan tiedon yhteentoimivuutta koskeva toimintasuunnitelma, jotta voidaan hyödyntää unionin tutkijoiden tuottamaa merkittävää tiedon määrää ja parantaa sen uudelleen käytettävyyttä tutkimuksen ja teollisuuden alalla; kehottaa komissiota kehittämään yhteistyössä keskeisten tieteellisten sidosryhmien kanssa tehokkaita järjestelmiä, joilla tiedosta – mukaan lukien metatieto, yhteiset eritelmät ja dataobjektien tunnistimet – tehdään löydettävää, saatavilla olevaa, yhteentoimivaa ja uudelleenkäytettävää (FAIR-periaatteet);

69.  toteaa, että unionissa ei investoida suurteholaskentaekosysteemiin yhtä paljon kuin muilla maailman alueilla ja että tämä ei vastaa sen taloudellista ja tiedollista potentiaalia;

70.  kehottaa komissiota edistämään yhteentoimivuutta ja estämään riippuvuussuhteen syntymisen yhteen toimittajaan kannustamalla siihen, että useat unionin pilvipalveluinfrastruktuurin tarjoajat asettavat saataville valikoiman kilpailukykyisiä, yhteentoimivia ja siirrettäviä infrastruktuuripalveluja;

71.  vaatii toimenpiteitä, joilla säilytetään korkealaatuinen standardointijärjestelmä, jolla voidaan houkutella parasta teknologista panostusta; pyytää komissiota omaksumaan toimintalinjoja, joilla poistetaan liialliset esteet innovatiivisilta aloilta, jotta voidaan kannustaa tutkimus- ja kehitysinvestointeihin sekä unionin laajuiseen standardointiin;

72.  kehottaa komissiota kaikin tavoin välttämään tilannetta, jossa heti alusta muodostuu riippuvuussuhde yhteen tarjoajaan digitaalisilla markkinoilla erityisesti eurooppalaisen pilvipalvelualoitteen kaltaisilla kehittyvillä aloilla;

73.  tunnustaa yhteentoimivuuden ja standardien merkityksen edistettäessä tieto- ja viestintätekniikan alan kilpailukykyä; pyytää komissiota määrittämään, mitä puutteita eurooppalaisia tieteen pilvipalveluja koskevissa standardeissa on muun muassa pk- ja uusyritysten ja keskeisten unionin alojen kannalta; tukee markkinavetoisten, vapaaehtoisten, teknologianeutraalien, avointen, maailmanlaajuisesti yhteensopivien ja markkinoiden kannalta merkityksellisten standardien kehittämistä;

74.  katsoo, että ISA2-ohjelma tarjoaa mahdollisuuden laatia yhteentoimivuusstandardeja, joita voidaan soveltaa massadatan hallintaan julkishallinnossa sekä hallintoelinten toiminnassa yritysten ja kansalaisten kanssa;

75.  katsoo, että standardien olisi vastattava alan ja muiden sidosryhmien ilmeisiin tarpeisiin; korostaa, että on kehitettävä yhteiset korkeat standardit ja sovittava niistä, jotta voidaan varmistaa tietojen tehokas käyttö ja jakaminen, joka ulottuu yksittäisiä tieteenaloja, laitoksia ja kansallisia rajoja pitemmälle; kehottaa komissiota määrittämään tarvittaessa parhaat sertifiointijärjestelmät eri jäsenvaltioissa, jotta voidaan yhdessä asianomaisten sidosryhmien kanssa laatia kysyntään perustuvat yleiseurooppalaiset standardit, jotka mahdollistavat tietojen yhteiskäytön ja perustuvat avoimiin ja globaaleihin standardeihin aina, kun tämä on perusteltua; korostaa, että eurooppalaisen pilvipalvelualoitteen yhteydessä toteutettavissa toimissa on varmistettava, että niissä otetaan huomioon sisämarkkinoiden tarpeet ja ne pysyvät maailmanlaajuisesti avoimina ja seuraavat tekniikan kehitystä;

76.  tukee komission aikomusta poistaa datan ja datapalvelujen vapaan liikkuvuuden esteet ja etenkin tekniset ja oikeudelliset esteet ja datan säilytystä koskevat kohtuuttomat vaatimukset sekä edistää datan yhteentoimivuutta liittämällä toisiinsa eurooppalainen pilvipalvelualoite ja datan vapaata liikkuvuutta koskeva aloite; toteaa, että digitaalisen yhteiskunnan aikaansaamiseksi datan vapaa liikkuvuus on katsottava sisämarkkinoiden viidenneksi vapaudeksi; panee merkille, että massadatan hallintaa koskeva selkeä lainsäädäntökehys sekä riittävät taidot ja resurssit ja asiaa koskevien ammattipätevyyksien tunnustaminen ovat ennakkoedellytyksiä pilvipalvelujen täyden potentiaalin hyödyntämiselle; kehottaa komissiota määrittämään yhdessä sidosryhmien ja erityisesti alan teollisuuden kanssa massadataa ja koodausta koskevat alan koulutusmahdollisuudet myös uuden osaamisohjelman puitteissa ja luomaan sidosryhmille ja etenkin pk- ja uusyrityksille kannustimia käyttää, avata ja jakaa dataa sisämarkkinoilla;

77.  suhtautuu myönteisesti Quantum Manifesto -kvanttimanifestin mukaiseen komission ehdotukseen yhden miljardin euron suuruisen lippulaiva-aloitteen alulle panemisesta kvanttitekniikan alalla; korostaa kuitenkin sidosryhmien läpinäkyvän ja avoimen kuulemisen merkitystä, jotta nopeutetaan kehittämistoimia ja kaupallisten tuotteiden saattamista julkisille ja yksityisille käyttäjille;

Avoimen tiedon yhteiskäyttö, tutkimustiedon yhteiskäyttö

78.  suhtautuu myönteisesti siihen, että eurooppalaisten avoimen tieteen pilvipalvelujen kehityksen myötä tutkijat ja tutkimusalan ammattilaiset saavat paikan, jossa säilyttää, jakaa, käyttää ja uudelleenkäyttää tietoa, ja luodaan perusta datavetoiselle innovoinnille unionissa; painottaa, että tiedon yhteiskäyttöön liittyvä hyöty on tunnustettu laajalti;

79.  toteaa, että tiedosta on tullut keskeinen tekijä paikallisen, kansallisen ja maailmanlaajuisen päätöksenteon kannalta; toteaa, että tiedon yhteiskäytöstä seuraa merkittävää hyötyä myös paikallis- ja alueviranomaisille ja että julkistamalla viranomaistietoja edistetään demokratiaa ja luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia;

80.  tukee sitä, että komissio pyrkii unionin teollisuuden tutkijoiden ja tiedemaailman kanssa kehittämään julkisen ja yksityisen sektorin Big Data Value -kumppanuuden, jolla on yhteisvaikutuksia suurteholaskentaa koskevan sopimusperusteisen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden kanssa, millä lisätään tietoon ja suurteholaskentaan perustuvaa yhteisöjen luomista sekä luodaan pohja kukoistavalle datavetoiselle taloudelle unionissa; tukee kyberturvallisuutta koskevaa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta, jolla edistetään julkisten ja yksityisten toimijoiden välistä yhteistyötä tutkimus- ja innovointiprosessin varhaisessa vaiheessa, jotta saavutetaan innovoivia ja luotettavia ratkaisuja unionissa;

81.  korostaa, että komission olisi oltava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tiiviissä yhteydessä teollisuuden kumppaneihin ja erityisesti pk- ja uusyrityksiin, jotta taataan, että yritysten ja teollisuuden vaatimukset otetaan asianmukaisesti huomioon ja sisällytetään aloitteen myöhempään vaiheeseen;

82.  kannustaa julkishallintoja ottamaan turvalliset, luotettavat ja varmat pilvipalvelut huomioon laatimalla selkeän oikeudellisen kehyksen ja toteuttamalla lisätoimia pilvipalvelukohtaisten sertifiointijärjestelmien kehittämiseksi; toteaa, että yritysten ja kuluttajien on voitava suhtautua luottavaisesti uuden tekniikan käyttöönottoon;

83.  katsoo, että julkishallinnossa olisi sovellettava oletusarvoisesti hallinnon julkisen avoimen datan periaatetta; kehottaa edistämään tasoa ja nopeutta, jolla tietoa julkistetaan avoimen tiedon muodossa, määrittämään saataville asetettavat keskeiset tietueet ja kannustamaan avoimen tiedon uudelleenkäyttöä avoimessa muodossa;

84.  toteaa, että digitaaliteknologian hämmästyttävä kasvu on keskeinen tekijä tuotettaessa laajamittaisia raakadatan virtoja pilvipalveluympäristössä ja että raakadatan virtojen laajamittainen kerääminen massadatajärjestelmiin lisää pilvipalveluvetoisten tiedonlouhintajärjestelmien laskennan monimutkaisuutta ja resurssien käyttöä; toteaa, että malliin perustuvan tiedon yhteiskäytön käsitteellä mahdollistetaan paikallinen tiedonkäsittely lähellä tietolähteitä ja muutetaan raakadatan virrat toteutuskelpoisiksi tietämysmalleiksi; toteaa, että näihin tietämysmalleihin liittyy kaksitahoinen hyöty, eli paikallisten tietämysmallien saatavuus välittömien toimien toteuttamista ja osallistumiseen perustuvan tiedon yhteiskäyttöä varten pilvipalveluympäristöissä;

85.  tukee toukokuussa 2016 annettuja neuvoston päätelmiä, jotka koskevat siirtymistä avoimen tieteen järjestelmään, ja erityisesti päätelmää siitä, että tutkimustiedon optimaalisen uudelleenkäytön perusperiaatteena tulisi olla ”niin avointa kuin on mahdollista, niin suljettua kuin on tarpeen”;

Tekstin- ja tiedonlouhinta

86.  korostaa, että julkisen datan asettaminen kaikilta osin saataville eurooppalaisten avoimen tieteen pilvipalvelujen kehyksessä ei riitä poistamaan kaikkia tietopohjaisen tutkimuksen esteitä;

87.  toteaa, että aloitetta on täydennettävä nykyaikaisella tekijänoikeuskehyksellä, jonka avulla olisi voitava estää EU:n datatutkimusprosessin sirpaloituminen ja yhteentoimivuuden puute;

88.  katsoo, että aloitteella olisi säilytettävä tasapaino tutkijoiden, oikeudenhaltijoiden ja muiden tiedeyhteisön toimijoiden oikeuksien välillä noudattaen täysipainoisesti tekijöiden ja julkaisijoiden oikeuksia ja tukien samalla innovatiivista tutkimusta unionissa;

89.  katsoo, että tutkimustietoa voidaan jakaa eurooppalaisten avoimen tieteen pilvipalvelujen puitteissa puuttumatta tutkijoiden tai tutkimuslaitosten omistamiin tekijänoikeuksiin siten, että tarvittaessa otetaan käyttöön lisenssimalleja; ottaa huomioon, että asiaan liittyvät parhaat käytännöt on vahvistettu Horisontti 2020 ‑ohjelman avointa tutkimustietoa koskevassa kokeiluhankkeessa;

90.  katsoo, että tietokantadirektiivissä 96/9/EY, jota on aiheellista tarkistaa, rajoitetaan tiedon käyttöä, jos sillä ei ole taloudellista tai tieteellistä lisäarvoa;

Tietosuoja, perusoikeudet ja tietoturva

91.  kehottaa komissiota ryhtymään toimiin jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisen edistämiseksi, jotta voidaan välttää oikeudenkäytön epäselvyydet ja hajanaisuus ja varmistaa avoimuus digitaalisilla sisämarkkinoilla;

92.  katsoo, että Euroopan unioni on yksityisyyden suojan alalla edelläkävijä, ja kannustaa noudattamaan korkeaa yksityisyyden suojelun tasoa kaikkialla maailmassa;

93.  korostaa, että tietosuojaviranomaisten, poliittisten päättäjien ja teollisuuden on noudatettava koordinoitua lähestymistapaa, jotta autetaan organisaatioita tässä siirtymässä huolehtimalla noudattamisen mahdollistavista keinoista ja velvoitteiden yhdenmukaisesta tulkinnasta ja soveltamisesta sekä lisäämällä tietoisuutta kansalaisten ja yritysten kannalta keskeisistä kysymyksistä;

94.  korostaa, että EU on digitaalipalvelujen maailmanlaajuinen tuoja ja viejä ja että sen kilpailukyky edellyttää vakaata pilvipalvelu- ja tietotaloutta; kehottaa komissiota toimimaan edelläkävijänä pyrittäessä luomaan yhdenmukaisia ja maailmanlaajuisesti hyväksyttyjä henkilötietojen suojaa koskevia standardeja;

95.  katsoo, että maailmanlaajuiset tietovirrat ovat keskeisen tärkeitä kansainvälisen kaupan ja talouskasvun kannalta ja että tiedon vapaata liikkuvuutta koskevalla komission aloitteella olisi mahdollistettava se, että unionissa ja erityisesti pilvipalvelujen kasvavalla alalla toimivat yritykset ovat maailmanlaajuisen innovointikilpailun eturintamassa; painottaa, että aloitteella olisi myös pyrittävä poistamaan mielivaltaiset rajoitukset, joita sovelletaan siihen, mihin yritysten olisi sijoitettava infrastruktuurinsa tai missä niiden olisi säilytettävä tietonsa, koska näin haitataan unionin talouden kehitystä;

96.  katsoo, että unionin nykyinen tietosuojalainsäädäntö, erityisesti äskettäin hyväksytyt yleinen tietosuoja-asetus ja direktiivi lainvalvontatarkoituksessa käsiteltyjen henkilötietojen suojasta (direktiivi (EU) 2016/680)(10), takaa henkilötietojen suojelua koskevat voimakkaat suojatoimet, mukaan luettuina henkilötiedot, joita kerätään, yhdistetään ja esitetään salanimellä tieteellisiin tutkimustarkoituksiin, ja terveyteen liittyvät arkaluontoiset tiedot sekä erityisehdot niiden julkaisemiselle ja julkistamiselle, rekisteröityjen oikeus vastustaa jatkokäsittelyä sekä säännöt, jotka koskevat lainvalvontaviranomaisten pääsyä tietoihin rikostutkinnan yhteydessä; kehottaa komissiota ottamaan nämä suojatoimet huomioon eurooppalaisten avoimen tieteen pilvipalvelujen kehittämisessä sekä pilvipalveluissa säilytettäviin tietoihin pääsyä koskevien sääntöjen täytäntöönpanossa; on tietoinen siitä, että yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanoa koskeva yhdenmukaistettu lähestymistapa, johon kuuluvat esimerkiksi ohjeet sekä keinot sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi samoin kuin kansalaisille, tutkijoille ja yrityksille suunnatut tiedotuskampanjat, on keskeisen tärkeä erityisesti eurooppalaisten avoimen tieteen pilvipalvelujen kehittämiselle sekä tutkimusyhteistyön edistämiselle esimerkiksi suurteholaskennan avulla;

97.  katsoo, että vapaasta datavirrasta on hyötyä digitaaliselle taloudelle sekä tieteen ja tutkimuksen kehittämiselle; korostaa, että tiedon vapaata liikkuvuutta koskevalla komission aloitteella olisi mahdollistettava se, että eurooppalaisten pilvipalvelujen kasvava ala on maailmanlaajuisen innovointikilpailun eturintamassa, tieteelliset ja innovointitarkoitukset mukaan luettuina; palauttaa mieliin, että aina siirrettäessä henkilötietoja pilvipalveluinfrastruktuureihin tai muille unionin ulkopuolella sijaitseville vastaanottajille olisi noudatettava yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädettyjä siirtoa koskevia sääntöjä ja että tiedon vapaata liikkuvuutta koskevan komission aloitteen olisi oltava näiden säännösten mukainen; korostaa, että aloitteella olisi myös pyrittävä vähentämään rajoitteita sen suhteen, mihin yritysten olisi sijoitettava infrastruktuuri tai missä niiden olisi säilytettävä tietoa, sillä rajoitukset heikentäisivät unionin talouden kehitystä ja estäisivät tutkijoita saamasta täyttä hyötyä datavetoisesta tieteestä, ja korostaa, että samalla olisi säilytettävä tietosuojalainsäädännön mukaiset rajoitukset, jotta voidaan estää eurooppalaisten avoimen tieteen pilvipalvelujen mahdolliset väärinkäytökset tulevaisuudessa;

98.  uskoo vahvasti, että unionin olisi oltava henkilötietojen, myös arkaluontoisten tietojen, turvallisuuden ja suojelun etulinjassa ja unionin olisi toimittava maailmanlaajuisesti tietosuojan ja tietoturvan korkean tason puolesta; katsoo, että unionin tietosuojakehys yhdistettynä osallistavaan kyberturvallisuusstrategiaan, jolla varmistetaan luotettavat tietoinfrastruktuurit, jotka on suojattu tietojen menetystä, tunkeutumista tai hyökkäyksiä vastaan, voisivat muodostaa eurooppalaisille yrityksille yksityisyyteen liittyvän kilpailuedun; kehottaa komissiota varmistamaan, että eurooppalaiset pilvipalvelut säilyttävät tieteellisen riippumattomuuden ja tutkimuksen puolueettomuuden ja suojelevat unionin tiedeyhteisön työtä;

99.  kehottaa komissiota varmistamaan, että perusoikeuksia, yksityisyyden suojaa, tietosuojaa, teollis- ja tekijänoikeuksia sekä arkaluontoisia tietoja koskevia kysymyksiä käsitellään yleistä tietosuoja-asetusta ja tietosuojadirektiiviä (95/46/EY) tiukasti noudattaen; korostaa, että pilvi-infrastruktuureihin kohdistuvista turvallisuusuhkista on tullut kansainvälisempiä, hajanaisempia ja mutkikkaampia, ne hidastavat niiden käytön tehostamista ja edellyttävät unionin laajuista yhteistyötä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioiden kansallisia viranomaisia Euroopan verkko- ja tietoturvavirastoa (ENISA) kuullen tekemään yhteistyötä turvallisen ja luotettavan digitaali-infrastruktuurin luomiseksi ja kyberturvallisuuden korkean tason saavuttamiseksi verkko- ja tietoturvadirektiivin mukaisesti;

100.  kehottaa komissiota varmistamaan, että aloite on tarkoituksenmukainen, tulevaisuuteen suuntautunut ja sen vaatimukset huomioon ottava sekä teknologianeutraali, ja korostaa, että komission ja jäsenvaltioiden on otettava mallia markkinoista ja pilvipalvelualasta, jotta ne voivat parhaiten täyttää alan nykyiset ja tulevat vaatimukset ja edistää innovointia pilvipalveluihin perustuvan tekniikan alalla;

101.  ottaa huomioon massadataan liittyvän potentiaalin, kun pyritään nopeuttamaan teknistä innovointia ja rakentamaan tietotaloutta; ottaa huomioon, että vähentämällä tietojen yhteiskäytön esteitä lisätään yritysten kilpailukykyä hyödyttäen samalla paikallis- ja alueviranomaisia; korostaa tiedon siirrettävyyden helpottamisen merkitystä;

102.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään teollisuusvetoisia standardointialoitteita, joilla varmistetaan, että sisämarkkinat pysyvät avoimina kolmansille maille ja reagoivat teknologian kehitykseen, jolloin vältetään innovointia ja kilpailukykyä unionissa haittaavia tekijöitä; toteaa, että tietoturvaan ja yksityisyyteen liittyvä standardointi on tiiviisti sidoksissa lainkäyttövaltaa koskevaan kysymykseen ja että kansalliset viranomaiset ovat keskeisessä asemassa;

103.  korostaa, että on myös otettava huomioon nykyiset aloitteet, jotta vältetään päällekkäisyydet, jotka saattavat estää avoimuuden, kilpailukyvyn ja kasvun, ja että tietojen yhteiskäyttöä koskevien markkinavetoisten yleiseurooppalaisten standardien on oltava kansainvälisten standardien mukaisia;

104.  korostaa, että on saatettava tasapainoon perustellut tietosuojaa koskevat huolet sekä tarve turvata toistaiseksi hyödyntämätön ”datan vapaa liikkuvuus”; peräänkuuluttaa nykyisten tietosuojasääntöjen noudattamista avoimen massadatan markkinoilla;

105.  kannattaa ehdotusta avoimen tutkimusdatan asettamisesta oletusvaihtoehdoksi uusissa Horisontti 2020 -ohjelman hankkeissa, koska julkisin varoin rahoitettu tutkimusaineisto on julkishyödyke, joka on tuotettu yhteisen edun nimissä ja joka olisi asetettava avoimesti saataville mahdollisimman vähin rajoituksin oikea-aikaisesti ja vastuullisesti;

106.  toteaa, että eurooppalaisessa pilvipalvelualoitteessa keskitytään mahdollisesti arkaluonteisiin T&K-aloihin sekä sähköisen hallinnon portaaleihin; muistuttaa, että pilvipalvelujen kyberturvallisuutta on paras käsitellä verkko- ja tietoturvadirektiivin puitteissa;

107.  ottaa huomioon, että on tärkeää helpottaa verkostoihin sisältyvien eri laitteistojen yhteentoimivuutta, antaa turvatakuut ja edistää komponenttien toimitusketjuja, jotka ovat kaikki tärkeitä tekniikan kaupallistamisen kannalta;

o
o   o

108.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL C 81 E, 15.3.2011, s. 45.
(2)EUVL L 318, 4.12.2015, s. 1.
(3)EUVL L 175, 27.6.2013, s. 1.
(4)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0089.
(5)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0009.
(6)EUVL C 482, 23.12.2016, s. 89.
(7)EUVL C 468, 15.12.2016, s. 19.
(8)EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1.
(9)EUVL L 194, 19.7.2016, s. 1.
(10)EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö