Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2054(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0012/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0012/2017

Συζήτηση :

PV 02/03/2017 - 4
CRE 02/03/2017 - 4

Ψηφοφορία :

PV 02/03/2017 - 6.9
CRE 02/03/2017 - 6.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0064

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 504kWORD 59k
Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017 - Βρυξέλλες
Η κοινή εμπορική πολιτική της ΕΕ στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλει η βιωσιμότητα της άγριας πανίδας
P8_TA(2017)0064A8-0012/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Μαρτίου 2017 σχετικά με την κοινή εμπορική πολιτική της ΕΕ στο πλαίσιο των επιταγών της βιωσιμότητας των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας (2016/2054(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 191 και 207,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 2,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Εμπόριο για όλους – Προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» (COM(2015)0497),

–  έχοντας υπόψη τη γραπτή πρόταση της ΕΕ για το κεφάλαιο σχετικά με το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη στη διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (TTIP), και ιδίως τα άρθρα 10 και 16,

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη του 2015 με τίτλο «Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Mετασχηματισμός του κόσμου μας: θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη), και ιδίως τις παραγράφους 9 και 33 και τον στόχο 15,

–  έχοντας υπόψη τη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ), και ιδίως το άρθρο XX στοιχεία α) και ζ),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ του 2016 για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών (COM(2016)0087) (εφεξής το «σχέδιο δράσης»),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ και την παράνομη εμπορία άγριων ειδών,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1996 για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους(1) και την οδηγία 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 69/314 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας και το ψήφισμα 1/3 της Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον σχετικά με το παράνομο εμπόριο άγριας χλωρίδας και πανίδας,

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της διάσκεψης CITES CoP17 στο Γιοχάνεσμπουργκ,

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της διάσκεψης για την παράνομη εμπορία άγριων ειδών που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο τον Φεβρουάριο 2014 και την ανασκόπηση της προόδου που πραγματοποιήθηκε στο Κασάνε τον Μάρτιο 2015,

–  έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα του Παγκόσμιου Συνεδρίου της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης και των Φυσικών Πόρων (IUCN) που πραγματοποιήθηκε το 2016 στη Χαβάη,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για την καταπολέμηση του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος,

–  έχοντας υπόψη το παγκόσμιο πρόγραμμα άγριων ειδών (Global Wildlife Programme – GWP) του Παγκόσμιου Περιβαλλοντικού Ταμείου της Παγκόσμιας Τράπεζας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2016 για τα παγκόσμια εγκλήματα σε βάρος των άγριων ειδών την οποία εκπόνησε το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση που εξέδωσε τον Ιούνιο 2014 το Συμβούλιο Τελωνειακής Συνεργασίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων (ΠΟΤ) σχετικά με την παράνομη εμπορία άγριων ειδών,

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη που υπογράφηκε στο παλάτι του Μπάκιγχαμ (Λονδίνο) από την ομάδα δράσης «United for Wildlife Transport Taskforce» (εφεξής «διακήρυξη του Μπάκιγχαμ»),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0012/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια πρωτοφανή αύξηση της εμπορίας ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας και ότι οι βιολογικές κρίσεις που τη συνοδεύουν οφείλονται στη διαρκή παράνομη και μη βιώσιμη εκμετάλλευση και εμπορία της παγκόσμιας πανίδας και χλωρίδας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεξέλεγκτη και υπέρμετρη χρήση άγριων ζώων και φυτών αποτελεί τη δεύτερη κατά σειρά απειλή για την επιβίωσή τους στη φύση, αμέσως μετά την καταστροφή των οικοτόπων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το παράνομο εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας αποτελεί την τέταρτη πιο επικερδή εγκληματική δραστηριότητα, της οποίας ο κύκλος εργασιών αποτιμάται περίπου σε 20 δισεκατομμύρια EUR·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τελευταίες τάσεις καταδεικνύουν την αυξανόμενη εμπλοκή εγκληματικών και οργανωμένων δικτύων μεγάλης κλίμακας που κάνουν χρήση ολοένα και πιο εξελιγμένων μεθόδων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη εμπορία ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας συμβάλλει στην πυροδότηση συγκρούσεων και ότι υπάρχουν υπόνοιες για χρηματοδότηση τρομοκρατικών δικτύων, μεταξύ άλλων από το παράνομο εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας, το οποίο αποφέρει σημαντικά κέρδη·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συνακόλουθα προβλήματα της διαφθοράς και των αδύναμων δομών διακυβέρνησης επιδεινώνουν τα υφιστάμενα τρωτά σημεία των πλαισίων του εμπορίου ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί αγορά προορισμού για τα είδη αυτά, κέντρο διέλευσης για άλλες περιοχές καθώς και ζώνη προέλευσης ορισμένων ειδών που προορίζονται για το παράνομο εμπόριο·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των αγροτικών κοινοτήτων από χώρες προέλευσης στη διατήρηση των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας και τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν από αυτήν είναι ουσιώδους σημασίας για την αντιμετώπιση των πρωταρχικών αιτίων της παράνομης εμπορίας ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο εις βάρος ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας συνιστά σοβαρή απειλή για είδη που απειλούνται με εξαφάνιση, συμπεριλαμβανομένων των ελεφάντων, των ρινόκερων, των παγκολίνων, των ερπετών, των αμφίβιων, των πτηνών και των καμηλοπαρδάλεων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορική πολιτική, εφόσον συνδυάζεται με την αναπτυξιακή συνεργασία, μπορεί να αποτελέσει ισχυρό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του παράνομου εμπορίου πολυάριθμων ειδών χλωρίδας και πανίδας έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια βιοποικιλότητας και την καταστροφή του οικοσυστήματος δεδομένου ότι αυξάνονται οι αριθμοί των ειδών που καθίστανται ευπαθή ή εξαφανίζονται ολωσδιόλου·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το βιώσιμο εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας μπορεί να έχει ζωτική σημασία για ορισμένες περιθωριοποιημένες κοινότητες οι οποίες βασίζονται σε νομικά πλαίσια για να διατηρήσουν τους τοπικούς φυσικούς πόρους και να συμβάλουν στη μείωση της φτώχειας·

Τάσεις, αρχές και γενικές εκτιμήσεις

1.  παρατηρεί με μεγάλη ανησυχία την πρόσφατη αύξηση της εμπορίας ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας και των εγκλημάτων σε βάρος αυτών των ειδών, η οποία, αν δεν σταματήσει και δεν αναστραφεί, απειλεί να επηρεάσει σοβαρά και σε μόνιμη βάση τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα·

2.  επισημαίνει ότι η ΕΕ, ως συμβαλλόμενο μέρος πολλών παγκόσμιων συμβάσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, έχει νομική υποχρέωση να διασφαλίζει ότι οι πολιτικές και οι διεθνείς της συνθήκες συμβάλλουν στον εν λόγω στόχο·

3.  πιστεύει ότι οι υψηλοί ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης που απορρέουν από την ένταξη στις παγκόσμιες αγορές και η χρήση φυσικών πόρων με σκοπό τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη δεν αλληλοαποκλείονται, αλλά, αντίθετα, θα πρέπει να θεωρείται ότι αλληλοενισχύονται·

4.  για τον λόγο αυτό υποστηρίζει απόλυτα μια προσέγγιση του ζητήματος των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας η οποία όχι μόνο θα διατηρεί αναλλοίωτους τους στόχους περιβαλλοντικής προστασίας της ΕΕ και των εμπορικών εταίρων της, αλλά παράλληλα θα καθιστά δυνατή τη δημιουργία βιώσιμων και νόμιμων εμπορικών πλαισίων που θα ενισχύουν τη θετική συμβολή της εμπορικής πολιτικής στη βιώσιμη ανάπτυξη·

5.  επισημαίνει με ανησυχία ότι η ΕΕ παραμένει, μαζί με τις ΗΠΑ, βασική αγορά προορισμού και οδός διαμετακόμισης παράνομων προϊόντων ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών, το οποίο θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην καταπολέμηση της ανησυχητικής αύξησης του εξαιρετικά κερδοφόρου παράνομου εμπορίου ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας, το οποίο αποσταθεροποιεί οικονομίες και κοινότητες που εξαρτώνται από τα είδη αυτά για την εξασφάλιση των μέσων διαβίωσής τους, και απειλεί την ειρήνη και την ασφάλεια των εύθραυστων περιοχών των εμπορικών εταίρων της ΕΕ μέσω της ενίσχυσης παράνομων οδών·

7.  πιστεύει ότι μόνο μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των εγκλημάτων σε βάρος των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας μπορεί εν τέλει να αποδειχθεί αποτελεσματική όσον αφορά τον περιορισμό και την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου και ότι η ΕΕ πρέπει να ηγηθεί των προσπαθειών για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν όχι μόνο την προσφορά, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων αναπτυξιακών ζητημάτων σε τρίτες χώρες, αλλά και τη ζήτηση παράνομων προϊόντων στις εγχώριες αγορές, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών πλατφορμών·

Διεθνείς οργανισμοί και κυβερνήσεις

8.  υπενθυμίζει ότι, δυνάμει της νομοθεσίας του ΠΟΕ, επιτρέπεται στις χώρες να θεσπίζουν εξαιρέσεις από τους γενικούς κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο XX στοιχείο ζ) ΓΣΔΕ προκειμένου να ρυθμίζουν τους μη ανανεώσιμους φυσικούς πόρους και στο άρθρο XX στοιχείο α) προκειμένου να προστατεύουν τη δημόσια ηθική· σημειώνει ότι το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ έχει ερμηνεύσει διασταλτικά τους «ανανεώσιμους φυσικούς πόρους» προκειμένου να συμπεριληφθούν και ζωντανά είδη των οποίων ο πληθυσμός κινδυνεύει να μην ανανεωθεί, καθώς και ότι η νομολογία του ΠΟΕ επισημαίνει με σαφήνεια ότι η συμπερίληψη ειδών στα παραρτήματα της σύμβασης για το διεθνές εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES) αποτελεί ένδειξη για τον κίνδυνο μη ανανέωσης του πληθυσμού αυτών των ειδών· σημειώνει επίσης ότι το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ έχει ερμηνεύσει διασταλτικά τη «δημόσια ηθική» ώστε να συμπεριλάβει προβληματισμούς σχετικά με την προστασία των ζώων·

9.  επικροτεί τις προσπάθειες που κατέβαλε η ΕΕ στο πλαίσιο του ΠΟΕ για τη μείωση των επιβλαβών αλιευτικών επιδοτήσεων, οι οποίες μπορούν να υπονομεύσουν τη βιώσιμη διαχείριση της αλιείας και να θέσουν σε κίνδυνο τη διατήρηση ειδών όπως οι χελώνες, οι καρχαρίες, τα θαλάσσια πτηνά και τα θαλάσσια θηλαστικά·

10.  επαναλαμβάνει τη σθεναρή του προσήλωση στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ και στη διασφάλιση της απόλυτης επιτυχίας του στόχου 15, ο οποίος περιλαμβάνει δέσμευση για τον τερματισμό της λαθροθηρίας και της παράνομης εμπορίας προστατευόμενων ειδών χλωρίδας και πανίδας, καθώς και για την καταπολέμηση τόσο της ζήτησης όσο και της προσφοράς παράνομων προϊόντων·

11.  επικροτεί την τρέχουσα δράση της Διεθνούς Κοινοπραξίας για την Καταπολέμηση της Εγκληματικότητας εις βάρος της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας, πρωτοβουλίας στην οποία συμμετέχουν η CITES, η Interpol, το UNODC, η Παγκόσμια Τράπεζα και η ΠΟΤ·

Τελωνεία και ηλεκτρονικό εμπόριο

12.  επικροτεί επίσης το έργο INAMA της ΠΟΤ, το οποίο έχει ως στόχο να ενισχύσει την ικανότητα των τελωνειακών αρχών ώστε να βελτιώσουν την ανάπτυξη ικανοτήτων με στόχο την καταπολέμηση των εγκλημάτων εις βάρος ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας· ζητεί μεγαλύτερη συμμετοχή των τελωνειακών αρχών στις διαδικασίες επιβολής του νόμου που αποσκοπούν στην καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας, καθώς και αύξηση των δράσεων ευαισθητοποίησης με στόχο τη βελτίωση της κατάρτισης και της λειτουργίας των τελωνειακών αρχών·

13.  θεωρεί ότι το ηλεκτρονικό έγκλημα εις βάρος ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας συνιστά σοβαρή απειλή για τα ζώα που απειλούνται με εξαφάνιση, συμπεριλαμβανομένων των ελεφάντων, των ρινόκερων, των αμφιβίων, των ερπετών και των πτηνών, καθώς και ότι οι κυβερνήσεις, οι εταιρείες και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις θα πρέπει να συνεργαστούν για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου·

14.  θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στο ζήτημα των τελωνείων στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τόσο τη συνεργασία με τις χώρες εταίρους όσο και την καλύτερη και ουσιαστικότερη εφαρμογή στο εσωτερικό της Ένωσης· αναμένει, κατά συνέπεια, την επανεξέταση από την Επιτροπή το 2016 της εφαρμογής και επιβολής του σημερινού νομικού πλαισίου της ΕΕ και ζητεί να συμπεριληφθεί σε αυτήν την επανεξέταση μια αξιολόγηση των τελωνειακών διαδικασιών·

15.  ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει σε ποιον βαθμό η νομοθεσία της ΕΕ για το εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας εφαρμόζεται ομοιόμορφα στα διάφορα κράτη μέλη από τους υπευθύνους για τους ελέγχους τελωνειακούς υπαλλήλους·

16.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλλουν προσπάθειες για την ανταλλαγή πληροφοριών και την ανάπτυξη ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εκπαίδευσης, για τους τελωνειακούς υπαλλήλους·

Ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα και των μη κυβερνητικών οργανώσεων

17.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των διαδικτυακών αγορών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης·

18.  επικροτεί τις εφαρμόσιμες λύσεις οι οποίες, όταν ενταχθούν στην υφιστάμενη αλυσίδα εφοδιασμού και στα συστήματα διαχείρισης του εμπορίου, θα επιτρέψουν στον ιδιωτικό τομέα να λειτουργήσει ως πραγματικός εταίρος των κυβερνήσεων και των διεθνών οργανισμών όσον αφορά τη διασφάλιση της υπεύθυνης διαχείρισης των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού· τονίζει, ωστόσο, ότι η κοινή εμπορική πολιτική θα πρέπει να προωθεί δεσμευτικά πρότυπα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, τα οποία θα καθοδηγούν και θα υποστηρίζουν τον ιδιωτικό τομέα για την εφαρμογή κοινωνικά υπεύθυνων πρακτικών· θεωρεί ότι τα πρότυπα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης έχουν ιδιαίτερη σημασία στον τομέα των δικτύων μεταφορών·

19.  επικροτεί τις αναδυόμενες συνεργατικές προσεγγίσεις μηδενικής ανοχής μεταξύ των ειδικών για θέματα εμπορίου ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας και των εταιριών υλικοτεχνικής υποστήριξης· φρονεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να προβληματιστεί σχετικά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο βελτίωσης της αντιμετώπισης των κινδύνων που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο και την επιγραμμική και μη επιγραμμική εμπορική διαφήμιση·

20.  επικροτεί τον ρόλο των μη κυβερνητικών οργανώσεων και της κοινωνίας των πολιτών όχι μόνο στη μάχη κατά του παράνομου εμπορίου ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας, συμπεριλαμβανομένης της ευαισθητοποίησης, και στη μείωση της ζήτησης τόσο στην ΕΕ όσο και στις τρίτες χώρες από τις οποίες προέρχονται αυτά τα είδη χλωρίδας και πανίδας, αλλά και στο πλαίσιο των εγχώριων συμβουλευτικών ομάδων που προβλέπονται στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ για την παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων σχετικά με το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη·

21.  επικροτεί τη διακήρυξη του Μπάκιγχαμ της ομάδας δράσης «United for Wildlife Transport Taskforce» του Μαρτίου του 2016, στόχος της οποίας είναι η συμμετοχή των φορέων του ιδιωτικού τομέα στην αντιμετώπιση των αδυναμιών των διαδικασιών μεταφοράς και εκτελωνισμού που αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης διακινητών, καθώς και η βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών κατά μήκος των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού και των εμπορικών οδών·

22.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις για τον περιορισμό της εμπορίας, την αλλαγή της συμπεριφοράς των καταναλωτών και τη μείωση της ζήτησης παράνομων προϊόντων ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας, μέσω εκστρατειών που θα αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση σχετικά με ζητήματα που αφορούν την πρόκληση της καταπολέμησης του παράνομου εμπορίου ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας, ιδίως σε χώρες όπου η ζήτηση αυτή είναι υψηλότερη·

Ενωσιακό νομικό πλαίσιο και εμπορικές συμφωνίες

23.  θεωρεί ότι στο υφιστάμενο εσωτερικό νομικό πλαίσιο η βασική πρόκληση και προτεραιότητα για τα κράτη μέλη της ΕΕ σε αυτό το στάδιο είναι η εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι θα πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο θέσπισης συμπληρωματικών διατάξεων που να λαμβάνουν υπόψη τους τους κανόνες που ισχύουν σε άλλα κράτη, προκειμένου να απαγορευτεί η διάθεση στην αγορά, η μεταφορά και η απόκτηση ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που έχουν συλλεχθεί παράνομα ή αποτελέσει αντικείμενο παράνομης εμπορικής συναλλαγής σε τρίτες χώρες, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο της εν λόγω χώρας· θεωρεί ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο πρέπει επίσης να εξετασθεί, ώστε να αντιμετωπίζει καλύτερα τους κινδύνους που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο·

24.  υποστηρίζει την προσέγγιση σύμφωνα με την οποία οι μελλοντικές συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ θα περιλαμβάνουν διατάξεις με στόχο την καταπολέμηση της εμπορίας ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας·

25.  επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής για το κεφάλαιο σχετικά με το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη στην TTIP, στο πλαίσιο της συνεχούς δέσμευσής της για διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης· επισημαίνει ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών τους να διαπραγματευτούν πρότυπα σχετικά με το εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας, μεταξύ άλλων μέσου του περιορισμού των αλιευτικών επιδοτήσεων· τονίζει ότι στο πλαίσιο όλων των μελλοντικών συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ θα πρέπει να περιληφθεί στις διαπραγματεύσεις η θέσπιση αυστηρών διατάξεων για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων και δεσμεύσεων που θα αποσκοπούν στην ορθή εφαρμογή των πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών και θα ενταχθούν στα κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη·

26.  επικροτεί την πιο φιλόδοξη προσέγγιση της ΕΕ σχετικά με την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας στο κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ, η οποία δεν περιλαμβάνει μόνο δεσμεύσεις για την ορθή εφαρμογή και την επιβολή των πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών, όπως η CITES, η σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα (CBD) και η Διεθνής Σύμβαση για τη Ρύθμιση της Φαλαινοθηρίας (ICRW), αλλά και διατάξεις σχετικά με την ανάπτυξη εμπορικών ικανοτήτων, την ανταλλαγή πληροφοριών και την ευαισθητοποίηση και παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εγγυηθούν την ορθή εφαρμογή αυτών των δεσμεύσεων και διατάξεων· φρονεί ότι αυτές οι δεσμεύσεις θα πρέπει να μπορούν να επιβληθούν ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η ουσιαστική και συνεχής συμμόρφωση, μεταξύ άλλων μέσω της πρόβλεψης κατάλληλου ρόλου για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·

27.  στηρίζει την προσέγγιση, όπως περιγράφεται στη στρατηγική «Εμπόριο για όλους», της ενσωμάτωσης διατάξεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς στις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες, δεδομένου του γνωστού ρόλου που διαδραματίζει η διαφθορά στη διευκόλυνση του παράνομου εμπορίου ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας, καθώς και τη δέσμευση της ΕΕ να εφαρμόσει εμπορικές πολιτικές που προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και συμβάλλουν στην επίτευξη των διεθνών στόχων που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του θεματολογίου 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

Συστάσεις

28.  στηρίζει μια προσέγγιση για την εμπορική πολιτική της ΕΕ που δεν δίνει απλώς προτεραιότητα στο ζήτημα της καταπολέμησης του παράνομου εμπορίου ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας αλλά επιπλέον περιλαμβάνει και διατάξεις για τη μείωση και εν τέλει την εξάλειψή του σε όλες τις μελλοντικές συμφωνίες, καθώς και αυστηρά και αποτελεσματικά συμπληρωματικά μέτρα, ειδικότερα όσον αφορά την κατάρτιση, την πρόληψη και την εφαρμογή κυρώσεων στον τομέα της δασικής, υγειονομικής και τελωνειακής διαχείρισης·

29.  υπογραμμίζει ότι καμία διάταξη της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ δεν πρέπει να εμποδίζει την ΕΕ ή τους εμπορικούς της εταίρους να λαμβάνουν αποφάσεις που είναι αναγκαίες για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας και των φυσικών πόρων, εφόσον τα μέτρα αυτά συνεχίζουν να επιδιώκουν την επίτευξη θεμιτών στόχων δημόσιας πολιτικής και δεν εισάγουν αυθαίρετες ή αδικαιολόγητες διακρίσεις·

30.  πιστεύει ότι δεν υπάρχει ενιαία λύση για την παγκόσμια βιωσιμότητα των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας και την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου· υπενθυμίζει εν προκειμένω την ανάγκη διασφάλισης πλήρους ευελιξίας και ανταλλαγής πληροφοριών, δεδομένων και βέλτιστων πρακτικών, με σκοπό τη διευκόλυνση του διαλόγου για τη διασφάλιση ενισχυμένης συνεργασίας, λαμβανομένου υπόψη του διασυνοριακού χαρακτήρα των παραβιάσεων αυτού του είδους·

31.  συνιστά στα κράτη μέλη της ΕΕ να εξετάσουν πολιτικές λύσεις οι οποίες θα καθιστούν δυνατή την εξάλειψη όλων των νομικών κενών που δεν έχουν ακόμα καλυφθεί και που μπορούν να διευκολύνουν τη νομιμοποίηση εσόδων από παρανόμως διακινούμενα είδη άγριας πανίδας και χλωρίδας και προϊόντα αυτών των ειδών· συνιστά επίσης, στο πλαίσιο αυτό, να πραγματοποιηθούν διεξοδικοί έλεγχοι και να διασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση των υφιστάμενων πόρων και οργανισμών προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος·

32.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εξετάσουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, του εμπορίου, των εξαγωγών ή των επανεξαγωγών ελεφαντόδοντου εντός και εκτός της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του «προσυμβασιακού» ελεφαντόδοντου, με τρόπο που να συνάδει με τη νομοθεσία του ΠΟΕ·

33.  ζητεί να διατεθούν επαρκείς πόροι σε πολιτικές και μέτρα που αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ στον τομέα της καταπολέμησης του παράνομου εμπορίου ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης πόρων σε τρίτες χώρες για την ανάπτυξη ικανοτήτων, ιδίως όσον αφορά τις τελωνειακές διαδικασίες, τις αρχές, τη διαφάνεια και τη χρηστή διακυβέρνηση·

34.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να συνεργάζονται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο τη διασφάλιση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που όχι μόνο θα στοχεύει στις πηγές παράνομων ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας και προϊόντων αυτών των ειδών, αλλά θα συμβάλλει επίσης στη μείωση της ζήτησης και στην ευαισθητοποίηση στις αγορές ζήτησης·

35.  ζητεί να καταβάλουν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή περισσότερες προσπάθειες ώστε να διασφαλίσουν τη διακοπή των δραστηριοτήτων, την εξάλειψη και τη δίωξη των παράνομων εγκληματικών δικτύων και των συνδικάτων που εμπλέκονται στο παράνομο εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας και ζητεί επίσης από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι κυρώσεις και οι ποινές φυλάκισης για εγκλήματα εις βάρος ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας θα είναι αναλογικές και αποτρεπτικές και ότι, κατά περίπτωση, θα συνάδουν με τις δεσμεύσεις, όπως ορίζονται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος·

36.  καλεί την ΕΕ να διερευνήσει, εντός του πεδίου εφαρμογής του πλαισίου του ΠΟΕ, με ποιον τρόπο μπορούν να αλληλοϋποστηρίζονται καλύτερα τα παγκόσμια εμπορικά και περιβαλλοντικά καθεστώτα, ιδίως στο πλαίσιο των εν εξελίξει εργασιών για την ενίσχυση της συνοχής μεταξύ του ΠΟΕ και των πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών, καθώς και υπό το πρίσμα της συμφωνίας για τη διευκόλυνση του εμπορίου·

37.  θεωρεί ότι πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω ευκαιρίες για συνεργασία μεταξύ του ΠΟΕ και της CITES, ιδίως όσον αφορά την προσφορά τεχνικής υποστήριξης και τη δημιουργία ικανοτήτων στον τομέα του εμπορίου και του περιβάλλοντος, για αξιωματούχους από τρίτες χώρες· ζητεί η Επιτροπή να συνεχίσει να προβληματίζεται επ’ αυτού του ζητήματος στο πλαίσιο των συζητήσεων μετά το Ναϊρόμπι, καθώς και για μελλοντικά ζητήματα που θα εξεταστούν κατά την επόμενη υπουργική διάσκεψη το Μπουένος Άιρες το 2017·

o
o   o

38.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη, στη CITES, στο Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος, στον ΠΟΤ, στον ΠΟΕ και στην Ιντερπόλ.

(1) ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σ. 1.
(2) ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 28.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου