Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2295(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0047/2017

Predkladané texty :

A8-0047/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 02/03/2017 - 6.1

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0056

Prijaté texty
PDF 333kWORD 44k
Štvrtok, 2. marca 2017 - Brusel Finálna verzia
Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Marine Le Penovej
P8_TA(2017)0056A8-0047/2017

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 2. marca 2017 o žiadosti o zbavenie imunity Marine Le Penovej (2016/2295(IMM))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť o zbavenie imunity Marine Le Penovej, ktorú 5. októbra 2016 podal minister spravodlivosti Francúzskej republiky Jean-Jaques Urvoas v súvislosti s vyšetrovacím konaním začatým proti Marine Le Penovej pred prvostupňovým súdom v Nanterre pre šírenie islamistických obrázkov zobrazujúcich násilie na svojom Twitter profile,

–  po vypočutí Jeana-Françoisa Jalkhiho, zastupujúceho Marine Le Penovú, v súlade s článkom 9 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 a 17. januára 2013(1),

–  so zreteľom na článok 26 Ústavy Francúzskej republiky,

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0047/2017),

A.  keďže francúzske justičné orgány požiadali o zbavenie imunity Marine Le Penovej, poslankyne Európskeho parlamentu a predsedníčky strany Národný front (FN), v súvislosti s konaním pre šírenie obrázkov zobrazujúcich násilie na jej Twitter profile, a to popravu troch rukojemníkov teroristickej skupiny Dá’iš, s komentárom „Toto je Dá’iš“, ku ktorému došlo 16. decembra 2015 v reakcii na rozhovor na rozhlasovej stanici RMC, v ktorom bol vzostup FN prirovnaný k činnostiam teroristickej skupiny Dá’iš;

B.  keďže z ustálenej praxe Európskeho parlamentu vyplýva, že poslanec, ktorý je členom tohto zhromaždenia, môže byť zbavený imunity, ak neexistuje priama alebo jednoznačná súvislosť medzi vyjadrenými názormi a/alebo obrázkami, ktoré sú predmetom žaloby, a výkonom funkcií poslanca v Európskom parlamente zo strany stíhaného poslanca a ak tieto vyjadrené názory a/alebo obrázky nie sú vyjadrením názorov alebo nepredstavujú hlasovanie pri výkone uvedených funkcií podľa článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie a podľa článku 26 Ústavy Francúzskej republiky;

C.  keďže podľa článku 9 uvedeného protokolu požívajú poslanci Európskeho parlamentu na území ich vlastného štátu imunitu priznanú členom ich parlamentu;

D.  keďže šírenie obrázkov zobrazujúcich násilie, ktoré môžu viesť k poškodeniu ľudskej dôstojnosti, je trestný čin, na ktorý sa vzťahujú články 227-24, 227-29 a 227-31 trestného zákonníka Francúzskej republiky;

E.  keďže článok 6-1 francúzskeho zákona č. 2004-575 z 21. júna 2004 na ochranu dôvery v digitálnu ekonomiku (Pour la Confiance Numérique dans l’Économie), ktorými sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode („smernica o elektronickom obchode“), sa vzťahuje na činnosť poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti, a nie na činnosti jednotlivcov;

F.  keďže skutočnosť, že obrázky zverejnené Marine Le Penovou sú dostupné pre všetkých prostredníctvom vyhľadávacieho nástroja Google a potom, ako boli prvýkrát zverejnené na jej Twitter profile, boli mnohokrát opätovne rozširované na internete, nič nemení na tom, že ich násilná povaha môže viesť k poškodeniu ľudskej dôstojnosti;

G.  keďže rodina rukojemníka Jamesa Foleyho po zásahu zo strany justičných orgánov 17. decembra 2015 požiadala o odstránenie daných troch fotografií z internetu a keďže na základe uvedenej žiadosti Marine Le Penová odstránila len fotografiu Jamesa Foleyho;

H.  keďže časový priebeh súdneho konania proti Marine Le Penovej zodpovedá klasickému priebehu postupov týkajúcich sa tlače a iných komunikačných prostriedkov a keďže preto neexistujú dôvody na podozrenie, že by išlo o prípad fumus persecutionis, a teda situáciu, keď sa na základe indícií alebo dôkazov ukáže, že zámerom konania je poškodiť politickú činnosť poslanca;

I.  keďže článok 26 Ústavy Francúzskej republiky stanovuje, že poslanec parlamentu môže byť stíhaný za trestný čin alebo vzatý do väzby, alebo môže byť obmedzená jeho osobná sloboda iba na základe súhlasu parlamentu;

J.  keďže úlohou Európskeho parlamentu nie je vyjadriť sa k vine či nevine poslanca ani k tomu, či má alebo nemá byť trestne stíhaný za činy, z ktorých bol obvinený;

1.  rozhodol zbaviť Marine Le Penovú imunity;

2.  poveruje svojho predsedu, aby ihneď postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru príslušnému orgánu Francúzskej republiky a Marine Le Penovej.

(1) Rozsudok Súdneho dvora z 12. mája 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, C-101/63, ECLI:EÚ:C:1964:28; rozsudok Súdneho dvora z 10. júla 1986, Wybot/Faure a iní, C-149/85, ECLI:EÚ:C:1986:310; rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EÚ:T:2008:440; rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EÚ:C:2008:579; rozsudok Všeobecného súdu z 19. marca 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EÚ:T:2010:102; rozsudok Súdneho dvora zo 6. septembra 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EÚ:C:2011:543; rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EÚ:T:2013:23.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia