Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2054(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0012/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0012/2017

Keskustelut :

PV 02/03/2017 - 4
CRE 02/03/2017 - 4

Äänestykset :

PV 02/03/2017 - 6.9
CRE 02/03/2017 - 6.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0064

Hyväksytyt tekstit
PDF 186kWORD 51k
Torstai 2. maaliskuuta 2017 - Bryssel
EU:n yhteinen kauppapolitiikka ja luonnonvaraisten lajien kestävyyden asettamat ehdottomat vaatimukset
P8_TA(2017)0064A8-0012/2017

Euroopan parlamentin päätöslauselma 2. maaliskuuta 2017 EU:n yhteisestä kauppapolitiikasta ja luonnonvaraisten lajien kestävyyden asettamista ehdottomista vaatimuksista (2016/2054(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 191 ja 207 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 21 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon komission tiedonannon ”Kaikkien kauppa: Vastuullisempaa kauppa- ja investointipolitiikkaa” (COM(2015)0497),

–  ottaa huomioon EU:n ehdotuksen transatlanttiseen kauppa- ja investointikumppanuuteen (TTIP) sisällytettäväksi kauppaa ja kestävää kehitystä koskevaksi luvuksi ja erityisesti sen 10–16 artiklan,

–  ottaa huomioon vuonna 2015 pidetyssä YK:n kestävän kehityksen huippukokouksessa annetun päätöslauselman ”Transforming our world: the 2030: Agenda for Sustainable Development” ja erityisesti sen 9 ja 33 kohdan sekä tavoitteen 15,

–  ottaa huomioon tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) ja erityisesti sen XX artiklan a ja g kohdan,

–  ottaa huomioon vuonna 2016 tehdyn EU:n toimintasuunnitelman luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseksi (COM(2016)0087) (jäljempänä ”toimintasuunnitelma”),

–  ottaa huomioon 20. kesäkuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät EU:n toimintasuunnitelmasta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kaupan torjumiseksi,

–  ottaa huomioon luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä 9. joulukuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97(1) ja ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin 19. marraskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/99/EY(2),

–  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen päätöslauselman 69/314 luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjunnasta ja YK:n ympäristöohjelman hallintoneuvoston päätöslauselman 1/3 luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittomasta kaupasta,

–  ottaa huomioon Johannesburgissa pidetyn CITES-sopimuspuolten 17. kokouksen tulokset,

–  ottaa huomioon Lontoossa helmikuussa 2014 pidetyn luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laitonta kauppaa käsitelleen kokouksen tulokset ja Kasanessa maaliskuussa 2015 tehdyn edistymisen arvioinnin,

–  ottaa huomioon Havaijilla vuonna 2016 pidetyn Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n maailmankongressin tulokset,

–  ottaa huomioon YK:n yleissopimuksen kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta,

–  ottaa huomioon Maailmanpankin Maailmanlaajuisen ympäristörahaston (GEF) maailmanlaajuisen luonnonvaraisia eläimiä ja kasveja koskevan ohjelman,

–  ottaa huomioon YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaavan järjestön vuonna 2016 laatiman raportin maailman luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin liittyvästä rikollisuudesta,

–  ottaa huomioon luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittomasta kaupasta kesäkuussa 2014 annetun Maailman tullijärjestön (WCO) tulliyhteistyöneuvoston julkilausuman,

–  ottaa huomioon luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kuljetusta käsittelevän työryhmän (United for Wildlife Transport Taskforce) Buckinghamin palatsissa (Lontoossa) antaman julistuksen (jäljempänä ”Buckinghamin palatsin julistus”),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A8-0012/2017),

A.  ottaa huomioon, että luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laiton kauppa on lisääntynyt ennennäkemättömällä tavalla ja että maailman eläimistön ja kasvien kestämätön hyödyntäminen ja kaupallistaminen aiheuttaa biologisia kriisejä;

B.  ottaa huomioon, että luonnonvaraisten eläinten ja kasvien hallitsematon ja liiallinen käyttö on niiden elinympäristön tuhoutumisen jälkeen toiseksi vakavin uhka niiden luonnonvaraisena säilymiselle;

C.  ottaa huomioon, että luonnonvaraisilla eläimillä ja kasveilla käytävä laiton kauppa on arviolta neljänneksi tuottoisinta rikollista toimintaa ja sen arvioitu keskimääräinen liikevaihto on 20 miljardia euroa;

D.  ottaa huomioon, että viimeisimmät suuntaukset osoittavat, että tähän toimintaan osallistuu yhä enemmän laajoja, järjestäytyneitä rikollisverkostoja, jotka käyttävät yhä kehittyneempiä menetelmiä;

E.  ottaa huomioon, että luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittomalla kaupalla lietsotaan konflikteja ja terroristiverkostojen epäillään käyttävän yhtenä rahoituslähteenään luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laitonta kauppaa, josta saadaan merkittävää tuottoa;

F.  toteaa, että korruptioon ja heikkoihin hallintorakenteisiin liittyvät ongelmat tekevät nykyisistä luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kauppaa koskevista säännöksistä haavoittuvampia;

G.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni on nykyisin näiden eläinten ja kasvien kohdemarkkina ja alusta, jonka kautta niitä siirretään muille alueille, sekä tiettyjen laittoman kaupan kohteiksi päätyvien eläinten ja kasvien alkuperäalue;

H.  katsoo, että on olennaisen tärkeää varmistaa lähdemaiden maaseutuyhteisöjen osallistuminen luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojeluun sekä siitä hyötyminen, jotta torjutaan luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan taustalla olevia syitä;

I.  ottaa huomioon, että luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin kohdistuva kyberrikollisuus aiheuttaa vakavan uhan luonnonvaraisille lajeille, jotka ovat vaarassa hävitä, kuten norsut, sarvikuonot, muurahaiskävyt, matelijat, sammakkoeläimet, linnut ja kirahvit;

J.  katsoo, että kehitysyhteistyöpolitiikkaan liitettynä kauppapolitiikka voi muodostaa tehokkaan talouskasvun moottorin kehitysmaissa;

K.  toteaa, että kasvi- ja eläinlajeilla käytävän laittoman kaupan lisääntyminen vähentää biologista monimuotoisuutta ja tuhoaa ekosysteemejä, jolloin entistä useammista lajeista tulee vaarantuneita tai jopa sukupuuttoon kuolleita lajeja;

L.  ottaa huomioon, että kestävällä luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kaupalla voi olla ratkaiseva merkitys joillekin marginalisoituneille väestöryhmille, jotka ovat riippuvaisia säädöskehyksistä paikallisten voimavarojen säilyttämiseksi ja köyhyyden vähentämiseksi;

Suuntauksia, periaatteita ja yleistä pohdintaa

1.  panee erittäin huolestuneena merkille, että luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laiton kauppa sekä luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin liittyvät rikokset ovat lisääntyneet, ja toteaa, että tästä suuntauksesta, ellei sitä pysäytetä ja suuntaa muuteta, voi olla vakavia ja pysyviä seurauksia biologisen monimuotoisuuden säilymiselle ja ympäristön kestävyydelle;

2.  toteaa, että EU:lla on lukuisten ympäristönsuojelua koskevien globaalien yleissopimusten allekirjoittajana oikeudellinen velvollisuus varmistaa, että sen politiikat ja sen tekemät kansainväliset sopimukset edistävät tämän tavoitteen saavuttamista;

3.  katsoo, että maailmanlaajuisiin markkinoihin yhdentymisestä johtuva talouden kehityksen lisääntyminen ja luonnonvarojen käyttö kestävän taloudellisen kehityksen mukaisiin tarkoituksiin eivät sulje pois toisiaan vaan niiden olisi sen sijaan katsottava vahvistavan toisiaan;

4.  kannattaa siksi päättäväisesti sellaista luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin liittyviin kysymyksiin sovellettavaa lähestymistapaa, jossa ei vain pyritä EU:n ja sen kauppakumppanien ympäristönsuojelutavoitteisiin vaan mahdollistetaan myös kestävien ja laillisten kaupan kehysten luominen, joilla vahvistetaan kauppapolitiikan myönteistä vaikutusta kestävään kehitykseen;

5.  korostaa huolestuneena, että EU on USA:n ohella edelleen luonnonvaraisista eläimistä ja kasveista laittomasti valmistettujen tuotteiden merkittävä kohdemarkkina-alue ja kauttakulkureitti;

6.  pitää myönteisenä luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumista koskevaa EU:n toimintasuunnitelmaa, jolla on keskeinen rooli luonnonvaraisten eläinten ja kasvien erittäin kannattavan laittoman kaupan hälyttävän kasvun torjumisessa, sillä kyseinen kauppa horjuttaa niiden talouksien ja yhteisöjen vakautta, joiden elinkeino on riippuvainen luonnonvaraisista eläimistä ja kasveista, ja sen myötä tapahtuva laittomien kauppareittien vahvistuminen uhkaa EU:n kauppakumppaneina toimivien herkkien alueiden rauhaa ja turvallisuutta;

7.  katsoo, että laitonta kauppaa voidaan viime kädessä vähentää ja se voidaan lopettaa vain soveltamalla luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin liittyviin rikoksiin integroitua lähestymistapaa ja että EU:n on johdettava toimia, joilla ei pyritä ratkaisemaan vain tarjontapuolella olevia ongelmia, paikan päällä kolmansissa maissa olevat kehitykseen liittyvät kysymyksen mukaan luettuina, vaan myös puuttumaan laittomien tuotteiden kysyntään kotimaan markkinoilla, verkkosivustot mukaan lukien;

Kansainväliset instituutiot ja hallitukset

8.  palauttaa mieliin, että mailla on WTO:n säännösten mukaan oikeus ottaa käyttöön poikkeuksia GATT-sopimuksen XX artiklan g kohdan yleisistä säännöistä säännelläkseen rajallisten luonnonvarojen käyttöä ja XX artiklan a kohdan yleisistä säännöistä suojellakseen julkista moraalia; panee merkille, että WTO:n valituselin on tulkinnut ”rajallisia luonnonvaroja” laajasti niin, että siihen sisältyvät elossa olevat lajit, jotka saattavat olla vaarassa hävitä, ja että lajien sisällyttämistä CITES-liitteisiin pidetään WTO:n oikeuskäytännössä erityisesti osoituksena niiden määrän rajallisuudesta; panee myös merkille, että WTO:n valituselin on tulkinnut ”julkista moraalia” laajasti siten, että se kattaa eläimiin kohdistuvan julmuuden estämiseen liittyvät huolenaiheet;

9.  suhtautuu myönteisesti toimiin, joita EU on toteuttanut WTO:ssa vähentääkseen haitallisia kalastustukia, jotka voivat heikentää kestävää kalastuksenhoitoa ja vaarantaa kilpikonnien, haiden, merilintujen ja merinisäkkäiden kaltaisten lajien suojelun;

10.  toistaa olevansa vahvasti sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja tavoitteen 15 saavuttamisen varmistamiseen ja toteaa, että tavoitteeseen sisältyy sitoutuminen suojeltujen eläin- ja kasvilajien salametsästyksen ja laittoman kaupan lopettamiseen sekä laittomasti kaupattavien tuotteiden kysynnän ja tarjonnan torjumiseen;

11.  pitää myönteisenä luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin kohdistuvia rikoksia käsittelevän kansainvälisen konsortion meneillään olevia toimia ja toteaa, että kyseessä on aloite, jossa ovat osallisina CITES, Interpol, UNODC, Maailmanpankki ja Maailman tullijärjestö (WCO);

Tulli ja verkkokauppa

12.  pitää myönteisenä myös WCO:n INAMA-hanketta, jossa pyritään parantamaan tulliviranomaisten valmiuksia lisätä kapasiteetin kehittämistä luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin kohdistuvien rikosten torjumiseksi; kehottaa osallistamaan tulliviranomaiset suuremmassa määrin lainvalvontatoimiin, joilla on tarkoitus torjua luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laitonta kauppaa, sekä tietoisuutta lisääviin toimiin tulliviranomaisten koulutuksen ja toiminnan parantamiseksi;

13.  katsoo, että luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin kohdistuva verkkorikollisuus on vakava uhka vaarantuneille eläinlajeille, kuten norsuille, sarvikuonoille, sammakkoeläimille, matelijoille ja linnuille, ja että hallituksien, yrityksien ja valtioista riippumattomien järjestöjen olisi torjuttava tätä yhteisin toimin;

14.  katsoo, että Euroopan unionin toimintasuunnitelmassa tulisi vahvistaa entisestään tulliulottuvuutta sekä kumppanimaiden kanssa tehtävän yhteistyön että unionissa toteutetun täytäntöönpanon parantamisen ja tehostamisen osalta; odottaakin komission vuoden 2016 uudelleentarkastelua, joka koskee EU:n nykyisen oikeudellisen kehyksen täytäntöönpanoa ja täytäntöönpanon valvontaa, ja pyytää, että tämä tarkastelu sisältäisi tullimenettelyjen arvioinnin;

15.  kehottaa komissiota tutkimaan, missä määrin valvonnasta vastaavat tullivirkailijat soveltavat luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kaupasta annettua EU:n sääntelyä yhdenmukaisesti eri jäsenvaltioissa;

16.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään tullivirkailijoiden tiedonjakoa ja valmiuksien kehittämistä, myös antamalla erityiskoulutusta;

Yksityisen sektorin ja valtiosta riippumattomien järjestöjen rooli

17.  korostaa, että on tärkeää varmistaa yksityisen sektorin osallistuminen luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjuntaan, verkossa toimivien markkinapaikkojen ja sosiaalisen median sitoutuminen mukaan lukien;

18.  suhtautuu myönteisesti toteuttamiskelpoisiin ratkaisuihin, jotka integroituina olemassa oleviin toimitusketjuihin ja kaupan hallinnointijärjestelmiin mahdollistavat yksityisen sektorin toimimisen hallitusten ja kansainvälisten elinten todellisena kumppanina, kun varmistetaan maailmanlaajuisten toimitusketjujen vastuullinen hallinta; painottaa kuitenkin, että yhteisen kauppapolitiikan avulla olisi edistettävä yritysten yhteiskuntavastuuta koskevia sitovia normeja sekä ohjattava ja tuettava yksityissektoria sosiaalisesti vastuullisissa käytännöissä; katsoo, että yritysten sosiaalista vastuuta koskevat normit ovat erityisen tärkeitä liikenneverkkojen yhteydessä;

19.  suhtautuu myönteisesti kehitteillä oleviin luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kaupan asiantuntijoiden ja logistiikkayritysten väliseen yhteistyöhön perustuviin lähestymistapoihin, joissa sovelletaan nollatoleranssia; katsoo, että komission olisi pohdittava, miten se voisi parhaiten varmistaa, että asiaan liittyvillä oikeudellisilla kehyksillä voidaan puuttua entistä tehokkaammin sähköiseen kaupankäyntiin ja verkossa ja verkon ulkopuolella tapahtuvaan kaupalliseen mainontaan liittyviin riskeihin;

20.  pitää myönteisenä kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan merkitystä taistelussa luonnonvaraisilla eläimillä ja kasveilla käytävää laitonta kauppaa vastaan, tietoisuuden lisäämisessä ja kysynnän vähentämisessä sekä EU:ssa että sellaisten kolmansien maiden alueella, joista asianomaiset luonnonvaraiset kasvit ja eläimet ovat peräisin; pitää näitä toimijoita tärkeinä myös EU:n vapaakauppasopimusten mukaisissa kotimaisissa neuvoa-antavissa ryhmissä, kun ne valvovat kauppaa ja kestävää kehitystä koskevien säännösten täytäntöönpanoa;

21.  suhtautuu myönteisesti maaliskuussa 2016 annettuun United for Wildlife Transport Taskforce Buckingham Palace Declaration -julkilausumaan, jossa yksityisen sektorin toimijat sitoutetaan sellaisten kuljetus- ja tullialan menettelyjen haavoittuvuustekijöiden tarkasteluun, joita salakuljettajat hyödyntävät, ja parannetaan tiedonjakoa maailmanlaajuisissa tuotantoketjuissa ja kauppareiteillä;

22.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan toimia yhdessä valtioista riippumattomien järjestöjen kanssa, jotta vähennetään laitonta kauppaa, muutetaan kuluttajakäyttäytymistä ja vähennetään luonnonvaraisista eläimistä ja kasveista valmistettujen laittomien tuotteiden kysyntää kampanjoilla, joilla lisätään tietoisuutta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittomasta kaupasta erityisesti sellaisissa maissa, joissa niiden kysyntä on suurempaa;

EU:n säädöskehys ja kauppasopimukset

23.  katsoo, että nykyisessä kotimaisessa säädöskehyksessä keskeisenä haasteena ja jäsenvaltioiden painopistealana on tässä vaiheessa nykyisten säännösten täytäntöönpano; toteaa kuitenkin, että on tarkasteltava täydentäviä säädöksiä, joiden avulla otetaan huomioon muiden valtioiden säännöt, jotta kielletään kolmansissa maissa näiden maiden oman lainsäädäntökehyksen nojalla laittomasti korjattujen tai hankittujen luonnonvaraisten eläinten ja kasvien asettaminen saataville, asettaminen markkinoille, kuljetus ja hankkiminen; katsoo, että nykyistä oikeudellista kehystä olisi myös tarkasteltava, jotta sähköisen kaupankäynnin riskejä voitaisiin käsitellä entistä paremmin;

24.  tukee lähestymistapaa, jonka mukaisesti EU:n tuleviin kauppasopimuksiin sisällytetään määräyksiä eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjunnasta;

25.  pitää myönteisenä komission ehdotusta TTIP-sopimukseen sisällytettävästä kauppaa ja kestävää kehitystä koskevasta luvusta osana sen sitoutumista kestävän kehityksen varmistamiseen; toteaa, että Yhdysvallat on pyrkinyt neuvottelemaan kauppasopimuksiinsa luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kauppaa koskevia normeja ja rajoittamaan kalastustukia; toteaa, että luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelua koskevia tiukkoja määräyksiä olisi neuvoteltava kaikkiin EU:n tuleviin vapaakauppasopimuksiin, mukaan lukien määräykset ja sitoumukset, joilla pyritään monenvälisten ympäristösopimuksien asianmukaiseen täytäntöönpanoon osana kauppaa ja kestävää kehitystä koskevia lukuja;

26.  suhtautuu myönteisesti luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelua koskevaan EU:n kunnianhimoisempaan lähestymistapaan EU:n ja Vietnamin välisessä vapaakauppasopimuksessa, jossa on paitsi monenvälisten CITES-, CBD- (biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus) ja ICRW-sopimusten (valaanpyynnin sääntelyä koskeva kansainvälinen yleissopimus) kaltaisten monenvälisten ympäristösopimusten asianmukaiseen täytäntöönpanoon liittyviä sitoumuksia, myös määräyksiä, jotka liittyvät kaupan valmiuksien kehittämiseen, tiedonvaihtoon ja tietoisuuden lisäämiseen; kehottaa unionia ja jäsenvaltioita takaamaan näiden sitoumusten ja määräysten asianmukaisen täytäntöönpanon; katsoo, että näiden sitoumusten on oltava täytäntöönpanokelpoisia, jotta voidaan varmistaa niiden tehokas ja jatkuva noudattaminen esimerkiksi antamalla hallituksista riippumattomille järjestöille sekä kansalaisjärjestöille asianmukainen rooli;

27.  kannattaa ”Kaikkien kauppa” -strategiassa hahmoteltua lähestymistapaa, jossa tuleviin kauppasopimuksiin sisällytetään korruption vastaisia määräyksiä, koska korruption tiedetään helpottavan luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laitonta kauppaa, sekä EU:n sitoumus harjoittaa kestävää kehitystä edistävää kauppapolitiikkaa, joka auttaa saavuttamaan kestävän kehityksen toimintaohjelmassa 2030 sovitut maailmanlaajuiset tavoitteet;

Suositukset

28.  kannattaa sellaista EU:n kauppapolitiikkaa, jossa ei vain priorisoida luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjuntaa vaan sisällytetään kaikkiin tuleviin sopimuksiin määräyksiä sen vähentämiseksi ja lopettamiseksi, sekä määrätietoisia ja tehokkaita täydentäviä toimenpiteitä erityisesti koulutuksen, ennaltaehkäisyn ja seuraamusten määräämisen tasolla metsänhoidon ja terveys- ja tullihallinnon osalta;

29.  painottaa, että mikään EU:n kauppapolitiikassa ei saisi estää EU:ta tai sen kauppakumppaneita tekemästä päätöksiä, jotka ovat välttämättömiä luonnonvaraisten eläinten ja kasvien sekä luonnonvarojen suojelemiseksi, edellyttäen että nämä toimet toteutetaan edelleen julkisen politiikan legitiimien tavoitteiden saavuttamiseksi eikä niistä aiheudu mielivaltaista ja perusteetonta syrjintää;

30.  katsoo, ettei luonnonvaraisia eläimiä ja kasveja koskevaan globaaliin kestävään kehitykseen ja laittoman kaupan torjuntaan ole olemassa yhtä ainoaa ratkaisua; muistuttaa, että on varmistettava täydellinen joustavuus ja jaettava tietoja, informaatiota sekä parhaita käytäntöjä, jotta voidaan edistää vuoropuhelua yhteistyön vahvistamiseksi, kun otetaan huomioon tällaisten rikkomusten rajatylittävä luonne;

31.  suosittelee, että jäsenvaltiot harkitsevat poliittisia ratkaisuja, joiden avulla olisi mahdollista poistaa kaikki jäljellä olevat porsaanreiät, jotka voisivat helpottaa laittomasti hankittujen luonnonvaraisten eläinten ja kasvien ja niistä valmistettujen tuotteiden ”pesua”; suosittelee myös tähän liittyen harjoittamaan tiukkaa valvontaa ja käyttämään tehokkaasti olemassa olevia resursseja ja rakenteita tämän tavoitteen saavuttamiseksi;

32.  kehottaa unionia ja jäsenvaltioita harkitsemaan mahdollisuutta kieltää Euroopan tasolla norsunluun, ennen yleissopimuksen voimaantuloa hankittu norsunluu mukaan lukien, kauppa, vienti ja uudelleenvienti unionissa ja sen ulkopuolella tavalla, joka vastaa täysin WTO:n sääntöjä;

33.  pyytää myöntämään riittävät varat politiikkoihin ja toimiin, joilla pyritään saavuttamaan EU:n tavoitteet luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjunnassa; toteaa, että tähän sisältyvät myös kolmansille maille myönnettävät resurssit kapasiteetin kehittämiseksi erityisesti tullimenettelyjä, viranomaisia, avoimuuden lisäämistä ja hyvää hallintoa varten;

34.  pyytää komissiota ja jäsenvaltioita jatkamaan toimien toteuttamista kaikkien asianomaisten toimijoiden kanssa, jotta varmistetaan integroitu lähestymistapa, jolla ei ainoastaan torjuta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan ja luonnonvaraisista eläimistä ja kasveista laittomasti valmistettujen tuotteiden lähteitä vaan jolla vähennetään myös kysyntää ja lisätään tietoisuutta kysyntämarkkinoilla;

35.  pyytää jäsenvaltioita ja komissiota toteuttamaan lisätoimia sen varmistamiseksi, että luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laitonta kauppaa harjoittavat laittomat rikollisverkostot ja yhteenliittymät hajautetaan, eliminoidaan ja asetetaan syytteeseen, ja pyytää jäsenvaltioita varmistamaan, että luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin kohdistuvasta rikollisuudesta määrättävät rangaistukset ja tuomiot ovat sekä oikeasuhtaisia ja vakuuttavia että soveltuvilta osin niiden sitoumuksien mukaisia, jotka on määritetty kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksessa;

36.  kehottaa EU:ta tutkimaan WTO:n puitteissa, miten maailmanlaajuista kauppaa ja ympäristöä koskevat järjestelmät voisivat tukea toisiaan paremmin, etenkin WTO:n ja monenvälisten ympäristösopimusten välisen yhdenmukaisuuden vahvistamista koskevan meneillään olevan työn yhteydessä sekä kaupan helpottamista koskeva sopimus huomioon ottaen;

37.  katsoo, että olisi tutkittava uusia mahdollisuuksia WTO:n ja CITES-sopimuksen väliselle yhteistyölle erityisesti tarjoamalla kehitysmaiden viranomaisille kauppaan ja ympäristöön liittyvää teknistä apua ja auttamalla niihin liittyvien valmiuksien kehittämisessä; pyytää komissiota jatkamaan asian tarkastelua osana Nairobin jälkeisiä keskusteluja ja tulevia näkökohtia, joita tarkastellaan seuraavassa ministerikokouksessa Buenos Airesissa vuonna 2017;

o
o   o

38.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioille, CITES-sopimuksen osapuolille, YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaavalle järjestölle, Maailman tullijärjestölle, Maailman kauppajärjestölle ja Interpolille.

(1)EYVL L 61, 3.3.1997, s. 1.
(2)EUVL L 328, 6.12.2008, s. 28.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö