Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2328(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0030/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0030/2017

Συζήτηση :

PV 02/03/2017 - 2
CRE 02/03/2017 - 2

Ψηφοφορία :

PV 02/03/2017 - 6.7
CRE 02/03/2017 - 6.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0062

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 525kWORD 66k
Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017 - Βρυξέλλες
Εφαρμογή του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη»
P8_TA(2017)0062A8-0030/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Μαρτίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020) και την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1718/2006/ΕΚ, αριθ. 1855/2006/ΕΚ και αριθ. 1041/2009/ΕΚ (2015/2328(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020) και την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1718/2006/ΕΚ, 1855/2006/ΕΚ και 1041/2009/ΕΚ(1) («ο κανονισμός»),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 167 και 173 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων, που εγκρίθηκε από τον Εκπαιδευτικό, Επιστημονικό και Πολιτιστικό Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO) στις 20 Οκτωβρίου 2005,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, της 8ης Ιουνίου 2016, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Προς μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις» (JOIN(2016)0029),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Σεπτεμβρίου 2012, με τίτλο «Ώθηση στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας για την οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση στην ΕΕ» (COM(2012)0537),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2010, με τίτλο «Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό» (COM(2010)0352),

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2010, με τίτλο «Απελευθέρωση του δυναμικού των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας» (COM(2010)0183),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 – το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων(2),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2015, όσον αφορά στις συνέργειες του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα με άλλους τομείς για την προώθηση της καινοτομίας, της οικονομικής βιωσιμότητας και της κοινωνικής ενσωμάτωσης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Σεπτεμβρίου 2015, προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην πολιτιστική κληρονομιά για την Ευρώπη(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τον ρόλο του διαπολιτισμικού διαλόγου, της πολιτισμικής πολυμορφίας και της εκπαίδευσης στην προώθηση των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 28ης Απριλίου 2015, σχετικά με τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο στην ψηφιακή εποχή(5),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «European capitals of culture: success strategies and long-term effects» (Ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτεύουσες: στρατηγικές επιτυχίας και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα) η οποία εκπονήθηκε από το Θεματικό Τμήμα Β: Διαρθρωτικές Πολιτικές και Πολιτική Συνοχής το 2013, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με την προώθηση των ευρωπαϊκών τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας ως πηγών οικονομικής ανάπτυξης και θέσεων απασχόλησης(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαΐου 2011, σχετικά με τις πολιτιστικές διαστάσεις των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαΐου 2011, σχετικά με την απελευθέρωση του δυναμικού των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας(8),

–  έχοντας υπόψη το πρόγραμμα εργασιών της ΕΕ για τον πολιτισμό για την περίοδο 2015-2018,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, ιδιαίτερα τα άρθρα 20 έως 24 για την εκ των υστέρων αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, καθώς και το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και το παράρτημα 3 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 12ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τη διαδικασία εξουσιοδότησης για την εκπόνηση εκθέσεων πρωτοβουλίας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0030/2017),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» έχει ως στόχους τη διαφύλαξη και την προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας, καθώς και αφενός την προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, αφετέρου την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτισμός αποτελεί βασικό παράγοντα για την προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», και ιδίως το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός», υποχρηματοδοτείται σοβαρά, με αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται με δυσκοία σε υψηλές προσδοκίες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού, η προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας καθώς και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης, και πιο συγκεκριμένα η προώθηση της διακρατικής κυκλοφορίας των έργων του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα, αποτελούν έναν από τους βασικούς στόχους του προγράμματος·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού, στις προτεραιότητες του υποπρογράμματος «Πολιτισμός» συμπεριλαμβάνεται η προώθηση της διακρατικής κυκλοφορίας και κινητικότητας, και ειδικότερα η υποστήριξη της κυκλοφορίας της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας με σκοπό την εξασφάλιση της ευρύτερης δυνατής προσβασιμότητας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάρθρωση ενός ενιαίου προγράμματος παρουσιάζει πλεονεκτήματα τα οποία διασφαλίζουν κρίσιμη μάζα και δυνητικά μεγαλύτερη προβολή σε τομείς που εξακολουθούν να υποτιμούνται και αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις όσον αφορά τον κατακερματισμό, την παγκοσμιοποίηση, την έλλειψη δεδομένων και τις δυσκολίες πρόσβασης σε πίστωση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάρθρωση του προγράμματος σε δύο υποπρογράμματα, διατηρώντας τις ιδιαιτερότητες και την ταυτότητα και των δύο, καθώς και η προσθήκη μίας Διατομεακής Συνιστώσας αποτελεί ένα πλεονέκτημα που προάγει την ικανότητα συνεργασίας και τις εξελίξεις στον τομέα του πολιτισμού, μέσα από την ανάπτυξη δεσμών με τρίτες χώρες·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διατομεακή Συνιστώσα έχει αναπτύξει εν μέρει μόνο τον στρατηγικό της στόχο για την προώθηση της διακρατικής και διατομεακής πολιτιστικής συνεργασίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η «Δημιουργική Ευρώπη» καθιστά εφικτή τη συνεργασία και την ανάληψη κοινής δράσης με χώρες που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα και με διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, όπως η UNESCO, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, βάσει της από κοινού συμβολής τους στην υλοποίηση των στόχων του προγράμματος·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι σήμερα δεν έχει θεσπιστεί ούτε λειτουργεί το σύστημα των δεικτών επιδόσεων που προβλέπεται στο άρθρο 18 του κανονισμού, στο οποίο περιλαμβάνονται οι δείκτες για τους γενικούς στόχους του προγράμματος, οι δείκτες που συνδέονται με τα υποπρογράμματα MEDIA και «Πολιτισμός» αντίστοιχα, καθώς και οι ειδικοί δείκτες που αφορούν το μέσο του μηχανισμού εγγυοδοσίας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ισχύον σύστημα αξιολόγησης έχει αποδειχθεί ακατάλληλο για τον χαρακτήρα και την ιδιαιτερότητα του προγράμματος και ως εκ τούτου θα πρέπει να βελτιωθεί·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ειδικές δράσεις, όπως η πρωτοβουλία για τις Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου τους, τα βραβεία της Ένωσης και το Σήμα Ευρωπαϊκής Κληρονομιάς, έχουν αποκαλύψει δυνατότητες για βιώσιμη τοπική οικονομική ανάπτυξη και πολιτιστικό τουρισμό, συνεπώς θα πρέπει να ενισχυθούν και να προαχθούν με πιο προορατικό τρόπο·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειδική πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη συμμετοχή των προσφύγων στην ευρωπαϊκή κοινωνία ξεκίνησε το 2016 στο πλαίσιο της Διατομεακής Συνιστώσας, με σκοπό την προώθηση και τη στήριξη της δημιουργικότητας και του διαπολιτισμικού διαλόγου·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας ενίσχυσης «σχέδια συνεργασίας» του υποπρογράμματος «Πολιτισμός» απορροφά περίπου το 70% του κονδυλίου του εν λόγω υποπρογράμματος, ότι είναι πολύ δημοφιλής στους πολιτιστικούς παράγοντες και ότι στοχεύει σε κοινές προσεγγίσεις σε διασυνοριακό επίπεδο, επιτρέποντας μια ανοιχτή διαμόρφωση μη προβλέψιμων, εξαιρετικά καινοτόμων και δημιουργικών έργων, τα οποία είναι σαφώς ευπρόσδεκτα·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι στον κανονισμό προβλέπεται η σύναψη διμερών συμφωνιών με τρίτες χώρες που αποσκοπούν στη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ή σε τμήματά του, μέχρι στιγμής ελάχιστες μόνο χώρες έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, χάρη στις ενέργειες του Κοινοβουλίου, οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (ΚΠΔ) και ο οπτικοακουστικός τομέας έχουν ενταχθεί, αν και σε ανεπαρκή βαθμό, στα πολυετή προγράμματα Erasmus+, «Ορίζοντας 2020» και Cosme, στα Διαρθρωτικά Ταμεία και στις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ισχυρή συνέργεια μεταξύ της άτυπης μάθησης, του δημιουργικού τομέα και του τομέα των μέσων ενημέρωσης, καθώς πολλοί οργανισμοί στους τομείς των τεχνών, των μέσων ενημέρωσης και του πολιτισμού παρέχουν ευκαιρίες άτυπης εκπαίδευσης·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό των επιτυχόντων αιτούντων ανέρχεται στο 15% για το «Πολιτισμός» και στο 44% για το MEDIA, αλλά στο δεύτερο υποπρόγραμμα είναι ακόμη χαμηλότερο (32%) εάν εξαιρεθούν τα σχέδια αυτόματης στήριξης·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο του MEDIA έχουν καταχωριστεί μέχρι στιγμής συνολικά 13 000 αιτήσεις και έχουν ανατεθεί περισσότερα από 5 500 έργα·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα αυτόματης μοριοδότησης του MEDIA, το οποίο αποσκοπεί να διασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών, συνεπάγεται στρεβλώσεις στην αγορά και έχει εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις σε χώρες με υψηλή ικανότητα οπτικοακουστικής παραγωγής·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το είδος επιχορήγησης για έργα συνεργασίας στο υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» δεν καλύπτει τις ανάγκες των δικτύων, τα οποία βασίζονται σε λειτουργική δομή και δραστηριότητες λειτουργίας, όπως συνέβαινε στο προηγούμενο πρόγραμμα «Πολιτισμός» 2007-2013·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοικητική διαχείριση (διαδικασίες υποβολής αιτήσεων, αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων) έχει αποτελέσει αντικείμενο επικρίσεων από τους ενδιαφερόμενους φορείς λόγω του επαχθούς χαρακτήρα της· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι είναι αναγκαίο να απλουστευθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στο πρόγραμμα και να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή δυνητικών δικαιούχων·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Γραφεία Δημιουργικής Ευρώπης αποτελούν καίριας σημασίας διαμεσολαβητές μεταξύ της Επιτροπής, του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) και των αιτούντων· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι θα πρέπει ενημερώνονται καλύτερα για τη διαρκή διαδικασία λήψης αποφάσεων και να συμμετέχουν πιο ενεργά στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τα έργα και στην προώθηση των αποτελεσμάτων τους·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορείς εκμετάλλευσης είναι δυσαρεστημένοι με τον υψηλό διοικητικό φόρτο που συνεπάγεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, η οποία περιλαμβάνει εκτενείς κατευθυντήριες γραμμές και μεγάλο αριθμό εγγράφων με αντιφατικές ενίοτε πληροφορίες·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αναφέρονται προβλήματα στην καταχώριση εταιρειών στο σύστημα της Υπηρεσίας Ταυτοποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ECAS)· λαμβάνοντας υπόψη ωστόσο ότι το ηλεκτρονικό έντυπο της αίτησης τυγχάνει ευρείας αποδοχής·

1.  προτρέπει μετ’ επιτάσεως τα κράτη μέλη να αυξήσουν τον προϋπολογισμό του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» ώστε να το φέρουν σε αντιστοιχία με τις προσδοκίες των ευρωπαίων πολιτών και τους φιλόδοξους στόχους κάθε υποπρογράμματος, αναγνωρίζοντας έτσι ότι οι αξίες της πολιτιστικής παραγωγής δεν αποτυπώνονται μόνο στα οικονομικά στοιχεία και βοηθώντας στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων·

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του για μια σειρά μέτρων εξορθολογισμού που έχουν θεσπιστεί από το 2014 όσον αφορά τη διαχείριση του προγράμματος·

3.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η έλλειψη οικονομικών δυνατοτήτων παραμένει ένα από τα βασικά εμπόδια για τους δυνητικούς αιτούντες, παράλληλα με τα διοικητικά και ρυθμιστικά εμπόδια· παροτρύνει την Επιτροπή, τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) και τα γραφεία του «Δημιουργική Ευρώπη» στα κράτη μέλη να προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν το θέμα της ελλιπούς εκπροσώπησης των πολύ μικρών πολιτιστικών φορέων στους χρηματοδοτούμενους οργανισμούς και σε ορισμένους τομείς του υποπρογράμματος «Πολιτισμός»·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει τη συνοχή του προγράμματος με όλες τις συναφείς πολιτικές της ΕΕ και άλλες πηγές χρηματοδότησης·

5.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει καλό συντονισμό μεταξύ των ΓΔ που είναι αρμόδιες για το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» καθώς και με τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) και τα γραφεία του «Δημιουργική Ευρώπη» (CED), υπενθυμίζοντας ότι ο ρόλος των CED και EACEA είναι καίριος, καθώς διατηρούν άμεσους δεσμούς όχι μόνο με τους δικαιούχους αλλά και με το σύνολο του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα·

6.  ζητεί από την Επιτροπή να συνεργαστεί όσο το δυνατόν στενότερα με την UNESCO, το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον ΟΟΣΑ, προκειμένου να αναπτύξει μια πιο ισχυρή βάση για την από κοινού συμβολή τους στην υλοποίηση των στόχων του προγράμματος και τη διενέργεια εκτίμησης επιπτώσεων, ιδίως όσον αφορά τη διεθνή διάσταση και τον σεβασμό των συγκεκριμένων ανθρώπινων και οικονομικών αξιών του πολιτισμού και της δημιουργίας·

7.  καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει την παρούσα δομή του «Δημιουργική Ευρώπη» ενώ παράλληλα θα εξετάζει και θα προσδιορίζει καλύτερα τις ιδιαιτερότητες των δύο διαφορετικών υποπρογραμμάτων, να ενισχύσει το δυναμικό της διατομεακής συνιστώσας και να εξακριβώσει αν το Ταμείο Εγγυήσεων είναι αποτελεσματικό στην εφαρμογή του·

8.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει καλύτερη εξισορρόπηση, τόσο στα δύο υποπρογράμματα όσο και στις κατευθυντήριες γραμμές για τους αξιολογητές, μεταξύ του καλλιτεχνικού και του δημιουργικού σκέλους, αφενός, και των πτυχών της διαχείρισης και της καινοτομίας, αφετέρου, ιδίως όσον αφορά τους ΚΠΔ·

9.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιοποιήσει το σύστημα των δεικτών επιδόσεων που προβλέπεται στο άρθρο 18 της νομικής βάσης του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», εμμένοντας έτσι στην καλλιτεχνική και δημιουργική συνιστώσα του προγράμματος, η οποία πολύ συχνά θυσιάζεται στον βωμό καθαρά οικονομικών παραμέτρων όπως οι διαχειριστικές ικανότητες ή η ποσοτική ανάπτυξη ακροατηρίου·

10.  παροτρύνει την Επιτροπή να καθορίσει περισσότερους από τους υφιστάμενους έξι τομείς εμπειρογνωμοσύνης για τους αξιολογητές, ούτως ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις απαιτήσεις των εν λόγω τομέων·

11.  προτρέπει την Επιτροπή και τον EACEA να βελτιώσουν τη διαδικασία αξιολόγησης μέσω της αύξησης του αριθμού των αξιολογητών, στην πρώτη φάση, και της καθιέρωσης de visu διαδικασίας λήψης συλλογικής απόφασης για την επιλογή των τελικών υποψηφίων μεταξύ των προεπιλεγμένων υποψηφίων, στη δεύτερη φάση· υπογραμμίζει ότι χρειάζεται υψηλός βαθμός διαφάνειας και οι λόγοι απόρριψης έργων θα πρέπει να εξηγούνται πολύ αναλυτικά και κατανοητά, προκειμένου να μη διακυβευθεί η αποδοχή του προγράμματος λόγω έλλειψης κατανόησης·

12.  ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει κατάρτιση και δυνατότητες ανάπτυξης ικανοτήτων στους πολιτιστικούς φορείς που επιθυμούν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους όσον αφορά τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων, τη συνολική διαχείριση και την υλοποίηση των έργων·

13.  ζητεί από την Επιτροπή και τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού καλύτερη στήριξη των πολιτιστικών φορέων κατά την εξεύρεση εταίρων για τα έργα συνεργασίας, μέσα από τη θέσπιση μέτρων που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ειδικές ενότητες αντιστοίχισης για τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές πολιτιστικές διοργανώσεις, βελτιώνουν τα υφιστάμενα εργαλεία αναζήτησης και τις βάσεις δεδομένων και παρέχουν ευκαιρίες δικτύωσης σχετικά με κοινοποιηθέντα θέματα·

14.  ζητεί από την Επιτροπή και τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού να θεσπίσουν μέτρα για τη βελτίωση της διαφάνειας στη διαδικασία υποβολής ενστάσεων για απορριφθείσες αιτήσεις, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό τη γενικότερη απογοήτευση μεταξύ των υποψηφίων και αυξάνοντας μακροπρόθεσμα την αξιοπιστία του προγράμματος·

15.  παρακινεί την Επιτροπή να απλουστεύσει περαιτέρω τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και εκθέσεων με τη μείωση και την απλοποίηση των κατευθυντήριων γραμμών και άλλων εγγράφων, τη χαλάρωση του αυστηρού χρονοδιαγράμματος και την κατάρτιση προτύπου για τη συμφωνία συνεργασίας·

16.  καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για ακόμη καλύτερη προώθηση και διάδοση των αποτελεσμάτων των έργων που έχουν ήδη υλοποιηθεί, καθώς και για την παροχή ενημέρωσης σχετικά με την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία όλων των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος·

17.  ζητεί επιμόνως από την Επιτροπή να αποφεύγει τυχόν αλλαγές ή προσθήκες νέων προτεραιοτήτων και κανόνων χωρίς να παρέχει στα Γραφεία Δημιουργικής Ευρώπης και στους ενδιαφερόμενους φορείς τον απαιτούμενο χρόνο ώστε να είναι σε θέση να προετοιμαστούν για τις επόμενες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων·

18.  παροτρύνει την Επιτροπή να απλουστεύσει περαιτέρω τις οικονομικές παραμέτρους, μεταξύ άλλων παρατείνοντας το μέσο κατ’ αποκοπή πληρωμών και ενθαρρύνοντας την αυξημένη χρήση κατ’ αποκοπή αποδόσεων, και να χρησιμοποιεί κριτήρια που δεν εμποδίζουν την πρόσβαση μικρών έργων σε χρηματοδότηση, καθώς και να διασφαλίσει ότι η τελική καταβολή των επιχορηγήσεων πραγματοποιείται τη βέλτιστη χρονική στιγμή, ορίζοντας αυτή την παράμετρο ως κριτήριο αριστείας για το έργο του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού, στο πλαίσιο των υποπρογραμμάτων «Πολιτισμός» και MEDIA·

19.  επισημαίνει ότι υφίστανται σημαντικές εθνικές διαφορές στο μισθολογικό επίπεδο του προσωπικού που απασχολείται στα έργα συνεργασίας, γεγονός που οδηγεί σε σημαντικές αποκλίσεις στις δυνατότητες συγχρηματοδότησης που εμφανίζουν οι εταίροι από διαφορετικά κράτη μέλη· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εξετάσει πιθανή εναλλακτική λύση για την αξιολόγηση της εργασίας των απασχολουμένων στα έργα συνεργασίας, με βάση άλλους δείκτες και όχι αποκλειστικά τη μισθολογική κλίμακα·

20.  προτρέπει μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να συνεχίσει να καθορίζει, σε συνεργασία με τη Eurostat, ειδικά κριτήρια, κατάλληλα προσαρμοσμένα στον ιδιαίτερο χαρακτήρα των τομέων (δημιουργία, πολιτιστική και καλλιτεχνική αξία, καινοτομία, ανάπτυξη, κοινωνική ένταξη, δημιουργία κοινοτήτων, διεθνοποίηση, βελτίωση της επιχειρηματικότητας, ικανότητα δημιουργίας δευτερογενών οφελών και συνεργιών κ.λπ.), και να αξιολογήσει την πιθανή συμμετοχή του Κοινού Κέντρου Ερευνών στη διαδικασία· σε αυτό το πλαίσιο, τονίζει ότι είναι σημαντικό να διαμορφωθούν εξαιρετικά ποιοτικοί πόροι γνώσης σχετικά με τους τομείς, να διεξάγεται στατιστική έρευνα και να δίνεται πρόσβαση σε συγκρίσιμες πηγές συναφών δεδομένων, ώστε να καταστεί έτσι εφικτή η αποτελεσματική παρακολούθηση και ανάλυση του πολιτιστικού, οικονομικού και κοινωνικού αντίκτυπου των πολιτικών στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα·

MEDIA

21.  επιδοκιμάζει το τρέχον έργο της Επιτροπής και του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού στην τροποποίηση του συστήματος αυτόματης μοριοδότησης προκειμένου να διασφαλίζονται πράγματι ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, ενώ λαμβάνονται με ισορροπημένο τρόπο υπόψη το σύνολο των κριτηρίων που αναφέρονται στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» (διακρατικός χαρακτήρας, ανάπτυξη της διασυνοριακής συνεργασίας, οικονομίες κλίμακας, κρίσιμη μάζα, μόχλευση) καθώς και οι ικανότητες παραγωγής και τα υπάρχοντα συστήματα εθνικής στήριξης για τον οπτικοακουστικό τομέα.

22.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι το υποπρόγραμμα MEDIA είναι απόλυτα συνυφασμένο με τον διαφοροποιημένο κλάδο της οπτικοακουστικής παραγωγής και στηρίζει αποτελεσματικά την πολιτισμική πολυμορφία και τη βιομηχανική πολιτική·

23.  ενθαρρύνει την περαιτέρω προώθηση του υποτιτλισμού και της μεταγλώττισης προκειμένου να ενισχυθεί η κυκλοφορία των οπτικοακουστικών προϊόντων εντός και εκτός της ΕΕ·

24.  συνιστά να διασφαλιστεί και να καταστεί διαθέσιμη η ευρωπαϊκή οπτικοακουστική κληρονομιά για λόγους μελέτης, συμμετοχής του κοινού και οικονομικής αξιοποίησης χάρη στην ψηφιοποίηση των ταινιών και οπτικοακουστικών αρχείων·

25.  τονίζει ότι, σε ένα διεθνές και ολοένα πιο ανταγωνιστικό κινηματογραφικό τοπίο, ο ευρωπαϊκός οπτικοακουστικός τομέας εξακολουθεί να χρειάζεται τη λήψη μέτρων που θα διασφαλίζουν την πολυμορφία και την ανεξαρτησία του· τονίζει ότι χρειάζεται άμεση στήριξη της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής παραγωγής, ιδίως κατά τη φάση ανάπτυξης του έργου, πράγμα που πρέπει να γίνει μέσω της επέκτασης της κατάρτισης, ώστε να καλύπτει περισσότερες δράσεις και να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του τομέα·

26.  συνιστά να ενισχυθούν στο πλαίσιο του προγράμματος οι δράσεις που προορίζονται για τις γειτονικές χώρες, προκειμένου να ευνοηθεί η προώθηση των ευρωπαϊκών έργων στα εν λόγω εδάφη καθώς και τα κοινά δημιουργικά έργα·

27.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές επιγραμμικές πλατφόρμες εξακολουθούν να μην είναι ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο, παρά την υποστήριξη που παρέχεται για τη διαδικτυακή διανομή, και ότι είναι δύσκολη η ανεύρεση και η πρόσβαση σε ευρωπαϊκό περιεχόμενο στις υφιστάμενες πλατφόρμες·

28.  επικροτεί τον διαχωρισμό της ανάπτυξης ακροατηρίου σε πρωτοβουλίες κινηματογραφικού γραμματισμού, με έμφαση στην κινηματογραφική παιδεία στα σχολεία, και πρωτοβουλίες ανάπτυξης ακροατηρίου·

29.  τονίζει την ανάγκη να υποβάλει η Επιτροπή ένα έργο που θα αφορά τη συμμετοχή του ευρωπαϊκού ακροατηρίου μέσω δεδομένων και θα αποσκοπεί στη διερεύνηση και την ενίσχυση της ικανότητας του οπτικοακουστικού και κινηματογραφικού τομέα της Ευρώπης να συλλέγει, να αναλύει και να προβλέπει βασιζόμενος σε δεδομένα που αφορούν τις συμπεριφορές του ακροατηρίου, με σκοπό την αύξηση της ζήτησης για μη εθνικές ευρωπαϊκές ταινίες·

30.  επισημαίνει ότι η υποστήριξη ανεξάρτητων τηλεοπτικών παραγωγών για την παραγωγή τηλεοπτικών σειρών μυθοπλασίας με δυνατότητες ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο βρίσκεται σε εξέλιξη, συγκεκριμένα προκειμένου να υπάρξει ανταπόκριση στη μεγάλη διεθνή ζήτηση, επί του παρόντος, για σειρές υψηλής ποιότητας με γνήσια ευρωπαϊκά προτάγματα, ακόμη και αν τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται ως τώρα στους τομείς του ντοκιμαντέρ και των παιδικών προγραμμάτων·

31.  ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει τη στήριξή της σε κινηματογραφικά δίκτυα όπως το Europa Cinemas, τα οποία προωθούν τις ευρωπαϊκές ταινίες παγκοσμίως παρέχοντας οικονομική και λειτουργική βοήθεια στις κινηματογραφικές αίθουσες που προβάλλουν σημαντικό αριθμό ευρωπαϊκών ταινιών, και τονίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι κινηματογραφικές αίθουσες στην αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού και τη διαφύλαξη του κοινωνικού στοιχείου της κινηματογραφικής εμπειρίας·

32.  ζητεί από την Επιτροπή να αλλάξει το σύστημα πριμοδότησης για την ταυτόχρονη προβολή σε κινηματογραφικές αίθουσες και τη διάθεση βίντεο κατά παραγγελία (VOD)·

33.  συνιστά την παροχή μιας σειράς εργαλείων στους αξιολογητές, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαιτερότητας του σχεδίου στήριξης κάθε χώρας, προκειμένου να διασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στο υποπρόγραμμα MEDIA·

34.  ζητεί από την Επιτροπή να αυξήσει το ανώτατο όριο χρηματοδότησης για τα ευρωπαϊκά σχέδια βιντεοπαιχνιδιών, ώστε να λαμβάνεται υπόψη το σημαντικό και αυξανόμενο κόστους παραγωγής τους· υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη επανεξέτασης του κριτηρίου επιλεξιμότητας σχετικά με τον αποκλειστικά αφηγηματικό χαρακτήρα των βιντεοπαιχνιδιών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ευρύτερη συμπερίληψη των σχεδίων τα οποία έχουν δυνατότητες διακρατικής διανομής (αθλητικά βιντεοπαιχνίδια, παιχνίδια τύπου sandbox, κ.ά.), και την ανάγκη ένταξης του «gameplay» στα κριτήρια αξιολόγησης των σχεδίων, προκειμένου να αντικατοπτρίζεται ο κεντρικός ρόλος αυτής της πτυχής στην επιτυχία μιας παραγωγής·

Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός»

35.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει την ισορροπία μεταξύ της οικονομικής διάστασης και της εγγενούς αξίας των τεχνών και του πολιτισμού αυτής καθαυτής, και να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στους καλλιτέχνες και τους δημιουργούς·

36.  συνιστά να λάβουν τα ευρωπαϊκά έργα συνεργασίας υπόψη την καινοτομία, την κινητικότητα και τις εκτεταμένες συμπαραγωγές·

37.  ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει ικανά μέτρα για να περιοριστεί η δυσαναλογία μεταξύ αριθμού δικαιούχων και αριθμού αιτούντων, μεταξύ άλλων με την αύξηση του προϋπολογισμού για το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός», την επαρκέστερη εκπροσώπηση όλων των πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων και την αυξημένη στήριξη σε έργα μικρότερης κλίμακας·

38.  τονίζει τη σημασία της μετάφρασης στην προώθηση της κληρονομιάς της γλωσσικής ποικιλομορφίας και συνιστά τα έργα λογοτεχνικής μετάφρασης να συμπεριλαμβάνουν την προώθηση των βιβλίων και της ανάγνωσης και να υποστηρίζουν τη συμμετοχή σε εκθέσεις βιβλίου, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης θέσπισης ετήσιας Έκθεσης Ευρωπαϊκού Βιβλίου, με στόχο την αύξηση της κυκλοφορίας των βιβλίων, την προώθηση των ευρωπαϊκών λογοτεχνικών ανταλλαγών και τη διασφάλιση της αντιπροσώπευσης διαφόρων εθνικών λογοτεχνιών, καθώς και την πρόσβαση όλων στον γραμματισμό, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία·

39.  επικροτεί τη δημιουργία «κόμβων» (ευρωπαϊκές πλατφόρμες έργων), ούτως ώστε να είναι εφικτή η στήριξη των ανταλλαγών και της συνεργασίας μεταξύ νεοεμφανιζόμενων καλλιτεχνών και δημιουργών·

40.  εμμένει στην άποψη ότι τα σταθερά και άκρως αντιπροσωπευτικά ευρωπαϊκά πολιτιστικά δίκτυα είναι θεμελιώδους σημασίας για την προβολή των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων στην Ευρώπη και σε τρίτες χώρες, καθώς συχνά είναι τα πρώτα που ξεκινούν συνεργασίες σε νέα πεδία, τομείς ή χώρες· θεωρεί ότι ο ρόλος τους ως συντονιστών δράσεων και ως προαγωγών πολιτισμού και δημιουργικότητας για ολόκληρα καλλιτεχνικά πεδία θα πρέπει να υποστηριχθεί με επιχορηγήσεις λειτουργίας· πιστεύει ότι, σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να θεσπιστούν εκ των προτέρων σαφή και διαφανή κριτήρια επιλογής·

41.  ζητά από την Επιτροπή και τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) να παρέχει στο υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» ευκαιρίες εξωτερικής προβολής και δομημένης επαφής με τους φορείς του κλάδου·

42.  συνιστά την επαναφορά του ευρωπαϊκού βραβείου θεάτρου και τη θέσπιση συγκεκριμένης πίστωσης·

43.  υπογραμμίζει την επιτυχία και τη σημασία του προγράμματος «Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης» (ΠΠΕ), το οποίο βασίζεται στη δυναμική των πόλεων και των περιφερειών που συμμετέχουν στη διαδικασία, ώστε το σήμα και η, πολύ ταπεινή πάντα, οικονομική συνεισφορά της ΕΕ να αποτελούν πραγματικό πλεονέκτημα για περαιτέρω χρηματοδότηση και δραστηριότητες οι οποίες θα διαρκέσουν περισσότερο από ένα έτος·

44.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επερχόμενη επέκταση του προγράμματος ΠΠΕ σε υποψήφιες χώρες και σε χώρες της ΕΖΕΣ από το 2020 και συνιστά καλύτερη διάδοση αυτής της εμπειρίας τόσο εντός της ΕΕ όσο και εκτός·

45.  συνιστά να ληφθεί μέριμνα για μεγαλύτερη προβολή του Σήματος Ευρωπαϊκής Κληρονομιάς και τονίζει τη σημασία των αντίστοιχων (υλικών και άυλων) τόπων όσον αφορά την ευρωπαϊκή ταυτότητα και την προώθηση ενός κοινού αισθήματος του ανήκειν στην Ευρώπη, την οικοδόμηση της ΕΕ και τη γνωριμία με κληρονομιές διαφορετικών περιοχών, για ένα καλύτερο μέλλον·

46.  συνιστά να ληφθούν μέτρα για τον συντονισμό μεταξύ του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» και των πρωτοβουλιών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018, καθώς και για την επαρκή υποστήριξη των εν λόγω πρωτοβουλιών, αρχής γενομένης από το προπαρασκευαστικό έτος του 2017, μέσω πάντως ειδικής προς τον σκοπό αυτό γραμμής του προϋπολογισμού και όχι με τη χρήση πόρων που διατίθενται για το υποπρόγραμμα Πολιτισμός, όπως προτείνεται από την Επιτροπή·

47.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τρόπους για τη διευκόλυνση των προσφύγων που ασχολούνται με τις τέχνες να βρουν πρόσβαση στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη»·

Διατομεακή Συνιστώσα

48.  προτρέπει μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να αναπτύξει και να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες της Συνιστώσας για την επίτευξη των στόχων της, όπως ορίζεται στον κανονισμό, ιδίως όσον αφορά την προώθηση της διακρατικής και διατομεακής συνεργασίας·

49.  συνιστά να συμπεριληφθούν στη Συνιστώσα τα ακόλουθα τρία μέτρα στήριξης: α) δημιουργία προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη Mundus» για διακρατική συνεργασία, β) κοινωνική ένταξη και γ) καινοτόμα έργα διασταυρούμενου και διατομεακού χαρακτήρα·

50.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει γεωγραφική και τομεακή ισορροπία στο πλαίσιο του μηχανισμού εγγυοδοσίας, για να διασφαλίσει ίσους όρους πρόσβασης των οργανισμών μικρής κλίμακας, των πρωτοβουλιών από τη βάση και έργων από όλα τα κράτη μέλη, να αξιολογήσει τον αντίκτυπό του, ιδίως στις μικρές πολιτιστικές επιχειρήσεις και τους πολιτιστικούς διαμεσολαβητές και δικτυωτές, καθώς και να εξετάσει δυνατότητες όσον αφορά την ανάπτυξη συνεργειών με το ΕΤΣΕ και άλλα προγράμματα, ιδίως το COSME, ώστε να διασφαλίσει ότι ο μηχανισμός εγγυοδοσίας χρησιμοποιείται με τον αποτελεσματικότερο τρόπο για να βοηθηθεί ο πολιτιστικός και δημιουργικός τομέας·

51.  προσβλέπει στα πρώτα αποτελέσματα του Μηχανισμού Χρηματοοικονομικής Εγγύησης που δρομολογήθηκε το 2016· αναμένει ότι αυτό το νέο μέσο της αγοράς, διευκολύνοντας την πρόσβαση των ΜΜΕ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων σε δάνεια, θα βοηθήσει στην αύξηση των πολιτιστικών και δημιουργικών έργων, τομέων που αντιπροσωπεύουν το 4,4% του ΑΕγχΠ της ΕΕ και το 3,8% του εργατικού δυναμικού της, ούτως ώστε να αναπτυχθεί όλο το δυναμικό τους, ως ελπιδοφόρα πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης και κινητήρια δύναμη ανταγωνιστικότητας, πολιτιστικής πολυμορφίας και διασυνοριακής συνεργασίας· εκφράζει ωστόσο έντονη δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι ο μηχανισμός θα είναι επιχειρησιακά λειτουργικός μόνο σε χώρες όπου υφίσταται ήδη ανάλογο μέσο·

52.  επικροτεί την ανάληψη δράσης εκ μέρους της Επιτροπής και του EACEA για την παροχή κατάρτισης και την εξισορρόπηση των δεξιοτήτων σε όλα τα γραφεία του «Δημιουργική Ευρώπη» και συνιστά τη συνέχιση των προσπαθειών αυτού του είδους·

53.  καλεί την Επιτροπή και τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού να βελτιώσουν την επικοινωνία και την ανταλλαγή πληροφοριών με τα Γραφεία Δημιουργικής Ευρώπης σε σχέση με τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα και τις νέες διατομεακές πρωτοβουλίες· συνιστά στην Επιτροπή, προκειμένου να βελτιωθεί η υλοποίηση του προγράμματος, να λαμβάνεται σε μεγαλύτερο βαθμό υπόψη η εμπειρογνωμοσύνη που διαθέτουν τα γραφεία του «Δημιουργική Ευρώπη», στα προηγούμενα και στα επόμενα στάδια της διαδικασίας επιλογής, και να καταστήσουν τα εργαλεία και την τεκμηρίωση που παράγουν τα εν λόγω γραφεία διαθέσιμα διαδικτυακώς ως πρότυπα χρηστών πρακτικών· τονίζει την ανάγκη για καλύτερη συνεργασία μεταξύ των γραφείων του «Δημιουργική Ευρώπη» ώστε να γίνουν αποτελεσματικότερα συμβουλευτικά εργαλεία για όσους πολίτες υποβάλλουν αίτηση σε αυτά· επισημαίνει ότι η εμπιστευτικού χαρακτήρα ανταλλαγή εκθέσεων αξιολόγησης, ακόμη και αρνητικού χαρακτήρα, μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση των ικανοτήτων τους, καλεί δε την Επιτροπή να αυξήσει τη διαφάνεια των αξιολογήσεων και των διαδικασιών επιλογής·

Συστάσεις για τη μελλοντική πορεία του προγράμματος

54.  συνιστά τη συνέχιση, ανανέωση και βελτίωση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» κατά την περίοδο 2021-2028, ως προγράμματος το οποίο περιλαμβάνει όλους τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς, με έμφαση σε έργα υψηλής ποιότητας, με την ίδια αξία και προτεραιότητες, με δύο υποπρογράμματα και μία Διατομεακή Συνιστώσα, συμπεριλαμβανομένων και περιλαμβάνει κατάρτιση, ανάπτυξη ακροατηρίου, πρόσβαση σε αγορές, κοινωνική ένταξη, πολιτιστική δημοσιογραφία, διεθνή συνεργασία, έργα διατομεακού και διασταυρούμενου χαρακτήρα, καθώς και επικοινωνία, μελέτες, μηχανισμό εγγυοδοσίας και υποστήριξη μέσω των γραφείων του «Δημιουργική Ευρώπη»·

55.  χαιρετίζει, υπό το πρίσμα της σημαντικής εισροής μεταναστών και προσφύγων στην ΕΕ που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, την αυξανόμενη διαπολιτισμική διάσταση του προγράμματος, η οποία ελπίζεται ότι από το 2017 θα οδηγήσει σε περισσότερα έργα που θα ενισχύουν την πολιτιστική πολυμορφία και τον διαπολιτισμικό διάλογο και θα προωθούν την πολυγλωσσία· υπογραμμίζει ότι το στοιχείο αυτό θα πρέπει να υποστηριχθεί ως κανονική συνιστώσα του προγράμματος, δεδομένου ότι η πολιτιστική ένταξη θα εξακολουθήσει, όπως φαίνεται, να αποτελεί πρόκληση σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ τα επόμενα χρόνια.

56.  συνιστά η νομική βάση του επόμενου προγράμματος να συμπεριλάβει ρητά μεταξύ των στόχων του προγράμματος και των υποπρογραμμάτων, καθώς και μεταξύ των κριτηρίων επιλογής και αξιολόγησης, την προώθηση της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής ποιότητας και την εγγενή αξία του πολιτισμού·

57.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, στο πλαίσιο της αναπροσαρμογής του υποπρογράμματος MEDIA, εάν μπορεί να γίνει αποδοτικότερη η ενίσχυση μέσω της ανάθεσης μικρότερων έργων στους πυλώνες του προγράμματος που αφορούν την παραγωγή, τα φεστιβάλ, τους κινηματογράφους και τη διανομή·

58.  παροτρύνει την Επιτροπή να υιοθετήσει προορατική προσέγγιση όσον αφορά την αποδοχή νέων χωρών στο πρόγραμμα, λαμβάνοντας μέριμνα για τη χορήγηση ειδικού καθεστώτος σε χώρες της νότιας και ανατολικής Ευρωπαϊκής Γειτονίας·

59.  σημειώνει ότι οι ευρωπαϊκές κινηματογραφικές συμπαραγωγές είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της αναγκαίας ανταγωνιστικότητας των προϊόντων μας και την αντιμετώπιση των προκλήσεων της αγοράς, συνιστά δε την ανάπτυξή τους με ανάλογους τρόπους και πόρους, μεταξύ άλλων σε συνεργασία με ηγετικούς ευρωπαϊκούς θεσμούς του κλάδου, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενίσχυσης των Κινηματογραφικών και Οπτικοακουστικών Συμπαραγωγών (Eurimages)·

60.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, με δεδομένο το πλήθος των επιμέρους πολιτιστικών τομέων, αν θα ήταν σκόπιμο να ιδρυθεί ευρωπαϊκό παρατηρητήριο για τον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα, ανάλογο με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του Οπτικοακουστικού Τομέα, με πρότυπα ανάλογα των προτύπων του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου του Οπτικοακουστικού Τομέα, και, αν ναι, να αναπτύξει ποιοτικά κριτήρια που θα ανταποκρίνονται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα των συγκεκριμένων τομέων·

o
o   o

61.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 221.
(2) ΕΕ L 169 της 1.7.2015, σ. 1.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0293.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0005.
(5) ΕΕ C 346 της 21.9.2016, σ. 10.
(6) ΕΕ C 93 της 9.3.2016, σ. 95.
(7) ΕΕ C 377 E της 7.12.2012, σ. 135.
(8) ΕΕ C 377 E της 7.12.2012, σ. 142.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου