Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0031(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0305/2016

Ingivna texter :

A8-0305/2016

Debatter :

PV 01/03/2017 - 23
CRE 01/03/2017 - 23

Omröstningar :

PV 02/03/2017 - 6.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0059

Antagna texter
PDF 241kWORD 44k
Torsdagen den 2 mars 2017 - Bryssel
Mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga avtal och icke-bindande instrument på energiområdet ***I
P8_TA(2017)0059A8-0305/2016
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 2 mars 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga avtal och icke-bindande instrument mellan medlemsstaterna och tredjeländer på energiområdet och om upphävande av beslut nr 994/2012/EU (COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0053),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 194.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0034/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av de motiverade yttranden från den franska senaten, det maltesiska parlamentet, det österrikiska förbundsrådet och det portugiska parlamentet som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 21 september 2016(1),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 16 december 2016 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandena från utskottet för utrikesfrågor och utskottet för internationell handel (A8-0305/2016), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 487, 28.12.2016, s. 81.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 2 mars 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2017/… om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga avtal och icke-bindande instrument mellan medlemsstaterna och tredjeländer på energiområdet och om upphävande av beslut nr 994/2012/EU
P8_TC1-COD(2016)0031

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2017/684.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy