Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2295(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0047/2017

Ingivna texter :

A8-0047/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 02/03/2017 - 6.1

Antagna texter :

P8_TA(2017)0056

Antagna texter
PDF 235kWORD 43k
Torsdagen den 2 mars 2017 - Bryssel
Begäran om upphävande av Marine Le Pens immunitet
P8_TA(2017)0056A8-0047/2017

Europaparlamentets beslut av den 2 mars 2017 om begäran om upphävande av Marine Le Pens immunitet (2016/2295(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den begäran av upphävande av Marine Le Pens immunitet som den 5 oktober 2016 översändes av Frankrikes justitieminister Jean-Jaques Urvoas inom ramen för en förundersökning mot Marine Le Pen vid domstolen i Nanterre som inletts eftersom hon anklagas för att på sitt Twitterkonto ha spritt våldsamma islamistiska bilder,

–  efter att ha hört Jean-François Jalkh, som företräder Marine Le Pen, i enlighet med artikel 9.6 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artiklarna 8 och 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

–  med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986, 15 och 21 oktober 2008, 19 mars 2010, 6 september 2011 och 17 januari 2013(1),

–  med beaktande av artikel 26 i Republiken Frankrikes konstitution,

–  med beaktande av artiklarna 5.2, 6.1 och 9 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0047/2017), och av följande skäl:

A.  De franska rättsliga myndigheterna har begärt att den parlamentariska immuniteten för Marine Le Pen, ledamot av Europaparlamentet och ordförande för Front national, ska upphävas eftersom hon anklagas för att den 16 december 2015 på sitt Twitterkonto ha spridit våldsamma bilder på avrättningarna av tre personer som tagits som gisslan av terrorgruppen Daish. Bilderna åtföljdes av texten ”Detta är Daishs sanna natur”. Publiceringen skedde med anledning av ett radioprogram som sänts samma dag i radiokanalen RMC, där det sades att det fanns beröringspunkter mellan Front nationals uppsving och Daishs verksamhet.

B.  Enligt Europaparlamentets praxis kan immuniteten för en ledamot upphävas under förutsättning att de yttranden som gjorts och/eller de omstridda bilderna inte har något direkt eller uppenbart samband med utövandet av den berörda parlamentsledamotens uppdrag som ledamot av Europaparlamentet, och under förutsättning att det inte är fråga om yttranden som ledamoten gjort eller röster han eller hon avlagt under utövandet av sitt ämbete i enlighet med artikel 8 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och i enlighet med artikel 26 i Republiken Frankrikes konstitution.

C.  Vidare anges i artikel 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier att Europaparlamentets ledamöter vad avser deras egen stats territorium ska åtnjuta den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land.

D.  Att sprida våldsamma bilder som kränker människans värdighet är straffbart i enlighet med artikel 227-24, 227-29 och 227-31 i Republiken Frankrikes strafflag.

E.  Artikel 6-1 i fransk lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004, Pour la Confiance dans l'Économie Numérique – som införlivar Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (”e-handelsdirektivet”) – avser verksamhet som utövas av tjänsteleverantörer inom informationssamhället, inte verksamhet som utövas av privatpersoner.

F.  Trots att de bilder som Marine Le Pen publicerat är tillgängliga för alla via sökmotorn Google och att de har fått stor spridning på nätet efter den första publiceringen, måste det konstateras att de är våldsamma och att de kränker människans värdighet.

G.  Den 17 december 2015, dvs. efter de rättsliga myndigheternas ingripande, krävde de anhöriga till gisslan James Foley att de tre bilderna skulle tas bort. Som en följd av denna begäran tog Marine Le Pen dock bara bort bilden på James Foley.

H.  Det tidsmässiga förloppet i samband med det rättsliga förfarandet mot Marine Le Pen är normalt vid förfaranden mot pressen och andra medier. Således finns det inte fog för misstanke om fumus persecutionis, dvs. att förfarandet skulle syfta till att skada ledamotens politiska verksamhet.

I.  Enligt artikel 26 i Republiken Frankrikes konstitution får ingen parlamentsledamot i samband med anklagelser om brottmål häktas eller utsättas för någon annan form av frihetsberövande eller frihetsinskränkande åtgärder, såvida inte parlamentet har gett sitt samtycke till detta.

J.  Det ankommer inte på Europaparlamentet att uttala sig i skuldfrågan, eller på annat sätt yttra sig över det riktiga i att väcka åtal mot ledamoten.

1.  Europaparlamentet beslutar att upphäva Marine Le Pens immunitet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till den behöriga myndigheten i Republiken Frankrike och till Marine Le Pen

(1) Domstolens dom av den 12 maj 1964, Wagner mot Fohrmann och Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, domstolens dom av den 10 juli 1986, Wybot mot Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, tribunalens dom av den 15 oktober 2008, Mote mot parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, domstolens dom av den 21 oktober 2008, Marra mot De Gregorio och Clemente, C-200/07 och C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, tribunalens dom av den 19 mars 2010, Gollnisch mot parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, domstolens dom av den 6 september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543, tribunalens dom av den 17 januari 2013, Gollnisch mot parlamentet, T-346/11 och T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy