Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2145(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0006/2017

Pateikti tekstai :

A8-0006/2017

Debatai :

PV 15/02/2017 - 16
CRE 15/02/2017 - 16

Balsavimas :

PV 16/02/2017 - 6.10

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0052

Priimti tekstai
PDF 392kWORD 64k
Ketvirtadienis, 2017 m. vasario 16 d. - Strasbūras
Europos debesijos iniciatyva
P8_TA(2017)0052A8-0006/2017

2017 m. vasario 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos debesijos iniciatyvos (2016/2145(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 19 d. Komisijos komunikatą „Europos debesijos iniciatyva. Konkurencingos duomenų ir žinių ekonomikos kūrimas Europoje“ (COM(2016)0178) ir pridedamą Komisijos tarnybų darbinį dokumentą (SWD(2016)0106),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gegužės 6 d. Komisijos komunikatą „Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategija“ (COM(2015)0192) ir pridedamą Komisijos tarnybų darbinį dokumentą (SWD(2015)0100),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 2 d. Komisijos komunikatą „Kuriame klestinčią, duomenimis grindžiamą ekonomiką“ (COM(2014)0442),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 10 d. Komisijos komunikatą „Stipresnė Europos pramonė ekonomikos augimui ir atsigavimui skatinti“ (COM(2012)0582),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. rugsėjo 27 d. Komisijos komunikatą „Nuotolinės kompiuterijos galimybių naudojimas Europoje“ (COM(2012)0529),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 15 d. Komisijos komunikatą „Itin našus skaičiavimas. Europa pasaulinėse lenktynėse“ (COM(2012)0045),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 27 d. Tarybos išvadas dėl perėjimo prie atvirojo mokslo sistemos,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gegužės 29 d. Tarybos išvadas dėl atvirų, duomenims imlių ir tinkle sujungtų mokslinių tyrimų, kaip spartesnių ir didesnės apimties inovacijų skatinamojo veiksnio,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 5 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl naujos Europos skaitmeninės darbotvarkės „2015.eu“(1),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą (ES) 2015/2240, kuriuo nustatoma Europos viešojo administravimo institucijų, įmonių ir piliečių sąveikumo sprendimų ir bendrų struktūrų programa (programa ISA2), kaip viešojo sektoriaus modernizavimo priemonė(2),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/37/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/98/EB dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo(3) (VSI direktyva),

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. kovo 10 d. rezoliuciją dėl klestinčios, duomenimis grindžiamos ekonomikos kūrimo(4),

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. sausio 19 d. rezoliuciją dėl kuriamo Bendrosios skaitmeninės rinkos akto(5),

–  atsižvelgdamas į savo 2014 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl Europos reindustrializacijos siekiant skatinti konkurencingumą ir tvarumą(6),

–  atsižvelgdamas į savo 2013 m. gruodžio 10 d. rezoliuciją dėl debesijos kompiuterijos galimybių naudojimo Europoje(7),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. sausio 16 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Nuotolinės kompiuterijos galimybių naudojimas Europoje“ (TEN/494),

–  atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę „Europos debesijos iniciatyva. Konkurencingos duomenų ir žinių ekonomikos kūrimas Europoje“ (2016 TEN/592 EESC-2016),

–  atsižvelgdamas į Regionų komiteto nuomonę dėl Europos debesijos iniciatyvos ir IRT standartizavimo bendrojoje skaitmeninėje rinkoje prioritetų 2016 (SEDEC-VI-012),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 10 d. Komisijos komunikatą „Nauja Europos įgūdžių darbotvarkė. Drauge dirbant didinti žmogiškąjį kapitalą, įsidarbinimo galimybes ir konkurencingumą“ (COM(2016) 0381),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)(8),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/1148 dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti(9) (TIS direktyva),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 14 d. Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas (COM(2016)0590),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 25 d. Komisijos komunikatą „Interneto platformos ir bendroji skaitmeninė rinka. Europos galimybės ir uždaviniai“ (COM(2016)0288),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 9 d. Komisijos komunikatą „Šiuolaikiškos ir labiau visai Europai pritaikytos autorių teisių sistemos kūrimas“ (COM(2015)0626),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 19 d. Komisijos komunikatą „Bendrajai skaitmeninei rinkai skirtos IRT standartizacijos prioritetai“ (COM(2016)0176),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės mėn. paskelbtą Europos Komisijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio direktorato pranešimą „Atviros inovacijos, atviras mokslas, atvira pasauliui – Europos vizija“ ( angl. „Open Innovation, Open Science, Open to the World - a vision for Europe“),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto bei Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomones (A8-0006/2017),

A.  kadangi šiuo metu ES turimi debesijos pajėgumai nėra pakankami, o dėl to ES mokslinių tyrimų ir pramonės srityse sukuriami duomenys dažnai apdorojami kitur, taigi ES mokslininkai ir novatoriai keliasi ten, kur galima nedelsiant naudotis dideliais duomenų perdavimo ir skaičiavimo pajėgumais;

B.  kadangi paskatoms dalytis duomenimis trūksta aiškios struktūros, trūksta mokslinių duomenų sistemų sąveikumo, o mokslinių duomenų infrastruktūros suskaidytos pagal dalykus, o sienos trukdo visapusiškam duomenimis pagrįsto mokslo potencialo panaudojimui;

C.  kadangi ES atsilieka itin našaus skaičiavimo sistemų srityje dėl to, kad nepakankamai investuojama į išsamios itin našaus skaičiavimo sistemos sukūrimą, tuo metu kitos šalys, pavyzdžiui, JAV, Kinija, Japonija ir Rusija rimtai investuoja į tokias sistemas, laikydamos jas strateginiu prioritetu, įsteigia nacionalines programas jų plėtros tikslais;

D.  kadangi debesijos kompiuterijos galimybės Europoje gali būti visiškai realizuotas tik tuomet, kai duomenys galės laisvai judėti visoje Sąjungoje pagal aiškias taisykles, tarptautiniai duomenų srautai vaidina vis svarbesnį vaidmenį Europos ir pasaulio ekonomikoje;

E.  kadangi gebėjimas analizuoti ir naudoti didžiuosius duomenų kiekius keičia mokslinių tyrimų atlikimo būdą;

F.  kadangi Komisijos komunikate „Europos debesijos iniciatyva – Konkurencingos duomenų ir žinių ekonomikos kūrimas Europoje“ pripažįstamas atvirojo mokslo potencialas lemti pokyčius ir debesijos kompiuterija kaip Europos skaitmeninės ekonomikos dalis;

G.  kadangi tinklų prieigos, duomenų saugojimo ir duomenų apdorojimo politika skiriasi įvairiose valstybėse narėse, dėl to sukuriamos kliūtys ir sulėtėja žinių judėjimas;

H.  kadangi Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, TIS direktyva ir bendrosios skaitmeninės rinkos strategija gali suteikti pagrindą konkurencingai ir klestinčiai Europos skaitmeninei ekonomikai, kurioje gali dalyvauti visi rinkos dalyviai, kurie laikosi taisyklių;

I.  kadangi duomenys – tai skaitmeninės ekonomikos žaliava ir kadangi naudoti duomenis būtina Europos mokslo ir pramonės skaitmeninimo tikslais, taip pat naujų technologijų plėtrai ir naujų darbo vietų kūrimui;

J.  kadangi neseniai priimtas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas suteikia tvirtas asmens duomenų apsaugos garantijas, reikėtų užtikrinti suderintą požiūrį į jo įgyvendinimą;

K.  kadangi Komisija 2015 m. bendrosios skaitmeninės rinkos strategijoje įsipareigojo įveikti apribojimus, taikomus laisvam duomenų judėjimu, ir nepagrįstus duomenų laikymo ir apdorojimo vietos apribojimus;

L.  kadangi būtina, kad Komisija pateiktų rimtų pasiūlymų siekiant panaikinti apribojimus, taikomus laisvam duomenų judėjimui, kad būtų sukurta geriausia įmanoma bendroji skaitmeninė rinka ir kad ji veiktų;

M.  kadangi debesijos paslaugų diegimas ir vystymas susiduria su sunkumais dėl to, kad Europoje nepakanka būtinos didelės spartos infrastruktūros ir tinklų;

N.  kadangi siekdama sudaryti palankesnes sąlygas mokslinių tyrimų ir duomenų infrastruktūros, įskaitant pasaulinės klasės itin našaus skaičiavimo centrų ir kitų mokslinių tyrimų infrastruktūros tinklus, plėtrai, remti jų veiklą ir ilgalaikį tvarumą, tai padės spręsti svarbiausius mokslo, pramonės ir visuomenės uždavinius intensyviau bendradarbiaujant ir keičiantis rezultatais;

O.  kadangi duomenų apimtis didėja greičiau nei bet kada anksčiau – iki 2020 m. tikimasi, kad bus 16 trln. gigabaitų duomenų, o tai atitinka 236 proc. metinio duomenų generavimo augimo lygį;

P.  kadangi duomenimis grindžiamos ekonomikos sėkmė priklauso nuo platesnės IRT ekosistemos, įskaitant daiktų internetą duomenims išgauti, duomenų perdavimo didelės spartos plačiajuosčio ryšio tinklai ir debesijos kompiuterijos, skirtos duomenims tvarkyti, taip pat nuo kvalifikuotų mokslininkų ir darbuotojų;

Q.  kadangi Europos mokslininkų bendradarbiavimas, duomenų naudojimas bei keitimasis duomenimis, visais atvejais laikantis duomenų apsaugos institucijų nurodymų, ir naujų technologinių sprendimų, įskaitant nuotolinių kompiuterinių išteklių paslaugas ir Europos mokslo skaitmeninimą, naudojimas yra pagrindiniai veiksniai kuriant bendrąją skaitmeninę rinką; kadangi Europos atvirojo mokslo debesija turės teigiamą poveikį mokslo plėtrai Europoje; kadangi Europos atvirojo mokslo debesija turi būti vystoma ir naudojama deramai atsižvelgiant į pagrindines teises, įtvirtintas ES pagrindinių teisių chartijoje;

Bendrosios išvados

1.  palankiai vertina Europos atvirojo mokslo debesijos, kaip pavyzdinio debesijos naudojimo privačiajame ir viešajame sektoriuose, modelį; palankiai vertina Komisijos ketinimą išplėsti naudotojų bazės naudojimą pramonei ir kuo greičiau – valdžios institucijoms;

2.  palankiai vertina Komisijos komunikatą „Europos debesijos iniciatyva – Konkurencingos duomenų ir žinių ekonomikos kūrimas Europoje“ ir mano, kad tai pirmasis žingsnis nustatant tinkamą pagrindą atviriems ir konkurencingiems Europos veiksmams debesijos kompiuterijos ir itin našių kompiuterinių programų srityje.

3.  teigiamai vertina Komisijos parengtą Europos debesijos iniciatyvą kaip bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos (BSR) ir teisės aktų rinkinio dėl Europos pramonės skaitmeninimo įgyvendinimo dalį, tokiu būdu skatinamas Europos skaitmeninės ekonomikos augimas ir prisidedama prie Europos verslo įmonių konkurencingumo ir pozicijų stiprinimo pasaulinėje rinkoje; ragina Komisiją aiškiai apibrėžtomis priemon4mis užtikrinti, kad ši iniciatyva atitiktų savo tikslus, būtų orientuota į išorę, veiksminga ateityje ir nesukurtų neproporcingų arba nepagrįstų kliūčių;

4.  pabrėžia, kad svarbu, jog Europos Sąjunga taptu pasauliniu mokslinių tyrimų centru, įgautų kritinę masę ir sudarytų kompetencijos grupes; pabrėžia, kad tam, kad Sąjunga pritrauktų pasaulyje pirmaujančius mokslinius tyrimus, būtina, kad ji turėtų išteklių ir sukurtų patrauklią aplinką; be to, pabrėžia, kad norint, kad ES taptų konkurencingiausia, žiniomis grįsta ekonomika pasaulyje, ypač svarbu, būti atvirai tarptautiniams mokslo darbuotojams, ir taip pritraukti tarptautines investicijas;

5.  pabrėžia, kad reikėtų paspartinti standartizavimo darbą debesijos kompiuterijos srityje; pabrėžia, kad geresni standartai ir sąveikumas leis pagerinti skirtingų debesijos sistemų bendravimą ir padės išvengti pardavėjų vykdomo debesijos kompiuterijos produktų ir paslaugų monopolizavimo; ragina Komisiją glaudžiai bendradarbiauti su komerciniais debesijos paslaugų teikėjais kuriant atviruosius šios srities standartus;

6.  pabrėžia, kad papildoma šios Europos iniciatyvos nauda yra grindžiamas atvirųjų duomenų dalijimusi ir sukuriant patikimą, atvirą aplinką, skirtą bendruomenei saugoti, dalytis ir pakartotinai naudotis moksliniais duomenimis ir rezultatais.

7.  pabrėžia, kad būtina labiau informuoti apie debesijos kompiuterijos naudą, nes debesijos kompiuterijos paslaugų paklausa Europoje vis dar yra per maža; pažymi, kad debesijos kompiuterija gali paskatinti ekonomikos augimą, ekonominį efektyvumą ir kintamumą; primena, kad MVĮ yra svarbiausias Europos ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo variklis; pabrėžia, kad debesijos kompiuterijos nauda gali būti ypač palanki MVĮ, nes jos dažnai neturi pakankamai išteklių, kad galėtų investuoti į plataus masto vietos fizines IT sistemas;

8.  palankiai vertina atvirojo mokslo metodą ir vaidmenį, kurį jis atlieka kuriant Europos žinių ekonomiką, taip pat dar labiau pagerinant mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros kokybę Europos Sąjungoje; pabrėžia, kad šiuo metu pramonė, ypač MVĮ, neoptimaliai panaudoja surinktus mokslinių dyrimų duomenis dėl to, kad nėra laisvo tarpvalstybinio duomenų srauto ir prieigos prie vienos bendros platformos ar portalo, ir pažymi, kad Komisija siekia visus mokslinius duomenis, gautus pagal programą „Horizontas 2020“, savaime padaryti atvirus;

9.  pabrėžia, kad Europos atvirojo mokslo debesiją reikėtų derinti su išsamia kibernetinio saugumo strategija, nes mokslo bendruomenei būtini patikimų duomenų infrastruktūra, kuria būtų galima naudotis, nesukeliant mokslinių tyrimų duomenų praradimo, iškraipymo ar įsilaužimo; prašo Komisijos atsižvelgti į kibernetinio saugumo klausimus nuo pat pirmojo visų savo IT srities iniciatyvų etapo;

10.  primygtinai ragina Komisiją rodyti pavyzdį ir sudaryti sąlygas, kad visi mokslinių tyrimų duomenys ir rezultatai, gauti pagal finansuojamas Europos programas, pavyzdžiui, pagal programą „Horizontas 2020“, iš ESIF ir ESI fondų, būtų automatiškai prieinami, pagrįsti surandamumo, prieinamumo, sąveikumo ir pakartotinio panaudojimo (SPSPP) principais;

11.  yra susirūpinęs dėl to, kad Europos debesijos kompiuterijos iniciatyvos finansavimui trūksta 4,7 mlrd. EUR ; ragina Komisiją nustatyti atitinkamus finansavimo mechanizmus, skirtus Europos atvirojo mokslo debesijai ir Europos duomenų infrastruktūrai; be to, ragina Komisiją programoje „Horizontas 2020“ ir savo pasiūlyme dėl devintosios pagrindų programos numatyti pakankamai išteklių šiai politikos sričiai;

12.  rekomenduoja Komisijai užtikrinti, kad Europos atvirojo mokslo debesija galėtų naudotis visi Sąjungos regionai, išnagrinėjant, kaip panaudoti regioninės plėtros fondų lėšas iniciatyvai išplėsti;

13.  pabrėžia, kad šiuo metu tik 12 proc. finansavimo, sutelkto pagal ESIF, skiriami su skaitmeninimu susijusiems veiksmams; ragina Komisiją pateikti tikslinius veiksmus, kuriais būtų galima iš tikrųjų padidinti visų ES fondų, ypač ESIF, panaudojimą su bendrąja skaitmenine rinka susijusiuose projektuose, įskaitant duomenų keitimosi iniciatyvas, skaitmeninę prieigą, infrastruktūrą ir visos Sąjungos skaitmeninį ryšį, taip pat skirti daugiau išteklių, kad būtų skatinami Europos moksliniai tyrimai, technologinė plėtra ir naujovės, įskaitant, be kita ko, privatumą didinančių technologijų srityje ir atvirojo kodo saugumo srityje; mano, kad ši iniciatyva turėtų būti plėtojama sąveikoje su kitomis „Horizontas 2020“ programomis, taip pat susijusiomis su privačiomis debesijos kompiuterijos ir e. vyriausybės paslaugomis;

14.  mano, kad privatusis sektorius nuo pat pradžių turėtų būti įtrauktas į Europos atvirojo mokslo debesijos naudotojų bazę, pvz., pasiūlant programinę įrangą kaip paslaugą (angl. SaaS); atkreipia dėmesį į tai, kad tikimasi, kad Europos verslo įmonės turėtų padėti sumažinti 4,7 mlrd. EUR Europos debesijos iniciatyvos finansavimo trūkumą; atkreipia dėmesį į tai, kad mažai tikėtina, jog įmonės investuos į programą, jei jos negalės pasinaudoti jos teikiama nauda;

15.  pabrėžia, kad moderniausia itin spartaus skaičiavimo infrastruktūra yra labai svarbi ES konkurencingumui; ragina Komisiją ES iki 2022 m. įgyvendinti galimybes naudotis veikiančiais eksalygmens kompiuteriais;

16.  ragina Komisiją skatinti Europos MVĮ ir pramonę gaminti Europos duomenų infrastruktūros techninę ir programinę įrangą ir taip palaikyti ES ekonomiką ir skatinti tvarų augimą ir darbo vietų kūrimą;

17.  ragina Komisiją bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir su kitais mokslinių tyrimų finansuotojais kuriant ir įgyvendinant valdymo ir finansavimo planą, tuo pat metu užtikrinant, kad iniciatyvai būtų skirta pakankamai išteklių ir būtų sudarytos palankesnės sąlygos koordinuoti nacionalines pastangas, išvengti dubliavimosi ir nereikalingų išlaidų;

18.  pritaria, kad sąveikumas ir duomenų perkeliamumas yra pagrindiniai veiksniai siekiant spręsti didelius visuomenei kylančius iššūkius, kuriems spręsti reikia veiksmingai keistis duomenimis ir taikyti tarpdisciplininį ir įvairių subjektų požiūrį. atkreipia dėmesį į tai, kad Komisijos komunikate „Europos debesijos iniciatyva. Konkurencingos duomenų ir žinių ekonomikos kūrimas Europoje“ (COM(2016) 0178) numatytas veiksmų planas yra būtina priemonė susiskaidymui sumažinti ir užtikrinti, kad tyrėjų duomenys būtų naudojami pagal surandamumo, prieinamumo, sąveikumo ir pakartotinio panaudojimo (SPSPP) principus;

19.  ragina Komisiją pateikti veiksmų planą, grindžiamą visiško skaidrumo ir informacijos atskleidimo principais, aiškiais darbo dokumentų rinkiniais ir tvarkaraščiais, apibrėžiant siektinus rezultatus, finansavimo šaltinius ir suinteresuotuosius subjektus, įtrauktus į visą šį procesą;

20.  remia Europos atvirojo mokslo debesiją kaip Europos debesijos iniciatyvos dalį, pagal kurią bus sukurta virtuali aplinka, kurioje mokslininkai ir specialistai iš visų regionų gali saugoti savo mokslinių tyrimų duomenis, įskaitant viešai finansuojamų mokslinių tyrimų duomenis, jais dalytis, juos tvarkyti, analizuoti ir pakartotinai naudoti neapsiribojant dalykais ir sienomis, ir taip padedant panaikinti bendrosios rinkos susiskaidymą; ragina Komisiją laikytis visapusiško požiūrio į Atvirojo mokslo iniciatyvą, kuris apima atvirojo mokslo bendruomenę ir nepriklausomus mokslininkus, geriau išaiškinti komunikate naudojamas apibrėžtis ir visų pirmą aiškiai atskirti Europos debesijos iniciatyvą ir Europos atvirojo mokslo debesiją, taip pat atitinkamai atnaujinti teisės aktus siekiant sukurti palankesnes sąlygas mokslinių tyrimų rezultatų pakartotiniam naudojimui;

21.  mano, kad Europos debesijos iniciatyva užtikrinamos investicijos į mokslo ir mokslinių tyrimų sektorius, siekiant sukurti paskatas ir priemones, skirtas kuo plačiau dalintis ir naudoti duomenis, tai paremiant stiprios debesijos ir duomenų infrastruktūros Europoje sukūrimu;

22.  pabrėžia, kad MVĮ yra ES ekonomikos pagrindas ir kad būtina imtis daugiau veiksmų, kuriais būtų siekiama skatinti MVĮ ir naujai įsteigtų įmonių konkurencingumą pasauliniu mastu, sukuriant geriausią aplinką, skirtą kokybiškiems duomenims, duomenų analizei, saugioms paslaugoms ir numatomam išlaidų veiksmingumui, nes tai padės diegti perspektyvias technologines naujoves;

23.  ragina Komisiją nustatyti Europos debesijos ekonomiškai gyvybingą pagrindą ir imtis konkrečių veiksmų, skatinant MVĮ siūlyti konkurencingus duomenų apdorojimo ir saugojimo valstybėse narėse esančiuose įrenginiuose sprendimus;

24.  primena, kad naudojantis esančiomis visos Europos struktūromis ir atviraisiais duomenimis, laikomais nacionalinėse duomenų saugyklose, buvo pasiekta teigiamų rezultatų; pripažįsta, kad vis dar yra daug bendrosios rinkos apribojimų, kurie trukdo visiškai įgyvendinti šią iniciatyvą; ragina Komisiją ir valstybes nares įvertinti jau surinktų duomenų potencialą ir užtikrinti, kad būtų laikomasi nuoseklios strategijos dėl atvirųjų duomenų ir kad šiuos duomenis būtų galima pakartotinai panaudoti visose valstybėse narėse; pažymi, kad Komisija ir valstybės narės turi ištirti poreikį toliau investuoti į fizinę tarpvalstybinę infrastruktūrą, ypatingą dėmesį atkreipiant į itin našaus skaičiavimo, didelės spartos plačiajuosčio ryšio tinklų ir masinio duomenų saugojimo įrenginių derinimą, siekiant sukurti klestinčią Europos duomenų ekonomiką; ragina Komisiją išanalizuoti pasaulio mastu pramonės valdomas ir kitas tarptautines partnerystes, susijusias su šiuo klausimu;

25.  atkreipia dėmesį į tai, kad debesijos paslaugų naudojimas Europos MVĮ turi būti toliau skatinamas; pažymi, kad Europos debesijos paslaugų teikėjai turi toliau koordinuoti paramą sprendžiant dalyvavimo skaitmeniniame pasaulyje klausimą, didinant vartotojų pasitikėjimą ir informuojant apie debesijos kompiuterijos įsisavinimo naudą;

26.  pabrėžia, kad įmonių ir piliečių prieiga prie plačiajuosčio interneto ryšio yra neatsiejama konkurencingų duomenų ir žinių ekonomikos ES dalis; atsižvelgdamas į tai, mano, kad debesijos plėtra turėtų būti derinama kartu su iniciatyvomis, kuriomis gerinama įmonių ir piliečių prieiga prie plačiajuosčio interneto, ypač kaimo vietovėse;

27.  atkreipia dėmesį į tai, kad skaitmeninio švietimo veiksmai, įskaitant kibernetinių įgūdžių mokymą įvairių kartų žmonėms, yra labai svarbūs debesijos plėtrai; būtina nustatyti ir pašalinti svarbiausias veiksmingumo ir techninių įgūdžių spragas, kad būtų pasiekti skaitmeninės darbotvarkės tikslai; palankiai vertina pasiūlymus pagal Komisijos neseniai priimtą Europos naujų įgūdžių darbotvarkės sistemą ir pabrėžia, kad būtini tinkami finansiniai ištekliai;

28.  mano, kad debesijos srities pradedančios įmonės atsiranda, pateikdamos tam tikroms nišoms skirtus debesijos kompiuterijos sprendimus, siekiant, kad debesija taptų greitesne, paprastesne, patikimesne, lankstesne ir saugesne;

29.  pabrėžia, kad itin našaus skaičiavimo kompiuterinės sistemos, kurios yra svarbios debesijos kompiuterijos plėtrai, turėtų būti laikomos sudedamąja Europos duomenų infrastruktūros dalimi visoje ekosistemoje ir apie jų naudą turėtų būti plačiai skelbiama;

30.  atkreipia dėmesį į tai, kad būtina skatinti akademinių ir mokslinių institucijų ir visų suinteresuotųjų šalių dalyvavimą, siekiant palaikyti ir remti integruotas mokslinių duomenų infrastruktūras ir itin našų kompiuterinį skaičiavimą;

31.  pažymi, kad Europos atvirojo mokslo debesija su privataus sektoriaus ir šalių už ES ribų dabar ir ateityje teikiamomis paslaugomis turi teikti paskatas ir naujas paslaugas, siekiant atsikratyti per ilgą laiką susiformavusio įpročio pasikliauti esama mokslinių tyrimų praktika;

32.  ragina Komisiją ir valstybes nares, siekiant sukurti konkurencingą Europos debesijos pramonę Europos Sąjungoje, užtikrinti, kad daugiausia dėmesio būtų skiriama į ateitį orientuotam Europos ekonomikos augimui; pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad rinkos paklausa debesijos kompiuterijai nuolat didėtų, o debesijos naudojimas būtų skatinamas vertikaliosiose pramonės šakose, pvz., finansų sektoriuje, mokesčių ir socialinės apsaugos, gamybos, bankininkystės, sveikatos, žiniasklaidos ir pramogų, žemės ūkio sektoriuose;

33.  mano, kad Bendrajame duomenų apsaugos reglamente suteikiamas pagrindas asmens duomenų apsaugai; tačiau pažymi, kad reglamento įgyvendinimo valstybėse narėse skirtumai galėtų apsunkinti tyrėjų atliekamą darbą ir dalijimąsi savo išvadomis, o tai trukdys galimybėms sukurti tyrėjų bendradarbiavimą, naudojantis debesijos kompiuterija; todėl ragina tinkamai įgyvendinti ir vykdyti tą reglamentą;

34.  pabrėžia, kad sprendimai pagal Europos debesijos iniciatyvą turėtų būti plėtojami, atsižvelgiant į pagrindines teises, įtvirtintas pagrindinių teisių chartijoje, pirmiausia į duomenų apsaugos, privatumo, laisvės ir saugumo teises;

35.  atkreipia dėmesį į tai, kad duomenimis grindžiama ekonomika yra dar tik labai ankstyvoje vystymosi stadijoje, jos verslo modeliai yra vis dar kuriami ir tie, kurie jau naudojami, žlunga ir iš naujo formuojasi; ragina Komisiją užtikrinti, kad bet kokie šios srities teisės aktai bus suderinti su technologiniu požiūriu neutraliu inovacijų principu ir nesudarys didelių kliūčių naujovėms, pramonės skaitmeninimui ir naujų technologijų, pvz., daiktų interneto ir dirbtinio intelekto, plėtrai ES;

36.  ragina Komisiją bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir visais suinteresuotais subjektais, siekiant apibrėžti būtinus įgyvendinimo veiksmus, būtinus kuo labiau padidinti galimybes, kurias teikia Europos debesijos iniciatyva; mano, kad atvirasis mokslas ir atviros inovacijos apima kur kas daugiau inovacijų proceso dalyvių: tiek tyrėjų, verslininkų, vartotojų, kiek valdžios institucijų ir pilietinės visuomenės;

Atvirojo mokslo debesija

37.  pažymi, kad pagrindiniams suinteresuotiesiems subjektams nepakankamai atstovaujama diskusijose ir plataus masto bandomuosiuose projektuose; mano, kad aktyvus viešojo ir privačiojo sektorių suinteresuotųjų subjektų ir pilietinės visuomenės atstovų dalyvavimas vietos, regiono, nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis, vengiant administracinės naštos, turėtų būti išankstinė veiksmingo keitimosi informacija sąlyga; pabrėžia, kad Europos debesijos iniciatyvoje turėtų būti atsižvelgta į poreikius ir gauti iš jos naudos turėtų ne tik mokslo bendruomenė, bet ir pramonė, įskaitant MVĮ ir pradedančiąsias įmones, viešąją administraciją ir vartotojus;

38.  pabrėžia, kad Europos atvirojo mokslo debesijos iniciatyva turi būti plėtojama deramai atsižvelgiant į pagrindines teises, įtvirtintas pagrindinių teisių chartijoje, pirmiausia į duomenų apsaugos, privatumo, laisvės ir saugumo, ir kad turi būti laikomasi pritaikomojo privatumo ir standartizuotojo privatumo principų, taip pat proporcingumo ir būtinumo, duomenų kiekio mažinimo ir tikslų apribojimo principų; pripažįsta, kad papildomi saugikliai, pvz., duomenų pavertimas pseudoniminiais, jų anoniminimas ar kriptografija, įskaitant kodavimą, gali sumažinti riziką ir padidinti atitinkamų duomenų subjektų apsaugą, kai asmens duomenys naudojami didžiųjų duomenų kiekių taikomosiose programose arba debesijos kompiuterijos srityje; primena, kad anoniminimas yra negrįžtamas procesas, ir ragina Komisiją parengti gaires, kuriose būtų nurodyta, kaip anoniminti duomenis; pakartoja, kad būtina užtikrinti specialią apsaugą, taikytiną neskelbtiniems duomenims, laikantis galiojančių teisės aktų; pabrėžia, kad minėtieji principai, kartu su aukštos kokybės, patikimumo ir konfidencialumo standartais, reikalingi vartotojų pasitikėjimui šia Europos debesijos iniciatyva užtikrinti;

39.  pabrėžia, kad Europos mokslinių tyrimų debesijos iniciatyva turėtų paskatinti patikimos debesijos, skirtos visiems: mokslininkams, verslui ir viešosioms paslaugoms, sukūrimą.

40.  pažymi, kad būtina skatinti atvirą, patikimą bendradarbiavimu grindžiamą platformą, skirtą mokslinių tyrimų duomenų analizei, sklaidai, dalijimuisi, pakartotiniam naudojimui ir išsaugojimui, nes ja remiantis gali būti sukurtos ir teikiamos novatoriškos paslaugos, laikantis tam tikrų sąlygų;

41.  ragina Komisiją ir valstybes nares išnagrinėti tinkamas valdymo ir finansavimo sistemas, deramai atsižvelgiant į esamas iniciatyvas ir jų darnumą bei į gebėjimą Europos mastu puoselėti vienodas sąlygas; pabrėžia, kad valstybės narės turėtų apsvarstyti galimybę sujungti jų nacionalines finansavimo programas su ES finansavimo programomis;

42.  ragina Komisiją išnagrinėti įvairius finansavimo šaltinius, skirtus Europos mokslo debesijos įsteigimui, ir stiprinti esamas priemones siekiant užtikrinti spartesnį vystymąsi, visų pirma sutelkiant dėmesį į gerąją praktiką;

43.  prašo Komisijos užtikrinti, kad visi pagal programą „Horizontas 2020“ vykdomi moksliniai tyrimai ir gauti duomenys savaime būtų atviri ir prašo valstybių narių atitinkamai pritaikyti savo nacionalines mokslinių tyrimų programas;

44.  supranta, kad Europos atvirojo mokslo debesija bus sudarytos galimybės plėtoti skaitmeninį mokslą, IT įtraukiant kaip paslaugą viešojo mokslinių tyrimų sektoriaus ES poreikiams; ragina taikyti „federalinį mokslo debesijos modelį“, kuriuo viešosios mokslinių tyrimų organizacijos, suinteresuotosios šalys, MVĮ, pradedančios įmonės ir e. infrastruktūra sutelkiamos kartu su komerciniais tiekėjais, siekiant sukurti bendrą platformą, teikiančią įvairias paslaugas Europos mokslinių tyrimų bendruomenėms;

45.  ragina Komisiją ir valstybes nares bendradarbiaujant su suinteresuotosiomis šalimis parengti veiksmų gaires, kuriuose kuo skubiau būtų nustatyti aiškūs ir Europos atvirojo mokslo debesijos įgyvendinimo priemonės ir terminai;

46.  ragina Komisiją atidžiai įvertinti Europos viešųjų įstaigų tyrėjų poreikius, siekiant nustatyti galimas debesijos infrastruktūros pasiūlos ES spragas; mano, jei būtų nustatyta, kad esama spragų, Komisija turėtų paraginti Europos debesijos infrastruktūros tiekėjus pasidalyti savo plėtros veiksmų gairėmis, kad būtų įvertinta, ar privačių investicijų pakanka tokioms spragoms pašalinti ir ar tam nereikia papildomo viešojo finansavimo;

47.  prašo Komisijos užtikrinti, kad visi pagal programą „Horizontas 2020“ vykdyti moksliniai tyrimai ir gauti duomenys teiktų naudą Europos įmonėms ir visuomenei; ragina keisti paskatų struktūras akademinio pasaulio atstovams, pramonės subjektams ir viešųjų paslaugų teikėjams dalytis duomenimis ir gerinti duomenų tvarkymo, mokymų, duomenų valdymo ir raštingumo įgūdžius;

48.  palankiai vertina tai, kad debesijos iniciatyvoje didžiausias dėmesys skiriamas plačiajuosčių tinklų, didelių saugojimo įrenginių, itin našaus skaičiavimo ir Europos didžiųjų duomenų ekosistemos kūrimui;

49.  pabrėžia, kad 5G tinklų plėtojimas ir Europos elektroninių ryšių kodekso taisyklės Europos atvirojo mokslo debesiją turėtų padaryti patrauklesnę dėl aukštos kokybės interneto ir naujos geriausios kokybės infrastruktūros;

50.  pritaria Komisijos užmojams sudaryti sąlygas, kad Sąjunga galėtų tvarkyti didelį duomenų kiekį ir turėtų infrastruktūras, kurias valdytų tarnybos, naudojančios realiojo laiko duomenis, gaunamus iš sensorių ar taikomųjų programų, susiejančių duomenis iš skirtingų šaltinių; pažymi, kad Europos debesijos iniciatyva siekiama užtikrinti geresnę ir labiau suderintą infrastruktūros plėtros veiklą;

51.  pritaria tolesniam Europos akademinio kompiuterių tinklo (GEANT) plėtojimui, kad jis taptų pažangiausiu tarptautiniu tinklu ir išlaikytų ES pirmavimą mokslinių tyrimų srityje;

52.  ragina Komisiją ir valstybes nares koordinuoti veiksmus su suinteresuotosiomis šalimis, kad būtų sumažintas skaitmeninės infrastruktūros susiskaidymas, ir nustatyti veiksmų gaires ir tvirtą valdymo struktūrą, įtraukiant finansuotojus, perkančiąsias organizacijas ir naudotojus, ir pabrėžia, kad reikia skatinti taikyti atvirųjų duomenų principus duomenų valdymui ir dalijimuisi jais, netrukdant inovacijoms ir nepažeidžiant privatumo ir intelektinės nuosavybės skaitmeniniame amžiuje;

53.  pabrėžia, kad svarbu, kad Europos debesijos iniciatyva būtų grindžiama Europos infrastruktūros tinklų priemonės elementais, visų pirma elektroninės atpažinties technologijomis ir e. parašais, ypač siekiant padidinti naudotojų pasitikėjimą saugia, sąveikia ir sklandžiai veikiančia elektronine komunikacija visoje Sąjungoje;

54.  ragina Komisiją skirti daugiau išteklių, kad būtų skatinami Europos moksliniai tyrimai, plėtra, inovacijos ir mokymai debesijos kompiuterijos srityje, pabrėžiant infrastruktūros ir procesų, kuriais užtikrinami atvirieji duomenys ir naudotojų privatumas, poreikį;

55.  primygtinai teigia, kad tais standartais turėtų būti užtikrinamas paprastas ir visapusiškas debesijos kompiuterijos paslaugų perkeliamumas ir didelis sąveikumas;

56.  tvirtai tiki, kad Atvirojo mokslo debesijos iniciatyva turėtų būti paremta atviraisiais standartais siekiant užtikrinti sąveikumą, sklandų ryšį ir išvengti monopolizavimo;

57.  pabrėžia, kad naudojant atviruosius standartus ir nemokamą atvirojo kodo programinę įrangą ypač svarbu užtikrinti reikiamą skaidrumą, atsižvelgiant į tai, kaip iš tikrųjų yra apsaugojami asmens duomenys ir kitos neskelbtinų duomenų rūšys;

58.  pažymi, kad Europos ekonomika vis labiau yra paremta superkompiuterių galia išrandant inovacinius sprendimus ir mažinant produktų ir paslaugų sąnaudas ir patekimo į rinką laiką; remia Komisijos pastangas sukurti eksalygmens superkompiuterių sistemas, paremtas Europos kompiuterinės įrangos technologija;

59.  mano, kad Europai reikia visapusiškos didelio našumo skaičiavimo ekosistemos, kad galėtų įsigyti pirmaujančios klasės superkompiuterius, užtikrinti itin našaus skaičiavimo sistemos tiekimą ir teikti itin našaus skaičiavimo paslaugas pramonei ir MVĮ, teikiant modeliavimo, vizualizacijos ir prototipų kūrimo paslaugas; mano, kad itin svarbu, kad iki 2022 m. ES taptų viena iš galingiausių itin našaus skaičiavimo srities veikėjų pasaulyje;

60.  mano, kad Europos technologijų platforma ir sutartinė viešojo bei privačiojo sektorių partnerystė itin našaus skaičiavimo srityje yra itin svarbios nustatant Europos mokslinių tyrimų prioritetus plėtojant Europos technologijas visose našaus skaičiavimo sprendimų tiekimo grandinės grandyse;

61.  palankiai vertina Komisijos pasiūlymą pagal Kvantinį manifestą sukurti 1 mlrd. EUR vertės pavyzdinę iniciatyvą kvantinės technologijos srityje;

62.  primena Komisijai, kad debesijos paslaugų pramonė jau yra investavusi milijardus eurų į pažangiausios infrastruktūros kūrimą Europoje; atkreipia dėmesį į tai, kad ES mokslininkai ir tyrėjai šiuo metu gali naudotis debesijos infrastruktūra, kuri jiems suteikia galimybes eksperimentuoti ir sparčiai inovuoti pasinaudojant įvairiomis paslaugomis, tačiau mokant tik už tai, ką naudoja, taip greitai padidinant laiko, kurį galima skirti mokslui, kiekį; pažymi, kad ES kritiškai svarbi parama moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai neturi būti išleidžiama esamų išteklių dubliavimui, bet ja turi būti skatinama pažanga naujose mokslo srityse, kurios gali skatinti augimą ir konkurencingumą;

63.  pabrėžia, kad mokslo bendruomenei reikalinga užtikrinta saugi ir atvirojo kodo didelio pajėgumo infrastruktūra, kad būtų galima vykdyti pažangesnius mokslinius tyrimus ir užkirsti kelią galimiems saugumo pažeidimams, kibernetiniams išpuoliams ar netinkamam asmens duomenų naudojimui, ypač tais atvejais, kai didelės apimties duomenys yra renkami, saugomi ir tvarkomi; ragina Komisiją ir valstybes nares paremti ir skatinti būtinųjų technologijų, įskaitant kriptografines technologijas, vystymą, laikantis požiūrio, kai saugumas užtikrinamas projektuojant; remia Komisijos pastangas pagerinti bendradarbiavimą tarp viešosios valdžios institucijų, Europos pramonės, įskaitant MVĮ ir pradedančiąsias įmones, mokslo ir akademinės bendruomenės didžiųjų duomenų ir kibernetinio saugumo srityje ankstyvuoju mokslinių tyrimų ir inovacijų proceso etapu, kad būtų galima kurti novatoriškus ir patikimus Europos sprendimus ir rinkos galimybes, kartu užtikrinant tinkamą saugumo lygį;

64.  mano, kad plėtojant aiškius debesijos sąveikumo, duomenų perkeliamumo ir susitarimų dėl paslaugų lygio standartus, tiek debesijos paslaugų teikėjams, tiek ir galutiniams naudotojams bus užtikrintas tikrumas ir skaidrumas;

65.  pabrėžia, kad vartotojų pasitikėjimui pasiekti reikia patikimumo, saugumo ir asmens duomenų apsaugos, kadangi pasitikėjimas yra sveikos konkurencijos pagrindas;

66.  pažymi, kad pramonė turėtų vaidinti pagrindinį vaidmenį kuriant plačiai priimamus standartus, tinkamus skaitmeniniam amžiui; tokie standartai debesijos paslaugų teikėjams suteiks pasitikėjimą ir toliau kurti inovacijas, o vartotojus paskatins daugiau naudotis debesijos paslaugomis Sąjungos lygmeniu;

67.  ragina Komisiją imtis vadovaujančio vaidmens skatinant tarpsektorinį, daugiakalbį ir tarpvalstybinį sąveikumą ir debesijos standartus ir remti privatumą užtikrinančias, patikimas, saugias ir efektyviai energiją vartojančias debesijos paslaugas kaip neatskiriamą dalį bendros strategijos, kuria siekiama kuo labiau padidinti galimybes sukurti standartus, galinčius tapti pasauliniais standartais;

68.  pažymi, kad reikia parengti duomenų sąveikumo užtikrinimo veiksmų planą, kad būtų suvaldytas didelis Europos mokslininkų sukaupiamas duomenų kiekis ir pagerintas jų pakartotinis panaudojimas mokslo ir pramonės srityse; ragina Komisiją bendradarbiauti su pagrindinėmis mokslo srities suinteresuotosiomis šalimis ir sukurti efektyvias sistemas, kuriomis duomenys taptų surandamais, prieinamais, sąveikiais ir pakartotinai panaudotinais, įskaitant metaduomenis, bendras specifikacijas ir duomenų objektų identifikatorius;

69.  pažymi, kad, palyginti su kitais pasaulio regionais, ES nepakankamai investuoja į savo itin našaus skaičiavimo ekosistemą ir tai neatitinka jos ekonominio ir žinių potencialo;

70.  ragina Komisiją skatinti sąveikumą ir neleisti pardavėjo vykdomo monopolizavimo, skatinant daugelį Europos debesijos infrastruktūros paslaugų teikėjus pasiūlyti konkurencingų, sąveikių ir perkeliamų infrastruktūros paslaugų asortimentą;

71.  ragina imtis priemonių, kuriomis būtų išsaugojama aukštos kokybės standartizavimo sistema, galinti pritraukti geriausius technologinius sprendimus; prašo Komisijos taikyti politiką, pagal kurią būtų panaikinamos per didelės kliūtys inovatyviuose sektoriuose ir skatinti investicijas į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą ir standartizaciją visoje Sąjungoje;

72.  primygtinai ragina Komisiją dėti kuo daugiau pastangų siekiant užkirsti kelią galimybėms, kad pardavėjai vykdys monopolizavimą skaitmeninėje rinkoje nuo pat pradžios, visų pirma sparčiai besiplėtojančiose srityse, tokiose kaip Europos debesijos iniciatyva;

73.  pripažįsta sąveikumo ir standartų svarbą skatinant IRT sektoriaus konkurencingumą ir prašo Komisijos nustatyti Europos atvirojo mokslo debesijos standartų trūkumus, įskaitant trūkumus, susijusius su MVĮ, pradedančiomis įmonėmis ir pagrindiniais Europos sektoriais; pritaria tam, kad būtų kuriami į rinką orientuoti, savanoriškai taikomi, technologijų požiūriu neutralūs, skaidrūs, pasauliniu lygmeniu suderinami ir rinkai aktualūs standartai;

74.  mano, kad ISA2 programa suteikia galimybę kurti didžiųjų duomenų valdymo sąveikos standartus viešojo administravimo įstaigų ir jų veiklos, susijusios su įmonėmis ir piliečiais, srityje;

75.  pripažįsta, kad nustatant standartus turėtų būti reaguojama į pramonės ir kitų suinteresuotųjų subjektų išreikštą poreikį; pabrėžia, kad labai svarbu kurti ir priimti bendrus aukštus standartus, kuriais užtikrinamas efektyvus duomenų naudojimas bei dalijimasis jais, peržengiant atskirų dalykų, institucijų ir valstybių sienų ribas; ragina Komisiją nustatyti, kur tinkama, geriausias sertifikavimo schemas valstybėse narėse, siekiant kartu su suinteresuotosiomis šalimis parengti visos Europos paklausa grindžiamų standartų rinkinį, kuris palengvintų keitimąsi duomenimis ir, jei tik tai pagrįsta, būtų paremtas atvirais pasauliniais standartais; pabrėžia, kad veiksmais, kurių imamasi Europos debesijos iniciatyvos atžvilgiu, turi būti užtikrinama, kad atsižvelgiama į bendrosios rinkos poreikius ir kad ji išliktų prieinama pasauliniu mastu ir reaguotų į technologijų pažangą;

76.  remia Komisijos ketinimą panaikinti kliūtis, visų pirma technines ir teisines, laisvam duomenų srautui ir duomenų paslaugoms ir taip pat pašalinti neproporcingus duomenų lokalizavimo reikalavimus ir skatinti duomenų sąveikumą susiejant Europos debesijos iniciatyvą su Laisvo duomenų srauto iniciatyva; mano, kad, norint pasiekti skaitmeninę visuomenę, laisvas duomenų srautas bendrojoje rinkoje turi būti laikomas penktąja laisve; pažymi, kad aiški teisinė sistema, pakankami įgūdžiai ir ištekliai, susiję su didelių duomenų kiekių valdymu ir atitinkamų profesinių kvalifikacijų pripažinimų, yra būtinos išankstinės sąlygos tam, kad būtų galima išnaudoti visą debesijos kompiuterijos potencialą; ragina Komisiją bendradarbiaujant su suinteresuotaisiais subjektais, visų prima pramonės atstovais, nustatyti didžiųjų duomenų ir programavimo mokymų galimybes, taip pat pagal Naują Europos įgūdžių darbotvarkę, ir suinteresuotosioms šalims, visų pirma MVĮ ir pradedančiosioms įmonėms, sukurti paskatas naudoti, atverti ir dalytis duomenimis bendrojoje rinkoje;

77.  palankiai vertina Komisijos pasiūlymą pagal Kvantinį manifestą sukurti 1 mlrd. EUR vertės pavyzdinę iniciatyvą kvantinės technologijos srityje; tačiau pabrėžia, kad siekiant paspartinti jos plėtojimą ir visuomenei ir privatiems asmenims pateikti komercinius produktus, labai svarbu vykdyti skaidrias ir atviras konsultacijas su suinteresuotomis šalimis;

Dalijimasis atviraisiais duomenimis, dalijimasis mokslinių tyrimų duomenimis

78.  palankiai vertina tai, kad sukūrus Europos atvirojo mokslo debesiją tyrėjams ir mokslo darbuotojams bus suteikta vieta saugoti duomenis, jais dalytis, juos naudoti ir pakartotinai panaudoti ir ji gali tapti pagrindu duomenimis pagrįstoms inovacijoms Europos Sąjungoje; pabrėžia, kad dalijimosi duomenis nauda yra plačiai pripažįstama;

79.  pažymi, kad duomenys tapo itin svarbūs sprendimų priėmimui vietos, nacionaliniu ir pasauliniu lygmenimis; pažymi, kad dalijimasis duomenimis labai naudingas vietos ir regionų valdžios institucijoms ir kad valdžios institucijų duomenų prieinamumas stiprina demokratiją ir suteikia naujų verslo galimybių;

80.  remia Komisijos pastangas kartu su Europos pramonės mokslinių tyrimų darbuotojais ir aukštojo mokslo įstaigomis plėtoti Didžiųjų duomenų vertės viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystę veikiant išvien su sutartine viešojo bei privačiojo sektorių partneryste itin našaus skaičiavimo srityje – šie veiksmai skatina kurti bendruomenę remiantis duomenimis ir itin našiu skaičiavimu ir sudaro pagrindą klestinčiai duomenimis grindžiamai ekonomikai Europos Sąjungoje; remia kibernetinio saugumo viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę, kurią vykdant stiprinamas viešųjų ir privačių subjektų bendradarbiavimas ankstyvaisiais mokslinių tyrimų ir inovacijų etapais siekiant turėti galimybę naudotis pažangiais ir patikimais europiniais sprendimais;

81.  pabrėžia, kad Komisija turėtų kuo greičiau užmegzti glaudų ryšį su pramonės partneriais, ypač MVĮ ir pradedančiomis įmonėmis, siekiant užtikrinti, kad vėlesniu iniciatyvos etapu būtų deramai sprendžiami ir integruojami su verslo ir pramonės reikalavimais susiję klausimai;

82.  ragina viešojo administravimo institucijas svarstyti galimybes teikti saugias, patikimas ir užtikrintas debesijos paslaugas sukuriant aiškią teisinę sistemą ir toliau siekiant sukurti konkrečiai debesijai skirtas sertifikavimo schemas; pažymi, kad verslo subjektai ir vartotojai turi jausti pasitikėjimą priimant naująsias technologijas;

83.  mano, kad viešojo administravimo institucijos savaime turėtų turėti atvirtą prieigą prie valdžios duomenų; ragina siekti pažangos dėl informacijos kaip atvirųjų duomenų paskelbimo masto ir tempo, dėl pagrindinių duomenų rinkinių, prie kurių prieiga būtų suteikiama, nustatymo ir dėl pakartotinio viešo atvirųjų duomenų naudojimo skatinimo;

84.  pažymi, kad stulbinantis skaitmeninių technologijų vystymasis yra pagrindinis didžiulių neapdorotų duomenų srautų kūrimą debesijos aplinkoje skatinantis veiksnys ir, kad šis didžiulis neapdorotų duomenų srautų telkinys didžiųjų duomenų sistemose didina skaičiavimo sudėtingumą ir sunaudojamų išteklių kiekį debesija pagrįstose duomenų gavybos sistemose; pažymi, kad modelinio dalijimosi duomenimis koncepcija sudaro galimybę vietos duomenų apdorojimą atlikti šalia duomenų šaltinių ir neapdorotų duomenų srautus paverčia praktiškai panaudojamų žinių struktūromis; atkreipia dėmesį į tai, kad šios žinių struktūros užtikrina galimybę dvejopai panaudoti esamas vietos žinių struktūras tiesioginiams veiksmams ir bendrai atliekamam dalijimuisi duomenimis debesijoje;

85.  pritaria 2016 m. gegužės mėn. Tarybos išvadoms dėl perėjimo prie atvirojo mokslo sistemos, ypač tam, kad pagrindinis optimalaus pakartotino mokslinių tyrimų duomenų naudojimo principas turėtų būti „kiek įmanoma, atviras, bet ir kiek būtina, uždaras“;

Tekstų ir duomenų gavyba

86.  pabrėžia, kad visapusiško viešųjų duomenų prieinamumo Europos atvirojo mokslo debesijoje nepakaks siekiant pašalinti visas duomenimis pagrįstų mokslinių tyrimų kliūtis;

87.  pažymi, kad šią iniciatyvą reikia papildyti šiuolaikiška autorių teisių sistema, kuri turėtų sudaryti sąlygas iš Europos duomenų mokslinių tyrimų proceso pašalinti susiskaldymą ir sąveikumo trūkumą;

88.  mano, kad įgyvendinant šią iniciatyvą turėtų būti išsaugota tyrėjų, teisių turėtojų ir kitų mokslo srities veikėjų teisių konkrečioje srityje pusiausvyra visapusiškai užtikrinant autorių ir leidėjų teises ir tuo pat metu remiant inovatyvius mokslinius tyrimus Europoje;

89.  mano, kad, sukūrus, jei reikia, licencijavimo tvarką, mokslinių tyrimų duomenimis būtų galima dalytis Europos atvirojo mokslo debesijoje nepažeidžiant tyrėjų ar mokslinių tyrimų įstaigų turimų autorių teisių; mano, kad geriausia praktika šioje srityje yra kuriama pagal programą „Horizontas 2020“ vykdant atvirųjų mokslinių tyrimų duomenų bandomąjį projektą;

90.  mano, kad Duomenų bazių direktyva 96/9/EB, kurią reikia peržiūrėti, ribojamas duomenų naudojimas neturint kuriamos pridėtinės ekonominės arba mokslinės vertės įrodymų;

Duomenų apsauga, pagrindinės teisės ir duomenų saugumas

91.  ragina Komisiją imtis veiksmų siekiant skatinti toliau derinti valstybių narių įstatymus, kad būtų išvengta painumo dėl jurisdikcijos ir suskaidymo, taip pat užtikrinti skaidrumą bendrojoje skaitmeninėje rinkoje;

92.  mano, kad Europos sąjunga pirmauja privatumo apsaugos srityje ir visame pasaulyje propaguoja aukšto lygio duomenų apsaugą;

93.  pabrėžia, kad duomenų apsaugos institucijos, politikos formuotojai ir pramonės subjektai turi laikytis koordinuoto požiūrio siekiant padėti organizacijoms šiame pereinamajame procese, teikti reikalavimų laikymosi užtikrinimo priemones ir užtikrinti vienodą įsipareigojimų aiškinimą ir įgyvendinimą, ir didinti piliečių ir įmonių informuotumą apie svarbiausius klausimus;

94.  pabrėžia, kad ES yra pasaulinio masto skaitmeninių paslaugų importuotoja ir eksportuotoja ir, siekiant užtikrinti jos konkurencingumą, jai reikia stiprios debesijos kompiuterijos ir duomenų ekonomikos; ragina Komisiją imtis vadovaujamo vaidmens siekiant sukurti vienodus pasaulio mastu priimtinus asmens duomenų apsaugos standartus;

95.  mano, kad pasauliniai duomenų srautai yra itin svarbūs tarptautinei prekybai ir ekonomikos augimui ir kad Komisijos iniciatyva dėl laisvo duomenų judėjimo turėtų sudaryti galimybes Europoje veikiančioms įmonėms, ypač augančiame debesijos kompiuterijos sektoriuje, pirmauti pasaulinėse inovacijų lenktynėse; pabrėžia, kad įgyvendinant šią iniciatyvą taip pat turėtų būti siekiama panaikinti visus savavališkus suvaržymus, susijusius su vietomis, kuriose įmonės turėtų išdėstyti infrastruktūrą arba saugoti duomenis, nes šie suvaržymai gali trukdyti Europos ekonomikos vystymuisi;

96.  mano, kad dabartiniai ES duomenų apsaugos teisės akai, visų pirma neseniai priimtas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ir Teisėsaugos duomenų apsaugos direktyva (Direktyva (ES) 2016/680)(10) dėl teisės aktų vykdymo, yra tvirtos asmens duomenų apsaugos priemonės, įskaitant duomenis, kurie renkami, apibendrinami ir padaromi pseudoniminiais mokslinių tyrimų tikslais, ir neskelbtinus duomenis, susijusius su sveikata, kartu taikant konkrečias sąlygas, susijusias su jų paskelbimu ir atskleidimu, duomenų subjektų teise prieštarauti tolesniam duomenų tvarkymui, ir taisykles dėl teisėsaugos institucijų prieigos galimybės vykdant nusikalstamų veikų tyrimus; ragina Komisiją atsižvelgti į šias apsaugos priemones plėtojant Europos atvirojo mokslo debesiją ir įgyvendinant taisykles, reglamentuojančias galimybę susipažinti su joje saugomais duomenimis; pripažįsta, kad suderintas požiūris į Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimą, įskaitant gaires, atitikties užtikrinimo priemones ir piliečiams, mokslininkams ir įmonėms skirtas informuotumo didinimo kampanijas, yra itin svarbus, ypač siekiant plėtoti Europos atvirojo mokslo debesiją ir sudaryti sąlygas bendradarbiavimui mokslinių tyrimų srityje, be kita ko, itin našių kompiuterinių sistemų srityje;

97.  tiki, kad laisvas duomenų srautas naudingas skaitmeninei ekonomikai ir mokslo bei mokslinių tyrimų plėtrai; pabrėžia, kad Komisijos iniciatyvą dėl laisvo duomenų srauto turėtų sudaryti sąlygas sparčiai augančiam Europos nuotolinių kompiuterinių išteklių paslaugų sektoriui būti vienam iš pirmaujančiųjų pasaulinėse inovacijų lenktynėse, įskaitant mokslo ir inovacijų tikslais; primena, kad vykdant bet kokį asmens duomenų perdavimą debesų kompiuterijos infrastruktūrai ar kitiems gavėjams už Sąjungos ribų turėtų būti laikomasi taisyklių dėl perkėlimų, numatytų Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, ir kad Komisijos iniciatyva dėl laisvo duomenų judėjimo turėtų atitikti šias nuostatas; pabrėžia, kad įgyvendinant šią iniciatyvą reikėtų taip pat siekti sumažinti apribojimus dėl vietos, kurioje bendrovės turėtų patalpinti infrastruktūrą arba saugoti duomenis, kadangi tai trukdytų plėtoti Europos ekonomiką ir neleistų mokslininkams pasinaudoti visomis duomenimis pagrįsto mokslo teikiamomis galimybėmis, kartu išlaikant apribojimus, atitinkančius duomenų apsaugos teisės aktus, siekiant ateityje išvengti galimo piktnaudžiavimo, susijusio su Europos atvirojo mokslo debesija;

98.  yra tvirtai įsitikinęs, kad Sąjunga turėtų pirmauti kalbant apie gyventojų asmens duomenų saugumą ir apsaugą, įskaitant neskelbtinus duomenis, ir turėtų skatinti aukštą duomenų apsaugos ir duomenų saugumo visame pasaulyje lygį; mano, kad ES duomenų apsaugos sistema kartu su įtraukia kibernetinio saugumo strategija, kuri padėtų užtikrinti patikimus duomenų infrastruktūros objektus, kurie yra apsaugoti nuo duomenų praradimo, įsilaužimo ar išpuolių, privatumo srityje galėtų suteikti Europos bendrovėms konkurencinį pranašumą; primygtinai ragina Komisiją užtikrinti, kad vykdant Europos mokslo debesijos iniciatyvą būtų išlaikytas mokslinis nepriklausomumas ir tyrimų objektyvumas, taip pat būtų apsaugota mokslo bendruomenės veikla Sąjungoje;

99.  ragina Komisiją užtikrinti, kad susirūpinimą keliantys klausimai, susiję su pagrindinėmis teisėmis, privatumu, duomenų apsauga, intelektinės nuosavybės teisėmis ir neskelbtina informacija būtų sprendžiami griežtai laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir Duomenų apsaugos direktyvos (95/46/EB) nuostatų; pabrėžia, kad saugumo pavojai, gresiantys debesijos infrastruktūrai, tapo labiau tarptautiniais, paplitusiais ir sudėtingais, tai stabdo intensyvesnį debesijos infrastruktūros naudojimą, taigi būtinas bendradarbiavimas Europos mastu; ragina Komisiją ir valstybių narių nacionalinės valdžios institucijas konsultuojantis su Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) bendradarbiauti kuriant saugią ir patikimą skaitmeninę infrastuktūrą ir užtikrinti aukštą kibernetinio saugumo lygį pagal TIS direktyvą;

100.  ragina Komisiją užtikrinti, kad ši iniciatyva atitiktų tikslus, būtų orientuota į išorę, ateityje veiksminga ir technologijų atžvilgiu neutrali, ir atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija ir valstybės narės turi imtis iniciatyvos remdamosi rinka ir pačia debesijos kompiuterijos pramone siekiant kuo geriau patenkinti esamus ir būsimus šio sektoriaus poreikius ir skatinti inovacijas debesija pagrįstų technologijų srityje;

101.  atkreipia į didieji duomenys gali skatinti technologines inovacijas ir padėti kurti žiniomis pagrįstą ekonomiką; pažymi, kad dalijimosi žiniomis kliūčių pašalinimas užtikrins didesnį verslo konkurencingumą ir atneš naudos vietos ir regionų valdžios institucijoms; pabrėžia, kad svarbu sudaryti palankias sąlygas duomenų perkeliamumui;

102.  ragina Komisiją ir valstybes nares dirbti su pramonės subjektų vadovaujamomis standartų nustatymo iniciatyvomis siekiant užtikrinti, kad bendroji rinka liktų prieinama trečiosioms šalims ir reaguotų į technologijų raidą, vengiant kliūčių, kurios trukdytų plėtoti inovacijas ir konkurencingumą Europoje; atkreipia dėmesį į tai, kad su duomenų saugumu ir privatumu susijusių standartų nustatymas glaudžiai susijęs su jurisdikcijos klausimu ir kad nacionalinėms valdžios institucijoms tenka pagrindinis vaidmuo;

103.  atkreipia dėmesį į tai, kad reikia atsižvelgti į esamas iniciatyvas siekiant išvengti dubliavimosi, kuris gali trukdyti užtikrinti atvirumą, konkurenciją ir augimą, ir kad rinka grindžiami visos Europos dalijimosi duomenimis standartai turi atitikti tarptautinius standartus;

104.  pabrėžia, kad reikia suderinti teisėtą duomenų apsaugos poreikį ir būtinybę užtikrinti netrukdomą „laisvą duomenų srautą“; ragina patenkinti poreikį laikytis esamų duomenų apsaugos taisyklių atvirojoje didžiųjų duomenų rinkoje;

105.  pritaria pasiūlymui užtikrinti laisvą prieigą prie naujų pagal programą „Horizontas 2020“ vykdomų projektų atvirųjų mokslinių tyrimų duomenų, nes viešai finansuojamų mokslinių tyrimų duomenys yra viešoji gėrybė, sukurta viešojo intereso tikslais, ir jie turėtų būti laiku ir atsakingai atvirai pateikti taikant kiek galima mažiau suvaržymų;

106.  pažymi, kad Europos debesijos iniciatyvoje daug dėmesio skiriama potencialiai jautriems mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros ir valstybinių e. portalų sektoriams; pakartoja, kad debesijos paslaugų kibernetinio saugumo klausimus geriausia yra spręsti pagal TIS direktyvą;

107.  atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu sudaryti sąlygas skirtingos įrangos sąveikumui tinkluose, užtikrinti saugumą ir skatinti kurti sudedamųjų dalių tiekimo grandines, kurios visos yra svarbios siekiant komercializuoti technologijas;

o
o   o

108.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL C 81 E, 2011 3 15, p. 45.
(2) OL L 318, 2015 12 4, p. 1.
(3) OL L 175, 2013 6 27, p. 1.
(4) Priimti tekstai, P8_TA(2016)0089.
(5) Priimti tekstai, P8_TA(2016)0009.
(6) OL C 482, 2016 12 23, p. 89.
(7) OL C 468, 2016 12 15, p. 19.
(8) OL L 119, 2016 5 4, p. 1.
(9) OL L 194, 2016 7 19, p. 1.
(10) OL L 119, 2016 5 4, p. 89.

Teisinė informacija - Privatumo politika