Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0031(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0305/2016

Indgivne tekster :

A8-0305/2016

Forhandlinger :

PV 01/03/2017 - 23
CRE 01/03/2017 - 23

Afstemninger :

PV 02/03/2017 - 6.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0059

Vedtagne tekster
PDF 247kWORD 45k
Torsdag den 2. marts 2017 - Bruxelles
Indførelse af en mekanisme for udveksling af oplysninger vedrørende mellemstatslige aftaler og ikke-bindende instrumenter på energiområdet ***I
P8_TA(2017)0059A8-0305/2016
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. marts 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af en mekanisme for udveksling af oplysninger vedrørende mellemstatslige aftaler og ikke-bindende instrumenter mellem medlemsstaterne og tredjelande på energiområdet og om ophævelse af afgørelse nr. 994/2012/EU (COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0053),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 194, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0034/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det franske Senat, det maltesiske Repræsentanternes Hus, det østrigske Forbundsråd og den portugisiske Nationalforsamling, om, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse af 21. september 2016(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 16. december 2016 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser fra Udenrigsudvalget og Udvalget om International Handel (A8-0305/2016),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 487 af 28.12.2016, s. 81.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 2. marts 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2017/... om indførelse af en mekanisme for udveksling af oplysninger vedrørende mellemstatslige aftaler og ikkebindende instrumenter mellem medlemsstaterne og tredjelande på energiområdet og om ophævelse af afgørelse nr. 994/2012/EU
P8_TC1-COD(2016)0031

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2017/684.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik