Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2054(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0012/2017

Předložené texty :

A8-0012/2017

Rozpravy :

PV 02/03/2017 - 4
CRE 02/03/2017 - 4

Hlasování :

PV 02/03/2017 - 6.9
CRE 02/03/2017 - 6.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0064

Přijaté texty
PDF 426kWORD 51k
Čtvrtek, 2. března 2017 - Brusel
Společná obchodní politika EU v kontextu požadavků zachování volně žijících druhů
P8_TA(2017)0064A8-0012/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. března 2017 o společné obchodní politice EU v kontextu požadavků nezbytných pro zachování volně žijících a planě rostoucích druhů (2016/2054(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 191 a 207 této smlouvy,

–  s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 21 odst. 2 této smlouvy,

–  s ohledem na sdělení Komise „Obchod pro všechny: Cesta k zodpovědnější obchodní a investiční politice“ (COM(2015)0497),

–  s ohledem na písemný návrh EU kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji v transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP), a zejména na články 10 až 16 tohoto návrhu,

–  s ohledem na výsledný dokument summitu OSN o udržitelném rozvoji v roce 2015 nazvaný „Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030“, a zejména na odstavce 9 a 33 a na cíl č. 15 tohoto dokumentu,

–  s ohledem na Všeobecnou dohodu o clech a obchodu (GATT), a především na čl. XX písm. a) a g) této dohody,

–  s ohledem na akční plán EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy (COM(2016)0087) (dále jen „akční plán“)

–  s ohledem na závěry Rady o akčním plánu EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy ze dne 20. června 2016,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi(1) a na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008 o trestněprávní ochraně životního prostředí(2),

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN 69/314 o řešení nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy a rezoluci Shromáždění OSN pro životní prostředí 1/3 o nezákonném obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy,

–  s ohledem na závěry 17. konference smluvních stran úmluvy CITES v Johannesburgu,

–  s ohledem na závěry konference o nezákonném obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy, která se konala v únoru 2014 v Londýně, a přezkum pokroku, který se uskutečnil v březnu 2015 ve městě Kasane,

–  s ohledem na závěry Světového kongresu o ochraně přírody Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN), který se konal v roce 2016 na Havaji,

–  s ohledem na Úmluvu Organizace spojených národů o boji proti nadnárodnímu organizovanému zločinu,

–  s ohledem na světový program na ochranu volně žijících a planě rostoucích druhů Globálního fondu pro životní prostředí Světové banky,

–  s ohledem na zprávu Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) z roku 2016 o trestné činnosti poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy ve světě (World Wildlife Crime Report),

–  s ohledem na prohlášení Rady pro celní spolupráci Světové celní organizace z června 2014 o nezákonném obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy,

–  s ohledem na prohlášení pracovní skupiny United for Wildlife Transport Taskforce učiněné v Buckinghamském paláci v Londýně (dále jen „prohlášení z Buckinghamského paláce“),

–  s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0012/2017),

A.  vzhledem k tomu, že svět čelí nevídanému nárůstu případů nezákonného obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy a že tento jev provázejí biologické krize pramenící ze skutečnosti, že na celém světě neustále dochází k nezákonnému a neudržitelnému lovu zvířat a sběru rostlin a jejich uvádění na trh;

B.  vzhledem k tomu, že nekontrolované a nadměrné využívání volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin představuje hned po ničení přírodních stanovišť druhou nejvážnější hrozbu pro jejich zachování ve volné přírodě;

C.  vzhledem k tomu, že podle odhadů je nezákonný obchod s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami čtvrtou nejziskovější oblastí trestné činnosti s odhadovaným obratem až 20 miliard EUR;

D.  vzhledem k tomu, že poslední vývoj ukazuje na čím dál větší zapojení rozsáhlých zločineckých a organizovaných sítí, které využívají stále důmyslnější metody;

E.  vzhledem k tomu, že nezákonné obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy přispívá k podněcování konfliktů a že existuje podezření, že teroristické sítě nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy využívají ke svému financování a že jim přináší velké zisky;

F.  vzhledem k tomu, že s tím spojené problémy korupce a slabých správních struktur ještě více vyostřují nedostatky v rámcích upravujících obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy;

G.  vzhledem k tomu, že Evropská unie je v současné době pro tyto druhy cílovým trhem, představuje uzel pro jejich tranzit do dalších regionů a je navíc také oblastí, odkud některé druhy, s nimiž se nezákonně obchoduje, pocházejí;

H.  vzhledem k tomu, že je nezbytné zajistit, aby se venkovské komunity ze zdrojových zemí zapojovaly do ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a měly z ní prospěch, a řešit tak hlavní příčiny nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy;

I.  vzhledem k tomu, že kyberkriminalita týkající se volně žijících a planě rostoucích druhů představuje pro ohrožené volně žijící a planě rostoucí druhy, včetně slonů, nosorožců, luskounů, plazů, obojživelníků, ptáků a žiraf, vážnou hrozbu;

J.  vzhledem k tomu, že obchodní politika spojená s rozvojovou spoluprací může být hnacím motorem hospodářského růstu v rozvojových zemích;

K.  vzhledem k tomu, že nárůst nezákonného obchodu s mnoha druhy rostlin a živočichů vede ke ztrátě biologické rozmanitosti a ničení ekosystémů, přičemž roste počet zranitelných, nebo dokonce vyhynulých druhů;

L.  vzhledem k tomu, že udržitelný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy může být životně důležitý pro určité marginalizované komunity, které potřebují právní rámce k tomu, aby mohly chránit místní zdroje a přispět ke snížení chudoby;

Trendy, zásady a obecné úvahy

1.  s vážným znepokojením poznamenává, že v poslední době narůstá počet případů obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy a trestných činů v této oblasti a že nebude-li tento trend zastaven a zvrácen, hrozí riziko, že bude mít vážné a trvalé dopady, pokud jde o zachování biologické rozmanitosti a udržitelnost životního prostředí;

2.  konstatuje, že EU coby signatář mnoha globálních úmluv zaměřených na ochranu životního prostředí má právní povinnost zajistit, aby její politiky a mezinárodní smlouvy přispívaly k plnění tohoto cíle;

3.  domnívá se, že větší hospodářský rozvoj pramenící z integrace do světových trhů a využívání přírodních zdrojů pro účely udržitelného hospodářského rozvoje se vzájemně nevylučují, naopak by měly být vnímány jako fenomény, které se vzájemně posilují;

4.  rozhodně tak podporuje postoj k otázkám souvisejícím s volně žijícími a planě rostoucími druhy, který nejenže prosazuje cíle EU a jejích partnerů v oblasti ochrany životního prostředí, ale umožňuje také vytvoření rámců udržitelného a zákonného obchodu, které zvýší pozitivní přínos obchodní politiky pro udržitelný rozvoj;

5.  se znepokojením poukazuje na to, že EU je i nadále společně s USA pro nezákonné produkty pocházející z volně žijících nebo planě rostoucích druhů významným cílovým trhem a tranzitní trasou;

6.  vítá akční plán EU pro boj proti nezákonnému obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy, který sehraje zásadní úlohu při potírání znepokojujícího nárůstu vysoce lukrativního nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy, jenž destabilizuje hospodářství a společenství, jejichž živobytí závisí na volně žijících a planě rostoucích druzích, a ohrožuje mír a bezpečnost v nestabilních regionech, v nichž se nacházejí obchodní partneři EU, jelikož podporuje nezákonné trasy;

7.  domnívá se, že nezákonné obchodování může být nakonec úspěšně omezeno a vymýceno pouze pomocí integrovaného přístupu k trestné činnosti poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy a že EU musí stát v čele tohoto úsilí a řešit nejen otázky na straně nabídky, včetně rozvojových otázek přímo ve třetích zemích, ale také poptávku po nezákonných výrobcích na domácích trzích, včetně on-line platforem.

Mezinárodní instituce a vlády

8.  připomíná, že podle práva WTO mohou země zavádět výjimky z obecných pravidel dohody GATT v čl. XX písm. g) za účelem regulace neobnovitelných přírodních zdrojů a v čl. XX písm. a) za účelem ochrany veřejné morálky; konstatuje, že odvolací orgán WTO „neobnovitelné přírodní zdroje“ vykládá v širším slova smyslu a zahrnuje do nich živočišné druhy, které mohou být náchylné k zániku, a že judikatura WTO jasně poukazuje na to, že zahrnutí druhů do příloh úmluvy CITES představuje důkaz hrozby jejich zániku; dále konstatuje, že odvolací orgán WTO výraz „veřejná morálka“ vykládá v širším slova smyslu a zahrnuje do něj otázky spojené s prevencí krutého zacházení se zvířaty;

9.  vítá snahy, které EU v rámci WTO vyvíjí za účelem snížení škodlivých rybářských dotací, které mohou mít negativní vliv na trvale udržitelné řízení rybolovu a ohrozit zachování druhů, jako jsou želvy, žraloci, mořští ptáci a mořští savci;

10.  opět připomíná svůj pevný závazek, že bude plnit cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje a zajistí výsledný úspěch cíle č. 15, který obsahuje příslib, že bude zastaveno pytláctví a nezákonné obchodování s chráněnými druhy rostlin a živočichů a že se bude bojovat jak proti nabídce nelegálně získaných produktů, tak proti poptávce po nich;

11.  vítá probíhající činnost Mezinárodního sdružení pro boj proti trestné činnosti poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy, což je iniciativa, která zapojuje CITES, Interpol, Úřad OSN pro drogy a kriminalitu, Světovou banku a Světovou celní organizaci;

Celní orgány a on-line obchodování

12.  vítá rovněž projekt Světové celní organizace INAMA, jehož cílem je posílit schopnost celních orgánů zlepšit budování kapacit za účelem boje proti trestné činnosti poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy; vyzývá k větší účasti celních orgánů na operacích zaměřených na boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy a k více osvětovým aktivitám, jejichž cílem by bylo zlepšit odbornou přípravu a fungování celních orgánů;

13.  domnívá se, že internetová trestná činnosti poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy představuje pro ohrožené živočichy, včetně slonů, nosorožců, obojživelníků, plazů a ptáků, vážnou hrozbu a že vlády, podniky a nevládní organizace by proti ní měly společně zasahovat;

14.  domnívá se, že by se měl více posílit celní rozměr akčního plánu Evropské unie, a to jak s ohledem na spolupráci s partnerskými zeměmi, tak na jeho lepší a účinnější provádění v celé Unii; se zájmem proto očekává přezkum provádění a prosazování stávajícího právního rámce EU, který provede Komise v roce 2016, a žádá, aby bylo do tohoto přezkumu začleněno i posouzení celních režimů;

15.  vyzývá Komisi, aby prověřila, do jaké míry jsou právní předpisy EU týkající se obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy celními úředníky odpovědnými za kontroly v jednotlivých členských státech uplatňovány jednotně;

16.  vyzývá Komisi a členské státy, aby pracovaly na sdílení informací a budování kapacit, včetně speciálního odborného vzdělávání pro celní úředníky;

Úloha soukromého sektoru a nevládních organizací

17.  klade důraz na význam zajištění zapojení soukromého sektoru do boje proti nezákonnému obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy, včetně zapojení on-line tržišť a sociálních médií;

18.  vítá fungující řešení, která v případě, že se stanou součástí stávajících systémů dodavatelského řetězce a řízení obchodu, umožní soukromému sektoru, aby plnil úlohu skutečného partnera vlád a mezinárodních orgánů při zajišťování odpovědného řízení globálních dodavatelských řetězců; zdůrazňuje však, že společná obchodní politika by měla prosazovat závazné normy sociální odpovědnosti podniků a poskytovat soukromému sektoru vodítka a podporu, pokud jde o sociálně odpovědné jednání; domnívá se, že v rámci dopravních sítí mají normy sociální odpovědnosti podniků obzvláštní význam;

19.  vítá, že v rámci spolupráce mezi odborníky na obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy a logistickými společnostmi vznikají nové přístupy založené na nulové toleranci; domnívá se, že Komise by se měla věnovat úvahám o tom, jak zajistit, aby příslušné právní rámce lépe řešily rizika související s elektronickým obchodem a komerční reklamou na internetu i mimo něj;

20.  vítá roli, kterou nevládní organizace a občanská společnost hrají nejen v boji proti nezákonnému obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami, včetně zvyšování informovanosti, a při snižování poptávky jak v EU, tak na území třetích zemí, ze kterých tyto volně žijící živočichové a planě rostoucí rostliny pocházejí, ale také v rámci vnitrostátních poradních skupin, které mají podle dohod EU o volném obchodu monitorovat provádění ustanovení o obchodu a udržitelném rozvoji;

21.  vítá prohlášení pracovní skupiny United for Wildlife Transport Taskforce učiněné v březnu 2016 v Buckinghamském paláci, jehož cílem je zapojit aktéry ze soukromého sektoru do řešení slabin dopravy a celních režimů, jichž využívají obchodníci, a zároveň zlepšit sdílení informací v rámci globálních dodavatelských řetězců i po celé trase obchodních cest;

22.  vyzývá Komisi a členské státy, aby společně s nevládními organizacemi omezily obchodování tím, že prostřednictvím kampaní na zvyšování povědomí o otázkách týkajících se boje proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy změní chování spotřebitelů a sníží poptávku po produktech pocházejících z těchto druhů, a to zejména v zemích, ve kterých je tato poptávka vyšší;

Právní rámec EU a její obchodní dohody

23.  domnívá se, že ve stávajícím domácím právním rámci je v této fázi hlavním úkolem a prioritou členských států EU provádění existujících pravidel; uznává však, že by měla být zvážena možnost přijetí doplňujících předpisů, které by zohledňovaly pravidla existující v jiných státech, s cílem zakázat dodávání a uvádění na trh, přepravu a nabývání volně žijících a planě rostoucích druhů, které byly nezákonně odchyceny či sklizeny nebo získány na trhu ve třetích zemích, a to v souladu s právním rámcem dané země; domnívá se, že by měl být přezkoumán i současný právní rámec, aby lépe řešil rizika související s elektronickým obchodem;

24.  podporuje přístup, v rámci něhož budou do budoucích obchodních dohod EU zařazována ustanovení zaměřená na boj proti obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy;

25.  vítá návrh kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji v rámci transatlantického obchodního a investičního partnerství, který Komise vypracovala jako součást svého závazku zajistit udržitelný rozvoj; konstatuje, že Spojené státy ve svých obchodních dohodách usilovaly o vyjednání norem vztahujících se na obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy, mimo jiné omezením dotací v oblasti rybolovu; zdůrazňuje, že ve všech budoucích dohodách EU o volném obchodu by měla být v rámci kapitol o obchodu a udržitelném rozvoji dojednána přísná ustanovení o ochraně volně žijících a planě rostoucích druhů, včetně ustanovení a závazků zaměřených na náležité provádění schválených vícestranných environmentálních dohod;

26.  vítá ambicióznější postoj Evropské unie k ochraně volně žijících a planě rostoucích druhů vyjádřený v kapitole dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem, která pojednává o obchodu a udržitelném rozvoji a obsahuje nejen závazky týkající se řádného provádění a prosazování vícestranných environmentálních dohod, jako jsou úmluva CITES, Úmluva o biologické rozmanitosti a Mezinárodní úmluva o regulaci velrybářství, ale také ustanovení související s budováním obchodních kapacit, výměnou informací a zvyšováním povědomí, a naléhavě vyzývá EU a členské státy, aby zaručily řádné provádění těchto závazků a ustanovení; domnívá se, že by tato ustanovení měla být vymahatelná, aby se tím zajistilo jejich účinné a trvalé dodržování, mimo jiné stanovením vhodné úlohy pro nevládní organizace a organizace občanské společnosti;

27.  podporuje postoj, který je formulován ve strategii „obchod pro všechny“ a spočívá v začlenění protikorupčních ustanovení do všech budoucích obchodních dohod vzhledem ke známé roli, kterou korupce hraje v napomáhání nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy, a také podporuje závazek EU k provádění obchodní politiky, která podporuje udržitelný rozvoj, což přispěje k dosažení globálních cílů dohodnutých v Agendě pro udržitelný rozvoj 2030;

Doporučení

28.  podporuje postoj k obchodní politice EU, který nespočívá pouze v upřednostnění otázky boje proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy, ale v rámci něhož budou do všech budoucích dohod začleněna ustanovení zaměřená na omezení tohoto obchodu a jeho konečné vymýcení a také důrazná a účinná doplňková opatření, především pokud jde o vzdělávání, prevenci a uplatňování sankcí v oblasti obhospodařování lesů, zdraví a cel;

29.  zdůrazňuje, že obchodní politika EU by neměla žádným způsobem bránit EU ani jejím obchodním partnerům v přijímání rozhodnutí, která jsou nezbytná pro ochranu volně žijících a planě rostoucích druhů a přírodních zdrojů, a to pod podmínkou, že tato opatření budou i nadále usilovat o dosažení legitimních cílů veřejné politiky a nebudou představovat svévolnou nebo neoprávněnou diskriminaci;

30.  domnívá se, že neexistuje žádné univerzální řešení pro udržitelnost volně žijících a planě rostoucích druhů na celém světě ani pro boj proti nezákonnému obchodu; v této souvislosti připomíná, že je potřeba zajistit naprostou flexibilitu a sdílet informace, údaje a osvědčené postupy, a usnadnit tím dialog za účelem posílení spolupráce, neboť je nutné zohlednit přeshraniční povahu tohoto typu porušení;

31.  doporučuje, aby se členské státy EU zamyslely nad politickými řešeními, která by umožnila odstranit všechny zbývající mezery v právní úpravě, jež by mohly usnadňovat „praní“ nezákonně získaných volně žijících a planě rostoucích druhů a produktů z těchto druhů; dále doporučuje, aby bylo v této souvislosti prováděno důkladné monitorování a aby v zájmu dosažení uvedeného cíle byly účinně využity stávající zdroje a agentury;

32.  vyzývá EU a členské státy, aby zvážily, zda v souladu s právními předpisy WTO na evropské úrovni nezakázat obchod, vývoz nebo zpětný vývoz výrobků ze slonoviny v rámci EU i mimo ni, včetně slonoviny pocházející z doby před přijetím úmluvy;

33.  požaduje, aby byl na politiky a opatření, které byly vytvořeny za účelem plnění cílů EU v oblasti boje proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy, zejména na celní režimy, orgány, transparentnost a dobrou správu věcí veřejných, vyčleněn dostatek prostředků, včetně podpory pro třetí země v oblasti budování kapacit;

34.  žádá, aby Komise a členské státy nadále spolupracovaly se všemi dotčenými subjekty na zajištění integrovaného přístupu, který nejenže se zaměří na zdroje nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy a produkty pocházejícími z těchto druhů, ale zároveň omezí poptávku a zvýší povědomí na trzích poptávky;

35.  žádá, aby členské státy a Komise učinily více pro to, aby byla narušena a zastavena činnost nezákonných zločineckých sítí a skupin zabývajících se nezákonným obchodováním s volně žijícími a planě rostoucími druhy a zahájeno jejich trestní stíhání, a aby členské státy zajistily, aby tresty a rozsudky za trestnou činnost související s volně žijícími a planě rostoucími druhy byly zároveň přiměřené i odrazující a případně v souladu se závazky stanovenými v Úmluvě OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu;

36.  vyzývá EU, aby v rámci daném WTO prověřila, jak se mohou systémy globálního obchodu a ochrany životního prostředí vzájemně lépe podporovat, a to především v kontextu probíhající činnosti zaměřené na prohloubení souladu mezi WTO a mnohostrannými dohodami v oblasti životního prostředí a v souvislosti s dohodou o usnadnění obchodu;

37.  je toho názoru, že je třeba hledat další možnosti spolupráce mezi WTO a úmluvou CITES, především ve věci poskytování technické podpory a pomoci úředníkům z rozvojových zemí při budování kapacit v oblasti obchodu a životního prostředí; žádá Komisi, aby se tímto tématem i nadále zabývala v rámci debat navazujících na konferenci v Nairobi a v souvislosti s otázkami, které budou projednávány na příští Konferenci ministrů v Buenos Aires v roce 2017;

o
o   o

38.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, členským státům, CITES, Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu, Světové celní organizaci, Světové obchodní organizaci a Interpolu.

(1) Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1.
(2) Úř. věst. L 328, 6.12.2008, s. 28.

Právní upozornění - Ochrana soukromí