Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2054(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0012/2017

Indgivne tekster :

A8-0012/2017

Forhandlinger :

PV 02/03/2017 - 4
CRE 02/03/2017 - 4

Afstemninger :

PV 02/03/2017 - 6.9
CRE 02/03/2017 - 6.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0064

Vedtagne tekster
PDF 186kWORD 54k
Torsdag den 2. marts 2017 - Bruxelles
EU's fælles handelspolitik i forbindelse med tvingende hensyn til bæredygtigheden for vilde dyr og planter
P8_TA(2017)0064A8-0012/2017

Europa-Parlamentets beslutning af 2. marts 2017 om EU's fælles handelspolitik i forbindelse med tvingende hensyn til bæredygtigheden for vilde dyr og planter (2016/2054(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 191 og 207,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 21, stk. 2,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse "Handel for alle – En mere ansvarlig handels- og investeringspolitik" (COM(2015)0497),

–  der henviser til EU's tekstforslag til et kapitel om handel og bæredygtig udvikling i det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP), særlig artikel 10-16,

–  der henviser til resultatet af FN's verdenstopmøde om bæredygtig udvikling i 2015 med titlen "Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development", navnlig punkt 9 og 33 og mål 15,

–  der henviser til den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT), særlig artikel XX, litra a) og g),

–  der henviser til EU's handlingsplan fra 2016 for bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter (COM(2016)0087) ("handlingsplanen"),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 20. juni 2016 om EU's handlingsplan mod ulovlig handel med vilde dyr og planter,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen(1) hermed og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/99/EF af 19. november 2008 om strafferetlig beskyttelse af miljøet(2),

–  der henviser til FN's Generalforsamlings resolution 69/314 om bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter samt FN's Miljøforsamlings resolution 1/3 om ulovlig handel med vilde dyr og planter,

–  der henviser til resultatet af CITES COP17 i Johannesburg,

–  der henviser til resultaterne af London-konferencen om handel med vilde dyr og planter fra 2014 og evalueringen af fremskridtene (Kasane) fra marts 2015,

–  der henviser til resultatet af Den Internationale Naturbeskyttelsessammenslutnings (IUCN's) verdenskongres om naturbeskyttelse på Hawaii i 2016,

–  der henviser til FN-konventionen om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet,

–  der henviser til Global Wildlife Programme (GWP) under Verdensbankens globale miljøfacilitet,

–  der henviser til World Wildlife Crime Report fra 2016 fra FN's Kontor for Narkotikakontrol og Kriminalitetsbekæmpelse (UNODC),

–  der henviser til erklæringen fra juni 2014 fra Toldsamarbejdsrådet under Verdenstoldorganisationen (WCO) om ulovlig handel med vilde dyr og planter,

–  der henviser til erklæringen, som blev afgivet på Buckingham Palace (London) af transport-taskforcen under United for Wildlife ("Buckingham Palace-erklæringen"),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A8-0012/2017),

A.  der henviser til, at verden står over for en hidtil uset stigning i den ulovlige handel med vilde dyr og planter og de medfølgende biologiske kriser, der hidrører fra den fortsatte ulovlige og ikkebæredygtige fældning og markedsføring af verdens fauna og flora;

B.  der henviser til, at den ukontrollerede og overdrevne anvendelse af vilde dyre- og plantearter udgør den næstmest alvorlige trussel mod deres overlevelse i naturen, umiddelbart efter ødelæggelsen af deres levesteder;

C.  der henviser til, at den ulovlige handel med vilde dyr og planter skønnes at være den fjerdemest indbringende form for kriminel aktivitet med en anslået omsætning på helt op til 20 mia. EUR;

D.  der henviser til, at den seneste udvikling tyder på, at store organiserede kriminelle netværk, som gør brug af stadig mere sofistikerede metoder, i stigende grad er involveret;

E.  der henviser til, at ulovlig handel med vilde dyr og planter bidrager til at holde liv i konflikter, og terrornetværk mistænkes for at skaffe sig finansiering blandt andet gennem den ulovlige handel med vilde dyr og planter, som skaber betydelige fortjenester;

F.  der henviser til, at de ledsagende problemer med korruption og svage regeringsstrukturer forværrer de eksisterende sårbarheder i rammerne for handel med vilde dyr og planter;

G.  der henviser til, at Den Europæiske Union for øjeblikket er et målmarked for disse arter, et knudepunkt for transit til andre regioner og også en region, hvorfra visse arter skaffes med henblik på ulovlig handel;

H.  der henviser til, at det er afgørende for at tackle de underliggende årsager til ulovlig handel med vilde dyr og planter, at det sikres, at lokalsamfundene i oprindelseslandene engagerer sig i og nyder godt af naturbeskyttelse;

I.  der henviser til, at IT-baseret kriminalitet i forbindelse med vilde dyr og planter udgør en alvorlig trussel for truede arter, herunder elefanter, næsehorn, skældyr, krybdyr, padder, fugle og giraffer;

J.  der henviser til, at handelspolitik koblet sammen med udviklingssamarbejde kan udgøre en stærk drivkraft for økonomisk vækst i udviklingslandene;

K.  der henviser til, at stigningen i den ulovlige handel med en række plante- og dyrearter fører til tab af biodiversitet og ødelæggelse af økosystemer, som i stigende tal bliver sårbare eller sågar udryddes;

L.  der henviser til, at bæredygtig handel med vilde dyr og planter kan være af afgørende betydning for visse marginaliserede befolkningsgrupper, som er afhængige af retlige rammer for at bevare lokale ressourcer, og bidrage til nedbringelsen af fattigdom;

Tendenser, principper og almindelige betragtninger

1.  bemærker med alvorlig bekymring den seneste stigning i den ulovlige handel med vilde dyr og planter, som, hvis den ikke bremses og vendes, kan få alvorlige og varige følger for så vidt angår bevaring af biodiversitet og miljømæssig bæredygtighed;

2.  noterer sig, at EU som medunderskriver af adskillige verdensomspændende konventioner, der sigter mod at beskytte miljøet, har en retlig forpligtelse til at sikre, at dets politikker og internationale traktater bidrager til dette mål;

3.  mener, at den øgede økonomiske udvikling, som sker i kraft af integrationen på de globale markeder, og udnyttelsen af naturressourcer med henblik på en bæredygtig økonomisk udvikling ikke udelukker hinanden, men tværtimod bør anses for at styrke hinanden;

4.  støtter derfor kraftigt en tilgang til vilde dyr og planter, som ikke blot fastholder EU's og dets handelspartneres mål for miljøbeskyttelsen, men også gør det muligt at etablere bæredygtige og retlige rammer for handelspolitikken, som styrker dens positive bidrag til en bæredygtig udvikling;

5.  fremhæver med bekymring, at EU sammen med USA stadig er et betydeligt målmarked og en vigtig transitrute for ulovlige produkter fremstillet af vilde dyr og planter;

6.  glæder sig over EU's handlingsplan for bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter, som vil spille en afgørende rolle i bekæmpelsen af den alarmerende stigning i den yderst lukrative ulovlige handel med vilde dyr og planter, som destabiliserer de økonomier og lokalsamfund, der har vilde dyr og planter som livsgrundlag, og truer freden og sikkerheden i sårbare regioner i EU's handelspartnerlande ved at styrke ulovlige ruter;

7.  mener, at kun en integreret tilgang til kriminalitet i forbindelse med vilde dyr og planter i sidste ende kan mindske og eliminere den ulovlige handel, og at EU skal gå forrest, når det drejer sig om at tackle udfordringerne på udbudssiden, herunder udviklingsudfordringerne i de berørte områder i tredjelandene, men også efterspørgslen efter ulovlige produkter på de hjemlige markeder, herunder onlineplatforme;

Internationale institutioner og nationale regeringer

8.  minder om, at lande i henhold til WTO's regler kan indføre undtagelser for de almindelige GATT-regler i artikel XX, litra g), for at regulere begrænsede naturressourcer og i artikel XX, litra a), for at beskytte den offentlige sædelighed; noterer sig, at WTO's appelorgan har anlagt en bred fortolkning af "begrænsede naturressourcer", således at det indbefatter levende arter, som kan være sårbare over for udtynding, og at WTO's retspraksis udtrykkeligt har fremhævet medtagelsen af arter i bilagene til konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) som bevis for, at de kan udtømmes; noterer sig endvidere, at WTO's appelorgan har anlagt en bred fortolkning af "den offentlige sædelighed", således at det dækker spørgsmål om forhindring af grusomhed mod dyr;

9.  glæder sig over den indsats, EU har gjort inden for WTO for at mindske skadelig fiskeristøtte, som kan underminere den bæredygtige forvaltning af fiskeri og bringe bevarelsen af arter såsom skildpadder, hajer, havfugle og havpattedyr i fare;

10.  gentager sit stærke engagement i opfyldelsen af FN's mål om bæredygtig udvikling og i at sikre et vellykket mål 15, som omfatter en forpligtelse til at sætte en stopper for krybskytteri og handel med beskyttede plante- og dyrearter samt til at bekæmpe både udbuddet af og efterspørgslen efter ulovligt handlede produkter;

11.  glæder sig over den igangværende aktivitet i det internationale konsortium om bekæmpelse af kriminalitet i forbindelse med vilde dyr og planter, som er et initiativ, der omfatter CITES, Interpol, UNODC, Verdensbanken og WCO;

Toldmyndigheder og internethandel

12.  glæder sig ligeledes over WCO's INAMA-projekt, som sigter mod at forbedre toldmyndighedernes evne til at forstærke kapacitetsopbygningen med henblik på at bekæmpe kriminalitet i forbindelse med vilde dyr og planter; opfordrer til øget deltagelse af toldmyndighederne i håndhævelsesaktiviteter, der skal bekæmpe den ulovlige handel med vilde dyr og planter, og til bevidsthedsskabende aktiviteter med henblik på at forbedre uddannelsen af toldmyndighederne og gøre dem mere velfungerende;

13.  mener, at internetbaseret kriminalitet i forbindelse med vilde dyr og planter udgør en alvorlig trussel for truede dyr, herunder elefanter, næsehorn, krybdyr, padder og fugle, og at regeringer, virksomheder og ikke-statslige organisationer bør arbejde sammen imod dette fænomen;

14.  mener, at den toldmæssige dimension af EU's handlingsplan bør styrkes yderligere, både for så vidt angår samarbejde med partnerlande og en bedre og mere effektiv gennemførelse i Unionen; ser derfor frem til Kommissionens 2016-evaluering af gennemførelsen og håndhævelsen af EU's nuværende retlige ramme og anmoder om, at denne evaluering også kommer til at omfatte en vurdering af toldprocedurerne;

15.  opfordrer Kommissionen til at undersøge, i hvilken udstrækning EU-lovgivningen om handel med vilde dyr og planter anvendes på ensartet vis i de forskellige medlemsstater af de toldmedarbejdere, der er ansvarlige for kontrollerne;

16.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at arbejde med informationsudveksling og kapacitetsopbygning, navnlig særlig uddannelse for toldmedarbejdere;

Den private sektors og de ikke-statslige organisationers rolle

17.  fremhæver betydningen af at sikre, at den private sektor deltager i bekæmpelsen af ulovlig handel med vilde dyr og planter, herunder deltagelse af online-markedspladser og sociale medier;

18.  glæder sig over brugbare løsninger, der efter indarbejdelse i de eksisterende systemer for forsyningskæden og handelsforvaltningen vil gøre det muligt for den private sektor at spille en rolle som en reel partner for regeringer og internationale organer ved at sikre en ansvarlig forvaltning af de globale forsyningskæder; understreger imidlertid, at den fælles handelspolitik bør fremme bindende standarder for virksomheders sociale ansvar, som vejleder og støtter den private sektor i socialt ansvarlig praksis; mener, at standarder for virksomheders sociale ansvar er særligt vigtige inden for transportnetværk;

19.  konstaterer med tilfredshed, at eksperter i handel med vilde dyr og planter og logistikvirksomheder i stigende grad samarbejder ud fra en nultolerancetilgang; mener, at Kommissionen bør overveje, hvordan man bedst sikrer, at de relevante retlige rammer bedre kan imødegå risici i tilknytning til e-handel og kommercielle reklamer online og offline;

20.  glæder sig over den rolle, som de ikke-statslige organisationer og civilsamfundet spiller, ikke bare i bekæmpelsen af ulovlig handel med vilde dyr og planter, herunder bevidstgørelse herom, og nedbringelsen af efterspørgslen både i EU og i de tredjelande, hvor disse vilde dyr og planter stammer fra, men også i de nationale rådgivende grupper, der er fastsat i EU's frihandelsaftaler til at overvåge gennemførelsen af bestemmelserne om handel og bæredygtig udvikling;

21.  bifalder erklæringen, som blev afgivet på Buckingham Palace af transport-taskforcen under United for Wildlife i marts 2016, og som sigter mod at inddrage den private sektor i at tackle de svagheder i transport- og toldprocedurer, som udnyttes af smuglerne, samt på at forbedre informationsudvekslingen hele vejen igennem de globale forsyningskæder og handelsruter;

22.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gå i dialog med ikke-statslige organisationer om at nedbringe den ulovlige handel, ændre forbrugernes adfærd og mindske efterspørgslen efter ulovlige produkter fremstillet af vilde dyr og planter ved hjælp af kampagner, der sigter mod at skabe øget bevidsthed om spørgsmål vedrørende udfordringerne med bekæmpelsen af den ulovlige handel med vilde dyr og planter, navnlig i de lande, hvor denne efterspørgsel er særligt høj;

EU's retlige rammer og handelsaftaler

23.  mener, at den væsentligste udfordring og prioritet for EU's medlemsstater på nuværende tidspunkt inden for de eksisterende nationale retlige rammer er at få gennemført de eksisterende regler; erkender imidlertid, at man bør kigge på supplerende lovbestemmelser, som tager højde for de regler, der findes i andre stater, med henblik på at forbyde tilgængeliggørelse og markedsføring, transport og erhvervelse af vilde dyr og planter, der er fældet ulovligt, eller som handles ulovligt i tredjelande, i overensstemmelse med det pågældende lands egne lovrammer; mener, at der også bør kigges på den nuværende lovramme, for at den bedre kan imødegå risici i tilknytning til e-handel;

24.  støtter den tilgang, hvor der i fremtidige EU-handelsaftaler indføres bestemmelser med sigte på at bekæmpe ulovlig handel med vilde dyr og planter;

25.  glæder sig over Kommissionens forslag til et kapitel om handel og bæredygtig udvikling i TTIP som led i dens vedvarende engagement med henblik på at sikre en bæredygtig udvikling; bemærker, at USA i sine handelsaftaler har tilstræbt at forhandle standarder på plads for handel med vilde dyr og planter, bl.a. ved at begrænse fiskeristøtten; understreger, at der i alle fremtidige EU-frihandelsaftaler bør forhandles solide standarder på plads for beskyttelse af vilde dyr og planter, herunder bestemmelser og forpligtelser med sigte på korrekt gennemførelse af indgåede multilaterale miljøaftaler, som en del af kapitlerne om handel og bæredygtig udvikling;

26.  glæder sig over EU's mere ambitiøse tilgang til beskyttelse af vilde dyr og planter i kapitlet om handel og bæredygtig udvikling i frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam, som ikke bare indeholder tilsagn om korrekt gennemførelse og håndhævelse af multilaterale miljøaftaler som CITES, biodiversitetskonventionen (CBD) og den internationale konvention angående regulering af hvalfangst (ICRW), men også bestemmelser vedrørende handelsrelateret kapacitetsopbygning, informationsudveksling og bevidstgørelse, og opfordrer indtrængende EU og medlemsstaterne til at sikre en korrekt gennemførelse af disse forpligtelser og bestemmelser; mener, at disse forpligtelser bør kunne håndhæves for at sikre reel og vedvarende overholdelse, bl.a. ved at forudse en passende rolle for ikke-statslige organisationer og civilsamfundsorganisationer;

27.  støtter tilgangen, som er skitseret i "Handel for alle"-strategien", med at medtage bestemmelser om bekæmpelse af korruption i kommende handelsaftaler, eftersom korruptionens rolle i den ulovlige handel med dyr og planter er velkendt, samt EU's tilsagn om at gennemføre handelspolitikker, der fremmer bæredygtig udvikling, hvilket vil bidrage til at nå de globale mål, der opnåedes enighed om som led i 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling;

Henstillinger

28.  støtter en tilgang til EU's handelspolitik, hvori bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter ikke blot prioriteres, men hvor alle kommende aftaler indeholder bestemmelser med sigte på at nedbringe denne handel og i sidste ende bringe den til ophør, såvel som håndfaste og effektive supplerende foranstaltninger, navnlig med henblik på uddannelse, forebyggelse og anvendelse af sanktioner inden for områderne skovforvaltning, sundhed og told;

29.  understreger, at intet i EU's handelspolitik bør forhindre EU eller dets handelspartnere i at træffe de fornødne beslutninger med henblik på at beskytte vilde dyr og planter og naturressourcer, forudsat at sådanne foranstaltninger fortsat forfølger legitime offentlige politiske målsætninger og ikke er udtryk for vilkårlig eller uberettiget forskelsbehandling;

30.  mener, at der ikke findes nogen universalløsning til global sikring af bæredygtigheden af vilde dyr og planter og bekæmpelsen af den ulovlige handel; minder i lyset heraf om behovet for at sikre fuld fleksibilitet og at dele oplysninger, data og bedste praksis for at fremme dialog med henblik på at forbedre samarbejdet i betragtning af den grænseoverskridende karakter af denne type lovovertrædelser;

31.  henstiller til EU-medlemsstaterne at overveje politiske løsninger, som gør det muligt at lukke alle de resterende juridiske smuthuller, der kan udnyttes til "hvidvaskning" af ulovligt handlede vilde dyr og planter og produkter deraf; henstiller desuden til, at der gennemføres en meget grundig overvågning i denne forbindelse, og at der gøres effektiv brug af eksisterende ressourcer og organer for at nå dette mål;

32.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at overveje et eventuelt forbud på europæisk plan mod handel med, eksport eller reeksport af elfenben inden for og uden for EU, herunder elfenben fra før konventionens ikrafttrædelse, på en måde som er i overensstemmelse med WTO-lovgivningen;

33.  kræver, at der tildeles tilstrækkelige ressourcer til politikker og foranstaltninger, der er udformet med henblik på opfyldelse af EU's mål om bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter, herunder ressourcer til tredjelande med henblik på kapacitetsopbygning, navnlig til toldprocedurer, myndigheder, gennemsigtighed og god regeringsførelse;

34.  anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om fortsat at samarbejde med alle berørte aktører for at sikre en integreret tilgang, der ikke kun er rettet mod kilderne til ulovlige vilde dyr og planter og produkter deraf, men som også sætter ind for at begrænse efterspørgslen og skabe øget bevidsthed på efterspørgselsmarkederne;

35.  anmoder medlemsstaterne og Kommissionen om at gøre mere for at sikre, at man sigter mod at forstyrre, udrydde og retsforfølge de ulovlige kriminelle netværk og syndikater, som er aktive inden for ulovlig handel med vilde dyr og planter, samt om, at medlemsstaterne sikrer, at de straffe, der er fastsat for kriminalitet i forbindelse med vilde dyr og planter, både er forholdsmæssige og afskrækkende og, hvor det er relevant, i overensstemmelse med de forpligtelser, der er fastsat i FN-konventionen om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet;

36.  opfordrer EU til inden for rammerne af WTO at undersøge, hvordan globale handels- og miljømæssige regelsæt kan støtte hinanden bedre, navnlig i forbindelse med det igangværende arbejde med at styrke sammenhængen mellem WTO og multilaterale miljøaftaler samt i lyset af aftalen om handelslettelser;

37.  mener, at det bør undersøges, om der er yderligere muligheder for samarbejde mellem WTO og CITES, navnlig for så vidt angår tilbud om teknisk bistand og kapacitetsopbygning inden for handels- og miljøanliggender til embedsmænd fra udviklingslandene; anmoder Kommissionen om at tænke videre over dette som led i drøftelserne efter konferencen i Nairobi og fremtidige elementer, der vil blive overvejet på den næste ministerkonference i Buenos Aires i 2017;

o
o   o

38.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaterne, CITES, FN's Kontor for Narkotikakontrol og Kriminalitetsbekæmpelse, WCO, WTO og Interpol.

(1) EFT L 61 af 3.3.1997, s. 1.
(2) EUT L 328 af 6.12.2008, s. 28.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik