Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0031(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0305/2016

Внесени текстове :

A8-0305/2016

Разисквания :

PV 01/03/2017 - 23
CRE 01/03/2017 - 23

Гласувания :

PV 02/03/2017 - 6.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0059

Приети текстове
PDF 475kWORD 50k
Четвъртък, 2 март 2017 г. - Брюксел
Механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения и необвързващи инструменти в областта на енергетиката ***I
P8_TA(2017)0059A8-0305/2016
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 март 2017 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения и необвързващи инструменти между държавите членки и трети държави в областта на енергетиката и за отмяна на Решение № 994/2012/ЕС (COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0053),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 194, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0034/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Сената на Френската република, Парламента на Република Малта, Федералния съвет на Република Австрия и Парламента на Португалската република в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 21 септември 2016 г.(1),

—  като взе предвид поетия с писмо от 16 декември 2016 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на комисията по външни работи и на комисията по международна търговия (A8-0305/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 487, 28.12.2016 г., стр. 81.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 2 март 2017 г. с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за създаване на механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения и необвързващи инструменти между държавите членки и трети държави в областта на енергетиката и за отмяна на Решение № 994/2012/ЕС
P8_TC1-COD(2016)0031

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Решение (ЕС) 2017/684.)

Правна информация - Политика за поверителност