Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2054(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0012/2017

Внесени текстове :

A8-0012/2017

Разисквания :

PV 02/03/2017 - 4
CRE 02/03/2017 - 4

Гласувания :

PV 02/03/2017 - 6.9
CRE 02/03/2017 - 6.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0064

Приети текстове
PDF 575kWORD 57k
Четвъртък, 2 март 2017 г. - Брюксел
Общата търговска политика на ЕС във връзка с неотложните въпроси, свързани с опазването на дивите видове
P8_TA(2017)0064A8-0012/2017

Резолюция на Европейския парламент от 2 март 2017 г. относно общата търговска политика на ЕС във връзка с неотложните въпроси, свързани с опазването на дивите видове (2016/2054(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 191 и 207 от него,

—  като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 21, параграф 2 от него,

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Търговията — за всички. Към една по-отговорна търговска и инвестиционна политика“ (COM(2015)0497),

—  като взе предвид предложението на ЕС за текст на глава относно търговията и устойчивото развитие в Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ), и по-специално членове 10—16 от него,

—  като взе предвид резултатите от срещата на високо равнище на ООН относно устойчивото развитие от 2015 г., „Да преобразим света: програма до 2030 г. за устойчиво развитие“, и по-специално параграфи 9 и 33, както и цел № 15,

—  като взе предвид Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ), и по-специално член ХХ, букви а) и ж) от него,

—  като взе предвид плана за действие на ЕС от 2016 г. срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна (COM(2016)0087) (наричан по-нататък „план за действие“),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 20 юни 2016 г. относно плана за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях(1) и Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно защитата на околната среда чрез наказателно право(2),

—  като взе предвид Резолюция 69/314 на Общото събрание на ООН относно борбата с незаконния трафик на екземпляри от дивата флора и фауна и Резолюция 1/3 на Асамблеята на ООН по околната среда относно незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна,

—  като взе предвид резултатите от 17-ата конференция на страните по CITES в Йоханесбург,

—  като взе предвид резултатите от проведената през февруари 2014 г. в Лондон конференция по въпросите на незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна и прегледа на напредъка от Касане през март 2015 г.,

—  като взе предвид резултатите от проведения през 2016 г. в Хавай Световен конгрес на Международния съюз за опазване на природата (IUCN),

—  като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу транснационалната организирана престъпност,

—  като взе предвид Глобалната програма за дивата флора и фауна на Глобалния екологичен фонд (ГЕФ) към Световната банка,

—  като взе предвид Световния доклад за 2016 г. относно престъпленията срещу дивата флора и фауна на Службата на ООН по наркотиците и престъпността (СНПООН),

—  като взе предвид декларацията от юни 2014 г. на Съвета за митническо сътрудничество на Световната митническа организация (СМО) относно незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна,

—  като взе предвид декларацията, направена в Бъкингамския дворец, Лондон, от работната група по транспорта към организацията „Обединени за дивата флора и фауна“ (United for Wildlife) (наричана по-нататък „декларацията от Бъкингамския дворец“),

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A8‑0012/2017),

A.  като има предвид, че светът е изправен пред безпрецедентна вълна от трафик на екземпляри от дивата флора и фауна и че продължаващата незаконна и неустойчива експлоатация на световната флора и фауна и пускането на екземпляри на пазара пораждат съпътстващи биологични кризисни ситуации;

Б.  като има предвид, че безконтролното и прекомерно използване на диви животински и растителни видове представлява втората най-сериозна заплаха за оцеляването им в дивата природа след унищожаването на местообитанията;

В.  като има предвид, че се счита, че незаконната търговия с дивата флора и фауна е четвъртата най-доходна сфера на престъпна дейност с приблизителен оборот, достигащ 20 милиарда евро;

Г.  като има предвид, че последните тенденции показват все по-голямо участие на мащабни престъпни и организирани мрежи, които използват все по-усъвършенствани методи;

Д.  като има предвид, че трафикът на екземпляри от дивата флора и фауна допринася за подхранването на конфликти и че се подозира, че терористичните мрежи получават финансиране, наред с останалото, от незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна, като генерират значителни печалби;

Е.  като има предвид, че произтичащите от корупцията и слабите управленски структури проблеми изострят съществуващите слабости на рамките за търговията с екземпляри от дивата флора и фауна;

Ж.  като има предвид, че Европейският съюз е понастоящем пазар по предназначение за тези видове, център на транзитен трафик към други региони, а също така е и регион на произход за някои незаконно търгувани видове;

З.  като има предвид, че осигуряването на ангажираността на и ползата за селските общности от държавите на произход за опазването на дивата флора и фауна е от съществено значение за справянето с първопричините за незаконния трафик на екземпляри от дивата флора и фауна;

И.  като има предвид, че киберпрестъпленията спрямо дивата природа представляват сериозна заплаха за застрашените видове от дивата флора и фауна, в т.ч. слонове, носорози, люспеници, влечуги, земноводни, птици и жирафи;

Й.  като има предвид, че търговската политика в съюз със сътрудничеството за развитие може да представлява силен двигател за икономически растеж в развиващите се държави;

К.  като има предвид, че увеличаващата се търговия с многобройни видове от флората и фауната води до загуба на биологично разнообразие и унищожаване на екосистемите, като все повече видове стават уязвими или дори изчезват;

Л.  като има предвид, че устойчивата търговия с екземпляри от дивата флора и фауна може да бъде от ключово значение за определени маргинализирани общности, които разчитат на правни рамки с цел запазване на местните ресурси и спомагане за намаляването на бедността;

Тенденции, принципи и общи съображения

1.  отбелязва със сериозна загриженост неотдавнашното увеличение на престъпленията срещу дивата флора и фауна и трафика на диви видове, което, ако не бъде спряно и преобърнато, заплашва да предизвика сериозни и трайни последици по отношение на запазването на биологичното разнообразие и устойчивостта на околната среда;

2.  отбелязва, че ЕС, като страна по редица конвенции в световен мащаб, насочени към опазването на околната среда, има правното задължение да гарантира, че неговите политики и международни договори допринасят за тази цел;

3.  счита, че засиленото икономическо развитие, произтичащо от интегрирането в световните пазари, и използването на природните ресурси за целите на устойчивото икономическо развитие не се изключват взаимно, а по-скоро следва да се разглеждат като взаимно подсилващи се;

4.  поради това решително подкрепя подход към въпросите, свързани с дивата флора и фауна, който не само подкрепя целите за опазване на околната среда на ЕС и неговите търговски партньори, но също така дава възможност за създаване на устойчиви и правни търговски рамки, които укрепват положителния принос на търговската политика за устойчивото развитие;

5.  подчертава със загриженост, че ЕС, както и САЩ, остава важен краен пазар и транзитен път за незаконни продукти от дивата фауна и флора;

6.  приветства плана за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, който ще играе решаваща роля в борбата срещу обезпокоителното нарастване на изключително доходоносната нелегална търговия с екземпляри от дивата флора и фауна, дестабилизираща икономиките и общностите, които зависят от дивата природа за своето препитание, и заплашваща мира и сигурността на уязвимите региони на търговските партньори на ЕС чрез засилване на незаконните маршрути;

7.  изразява убеждението си, че само един интегриран подход към престъпленията срещу дивата флора и фауна може в крайна сметка да бъде успешен за ограничаването и премахването на незаконната търговия, както и че ЕС трябва да поеме водеща роля в усилията за справяне не само с въпроси, свързани с предлагането, включително въпроси, свързани с развитието на място в трети държави, но също така и с търсенето на незаконни продукти на националните пазари, в т.ч. онлайн платформите;

Международни институции и правителства

8.  припомня, че съгласно правото на СТО държавите имат право да въвеждат изключения от общите правила на ГАТТ по член ХХ, буква ж) с цел регулиране на изчерпаемите природни ресурси и по член ХХ, буква а) с цел защита на обществения морал; отбелязва, че Апелативният орган на СТО тълкува широко „изчерпаемите природни ресурси“ като включващи и видовете, които може да бъдат уязвими за изчерпване, и че съдебната практика на СТО изрично подчертава включването на видове в приложенията към Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) като доказателство за възможност за изчерпване; отбелязва, че Апелативният орган на СТО тълкува широко „обществения морал“ като включващ съображения относно предотвратяването на жестокост към животните;

9.  приветства усилията, положени от ЕС в рамките на СТО за намаляване на вредните субсидии за рибарство, които могат да подкопаят устойчивото управление на рибните ресурси и да застрашат опазването на видови като костенурки, акули, морски птици и морски бозайници;

10.  отново заявява силния си ангажимент към целите на ООН за устойчиво развитие и гарантирането на крайния успех на цел № 15, което включва ангажимент за прекратяване на бракониерството и трафика на защитени видове на флората и фауната, както и за борба с търсенето и предлагането, що се отнася до продукти, обект на трафик;

11.  приветства продължаващата дейност на Международния консорциум за борба с престъпленията срещу дивата природа, инициатива на CITES, Интерпол, Службата на ООН по наркотиците и престъпността, Световната банка и Световната митническа организация (СМО);

Митници и онлайн търговия

12.  приветства също така проекта INAMA на СМО, който има за цел да засили способността на митническите органи да подобрят изграждането на капацитет за борба с престъпленията срещу дивата природа; призовава за по-активно участие на митническите органи в операции по правоприлагане за борба с незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна и за засилване на дейностите за повишаване на осведомеността с цел подобряване на обучението и функционирането на митническите органи;

13.  счита, че онлайн престъпленията срещу дивата флора и фауна представляват сериозна заплаха за застрашените животни, в т.ч. слонове, носорози, земноводни, влечуги и птици, и че правителствата, дружествата и неправителствените организации следва да работят заедно срещу тях;

14.  счита, че митническото измерение на плана за действие на Европейския съюз следва да бъде укрепено още повече, както по отношение на сътрудничеството с партньорските държави, така и по отношение на по-доброто и по-ефективно изпълнение в рамките на Съюза; затова очаква с нетърпение прегледа на Комисията за 2016 г. на прилагането и изпълнението на съществуващата правна рамка на ЕС и изисква това преразглеждане да включва оценка на митническите процедури;

15.  приканва Комисията да разследва доколко законодателството на ЕС в областта на търговията с екземпляри от дивата флора и фауна се прилага еднакво в различните държави членки от отговарящите за проверките митнически органи;

16.  призовава Комисията и държавите членки да работят за споделяне на информация и изграждане на капацитет, включително специално обучение, за митническите органи;

Ролята на частния сектор и неправителствените организации

17.  подчертава значението на това да се гарантира участието на частния сектор в борбата срещу трафика на диви видове, включително ангажираността на онлайн пазарите и социалните медии;

18.  приветства работещи решения, които — ако бъдат включени в съществуващите системи за управление на веригата за доставки и търговията, ще дадат възможност на частния сектор да играе роля като истински партньор на правителствата и международните организации в гарантирането на отговорно управление на глобалните вериги на доставка; подчертава обаче, че общата търговска политика следва да насърчава задължителни стандарти на корпоративната социална отговорност, ръководещи и подпомагащи частния сектор за социално отговорни практики; счита, че стандартите на корпоративната социална отговорност са особено важни в транспортните мрежи;

19.  приветства появата на подходи за сътрудничество за нулева толерантност между експерти по въпроси на търговията с екземпляри от дивата флора и фауна и логистични дружества; счита, че Комисията следва да обмисли и намери най-добрите начини да гарантира, че съответните правни рамки могат да се справят по-добре с рисковете, свързани с електронната търговия и търговските реклами онлайн и офлайн;

20.  приветства ролята, която играят неправителствените организации и гражданското общество не само в борбата срещу незаконната търговия с дивата флора и фауна, включително повишаването на осведомеността и намаляването на търсенето както в ЕС, така и на територията на трети държави, от които произхождат тези екземпляри на дивата флора и фауна, но също така в рамките на вътрешните консултативни групи, предвиждани по линия на споразуменията на ЕС за свободна търговия за наблюдение на изпълнението на разпоредбите относно търговията и устойчивото развитие;

21.  приветства декларацията от Бъкингамския дворец на работната група по транспорта към организацията „Обединени за дивата флора и фауна“ от март 2016 г., целяща да ангажира участници от частния сектор в разглеждането на уязвимостта на процедурите по транспортиране и митническите процедури, която трафикантите експлоатират, както и да подобри обмена на информация по протежение на глобалните вериги на доставка и търговските маршрути;

22.  призовава Комисията и държавите членки да се ангажират с неправителствени организации за намаляване на трафика, изменение на поведението на потребителите и намаляване на търсенето на незаконни продукти от дивата фауна и флора чрез кампании за повишаване на осведомеността по въпроси, свързани с предизвикателството на борбата с незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна, особено в държави, където търсенето е по-голямо;

Правна рамка на ЕС и търговски споразумения

23.  счита, че при съществуващата национална правна рамка основно предизвикателство и приоритет на държавите членки на ЕС на този етап е прилагането на съществуващите правила; при все това отчита, че следва да бъдат разгледани допълнителни разпоредби, които вземат предвид съществуващите в други държави правила, за да се забрани предоставянето и пускането на пазара, транспортирането и придобиването на екземпляри от дивата флора и фауна, които са били незаконно добити или търгувани в трети държави, според собствената правна рамка на тази държава; счита, че настоящата правна рамка следва също да бъде разгледана, за да може да обърне по-добро внимание на рисковете, свързани с електронната търговия;

24.  изразява подкрепа за подход, който включва в бъдещите търговски споразумения на ЕС разпоредби, целящи справяне с трафика на диви видове;

25.  приветства предложението на Комисията за глава, посветена на търговията и устойчивото развитие в ТПТИ, като част от трайния ѝ ангажимент за осигуряване на устойчиво развитие; отбелязва, че САЩ са се стремили в своите търговски споразумения да договарят стандарти, отнасящи се до търговията с екземпляри от дивата флора и фауна, включително чрез ограничаване на субсидиите за рибарството; подчертава, че във всички бъдещи споразумения на ЕС за свободна търговия следва да бъдат договаряни стабилни разпоредби относно опазването на дивата флора и фауна, включително разпоредби и ангажименти, насочени към правилното прилагане на договорените многостранни споразумения в областта на околната среда, като част от главите относно търговията и устойчивото развитие;

26.  приветства по-амбициозния подход на ЕС към опазването на дивата флора и фауна в главата относно търговията и устойчивото развитие в споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам, който включва не само ангажименти във връзка с правилното изпълнение и прилагане на многостранни споразумения в областта на околната среда като CITES, Конвенцията за биологичното разнообразие и Международната конвенция за регламентиране на китолова, но също и разпоредби във връзка с изграждането на капацитет за търговия, обмена на информация и повишаването на осведомеността, и настоятелно призовава ЕС и държавите членки да гарантират правилно изпълнение на тези ангажименти и разпоредби; счита, че тези ангажименти следва да подлежат на изпълнение, за да се осигури ефективно и непрекъснато спазване, включително чрез предвиждане на подходяща роля за неправителствените организации и организациите на гражданското общество;

27.  подкрепя подхода, очертан в стратегията „Търговията — за всички“, за включване на разпоредби за борба с корупцията в бъдещите търговски споразумения, като се има предвид известната роля на корупцията в улесняването на незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна, както и ангажимента на ЕС да прилага търговски политики, които насърчават устойчивото развитие, което ще спомогне за постигането на глобалните цели, договорени като част от Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие;

Препоръки

28.  изразява подкрепа за подход на ЕС за търговска политика, който не само дава приоритет на въпроса за борбата с незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна, но включва във всички бъдещи споразумения разпоредби, целящи нейното намаляване и окончателно премахване, заедно със стабилни и ефективни допълнителни мерки, с особено внимание към обучението, превенцията и прилагането на санкции в сферата на управлението на горите, здравеопазването и митниците;

29.  подчертава, че търговската политика на ЕС по никакъв начин не следва да пречи на ЕС или на неговите търговски партньори да вземат решения, които са необходими за опазването на дивите видове и природните ресурси, при условие че тези мерки продължават да бъдат насочени към легитимни цели на публичната политика и не представляват произволна или неоправдана дискриминация;

30.  счита, че не съществува универсално решение за устойчивостта на дивата флора и фауна в световен мащаб и за борбата с незаконната търговия; припомня в тази връзка необходимостта да се гарантира пълна гъвкавост и да се споделят информация, данни и най-добри практики, за да се улесни диалогът с оглед на засиленото сътрудничество, като се има предвид трансграничният характер на този вид нарушения;

31.  препоръчва държавите членки на ЕС да обмислят политически решения, които биха дали възможност за премахване на всички останали правни пропуски, които биха могли да улеснят „изпирането“ на незаконно добити екземпляри и продукти от дивата флора и фауна; препоръчва също в тази връзка да бъде проведено изчерпателно наблюдение и да се използват ефективно съществуващите ресурси и агенции за постигането на тази цел;

32.  призовава ЕС и неговите държави членки да обмислят евентуална забрана на европейско равнище на търговията, износа или повторния износ на територията на ЕС и извън него на слонова кост, включително на слонова кост от периода преди влизане в сила на Конвенцията, по начин, който спазва правото на СТО;

33.  настоява да се заделят достатъчно средства за политики и мерки, предназначени за постигане на целите на ЕС по отношение на борбата с незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна, което включва средства за трети държави във връзка с изграждането на капацитет, и по-специално за митнически процедури и органи, прозрачност и добро управление;

34.  призовава Комисията и държавите членки да продължат да работя с всички заинтересовани участници, за да гарантират интегриран подход, който е насочен не само срещу източниците на незаконни екземпляри и продукти от дивата флора и фауна, но също така към ограничаването на търсенето и повишаването на осведомеността на пазарите на търсенето;

35.  призовава държавите членки и Комисията да направят повече, за да се гарантира, че срещу нелегалните престъпни мрежи и организации, които се занимават с незаконна търговия с екземпляри от дивата флора и фауна, се водят действия за разрушаването им, премахването им и наказателното им преследване, и държавите членки да гарантират, че наказанията и присъдите, определени за престъпления срещу дивата флора и фауна, са едновременно пропорционални и възпиращи и в съответствие, по целесъобразност, с ангажиментите, посочени в Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу транснационалната организирана престъпност;

36.  призовава ЕС да проучи, в обхвата на рамката на СТО, как световните търговски и екологически режими могат по-добре да се подкрепят взаимно, особено в контекста на продължаващата работа за засилване на съгласуваността между правилата на СТО и многостранните споразумения в областта на околната среда, както и с оглед на Споразумението за улесняване на търговията;

37.  счита, че следва да бъдат проучени по-нататъшните възможности за сътрудничество между СТО и CITES, по-специално по отношение на предоставянето на техническа помощ и изграждане на капацитет в областта на търговията и околната среда въпроси на длъжностни лица от развиващите се страни; призовава Комисията да продължи да разглежда този въпрос като част от обсъжданията след срещата в Найроби и от бъдещи елементи, които ще бъдат разгледани на следваща конференция на министрите в Буенос Айрес през 2017 г.;

o
o   o

38.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, държавите членки, CITES, Службата на ООН по наркотиците и престъпността, Световната митническа организация (СМО), СТО и Интерпол.

(1) OВ L 61, 3.3.1997 г., стр. 1.
(2) ОВ L 328, 6.12.2008 г., стр. 28.

Правна информация - Политика за поверителност