Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2148(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0385/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0385/2016

Συζήτηση :

PV 15/02/2017 - 17
CRE 15/02/2017 - 17

Ψηφοφορία :

PV 16/02/2017 - 6.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0053

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 541kWORD 72k
Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017 - Στρασβούργο
Επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη - μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων
P8_TA(2017)0053A8-0385/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τις επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη – μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων: αξιολόγηση της έκθεσης με βάση το άρθρο 16 παράγραφος 3 του ΚΚΔ (2016/2148(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 174 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (εφεξής «ΚΚΔ»)(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) όσον αφορά την αποσαφήνιση, την απλούστευση και τη βελτίωση της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας αυτών των ομίλων(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2015 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 – το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων(8),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, με τίτλο «Επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη – Μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων» (COM(2015)0639),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαΐου 2016 σχετικά με την επιτάχυνση της υλοποίησης της πολιτικής συνοχής(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με τις συνέργειες για την καινοτομία: τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και άλλα ευρωπαϊκά ταμεία καινοτομίας και προγράμματα της ΕΕ(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την απλούστευση και τον προσανατολισμό με γνώμονα τις επιδόσεις στην πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020(11),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τις «Επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη – Μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων»,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2016, σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής: «Επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη – Μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων»(12),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 9ης Ιουλίου 2015, με τίτλο «Αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων για τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα επιχειρησιακά προγράμματα»(13),

–  έχοντας υπόψη την έκτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή (COM(2014)0473),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη που εκπονήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών του Κοινοβουλίου (Τμήμα Β: Διαρθρωτικές πολιτικές και πολιτικές συνοχής), του Ιουνίου 2016, με τίτλο «Μεγιστοποίηση των συνεργιών μεταξύ των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και άλλων μηχανισμών της ΕΕ για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ‘Ευρώπη 2020’»,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη που εκπονήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών του Κοινοβουλίου (Τμήμα Β: Διαρθρωτικές πολιτικές και πολιτικές συνοχής), του Σεπτεμβρίου 2016, με τίτλο «Αξιολόγηση της έκθεσης με βάση το άρθρο 16 παράγραφος 3 του ΚΚΔ»,

–  έχοντας υπόψη την ανάλυση που εκπονήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών του Κοινοβουλίου (Τμήμα Β: Διαρθρωτικές πολιτικές και πολιτικές συνοχής), του Σεπτεμβρίου 2016, με τίτλο «Χρηματοδοτικά μέσα κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-20: πρώτες εμπειρίες των κρατών μελών»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0385/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό τμήμα του προϋπολογισμού της ΕΕ, ήτοι το ένα τρίτο, περίπου, των συνολικών δαπανών της·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με προϋπολογισμό 454 δισεκατομμυρίων EUR για την περίοδο 2014-2020, τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) αποτελούν το κύριο εργαλείο επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ και, σε πολλά κράτη μέλη, σημαντική πηγή δημόσιων επενδύσεων, που εξασφαλίζουν σε όλη την ΕΕ θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και επενδύσεις και μειώνουν παράλληλα τις ανισότητες σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με στόχο την προαγωγή της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης συνιστούν τη βάση για την έκθεση που υποβάλλει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΠ) για την περίοδο 2014-2020 αποτέλεσαν μια εκσυγχρονισμένη, ιδιαίτερα προσαρμοσμένη και εντατική άσκηση με ένα νέο πλαίσιο επιδόσεων, εκ των προτέρων αιρεσιμότητες και θεματική συγκέντρωση, αλλά ότι επέφεραν επίσης σημαντικές καθυστερήσεις στην πραγματική έναρξη της υλοποίησης της πολιτικής για τη συνοχή, μεταξύ άλλων λόγω ανεπαρκειών στη διοικητική ικανότητα πολλών περιφερειών και κρατών μελών, ζητήματα στα οποία υπήρξε περαιτέρω επιβράδυνση λόγω της διαδικασίας ορισμού διαχειριστικών αρχών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αδιαμφισβήτητο ότι, λόγω της καθυστερημένης έκδοσης του κανονιστικού πλαισίου στα τέλη του 2013 συνεπεία των μακροχρόνιων διαπραγματεύσεων και της καθυστερημένης συμφωνίας για το ΠΔΠ, δεν κατέστη δυνατή η έγκαιρη έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, η υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων άργησε να ξεκινήσει, γεγονός που είχε αντίκτυπο στην επιτόπου εφαρμογή της πολιτικής·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θεσπίστηκαν κοινές διατάξεις και για τα πέντε ΕΔΕΤ, στοιχείο που ενισχύει τη μεταξύ τους σχέση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής αντιμετωπίζει επί του παρόντος πολλές πολιτικές και οικονομικές προκλήσεις, λόγω, αφενός, της χρηματοπιστωτικής κρίσης, η οποία οδηγεί σε μείωση των δημόσιων επενδύσεων σε πολλά κράτη μέλη, με αποτέλεσμα τα ΕΔΕΤ και η συγχρηματοδότηση από τα κράτη μέλη να είναι πλέον το κύριο μέσο για την πραγματοποίηση δημόσιων επενδύσεων σε πολλά κράτη μέλη, και, αφετέρου, της μεταναστευτικής κρίσης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, η πολιτική συνοχής απέκτησε μια πιο στοχοθετημένη πολιτική προσέγγιση μέσω της θεματικής συγκέντρωσης και της υποστήριξης των προτεραιοτήτων και των στόχων της Ένωσης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην τρέχουσα περίοδο χρηματοδότησης, τα ΕΔΕΤ προσανατολίζονται περισσότερο στην επίτευξη αποτελεσμάτων και βασίζονται σε ένα επενδυτικό περιβάλλον που εξασφαλίζει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη ευθυγράμμιση των επενδύσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή με τις προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειδική ομάδα για την καλύτερη εκτέλεση έχει συμβάλει στην εξάλειψη των σημείων συμφόρησης και των καθυστερήσεων στην κατανομή των κονδυλίων·

Κοινοποίηση αποτελεσμάτων, επικοινωνία και προβολή

1.  σημειώνει ότι η Ευρώπη διανύει μια δύσκολη περίοδο σε οικονομικό, κοινωνικό κα πολιτικό επίπεδο· άρα είναι πιο αναγκαία από ποτέ μια ουσιαστική επενδυτική πολιτική προσανατολισμένη στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση, κοντά στους πολίτες και καταλληλότερη σε σχέση με τα ειδικά τοπικά πλεονεκτήματα, η οποία θα έχει ως στόχο την αντιμετώπιση της ανεργίας και των κοινωνικών ανισοτήτων στο εσωτερικό της Ένωσης, δημιουργώντας ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· πιστεύει ότι, για να ξανακερδίσει η ΕΕ την εμπιστοσύνη των πολιτών της, πρέπει να θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες προσαρμογής προκειμένου να τηρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 9 ΣΛΕΕ·

2.  σημειώνει ότι η πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020 έχει υποστεί σημαντική αναμόρφωση και ότι απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας και μεθόδων εργασίας σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων του οριζόντιου συντονισμού και της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων, καθώς και, κατά το δυνατόν, της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ)· επισημαίνει ότι οι πρόσφατες μελλοντοστρεφείς και υποδειγματικές μεταρρυθμίσεις συχνά αγνοούνται, αλλά ότι η πολιτική συνοχής εξακολουθεί να γίνεται συχνά αντιληπτή ως παραδοσιακή πολιτική δαπανών και όχι ως πολιτική για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις που παρέχει απτά αποτελέσματα·

3.  θεωρεί ότι η κύρια επικοινωνιακή γραμμή για τα έργα πολιτικής συνοχής θα πρέπει να επικεντρώνεται στην ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, την αλληλεγγύη και στην προβολή επιτυχημένων παραδειγμάτων, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και της άντλησης διδαγμάτων από έργα που δεν κατόρθωσαν να επιτύχουν τους στόχους τους· εμμένει στην άποψη ότι η επικοινωνιακή γραμμή για τα ΕΔΕΤ θα πρέπει να εκσυγχρονισθεί και να εντατικοποιηθεί· τονίζει ότι απαιτείται αναγνώριση και εφαρμογή νέων εργαλείων για τη διάδοση των αποτελεσμάτων της πολιτικής για τη συνοχή· θεωρεί αναγκαίο να γίνουν επενδύσεις στην περιφερειακή ευφυΐα και στη συλλογή δεδομένων, στο πλαίσιο μιας συνεχούς προσπάθειας για τη δημιουργία και την ενημέρωση των βάσεων δεδομένων, όπου θα λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές και περιφερειακές ανάγκες, ιδιαιτερότητες και προτεραιότητες, όπως συμβαίνει με την ήδη υπάρχουσα πλατφόρμα S3, ώστε να μπορεί το ενδιαφερόμενο κοινό να ελέγχει αποτελεσματικά την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία των έργων·

4.  υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να βελτιωθεί η επικοινωνία όσον αφορά τα ΕΔΕΤ, καθώς και η προβολή τους, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη συμμετοχή των ενδιαφερομένων και των δικαιούχων, αλλά και στη συμμετοχή των πολιτών στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής για τη συνοχή με ουσιαστικό τρόπο· επιπροσθέτως, προτρέπει την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τις πόλεις να τονίζουν περισσότερο στην επικοινωνία τους τόσο τα επιτεύγματα της πολιτικής για τη συνοχή όσο και τα διδάγματα που θα πρέπει να αντληθούν, και να υποβάλουν ένα σχέδιο συντονισμένης και στοχευμένης δράσης·

Θεματική συγκέντρωση

5.  χαιρετίζει τη θεματική συγκέντρωση, καθώς έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τη χάραξη στοχοθετημένης πολιτικής το οποίο παράγει αποτελέσματα όσον αφορά τις προτεραιότητες της ΕΕ και τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», δεδομένου ότι ενισχύει τη διαδικασία μετατροπής της γνώσης σε καινοτομία, θέσεις εργασίας και ανάπτυξη· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να λάβουν σαφείς αποφάσεις σχετικά με τις επενδυτικές προτεραιότητες, να επιλέγουν έργα βάσει των προτεραιοτήτων που ορίζονται για τα ΕΔΕΤ και να χρησιμοποιούν απλοποιημένες και αποτελεσματικές διαδικασίες υλοποίησης·

6.  επισημαίνει ότι μια ανάλυση της θεματικής συγκέντρωσης θα πρέπει να υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι στρατηγικές επιλογές των κρατών μελών και η κατανομή των πόρων στους διάφορους θεματικούς στόχους θα καλύπτουν τις ειδικές ανάγκες των εδαφικών περιφερειών· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η πτυχή αυτή δεν είναι τόσο προφανής στην έκθεση της Επιτροπής με βάση το άρθρο 16·

7.  θεωρεί ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η ενημέρωση για τα αποτελέσματα και τα οφέλη της πολιτικής για τη συνοχή, αν μη τι άλλο για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στο ευρωπαϊκό εγχείρημα·

8.  εμμένει στην άποψη ότι η πολιτική συνοχής θα πρέπει να εξακολουθήσει να έχει θεματική εστίαση, ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να παρέχει ένα επαρκές περιθώριο ευελιξίας προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές ανάγκες κάθε περιοχής, και ειδικότερα οι ειδικές ανάγκες των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών, όπως ορίζεται στους κανονισμούς· ζητεί να συνεχιστούν οι επενδύσεις από τα ΕΔΕT στις περιφέρειες μετάβασης, προκειμένου να διατηρηθούν όσα έχουν επιτευχθεί με τους πόρους και τις προσπάθειες που έχουν ήδη καταβληθεί·

9.  υπογραμμίζει, ειδικότερα, ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των αστικών ή αγροτικών περιοχών, των καλούμενων «περιοχών που παρουσιάζουν καθυστέρηση», των περιφερειών μετάβασης και των περιοχών με μόνιμα φυσικά ή γεωγραφικά μειονεκτήματα και ότι θα πρέπει να χαραχθούν κατάλληλες πολιτικές στήριξης για την ανάπτυξη των περιοχών αυτών, οι οποίες χωρίς την πολιτική συνοχής θα αδυνατούσαν ενδεχομένως να φθάσουν το επίπεδο ανάπτυξης των περισσότερο ανεπτυγμένων περιοχών· καλεί την Επιτροπή να ακολουθήσει και να επεκτείνει τις στρατηγικές για την εφαρμογή του αστικού θεματολογίου, μαζί με τις τοπικές αρχές και με μητροπολιτικές περιφέρειες που θεωρούνται πυρήνες ανάπτυξης της ΕΕ· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι σημαντικό να παρέχεται επαρκής ευελιξία στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες για να αντιμετωπίζουν τις νέες πολιτικές προκλήσεις, όπως τις προκλήσεις που συνδέονται με τη μετανάστευση (λαμβανομένων ταυτόχρονα υπόψη των αρχικών και πάντα επίκαιρων στόχων της πολιτικής για τη συνοχή και των ειδικών αναγκών των περιφερειών), καθώς και την ψηφιακή, με την ευρεία έννοια, διάσταση της πολιτικής για τη συνοχή (περιλαμβανομένων των ζητημάτων ΤΠΕ και ευρυζωνικής πρόσβασης, τα οποία συνδέονται με την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς)· εφιστά την προσοχή στην ενεργειακή στρατηγική της Ένωσης, τη στρατηγική για την κυκλική οικονομία και στις υποχρεώσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, δεδομένου ότι τα ΕΔΕΤ καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο επίπεδο της υλοποίησης·

10.  θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή σε περιοχές σε υποπεριφερειακό επίπεδο όπου παρατηρείται έντονη συσσώρευση προκλήσεων και οι οποίες βρίσκονται συχνά σε θύλακες φτώχειας, κοινωνικά απομονωμένες κοινότητες και υποβαθμισμένες συνοικίες με υπερεκπροσώπηση περιθωριοποιημένων ομάδων όπως οι Ρομά·

11.  υποστηρίζει τη σταδιακή μετατόπιση της εστίασης από μια βασιζόμενη στα έργα υποδομής σε μια βασιζόμενη στην τόνωση της γνώσης οικονομία, καινοτομία και κοινωνική ένταξη, καθώς και στη δημιουργία ικανοτήτων και στην ενδυνάμωση παραγόντων, μεταξύ άλλων από την κοινωνία των πολιτών, στην πολιτική συνοχής, λαμβανομένων παράλληλα υπόψη των ειδικών χαρακτηριστικών των λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών που εξακολουθούν να χρειάζονται στήριξη στον τομέα της ανάπτυξης υποδομών και για τις οποίες οι λύσεις που βασίζονται στην αγορά δεν είναι πάντα εφικτές, και συνεκτιμώντας επίσης το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία ώστε κάθε κράτος μέλος να μπορεί να πραγματοποιεί επενδύσεις σύμφωνα με τις οικείες προτεραιότητες, όπως ορίζονται στα επιχειρησιακά προγράμματα, με στόχο την προαγωγή της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής του ανάπτυξης·

12.  εκτιμά ότι τα ΕΔΕΤ, συμπεριλαμβανομένων κυρίως των προγραμμάτων ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία και τον πολλαπλασιασμό των ποιοτικών θέσεων εργασίας και για την προώθηση ποιοτικών συστημάτων διά βίου μάθησης και επαγγελματικής (επανα)κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των σχολικών υποδομών, ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι να προσαρμόζονται υπό καλές συνθήκες στη μεταβαλλόμενη πραγματικότητα του κόσμου της εργασίας, και να τονωθούν η βιώσιμη ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα, η ανάπτυξη και η κοινή ευημερία, με στόχο την επίτευξη μιας κοινωνικά δίκαιης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπης, με παράλληλη έμφαση στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές και τους τομείς με διαρθρωτικά προβλήματα και στην υποστήριξη των πλέον ευάλωτων και εκτεθειμένων ομάδων της κοινωνίας, ιδίως των νέων (σε συνδυασμό με προγράμματα όπως το Erasmus+) και των ατόμων με τα λιγότερα προσόντα, στην προαγωγή της απασχόλησης μέσω μιας κυκλικής οικονομίας και στην πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι το ΕΚΤ είναι εργαλείο που στηρίζει την υλοποίηση πολιτικών δημοσίου συμφέροντος·

13.  εκφράζει την ανησυχία του διότι η ανεργία – ιδίως η ανεργία των νέων και των γυναικών, καθώς και η ανεργία στις αγροτικές περιοχές – παρά τις προσπάθειες παραμένει πολύ υψηλή σε πολλά κράτη μέλη και η πολιτική συνοχής καλείται να αντιμετωπίσει και αυτό το θέμα· καλεί την Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στον αντίκτυπο που έχει η πολιτική συνοχής στην προώθηση της απασχόλησης και στη μείωση της ανεργίας· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) έχει ενσωματωθεί σε 34 προγράμματα του ΕΚΤ στα 20 επιλέξιμα κράτη μέλη και ότι, κατά συνέπεια, άνεργοι νέοι θα μπορέσουν να επωφεληθούν από την ΠΑΝ για την απόκτηση δεξιοτήτων και προσόντων· ανησυχεί, ωστόσο, για την καθυστέρηση που σημειώθηκε κατά την έναρξη της εφαρμογής της πρωτοβουλίας, καθώς και για τον τρόπο εφαρμογής της πρωτοβουλίας «Εγγυήσεις για τη νεολαία» σε ορισμένες περιφέρειες· παροτρύνει τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να πετύχουν σε σύντομο χρονικό διάστημα ουσιαστικά και απτά αποτελέσματα από τη χρήση των επενδυόμενων πόρων, ειδικά όσον αφορά τους πόρους που διατίθενται με τη μορφή προκαταβολών, καθώς και για να εξασφαλίσουν την ορθή υλοποίηση της ΠΑΝ και την προσφορά αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για τους νέους εργαζομένους· ζητεί, ειδικότερα, κατά τη χρήση των ΕΔΕΤ για την κάλυψη αναγκών που συνδέονται με την κατάρτιση, να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές ανάγκες του επιχειρηματικού κόσμου, ώστε να δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες απασχόλησης και μακροπρόθεσμη εργασία· θεωρεί ότι η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, η κοινωνική ένταξη και οι μελλοντικές δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα και μεσοπρόθεσμα η Ευρώπη θα πρέπει να αποτελέσουν τους βασικούς τομείς στους οποίους θα εστιάζει η πολιτική συνοχής· τάσσεται υπέρ της συνέχισης της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων και μετά το 2016, ώστε να συνεχιστεί ο αγώνας που έχει ξεκινήσει κατά της ανεργίας των νέων, έπειτα από διεξοδική ανάλυση της λειτουργίας της πρωτοβουλίας αυτής μέσα από την οποία θα επέλθουν οι απαιτούμενες διορθώσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της·

14.  εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για το γεγονός ότι, για το πρόγραμμα Εγγυήσεις για τη Νεολαία, το οποίο την περίοδο 2014-2020 θα χρηματοδοτηθεί με το συνολικό ποσό των 12,7 δισεκατομμύρια EUR από το ΕKT και την ειδική ΠAN και το οποίο, με βάση τη χρηματοδότηση αυτή, έχει ήδη χαρακτηριστεί η κινητήρια δύναμη των προσπαθειών για την απασχόληση των νέων, η Επιτροπή δεν προέβη σε εκτίμηση των επιπτώσεων, παρόλο που αποτελεί συνήθη διαδικασία για όλες τις σημαντικές πρωτοβουλίες της Επιτροπής· συνεπώς, δεν υπάρχουν πληροφορίες για το δυνητικό συνολικό κόστος της εφαρμογής των εγγυήσεων σε όλη την ΕΕ και, όπως τονίζει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, υπάρχει κίνδυνος το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης να μην επαρκεί·

15.  τονίζει τη σημασία της επικοινωνίας, και ειδικά της ψηφιακής επικοινωνίας, μέσω της οποίας οι πληροφορίες που θα μπορούσαν ενδεχομένως να βοηθήσουν τους ενδιαφερομένους να βρουν προγράμματα κατάρτισης, πρακτικής άσκησης ή εργασίας που συγχρηματοδοτούνται από τα ταμεία της ΕΕ, θα μπορούν να γίνονται γνωστές σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό νέων· ζητεί μεγαλύτερη επικοινωνιακή δράση για την προώθηση δικτυακών τόπων όπως το DROP'PIN ή το EURES και αύξηση των ευκαιριών κινητικότητας των νέων στην εσωτερική αγορά, η οποία θεωρείται το πιο αναξιοποίητο δυναμικό για την καταπολέμηση της ανεργίας στην ΕΕ·

16.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με τη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία κατά την εφαρμογή των έργων που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ, συμπεριλαμβανομένου του στόχου της ενίσχυσης της μετάβασης των ατόμων με αναπηρία από τη διαβίωση σε ιδρύματα στη διαβίωση εντός της κοινότητας·

17.  υπενθυμίζει ότι η ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ συνιστά προτεραιότητα της ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα των μεταφορών και ότι τα ΕΔΕT αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την υλοποίηση του έργου αυτού· τονίζει την ανάγκη να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες των ΕΔΕT ώστε να συνδεθεί το δυναμικό του κεντρικού και ολοκληρωμένου δικτύου ΔΕΔ-Μ με περιφερειακές και τοπικές υποδομές μεταφορών· αναγνωρίζει ότι το Ταμείο Συνοχής διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση των υποδομών και της συνδεσιμότητας στην Ευρώπη και εμμένει στην άποψη ότι το ταμείο αυτό πρέπει να διατηρηθεί στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020·

18.  τονίζει ότι ο συνδυασμός μεταφορικών μέσων πρέπει να αποτελεί σημαντικό στοιχείο κατά την αξιολόγηση έργων υποδομής που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ, δεν πρέπει όμως να είναι το μοναδικό κριτήριο για την αξιολόγηση των προτεινόμενων έργων, ιδίως στα κράτη μέλη που έχουν μεγαλύτερες επενδυτικές ανάγκες στον τομέα των υποδομών μεταφορών·

19.  τονίζει την ανάγκη να διατηρηθούν οι παραδοσιακές εμπορικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων της βιοτεχνικής παράδοσης και των συναφών δεξιοτήτων, και να διαμορφωθούν στρατηγικές για να ενισχυθεί η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα του παραδοσιακού εμπορίου, προκειμένου να διατηρηθεί η πολιτισμική ταυτότητα των παραδοσιακών εμπορικών τομέων· εφιστά την προσοχή στη σημασία που έχει η στήριξη του έργου που συνδέεται με την επαγγελματική κατάρτιση και την κινητικότητα των νέων βιοτεχνών·

Εκ των προτέρων αιρεσιμότητες

20.  υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματική παρακολούθηση των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων είναι απαραίτητη για την καταγραφή των προσπαθειών και των επιτευγμάτων· θεωρεί ότι οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες, ειδικότερα αυτή που αφορά τις στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (RIS3), έχουν αποδείξει τη χρησιμότητά τους, και προτείνει την περαιτέρω βελτίωσή τους· επισημαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων·

21.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι σημαντικό ποσοστό των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί· ζητεί, ως εκ τούτου, να διενεργηθεί ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης και αναληφθεί επειγόντως δράση για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, χωρίς να υπονομεύονται οι προσπάθειες για τη βέλτιστη απορρόφηση των κονδυλίων ή να μειώνεται η αποτελεσματικότητα της πολιτικής για τη συνοχή·

Κατάρτιση προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων

22.  τονίζει ότι, χάρη στο κανονιστικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 και στα επιχειρησιακά προγράμματα, τα προγράμματα συνοχής έχουν προσανατολιστεί περισσότερο στην επίτευξη αποτελεσμάτων και αυτή η προσέγγιση μπορεί να λειτουργήσει ως παράδειγμα και για άλλα τμήματα δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ· χαιρετίζει τη θέσπιση κοινών δεικτών οι οποίοι αναμένεται ότι θα καταστήσουν δυνατή τη μέτρηση και τη συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων· θεωρεί ότι οι εργασίες για τους δείκτες πρέπει να συνεχιστούν με σκοπό τη βελτίωση των αποδεικτικών στοιχείων για τις δαπάνες στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ και τη βελτιστοποίηση της επιλογής έργων·

23.  επισημαίνει ότι σημαντική καινοτομία συνιστά η εισαγωγή της θεματικής συγκέντρωσης, βάσει της οποίας οι επενδύσεις επικεντρώνονται σε συγκεκριμένους στόχους και προτεραιότητες που αντιστοιχούν σε δείκτες επιδόσεων και σε στόχους οι οποίοι έχουν συμφωνηθεί ειδικά για όλα τα θέματα·

24.  υπενθυμίζει ότι έχει καθοριστεί για κάθε κράτος μέλος ένα αποθεματικό επίδοσης το οποίο συνίσταται στο 6% των πόρων που διατίθενται στα ΕΔΕΤ· υπενθυμίζει ότι, με βάση τις εθνικές εκθέσεις του 2017 και την επανεξέταση των επιδόσεων το 2019, το αποθεματικό πρέπει να διατίθεται μόνο στα προγράμματα και τις προτεραιότητες που έχουν επιτύχει τα ορόσημά τους· ζητεί ευελιξία στην εισαγωγή νέων αναλήψεων υποχρεώσεων από το αποθεματικό επίδοσης όταν τα προγράμματα έχουν επιτύχει τους στόχους και τα ορόσημά τους κατά τα προσεχή έτη· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον το αποθεματικό επίδοσης δημιουργεί πράγματι προστιθέμενη αξία ή εάν έχει οδηγήσει σε πρόσθετη γραφειοκρατία·

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο

25.  σημειώνει το γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προγραμματισμού, τα κράτη μέλη διαπίστωσαν ότι πάνω από τα δύο τρίτα των ειδικών ανά χώρα συστάσεων που εκδόθηκαν το 2014 αφορούσαν τις επενδύσεις στον τομέα της πολιτικής για τη συνοχή και εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι συνυπολόγισαν το στοιχείο αυτό στις προτεραιότητες του προγραμματισμού τους· αναγνωρίζει ότι στο εγγύς μέλλον οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις ενδέχεται να επιφέρουν τροποποιήσεις στα προγράμματα των ΕΔΕΤ, εξασφαλίζοντας στήριξη για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη· επισημαίνει ότι οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις και τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων αποτελούν μια σαφή σύνδεση των ΕΔΕΤ με τις διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

26.  τονίζει τη σημασία που έχει η ισορροπημένη διασύνδεση μεταξύ πολιτικής για τη συνοχή και Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, καθώς επιδίωξη αμφοτέρων είναι η επίτευξη των ίδιων στόχων στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», χωρίς να υπονομεύεται η επίτευξη των στόχων κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής προκειμένου να μειωθούν οι ανισότητες όπως ορίζεται στις Συνθήκες· εκτιμά ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί το σκεπτικό της αναστολής των ΕΔΕT σε περίπτωση παρέκκλισης από τους στόχους του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, καθώς αυτό θα μπορούσε να είναι αντιπαραγωγικό για την τόνωση της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας·

Συνέργειες και χρηματοδοτικά μέσα

27.  σημειώνει ότι το κανονιστικό πλαίσιο για τα ΕΔΕΤ για την περίοδο 2014-2020 υποστηρίζει τα χρηματοδοτικά μέσα· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η χρήση επιδοτήσεων εξακολουθεί να είναι απαραίτητη· παρατηρεί ότι η έμφαση φαίνεται να έχει μετατοπιστεί σταδιακά από τις επιδοτήσεις στα δάνεια και στις εγγυήσεις· υπογραμμίζει ότι η τάση αυτή ενισχύθηκε από το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη και από το νεοσυσταθέν Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων· σημειώνει επίσης ότι η πολυταμειακή προσέγγιση εξακολουθεί να παρουσιάζει δυσκολίες στη χρήση της· τονίζει, δεδομένης της πολυπλοκότητας των συγκεκριμένων μέσων, ότι είναι ζωτικής σημασίας η παροχή κατάλληλης στήριξης στους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς για την κατάρτιση των υπαλλήλων που είναι αρμόδιοι για τη διαχείρισή τους· επισημαίνει ότι τα χρηματοδοτικά μέσα θα μπορούσαν να παρέχουν λύσεις για την αποτελεσματική χρήση του προϋπολογισμού της ΕΕ, συμβάλλοντας, παράλληλα με τις επιδοτήσεις, στην υλοποίηση επενδύσεων για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας·

28.  επισημαίνει ότι είναι χωριστό το θεματολόγιο που επιδιώκεται με το ΕΤΣΕ, το οποίο παρουσιάζεται ως επιτυχημένο παράδειγμα ταχείας υλοποίησης και αποτελεσμάτων υπό μορφή υφιστάμενων δράσεων, παρά τις σημαντικές αδυναμίες όπως η έλλειψη προσθετικότητας· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, από την Επιτροπή να προσκομίσει συγκεκριμένα στοιχεία για τον αντίκτυπο του ΕTΣΕ στην ανάπτυξη και την απασχόληση και να εξαγάγει διδάγματα μετά την αξιολόγηση τα οποία θα επιτρέψουν στα ΕΔΕΤ να χρησιμοποιηθούν με μεγαλύτερη επιτυχία τρόπο στη νέα περίοδο προγραμματισμού μετά το 2021· ζητεί, πέρα από τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 2/2016(14), να διενεργηθεί ανάλυση της συνεισφοράς του ΕTΣΕ στα ΕΔΕT και απολογισμός των επιτευγμάτων του ΕTΣΕ όσον αφορά τις προτεραιότητές του·

29.  επισημαίνει, ωστόσο, την έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την έκβαση και τα αποτελέσματα της χρήσης των χρηματοδοτικών μέσων, καθώς και τη χαλαρή σύνδεση μεταξύ των εν λόγω χρηματοδοτικών μέσων και των βασικών στόχων και προτεραιοτήτων της ΕΕ·

30.  σημειώνει ότι η έκθεση της Επιτροπής με βάση το άρθρο 16 περιλαμβάνει λίγες πληροφορίες σχετικά με τον συντονισμό και τις συνέργειες μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων και με τα μέσα άλλων τομέων πολιτικής και, ειδικότερα, ότι δεν παρουσιάζει πάντοτε αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα από τα προγράμματα του ΕΚΤ και της ΠΑΝ· τονίζει ότι η ύπαρξη κοινού κανονισμού για τα πέντε ΕΔΕΤ έχει αυξήσει τη συνέργεια ανάμεσα στα ταμεία, μεταξύ άλλων στον δεύτερο πυλώνα της κοινής γεωργικής πολιτικής· είναι πεπεισμένο ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι συνέργειες με άλλες πολιτικές και μέσα, συμπεριλαμβανομένων του ΕΤΣΕ και άλλων χρηματοδοτικών μέσων, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των επενδύσεων· τονίζει ότι οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις ισχύουν μεν για τα ΕΔΕΤ αλλά όχι για το ΕΤΣΕ ή το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και ότι αυτό δημιουργεί προβλήματα ως προς την αύξηση του βαθμού συνέργειας μεταξύ ταμείων, προγραμμάτων και χρηματοδοτικών μέσων· υπογραμμίζει το γεγονός ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η αναγκαία συμπληρωματικότητα και συνέργεια μεταξύ του ΕΤΣΕ και των ΕΔΕΤ, θα πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω το θέμα των κρατικών ενισχύσεων με ζητούμενο τη διασάφηση, την απλούστευση και την ανάλογη προσαρμογή· καλεί την Επιτροπή να παράσχει πλήρη καθοδήγηση στις διαχειριστικές αρχές σχετικά με τον συνδυασμό του ΕΤΣΕ με μέσα επιμερισμένης και άμεσης διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των ΕΔΕΤ, της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»·

31.  τάσσεται υπέρ του να συνεχισθεί μια ισορροπημένη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων στις περιπτώσεις που έχουν προστιθεμένη αξία και δεν επηρεάζουν αρνητικά την παραδοσιακή στήριξη που παρέχεται μέσω της πολιτικής για τη συνοχή· τονίζει, ωστόσο, ότι αυτό θα πρέπει να γίνει μόνον κατόπιν προσεκτικής αξιολόγησης της συμβολής των χρηματοδοτικών μέσων στους στόχους της πολιτικής για τη συνοχή· υπογραμμίζει ότι όλες οι περιφέρειες πρέπει να διατηρήσουν ένα διαφοροποιημένο φάσμα χρηματοδοτήσεων, ενώ οι επιδοτήσεις θα εξακολουθήσουν να αποτελούν το καταλληλότερο μέσο για την επίτευξη των στόχων της ανάπτυξης και της απασχόλησης σε ορισμένους τομείς· ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει κίνητρα για να διασφαλίσει την πλήρη ενημέρωση των διαχειριστικών αρχών όσον αφορά τις δυνατότητες χρήσης και τα πεδία εφαρμογής των χρηματοδοτικών μέσων και να αναλύσει το κόστος διαχείρισης των επιχορηγήσεων και της επιστρεπτέας ενίσχυσης που εφαρμόζεται σε προγράμματα επιμερισμένης και κεντρικής διαχείρισης· τονίζει ότι οι σαφείς, συνεκτικοί και στοχευμένοι κανόνες για τα χρηματοδοτικά μέσα που υπηρετούν τον στόχο της απλούστευσης της διαδικασίας προετοιμασίας και υλοποίησης για τους διαχειριστές κεφαλαίων και τους δικαιούχους είναι καίριας σημασίας για τη βελτίωση της αποτελεσματικής εφαρμογής τους· επισύρει την προσοχή στην προσεχή έκθεση πρωτοβουλίας της επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης με θέμα «Ο σωστός συνδυασμός χρηματοδότησης για τις περιφέρειες της Ευρώπης: εξισορρόπηση χρηματοδοτικών μέσων και επιχορηγήσεων στην πολιτική συνοχής της ΕΕ» (2016/2302(ΙΝΙ))·

Απλούστευση

32.  σημειώνει ότι ένας από τους βασικούς στόχους της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020 είναι η περαιτέρω απλούστευση για τους δικαιούχους των ΕΔΕΤ και αναγνωρίζει ότι η απλούστευση είναι ένας από τους καίριους παράγοντες πρόσβασης σε χρηματοδότηση·

33.  χαιρετίζει το γεγονός ότι το ισχύον εκσυγχρονισμένο κανονιστικό πλαίσιο για τα ΕΔΕΤ προσφέρει νέες δυνατότητες απλούστευσης όσον αφορά τους κοινούς κανόνες επιλεξιμότητας, τις απλουστευμένες επιλογές κόστους και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής για το άρθρο 16 παράγραφος 3 του KKΔ δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένες πληροφορίες όσον αφορά τη χρήση των απλουστευμένων επιλογών κόστους· υπογραμμίζει ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την ανάπτυξη του πλήρους δυναμικού των απλουστευμένων επιλογών κόστους από την άποψη της μείωσης του διοικητικού φόρτου· σημειώνει ότι εξακολουθούν να απαιτούνται σημαντικά μέτρα απλούστευσης τόσο για τους δικαιούχους όσο και για τις διαχειριστικές αρχές, τα οποία θα εστιάζουν στις δημόσιες συμβάσεις, τη διαχείριση έργων και στη διεξαγωγή λογιστικών ελέγχων τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την ολοκλήρωση των δράσεων·

34.  καλεί την Επιτροπή να παρέχει συνεχή αξιολόγηση της διοικητικής επιβάρυνσης, συμπεριλαμβανομένων, ειδικότερα, στοιχείων όπως ο χρόνος, το κόστος και η γραφειοκρατία στην ενωσιακή χρηματοδότηση με τη μορφή τόσο επιχορηγήσεων όσο και χρηματοδοτικών μέσων, βάσει στοιχείων από τα αποτελέσματα της περιόδου 2007-2013 και από την έναρξη της νέας περιόδου το 2014·

35.  συνιστά, για τη μελλοντική περίοδο προγραμματισμού με αφετηρία το 2021, όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης να εργαστούν για την επίτευξη ενός συστήματος ενιαίου ελέγχου, εξαλείφοντας περιττές επικαλύψεις ελέγχων μεταξύ των διαφόρων κυβερνητικών βαθμίδων· ζητεί από την Επιτροπή να αποσαφηνίσει το εύρος και το νομικό καθεστώς της υφιστάμενης καθοδήγησης για όλα τα ΕΔΕΤ και να αναπτύξει, σε στενή συνεργασία με τις διαχειριστικές αρχές και όλες τις αρμόδιες για τον λογιστικό έλεγχο αρχές, μια κοινή ερμηνεία των ζητημάτων που άπτονται του ελέγχου· επαναλαμβάνει ότι χρειάζεται να γίνουν περαιτέρω βήματα στο επίπεδο της απλούστευσης, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των προγραμμάτων που απευθύνονται στη νεολαία, μέσω, μεταξύ άλλων, της εισαγωγής περισσότερης αναλογικότητας στους ελέγχους· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της «ομάδας υψηλού επιπέδου για την απλούστευση», την οποία συγκρότησε η Επιτροπή·

36.  προτείνει την εναρμόνιση των διαδικασιών κατάρτισης επιχειρησιακών προγραμμάτων και των διαδικασιών διαχείρισης, μεταξύ άλλων, σε πολλά προγράμματα της εδαφικής συνεργασίας·

Διοικητική ικανότητα

37.  σημειώνει ότι κάθε κράτος μέλος έχει διαφορετική διοικητική νοοτροπία και διαφορετικά επίπεδα επιδόσεων στο πλαίσιο της πολιτικής του, διαφορές στην υπέρβαση των οποίων αναμένεται ότι θα συμβάλουν οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες· εμμένει στην άποψη ότι η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα της πολιτικής για τη συνοχή και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ιδίως στα κράτη μέλη όπου η απορρόφηση κονδυλίων είναι χαμηλή· σημειώνει την ανάγκη να εξασφαλιστεί τεχνική, επαγγελματική και πρακτική βοήθεια στα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και στις κοινότητες κατά την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης· αναγνωρίζει τον αντίκτυπο του μηχανισμού JASPERS και υπενθυμίζει ότι ο ανεπαρκής προγραμματισμός των επενδύσεων είναι η αιτία για τις σημαντικές καθυστερήσεις στα έργα και τη μη αποδοτική χρήση των πόρων·

38.  σημειώνει ότι η καθυστερημένη έναρξη ορισμένων προγραμμάτων, η έλλειψη ικανότητας διαχείρισης σύνθετων έργων, οι καθυστερήσεις στην οριστικοποίηση των έργων, η γραφειοκρατική επιβάρυνση των κρατών μελών, οι υπερβολικές ρυθμίσεις και τα σφάλματα στις διαδικασίες των δημόσιων συμβάσεων είναι τα κύρια εμπόδια στην εφαρμογή της πολιτικής για τη συνοχή· θεωρεί ότι είναι απολύτως αναγκαίο να εντοπιστούν και να απλοποιηθούν οι αδικαιολόγητα περίπλοκες διεργασίες και διαδικασίες στην κοινή διαχείριση, οι οποίες δημιουργούν πρόσθετη επιβάρυνση για τις αρχές και τους δικαιούχους· επισημαίνει ότι η διοικητική ικανότητα πρέπει να βελτιώνεται, να παρακολουθείται και να ενισχύεται διαρκώς· εκτιμά, ως εκ τούτου, ότι για τον σκοπό αυτό πρέπει να αξιοποιηθούν λειτουργικές και ευέλικτες λύσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να υπάρξει βελτίωση στην ενημέρωση και στον συντονισμό μεταξύ κρατών μελών· επιπροσθέτως, υπογραμμίζει την ανάγκη για αυξημένη έμφαση στην κατάρτιση της διοίκησης·

39.  επισημαίνει ότι τα κανονιστικά πλαίσια, οι όροι και οι λύσεις που σχεδιάζονται ειδικά με στόχο την απλούστευση (όπως ο μηχανισμός Taiex Regio Peer 2 Peer για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων περιοχών) μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διάφορες περιοχές όσον αφορά τη διοικητική ικανότητα·

Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία

40.  υπογραμμίζει την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (ΕΕΣ) – όσον αφορά, κυρίως, τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των διασυνοριακών περιφερειών – η οποία θα πρέπει να μεταφράζεται σε αύξηση του επιπέδου πιστώσεων για το συγκεκριμένο αντικείμενο της πολιτικής για τη συνοχή, που θα εισαχθεί το συντομότερο δυνατόν· καλεί ταυτόχρονα τα κράτη μέλη να διαθέσουν τα απαιτούμενα μέσα συγχρηματοδότησης· υπογραμμίζει την ανάγκη διατήρησης αυτού του μέσου ως ενός από τα βασικά στοιχεία της πολιτικής για τη συνοχή μετά το 2020·

41.  τονίζει τη σημασία των μακροπεριφερειακών στρατηγικών, οι οποίες αποδείχθηκαν χρήσιμο εργαλείο για την ανάπτυξη της εδαφικής συνεργασίας και την οικονομική ανάπτυξη των οικείων περιφερειών· υπενθυμίζει τον αποφασιστικό ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην επιτυχή έκβαση των μέτρων που περιλαμβάνονται στις εν λόγω στρατηγικές·

42.  συνιστά να χρησιμοποιείται περισσότερο το τροποποιημένο και διευρυμένο νομικό μέσο των ΕΟΕΣ ως νομική βάση για την εδαφική συνεργασία·

43.  προτείνει την καθιέρωση ενός μόνιμου συνδέσμου μεταξύ RIS3 και διαπεριφερειακής συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ, κατά προτίμηση υπό τη μορφή μόνιμου στοιχείου στο πρόγραμμα INTERREG·

44.  υπογραμμίζει ότι η έννοια του προσανατολισμού στην επίτευξη αποτελεσμάτων απαιτεί από τα προγράμματα INTERREG να διασφαλίζουν συνεργασία υψηλής ποιότητας σε επίπεδο έργων και προσαρμογή των μεθόδων και κριτηρίων αξιολόγησης ούτως ώστε να λαμβάνεται υπόψη ο ειδικός χαρακτήρας κάθε προγράμματος· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις διαχειριστικές αρχές να συνεργαστούν και να ανταλλάσσουν πληροφορίες και ορθές πρακτικές, προκειμένου να διασφαλίσουν την όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική εφαρμογή και στοχοθέτηση του προσανατολισμού στην επίτευξη αποτελεσμάτων, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της ΕΕΣ·

45.  τονίζει τις δυνατότητες που προσφέρει η χρήση χρηματοδοτικών μέσων στα προγράμματα INTERREG τα οποία, μέσω συμπληρωματικών επιχορηγήσεων, βοηθούν στη στήριξη των ΜΜΕ και στην ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας, με την αύξηση των επενδύσεων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την εξασφάλιση καλύτερων αποτελεσμάτων και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των έργων·

46.  εκφράζει τη λύπη του για την περιορισμένη ενημέρωση του κοινού και την ανεπαρκή προβολή των προγραμμάτων ΕΕΣ και ζητεί αποτελεσματικότερη κοινοποίηση των επιτευγμάτων των έργων που έχουν ολοκληρωθεί· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις διαχειριστικές αρχές να καθιερώσουν μηχανισμούς και ευρείες θεσμοθετημένες πλατφόρμες συνεργασίας προκειμένου να διασφαλίσουν καλύτερη προβολή και ευαισθητοποίηση· καλεί την Επιτροπή να χαρτογραφήσει τα επιτεύγματα των προγραμμάτων και των έργων ΕΕΣ μέχρι σήμερα·

Αρχή εταιρικής σχέσης και πολυεπίπεδη διακυβέρνηση

47.  χαιρετίζει τον κώδικα δεοντολογίας που συμφωνήθηκε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων σχετικά με την τρέχουσα περίοδο χρηματοδότησης, ο οποίος περιγράφει αδρομερώς τα ελάχιστα πρότυπα για μια λειτουργική εταιρική σχέση· παρατηρεί ότι ο κώδικας έχει βελτιώσει την εφαρμογή της αρχής της εταιρικής σχέσης στα περισσότερα κράτη μέλη, αλλά εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη διαχειρίζονται σε κεντρικό επίπεδο μεγάλα τμήματα της διαπραγμάτευσης και της εφαρμογής των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων· τονίζει ότι είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών και άλλων ενδιαφερομένων σε όλα τα στάδια και ζητεί, συνεπώς, να διασφαλιστεί στο μέλλον η πραγματική συμμετοχή τους στη διαδικασία διαπραγμάτευσης και εφαρμογής όσον αφορά τις ειδικές δομές ανά χώρα· πιστεύει ότι η υπερβολική συγκέντρωση και η έλλειψη εμπιστοσύνης ευθύνονται επίσης για την καθυστερημένη υλοποίηση των ΕΔΕΤ, καθώς ορισμένα κράτη μέλη και διαχειριστικές αρχές είναι μάλλον απρόθυμα να αναθέσουν περισσότερες ευθύνες για τη διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ σε τοπικές και περιφερειακές αρχές·

48.  τονίζει ότι απαιτούνται διευκρινίσεις από την Επιτροπή όσον αφορά την επίδοση των κρατών μελών και των περιφερειών σε σχέση με τις αρχές του άρθρου 5 του ΚΚΔ, με έμφαση στο ερώτημα που αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα ενθαρρύνεται μία κυβέρνηση να εφαρμόζει πλήρως την αρχή της εταιρικής σχέσης· τονίζει ότι η συνιδιοκτησία συνιστά προϋπόθεση για μεγαλύτερη αναγνώριση της πολιτικής της ΕΕ για τη συνοχή·

49.  υποστηρίζει τη νέα προσέγγιση της Επιτροπής για τη δημιουργία ειδικών ομάδων εργασίας, ήτοι ομάδων έργου με στόχο την καλύτερη διαχείριση των ΕΔΕΤ στα κράτη μέλη, και ζητεί την περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της προσέγγισης·

50.  τονίζει ότι η μελλοντική πολιτική συνοχής πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα στήριξης που θα βοηθούν τους πρόσφυγες να ενταχθούν επιτυχώς στην αγορά εργασίας της ΕΕ, ώστε να προωθεί την οικονομική ανάπτυξη και να συμβάλλει στην κατοχύρωση της γενικής ασφάλειας στην ΕΕ·

Μελλοντική πολιτική συνοχής

51.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα ΕΔΕΤ συμβάλλουν στο ΑΕγχΠ, στις θέσεις εργασίας και στην ανάπτυξη στα κράτη μέλη, στοιχεία τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη στην έβδομη έκθεση για τη συνοχή, η οποία αναμένεται το 2017· επισημαίνει ακόμη ότι οι ουσιαστικές επενδύσεις στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες συνεισφέρουν επίσης στο ΑΕγχΠ περισσότερο ανεπτυγμένων κρατών μελών· εκτιμά ότι, σε περίπτωση που η κυβέρνηση του ΗΒ ζητήσει επίσημα την εφαρμογή του άρθρου 50, η έβδομη έκθεση για τη συνοχή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις πιθανές επιδράσεις του Brexit στη διαρθρωτική πολιτική·

52.  εκτιμά ότι το ΑΕγχΠ ίσως να μην είναι ο μόνος θεμιτός δείκτης για τη διασφάλιση της δίκαιης διάθεσης κονδυλίων και ότι, κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη μελλοντική κατανομή των πόρων, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές εδαφικές ανάγκες και η σημασία των συμφωνημένων προτεραιοτήτων του προγράμματος για την ανάπτυξη των περιοχών του προγράμματος· θεωρεί σημαντικό να εξετασθεί το ενδεχόμενο να καθιερωθούν μελλοντικά νέοι δυναμικοί δείκτες, συμπληρωματικοί του ΑΕγχΠ· σημειώνει ότι πολλές περιοχές στην Ευρώπη είναι αντιμέτωπες με υψηλά ποσοστά ανεργίας και με συρρίκνωση του πληθυσμού· καλεί την Επιτροπή να μελετήσει το θέμα της εισαγωγής και διαμόρφωσης ενός «δημογραφικού δείκτη»·

53.  υπενθυμίζει ότι σημαντικό μέρος των δημόσιων επενδύσεων πραγματοποιείται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο· τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ΕΣΛ) δεν πρέπει να περιορίζει τη δυνατότητα των τοπικών και περιφερειακών αρχών να προβαίνουν στις απαραίτητες επενδύσεις, διότι αλλιώς θα εμπόδιζε τα κράτη μέλη να καταβάλλουν τη συγχρηματοδότηση για έργα επιλέξιμα προς χρηματοδότηση, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τη σημαντική αυτή πηγή χρηματοδότησης για να βοηθηθούν στην έξοδό τους από την οικονομική κρίση και στην εκκίνηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης· προτρέπει με έμφαση την Επιτροπή να αξιολογήσει εκ νέου την αυστηρά ετήσια προσέγγιση του ΕΣΛ ώστε οι δημόσιες δαπάνες που χρηματοδοτούνται από τα’ ΕΔΕΤ να θεωρούνται επενδύσεις κεφαλαίου και να μην καταλογίζονται στα χρέη ή στα λειτουργικά έξοδα·

54.  τονίζει ότι η ΕΕΣ, η οποία εξυπηρετεί την ευρύτερη αρχή της εδαφικής συνοχής όπως καθιερώθηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, θα μπορούσε να βελτιωθεί· ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, όλους τους ενδιαφερομένους που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική πολιτική να ενισχύσουν αυτή τη διάσταση της εδαφικής συνοχής· καλεί την Επιτροπή να αποδώσει στην ΕΕΣ τη θέση που της αξίζει στην έβδομη έκθεση για τη συνοχή·

55.  θεωρεί ότι η θεματική συγκέντρωση πρέπει να διατηρηθεί στο μέλλον, καθώς έχει αποδείξει τη χρηστικότητά της· αναμένει από την Επιτροπή να παρουσιάσει επισκόπηση των επιτευγμάτων τα οποία οφείλονται στη θεματική συγκέντρωση που εφαρμόζεται στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή·

56.  εκφράζει την πεποίθηση ότι η μελλοντική, προσανατολισμένη στις επιδόσεις πολιτική συνοχής πρέπει να εδράζεται σε στοιχεία και δείκτες που είναι πρόσφορα για τη μέτρηση των προσπαθειών, των αποτελεσμάτων και του αντίκτυπου που επιτυγχάνεται, καθώς και στην εμπειρία στον τομέα σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο (κατάρτιση προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων, εκ των προτέρων αιρεσιμότητες και θεματική συγκέντρωση), δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό παρέχονται σαφείς πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές – περιλαμβανομένων και όσων δεν έχουν επιχειρήσει έως τώρα να εφαρμόσουν την προσέγγιση αυτή – σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της·

57.  υπογραμμίζει ότι στο μέλλον θα απαιτηθεί η ταχύτερη απορρόφηση των διαθέσιμων κονδυλίων και μια πιο ισορροπημένη εξέλιξη των δαπανών κατά τη διάρκεια του κύκλου προγραμματισμού, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να αποφευχθεί η συχνή προσφυγή στα «αναδρομικά έργα», τα οποία συχνά έχουν σκοπό να αποτραπεί η αυτόματη ακύρωση αναληφθεισών πιστώσεων στο τέλος της περιόδου προγραμματισμού· εκτιμά ότι, μετά την έγκριση του γενικού κανονισμού και των ειδικών κανονισμών για κάθε ταμείο, θα καταστεί δυνατή στην επόμενη περίοδο χρηματοδότησης, από το 2021, η ταχύτερη υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων, καθώς τα κράτη μέλη θα έχουν ήδη εμπειρία από μια προσανατολισμένη στις επιδόσεις πολιτική, μετά τις προσπάθειες που θα έχουν καταβάλει για την πολιτική συνοχής κατά την περίοδο 2014-2020· επισημαίνει εν προκειμένω ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφύγουν τις καθυστερήσεις στον διορισμό της αρχής διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων·

58.  εμμένει στην άποψη ότι η νομοθετική διαδικασία για την έγκριση του επόμενου ΠΔΠ θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2018, προκειμένου το κανονιστικό πλαίσιο για τη μελλοντική πολιτική συνοχής να μπορέσει να εγκριθεί αμέσως μετά και να τεθεί σε ισχύ χωρίς καθυστέρηση την 1η Ιανουαρίου 2021·

59.  φρονεί ότι η πολιτική συνοχής θα πρέπει να συνεχίσει να καλύπτει όλα τα κράτη μέλη και όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες και ότι η απλούστευση της πρόσβασης στα ευρωπαϊκά ταμεία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της πολιτικής στο μέλλον·

60.  πιστεύει ότι το πνεύμα της καινοτομίας και της έξυπνης εξειδίκευσης, παράλληλα με τη βιώσιμη ανάπτυξη, πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν σημαντικό μοχλό της πολιτικής για τη συνοχή· τονίζει ότι η έξυπνη εξειδίκευση θα πρέπει να αποτελέσει κορυφαίο μηχανισμό για τη μελλοντική πολιτική συνοχής·

61.  υπογραμμίζει τον μεγάλο κίνδυνο συσσώρευσης απαιτήσεων πληρωμών στον τομέα 1β στη δεύτερη ημίσεια περίοδο του τρέχοντος ΠΔΠ, και ζητεί τη διάθεση επαρκών πιστώσεων πληρωμών σε ετήσια βάση έως το τέλος της τρέχουσας περιόδου, προκειμένου να προληφθεί νέα συσσώρευση ανεξόφλητων λογαριασμών· τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη να αναπτύξουν τα τρία θεσμικά όργανα της ΕΕ, στο πλαίσιο κοινής συμφωνίας, νέο κοινό σχέδιο πληρωμών για την περίοδο 2016-2020, το οποίο θα προβλέπει σαφή στρατηγική για την κάλυψη όλων των αναγκών σε πληρωμές έως το τέλος του τρέχοντος ΠΔΠ·

62.  συνιστά στην Επιτροπή να αναλύσει τον πραγματικό αντίκτυπο των επενδύσεων των ΕΔΕΤ κατά την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού και τον βαθμό εκπλήρωσης των ευρωπαϊκών στόχων μέσω των κεφαλαίων που επενδύθηκαν, και να εξαγάγει συμπεράσματα σχετικά με τις θετικές και αρνητικές εμπειρίες, ως αφετηρία προκειμένου να προστεθεί αξία στην επενδυτική διαδικασία·

o
o   o

63.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών και στις κυβερνήσεις και στα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 289.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 470.
(4) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487.
(5) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 259.
(6) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 303.
(7) ΕΕ L 149 της 20.5.2014, σ. 1.
(8) ΕΕ L 169 της 1.7.2015, σ. 1.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0217.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0311.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0419.
(12) ΕΕ C 303 της 19.8.2016, σ. 94.
(13) ΕΕ C 313 της 22.9.2015, σ. 31.
(14) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 2/2016 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και 2015/1017 και τη συνοδευτική αξιολόγηση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου