Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/3008(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0149/2017

Indgivne tekster :

B8-0149/2017

Forhandlinger :

PV 15/02/2017 - 17
CRE 15/02/2017 - 17

Afstemninger :

PV 16/02/2017 - 6.13
CRE 16/02/2017 - 6.13

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0055

Vedtagne tekster
PDF 263kWORD 49k
Torsdag den 16. februar 2017 - Strasbourg
Forsinket gennemførelse af de operationelle programmer under ESI-fondene - Konsekvenser for samhørighedspolitiken og vejen videre frem
P8_TA(2017)0055B8-0149/2017

Europa-Parlamentets beslutning af 16. februar 2017 om den forsinkede gennemførelse af ESI-fondenes operationelle programmer – indvirkning på samhørighedspolitikken og vejen frem (2016/3008(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin beslutning af 11. maj 2016 om fremskyndelse af gennemførelsen af samhørighedspolitikken(1),

–  der henviser til sin beslutning af 27. november 2014 om forsinkelser i opstarten af samhørighedspolitikken 2014-2020(2),

–  der henviser til sin beslutning af 14. januar 2014 om medlemsstaternes evne til at sikre en effektiv og rettidig start på den nye programperiode for samhørighedspolitikken(3),

–  der henviser til sin beslutning af 26. oktober 2016 om midtvejsrevision af FFR for 2014-2020(4),

–  der henviser til sin beslutning af 16. februar 2017 om investering i job og vækst – maksimering af bidraget fra de europæiske struktur- og investeringsfonde: en evaluering af rapporten i medfør af artikel 16, stk. 3 i Regionaludviklingsudvalgets fælles bestemmelser(5),

–  der henviser til sin beslutning af 26. november 2015 om forenkling og resultatorienteret tilgang i samhørighedspolitikken for perioden 2014-2020(6),

–  der henviser til forespørgsel til Kommissionen om forsinkelser i implementeringen af de europæiske struktur- og investeringsfondes (ESI-fondes) operationelle programmer – indvirkning på samhørighedspolitikken og vejen frem (O-000005/2017 – B8–0202/2017),

–  der henviser til protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at den sene afslutning af forhandlingerne om FFR for 2014-2020 og den sene vedtagelse af forordningerne om ESI-fondene førte til forsinkelser i processen med vedtagelse og gennemførelse af partnerskabsaftaler og operationelle programmer, udpegning af forvaltnings-, attesterings- og revisionsmyndigheder, fastlæggelsen og opfyldelsen af forhåndsbetingelser og gennemførelse af projekter på lokalt og regionalt niveau; der henviser til, at disse forsinkelser, selv om der mangler faktiske oplysninger om og analyser af årsagerne hertil, i den første del af programmeringsperioden har påvirket ESI-fondenes potentiale til at styrke konkurrenceevnen og øge den sociale, økonomiske og territoriale samhørighed;

B.  der henviser til, at 564 operationelle programmer under ESI-fondene er blevet vedtaget, og at Kommissionen har modtaget anmeldelser om udpegning af myndigheder for 374 operationelle programmer; der henviser til, at der ikke kan gennemføres mellemliggende betalinger, før der er udpeget forvaltningsmyndigheder; der henviser til, at der ifølge de tilgængelige data pr. 30. november 2016 er gennemført mellemliggende betalinger til et beløb på 14 750 mia. EUR, hvilket betyder, at betalingsbehovene har været mindre end oprindeligt forudset;

C.  der henviser til, at der på samme stadium i den forrige programperiode til trods for lignende forsinkelser og tekniske hindringer i forbindelse med kravet om forvaltnings- og kontrolsystemer allerede i juli 2009 var registreret anvendelse af mellemliggende betalinger, og at gennemførelsen af samhørighedspolitikkens programmer i henhold til de planlagte betalingsbevillinger i 2010-budgettet forventedes at nå op på fuld hastighed samme år;

D.  der henviser til, at det nuværende niveau for mellemliggende betalinger udgør en relativt ringe andel af den samlede programtildeling set på baggrund af programmeringsperiodens fremskridt; der henviser til, at Parlamentet er bekymret over, at det ifølge de seneste prognoser fra medlemsstaterne fra efteråret 2016 vil fortsætte i samme tempo;

E.  der henviser til, at forsinket gennemførelse og dermed lavere betalingsbehov allerede i 2016 førte til en nedsættelse af betalinger under udgiftsområde 1b på 7,2 mia. EUR i forslag til ændringsbudget nr. 4/2016; der henviser til, at der ikke var behov for et sådant ændringsbudget på samme stadium i programmeringsperioden 2007-2013; der henviser til, at der for 2017 er sket en nedsættelse af betalingsbevillinger på næsten 24 % i forhold til 2016;

F.  der henviser til, at det stærkt anbefales at etablere et tættere samarbejde mellem medlemsstaterne og EU-institutionerne for at sikre, at betalingsbevillingerne til samhørighedspolitikken i EU's budget for 2018 stabiliseres på et tilfredsstillende niveau, og at den overordnede betalingsplan for 2014-2020 overholdes eller, hvor det er hensigtsmæssigt, tilpasses til den aktuelle situation;

G.  der henviser til, at den administrative kapacitet både på nationalt og regionalt plan er en afgørende forudsætning for en vellykket gennemførelse af samhørighedspolitikken;

1.  minder om, at ESI-fondenes investeringer bidrager til at mindske de økonomiske, sociale og territoriale forskelle i og mellem de europæiske regioner samt til at skabe intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst og beskæftigelse; udtrykker derfor bekymring over, at yderligere forsinkelser i gennemførelsen af samhørighedspolitikkens operationelle programmer kan få negativ indvirkning på opnåelsen af disse mål og desuden bidrage til at forværre de regionale udviklingsforskelle;

2.  erkender, at selv om indførelsen af en række nye krav såsom tematisk koncentration, forhåndsbetingelser og finansiel forvaltning har sikret bedre resultater af programmerne, har disse på grund af den sene vedtagelse af den lovgivningsmæssige ramme også bidraget til forsinkelser i gennemførelsen; gør opmærksom på, at den nuværende hastighed i gennemførelsen risikerer at føre til mange frigørelser i de kommende år, og understreger, at det er nødvendigt at træffe foranstaltninger for at undgå dette; opfordrer Kommissionen til at angive, hvilke tiltag den agter at iværksætte i denne henseende;

3.  understreger, at anvendelsen af finansielle instrumenter under ESI-fondenes operationelle programmer på grund af forsinkelser i gennemførelsen kan øge de allerede eksisterende risici for lave udbetalingssatser, store kapitalindskud, manglende evne til at tiltrække tilstrækkelig privat kapital, lav gearingseffekt og problematisk geninvestering; bemærker, at der er behov for yderligere afklaring og tiltag for at opnå en ensartet kapacitet til at anvende de finansielle instrumenter som løftestænger i medlemsstaterne, og opfordrer medlemsstaterne til at bruge instrumenter, der stillet til rådighed af Kommissionen og EIB, på en afbalanceret måde; minder desuden om muligheden for at kombinere finansiering fra ESI-fondene og Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) for at modvirke et fald i investeringer, navnlig i sektorer med det største vækst- og beskæftigelsespotentiale;

4.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til fuldt ud at udnytte den fleksibilitet, der findes i vækst- og stabilitetspagten, i betragtning af at krisen i mange medlemsstater har skabt likviditetsproblemer og bevirket, at regeringerne har færre penge til offentlige investeringer, samt at midlerne til samhørighedspolitikken er ved at blive hovedkilden til offentlige investeringer;

5.  opfordrer derfor Kommissionen til i nært samarbejde med medlemsstaterne og på grundlag af en objektiv analyse af, hvilke faktorer der har ført til de aktuelle forsinkelser, at forelægge en "plan for fremskyndelse af samhørighedspolitikken" i første kvartal af 2017 med henblik på at fremskynde gennemførelsen af ESI-fondenes operationelle programmer; understreger i denne sammenhæng imidlertid behovet for at sikre en lav fejlprocent, bekæmpe svig og styrke den administrative kapacitet på nationalt, regionalt og lokalt plan, da dette er en forudsætning for at opnå rettidige og vellykkede resultater; mener, at skræddersyede foranstaltninger bør følge analysen i den sammenfattende rapport om de årlige gennemførelsesrapporter, der dækker gennemførelsen i 2014-2015, og som Kommissionen har fremlagt ved udgangen af 2016, og opfordrer medlemsstaterne til fortsat at overvåge de fremskridt, der gøres med hensyn til gennemførelsen af projekterne; understreger i denne forbindelse behovet for og merværdien af at koncentrere bestræbelserne om de sektorer, der er prioriteret i de tematiske mål; opfordrer desuden Kommissionen til fortsat at yde støtte gennem sin taskforce for bedre gennemførelse og til at forelægge Parlamentet en handlingsplan for dennes aktiviteter;

6.  er bekymret over forsinkelserne i udpegningen af forvaltnings-, attesterings- og revisionsmyndigheder, hvilket medfører forsinkelser i indgivelsen af betalingsanmodninger; opfordrer derfor medlemsstaterne til at færdiggøre udpegningsprocessen og Kommissionen til at indsætte den tekniske bistand og rådgivning, som forvaltnings-, attesterings- og revisionsmyndighederne har behov for, med henblik på at lette og fremskynde gennemførelsen af operationelle programmer på stedet, herunder forberedelse af projektpipelines, forenkling og fremskyndelse af finansiel forvaltning og kontrolsystemer samt etablering af kontraktindgåelses- og overvågningsprocedurer;

7.  erkender, at en hurtigere og mere effektiv gennemførelse af ESI-fondenes operationelle programmer er direkte knyttet til øget forenkling; noterer sig i denne forbindelse de prioriteter, der er fastlagt i forbindelse med omnibusforslaget; bemærker dog, at der bør gøres en yderligere indsats, især vedrørende udgifter til projektstyring, heterogenitet og hyppige ændringer i regler, komplekse godkendelsesprocedurer for store projekter, offentlige udbud, uklare ejerskabsforhold, langvarige procedurer for udstedelse af tilladelser og afgørelser, problemet med revisions- og kontrolregler med tilbagevirkende kraft, forsinkede betalinger til støttemodtagere, problemer med at kombinere ESI-fondene med andre finansieringskilder, statsstøtteregler og langsom tvistbilæggelse; opfordrer Kommissionen til at sikre en passende samordning og gøre statsstøttereglerne meget enklere samt at sikre, at disse er i overensstemmelse med samhørighedspolitikken; minder om, at der er behov for en indsats for at forbedre kommunikationen om resultaterne af ESI-fondenes investeringer;

8.  opfordrer Kommissionen til at overveje og udvikle løsninger, herunder yderligere former for fleksibilitet såsom fleksibilitet mellem prioriteter og mellem operationelle programmer efter anmodning fra de relevante forvaltningsmyndigheder, i overensstemmelse med målene i Europa 2020-strategien, samtidig med at der sikres den nødvendige stabilitet og forudsigelighed og den allerede foreslåede tilbagestrømning af frigørelser, herunder fra udgiftsområde 1b, som følge af manglende eller delvis gennemførelse, til EU-budgettet, også med henblik på den kommende programmeringsperiode;

9.  opfordrer til, at der gøres en større indsats for at garantere og fremme synergieffekter mellem EU's finansieringsmuligheder såsom ESI-fondene, Horisont 2020 og EFSI gennem fælles finansiering, et tæt samarbejde mellem de kompetente myndigheder, støtte til aktioner med henblik på intelligent specialisering og gennem tættere samordning med de nationale organer, som yder lån på favorable vilkår til projekter i overensstemmelse med de operationelle programmers mål;

10.  opfordrer til bedre kommunikation mellem Kommissionens strukturer (de respektive generaldirektorater), mellem Kommissionen og medlemsstaterne samt med de nationale og regionale myndigheder, da kommunikation er en afgørende forudsætning for at øge udnyttelsesgraden og kvaliteten af aktionerne under samhørighedspolitikken;

11.  minder om merværdien af vedtagelsen af en resultatorienteret tilgang og glæder sig over Kommissionens indsats for at sikre politiske resultater i praksis; noterer sig konklusionerne i den sammenfattende rapport om de årlige gennemførelsesrapporter, der dækker gennemførelsen i 2014-2015, og afventer den strategiske rapport fra Kommissionen, som er planlagt til udgangen af 2017, og som vil indeholde flere oplysninger om gennemførelsen af prioriteter med henvisning til de finansielle data, fælles og programspecifikke indikatorer og kvantificerede målværdier og fremskridt i retning af milepælene samt status med hensyn til gennemførelsen af de handlingsplaner, der er knyttet til udestående forhåndsbetingelser(7);

12.  henviser til den eksisterende betalingsplan 2014-2020; tager højde for frigørelsesreglerne og opfordrer Kommissionen til at udarbejde en passende betalingsplan frem til 2023 og om nødvendigt foreslå en forhøjelse af lofterne under udgiftsområde 1b indtil udgangen af den nuværende programmeringsperiode; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre e-samhørighed fuldt ud operationelt og nemt at bruge med henblik på at tilpasse betalingsplanen til den aktuelle udvikling og at udarbejde "planen for fremskyndelse af samhørighedspolitikken"; anmoder derfor medlemsstaterne om at indtaste data vedrørende projektpipelines, udbudsplaner med planlagte og aktuelle datoer for udbud, kontraktindgåelse og gennemførelse samt finansielle og regnskabsmæssige data vedrørende fakturaer, medfinansiering, udgifternes støtteberettigelse osv.;

13.  forventer, at Kommissionen fortsætter drøftelserne om disse spørgsmål i samhørighedsforummet og fremsætter løsningsforslag i den 7. samhørighedsrapport med henblik på at sikre fuld gennemførelse af samhørighedspolitikken og imødekomme EU's investeringsbehov; opfordrer desuden til, at der træffes de nødvendige foranstaltninger for at sikre en rettidig start på programmeringsperioden efter 2020;

14.  anmoder Kommissionen om at indhøste erfaringer fra de oplysninger, der findes årsrapporterne, med henblik på at drøfte samhørighedspolitikken for tiden efter 2020;

15.  opfordrer indtrængende Kommissionen til senest i begyndelsen af 2018 at forelægge den lovgivningsmæssige pakke vedrørende den næste programmeringsperiode og fremme en gnidningsløs og rettidig drøftelse af FFR for tiden efter 2020, herunder om en lovgivnings- og proceduremæssig afbødningsforanstaltning, for at undgå systemchok med virkning for samhørighedspolitikkens investeringer og gennemførelse; mener, at der bør tages behørigt hensyn til resultatet af folkeafstemningen i Det Forenede Kongerige og den kommende Brexitaftale;

16.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet, Regionsudvalget samt til medlemsstaterne og deres nationale og regionale parlamenter.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0217.
(2) EUT C 289 af 9.8.2016, s. 50.
(3) EUT C 482 af 23.12.2016, s. 56.
(4) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0412.
(5) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0053.
(6) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0419.
(7) Dette skal opdateres efter udgivelsen af den sammenfattende rapport om de årlige gennemførelsesrapporter, der dækker gennemførelsen i 2014-2015.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik