Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2295(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0047/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0047/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 02/03/2017 - 6.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0056

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 422kWORD 46k
Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017 - Βρυξέλλες
Αίτηση άρσης της ασυλίας της Marine Le Pen
P8_TA(2017)0056A8-0047/2017

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Μαρτίου 2017 σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας της Marine Le Pen (2016/2295(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της ασυλίας της Marine Le Pen, που διαβίβασε ο Jean-Jaques Urvoas, Υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας, στις 5 Οκτωβρίου 2016, σε συνάρτηση με την εκκρεμούσα διαδικασία έναντι της Marine Le Pen ενώπιον του Πρωτοδικείου της Nanterre για διάδοση, στο λογαριασμό της στο Twitter, ισλαμιστικών εικόνων βίαιου χαρακτήρα,

–  έχοντας ακούσει τον Jean-François Jalkh, που εκπροσωπεί την Marine Le Pen, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 26 του Συντάγματος της Γαλλικής Δημοκρατίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0047/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γαλλικές δικαστικές αρχές ζήτησαν την άρση της ασυλίας της Marine Le Pen, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Προέδρου του Εθνικού Μετώπου (FN), στο πλαίσιο διαδικασίας για τη διάδοση, μέσω του λογαριασμού της στο Twitter, εικόνων βίαιου χαρακτήρα που αναπαριστούν τις εκτελέσεις τριών ομήρων της τρομοκρατικής ομάδας DAECH και συνοδεύονται από το σχόλιο «Ιδού τί εστί DAECH» στις 16 Δεκεμβρίου 2015, εν συνεχεία συνέντευξης στο ραδιοφωνικό δίκτυο RMC στην οποία η άνοδος του FN είχε συγκριθεί με τη δράση της τρομοκρατικής ομάδας DAECH·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως προκύπτει από την καθιερωμένη πρακτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η ασυλία ενός βουλευτή του Σώματος μπορεί να αρθεί εφόσον η επίδικη έκφραση γνώμης και/ή επίδικες εικόνες δεν έχουν άμεση ή πρόδηλη σχέση με την άσκηση, από τον υφιστάμενο τη δίωξη βουλευτή, των καθηκόντων του ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεν συνιστούν έκφραση γνώμης ή ψήφο που δόθηκε στο πλαίσιο των ίδιων αυτών καθηκόντων υπό την έννοια του άρθρου 8 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπό την έννοια του άρθρου 26 του Συντάγματος της Γαλλικής Δημοκρατίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάδοση εικόνων βίαιου χαρακτήρα ικανών να βλάψουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια συνιστά αδίκημα που προβλέπεται και τιμωρείται από τα άρθρα 227-24, 227-29 και 227-31 του ποινικού κώδικα της Γαλλικής Δημοκρατίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 6-1 του γαλλικού νόμου αριθ. 2004-575 της 21ης Ιουνίου 2004 Pour la Confiance dans l'Économie Numérique (Περί της Εμπιστοσύνης στην Ψηφιακή Οικονομία), που μεταφέρει την οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως δε το ηλεκτρονικό εμπόριο, στην εσωτερική αγορά («Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο»), αναφέρεται στις δραστηριότητες των φορέων παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας και όχι στις δραστηριότητες ατομικού χαρακτήρα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που οι εικόνες που δημοσίευσε η Marine Le Pen είναι προσβάσιμες από όλους στη μηχανή αναζήτησης Google και αναπαρήχθησαν ευρέως στο δίκτυο μετά την αρχική τους διάδοση, ο βίαιος χαρακτήρας τους είναι ικανός να βλάψει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαγραφή των τριών φωτογραφιών ζητήθηκε από την οικογένεια του ομήρου James Foley στις 17 Δεκεμβρίου 2015, ήτοι μετά την παρέμβαση των δικαστικών αρχών, και ότι, σε απάντηση αυτού του αιτήματος, η Marine Le Pen διέγραψε μόνο τη φωτογραφία του James Foley·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το χρονοδιάγραμμα με το οποίο διεξήχθη η δικαστική διαδικασία κατά της Marine Le Pen εντάσσεται στους συνήθεις χρόνους των διαδικασιών που αφορούν τον Τύπο και τα άλλα μέσα επικοινωνίας και ότι, κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν λόγοι που να υποδηλώνουν την ύπαρξη fumus persecutionis, δηλαδή μίας κατάστασης κατά την οποία, από τις ενδείξεις ή τα στοιχεία, να προκύπτει πρόθεση παρεμπόδισης της πολιτικής δραστηριότητας ενός βουλευτή·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 26 του Συντάγματος της Γαλλικής Δημοκρατίας ορίζει ότι κανένα μέλος του Κοινοβουλίου δεν μπορεί να υποστεί, στον ποινικό τομέα, σύλληψη ή οποιοδήποτε άλλο μέτρο στερητικό ή περιοριστικό της ελευθερίας του χωρίς την άδεια του Κοινοβουλίου·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν ανήκει στην αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αποφανθεί περί της ενοχής ή όχι του βουλευτή ούτε ως προς την ύπαρξη ή μη ύπαρξη σκοπιμότητας άσκησης ποινικής δίωξης για τις πράξεις που του αποδίδονται·

1.  αποφασίζει να άρει τη ασυλία της Marine Le Pen·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στον Υπουργό Δικαιοσύνης της Γαλλικής Δημοκρατίας και στην Marine Le Pen.

(1) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, Wagner/Fohrmann και Krier 101/63, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, Wybot/Faure και άλλων 149/85, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, Mote/Parlement T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, Marra/De Gregorio και Clemente C-200/07 και C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, Gollnisch/Parlement T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, Patriciello C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543· απόφαση του Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 και T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου