Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2328(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0030/2017

Teksty złożone :

A8-0030/2017

Debaty :

PV 02/03/2017 - 2
CRE 02/03/2017 - 2

Głosowanie :

PV 02/03/2017 - 6.7
CRE 02/03/2017 - 6.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0062

Teksty przyjęte
PDF 450kWORD 62k
Czwartek, 2 marca 2017 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Wdrażanie programu Kreatywna Europa
P8_TA(2017)0062A8-0030/2017

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1295/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego program „Kreatywna Europa” (2014–2020) i uchylającego decyzje nr 1718/2006/WE, nr 1855/2006/WE i nr 1041/2009/WE (2015/2328(INI))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1295/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające program „Kreatywna Europa” (2014–2020) i uchylające decyzje nr 1718/2006/WE, nr 1855/2006/WE i nr 1041/2009/WE(1) (“zwany dalej rozporządzeniem”),

–  uwzględniając art. 167 i 173 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając Konwencję w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego przyjętą przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) w dniu 20 października 2005 r.,

–  uwzględniając wspólny komunikat Komisji Europejskiej i Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa do Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2016 r. pt. „W stronę strategii UE w dziedzinie międzynarodowych stosunków kulturalnych” (JOIN(2016)0029),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 26 września 2012 r. pt. „Promowanie sektora kultury i sektora kreatywnego na rzecz wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w UE” (COM(2012)0537),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 30 czerwca 2010 r. pt. „Europa – najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie – nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego” (COM(2010)0352),

–  uwzględniając zieloną księgę Komisji z dnia 27 kwietnia 2010 r. pt. „Uwalnianie potencjału przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej” (COM(2010)0183),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych(2),

–  uwzględniając konkluzje Rady z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie oddziaływania sektora kultury i sektora kreatywnego, służącego stymulowaniu innowacji, stabilności gospodarczej i włączenia społecznego,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 września 2015 r. w sprawie dążenia ku zintegrowanemu podejściu do dziedzictwa kulturowego w Europie(3),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie roli dialogu międzykulturowego, różnorodności kulturowej i edukacji w promowaniu podstawowych wartości UE(4),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie filmu europejskiego w dobie cyfrowej(5),

–  uwzględniając badanie „Europejskie Stolice Kultury: strategia sukcesu i skutki długoterminowe” przeprowadzone przez Departament Polityczny B: Polityka Strukturalna i Polityka Spójności na zamówienie Komisji Kultury i Edukacji,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 września 2013 r. w sprawie promowania europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego na rzecz wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia(6),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie kulturowego wymiaru działań zewnętrznych UE(7),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie uwalniania potencjału przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej(8),

–  uwzględniając unijny plan prac w dziedzinie kultury na lata 2015–2018,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą a Komisją Europejską z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa, w szczególności ustępy 20–24 dotyczące oceny ex post obowiązującego ustawodawstwa,

–  uwzględniając art. 52 Regulaminu oraz art. 1 ust. 1 lit. e) decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie procedury udzielania zgody na sporządzenie sprawozdań z własnej inicjatywy i załącznik 3 do tej decyzji,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji oraz opinię Komisji Budżetowej (A8-0030/2017),

A.  mając na uwadze, że program „Kreatywna Europa” ma na celu z jednej strony ochronę i wspieranie europejskiej różnorodności kulturowej i językowej oraz propagowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego, a z drugiej strony wzmacnianie konkurencyjności europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego;

B.  mając na uwadze, że kultura jest podstawowym czynnikiem propagowania integracji europejskiej;

C.  mając na uwadze, że program „Kreatywna Europa”, a w szczególności podprogram „Kultura”, jest poważnie niedofinansowany, przez co powstają trudności w spełnianiu wysokich oczekiwań;

D.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 3 i 4 rozporządzenia propagowanie europejskiej różnorodności kulturowej i językowej oraz europejskiego dziedzictwa kulturowego, a konkretniej propagowanie ponadnarodowego obiegu dzieł kultury i pracy twórczej, należą do podstawowych celów programu;

E.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 12 rozporządzenia propagowanie ponadnarodowego obiegu i mobilności, a konkretniej wspieranie obiegu literatury europejskiej w celu zapewnienia możliwie najszerszego do niej dostępu, znajdują się wśród priorytetów podprogramu „Kultura”;

F.  mając na uwadze, że jednolita struktura programu posiada zalety prowadzące do osiągnięcia masy krytycznej i potencjalnie eksponuje obszary, które nadal są niedoceniane i borykają się z tymi samymi wyzwaniami związanymi z rozdrobnieniem, globalizacją, brakiem odpowiednich danych oraz trudnościami w dostępie do kredytów;

G.  mając na uwadze, że struktura programu obejmująca dwa podprogramy, zachowująca specyfikę i tożsamość obu, oraz dodanie komponentu międzykulturowego stanowią atut zapewniający lepsze zrozumienie współpracy i przemian zachodzących w dziedzinie kultury i łączący z państwami trzecimi;

H.  mając na uwadze, że komponent międzysektorowy tylko częściowo rozwinął swój strategiczny cel promowania ponadnarodowej i międzysektorowej współpracy kulturalnej;

I.  mając na uwadze, że program „Kreatywna Europa” umożliwia współpracę i wspólne działania z państwami, które nie biorą w nim udziału, oraz z organizacjami międzynarodowymi działającymi w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, takimi jak UNESCO, Rada Europy i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, w oparciu o wspólnie wniesiony wkład w osiąganie celów programu;

J.  mając na uwadze, że system wskaźników efektywności przewidziany w art. 18 rozporządzenia, w tym wskaźników dotyczących ogólnych celów programu, wskaźników dołączonych odpowiednio do podprogramów MEDIA i „Kultura”, a także specjalnych wskaźników dotyczących systemu poręczeń, nie został do tej pory ustanowiony lub nie rozpoczął działalności;

K.  mając na uwadze, że obecny system oceny okazał się niedostosowany do charakteru i specyfiki programu oraz że w związku z tym należy ten system udoskonalić;

L.  mając na uwadze, że specjalne działania – takie jak przyznawanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury, w tym stworzenie ich sieci, oraz znaku dziedzictwa europejskiego – ujawniły potencjał dla zrównoważonego lokalnego rozwoju gospodarczego i turystyki kulturalnej, w związku z czym należy je wspierać i promować w bardziej aktywny sposób;

M.  mając na uwadze, że w 2016 r. w ramach komponentu międzysektorowego opublikowano zaproszenie do składania wniosków dotyczących projektów włączania uchodźców w społeczeństwo europejskie, aby promować i wspierać kreatywność i dialog międzykulturowy;

N.  mając na uwadze, że obszar wsparcia „projekty współpracy” w podprogramie „Kultura” pochłania około 70 % budżetu tego podprogramu, cieszy się dużą popularnością wśród podmiotów sektora kultury i ma na celu opracowanie wspólnych podejść na poziomie transgranicznym, umożliwiając otwarte sformułowanie nieprzewidzianych, wysoce innowacyjnych i kreatywnych projektów, które są wyraźnie pożądane;

O.  mając na uwadze, że choć rozporządzenie przewiduje zawieranie dwustronnych porozumień z państwami trzecimi z myślą o umożliwieniu im udziału w programie lub jego częściach, jak dotąd tylko kilka państw ukończyło tę procedurę;

P.  mając na uwadze, że dzięki działaniom podjętym przez Parlament kulturę, branże sektora kultury i sektora kreatywnego oraz sektora audiowizualnego uwzględniono – choć w niedostatecznym stopniu – w wieloletnich programach Erasmus+, „Horyzont 2020” i COSME, funduszach strukturalnych oraz priorytetach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS);

Q.  mając na uwadze, że istnieje silna synergia między nieformalnym uczeniem się a sektorem kreatywnym i sektorem mediów, ponieważ wiele organizacji artystycznych, medialnych i kulturalnych oferuje możliwości kształcenia nieformalnego;

R.  mając na uwadze, że odsetek wnioskodawców, którym przyznano pomoc, wynosi 15 % w przypadku podprogramu Kultura i 44 % w przypadku podprogramu MEDIA, niemniej jest on niższy (32 %) w tym drugim podprogramie, jeśli wyłączy się z tego zestawienia automatyczne schematy;

S.  mając na uwadze, że dotychczas w ramach podprogramu złożono łącznie 13 000 wniosków i udzielono wsparcia na rzecz ponad 5500 projektów;

T.  mając na uwadze, że system punktów automatycznych wykorzystywany w podprogramie MEDIA, którego celem jest zapewnienie równych szans wszystkim państwom członkowskim, doprowadził do zakłóceń rynku i postawił w szczególnie niekorzystnej sytuacji państwa o wysokich zdolnościach produkcyjnych w dziedzinie materiałów audiowizualnych;

U.  mając na uwadze, że rodzaj dotacji przyznawanych na projekty współpracy w ramach podprogramu „Kultura” programu „Kreatywna Europa” nie odpowiada potrzebom sieci, które opierają się na strukturze i działalności operacyjnej, jak w poprzednim programie „Kultura” 2007–2013;

V.  mając na uwadze, że zainteresowane strony krytykują obsługę administracyjną (proces składania wniosków, oceny i sprawozdawczości) ze względu na utrzymujące się obciążenia administracyjne; w związku z powyższym podkreśla konieczność uproszczenia procedury składania wniosków w celu ułatwienia dostępu do programu oraz aby zachęcić do udziału potencjalnych beneficjentów;

W.  mając na uwadze, że biura programu „Kreatywna Europa” są kluczowymi pośrednikami między Komisją a Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) oraz wnioskodawcami, i mając na uwadze, że powinny być one lepiej informowane o toczącym się procesie decyzyjnym oraz że należy je w większym stopniu włączyć w przekazywanie informacji dotyczących projektów i propagowanie ich wyników;

X.  mając na uwadze, że podmioty z sektora skarżą się na znaczne obciążenia administracyjne w procesie składania wniosków, który obejmuje obszerne wytyczne oraz dużą liczbę dokumentów, niekiedy zawierających sprzeczne informacje;

Y.  mając na uwadze, że zgłoszono problemy występujące przy rejestracji przedsiębiorstw w systemie uwierzytelniania Komisji Europejskiej; mając jednak na uwadze, że elektroniczny formularz wniosku spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem;

1.  wzywa państwa członkowskie do zwiększenia budżetu programu „Kreatywna Europa”, aby spełniał on oczekiwania obywateli europejskich i był zgodny z ambicjami każdego podprogramu, i do uznania tym samym, że wartości produkcji kulturalnej nie można zmierzyć wyłącznie za pomocą danych ekonomicznych, oraz do umożliwienia osiągnięcia większej skuteczności i lepszych wyników;

2.  z zadowoleniem przyjmuje szereg środków usprawniających wprowadzonych w zarządzaniu programem w 2014 r.;

3.  ubolewa, że brak zdolności finansowych nadal stanowi jedną z największych przeszkód dla potencjalnych kandydatów, obok przeszkód administracyjnych i regulacyjnych; zachęca Komisję, EACEA i biura krajowe programu „Kreatywna Europa”, aby dążyły do rozwiązania problemu niewystarczającej reprezentacji mikropodmiotów z sektora kultury wśród finansowanych organizacji oraz w niektórych sektorach podprogramu „Kultura”;

4.  zwraca się do Komisji, by zwiększyła spójność programu z wszystkimi istotnymi obszarami unijnej polityki oraz z innymi źródłami finansowania;

5.  zwraca się do Komisji, by zapewniła właściwą koordynację między dyrekcjami generalnymi odpowiedzialnymi za program „Kreatywna Europa” oraz z EACEA i biurami programu, zwracając uwagę na różne fazy wdrażania programu „Kreatywna Europa”, oraz przypomina, że rola biur programu i EACEA jest niezwykle ważna, ponieważ obejmuje nie tylko bezpośrednią łączność z beneficjentami, ale cały sektor kultury i sektor kreatywny;

6.  zwraca się do Komisji, by współpracowała tak ściśle, jak to możliwe z UNESCO, Radą Europy, a także z OECD, aby wypracować silniejszą podstawę wspólnego wkładu w realizację celów programu i ocenę wpływu, zwłaszcza w wymiarze międzynarodowym, a także w zakresie poszanowania szczególnych wartości ludzkich i ekonomicznych kultury i twórczości;

7.  zaleca, by Komisja zachowała obecną strukturę programu „Kreatywna Europa”, a jednocześnie by przeanalizowała i lepiej określiła specyfikę obydwu podprogramów, tak by wzmocnić potencjał komponentu międzysektorowego oraz sprawdzić, czy wdrażanie funduszu gwarancyjnego jest skuteczne;

8.  zwraca się do Komisji o zapewnienie – w ramach obydwu podprogramów oraz w wytycznych dla oceniających – lepszej równowagi między komponentem artystycznym i kreatywnym oraz aspektem kierowniczym i innowacyjnym, w szczególności w przypadku branż sektora kultury i sektora kreatywnego;

9.  zwraca się do Komisji, by wykorzystała system wskaźników efektywności przewidziany w art. 18 podstawy prawnej programu „Kreatywna Europa”, i w ten sposób podkreślała artystyczny i twórczy składnik programu, zbyt często poświęcany ze względów czysto ekonomicznych, takich jak potencjał kierowniczy czy zwiększenie liczebności widowni;

10.  wzywa Komisję, by rozszerzyła zestaw istniejących już sześciu obszarów wiedzy specjalistycznej oceniających o dodatkowe dziedziny, aby zapewnić skuteczniejsze radzenie sobie z zagadnieniami w dziedzinach szczegółowych;

11.  wzywa Komisję i EACEA, by udoskonaliły procedurę oceny, zwiększając liczbę oceniających na pierwszym etapie, oraz przewidziały rundę bezpośrednich spotkań, podczas których podejmowane będą kolegialne decyzje dotyczące wyboru zwycięskich kandydatów spośród tych, którzy pomyślnie przeszli drugi etap; podkreśla, że należy zapewnić wysoką przejrzystość, a ciężar uzasadnienia przy odrzucaniu projektów musi zostać szczegółowo i jasno wyjaśniony, tak aby nie zagrozić akceptacji programu wskutek trudno zrozumiałych uzasadnień;

12.  zwraca się do Komisji, by zapewniła możliwości szkolenia i budowania potencjału dla podmiotów działających w dziedzinie kultury, które pragną poprawić swoje umiejętności w zakresie procedur składania wniosków oraz całościowego zarządzania projektem i realizacji projektu;

13.  zwraca się do Komisji i EACEA, by bardziej wspierały podmioty działające w dziedzinie kultury w poszukiwaniu partnerów do projektów współpracy, za pomocą takich środków jak, między innymi, specjalne odpowiadające sobie sekcje w ramach najważniejszych europejskich wydarzeń kulturalnych, poprawa istniejących narzędzi wyszukiwania i baz danych oraz stwarzanie możliwości tworzenia sieci wokół wcześniej ogłoszonych tematów;

14.  zwraca się do Komisji i EACEA, by podjęły środki w celu poprawy przejrzystości procedury kwestionowania w przypadku odrzuconych wniosków, co pozwoli zmniejszyć ogólną frustrację wśród kandydatów i zwiększyć wiarygodność programu w perspektywie długoterminowej;

15.  wzywa Komisję do dalszego uproszczenia procedur składania wniosków i procedur sprawozdawczych przez ograniczenie i uproszczenie wytycznych i innych dokumentów, mniej rygorystyczne rozliczanie czasu oraz przygotowanie wzoru ustaleń dotyczących współpracy;

16.  wzywa Komisję do wykorzystania wszystkich dostępnych narzędzi dla jeszcze lepszej promocji i upowszechniania wyników realizowanych projektów, jak również do informowania o europejskiej wartości dodanej wszystkich działań prowadzonych w ramach programu;

17.  wzywa Komisję, by unikała zmiany priorytetów lub dodawania nowych priorytetów bez wcześniejszego zapewnienia biurom programu „Kreatywna Europa” oraz zainteresowanym stronom wystarczającego czasu na przygotowanie się do następnych zaproszeń do składania wniosków;

18.  wzywa Komisję do dalszego uproszczenia kwestii finansowych, również przez rozszerzenie stosowania kwoty ryczałtowej oraz zachęcanie do powszechniejszego stosowania zwrotów zryczałtowanych, oraz stosowania kryteriów, które nie utrudniają małym projektom dostępu do finansowania, a także do zadbania o to, by ostateczna wypłata dotacji była dokonywana w najlepszym możliwym czasie, co powinno być kryterium doskonałości dla pracy EACEA, zarówno dla podprogramu „Kultura”, jak i MEDIA;

19.  zauważa, że istnieją znaczne różnice między poszczególnymi krajami w poziomie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w projekty współpracy, co następnie powoduje znaczne rozbieżności pod względem możliwości współfinansowania między partnerami z różnych państw członkowskich; wzywa zatem Komisję do rozważenia ewentualnej alternatywy dla oceny pracy personelu w ramach projektów współpracy w oparciu o inne wskaźniki niż wyłącznie grupa zaszeregowania;

20.  wzywa Komisję, by wspólnie z Eurostatem nadal prowadziła prace w celu określenia kryteriów szczegółowych właściwych dla specyficznego charakteru danego sektora (wartość twórcza, kulturalna i artystyczna, innowacyjność, wzrost, włączenie społeczne, budowanie wspólnoty, umiędzynarodowienie, rozwój przedsiębiorczości, zdolność wywoływania efektu mnożnikowego oraz efektu przenikania itd.) oraz by oceniła możliwe włączenie do procesu Wspólnego Centrum Badawczego; w związku z tym podkreśla znaczenie budowania wysokiej jakości zasobów wiedzy na temat sektorów, a także badań statystycznych i dostępu do porównywalnych zasobów danych w tej dziedzinie, co umożliwi skuteczne monitorowanie i analizę kulturowego, ekonomicznego i społecznego wpływu polityki na sektor kultury i sektor kreatywny;

Podprogram MEDIA

21.  przyjmuje z zadowoleniem bieżące prace Komisji i EACEA służące modyfikacji systemu punktów automatycznych by zapewnić rzeczywiście równe warunki działania z uwzględnieniem w wyważony sposób wszystkich kryteriów wymienionych w programie „Kreatywna Europa” (charakteru ponadnarodowego, rozwoju współpracy ponadnarodowej, oszczędności skali, masy krytycznej, efektu dźwigni), a także z uwzględnieniem zdolności produkcyjnych oraz istniejących krajowych programów wsparcia dla branży audiowizualnej;

22.  przyznaje, że podprogram MEDIA okazał się być silnie zakorzeniony w zróżnicowanym sektorze audiowizualnym i skutecznie wspiera politykę różnorodności kulturowej oraz politykę branżową;

23.  zachęca do dalszego rozwoju takich działań jak tworzenie napisów i dubbingu, aby wspierać rozpowszechnianie produktów audiowizualnych w UE i poza nią;

24.  zaleca zabezpieczenie i udostępnienie europejskiego dziedzictwa audiowizualnego na potrzeby badań, zaangażowania odbiorców i wzmacniania jego wartości ekonomicznej dzięki digitalizacji filmów i archiwów audiowizualnych;

25.  podkreśla, że na międzynarodowym i coraz bardziej konkurencyjnym rynku filmowym europejski sektor audiowizualny w dalszym ciągu potrzebuje środków wsparcia w celu zabezpieczenia jego różnorodności i niezależności; podkreśla, że należy wspierać bezpośrednio europejskie produkcje audiowizualne, zwłaszcza na etapie opracowywania projektów, oraz że powinno się to odbywać poprzez rozszerzenie zakresu szkoleń, tak by obejmowały one więcej działań i wzmocniły konkurencyjność sektora;

26.  zaleca wzmocnienie działań ukierunkowanych na państwa sąsiadujące uczestniczące w programie, tak aby sprzyjać promocji dzieł europejskich na tych terytoriach i wspierać wspólne projekty twórcze;

27.  przyznaje, że pomimo wsparcia dla dystrybucji online europejskie platformy internetowe nadal nie są konkurencyjne na szczeblu międzynarodowym i że treści europejskie są trudne do znalezienia lub trudno dostępne na istniejących platformach;

28.  z zadowoleniem przyjmuje wydzielenie z działań na rzecz rozwoju publiczności inicjatywy promującej znajomość dzieł sztuki filmowej z położeniem szczególnego nacisku na edukację filmową w szkołach;

29.  podkreśla, że Komisja powinna przedstawić oparty na danych projekt zaangażowania publiczności europejskiej, który miałby na celu zbadanie i wzmocnienie potencjału sektora audiowizualnego i filmowego w Europie i w ramach którego gromadzono by, analizowano i prognozowano dane dotyczące zachowań odbiorców w celu zwiększenia popytu na filmy europejskie pochodzące spoza kraju odbiorcy;

30.  podkreśla, że udzielane jest stałe wsparcie niezależnym producentom telewizyjnym seriali fabularnych chcącym konkurować na szczeblu światowym, aby w szczególności zapewniać prawdziwie europejskie oferty w odpowiedzi na obecny duży międzynarodowy popyt na seriale wysokiej jakości, mimo że to produkcje dokumentalne i skierowane do dzieci odnoszą jak dotąd największe sukcesy;

31.  zwraca się do Komisji, aby utrzymała swoje wsparcie dla sieci kin, takich jak Europa Cinemas, które promują film europejski na całym świecie, przez finansową i operacyjną pomoc dla kin pokazujących znaczną liczbę filmów europejskich, oraz podkreśla kluczową rolę, jaką kina spełniają w podnoszeniu świadomości odbiorców i podtrzymywaniu wymiaru społecznego doświadczenia, jakim jest kino;

32.  zwraca się do Komisji o zmianę systemu premiowego za równoczesne udostępnienie dzieł w kinach i na platformach VOD;

33.  zaleca wyposażenie oceniających w zbiór narzędzi uwzględniający specyfikę systemów wsparcia w każdym państwie, aby zapewnić równe warunki działania w podprogramie MEDIA;

34.  zwraca się do Komisji o podniesienie maksymalnego pułapu finansowania dla projektów dotyczących europejskich gier wideo, aby uwzględnić ogromne i rosnące koszty ich produkcji; podkreśla ponadto konieczność dokonania przeglądu kryterium kwalifikowalności dotyczącego wyłącznie narracyjnego charakteru gry wideo, aby umożliwić szersze uwzględnianie projektów dysponujących potencjałem w zakresie dystrybucji ponadnarodowej (gry sportowe, gry typu „sandbox” itp.) oraz włączanie rozgrywki („gameplay”) do kryteriów oceny projektów, aby odzwierciedlić kluczową rolę, którą ten aspekt odgrywa w powodzeniu danej produkcji;

Podprogram „Kultura”

35.  zwraca się do Komisji o znalezienie równowagi pomiędzy wymiarem gospodarczym a sztuką i kulturą jako wartością samą w sobie oraz o zwrócenie większej uwagi na artystów i twórców;

36.  zaleca, by europejskie projekty współpracy uwzględniały innowację, mobilność i obszerne projekty koprodukcji;

37.  zwraca się do Komisji, aby przedstawiła możliwe środki służące ograniczeniu dysproporcji między liczbą beneficjentów a liczbą kandydatów, obejmujące między innymi zwiększenie budżetu podprogramu „Kultura”, bardziej adekwatną reprezentację całego sektora kultury i sektora kreatywnego oraz większe wsparcie dla projektów o mniejszej skali;

38.  podkreśla znaczenie tłumaczenia dla promowania dziedzictwa różnorodności językowej i zaleca, by projekty tłumaczeń literackich objęły promocję książek i czytelnictwa oraz wspierały uczestnictwo w targach książki, w tym rozważenie stworzenia dorocznych Europejskich Targów Książki, by zwiększyć obieg książek, promować wymianę literacką w Europie i zapewnić prezentację literatury poszczególnych krajów, a także zagwarantować dostęp do umiejętności czytania i pisania dla wszystkich, w tym dla osób niepełnosprawnych;

39.  z zadowoleniem przyjmuje utworzenie „ośrodków” (projekty europejskich platform) w celu wspierania debiutujących artystów i twórców oraz umożliwienia im wymiany i współpracy;

40.  nalega, by stabilne i wysoce reprezentatywne europejskie sieci kulturalne odgrywały podstawową rolę w eksponowaniu kultury i działalności artystycznej w Europie oraz w stosunkach z państwami trzecimi, ponieważ często to one jako pierwsze podejmują współpracę w nowych dziedzinach, sektorach lub z nowymi krajami; uważa, że ich rola jako koordynatorów działań oraz promotorów kultury i kreatywności dla całej domeny artystycznej powinna otrzymywać wsparcie w postaci dotacji operacyjnych; uważa, że w związku z powyższym należy wcześniej ustanowić jasne i przejrzyste kryteria wyboru;

41.  zwraca się do Komisji i do EACEA o stworzenie okazji do zaprezentowania zewnętrznym odbiorcom podprogramu „Kultura” oraz o przeprowadzenie zorganizowanego spotkania z podmiotami działającymi w sektorze;

42.  zaleca przywrócenie Europejskiej Nagrody Teatralnej i przydzielenie odpowiedniego finansowania na ten cel;

43.  podkreśla powodzenie i znaczenie programu Europejskich Stolic Kultury opartego na dynamice miast i regionów uczestniczących w procesie, które to miasta i regiony ze znaku dziedzictwa europejskiego i wciąż bardzo skromnego wkładu finansowego UE czynią prawdziwy atut dla pozyskania dalszego finansowania i prowadzenia dalszych działań na okres znaczenie przekraczający dany rok;

44.  z zadowoleniem przyjmuje zbliżające się i planowane na 2020 r. rozszerzenie programu Europejska Stolica Kultury na państwa kandydujące i państwa EFTA i zaleca, by dalej dzielić się tym doświadczeniem w UE i poza nią;

45.  zaleca, by zwiększyć widoczność znaku dziedzictwa europejskiego, i podkreśla znaczenie obiektów materialnych i niematerialnych w tworzeniu tożsamości europejskiej, szerzeniu wspólnego poczucia przynależności do Europy, budowaniu UE i uczeniu się o różnorodnym dziedzictwie dla zapewnienia lepszej przyszłości;

46.  zaleca podjęcie kroków w celu zapewnienia koordynacji i odpowiedniego wsparcia inicjatyw wpisujących się w obchodzony w 2018 r. Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego w ramach programu „Kreatywna Europa”, poczynając od działań przygotowawczych w 2017 r., które powinny być jednak finansowane ze specjalnej linii budżetowej, a nie ze środków przeznaczonych na podprogram „Kultura”, jak proponowała Komisja;

47.  zwraca się do Komisji o rozważenie sposobów ułatwienia dostępu uchodźców znających dziedzinę sztuki do programu „Kreatywna Europa”;

Komponent międzysektorowy

48.  nalega, by Komisja rozwijała i w pełni wykorzystywała potencjał komponentu do osiągnięcia jego celów, zgodnie z rozporządzeniem, w szczególności w zakresie promocji transnarodowej i współpracy międzysektorowej;

49.  zaleca wprowadzenie w ramach komponentu trzech nowych środków wspierających: a) programu współpracy ponadnarodowej „Kreatywna Europa Mundus”, b) włączenia społecznego oraz c) innowacyjnych projektów międzysektorowych i łączących różne dziedziny;

50.  zwraca się do Komisji o zapewnienie geograficznej i sektorowej równowagi systemu poręczeń i równego dostępu dla małych organizacji i inicjatyw lokalnych oraz projektów ze wszystkich państw członkowskich, w celu dokonania oceny wpływu tego systemu w szczególności na małe przedsiębiorstwa działające w dziedzinie kultury, pośredników kulturowych i podmiotów działających w sieciach oraz i zbadania możliwości zwiększenia synergii z Europejskim Funduszem na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz innymi programami, w szczególności COSME, tak by dopilnować, by system poręczeń był wykorzystywany jak najskuteczniej w celu wsparcia sektora kultury i sektora kreatywnego;

51.  oczekuje na pierwsze wyniki instrumentu gwarancji finansowych, który zaczął funkcjonować w 2016 r.; oczekuje, że ułatwiając MŚP i mikroprzedsiębiorstwom dostęp do pożyczek, ten nowy instrument rynkowy pomoże zwiększyć skalę projektów w sektorze kreatywnym i kulturalnym, wytwarzającym 4,4 % PKB Unii Europejskiej i zatrudniającym 3,8 % jej siły roboczej, tak aby w pełni wykorzystać potencjał tego obiecującego źródła wzrostu i miejsc pracy oraz stymulatora konkurencyjności, różnorodności kulturowej i współpracy transgranicznej; głęboko ubolewa jednak, że instrument ten będzie funkcjonował jedynie w państwach, gdzie podobne rozwiązanie już funkcjonuje;

52.  z zadowoleniem przyjmuje działania Komisji i EACEA w zakresie szkolenia i wyrównywania umiejętności we wszystkich biurach programu „Kreatywna Europa” oraz zaleca kontynuowanie podjętych wysiłków;

53.  wzywa Komisję i EACEA do poprawy komunikacji i wymiany informacji z biurami programu „Kreatywna Europa” na temat toczącego się procesu decyzyjnego, w tym na temat instrumentów finansowych oraz nowych inicjatyw międzysektorowych; zaleca Komisji – z myślą o usprawnieniu wdrażania programu – aby w większym stopniu uwzględniała specjalistyczną wiedzę biur programu „Kreatywna Europa” przed rozpoczęciem procedury wyboru i po jej zakończeniu, a także w celu udostępnienia w internecie narzędzi i dokumentacji stworzonych przez te biura jako wzorców dobrych praktyk; podkreśla konieczność lepszej współpracy między biurami programu „Kreatywna Europa”, aby stały się one bardziej skutecznymi narzędziami doradztwa dla wnioskodawców krajowych; wskazuje, że poufna wymiana sprawozdań oceniających, nawet tych negatywnych, może zwiększyć ich potencjał, a także wzywa Komisję do zwiększenia przejrzystości ocen i procedur selekcji;

Zalecenia dotyczące przyszłych edycji programu

54.  zaleca kontynuację i udoskonalenie programu „Kreatywna Europa” w latach 2021–2028 jako programu obejmującego cały sektor kultury i sektor kreatywny, ze szczególnym uwzględnieniem projektów wysokiej jakości, przy zachowaniu tych samych wartości i priorytetów, struktury dwóch podprogramów oraz komponentu międzysektorowego obejmującego szkolenia, rozwój publiczności, dostęp do rynków, włączenie społeczne, współpracę, projekty międzysektorowe i łączące różne dziedziny oraz wzajemne uczenie się, jak również komunikację, badania, wsparcie dostosowane do sektora kultury i sektora kreatywnego, system poręczeń oraz wsparcie biur programu „Kreatywna Europa”;

55.  w związku z faktem, że w ostatnich latach do UE przybywa wielu migrantów i uchodźców, z zadowoleniem przyjmuje coraz bardziej międzykulturowy charakter programu i wyraża nadzieję, że począwszy od 2017 r. przyniesie on większą liczbę projektów wspierających różnorodność kulturową i dialog międzykulturowy, a także wielojęzyczność; jako że w nadchodzących latach integracja prawdopodobnie nadal stanowić będzie wyzwanie w wielu państwach członkowskich, podkreśla, że aspekt ten powinien być wspierany jako stały element programu;

56.  zaleca, aby podstawa prawna następnego programu w ramach celów programu i podprogramów oraz w ramach kryteriów wyboru i oceny zawierała wyraźne odniesienie do promowania jakości kulturowej i artystycznej, a także do wartości samej kultury;

57.  wzywa Komisję do sprawdzenia przy przeglądzie podprogramu MEDIA, czy na skutek przypisania mniejszych projektów takim aspektom programu jak produkcja, festiwale, kina i dystrybucja można zwiększyć skuteczność wsparcia;

58.  wzywa Komisję, by wykazała się aktywnym podejściem co do przyjęcia do programu nowych państw, w szczególności krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa znajdujących się na południu i wschodzie;

59.  stwierdza, że europejskie koprodukcje kinematograficzne mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia naszym dziełom niezbędnej konkurencyjności i dla sprostania wyzwaniom stawianym przez rynek, oraz zaleca ich rozwój za pomocą proporcjonalnych zasad i środków, także we współpracy z najważniejszymi europejskimi instytucjami w tym sektorze, np. z Eurimages;

60.  wzywa Komisję do zweryfikowania, czy w obliczu dużej liczby dziedzin branży twórczej miałoby sens stworzenie Europejskiego Obserwatorium Kultury i Kreatywności porównywalnego do Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego, działającego w oparciu o standardy podobne do standardów Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego, a w przypadku pozytywnej weryfikacji do opracowania kryteriów odpowiadających szczególnemu charakterowi tych sektorów;

o
o   o

61.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 221.
(2) Dz.U. L 169 z 1.7.2015, s. 1.
(3) Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0293.
(4) Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0005.
(5) Dz.U. C 346 z 21.9.2016, s. 10.
(6) Dz.U. C 93 z 9.3.2016, s. 95.
(7) Dz.U. C 377 E z 7.12.2012, s. 135.
(8) Dz.U. C 377 E z 7.12.2012, s. 142.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności