Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2078(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0014/2017

Внесени текстове :

A8-0014/2017

Разисквания :

PV 13/03/2017 - 17
CRE 13/03/2017 - 17

Гласувания :

PV 14/03/2017 - 6.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0065

Приети текстове
PDF 527kWORD 61k
Вторник, 14 март 2017 г. - Страсбург
Отговорна собственост и отговорни грижи за еднокопитни
P8_TA(2017)0065A8-0014/2017

Резолюция на Европейския парламент от 14 март 2017 г. относно отговорна собственост и отговорни грижи за еднокопитни (2016/2078(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид членове 39, 42 и 43 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) относно функционирането на общата селскостопанска политика и на общата политика в областта на рибарството,

—  като взе предвид член 114 от ДФЕС относно създаването и функционирането на единния пазар,

—  като взе предвид Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност,

—  като взе предвид член 168, параграф 4, буква б) от ДФЕС относно мерките във ветеринарната и фитосанитарната област, които имат за пряка цел закрилата на общественото здраве,

—  като взе предвид член 13 от ДФЕС, който гласи, че при изработването и осъществяването на политиката на Съюза в областта на селското стопанство, рибарството, транспорта, вътрешния пазар, научните изследвания и технологичното развитие и космическото пространство, Съюзът и държавите членки държат изцяло сметка за изискванията за хуманно отношение към животните като същества с усещания, като същевременно спазват законовите или административните разпоредби и съществуващите практики в държавите членки, по-специално по въпросите, свързани с религиозните обреди, културните традиции и регионалното наследство,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните)(1),

—  като взе предвид Регламент (EО) № 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 г. относно защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции и за изменение на Директиви 64/432/ЕИО и 93/119/ЕО и Регламент (ЕО) № 1255/97(2),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1099/2009 от 24 септември 2009 г. относно защитата на животните по време на умъртвяване(3),

—  като взе предвид Директива 98/58/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 г. относно защитата на животни, отглеждани за селскостопански цели(4),

—  като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/262 на Комисията от 17 февруари 2015 г. за определяне на правила в съответствие с директиви 90/427/ЕИО и 2009/156/ЕО на Съвета по отношение на методите за идентификация на еднокопитни животни (Регламент за паспорт на еднокопитните животни)(5),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1012 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно зоотехнически и генеалогични условия за развъждане, търговия и въвеждане в Съюза на чистопородни разплодни животни, хибридни разплодни свине и зародишни продукти от тях, и за изменение на Регламент (ЕС) № 652/2014, директиви на Съвета 89/608/ЕИО и 90/425/ЕИО и за отмяна на определени актове в областта на развъждането на животни („Регламент относно разплодните животни“),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета(6),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета(7),

—  като взе предвид Решението на Съда на Европейския съюз от 23 април 2015 г. по дело C-424/13, Zuchtvieh-Export GmbH/Stadt Kempten,

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Европа 2020 — Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020),

—  като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 1337/2013 на Комисията от 13 декември 2013 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1169/2011(8) относно посочването на страната на произход или мястото на произход за месо,

—  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Европа — водеща световна туристическа дестинация — нова политическа рамка за европейския туризъм“ (COM(2010)0352),

—  като взе предвид заключенията на проучването в рамките на проекта на Комисията EDUCAWEL(9),

—  като взе предвид принципите на субсидиарност и пропорционалност;

—  като взе предвид Европейската конвенция за защита на животните, отглеждани за селскостопански цели,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0014/2017),

А.  като има предвид, че секторът на еднокопитни животни в ЕС е на стойност над 100 милиарда евро годишно(10) и само през 2013 г. е допринесъл за допълнителен годишен оборот от 27,3 милиарда евро при залаганията, като 1,1 милиарда евро са получени от правителствата на държавите членки(11);

Б.  като има предвид, че само в сектора на конните спортове са създадени приблизително 900 000 работни места и че от 5 до 7 еднокопитни създават едно работно място на пълно работно време, че тези работни места, които не могат да бъдат делокализирани, се намират в селските райони, понастоящем уязвими в икономическо отношение;

В.  като има предвид, че секторът на еднокопитни животни отговаря на целите на политиката на ЕС за развитие на селските райони, основаваща се на устойчивостта на селското стопанство, устойчивото управление на природните ресурси и насърчаването на социалното приобщаване в селските общности; като има предвид, че еднокопитните все още се използват широко в селското стопанство, като се намират много нови употреби, като например производството на магарешко мляко, както и нови възможности и ползи за бъдещото развитие на тези продукти за производителите и потребителите;

Г.  като има предвид, че секторът на еднокопитни животни изпълнява активна роля за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ за устойчив растеж, основана както на по-екологична икономика, така и на приобщаващ растеж, както и значението на коневъдството поради неговия важен принос за икономическото, социалното и екологичното развитие в селските райони;

Д.  като има предвид, че Европейският съюз е най-големият пазар в сектора на конните спортове в световен мащаб(12);

Е.  като има предвид, че около 7 милиона еднокопитни животни в ЕС изпълняват много разнообразни роли с вековна история на отношения с човека — от състезателни и развлекателни роли до тази на домашни животни, животни за работа в транспорта, туризма, терапии за рехабилитация и свързани с образованието терапии, спорт, образование, горското стопанство и земеделието, източник на мляко и месо, животни, предназначени за научни изследвания, както и диви и полудиви животни; като има предвид, че тези еднокопитни животни спомагат и за запазването на биологичното разнообразие и устойчивото развитие на селските райони и могат да изпълняват няколко от тези роли през своя живот;

Ж.  като има предвид, че отговорното отглеждане и грижите за еднокопитните животни започва с необходимото внимание за здравето на животните и хуманното отношение към тях, и като има предвид, че въпросите, свързани с хуманното отношение, трябва следователно да бъдат от централно значение за всички дейности в сектора; като има предвид, че регулаторната среда на равнището на ЕС варира в отделните държави членки и че действащото законодателство се прилага по различен начин в рамките на ЕС, което води до нарушаване на конкуренцията и до влошаване на хуманното отношение към животните;

З.  като има предвид, че еднокопитните са най-транспортираните животни, съотнесено към популацията им(13), че времетраенето на транспорта е сериозна загриженост за гражданите на ЕС, тъй като често еднокопитните животни се транспортират към и от ЕС в превозни средства, които не са пригодни за превоза на животни, на дълги разстояния по суша, вода и въздух, преди да достигнат крайното си местоназначение;

И.  като има предвид, че данните за транспортиране на еднокопитни животни се записват чрез интегрираната компютризирана ветеринарна система (TRACES), но тези данни се публикуват едва веднъж годишно, със забавяне от две години;

Й.  като има предвид, че навременно налични данни биха подпомогнали компетентните органи и други организации да следят по-добре въздействията върху здравето на животните и да разследват последващи признаци за слаба биологична сигурност;

К.  като има предвид, че няма достатъчно налични данни, за да се оцени пряко броят на еднокопитни животни за работа, използвани в малките и средните стопанства, много от които се намират в по-новите държави членки, както и в туризма;

Л.  като има предвид, че през май 2016 г.(14) Световната организация по здравеопазване на животните (OIE) прие насоки относно еднокопитните животни, извършващи работа, по отношение на спазването на петте основни свободи на животните, а именно правото да не страдат от глад, жажда и недохранване, от страх и стрес, от физически и температурен дискомфорт, от болки, както и правото да проявяват (най-) нормалното си поведение;

М.  като има предвид, че еднокопитните животни осигуряват ценна заетост и приходи за населените места и селските райони от селско стопанство, конни дейности и от туризъм, които не могат да бъдат преместени, но хуманното отношение към някои еднокопитни животни е компрометирано и туристите често са недостатъчно информирани, за да установят и коригират проблеми с хуманното отношение(15);

Н.  като има предвид, че с етикетирането за хуманно отношение, въведено от специалистите в сектора, може да се спомогне, за да се гарантира, че съответните дейности се извършват правилно и че обществеността получава необходимата информация;

О.  като има предвид, че неограниченото, безразборно и безотговорно отглеждане на еднокопитни животни може да доведе до обезценяване в икономически смисъл на животните, които са оставени със сериозни проблеми с хуманното отношение, особено във време на икономически спад; като има предвид, че неотдавна Европейският парламент и Съветът приеха законодателство, с което се хармонизират правилата относно зоотехническите и генеалогичните условия, приложими при отглеждането на разплодни животни от чистокръвни породи, включително еднокопитни животни, с цел секторът на животновъдството на ЕС да стане по-конкурентоспособен и организиран, както и да се подобри качеството на информацията относно възпроизвеждането и идентификацията на чистопородни разплодни животни, по-специално еднокопитни животни;

П.  като има предвид, че от 2008 г. насам изоставените еднокопитни животни в западните държави членки са се увеличили, особено когато са се превърнали по-скоро в скъп лукс, представляващ основна финансова пречка, а не в източник на приходи; като има предвид, че няма адекватен и удовлетворителен отговор на този проблем от страна на Комисията и държавите членки;

Р.  като има предвид, че повечето от тези прояви на това поведение могат да бъдат отнесени до частни стопани и не са представителни за по-голямата част от сектора на професионалното коневъдство в Европа;

С.  като има предвид, че еднокопитните животни са социални животни с когнитивни способности и силна привързаност, и се използват в широк спектър програми за образование и обучение, терапевтични и рехабилитационни програми, включително при нарушения от аутистичния спектър, церебрална парализа, мозъчно-съдови заболявания, увреждания и затруднения, свързани с ученето или езика, реабилитация на нарушители, психотерапия, посттравматично стресово разстройство и програми за лечение на зависимости;

Т.  като има предвид, че стопаните, които вече не могат да поемат разходите за ветеринарни грижи и потребностите от хуманно отношение към животното, са изправени пред тежки решения, като в някои държави членки евтаназията твърде често е първото и скъпоструващо решение за такива стопани; като има предвид, че в други държави членки еднокопитните животни могат да бъдат подлагани на евтаназия само когато е налице непосредствена ветеринарна необходимост, независимо от аспектите на хуманно отношение към въпросното животно в дългосрочен план

У.  като има предвид, че в много държави извън Съюза еднокопитните не се считат за животни, отглеждани за производство на храни, но от тези държави редовно се внася конско месо с цел неговата продажба и пускане на пазара в ЕС; като има предвид, че това положение води до нарушаване на правилата за конкуренция поради факта, че до момента Европейският съюз не разрешава влизането в хранителната верига за консумация от човека на месо от коне, чието първоначално предназначение не е било производството на месо и клане, а за месо, внесено от трети страни се позволява известна гъвкавост;

1.  признава значителния икономически, екологичен и социален принос на еднокопитните животни в целия ЕС и съществените културни и образователни стойности, свързани пряко с него, като например зачитането на животните и околната среда;

2.  посочва, че еднокопитните животни във все по-голяма степен се използват за терапевтични и образователни, спортни, развлекателни цели в земеделските стопанства от селскостопанските производители, които се стремят да диверсифицират своите дейности и да разширят основата на приходите си, и подчертава, че наличието на еднокопитни животни улеснява многофункционалността на селскостопанската дейност, която ще доведе до увеличаване на заетостта в селските райони и допринася за развитието на отношенията между градските и селските райони, местните устойчивост и сближаване;

3.  призовава за това, секторът на еднокопитни животни, който допринася значително за общите и стратегическите цели на ЕС, да получи по-голямо признание на европейско равнище и признание за ползите от него за селското стопанство, и да бъде включен в по-голяма степен в различните инструменти на ОСП - вкл. преките помощи по първия стълб или чрез помощите по втория стълб;

4.  отбелязва, че доброто здраве на еднокопитните животни и хуманното отношение към тях увеличават икономическите резултати на стопанствата и предприятията и са от полза за икономиката на селските райони като цяло, както и че отговарят на нарастващите искания на гражданите на ЕС за по-високи стандарти за здраве и хуманно отношение към животните;

5.  призовава Комисията да признае статута на еднокопитните животни, използвани за работа, като важен инструмент в селскостопанската дейност в селските райони на Европа, и по-специално в планинските и труднодостъпните райони.

6.  подчертава, че стопаните на еднокопитни животни следва да имат минимално равнище на познания в отглеждането им и че притежаването им предполага лична отговорност за стандартите на здраве и хуманно отношение към животните, за които те се грижат;

7.  изтъква, че обменът на знания както между собствениците на еднокопитни животни, така и между държави членки, следва да бъде важен инструмент за удовлетворяване на тези потребности, и отбелязва, че наред с възникването на нови научни познания, законодателни развития и методи за учене специалистите от сектора на еднокопитни животни са подобрили своите работни практики в посока хуманно отношение към еднокопитните;

8.  отбелязва, че поведението на повечето собственици и работници в сектора е отговорно; подчертава, че насърчаването на хуманното отношение към животните може да бъде успешно само в рамките на икономически жизнеспособни производствени системи;

9.  отбелязва, че е необходимо професионалните стопани да останат икономически жизнеспособни, като същевременно се справят по ефикасен начин с новите предизвикателства като ограничените природни ресурси, последствията от изменението на климата или появата и разпространението на нови болести;

10.  насърчава държавите членки да създадат среда, в която стопанствата имат икономически жизнеспособна дейност;

11.  подчертава, позовавайки се на 10-те принципа на Световната организация по здравеопазване на животните, значението на референтните центрове за хуманно отношение към животните, които предстои да бъдат открити, за подобряване на равнищата на съответствие и последователното прилагане на законодателството, както и разпространението на информация и най-добри практики в областта на хуманното отношение към животните;

12.  призовава Комисията да възложи проучване на Евростат, за да се анализира икономическото и социалното въздействие на всички аспекти на сектора на еднокопитни животни, както и да предоставя редовно статистически данни за използването на еднокопитните животни за работа, за тяхното транспортиране и за тяхното клане;

13.  призовава Комисията активно да подкрепи разработването на европейски ръководства за добри практики в сектора на еднокопитни животни, изготвени в консултация със заинтересованите страни и секторните организация, въз основа на съществуващите насоки, включително с фокус върху специфичните за отделните видове животни аспекти на хуманното отношение и на поведенческите грижи, в допълнение към грижите в края на живота;

14.  призовава Комисията да гарантира еднакво прилагане на ръководството на ЕС и да отпусне ресурси за превод на такъв документ;

15.  призовава Комисията да насърчи и събере информация за обмена на добрите практики и програми за обучение в различните държави членки относно хуманното отношение и подкрепи изготвянето и разпространението на тази информация за това как да се посрещнат нуждите на еднокопитните животни, независимо от ролята им, въз основа на „петте свободи“ и като се обхваща целият живот на дадено еднокопитно животно;

16.  призовава Комисията, при създаване на своите европейски насоки за добрите практики в сектора на еднокопитни животни, да обмисли многофункционалната роля на еднокопитните животни за разплод, включително насоки за отговорно за опазване здравето на животните и хуманното отношение към тях и на ползите от стерилизацията, работата в селското и горското стопанство, туризъм, транспорт и клане, защита срещу измамни практики, включително употреба на допинг, и препоръчва тези насоки да бъдат разпространени в сътрудничество с признати от ЕС представителни професионални селскостопански организации на европейско равнище сред животновъдите, в конните дружества, стопанствата, конюшните, резерватите, сред превозвачите и в кланиците, и също така да бъдат достъпни в различни формати и езикови версии;

17.  призовава Комисията и държавите членки да подкрепят работата на Европейската конна мрежа и Европейската асоциация на държавните конюшни (European State Stud Association), понеже същите играят важна роля в развитието на европейския сектор на коневъдството, като служат за платформа за обмен на най-добри практики, опазват традициите, уменията и старите родословни линии и имат влияние върху сектора;

18.  настоятелно призовава Комисията да разшири своите образователни ресурси, насочени както към специалистите, имащи непосредствен контакт с еднокопитните, като например ветеринарни лекари, зооинженери и собственици на коне, така и към по-широк кръг потребителски сегменти, относно хуманното отношение в стопанствата, за да се обхване хуманното отношение към еднокопитни животни и тяхното отглеждане в системата за съвети в селското стопанство, като се подчертава необходимостта от обучение и информация;

19.  призовава Комисията и държавите членки да използват схеми за предаване на знания с оглед споделяне на добри практики и бизнес модели, повишаване на осведомеността по всякакви въпроси и окуражаване на иновации и нови идеи; отбелязва, че в някои държави членки вече съществуват схеми за предаване на знания в сектора на еднокопитни животни;

20.  призовава Комисията да поднови ангажимента си за разработване на Европейска харта за устойчив и отговорен туризъм, предвиждаща разпространение на ясна информация, която да помага на заинтересованите страни от сферата на туризма да правят избор, съобразен с хуманното отношение към животните, когато решават дали да използват услугите на еднокопитни животни за работа; подчертава, че тази харта следва да се основава на съществуващите харти за качество, които са били установени от признати и представителни професионални земеделски организации, и отбелязва, че, докато някои държави членки имат строги насоки за условията на труд и работното време, такава закрила липсва в други държави членки;

21.  призовава Комисията да публикува насоки за държавите членки относно модели на туризъм, съобразени с хуманното отношение към използваните за работа еднокопитни животни;

22.  призовава настоятелно държавите членки да изготвят доброволни насоки с цел защита на използваните за работа еднокопитни животни от прекомерно работно натоварване и икономическа експлоатация;

23.  призовава Комисията да предоставя данните от системата TRACES на обществеността по-бързо, отколкото понастоящем;

24.  подчертава, че действащото законодателство на ЕС относно защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции има за цел да се предотврати нараняване и страдание на животните и да се гарантира, че животните се транспортират при подходящи условия и за разумно време, и изразява загриженост поради сериозните проблеми във връзка с прилагането на законодателството на ЕС относно хуманното отношение към животните по време на тяхното транспортиране от страна на органите на редица държави членки;

25.  призовава Комисията да гарантира правилното изпълнение и ефективно и еднакво прилагане на съществуващото законодателство на ЕС относно транспортирането на животни и правно обвързващи изисквания за докладване във всички държави членки;

26.  призовава държавите членки — износителки на еднокопитни животни, за намиране на начини за насърчаване на клането на тяхната територия, за да се избегне, доколкото е възможно, транспортирането на живи еднокопитни животни, и призовава Комисията да установи механизъм за ефективно наблюдение на спазването на законовите и подзаконовите разпоредби, също и по бъдещата правна рамка;

27.  изисква от Комисията да предложи по-кратко ограничение за максималното пътуване за всички случаи на транспортиране на коне за клане въз основа на заключенията на Европейския орган за безопасност на храните и на ръководствата за транспортиране на еднокопитни животни, изготвени от специалисти в сектора, като вземе предвид специфичните характеристики на конната промишленост в различните държави;

28.  призовава Комисията и държавите членки да изготвят насоки, да насърчат и подобрят научните изследвания относно хуманното отношение към еднокопитните животни по време на клане, така че да се разработят хуманни методи за клане, по-приспособени към еднокопитните животни, и да разпространят тези насочващи документи сред компетентните органи на държавите членки;

29.  призовава Комисията и държавите членки да се ангажират пълно и по подходящ начин с инспекциите и проверките в кланиците на тяхна територия, които са лицензирани за еднокопитни животни, за да се гарантира, че те отговарят на специфичните нужди на еднокопитните животни, що се отнася до оборудването и квалификацията на персонала;

30.  призовава Комисията да поеме ангажимент за развитието на валидирани показатели за хуманно отношение към животните, които следва да се използват за оценяване на хуманното отношение към еднокопитните животни, установяване на съществуващите проблеми и спомагане за постигане на подобрения, в тясно сътрудничество с представителите на признатите от ЕС професионални организации, които са приложили сходни инструменти, и да работи в тясно сътрудничество с представители на професионални организации от сектора в процеса на установяване на показатели за хуманно отношение;

31.  настоятелно призовава Комисията и държавите членки да насърчават стопаните на коне да създават асоциации;

32.  подчертава важността на хуманното третиране на и хуманното отношение към еднокопитните животни, като принципа, че при никакви обстоятелства и никъде не трябва да се толерират жестокост и лошо третиране от страна на стопани, треньори, коняри или други лица;

33.  призовава държавите членки да прилагат по-строго законодателството относно малтретиране или изоставяне на животни, включително с извънредни мерки за борба срещу изоставянето, изхвърлянето, и изцяло и правилно да разследват докладите за нечовешки практики и нарушенията на хуманното отношение към еднокопитни животни;

34.  отбелязва, че съществуват разлики между видовете еднокопитни животни и че тези разлики променят нуждите от хуманно отношение, включително нуждите, отнасящи се до изискванията във връзка с грижите в края на живота и с клането;

35.  призовава Комисията да проведе изследване и да документира тези разлики и да издаде специфични насоки по отношение на отделните видове, за да се гарантират стандартите за хуманното отношение;

36.  призовава Комисията и държавите членки да подкрепят изследванията и разработването на системи за развъждане, пригодени към съответния животински вид, в сектора на коневъдството, като отчитат особеностите в поведението на конете като препускащи и стадни животни;

37.  призовава Комисията да отдаде приоритет на пилотен проект за проучване на използването на нови и съществуващи схеми за финансиране за възнаграждаване на добрите резултати в областта на хуманното отношение към еднокопитните животни за работа, включително тези от малките и полупазарните земеделски стопанства;

38.  призовава държавите членки да гарантират, че Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/262 на Комисията (Регламент за паспорт на еднокопитните животни) се прилага надлежно и в пълна степен;

39.  отбелязва, че цената на ветеринарните лекарствени продукти, разходите за унищожаването на кланичните трупове и разходите за евтаназия, където е разрешена, могат да бъдат своего рода пречка за прекратяване на живота на дадено еднокопитно животно, като това води до продължително страдание;

40.  призовава държавите членки да разследват постъпилите сведения на нечовешки практики по време на евтаназия и нарушения на хуманното отношение, като неправилната употреба на лекарствени продукти, и да докладват на Комисията;

41.  признава нарастването на производството на кобилешко и магарешко мляко и призовава Комисията да издаде насоки за този селскостопански отрасъл;

42.  призовава държавите членки, в сътрудничество с професионални, представителни и признати селскостопански организации, да се ангажират с увеличаване на броя на инспекциите на стопанствата за производство на магарешко и конско мляко;

43.  изразява загриженост относно вноса и употребата на ветеринарни лекарствени продукти, съдържащи серумeн гонадотропин от бременна кобила (PMSG);

44.  призовава дирекцията на Комисията „Одити и анализи в областта на здравеопазването и храните“ да инспектира сертифицираните производители на хормона PMSG чрез извършване на проверки за спазване на разпоредбите за хуманното отношение към животните по време на производството, и да проведе проучване и изготви доклад относно хуманното отношение и лечението на кобили, използвани за събирането на хормони за употреба във фармацевтичната промишленост;

45.  подчертава, че все още не е въведена справедлива фискална система, съобразена с различните нужди на всяка държава членка, която да позволява на професионалните коневъди да реализират необходимите приходи за поддържане на икономическата активност на европейските стопанства за еднокопитни животни;

46.  отбелязва, че една по-справедлива фискална система за сектора на еднокопитни животни би създала възможност за сектора да функционира при равноправни пазарни условия и би позволила на професионалните стопани коневъди да генерират необходимите приходи за запазване на стопанската дейност;

47.  счита, че законодателството за ДДС, приложимо за сектора на еднокопитни животни, следва да бъде изяснено по време на предстоящото преразглеждане на Директивата за ДДС, с цел да се насърчи развитие на сектора, благоприятстващо растежа и създаването на работни места;

48.  призовава Комисията да предприеме действия, за да осигури на държавите членки по-голяма гъвкавост в определянето на намалена ставка на ДДС за всички дейности в сектора, и счита, че това пояснение следва да доведе до създаването на единна, надеждна и целенасочена рамка за намалени ставки на ДДС, които ще оставят на държавите членки достатъчна свобода на действие, за да изготвят своите собствени данъчни политики;

49.  подчертава разликите в санитарните стандарти, приложими за конско месо, произведено в Европа, и за конско месо, внесено от трети държави;

50.  припомня необходимостта от установяване на ефективна проследимост на конското месо и изтъква, че е желателно да има равностойно равнище на санитарни стандарти за европейския потребител, независимо от произхода на консумираното конско месо;

51.  призовава Комисията да предприеме действия за възстановяване на равновесието между равнището на изискванията в рамките на ЕС и тези, за които се извършват проверки по границите, като същевременно се опазва здравето на потребителите;

52.  следователно призовава Комисията да въведе задължително посочване на държавата на произход за всички преработени продукти от конско месо;

53.  призовава Комисията да увеличи броя на проверките, извършвани в кланиците извън територията на Съюза, които притежават разрешение за износ в ЕС на месо от еднокопитни животни, и да спре под условие вноса на месо от еднокопитни животни, произведено в трети държави, които не изпълняват изискванията на ЕС относно проследимостта и безопасността на храните;

54.  подчертава необходимостта от премахване на табуто относно края на живота на еднокопитните животни; счита, че улесняването на края на живота на конете не изключва влизането им в хранителната ни верига;

55.  призовава Комисията да обърне особено внимание на грижите в края на живота за еднокопитни животни, включително установяването на максимално допустими граници на остатъчни вещества (MRLs) за обичайно използваните ветеринарни лекарствени средства като фенилбутазон, за да се гарантира безопасност на хранителната верига;

56.  в този контекст призовава Комисията да насърчи реинтегрирането в хранителната верига чрез системата на „карентен срок“, основана на научни изследвания, която ще позволи животното да се върне обратно във веригата след като е приело даден лекарствен продукт за последен път, като същевременно се опазва здравето на потребителите;

57.  отбелязва, че в някои държави членки няма регистър за предписваните лекарства за еднокопитни животни, които не са предвидени за клане с цел производство на храна за консумация от човека (регистрирани като „неизползвани в производство на храни“), и че е възможно тези животни да попаднат във веригата за незаконно клане и по този начин да застрашат общественото здраве; следователно призовава Комисията да отстрани този пропуск в законодателството;

58.  призовава Комисията да обмисли, заедно с европейските сдружения на ветеринарните лекари на еднокопитни животни (FEEVA), хармонизиране на достъпа до лечение и лекарства на цялата европейска територия;

59.  счита, че предимството на подобно хармонизиране ще бъде избягване на нарушения на конкуренцията и улесняване на по-широко лечение на болести по еднокопитните животни и по-ефективно облекчаване на страданията им;

60.  призовава Комисията да насърчава обмена на добри практики между държавите членки, за да се улесни рационалното използване на лекарства за еднокопитни животни;

61.  отбелязва, че макар в някои случаи терапията и ветеринарните лекарствени средства да са необходими и подходящи, нужни са повече усилия за справяне с ниските нива на инвестиции, както и с липсата на лекарствени средства, включително ваксини, които са на разположение за лечението на еднокопитни животни;

62.  обръща внимание също така на необходимостта от разработване на фармацевтични изследвания и иновации относно администрирането на лекарства за еднокопитни животни, тъй като в сектора силно липсват лекарства, адаптирани към метаболизма на еднокопитните животни;

63.  призовава Комисията да финансира допълнително изследване на възможните последици от различни лекарствени препарати за живота на еднокопитните животни;

64.  отбелязва, че някои от породите еднокопитни, отглеждани в държавите членки, са местни и са част от културата и бита на някои общности; като има предвид, че някои държави членки имат предвидени мерки в своите програми за развитие на селските райони, целящи запазване и разпространение на тези породи;

65.  призовава Комисията да се ангажира с програми за финансова подкрепа с цел опазването и защитата на местните породи еднокопитни в ЕС в дивите места, както и с оглед опасността от изчезването им;

66.  признава високата екологична и природна стойност на популациите диви еднокопитни животни, тъй като е доказано, че те имат съществен принос за пречистването и обогатяването на районите, където живеят, и призовава за повече изследвания на проблемите, пред които са изправени тези популации;

67.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1)OВ L 84, 31.3.2016 г., стр. 23.
(2) ОВ L 3, 5.1.2005 г., стр. 1.
(3) OВ L 303, 18.11.2009 г., стр. 1.
(4) OВ L 221, 8.8.1998 г., стр. 1.
(5) ОВ L 59, 3.3.2015 г., стр. 1.
(6) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487.
(7) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.
(8)OВ L 335, 14.12.2013 г., стр. 19.
(9) Вж. http://ec.europa.eu/food/animals/docs/aw_eu-strategy_study_edu-info-activ.pdf.
(10) Международната федерация по конен спорт (Fédération Equestre Internationale) (FEI), често задавани въпроси относно концепцията за коне в отлично здраве и с отлични постижения (High Health, High Performance Horse (HHP)), приета на общата сесия на OIE през май 2014 г.
(11) Годишен доклад на Международната федерация на органите за конни надбягвания.
(12)База данни на FEI, достъп на 22.9.2014 г.
(13) База данни TRACES, 2012 г.
(14) Световна организация по здравеопазване на животните — Здравен кодекс за сухоземните животни (2016 г.), глава 7.12.
(15) Таксита с магарета и мулета, Санторини — независим доклад за хуманното отношение към животните, изготвен за Donkey Sanctuary, 2013 г.

Правна информация - Политика за поверителност